Reglement verwerking persoonsgegevens Sociaal Domein Gemeente Haren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement verwerking persoonsgegevens Sociaal Domein Gemeente Haren"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. Casemanager: hulpverlener die op cliënt- of deelniveau uitvoering geeft aan het zorgplan. 2. Cliënt: degene wiens persoonsgegevens binnen het Sociaal Domein worden verwerkt. 3. Deelnemer: werknemer van één van de instellingen die actief deelneemt aan samenwerking binnen het Sociaal Domein van de gemeente Haren. 4. Derde: ieder, niet zijnde de cliënt, de regisseur, de betrokken deelnemer(s) of de verantwoordelijke. 5. Dossier: alle in het kader van het opstellen en uitvoeren van het zorgplan vastgelegde gegevens van de cliënt. 6. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 7. Regisseur: wijkteamlid dat de regie voert op basis van het integrale zorgplan. 8. Verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders. 9. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Artikel 2 Toepassingsgebied 1. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens binnen het Sociaal Domein. 2. Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 bedoelde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt. Hoofdstuk 2 Gegevensuitwisseling tussen deelnemers Artikel 3 Doelbinding 1. Teneinde de verschillende en complexe problemen waarmee een aantal cliënten in de gemeente Haren kampt weg te nemen dan wel te verminderen, is het noodzakelijk afstemming te creëren tussen instellingen, instanties e n hulp- en

2 dienstverleners door middel van gegevensverwerking. Afstemming wordt gecreëerd door het inventariseren en analyseren van de verschillende problemen van de cliënt en het vervolgens vaststellen van een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt daarbij is één gezin, één plan, één regisseur. Gegevensverwerking is in dat kader noodzakelijk. 2. De deelnemers verwerken de persoonsgegevens van de cliënten uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de gezamenlijke aanpak en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen, waaronder in ieder geval begrepen de geheimhoudingsplichten die voor de deelnemers gelden. 3. De deelnemers kunnen de uitgewisselde Persoonsgegevens van de cliënten verder verwerken, uitsluitend voor zover die verdere verwerking verenigbaar is met het doel of de doeleinden van de gezamenlijke aanpak en voor zover noodzakelijk voor de goede uitoefening van de taak van de desbetreffende deelnemer. Artikel 4 Wettelijke kaders 1. Toepasselijke wetten zijn onder meer: De Wet Basisregistratie Personen; De Wet bescherming persoonsgegevens; De Jeugdwet; De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Participatiewet; De Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst; De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; De Wet en het Besluit politiegegevens; Boek 1 Burgerlijk Wetboek; Algemene wet bestuursrecht; Wet publieke gezondheid; Wet langdurige zorg; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet algemene bepalingen burgerservicenummer/wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Wetboek van strafvordering; Gedragscode gezondheidsonderzoek code goed gedrag De Beroepscode van de maatschappelijk werker van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers; De Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen; De Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen; De Handreiking Omgang met persoonsgegevens in het kader van Bemoeizorg van KNMG GGD Nederland en GGZ Nederland van april 2005; 2. Artikel 8 sub a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is primair de rechtmatigheidsgrondslag voor gegevensverwerking binnen het Sociaal Domein. De cliënt verleent voor de specifiek aangeduide doelstelling zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om gegevens te delen tussen deelnemers. Toestemmingsverklaringen worden opgeborgen per dossier. Cliënt kan op ieder moment de toestemming intrekken. De gegevensdeling moet dan direct stoppen, met in achtneming van

3 artikel 8 van dit reglement en onderstaande rechtmatigheidsgrondslagen. Intrekking van een toestemmingsverklaring geldt niet met terugwerkende kracht. Derhalve zal bestaande verwerking in takt blijven. 3. Medische informatie mag pas worden opgevraagd na specifieke toestemming van de cliënt met nauwgezette informatie op het toestemmingsformulier. Daarnaast moet rekening gehouden worden met artikel 4 lid 6 van dit reglement. 4. Verder geldt als rechtmatigheidsgrondslag voor de verwerking van de gegevens binnen het Sociaal Domein: Artikel 8, lid f Wbp: voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de gemeente Haren of één of meer van de deelnemers. 5. De deelnemers kunnen zonder toestemming van degene die het betreft, uitsluitend persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement én ter verdediging van de vitale belangen van de cliënt of van een derde. 6. Doorbreking van het medisch beroepsgeheim mag binnen de samenwerking in het Sociaal Domein alleen als sprake is van: a. toestemming van de cliënt. De cliënt dient volledig te zijn geïnformeerd alvorens deze toestemming kan geven. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar, kan zonder diens toestemming informatie verstrekt worden aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt, tenzij door het uitwisselen van informatie met hen niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht genomen kan worden. b. conflict van plichten. Een conflict van plichten kan zich voordoen wanneer een z waarwegend belang van de cliënt of een ander dan de cliënt de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, omdat het bewaren van het geheim voor de cliënt of de ander ernstig nadeel of gevaar oplevert. Dit blijft altijd de verantwoordelijkheid en afweging van de beroepsbeoefenaar zelf. Artikel 5 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens 1. Verwerking van persoonsgegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt, vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de deelnemer zijn taken zonder deze gegevens niet uit kan voeren en met inachtneming van artikel 4 lid Verwerking van persoonsgegevens over de godsdienst of levensovertuiging, over de nationaliteit of etnische afkomst vindt uitsluitend plaats op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt en voor zover strikt noodzakelijk voor de taakuitoefening van de deelnemer. De verkregen toestemming wordt vastgelegd in het dossier. 3. Strafrechtelijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover deze door de politie op basis van de Wet en het Besluit politiegegevens voor het opstellen van het zorgplan zijn verstrekt en voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening van de deelnemer. Artikel 6 Verantwoordelijkheid 1. Het college van burgemeesters en wethouders is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.

4 2. Het college van burgemeesters en wethouders treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens. 3. Het college van burgemeesters en wethouders ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de persoonsgegevens afdoende maatregelen worden genomen. 4. Het college van burgemeesters en wethouders ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt of bewaard dan voor dit doel noodzakeli jk is. Artikel 7 Verantwoordelijkheid deelnemers Onverlet de eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoo nsgegevens van het college van burgemeester en wethouders, zoals omschreven in artikel 6, draagt iedere deelnemer binnen het Sociaal Domein er ook zelf zorg voor dat: de persoonsgegevens die hij in verband met het opstellen en uitvoeren van een zorgplan vastlegt of laat vastleggen in het dossier, of verstrekt aan een of meer andere deelnemers, juist en volledig en ter zake dienend zijn en dat deze gegevens rechtmatig zijn verkregen; afdoende maatregelen worden genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens die hij in het kader van het opstellen en uitvoeren van een zorgplan verwerkt; de persoonsgegevens die hij van een andere deelnemer ontva ngt niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in artikel 3 van dit reglement. Artikel 8 Geheimhouding en beveiliging 1. Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit reglement ontvangen gegevens van cliënt, over elk aars organisatie en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere deelnemers zou schaden, behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. 2. Het college van burgemeester en wethouders beveiligt de persoonsgegevens van de cliënten tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hij treft daarvoor de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. Die maatregelen betreffen onder meer, maar niet uitsluitend, maatregelen met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens, de lees- en schrijfbevoegdheden van de deelnemers en het vereiste niveau van beveiliging. Artikel 9 Het dossier 1. Ten behoeve van de noodzakelijke gegevensverwerking leggen de betrokken deelnemers de persoonsgegevens van de cliënt vast in het dossier die noodzakelijk zijn voor het vaststellen, uitvoeren en volgen van een integraal zorgplan. 2. Het dossier bevat met betrekking tot een clië nt in ieder geval: de NAW gegevens van de cliënt en zo nodig van een of meer van zijn gezinsleden; de naam van de deelnemer die de cliënt heeft aangemeld en de persoonsgegevens van de cliënt die bij de aanmelding zijn verstrekt; het zorgplan zoals vastgesteld door de regisseur, alsmede de naam van de regisseur en de namen van de deelnemers die het zorgplan gaan uitvoeren; de gegevens over de voortgang van de uitvoering van het zorgplan; een door de regisseur vastgestelde wijziging van het zorgplan;

5 alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen, volgen en eventueel wijzigen of aanvullen van het zorgplan; gegevens over het al dan niet verkrijgen van toestemming of het al dan niet informeren van de cliënt, conform artikel 4; gegevens over de verstrekking van de ten behoeve van een casusoverleg vastgelegde persoonsgegevens van de cliënt aan derden. 3. Toegang tot het dossier hebben: de regisseur; de verantwoordelijke; de cliënt, en in geval van minderjarigheid zijn ouders ; 4. De regisseur kan aan een deelnemer of aan een andere instelling of beroepskracht persoonsgegevens over een cliënt uit het dossier verstrekken, indien hij rechtstreeks betrokken is bij het vastste llen, volgen of uitvoeren van het zorgplan, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de taakuitoefening. De regisseur kan in dat kader tevens informatie uit het dossier uitwisselen met een backoffice medewerker die een indicatie moet stellen. De in dit lid bedoelde gegevensuitwisseling kan ook door de cliënt zelf worden b ewerkstelligd. 5. Zonder toestemming van de cliënt, eventueel vertegenwoordigd door ouders of voogd, worden geen persoonsgegevens uit het dossier aan derden verstrekt. De artikelen 4 en 14 zijn hierbij van toepassing. 6. Het vastleggen van persoonsgegevens van de cliënt wordt door de regisseur afgesloten nadat hij heeft vastgesteld dat het zorgplan is uitgevoerd en de daarmee beoogde resultaten zijn behaald. 7. In dit kader geven de betrokken deelnemers de regisseur tijdens de uitvoering van het zorgplan regelmatig een terugkoppeling met betrekking tot de bereikte resultaten, binnen de grenzen van de voor hun beroepsgroep geldende geheimhoudingsregels. 8. De persoonsgegevens van de cliënt worden vijf jaar bewaard, of zoveel langer als op grond van een wettelijke bepaling of uit het oogpunt van zorgvuldige hulp aan de cliënt noodzakelijk is. De termijn van vijf jaar wordt berekend vanaf het jaar waarin het verwerken van persoonsgegevens over de cliënt in verband met de taakuitoefening door de deelnemer, is afgesloten. Artikel 10 Casusoverleg 1. Iedere deelnemer kan een cliënt aanmelden voor casusoverleg indien hij meent dat bespreking van de cliënt noodzakelijk is voor de aanpak van de verschillende en complexe problemen waarmee de cliënt kampt. Bij de aanmelding verstrekt de deelnemer, voor zover hij daarover beschikt, de persoonsgegevens van de cliënt die noodzakelijk zijn voor de bespreking in het casusoverleg, daaronder ook begrepen de persoonsgegevens van de gezinsleden, eveneens voor zover noodzakelijk voor de bespreking in het casusoverleg. 2. Voordat de deelnemer de cliënt aanmeldt, vraagt hij, namens de deelnemers aan het casusoverleg, schriftelijk toestemming aan de cliënt voor deze aanmelding conform de artikelen 4 en 14.

6 Artikel 11 Voorbereiden van het casusoverleg door deelnemer 1. Voordat de deelnemer de cliënt die wordt aangemeld inbrengt in het casusoverleg, onderzoekt hij of de cliënt al besproken wordt in een ander casusoverleg. Indien dit het geval is, beslist hij in overleg met de coördinator van het andere casusoverleg of bespreking in het casusoverleg noodzakelijk is en maakt hij afspraken over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren over de uitkomsten van de bespreking in het betreffende casusoverleg. 2. Het is mogelijk ook de cliënt voor het casusoverleg uit te nodigen. Artikel 12 Verwerken van persoonsgegevens in het casusoverleg 1. De deelnemer brengt de cliënt ter bespreking in, in het casusoverleg. Hij vermeldt daarbij of er toestemming van de cliënt is verkregen voor de bespreking. 2. Zo dit niet het geval is, schetst hij de redenen waarom, ondanks het ontbreken van toestemming, toch is besloten om de cliënt te bespreken. 3. De overige deelnemers aan het casusoverleg verstrekken de persoonsgegevens van de cliënt waarover zij zelf beschikken, voor zover deze verstrekking noodzakelijk is voor het inventariseren en analyseren van de problemen en voor het vaststellen en volgen van de gezamenlijke aanpak. 4. De deelnemers die een zwijgplicht in acht hebben te nemen ten opzichte van de cliënt, beperken zich in eerste instantie bij het verstrekken van persoonsgegevens van de cliënt tot buitenkantinformatie. Blijkt dat deze informatie niet volsta at voor de taakuitoefening van het casusoverleg, dan verstrekken zij vervolgens ook de daarvoor noodzakelijke overige persoonsgegevens van de cliënt. 5. De bespreking van de cliënt wordt afgesloten met het in het dossier vastleggen van: eventuele wijzigingen gezamenlijke aanpak of het integrale zorgplan; de namen van de deelnemers; de naam van de deelnemer die als regisseur of casemanager optreedt; door wie en op welke wijze de cliënt door de regisseur of casemanager zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het casusoverleg. Artikel 13 Volgen van de uitvoering van de gezamenlijke aanpak 1. De deelnemers melden aan de regisseur de voortgang van de uitvoering van de gezamenlijke aanpak. 2. Indien de uitvoering van de gezamenlijke aanpak op enigerlei wijze stagneert, of als een deelnemer de cliënt opnieuw heeft aangemeld voor het casusoverleg, brengt de regisseur de cliënt opnieuw in, in het casusoverleg met het doel: de oorzaken van de stagnatie of van de nieuwe aanmelding vast te stellen; de deelnemers te adviseren over de wijze waarop de gezamenlijke aanpak alsnog kan worden uitgevoerd, 3. De bespreking in het casusoverleg en de afsluiting daarva n vindt plaats conform de artikelen 12 en 14. Artikel 14 Casusoverleg zonder toestemming van de cliënt 1. Geeft de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger geen toestemming voor aanmelding voor het casusoverleg, of kan deze toestemming in verband met de

7 veiligheid van de cliënt, van de deelnemer, of die van anderen, niet worden gevraagd, dan kan de cliënt toch in het casusoverleg worden besproken indien, naar het oordeel van de deelnemer: de cliënt zich in een ernstige situatie bevindt; waarin hulp dringend is geboden én bespreking in het casusoverleg met het doel te komen tot een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is gelet op de vele verschillende en complexe problemen waarmee de cliënt kampt. 2. Meent de deelnemer op grond van lid 1 dat casusbespreking, ondanks het ontbreken van toestemming, dringend is geboden, dan bespreekt hij zijn beoordeling met de regisseur alvorens tot een besluit te komen over de aanmelding van de cliënt voor het casusoverleg. 3. De deelnemer zoals bedoeld in lid 1 en 2 maakt van zijn afwegingen en van zijn besluit aantekening in het dossier. 4. Over een verstrekking van persoonsgegevens z onder toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Informatieverstrekking kan (tijdelijk) achterwege blijven indien dit redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht in verband met: a. het doel van de aanmelding bij het casusoverleg; of b. de veiligheid van de cliënt, van de beroepskracht of die van anderen. 5. Indien wordt besloten dat de cliënt (nog) niet wordt geïnformeerd over een verstrekking van persoonsgegevens zonder toestemming, wordt met regelmaat, doch in ieder geval eens per maand, bezien of het al mogelijk is om wel tot informatieverstrekking aan hem over te gaan. 6. Een besluit om zonder toestemming persoonsgegevens te verstrekken wordt, evenals een besluit om de cliënt (tijdelijk) niet te informeren, vastgelegd in het dossier met vermelding van de redenen die tot dit besluit hebben gelei d. Hoofdstuk 3 Rechten van de cliënt Artikel 15 Recht op informatie en inzage 1. Iedere cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de persoonsgegevens die in het gegevensverwerkingssysteem zijn opgenomen en op hem betrekking hebben. Iedere cliënt kan tevens het college van burgemeester en wethouders schriftelijk vragen of over hem persoonsgegevens in het gegevensverwerkingssysteem zijn opgenomen, of door hem op basis van dit reglement anderszins zijn verwerkt. 2. het college van burgemeester en wethouders biedt de cliënt inzage en of afschrift en/of deelt de cliënt binnen vier weken schriftelijk mede of er persoonsgegevens over hem worden verwerkt. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers van de persoonsgegevens en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. 3. Inzage en afschrift zoals bedoeld in lid 1 en of het overzicht zoals bedoeld in lid 2 kunnen alleen worden geweigerd:

8 indien en voor zover het bieden van inzage en afschrift of het verstrekken van informatie in strijd komt met goed hulpverlenerschap ten opzichte van de cliënt; in het belang van de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten; ter bescherming van belangen van de cliënt of van rechten of vrijheden van anderen.

9 Artikel 16 Correctierecht en recht op een eigen verklaring 1. De cliënt aan wie op grond van artikel 15 inzage of afschrift is verleend, of aan wie bekend is gemaakt dat persoonsgegevens over hem verwerkt worden, kan het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 2. Het college van burgemeester en wethouders bericht binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. 3. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd en dat deze ook bekend wordt gemaakt aan de overige deelnemers die bij de uitvoering van het plan van aanpak betrokken zijn. 4. Is de cliënt zoals bedoeld in lid 1 het niet eens met een oordeel dat is vastgelegd in het dossier, dan kan hij de verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring omtrent dit oordeel aan het dossier toe te voegen. Artikel 17 Verzet 1. De cliënt kan te allen tijde, in verband met zijn persoonlijke omstandighed en, bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door de reglementpartijen. 2. Het college van burgemeester en wethouders bericht binnen vier weken na ontvangst van het verzet, of hij dit verzet gerechtvaardigd acht en tot welke maatregelen het verzet eventueel heeft geleid. Artikel 18 Klachtrecht 1. Onverminderd de rechten die de cliënt worden toegekend in de Wet bescherming persoonsgegevens, kan iedere cliënt schriftelijk een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders indien hij meent dat zijn persoonsgegevens door de reglementpartijen zijn verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of met dit reglement. 2. Het college van burgemeester en wethouders bericht binnen vier weken na ontvangst van de klacht of hij de klacht gegrond acht en tot welke maatregelen de klacht eventueel heeft geleid. 3. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens in verband met d e uitvoering van het zorgplan, worden niet door het college van Burgemeester en wethouders behandeld, omdat voor deze verwerking van persoonsgegevens iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is. Het college van Burgemeester en wethouders zal een klacht over een dergelijke verwerking doorgeleiden naar de betreffende deelnemer. Artikel 19 Leeftijdsgrenzen 1. Is de cliënt nog geen 12 jaar oud, dan oefent zijn wettelijk vertegenwoordiger de rechten zoals omschreven in dit reglement namens hem uit. Is de cliënt al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan oefenen hij zelf en zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn rechten uit. Een cliënt vanaf 16 jaar oefent zijn rechten zelfstandig uit.

10 2. Is de cliënt, naar het oordeel van de beroepskracht die bij de uitoefening van rechten is betrokken, niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan oefent, in geval van minderjarigheid, zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn rechten namens hem uit. Is de cliënt meerderjarig dan oefent, indien deze door de rechter is benoemd, zijn curator of mentor zijn rechten uit. Indien er geen wettelijk vertegenwoordiger voor de cliënt is benoemd, kan een ouder, de partner, een kind of een broer of zus van de cliënt zijn rechten uitoefenen. V. Slotbepalingen Artikel 20 Slotbepalingen 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd. 2. De verantwoordelijke draagt zorg voor de wettelijk verplichte aanmelding van de Gegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 3. Het Privacyreglement ligt voor een ieder ter inzage bij de gemeente. 4. Wijzigingen in de doeleinden van de verwerkingen als bedoeld in dit reglement en wijzigingen in het gebruik en de wijze van verkrijging van de persoonsgegevens, dienen te leiden tot wijziging dan wel tot aanvulling van dit reglement. 5. Wijzigingen en aanvullingen van dit reglement behoeven de instemming van alle deelnemers. De wijziging treedt één maand na vaststelling van de wijziging in werking. 6. Dit reglement kan worden aangehaald als Regleme nt verwerking persoonsgegevens Sociaal Domein Gemeente Haren. VI. Ondertekening (naam) (organisatie, functie) (handtekening) (plaats).. (datum)..

11

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Corsanummer: A14.003145 Overwegende dat: 1. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de terreinen: a. jeugdzorg; b. werk, participatie

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYPROTOCOL SAMEN TEGEN IDENTITEITSFRAUDE HET TEGENGAAN VAN IDENTITEITSFRAUDE EN DOCUMENTFRAUDE OOST-NEDERLAND. Versie: 1.0

PRIVACYPROTOCOL SAMEN TEGEN IDENTITEITSFRAUDE HET TEGENGAAN VAN IDENTITEITSFRAUDE EN DOCUMENTFRAUDE OOST-NEDERLAND. Versie: 1.0 SAMEN TEGEN IDENTITEITSFRAUDE PRIVACYPROTOCOL HET TEGENGAAN VAN IDENTITEITSFRAUDE EN DOCUMENTFRAUDE OOST-NEDERLAND Versie: 1.0 Privacyprotocol Het tegengaan van identiteitsfraude en documentenfraude Oost

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Artikel 1 Begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015

Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein 2015 Privacy Protocol Sociaal Domein NMB mei 2015 1 Inleiding Privacy Protocol Sociaal Domein De gemeenten Naarden, Muiden en Bussum willen integrale en effectieve ondersteuning

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o.

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen van St. Voedselbank Best e.o., gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001. Artikel

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis 1. Begripsbepalingen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie