BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal"

Transcriptie

1 BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009

2 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal Mei 2009

3 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeente-bestuur gevoerde beleid. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente en haar doel is de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van haar controlerende taak. De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Voorzitter: Externe leden: Interne leden: Secretaris: dr. G.H. Hagelstein drs. D.K.L. Obbink RO Mr. M.D. Budding-Mostert drs. J.M. de Heer-Verheij C.H. Plant ir. I.M.T. Spoor Contact: Rekenkamercommissie Veenendaal Postbus BC Veenendaal Tel Status rapport: Definitief Versie, datum: 6 mei 2009 Het onderzoek is in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door: Ecorys Nederland B.V., Postbus 4175, 3006 AD Rotterdam, Ir. N.C. Harkes 2

4 Voorwoord Het project Brouwerspoort is een majeure inspanning voor de gemeente Veenendaal. Majeur omdat het gaat om grote ingrepen in de kern van Veenendaal, om grote financiële belangen van de gemeente en de betrokken private partijen en om hopelijk straks een goed resultaat waar inwoners, ondernemers en winkelend publiek tevreden over zijn. Niet alleen het resultaat telt echter, ook de weg er naar toe is belangrijk. De rekenkamercommissie heeft besloten dit belangrijke project al in de uitvoeringsfase tegen het licht te moeten houden. De uitvoering van het project vordert gestaag, het is echter nog niet afgerond. Lessen die op grond van deze rapportage zijn te leren, kunnen desgewenst in het vervolgtraject nog worden ingepast. Vanzelfsprekend rijst de vraag wat de effecten van de kredietcrisis (einde 2008) en de huidig economische recessie voor het project betekenen. Deze gevolgen vallen buiten het bestek van de gekozen onderzoeksperiode (2003 t/m 2007). De commissie heeft nog overwogen om hier breder op in te gaan maar besloten dit niet te doen. Het onderzoek zou daarmee langer gaan duren en dat vonden wij niet gewenst. Op enkele onderdelen is wat recenter materieel gebruikt en verwerkt. In het onderzoek dat voor u ligt zijn de gevolgen van de kredietcrisis dus niet meegenomen. Wel voorziet de rekenkamercommissie als gevolg van de kredietcrisis extra risico s voor Brouwerspoort. Dit betreft met name tegenvallende voorverkopen van woningen waardoor de ontwikkelaar kan afzien van afname van de gronden of waardoor de afname wordt vertraagd. Als gevolg hiervan kan de ontwikkeling van de bouwprojecten worden vertraagd en de rentelasten en projectkosten zullen stijgen. Daarom is het ook van belang dat de gesloten samenwerkingsovereenkomst op volledige en evenwichtige wijze in dit soort risico s voorziet. Om de gevolgen van de kredietcrisis voor Brouwerspoort in beeld te krijgen is een actualisatie van de grondexploitatie noodzakelijk. De jaarlijkse actualisatie staat gepland voor het eind van Het College van B en W heeft onlangs aangegeven dat zij vooruitlopend hierop in het voorjaar van 2009 een voorlopige actualisatie van de grondexploitatie zal uitvoeren. Het is aan de gemeenteraad om, met deze cijfers in de hand, te beoordelen welke effecten deze actualisatie heeft voor het risicioprofiel van het project Brouwerspoort en de financiële vertaling daarvan. Wij willen alle respondenten, in het bijzonder de projectleiding van Brouwerspoort, en andere betrokkenen hartelijk danken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Namens de rekenkamercommissie Veenendaal, Dr. Gerrit H. Hagelstein voorzitter 3

5 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding rekenkameronderzoek Onderzoeksvragen Afbakening en onderzoeksopgave Onderzoeksaanpak Opzet rapportage Plattegrond van het projectgebied Contractafspraken, uitgangspunten grond- en parkeerexploitatie van Brouwerspoort getoetst op redelijkheid Contract-analyse, grondexploitatie en parkeerexploitatie Normenkader Bevindingen Conclusies Risico s bij contractvorming Normenkader Bevindingen Conclusies Ontwikkelingen in Brouwerspoort getoetst op plausibiliteit Monitoring grond- en parkeerexploitatie en inzet gemeentelijk instrumentarium Normenkader Bevindingen Conclusies Monitoring en beheersing risico s Normenkader Bevindingen Conclusies Lantor Bevindingen Conclusies

6 4 Brouwerspoort getoetst op organisatie Organisatie Normenkader Bevindingen Conclusies Antwoorden op vragen van de rekenkamercommissie Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen...41 Bijlage A: Interviews...42 Bijlage B: Overzicht geraadpleegde documenten...43 Bijlage C: Risicoanalyse parkeerexploitatie Veenendaal

7 Samenvatting Brouwerspoort is het grote bouwproject in het centrum van Veenendaal, waar momenteel (medio 2009), uitvoering aan wordt gegeven. De gemeentelijke grondexploitatie van dit project heeft een financiële omvang van ca. 40 miljoen. Honderden woningen (appartementen), winkels, parkeervoorzieningen, culturele centra en zorgcentra zullen worden gerealiseerd. Het project wordt gerealiseerd via een publiek private samenwerking tussen de gemeente en HBG/BAM Vastgoed. In 2003 is de samenwerkingsovereenkomst met HBG/BAM tot stand gekomen, in 2006 is de bouw gestart en in 2008 zijn de eerste woningen opgeleverd. Volgens planning moet het project in 2012 voor een groot deel gerealiseerd zijn. De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar dit project over de periode 2003 t/m 2007 en heeft zich daarbij laten ondersteunen door ECORYS uit Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van dossieronderzoek en interviews. In het onderzoek is het samenwerkingscontract uit 2003 geanalyseerd, zijn de ontwikkelingen in de tijd onderzocht en is de organisatie van het project onderzocht. De hoofdvraag in het onderzoek is of de financiële risico s goed in beeld zijn en beheerst worden. Samenwerkingscontract Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en HBG/BAM uit 2003 volledig is in de zin dat vrijwel alle relevante onderwerpen aan de orde komen. Zo is helder wat het plangebied is, wat de beoogde resultaten zijn, is duidelijk wat de planning is, welke rechten en plichten de gemeente en de private partij hebben. Er zijn echter ook enkele onduidelijkheden. Er ontbreekt een geschillenregeling en de gemaakte afspraken met betrekking tot het optimaliseren van de winstmogelijkheden en het beperken van eventuele verliezen zijn voor de gemeente niet optimaal. Ook is de overeenkomst niet evenwichtig ten aanzien van grondexploitatierisico s. De private partij loopt hier geen risico s. De afspraken over de gronduitgifte in de overeenkomst zijn daarentegen goed geregeld en in het contract is de taakverdeling tussen de gemeente het HBG/BAM helder weergegeven. De rekenkamercommissie is verder van mening dat de gemeente, hetzij raad, hetzij college, destijds het contract had moeten laten toetsen door een derde externe partij. Ontwikkelingen De oorspronkelijke uitgangspunten voor de grondexploitatie in het project Brouwerspoort zijn naar de mening van de rekenkamercommissie redelijk en de mutaties in de loop van de jaren verklaarbaar. Jaarlijks wordt de grondexploitatie geactualiseerd. Ten aanzien van het parkeren in het plangebied zijn de uitgangspunten naar de mening van de rekenkamercommissie niet redelijk. Volgens de rekenkamer-commissie moesten de kosten per garageparkeerplaats ten tijde van de raming 25-30%, oftewel per parkeerplaats, hoger liggen. In de raming van de gemeente ontbreken namelijk de engineeringkosten, de kosten voor de bouwbegeleiding en de bouwrente. In totaal betekent dit 8,5 miljoen meer kosten, waar de gemeente geen rekening mee houdt. Een jaarlijkse verantwoording over de parkeerexploitatie ontbreekt. Risico s Voor het project Brouwerspoort is het risicomanagement goed opgepakt. Jaarlijks worden risicorapportages opgesteld en wordt de raad hierover geïnformeerd. De rekenkamercommissie is echter van mening dat de kwantitatieve risicoanalyse ten tijde 6

8 van de contractvorming te beperkt is uitgevoerd. De gemeente had destijds ook een scenarioanalyse moeten laten uitvoeren. Verder blijken bepaalde risico s in de periode te laag te zijn ingeschat. Dit betreft met name risico s met betrekking tot de verplaatsing van het productiebedrijf Lantor (toename circa 5 miljoen). De gemeente heeft naar de mening van de rekenkamercommissie deze risico s onderschat. De risico s ten aanzien van de grondexploitatie ad 7 miljoen zijn volgens de daartoe vastgestelde gemeentelijke normen afgedekt in de reserves. Wat echter ontbreekt, is het monitoren van beheersmaatregelen. In de risicorapportages worden de beheersmaatregelen vermeld, maar er wordt niet gerapporteerd over de uitvoering en het effect ervan. Met betrekking tot het parkeren in Veenendaal prognotiseert de gemeente een positief resultaat op het garageparkeren en het maaiveldparkeren van 16 miljoen over een periode van 40 jaar. Voor het parkeren is door de gemeente geen risicoanalyse uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de risico s met betrekking tot parkeren heeft de rekenkamercommissie zelf een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de risico s met name zitten in de investeringen in de parkeergarages, in de tariefstijging en in de openingstijden van de garages. Het totale risico voor het parkeren varieert, afhankelijk van de gekozen parameters, tussen de 2,7 en 13 miljoen. De rekenkamercommissie verwacht echter, rekening houdend met de berekende risico s, een resultaat van 3 tot 13,3 miljoen positief,. De kosten voor het gratis fietsparkeren raamt de gemeente op 14 miljoen. De totale parkeerexploitatie zal daarmee volgens de rekenkamercommissie variëren tussen 11 en 0,7 miljoen negatief in plaats van de 4,3 miljoen positief waar de gemeente vanuit gaat. Een verschil derhalve van minimaal 5 miljoen. Het college stelt de parkeerexploitatie naar de mening van de rekenkamercommissie te rooskleurig voor. Organisatie De raad wordt goed geïnformeerd over het project Brouwerspoort en de raad heeft haar kaderstellende en toetsende rol grotendeels kunnen invullen. De raad heeft het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Tevens is ze jaarlijks geïnformeerd over de voortgang, inclusief de meeste risico s en veranderingen daarin. De raad had ten tijde van het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst echter geen zicht op de parkeerexploitatie. Het parkeren maakt geen onderdeel uit van het project Brouwerspoort. Dat is een bewuste bestuurlijke keuze geweest. Toch is de rekenkamercommissie van mening dat het parkeren enerzijds en de gebouwen anderzijds in het project Brouwerspoort qua planning en uitvoering zodanig samenhangen dat ze niet gescheiden van elkaar gezien en beoordeeld kunnen worden. De vaststelling en monitoring van de parkeerexploitatie (incl. risico s) hadden naar de mening van de rekenkamercommissie op een vergelijkbare wijze als de grondexploitatie in Brouwerspoort moeten plaatsvinden. De samenwerking tussen de gemeente en de projectontwikkelaar verloopt naar de mening van de rekenkamercommissie ook goed. De interne afstemming tussen het projectbureau en andere afdelingen liep in de onderzoeksperiode niet altijd even soepel. In het bijzonder de afstemming tussen het projectbureau en de afdeling die verantwoordelijk is voor het parkeren heeft zeer beperkt plaatsgevonden. 7

9 Overall conclusie De rekenkamercommissie is van mening dat de gemeente de risico s met betrekking tot het project Brouwerspoort op hoofdlijnen goed in beeld heeft en dat de raad hierover goed geïnformeerd wordt. De monitoring van de beheersing van deze risico s is voor verbetering vatbaar. De risico s die betrekking hebben op het parkeren daarentegen, heeft de gemeente niet goed in beeld. Het parkeren is weliswaar geen onderdeel van het project Brouwerspoort, maar de rekenkamercommissie vindt dat de openbare parkeervoorzieningen en de gebouwen in het project Brouwerspoort qua planning en uitvoering zodanig samenhangen dat ze niet gescheiden van elkaar gezien en beoordeeld kunnen worden. De rekenkamercommissie constateert dat het risico in de parkeerexploitatie voor totaal Veenendaal minimaal 5 miljoen hoger ligt dan de cijfers waar de gemeente van uitgaat. De rekenkamer-commissie kan niet aangeven voor welk deel het extra risico in parkeren betrekking heeft op Brouwerspoort. De rekenkamercommissie beveelt het college en raad dan ook aan om beter inzicht te verkrijgen in de risico s van het parkeren in het project Brouwerspoort. 8

10 1 Inleiding 1.1 Aanleiding rekenkameronderzoek De gemeente Veenendaal is bezig met de ontwikkeling van het gebied Brouwerspoort in het centrum van Veenendaal. Via een publiek-private samenwerking zullen in het gebied honderden woningen, winkels, parkeergelegenheden, culturele centra en zorgvoorzieningen worden gerealiseerd. Bij publiek-private samenwerking werkt een overheidspartij samen met een commercieel bedrijf of commerciële bedrijven om op basis van een vooraf afgesproken taak- en risicoverdeling gezamenlijk een project te realiseren. Bij het project Brouwerspoort zijn de gemeente Veenendaal en BAM Vastgoed BV (voorheen HBG Vastgoed BV) de samenwerkende partijen. In 2003 hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Volgens deze samenwerkingsovereenkomst verplicht de gemeente zich tot het verwerven van de gronden binnen het samenwerkingsgebied. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor de realisatie van openbare parkeerplaatsen en het bouw- en woonrijpmaken van de gronden. BAM Vastgoed verplicht zich tot afname van de gronden en het ontwikkelen en realiseren van woningen, commerciële voorzieningen en niet-commerciële functies, zoals vastgelegd in het Masterplan II. Dit Masterplan II is in 2002 door de raad vastgesteld 1 en is besloten tot verdere uitwerking van het plan. In 2006 is de bouw gestart en in 2008 zijn de eerste woningen opgeleverd. 1.2 Onderzoeksvragen De centrumontwikkeling in Brouwerspoort is omvangrijk en voor Veenendaal van wezenlijk belang. De gemeentelijke grondexploitatie heeft een financiële omvang van ca. 40 miljoen. Bij de planning en uitvoering heeft de gemeente te maken met onzekere factoren, die invloed hebben op de uitvoering. Deze factoren vormen een aanzienlijk risico. Voor de rekenkamercommissie is het grote financiële- en maatschappelijke belang aanleiding geweest om een onderzoek naar het project Brouwerspoort te starten. De rekenkamercommissie wil bij dit onderzoek nagaan of de gemeente het project doeltreffend en doelmatig heeft aangepakt en of de financiële risico s adequaat beheerst worden. Dat de realisatie van het project nog gaande is ziet de rekenkamercommissie als een positief punt, omdat aanbevelingen uit het onderzoek eventueel nog kunnen leiden tot een bijstelling van het project. Bovendien kan het onderzoek mogelijk ook voor andere, toekomstige projecten, in de gemeente van nut zijn. Concreet gaat het onderzoek met betrekking tot de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid over de volgende vragen: Heeft de raad duidelijke kaders gesteld voor het project? Wat waren de uitgangspunten voor de vastgestelde grondexploitatie? Zijn de afspraken in de PPS-constructie duidelijk en goed vastgelegd? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen vastgelegd en duidelijk? Wat zijn de rechten en plichten van de gemeente? 1 Raadsvoorstel en besluit, Masterplan II & beeldkwaliteitsplan Centrum Oost, 16 dec

11 Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de sturing van het project? Is er een goed functionerende projectorganisatie? Hoe verloopt de communicatie tussen betrokken partijen? In hoeverre wijkt de huidige grondexploitatie af van de vastgestelde grondexploitatie? Heeft de gemeenteraad voldoende zicht op de financiële risico s? Wat is de omvang van de financiële risico s? Heeft de gemeente voldoende maatregelen getroffen om de risico s af te dekken? Brengen de grondexploitatie en de parkeerexploitatie de kosten, opbrengsten en risico s adequaat in beeld? Zijn de gemeenteraad en het college in staat om het project te monitoren en bij te sturen? Wordt de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over de grond- en parkeerexploitatie en de voortgang van het project? Bij haar onderzoek heeft de rekenkamercommissie zich laten bijstaan door deskundigen van ECORYS Nederland BV. Het parkeren maakte in eerste instantie geen deel uit van de onderzoeksvraag van de commissie. Dat leek logisch aangezien parkeren geen deel uitmaakt van het project Brouwerspoort. Echter, parkeren bleek bij de uitwerking van het onderzoek een essentieel onderdeel van de hele ontwikkeling van het gebied. Onder de verschillende bouwblokken wordt namelijk geparkeerd. In het onderzoek wordt het parkeren daarom meegenomen en heeft de rekenkamercommissie een risicoanalyse zelf laten uitvoeren (zie bijlage C). Deze was van gemeentewege niet beschikbaar. Lantor is eveneens geen onderdeel van het onderzoek. Het terrein van het bedrijf Lantor (fabricage van ongeweven textiel) grenst aan het projectgebied Brouwerspoort. De gemeente wil het terrein van Lantor eveneens ontwikkelen voor woningbouw. De gemeente Veenendaal en Lantor zijn reeds jaren met elkaar in gesprek over verhuizing van het bedrijf en tot op heden (mei 2009) is geen overeenstemming bereikt. De ontwikkeling van Brouwerspoort kan bij een eventueel niet verhuizen van Lantor doorgang vinden met uitzondering van bouwblok nummer 13 (zie bijlage plattegrond projectgebied). Om de bouw van dit gedeelte door te laten gaan is een onteigeningsprocedure gestart voor een klein deel van het Lantorterrein. 2 Hoewel Lantor dus geen onderdeel is van Brouwerspoort, heeft Lantor wel invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van Brouwerspoort. Het gaat met name om de beperkingen van het project als gevolg van de milieuruimte die Lantor heeft. Aan de effecten van Lantor op het project Brouwerspoort zal een aparte paragraaf (3.3) worden gewijd. 1.3 Afbakening en onderzoeksopgave Het onderzoek naar het project Brouwerspoort richt zich op de jaren 2003 tot en met 2007, de periode van de contractvorming en de eerste jaren van uitvoering van de gemaakte afspraken. Het onderzoek beperkt zich daarbij tot het gemeentelijk deel van de samenwerking met HBG/BAM. De bedoeling van het onderzoek is niet om een compleet 2 Raadsvoorstel en -besluit Voorbereiding gedeeltelijke onteigening Lantor, 13 november

12 overzicht te geven van alle feiten en hoe één en ander precies verlopen is. Daarnaast heeft het onderzoek ook niet tot doel gehad om de cijfermatige juistheid van de door de gemeente aangeleverde informatie te controleren. Het onderzoek heeft zich gericht op de redelijkheid van de gemaakte afspraken (1), de plausibiliteit van de veranderingen en ontwikkelingen in de tijd (2) en de adequaatheid van de organisatorische context (3). In aansluiting op laatstgenoemde drie punten zal de gang van zaken bij het project Brouwerspoort in de periode 2003 tot en met 2007 in dit onderzoek vanuit drie gezichtspunten worden getoetst: 1. De redelijkheidtoets: bij de redelijkheidtoets gaat het om de redelijkheid van de in 2003 gemaakte contractafspraken tussen de gemeente en HBG-vastgoed/BAM. Bij de redelijkheidtoets zal de samenwerkingsovereenkomst in een brede context worden beoordeeld. De redelijkheidtoets richt zich daarbij niet alleen op de samenwerkingsovereenkomst zelf, maar ook de toen opgestelde grondexploitatie, de parkeerexploitatie en de risicoanalyse worden in de redelijkheidtoets betrokken. Bij deze toets worden onder meer de gehanteerde financiële uitgangspunten getoetst op het gebruik van marktconforme prijzen. 2. De plausibiliteitstoets: de plausibiliteitstoets richt zich op de veranderingen, die door endogene en exogene factoren vanaf de contractvorming hebben plaatsgevonden. Welke ontwikkelingen hebben zich vanuit het plan zelf en van buiten af voorgedaan en zijn de daaruit voortvloeiende veranderingen in het project aannemelijk, doelmatig en effectief? 3. De organisatietoets: bij de organisatietoets gaat het onder meer om de vraag of duidelijk is afgesproken wat de publieke partij doet en wat de private partij doet. Tevens komt de vraag aan de orde of gemeente en ontwikkelaar in de stuurgroep en de werkgroep in de praktijk doelmatig en doeltreffend samenwerken. Ook de gang van zaken binnen de ambtelijke organisatie zelf wordt getoetst. Werken de verschillende disciplines adequaat samen en spreekt de gemeente via één gemeentelijke projectgroep met één mond? De organisatietoets richt zich daarnaast ook op de rol van B&W en de raad. Zijn B&W en de raad adequaat geïnformeerd en hoe is de sturing verlopen? 1.4 Onderzoeksaanpak Voor de uitvoering van dit onderzoek is gekozen voor een stapsgewijze aanpak: Stap 0: vooronderzoek. In samenspraak tussen de rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau zijn de doelstellingen van het onderzoek, de onderzoeksaanpak en de planning vastgesteld. Stap 1: opstellen normatief kader. Het normatieve kader vormt de basis van het rekenkameronderzoek. Het normatief kader geeft aan langs welke meetlat de te onderzoeken onderdelen van Brouwerspoort zijn gelegd. Dit is voor het onderzoek met name van belang omdat helder moet zijn wat bij een PPS-constructie als redelijk, plausibel en organisatorisch verantwoord kan worden beschouwd. De gehanteerde normen zijn onder meer ontleend aan een aantal publicaties van het Kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën. Stap 2: dossieronderzoek. Bij het dossieronderzoek worden aan de hand van allerlei documenten de feiten op een rijtje gezet. Per norm wordt vastgesteld wat er is 11

13 gebeurd. Het dossieronderzoek is verricht met betrekking tot het masterplan, de samenwerkingsovereenkomst, de voortgangsrapportages, de rapportages over de grondexploitatie en de rapportages over het risicomanagement. Stap 3: interviews. Na bestudering van de dossiers hebben interviews plaatsgevonden met de verantwoordelijk wethouder, de projectleiding en de projectleiding van het parkeerbeleid. De interviews werden gevoerd aan de hand van een vragenlijst, die was opgesteld op basis van het opgestelde normenkader en het uitgevoerde dossieronderzoek. Stap 4: analyse en voorlopige conclusies. In deze fase is de informatie uit de eerste drie stappen nader geanalyseerd. Vervolgens worden de conclusies getrokken door confrontatie van de normen met de bevindingen. Stap 5: ambtelijke wederhoor. De feitelijk rapportage (zonder conclusies) gaat voor ambtelijke wederhoor naar de direct betrokkenen. Daar, waar feitelijke onjuistheden zijn, wordt het rapport aangepast. Stap 6: rapport. In het eindrapport wordt geconstateerd of de bevindingen al dan niet overeenkomen met de geformuleerde normen. Als de bevindingen passen bij de norm kan geconcludeerd worden dat de gemeente bij het project Brouwerspoort op het betreffende onderdeel heeft voldaan aan de gestelde vereisten ten aanzien van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. Bij verschillen tussen normen en bevindingen is er reden tot het doen van aanbevelingen. Het gaat hier om leermomenten voor de gemeente voor de vervolgfasen van het project Brouwerspoort, maar ook voor andere, toekomstige, projecten in de gemeente. Stap 7: bestuurlijk wederhoor en afronding. Voordat het eindrapport aan de raad wordt aangeboden, wordt het college van B&W in de gelegenheid gesteld om te reageren op het rapport, bestaande uit het normenkader, de beschrijving van de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen. De rekenkamercommissie formuleert een reactie op de bestuurlijke reactie van het college van B&W. 1.5 Opzet rapportage In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de redelijkheidtoets (hoofdstuk 2), de plausibiliteitstoets (hoofdstuk 3) en de organisatietoets (hoofdstuk 4) aan de orde. Vanwege het belang van de risicosignalering en het risicomanagement wordt in de eerste twee hoofdstukken een aparte paragraaf aan de risico s gewijd. In ieder hoofdstuk komen achtereenvolgens de normen (resultaat stap 1), de bevindingen (resultaat stappen 2, 3 en 4) en de conclusies aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de antwoorden op de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2. In hoofdstuk 6 worden de conclusies samengevat en worden de aanbevelingen weergegeven. In de bijlagen wordt een lijst van de geïnterviewden gegeven en een overzicht van de geraadpleegde documenten. Bijlage C bevat de uitgevoerde risico-analyse parkeerexploitatie. 1.6 Plattegrond van het projectgebied Om duidelijk te maken waar zich verschillende onderdelen van het project bevinden is in het rapport een bijlage met een overzicht van het projectgebied opgenomen. 12

14 2 Contractafspraken, uitgangspunten grond- en parkeerexploitatie van Brouwerspoort getoetst op redelijkheid Voor de raad is het van belang vast te stellen of het in 2003 afgesloten PPS-contract een goede basis bood voor de gecontracteerde samenwerking bij de realisatie van het project Brouwerspoort. In hoeverre voldeed de samenwerking ten tijde van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst aan criteria van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid? In dit hoofdstuk zal de toetsing op redelijkheid worden nagegaan. 2.1 Contract-analyse, grondexploitatie en parkeerexploitatie Normenkader Bij de beoordeling van de redelijkheid van de in 2003 gemaakte contractafspraken tussen de gemeente en HBG-vastgoed/BAM en de daaraan ten grondslag liggende grond- en parkeerexploitaties is uitgegaan van de normen zoals weergegeven in onderstaande figuur 2.1. In de overeenkomst zijn alle relevante onderwerpen opgenomen en het contract is juridisch correct uitgewerkt. Naast doel, begripsomschrijvingen en randvoorwaarden moeten onder meer ook aan de orde komen het plangebied, de bouwplannen, het planningschema, de woningtoewijzing, de projectorganisatie, de publiekrechtelijke procedures, de onvoorziene omstandigheden, de overdracht van de contractspositie, de gronduitgifte, de kostenverdeling/verevening/benefitsharing en de geschillenregeling. De gemaakte afspraken over de uitgifte van gronden gaan in op koop- en leveringsvoorwaarden, fiscale aspecten, data van levering, prijspeil en opschortende voorwaarden. De grondexploitatie en de parkeerexploitatie brengen de kosten en opbrengsten in relatie tot het ruimtegebruik en het programma onderbouwd en uitgewerkt in beeld. De opzet van de grondexploitatie voldoet aan algemeen daaraan gestelde eisen waarbij alle posten van verwerving, sloop, bouw en woonrijpmaken, planontwikkeling en excessieve kosten als bodemsanering zijn benoemd. Gebruikte kengetallen t.a.v. de verschillende posten bevinden zich binnen algemeen gebruikte bandbreedtes (die ECORYS voor ministerie van VROM hanteert). Participatie in projecten is gericht op het realiseren van winst waar mogelijk en het beperken van het verlies waar nodig, maar ook de schade als er onverhoeds door externe invloeden niet gepresteerd kan worden is evenwichtig verdeeld. Het PPS-contract geeft vorm aan een evenwichtige verdeling van kosten, risico s en zeggenschap. Het PPS-contract maximaliseert in redelijkheid voor de gemeente de kansen op realisatie van de inhoudelijke en financiële doelstellingen en minimaliseert de gemeentelijke risico s. Voor de grondexploitatie is dat normaliter 50% gemeente en 50% markt. Het contract, de grondexploitatie en de parkeerexploitatie zijn door een onafhankelijke derde getoetst, toen ze gereed waren. Figuur 2.1 Normenkader contractafspraken en uitgangspunten grondexploitatie, parkeerexploitatie 13

15 2.1.2 Bevindingen Contract In 2003 is de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met HBG Vastgoed BV 3, een onderdeel van de Koninklijke BAM Groep NV. Het samenwerkingscontract is namens beide partijen opgesteld door het advocatenbureau Van Doorne uit Amsterdam. Het contract is namens de gemeente niet juridisch getoetst door een andere externe partij. In de samenwerkingsovereenkomst komen alle onderwerpen aan de orde, die volgens het handboek van het kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën relevant zijn. Zo gaat de samenwerkings-overeenkomst conform het handboek onder meer in op: doel en randvoorwaarden; de afbakening van het plangebied; het masterplan II en het beeldkwaliteitsplan zijn toegevoegd; planningschema; er is voor verschillende deelgebieden aangegeven wanneer ze tot ontwikkeling moeten komen; projectorganisatie; er is een schema opgenomen met stuurgroep, projectgroep van markt en gemeente en een relatie naar de interne projectgroepen van beide partijen. Na interne terugkoppeling bereidt de gezamenlijke projectgroep stukken ter besluitvorming voor de stuurgroep voor. De stuurgroep besluit. publiekrechtelijk handelen van de gemeente; het publiekrechtelijk handelen van de gemeente, zoals het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures voor bouwvergunningen, wordt niet ingeperkt door het privaatrechtelijke- contract met HBG/BAM. onvoorziene omstandigheden; er zijn voor de gemeente en HBG/BAM clausules opgenomen om de samenwerkingsovereenkomst aan te passen als er sprake is van sterk veranderende marktomstandigheden en tegenvallende verwervingen; overdracht; HBG/BAM kan haar contractpositie niet zonder toestemming van de gemeente overdragen aan een derde. Overigens kan de gemeente dat ook niet zonder toestemming van HBG/BAM; kostenverdeling/verevening/benefitsharing; de afspraak is dat de gemeente de grondexploitatie voert en voorziet in de publieke parkeerbehoefte. HBG/BAM neemt de grond af en voorziet in de parkeerplaatsen voor de woningen. Dit impliceert dat als er meer of minder woningen komen HBG/BAM meer parkeerplaatsen moet realiseren en als er meer winkels komen, de gemeente in meer plaatsen moet voorzien. Voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst heeft HBG/BAM-groep een garantie afgegeven, dat financiële verplichtingen die uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeien nagekomen moeten worden. Een bedrag wordt niet genoemd in de samenwerkingsovereenkomst, er wordt alleen gesproken over verplichtingen. In de samenwerkingsovereenkomst is ook niet geregeld hoe en wanneer de gemeente de garantie kan inroepen. Er is geen geschillenregeling opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst in die zin dat één van de partijen naar de rechter of naar een arbiter kan. Wel is opgenomen dat als partijen de overeenkomst ontbinden dat zij dan geen schadevergoeding jegens elkaar verplicht zijn. Voor de rekenkamercommissie is onduidelijk wat de garantie feitelijk inhoudt op het moment dat er een conflict ontstaat tussen de contractpartners. 3 Samenwerkingsovereenkomst II Centrum Oost, gemeente Veenendaal HBG Vastgoed d.d. 20 augustus

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012 Risico s in grondexploitatie Gemeente Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 2 Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 1.1 Inleiding en aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 oktober 2013 Aanleiding Planontwikkeling

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Overeenkomst Bouwfonds KVL-terrein fase I

Overeenkomst Bouwfonds KVL-terrein fase I Overeenkomst Bouwfonds KVL-terrein fase I zakelijke weergave (openbaar) Noot: Op 10 oktober 2013 behandelt de gemeenteraad het masterplan voor de ontwikkeling van het KVL-terrein in Oisterwijk. Onderdeel

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201434 418149 / 418149 ONDERWERP Ombuiging contract M-kwadraat. W. Hofman / J. Bekkink PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 Vlaardingen, (peildatum 1 juli 2017) De Eilanden, fase 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Planning en resultaten... 4 1.1 Planning... 4 1.2 Resultaten...

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007 Datum Agendapunt Documentnummer R04S007 Onderwerp Grondtransactie Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De realisatie van het nieuwbouwplan van Wolter Koops Transport (WKT) op Trekkersveld III door verkoop

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Betreft Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Vergaderdatum 14 september 2006 Gemeenteblad 2006 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de herberekening van de

Nadere informatie

Advies Auditcommissie m.b.t. financiële risico's KVL-project. Versie 3.0 d.d. 10-9-2013

Advies Auditcommissie m.b.t. financiële risico's KVL-project. Versie 3.0 d.d. 10-9-2013 Advies Auditcommissie m.b.t. financiële risico's KVL-project. Versie 3.0 d.d. 10-9-2013 1. Inleiding. Op verzoek van de Raad van de gemeente Oisterwijk heeft de Auditcommissie zich gebogen over de financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

PROJECTRAPPORTAGE. Bijlage Decemberrapportage 2014. actief en betrokken. dewolden.nl. Pagina 1

PROJECTRAPPORTAGE. Bijlage Decemberrapportage 2014. actief en betrokken. dewolden.nl. Pagina 1 PROJECTRAPPORTAGE Bijlage Decemberrapportage 2014 actief en betrokken dewolden.nl Pagina 1 Projectrapportage, bijlage van de Decemberrapportage 2014 Inhoudsopgave Over de volgende projecten wordt gerapporteerd:

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

VORM Ontwikkeling B.V., HW Wonen. datum

VORM Ontwikkeling B.V., HW Wonen. datum A f s p r a k e n k a d e r voor College B&W kopie VORM Ontwikkeling B.V., HW Wonen registratienummer Z09/04776 van gewenste actie Projectgroep VORM ter informatie Ontwikkeling, HW Wonen, gemeente Binnenmaas

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009 Postregistratienummer: 2009I00838 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009 Naam auteur: Inge van Vliet Voortgangsrapportage GIG 2009

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt Nota Kostenverhaal 2016-2020 Gemeente Drimmelen 1. Inleiding Aanleiding Met de komst van de Wro (1 juli 2008) hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om te sturen op de ontwikkeling van ruimtelijke

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: H.P.A. Kerkers Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Raadsvoorstel openen grondexploitatie Belgerenseweg 6 Datum: 25 oktober 2013 Steller: Harrie van den Berg Inge Claessens

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Onderzoekscommissie Steenwijkerland

Onderzoekscommissie Steenwijkerland Onderzoekscommissie Steenwijkerland Adviesrapportage onderzoek verbouwing De Meenthe (2) 1 oktober 2012 Colofon Een onderzoek door de raad is een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Zeewijk, afronding Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Inhoudsopgave ft ZEEWIJK, AFRONDING 1 HERZIENING GRONDEXPLOITATIE, BESTUURLIJKE SAMENVATTING 1 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr: 06-89 Onderwerp: Actualisatie grondexploitaties. Diemen, 30 november 2006. Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd raadsbesluit

RAADSVOORSTEL. Nr: 06-89 Onderwerp: Actualisatie grondexploitaties. Diemen, 30 november 2006. Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd raadsbesluit RAADSVOORSTEL Nr: 06-89 Onderwerp: Actualisatie grondexploitaties Diemen, 30 november 2006 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties voor de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 21 december 2006 DRZ. 2007/256 30 januari 2007

Nadere informatie

JRK. ŭ V. Zwolsehoek, fase 4. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting

JRK. ŭ V. Zwolsehoek, fase 4. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting 2016 07316 ŭ V JRK Zwolsehoek, fase 4 Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting i s INHOUDSOPGAVE Zwolsehoek, fase 4 1 Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting 1 1. Inleiding

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 10-6-2014 B en W-besluit nr.: 14.0493 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Wet markt en overheid Aanleiding: Op 1 juli 2012 is de Wet markt

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

EXPLOITATIE ONDERWIJS- EN CULTUURCENTRUM DEN HAAG. Onderzoeksopzet. 19 december RIS

EXPLOITATIE ONDERWIJS- EN CULTUURCENTRUM DEN HAAG. Onderzoeksopzet. 19 december RIS Onderzoeksopzet 19 december 2017 - RIS 298781 1 AANLEIDING, PROBLEEMSCHETS In november 2014 heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten tot de ontwikkeling van een nieuw te bouwen Onderwijs- en Cultuurcentrum

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Oranjewijk, fase I I

Oranjewijk, fase I I u RK 2016.00400 Oranjewijk, fase I I Grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting t?. mm! i r- Wĩ: urn i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1 VAN HISTORIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE 3 2. UITGEEFBAAR

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Nummer : 11-05.2017 Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Korte inhoud : Jaarlijks worden de exploitatieopzetten ( Almersma, LTSlocatie en Scherphorn-Noord ) geactualiseerd en ter besluitvorming

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

gemeente roerdalen - lager dan geraamd. Op basis van de nieuwe doorrekening zijn de kosten voor het afronden afgerond hoger dan geraamd.

gemeente roerdalen - lager dan geraamd. Op basis van de nieuwe doorrekening zijn de kosten voor het afronden afgerond hoger dan geraamd. Raadsvoorstel '_------- - - - --------------------------------------------1 Onderwerp: Wijziging grondexploitatieplan "Wienkeskoelll, fase 2" - - ----I----' -- - ----- - - - - - ----- - 1 L_!_n_die_!!~a.gendapunt:

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Datum 13 januari 2015 Onskenmerk Contactpersoon J. Kippersluis Doorkiesnummer

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie