BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal"

Transcriptie

1 BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009

2 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal Mei 2009

3 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeente-bestuur gevoerde beleid. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente en haar doel is de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van haar controlerende taak. De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Voorzitter: Externe leden: Interne leden: Secretaris: dr. G.H. Hagelstein drs. D.K.L. Obbink RO Mr. M.D. Budding-Mostert drs. J.M. de Heer-Verheij C.H. Plant ir. I.M.T. Spoor Contact: Rekenkamercommissie Veenendaal Postbus BC Veenendaal Tel Status rapport: Definitief Versie, datum: 6 mei 2009 Het onderzoek is in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door: Ecorys Nederland B.V., Postbus 4175, 3006 AD Rotterdam, Ir. N.C. Harkes 2

4 Voorwoord Het project Brouwerspoort is een majeure inspanning voor de gemeente Veenendaal. Majeur omdat het gaat om grote ingrepen in de kern van Veenendaal, om grote financiële belangen van de gemeente en de betrokken private partijen en om hopelijk straks een goed resultaat waar inwoners, ondernemers en winkelend publiek tevreden over zijn. Niet alleen het resultaat telt echter, ook de weg er naar toe is belangrijk. De rekenkamercommissie heeft besloten dit belangrijke project al in de uitvoeringsfase tegen het licht te moeten houden. De uitvoering van het project vordert gestaag, het is echter nog niet afgerond. Lessen die op grond van deze rapportage zijn te leren, kunnen desgewenst in het vervolgtraject nog worden ingepast. Vanzelfsprekend rijst de vraag wat de effecten van de kredietcrisis (einde 2008) en de huidig economische recessie voor het project betekenen. Deze gevolgen vallen buiten het bestek van de gekozen onderzoeksperiode (2003 t/m 2007). De commissie heeft nog overwogen om hier breder op in te gaan maar besloten dit niet te doen. Het onderzoek zou daarmee langer gaan duren en dat vonden wij niet gewenst. Op enkele onderdelen is wat recenter materieel gebruikt en verwerkt. In het onderzoek dat voor u ligt zijn de gevolgen van de kredietcrisis dus niet meegenomen. Wel voorziet de rekenkamercommissie als gevolg van de kredietcrisis extra risico s voor Brouwerspoort. Dit betreft met name tegenvallende voorverkopen van woningen waardoor de ontwikkelaar kan afzien van afname van de gronden of waardoor de afname wordt vertraagd. Als gevolg hiervan kan de ontwikkeling van de bouwprojecten worden vertraagd en de rentelasten en projectkosten zullen stijgen. Daarom is het ook van belang dat de gesloten samenwerkingsovereenkomst op volledige en evenwichtige wijze in dit soort risico s voorziet. Om de gevolgen van de kredietcrisis voor Brouwerspoort in beeld te krijgen is een actualisatie van de grondexploitatie noodzakelijk. De jaarlijkse actualisatie staat gepland voor het eind van Het College van B en W heeft onlangs aangegeven dat zij vooruitlopend hierop in het voorjaar van 2009 een voorlopige actualisatie van de grondexploitatie zal uitvoeren. Het is aan de gemeenteraad om, met deze cijfers in de hand, te beoordelen welke effecten deze actualisatie heeft voor het risicioprofiel van het project Brouwerspoort en de financiële vertaling daarvan. Wij willen alle respondenten, in het bijzonder de projectleiding van Brouwerspoort, en andere betrokkenen hartelijk danken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Namens de rekenkamercommissie Veenendaal, Dr. Gerrit H. Hagelstein voorzitter 3

5 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding rekenkameronderzoek Onderzoeksvragen Afbakening en onderzoeksopgave Onderzoeksaanpak Opzet rapportage Plattegrond van het projectgebied Contractafspraken, uitgangspunten grond- en parkeerexploitatie van Brouwerspoort getoetst op redelijkheid Contract-analyse, grondexploitatie en parkeerexploitatie Normenkader Bevindingen Conclusies Risico s bij contractvorming Normenkader Bevindingen Conclusies Ontwikkelingen in Brouwerspoort getoetst op plausibiliteit Monitoring grond- en parkeerexploitatie en inzet gemeentelijk instrumentarium Normenkader Bevindingen Conclusies Monitoring en beheersing risico s Normenkader Bevindingen Conclusies Lantor Bevindingen Conclusies

6 4 Brouwerspoort getoetst op organisatie Organisatie Normenkader Bevindingen Conclusies Antwoorden op vragen van de rekenkamercommissie Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen...41 Bijlage A: Interviews...42 Bijlage B: Overzicht geraadpleegde documenten...43 Bijlage C: Risicoanalyse parkeerexploitatie Veenendaal

7 Samenvatting Brouwerspoort is het grote bouwproject in het centrum van Veenendaal, waar momenteel (medio 2009), uitvoering aan wordt gegeven. De gemeentelijke grondexploitatie van dit project heeft een financiële omvang van ca. 40 miljoen. Honderden woningen (appartementen), winkels, parkeervoorzieningen, culturele centra en zorgcentra zullen worden gerealiseerd. Het project wordt gerealiseerd via een publiek private samenwerking tussen de gemeente en HBG/BAM Vastgoed. In 2003 is de samenwerkingsovereenkomst met HBG/BAM tot stand gekomen, in 2006 is de bouw gestart en in 2008 zijn de eerste woningen opgeleverd. Volgens planning moet het project in 2012 voor een groot deel gerealiseerd zijn. De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar dit project over de periode 2003 t/m 2007 en heeft zich daarbij laten ondersteunen door ECORYS uit Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van dossieronderzoek en interviews. In het onderzoek is het samenwerkingscontract uit 2003 geanalyseerd, zijn de ontwikkelingen in de tijd onderzocht en is de organisatie van het project onderzocht. De hoofdvraag in het onderzoek is of de financiële risico s goed in beeld zijn en beheerst worden. Samenwerkingscontract Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en HBG/BAM uit 2003 volledig is in de zin dat vrijwel alle relevante onderwerpen aan de orde komen. Zo is helder wat het plangebied is, wat de beoogde resultaten zijn, is duidelijk wat de planning is, welke rechten en plichten de gemeente en de private partij hebben. Er zijn echter ook enkele onduidelijkheden. Er ontbreekt een geschillenregeling en de gemaakte afspraken met betrekking tot het optimaliseren van de winstmogelijkheden en het beperken van eventuele verliezen zijn voor de gemeente niet optimaal. Ook is de overeenkomst niet evenwichtig ten aanzien van grondexploitatierisico s. De private partij loopt hier geen risico s. De afspraken over de gronduitgifte in de overeenkomst zijn daarentegen goed geregeld en in het contract is de taakverdeling tussen de gemeente het HBG/BAM helder weergegeven. De rekenkamercommissie is verder van mening dat de gemeente, hetzij raad, hetzij college, destijds het contract had moeten laten toetsen door een derde externe partij. Ontwikkelingen De oorspronkelijke uitgangspunten voor de grondexploitatie in het project Brouwerspoort zijn naar de mening van de rekenkamercommissie redelijk en de mutaties in de loop van de jaren verklaarbaar. Jaarlijks wordt de grondexploitatie geactualiseerd. Ten aanzien van het parkeren in het plangebied zijn de uitgangspunten naar de mening van de rekenkamercommissie niet redelijk. Volgens de rekenkamer-commissie moesten de kosten per garageparkeerplaats ten tijde van de raming 25-30%, oftewel per parkeerplaats, hoger liggen. In de raming van de gemeente ontbreken namelijk de engineeringkosten, de kosten voor de bouwbegeleiding en de bouwrente. In totaal betekent dit 8,5 miljoen meer kosten, waar de gemeente geen rekening mee houdt. Een jaarlijkse verantwoording over de parkeerexploitatie ontbreekt. Risico s Voor het project Brouwerspoort is het risicomanagement goed opgepakt. Jaarlijks worden risicorapportages opgesteld en wordt de raad hierover geïnformeerd. De rekenkamercommissie is echter van mening dat de kwantitatieve risicoanalyse ten tijde 6

8 van de contractvorming te beperkt is uitgevoerd. De gemeente had destijds ook een scenarioanalyse moeten laten uitvoeren. Verder blijken bepaalde risico s in de periode te laag te zijn ingeschat. Dit betreft met name risico s met betrekking tot de verplaatsing van het productiebedrijf Lantor (toename circa 5 miljoen). De gemeente heeft naar de mening van de rekenkamercommissie deze risico s onderschat. De risico s ten aanzien van de grondexploitatie ad 7 miljoen zijn volgens de daartoe vastgestelde gemeentelijke normen afgedekt in de reserves. Wat echter ontbreekt, is het monitoren van beheersmaatregelen. In de risicorapportages worden de beheersmaatregelen vermeld, maar er wordt niet gerapporteerd over de uitvoering en het effect ervan. Met betrekking tot het parkeren in Veenendaal prognotiseert de gemeente een positief resultaat op het garageparkeren en het maaiveldparkeren van 16 miljoen over een periode van 40 jaar. Voor het parkeren is door de gemeente geen risicoanalyse uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de risico s met betrekking tot parkeren heeft de rekenkamercommissie zelf een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de risico s met name zitten in de investeringen in de parkeergarages, in de tariefstijging en in de openingstijden van de garages. Het totale risico voor het parkeren varieert, afhankelijk van de gekozen parameters, tussen de 2,7 en 13 miljoen. De rekenkamercommissie verwacht echter, rekening houdend met de berekende risico s, een resultaat van 3 tot 13,3 miljoen positief,. De kosten voor het gratis fietsparkeren raamt de gemeente op 14 miljoen. De totale parkeerexploitatie zal daarmee volgens de rekenkamercommissie variëren tussen 11 en 0,7 miljoen negatief in plaats van de 4,3 miljoen positief waar de gemeente vanuit gaat. Een verschil derhalve van minimaal 5 miljoen. Het college stelt de parkeerexploitatie naar de mening van de rekenkamercommissie te rooskleurig voor. Organisatie De raad wordt goed geïnformeerd over het project Brouwerspoort en de raad heeft haar kaderstellende en toetsende rol grotendeels kunnen invullen. De raad heeft het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Tevens is ze jaarlijks geïnformeerd over de voortgang, inclusief de meeste risico s en veranderingen daarin. De raad had ten tijde van het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst echter geen zicht op de parkeerexploitatie. Het parkeren maakt geen onderdeel uit van het project Brouwerspoort. Dat is een bewuste bestuurlijke keuze geweest. Toch is de rekenkamercommissie van mening dat het parkeren enerzijds en de gebouwen anderzijds in het project Brouwerspoort qua planning en uitvoering zodanig samenhangen dat ze niet gescheiden van elkaar gezien en beoordeeld kunnen worden. De vaststelling en monitoring van de parkeerexploitatie (incl. risico s) hadden naar de mening van de rekenkamercommissie op een vergelijkbare wijze als de grondexploitatie in Brouwerspoort moeten plaatsvinden. De samenwerking tussen de gemeente en de projectontwikkelaar verloopt naar de mening van de rekenkamercommissie ook goed. De interne afstemming tussen het projectbureau en andere afdelingen liep in de onderzoeksperiode niet altijd even soepel. In het bijzonder de afstemming tussen het projectbureau en de afdeling die verantwoordelijk is voor het parkeren heeft zeer beperkt plaatsgevonden. 7

9 Overall conclusie De rekenkamercommissie is van mening dat de gemeente de risico s met betrekking tot het project Brouwerspoort op hoofdlijnen goed in beeld heeft en dat de raad hierover goed geïnformeerd wordt. De monitoring van de beheersing van deze risico s is voor verbetering vatbaar. De risico s die betrekking hebben op het parkeren daarentegen, heeft de gemeente niet goed in beeld. Het parkeren is weliswaar geen onderdeel van het project Brouwerspoort, maar de rekenkamercommissie vindt dat de openbare parkeervoorzieningen en de gebouwen in het project Brouwerspoort qua planning en uitvoering zodanig samenhangen dat ze niet gescheiden van elkaar gezien en beoordeeld kunnen worden. De rekenkamercommissie constateert dat het risico in de parkeerexploitatie voor totaal Veenendaal minimaal 5 miljoen hoger ligt dan de cijfers waar de gemeente van uitgaat. De rekenkamer-commissie kan niet aangeven voor welk deel het extra risico in parkeren betrekking heeft op Brouwerspoort. De rekenkamercommissie beveelt het college en raad dan ook aan om beter inzicht te verkrijgen in de risico s van het parkeren in het project Brouwerspoort. 8

10 1 Inleiding 1.1 Aanleiding rekenkameronderzoek De gemeente Veenendaal is bezig met de ontwikkeling van het gebied Brouwerspoort in het centrum van Veenendaal. Via een publiek-private samenwerking zullen in het gebied honderden woningen, winkels, parkeergelegenheden, culturele centra en zorgvoorzieningen worden gerealiseerd. Bij publiek-private samenwerking werkt een overheidspartij samen met een commercieel bedrijf of commerciële bedrijven om op basis van een vooraf afgesproken taak- en risicoverdeling gezamenlijk een project te realiseren. Bij het project Brouwerspoort zijn de gemeente Veenendaal en BAM Vastgoed BV (voorheen HBG Vastgoed BV) de samenwerkende partijen. In 2003 hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Volgens deze samenwerkingsovereenkomst verplicht de gemeente zich tot het verwerven van de gronden binnen het samenwerkingsgebied. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor de realisatie van openbare parkeerplaatsen en het bouw- en woonrijpmaken van de gronden. BAM Vastgoed verplicht zich tot afname van de gronden en het ontwikkelen en realiseren van woningen, commerciële voorzieningen en niet-commerciële functies, zoals vastgelegd in het Masterplan II. Dit Masterplan II is in 2002 door de raad vastgesteld 1 en is besloten tot verdere uitwerking van het plan. In 2006 is de bouw gestart en in 2008 zijn de eerste woningen opgeleverd. 1.2 Onderzoeksvragen De centrumontwikkeling in Brouwerspoort is omvangrijk en voor Veenendaal van wezenlijk belang. De gemeentelijke grondexploitatie heeft een financiële omvang van ca. 40 miljoen. Bij de planning en uitvoering heeft de gemeente te maken met onzekere factoren, die invloed hebben op de uitvoering. Deze factoren vormen een aanzienlijk risico. Voor de rekenkamercommissie is het grote financiële- en maatschappelijke belang aanleiding geweest om een onderzoek naar het project Brouwerspoort te starten. De rekenkamercommissie wil bij dit onderzoek nagaan of de gemeente het project doeltreffend en doelmatig heeft aangepakt en of de financiële risico s adequaat beheerst worden. Dat de realisatie van het project nog gaande is ziet de rekenkamercommissie als een positief punt, omdat aanbevelingen uit het onderzoek eventueel nog kunnen leiden tot een bijstelling van het project. Bovendien kan het onderzoek mogelijk ook voor andere, toekomstige projecten, in de gemeente van nut zijn. Concreet gaat het onderzoek met betrekking tot de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid over de volgende vragen: Heeft de raad duidelijke kaders gesteld voor het project? Wat waren de uitgangspunten voor de vastgestelde grondexploitatie? Zijn de afspraken in de PPS-constructie duidelijk en goed vastgelegd? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen vastgelegd en duidelijk? Wat zijn de rechten en plichten van de gemeente? 1 Raadsvoorstel en besluit, Masterplan II & beeldkwaliteitsplan Centrum Oost, 16 dec

11 Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de sturing van het project? Is er een goed functionerende projectorganisatie? Hoe verloopt de communicatie tussen betrokken partijen? In hoeverre wijkt de huidige grondexploitatie af van de vastgestelde grondexploitatie? Heeft de gemeenteraad voldoende zicht op de financiële risico s? Wat is de omvang van de financiële risico s? Heeft de gemeente voldoende maatregelen getroffen om de risico s af te dekken? Brengen de grondexploitatie en de parkeerexploitatie de kosten, opbrengsten en risico s adequaat in beeld? Zijn de gemeenteraad en het college in staat om het project te monitoren en bij te sturen? Wordt de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over de grond- en parkeerexploitatie en de voortgang van het project? Bij haar onderzoek heeft de rekenkamercommissie zich laten bijstaan door deskundigen van ECORYS Nederland BV. Het parkeren maakte in eerste instantie geen deel uit van de onderzoeksvraag van de commissie. Dat leek logisch aangezien parkeren geen deel uitmaakt van het project Brouwerspoort. Echter, parkeren bleek bij de uitwerking van het onderzoek een essentieel onderdeel van de hele ontwikkeling van het gebied. Onder de verschillende bouwblokken wordt namelijk geparkeerd. In het onderzoek wordt het parkeren daarom meegenomen en heeft de rekenkamercommissie een risicoanalyse zelf laten uitvoeren (zie bijlage C). Deze was van gemeentewege niet beschikbaar. Lantor is eveneens geen onderdeel van het onderzoek. Het terrein van het bedrijf Lantor (fabricage van ongeweven textiel) grenst aan het projectgebied Brouwerspoort. De gemeente wil het terrein van Lantor eveneens ontwikkelen voor woningbouw. De gemeente Veenendaal en Lantor zijn reeds jaren met elkaar in gesprek over verhuizing van het bedrijf en tot op heden (mei 2009) is geen overeenstemming bereikt. De ontwikkeling van Brouwerspoort kan bij een eventueel niet verhuizen van Lantor doorgang vinden met uitzondering van bouwblok nummer 13 (zie bijlage plattegrond projectgebied). Om de bouw van dit gedeelte door te laten gaan is een onteigeningsprocedure gestart voor een klein deel van het Lantorterrein. 2 Hoewel Lantor dus geen onderdeel is van Brouwerspoort, heeft Lantor wel invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van Brouwerspoort. Het gaat met name om de beperkingen van het project als gevolg van de milieuruimte die Lantor heeft. Aan de effecten van Lantor op het project Brouwerspoort zal een aparte paragraaf (3.3) worden gewijd. 1.3 Afbakening en onderzoeksopgave Het onderzoek naar het project Brouwerspoort richt zich op de jaren 2003 tot en met 2007, de periode van de contractvorming en de eerste jaren van uitvoering van de gemaakte afspraken. Het onderzoek beperkt zich daarbij tot het gemeentelijk deel van de samenwerking met HBG/BAM. De bedoeling van het onderzoek is niet om een compleet 2 Raadsvoorstel en -besluit Voorbereiding gedeeltelijke onteigening Lantor, 13 november

12 overzicht te geven van alle feiten en hoe één en ander precies verlopen is. Daarnaast heeft het onderzoek ook niet tot doel gehad om de cijfermatige juistheid van de door de gemeente aangeleverde informatie te controleren. Het onderzoek heeft zich gericht op de redelijkheid van de gemaakte afspraken (1), de plausibiliteit van de veranderingen en ontwikkelingen in de tijd (2) en de adequaatheid van de organisatorische context (3). In aansluiting op laatstgenoemde drie punten zal de gang van zaken bij het project Brouwerspoort in de periode 2003 tot en met 2007 in dit onderzoek vanuit drie gezichtspunten worden getoetst: 1. De redelijkheidtoets: bij de redelijkheidtoets gaat het om de redelijkheid van de in 2003 gemaakte contractafspraken tussen de gemeente en HBG-vastgoed/BAM. Bij de redelijkheidtoets zal de samenwerkingsovereenkomst in een brede context worden beoordeeld. De redelijkheidtoets richt zich daarbij niet alleen op de samenwerkingsovereenkomst zelf, maar ook de toen opgestelde grondexploitatie, de parkeerexploitatie en de risicoanalyse worden in de redelijkheidtoets betrokken. Bij deze toets worden onder meer de gehanteerde financiële uitgangspunten getoetst op het gebruik van marktconforme prijzen. 2. De plausibiliteitstoets: de plausibiliteitstoets richt zich op de veranderingen, die door endogene en exogene factoren vanaf de contractvorming hebben plaatsgevonden. Welke ontwikkelingen hebben zich vanuit het plan zelf en van buiten af voorgedaan en zijn de daaruit voortvloeiende veranderingen in het project aannemelijk, doelmatig en effectief? 3. De organisatietoets: bij de organisatietoets gaat het onder meer om de vraag of duidelijk is afgesproken wat de publieke partij doet en wat de private partij doet. Tevens komt de vraag aan de orde of gemeente en ontwikkelaar in de stuurgroep en de werkgroep in de praktijk doelmatig en doeltreffend samenwerken. Ook de gang van zaken binnen de ambtelijke organisatie zelf wordt getoetst. Werken de verschillende disciplines adequaat samen en spreekt de gemeente via één gemeentelijke projectgroep met één mond? De organisatietoets richt zich daarnaast ook op de rol van B&W en de raad. Zijn B&W en de raad adequaat geïnformeerd en hoe is de sturing verlopen? 1.4 Onderzoeksaanpak Voor de uitvoering van dit onderzoek is gekozen voor een stapsgewijze aanpak: Stap 0: vooronderzoek. In samenspraak tussen de rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau zijn de doelstellingen van het onderzoek, de onderzoeksaanpak en de planning vastgesteld. Stap 1: opstellen normatief kader. Het normatieve kader vormt de basis van het rekenkameronderzoek. Het normatief kader geeft aan langs welke meetlat de te onderzoeken onderdelen van Brouwerspoort zijn gelegd. Dit is voor het onderzoek met name van belang omdat helder moet zijn wat bij een PPS-constructie als redelijk, plausibel en organisatorisch verantwoord kan worden beschouwd. De gehanteerde normen zijn onder meer ontleend aan een aantal publicaties van het Kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën. Stap 2: dossieronderzoek. Bij het dossieronderzoek worden aan de hand van allerlei documenten de feiten op een rijtje gezet. Per norm wordt vastgesteld wat er is 11

13 gebeurd. Het dossieronderzoek is verricht met betrekking tot het masterplan, de samenwerkingsovereenkomst, de voortgangsrapportages, de rapportages over de grondexploitatie en de rapportages over het risicomanagement. Stap 3: interviews. Na bestudering van de dossiers hebben interviews plaatsgevonden met de verantwoordelijk wethouder, de projectleiding en de projectleiding van het parkeerbeleid. De interviews werden gevoerd aan de hand van een vragenlijst, die was opgesteld op basis van het opgestelde normenkader en het uitgevoerde dossieronderzoek. Stap 4: analyse en voorlopige conclusies. In deze fase is de informatie uit de eerste drie stappen nader geanalyseerd. Vervolgens worden de conclusies getrokken door confrontatie van de normen met de bevindingen. Stap 5: ambtelijke wederhoor. De feitelijk rapportage (zonder conclusies) gaat voor ambtelijke wederhoor naar de direct betrokkenen. Daar, waar feitelijke onjuistheden zijn, wordt het rapport aangepast. Stap 6: rapport. In het eindrapport wordt geconstateerd of de bevindingen al dan niet overeenkomen met de geformuleerde normen. Als de bevindingen passen bij de norm kan geconcludeerd worden dat de gemeente bij het project Brouwerspoort op het betreffende onderdeel heeft voldaan aan de gestelde vereisten ten aanzien van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. Bij verschillen tussen normen en bevindingen is er reden tot het doen van aanbevelingen. Het gaat hier om leermomenten voor de gemeente voor de vervolgfasen van het project Brouwerspoort, maar ook voor andere, toekomstige, projecten in de gemeente. Stap 7: bestuurlijk wederhoor en afronding. Voordat het eindrapport aan de raad wordt aangeboden, wordt het college van B&W in de gelegenheid gesteld om te reageren op het rapport, bestaande uit het normenkader, de beschrijving van de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen. De rekenkamercommissie formuleert een reactie op de bestuurlijke reactie van het college van B&W. 1.5 Opzet rapportage In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de redelijkheidtoets (hoofdstuk 2), de plausibiliteitstoets (hoofdstuk 3) en de organisatietoets (hoofdstuk 4) aan de orde. Vanwege het belang van de risicosignalering en het risicomanagement wordt in de eerste twee hoofdstukken een aparte paragraaf aan de risico s gewijd. In ieder hoofdstuk komen achtereenvolgens de normen (resultaat stap 1), de bevindingen (resultaat stappen 2, 3 en 4) en de conclusies aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de antwoorden op de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2. In hoofdstuk 6 worden de conclusies samengevat en worden de aanbevelingen weergegeven. In de bijlagen wordt een lijst van de geïnterviewden gegeven en een overzicht van de geraadpleegde documenten. Bijlage C bevat de uitgevoerde risico-analyse parkeerexploitatie. 1.6 Plattegrond van het projectgebied Om duidelijk te maken waar zich verschillende onderdelen van het project bevinden is in het rapport een bijlage met een overzicht van het projectgebied opgenomen. 12

14 2 Contractafspraken, uitgangspunten grond- en parkeerexploitatie van Brouwerspoort getoetst op redelijkheid Voor de raad is het van belang vast te stellen of het in 2003 afgesloten PPS-contract een goede basis bood voor de gecontracteerde samenwerking bij de realisatie van het project Brouwerspoort. In hoeverre voldeed de samenwerking ten tijde van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst aan criteria van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid? In dit hoofdstuk zal de toetsing op redelijkheid worden nagegaan. 2.1 Contract-analyse, grondexploitatie en parkeerexploitatie Normenkader Bij de beoordeling van de redelijkheid van de in 2003 gemaakte contractafspraken tussen de gemeente en HBG-vastgoed/BAM en de daaraan ten grondslag liggende grond- en parkeerexploitaties is uitgegaan van de normen zoals weergegeven in onderstaande figuur 2.1. In de overeenkomst zijn alle relevante onderwerpen opgenomen en het contract is juridisch correct uitgewerkt. Naast doel, begripsomschrijvingen en randvoorwaarden moeten onder meer ook aan de orde komen het plangebied, de bouwplannen, het planningschema, de woningtoewijzing, de projectorganisatie, de publiekrechtelijke procedures, de onvoorziene omstandigheden, de overdracht van de contractspositie, de gronduitgifte, de kostenverdeling/verevening/benefitsharing en de geschillenregeling. De gemaakte afspraken over de uitgifte van gronden gaan in op koop- en leveringsvoorwaarden, fiscale aspecten, data van levering, prijspeil en opschortende voorwaarden. De grondexploitatie en de parkeerexploitatie brengen de kosten en opbrengsten in relatie tot het ruimtegebruik en het programma onderbouwd en uitgewerkt in beeld. De opzet van de grondexploitatie voldoet aan algemeen daaraan gestelde eisen waarbij alle posten van verwerving, sloop, bouw en woonrijpmaken, planontwikkeling en excessieve kosten als bodemsanering zijn benoemd. Gebruikte kengetallen t.a.v. de verschillende posten bevinden zich binnen algemeen gebruikte bandbreedtes (die ECORYS voor ministerie van VROM hanteert). Participatie in projecten is gericht op het realiseren van winst waar mogelijk en het beperken van het verlies waar nodig, maar ook de schade als er onverhoeds door externe invloeden niet gepresteerd kan worden is evenwichtig verdeeld. Het PPS-contract geeft vorm aan een evenwichtige verdeling van kosten, risico s en zeggenschap. Het PPS-contract maximaliseert in redelijkheid voor de gemeente de kansen op realisatie van de inhoudelijke en financiële doelstellingen en minimaliseert de gemeentelijke risico s. Voor de grondexploitatie is dat normaliter 50% gemeente en 50% markt. Het contract, de grondexploitatie en de parkeerexploitatie zijn door een onafhankelijke derde getoetst, toen ze gereed waren. Figuur 2.1 Normenkader contractafspraken en uitgangspunten grondexploitatie, parkeerexploitatie 13

15 2.1.2 Bevindingen Contract In 2003 is de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met HBG Vastgoed BV 3, een onderdeel van de Koninklijke BAM Groep NV. Het samenwerkingscontract is namens beide partijen opgesteld door het advocatenbureau Van Doorne uit Amsterdam. Het contract is namens de gemeente niet juridisch getoetst door een andere externe partij. In de samenwerkingsovereenkomst komen alle onderwerpen aan de orde, die volgens het handboek van het kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën relevant zijn. Zo gaat de samenwerkings-overeenkomst conform het handboek onder meer in op: doel en randvoorwaarden; de afbakening van het plangebied; het masterplan II en het beeldkwaliteitsplan zijn toegevoegd; planningschema; er is voor verschillende deelgebieden aangegeven wanneer ze tot ontwikkeling moeten komen; projectorganisatie; er is een schema opgenomen met stuurgroep, projectgroep van markt en gemeente en een relatie naar de interne projectgroepen van beide partijen. Na interne terugkoppeling bereidt de gezamenlijke projectgroep stukken ter besluitvorming voor de stuurgroep voor. De stuurgroep besluit. publiekrechtelijk handelen van de gemeente; het publiekrechtelijk handelen van de gemeente, zoals het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures voor bouwvergunningen, wordt niet ingeperkt door het privaatrechtelijke- contract met HBG/BAM. onvoorziene omstandigheden; er zijn voor de gemeente en HBG/BAM clausules opgenomen om de samenwerkingsovereenkomst aan te passen als er sprake is van sterk veranderende marktomstandigheden en tegenvallende verwervingen; overdracht; HBG/BAM kan haar contractpositie niet zonder toestemming van de gemeente overdragen aan een derde. Overigens kan de gemeente dat ook niet zonder toestemming van HBG/BAM; kostenverdeling/verevening/benefitsharing; de afspraak is dat de gemeente de grondexploitatie voert en voorziet in de publieke parkeerbehoefte. HBG/BAM neemt de grond af en voorziet in de parkeerplaatsen voor de woningen. Dit impliceert dat als er meer of minder woningen komen HBG/BAM meer parkeerplaatsen moet realiseren en als er meer winkels komen, de gemeente in meer plaatsen moet voorzien. Voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst heeft HBG/BAM-groep een garantie afgegeven, dat financiële verplichtingen die uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeien nagekomen moeten worden. Een bedrag wordt niet genoemd in de samenwerkingsovereenkomst, er wordt alleen gesproken over verplichtingen. In de samenwerkingsovereenkomst is ook niet geregeld hoe en wanneer de gemeente de garantie kan inroepen. Er is geen geschillenregeling opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst in die zin dat één van de partijen naar de rechter of naar een arbiter kan. Wel is opgenomen dat als partijen de overeenkomst ontbinden dat zij dan geen schadevergoeding jegens elkaar verplicht zijn. Voor de rekenkamercommissie is onduidelijk wat de garantie feitelijk inhoudt op het moment dat er een conflict ontstaat tussen de contractpartners. 3 Samenwerkingsovereenkomst II Centrum Oost, gemeente Veenendaal HBG Vastgoed d.d. 20 augustus

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK Onderzoek beheersing grote projecten. Opdrachtgever Rekenkamercommissie Apeldoorn

BIJLAGENBOEK Onderzoek beheersing grote projecten. Opdrachtgever Rekenkamercommissie Apeldoorn Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl BIJLAGENBOEK Onderzoek beheersing grote projecten

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evaluatie 'Sijtwende'

Evaluatie 'Sijtwende' Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie Financieel Economische zaken Afdeling Operational Audit Evaluatie 'Sijtwende' Eindrapport 20 januari 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie