GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding"

Transcriptie

1 Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010 Inleiding Conform het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project OostvaardersWold heeft de projectorganisatie OostvaardersWold de kostenraming voor het project geactualiseerd en gevalideerd op basis van het Definitief Ontwerp (DO). Daarbij zijn de risico s financieel mee genomen. Deze geactualiseerde raming, SSK-4 genoemd, dient tevens als economische onderbouwing van Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Op basis van deze raming is ook de kostentoedeling naar de verschillende projectpartners geactualiseerd. Deze notitie geeft een actueel overzicht van de stand van zaken voor deze verschillende onderwerpen, en schetst daarmee een beeld van de financieel-economische haalbaarheid van het project. Deze notitie is als volgt opgebouwd: - In de Samenvatting wordt een kort overzicht gepresenteerd van de belangrijkste conclusies; - In het hoofdstuk Kostenraming & Risicomanagement wordt de geactualiseerde en gevalideerde kostenraming gepresenteerd, en een toelichting gegeven op de wijze waarop de risico s zijn meegenomen in de raming; - In het hoofdstuk Beheerkosten wordt beschreven hoe de toekomstige beheerkosten voor OostvaardersWold zijn berekend; - In het hoofdstuk Kostentoedeling worden de projectkosten toegerekend aan de verschillende betrokken partijen. Daarbij wordt tevens uiteengezet welke specifieke opgaven voor welke partijen van toepassing zijn. Geheimhouding Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten geheimhouding opgelegd ten aanzien van de inhoud van deze notitie en de bijbehorende besluitnota s. Om die reden zal dit document niet in de openbaarheid worden behandeld, maar uitsluitend onder geheimhouding ter inzage worden gelegd voor de leden van Provinciale Staten. Bestuurlijke behandeling In afwijking van het Plan van Aanpak zal dit document niet ter kennisname worden gezonden aan de Commissie Ruimte, maar onder geheimhouding ter inzage worden gelegd voor de leden van Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold op 2 december Beleidsvoornemen rijk in regeerakkoord Gelet op het regeerakkoord wil het Kabinet nog vooruitlopend op de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 de robuuste verbindingen schrappen. Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord en de schriftelijke en mondelinge uitspraken van de staatssecretaris van EL & I heeft de provincie de juridische en financiële positie van de provincie Flevoland bezien. Het feit dat de staatssecretaris een nieuw Kenmerk: Pagina 1 van 12

2 beleidvoornemen bekend heeft gemaakt, betekent niet dat eerdere afspraken / verplichtingen jegens Flevoland niet meer geldig zijn. De huidige bestuursovereenkomst en de gemaakte afspraken gelden nog steeds. Beide partijen zijn aan de Bestuursovereenkomst en de afspraken gehouden en kunnen deze niet eenzijdig wijzigen. Dat houdt in dat bij het bepalen van de dekking van het project uitgegaan moet worden van de huidige (geldende) Bestuursovereenkomst en afspraken. Kenmerk: Pagina 2 van 12

3 Samenvatting Kostenraming en risicomanagement Uit de hernieuwde kostenraming volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), waarbij tevens een uitgebreide risicoanalyse heeft plaatsgevonden, blijkt dat de totale projectkosten met een zekerheidsmarge van 85% zullen liggen onder het bedrag van 403,5 miljoen. Dit getal is hoger dan het bedrag van 400,4 miljoen van de kostenraming die als bijlage bij de Samenwerkingovereenkomst (SOK) OostvaardersWold is gevoegd. De meerkosten worden volledig veroorzaakt door een beleidswijziging van het Rijksvastgoed en Ontwikkelings-bedrijf (RVOB), waardoor de kosten van afkoop van lopende pachtcontracten van ruilbedrijven voor rekening komen van het project. Per saldo zijn de inrichtingskosten van het project iets gedaald. Van de totale projectkosten van 403,5 miljoen is reeds 80% hard gedekt. Voor de overige 20% moeten nog nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt met de betrokken partijen. Zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt, blijven de huidige afspraken tussen Provincie Flevoland en het Rijk met betrekking tot de bijdrage van het Rijk aan het OostvaardersWold van kracht. Naast de eigenlijke projectkosten is ook een raming gemaakt van de kosten voor het toekomstig beheer van OostvaardersWold, met als doel om vóór de aanleg van OostvaardersWold goede afspraken te kunnen maken over het toekomstig beheer. De totale beheerkosten zijn geraamd op 52,5 miljoen, waarvan slechts een klein deel van 3,9 miljoen nog moet worden gedekt. Kostentoedeling De Provincie Flevoland is op grond van de SOK en toezeggingen van Provinciale Staten specifiek verantwoordelijk voor een financiële bijdrage van 33,9 miljoen. Hiervan is inmiddels 21,1 miljoen gedekt in de begroting, binnen het p-mjp en in het financieel kader. Kenmerk: Pagina 3 van 12

4 Kostenraming & Risicomanagement Proces van de kostenraming Het vertrekpunt voor de kostenraming voor deze fase is de Kostenstaat van maart 2009 die als bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst is gevoegd. In deze fase is gebruik gemaakt van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), omdat deze systematiek veel inzicht biedt in de onderbouwingen van de kostenposten (zowel hoeveelheid als prijs) en door de uniforme opmaak bruikbaar is voor verschillende personen en de kans op het maken van (systeem-)fouten aanzienlijk wordt verkleind. Op 16 september is de SSK-3 als onderdeel van de Koepelnotitie besproken in een besloten deel van de vergadering van de Commissie Ruimte. De SSK-3 was gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp. De Kostentoedeling was in de koepelnotitie nog gebaseerd op de Kostenstaat. De SSK-4 is opgesteld op basis van het Definitief Ontwerp. Ook de Kostentoedeling is in deze notitie gebaseerd op de actuele financiële inzichten van de SSK- 4. Hierna zullen gedetailleerdere deelramingen worden gemaakt ten behoeve van aanbestedingen op basis van bestekken. In onderstaande tabel zijn de kosten op hoofdlijnen opgenomen. Hierbij zijn zowel de kosten van de Kostenstaat, de SSK-3 en de SSK-4 weergegeven. Kostenstaat SSK-3 SSK-4 Verwerving incl Windturbines 203,7 216,6 221,4 Voorbereidende werkzaamheden 12,7 13,0 14,9 Grondverzet (incl. waterbeheersing) 36,2 21,1 19,8 Groenvoorziening 17,0 3,6 3,5 Infrastructuur 20,5 16,8 18,8 Kunstwerken (incl. ecoducten) 88,1 68,4 65,4 Overige bijkomende kosten 5,6 5,6 Plankosten 17,6 28,9 28,8 Onvoorzien 7,9 7,8 Subtotaal 395,7 381,9 386,0 Aanvullende landbouwontsluiting 2,9 Rente voorfinanciering 1,8 Subtotaal 400,4 381,9 386,0 BTW 0,0 6,6 6,3 Subtotaal 400,4 388,5 392,3 Onzekerheidsreserve 0,0 11,7 11,2 Totaal 400,4 400,2 403,5 Ten opzichte van de SSK-3 zijn met name de verwervingskosten toegenomen. Dit komt vooral door extra kosten als gevolg van een beleidswijziging van Domeinen. Deze wijziging houdt in dat de kosten voor afkoop van lopende pachtcontracten van vervangende bedrijven volledig voor rekening van het project komen en niet meer, zoals tot op heden gebruikelijk, kunnen worden verrekend met de aankoopprijs. Hierbij is een korte overgangsregeling van twee jaar waarbij de wijziging getrapt wordt ingevoerd. Daarnaast worden we geconfronteerd met het feit dat veel boeren kiezen voor een vervangend bedrijf (reconstructie) in plaats van beëindiging (liquidatie). Bij een potentieel vervangend bedrijf blijken in de praktijk iets meer kosten op te treden voor bijvoorbeeld schuren of stallen die niet bruikbaar zijn voor het te verplaatsen boerenbedrijf. Kenmerk: Pagina 4 van 12

5 In de nieuwe raming is met beide wijzigingen rekening gehouden. Van de inrichtingskosten zijn met name het grondverzet, de infrastructuur en de ecoducten nader uitgewerkt, alsmede de werkzaamheden in het Kotterbos. Ten opzichte van de SSK-3 zijn diverse optimalisaties doorgevoerd, waardoor verschuivingen tussen kostenposten ontstaan. De totale inrichtingskosten zijn per saldo iets lager uitgevallen dan in de SSK-3. Bij bovenstaande getallen dient te worden opgemerkt dat de Kostenstaat het prijspeil 2009 heeft en exclusief BTW is en de SSK-4 het prijspeil 2010 en inclusief de te verwachten nietcompensabele BTW. Risicomanagement Een SSK-raming bestaat uit twee onderdelen; de deterministische en de probabilistische raming. De deterministische raming is de gebruikelijke raming op basis van de beste inschatting van de opsteller. De probabilistische raming (ook wel Monte Carlo-simulatie genoemd) komt tot stand door per hoeveelheid en prijs een bandbreedte aan te geven en eventuele correlaties tussen deze parameters. Hier worden dus alle normale risico s op hoeveelheden en prijs ondervangen. Begin dit jaar is in samenwerking met Deloitte een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Ook de risico s die hieruit naar voren zijn gekomen zijn in de probabilistische raming mee genomen. Het gaat hierbij om risico s als kostenoverschrijdingen van de verwervingen van de grond en de windturbines, de aanleg van de ecoducten, archeologische vondsten en grondverzet. Op basis van adviezen van specialisten is er vanuit gegaan dat de BTW op de investeringen van LNV en de Provincie Flevoland volledig kan worden gecompenseerd. Voor de overige bijdragen is waar nodig wel met (de kans op) BTW gerekend. Het systeem berekent vervolgens een groot aantal keren de totale kosten, waarbij steeds binnen de gegeven bandbreedtes per parameter een waarde wordt gekozen. Het resultaat is een bandbreedte van de minimale en maximale kosten van het project en de meest waarschijnlijke waarde. Binnen de bandbreedte wordt in de regel gewerkt met een waarschijnlijkheidspercentage van 70%. De laagste 15% en de hoogste 15% van de resultaten worden niet mee gerekend. Het verschil tussen de deterministische waarde en de maximale waarde bij 70% waarschijnlijkheid wordt als onzekerheidsreserve in de raming opgenomen. Omdat de kans op een hogere waarde 15% is, wordt deze waarde wel als 85% zekerheidsmarge aangeduid. Kenmerk: Pagina 5 van 12

6 De deterministische (basis) raming van de SSK-4 sluit op 392,3 miljoen inclusief niet verrekenbare BTW. Uit de probabilistische raming blijkt dat de totale projectkosten met een zekerheidsmarge van 85% zullen liggen onder het bedrag van 403,5 miljoen. Overschrijding van dit bedrag treedt alleen op als er op veel onderdelen grote tegenvallers zouden zijn. Deze kans is zeer gering en in een dergelijke situatie is bijsturing van het project vrijwel altijd mogelijk. Derhalve wordt deze bandbreedte betrouwbaar geacht. In deze probabilistische raming wordt geen rekening gehouden met risico s die het gevolg zijn van aangepast beleid of wijzigingen in de uitgangspunten (bijvoorbeeld scopewijzigingen van het project, wijzigingen in wet- en regelgeving of beleidswijzigingen van derden). Veel risico s kunnen leiden tot een vertraging in de planning. In tegenstelling tot veel andere gebiedsontwikkelingsprojecten heeft een vertraging van dit project echter geen directe negatieve financiële gevolgen omdat de opbrengsten niet direct zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld woningverkopen. Hierdoor is het project veel minder afhankelijk van de conjunctuur. Een ander belangrijk risico is de beschikbaarheid van liquide middelen om de grondverwervingen te continueren. Dit risico is tot en met het eerste kwartaal van 2011 Kenmerk: Pagina 6 van 12

7 ondervangen door de overeenkomsten met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, en de voorfinanciering door de Provincie Flevoland bij het Groenfonds ter grootte van maximaal 20,9 miljoen euro conform besluit van Provinciale Staten dd. 13 april 2010 (HB# ). In totaal is door het Ministerie van Financiën een groenverklaring afgegeven ter grootte van maximaal 154,4 miljoen euro. De Provincie Flevoland kan ten behoeve van het project OostvaardersWold maximaal dit bedrag tegen een gereduceerd tarief lenen. De rentelasten voor deze voorfinanciering worden gedekt uit de inzet van pachtinkomsten van alle verworven gronden. Kenmerk: Pagina 7 van 12

8 Beheerkosten Om vóór de aanleg van OostvaardersWold goede afspraken te kunnen maken over het toekomstig beheer, is inzicht in de toekomstige beheerkosten voor de aan te leggen natuur, water, ecoducten en weginfra noodzakelijk. Omwille van de transparantie is het verstandig de beheerkosten vooraf inzichtelijk te maken, volgens een heldere berekeningsmethodiek. In overleg met de verschillende (toekomstige) beherende partijen zal de wijze van beheer nader worden uitgewerkt. De beherende partijen kunnen ervoor kiezen om het beheer af te laten kopen, of om jaarlijks een vast bedrag voor beheer te ontvangen. De beheerkosten zijn onder te verdelen naar verschillende thema s. Per thema zal bepaald moeten worden wie het toekomstig beheer zal gaan uitvoeren en wie de kosten voor haar rekening zal nemen. In onderstaande tabel zijn de thema s en per thema de toekomstige beheerder aan gegeven. De ecoducten zullen vermoedelijk beheerd gaan worden door de wegbeheerder. Dit zijn Prorail voor het spoor, Rijkswaterstaat voor de A6 en de Provincie Flevoland voor de overige ecoducten. De weginfrastructuur blijft bij de huidige wegbeheerders. Dit zijn de gemeente Zeewolde en de Provincie Flevoland. Thema Natuur incl. Recreatieve voorzieningen Beheerder SBB Waterbeheersing (Randtochten en ZZL Schouwstrook) Ecoducten Prorail, RWS en Provincie (4 maal) Weginfrastructuur Provincie en Gemeente Zeewolde De verantwoordelijkheden voor het toekomstig beheer zijn nog niet definitief toebedeeld en afspraken over het soort beheer moeten soms nog worden vastgelegd. Hierdoor hebben de beheerkosten nog niet geheel hetzelfde uitwerkingsniveau als de projectkosten. In onderstaand schema zijn de kosten per thema weergegeven. Dit betreft de kosten waartegen de toekomstige onderhoudslast eeuwigdurend kan worden afgekocht bij de toekomstige beheerder. Hierbij is reeds rekening gehouden met een deel nietverrekenbare BTW die als kostenpost moet worden opgenomen. De kosten zijn in overleg met de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) en Staatsbosbeheer berekend. Door Arcadis is een second opinion uitgevoerd op deze kosten. Hieruit bleek dat de kosten realistisch zijn. In overleg met de toekomstige beherende partijen, zullen de kosten de komende tijd nader worden uitgewerkt. Ten opzichte van de Koepelnotitie zijn de beheerkosten van Waterschap Zuiderzeeland verwijderd, omdat hiervoor het uitgangspunt nieuw voor oud zal worden gehanteerd (het Waterschap krijgt een nieuw aangelegd watersysteem in plaats van het bestaande watersysteem en krijgt derhalve geen aanvullende beheersvergoeding). Kenmerk: Pagina 8 van 12

9 Thema Kosten in SSK-4 Natuur incl. Recreatieve 27,5 voorzieningen Waterbeheersing (Randtochten en 0,0 (nieuw voor oud) Schouwstrook) Ecoducten 25,0 Weginfrastructuur 0,0 (nieuw voor oud) Totaal 52,5 Uit de kostentoedeling (zie Kostentoedeling ) blijkt dat het ministerie van LNV verantwoordelijk is voor het beheer van de robuuste verbinding (inclusief ecoducten) binnen OostvaardersWold, en het reeds bestaande Adelaarswegtracé. Het beheerdeel van het ministerie van LNV komt daarmee op 43,5 miljoen. Het ministerie van LNV heeft over het beheer afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer; de Provincie Flevoland is hierin geen partij. Het Waterschap Zuiderzeeland is op dit moment verantwoordelijk voor het beheer van de huidige tocht in het plangebied. Ook na realisatie zal het waterschap verantwoordelijk blijven voor het beheer van de nieuwe randtochten van OostvaardersWold. Hierover zullen in de realisatie-overeenkomst nadere afspraken moeten worden gemaakt met het waterschap. Het Waterschap Zuiderzeeland krijgt feitelijk nieuw voor oud en derhalve worden de kosten van toekomstig beheer niet nader verrekend. In de overeenkomst voor EHS-compensatie die met Rijkswaterstaat is gesloten, is vastgelegd dat Rijkswaterstaat een bijdrage van 2,3 miljoen betaalt voor de afkoop van beheer. Deze bijdrage zal na realisatie van het OostvaardersWold worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. In de met Staatsbosbeheer gesloten overeenkomst is vastgelegd dat Staatsbosbeheer een bijdrage betaalt voor de afkoop van beheer. Op basis van de nu geraamde beheerkosten zal deze bijdrage 3,2 miljoen bedragen. De nieuwe weginfrastructuur zal in beheer komen van de gemeente Zeewolde. Zij krijgt hierdoor nieuw voor oud en de kosten van dit beheer zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. De totale dekking is dus als volgt: Partij Dekking Ministerie van LNV 43,5 Staatsbosbeheer 3,2 Rijkswaterstaat 2,3 Overige partijen (nog niet gedekt) 3,5 Totaal 52,5 In totaal is van de beheerkosten dus inmiddels 49,0 miljoen gedekt (93%). Voor de dekking van de overige 3,5 miljoen zullen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt met de betrokken partijen. Kenmerk: Pagina 9 van 12

10 Kostentoedeling De totale projectkosten zijn toegerekend aan de betrokken partijen. Uitgangspunt voor deze kostentoedeling is de opzet van Deloitte zoals gepresenteerd in het voorjaar van Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen specifieke kosten en generieke kosten. Onder de specifieke kosten vallen de kosten voor LNV als gevolg van de aanwijzing als robuuste verbindingszone (ecoducten, rasters en hiervoor benodigde aanpassing van infrastructuur), de kosten voor het waterschap met betrekking tot de waterbeheersing (randtochten, in- en uitlaatwerken, schouwstroken, en dergelijke) en de kosten die de Provincie Flevoland heeft toegezegd voor haar rekening te nemen (regionale fietsinfrastructuur, voorbereidende plankosten, rente voorfinanciering bijdrage LNV en een bijdrage in de vervroegde volledige schadeloosstelling bij verwervingen). Ten tweede zijn er de generieke kosten voor de verwerving, inrichting en het beheer van de toekomstige natuur. Deze kosten worden naar rato van de opgave verdeeld over de verschillende partijen. Hierbij wordt uitgegaan van een deel dubbelgebruik van de grond, waarbij het totaal aan te realiseren opgaven op ha is gesteld. De specifieke kosten bedragen in totaal 143,7 miljoen euro ( 118,7 miljoen projectkosten en 25,0 miljoen afkoop beheerkosten) en de generieke kosten bedragen 312,3 miljoen euro ( 284,8 miljoen projectkosten en 27,5 miljoen voor afkoop van beheerkosten). In onderstaande tabel zijn deze kosten nader verdeeld over de verschillende partijen. Totale bijdrage per partij Projectkosten Toekomstig beheer Totaal Specifiek Generiek Specifiek Generiek Ministerie van LNV 284,2 77,8 162,9 25,0 18,5 Provincie Flevoland 33,9 33,9 Waterschap Zuiderzeeland 7,0 7,0 Staatsbosbeheer 36,8 33,6 3,2 Rijkswaterstaat 27,7 25,4 2,3 Overige partijen 66,4 62,9 3,5 118,7 284,8 25,0 27,5 Totaal 456,0 403,5 52,5 Specifieke kosten De specifieke opgaven die worden gedragen door het Ministerie van LNV zijn de ecoducten en de daarvoor benodigde aanpassingen van de infrastructuur en de afrasteringen, als gevolg van de wens om grote grazers toe te laten tot het OostvaardersWold. De totale specifieke kosten voor LNV bedragen hiervoor 102,8 miljoen ( 77,8 miljoen voor de aanleg en 25 miljoen voor de afkoop van de beheerkosten). Het Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor een goed functionerende waterbeheersing. Dit betreft in dit geval de verwerving, inrichting en beheer van de randtochten en de bijbehorende kunstwerken. De kosten voor het waterschap bedragen in Kenmerk: Pagina 10 van 12

11 totaal 7,0 miljoen, waarbij de beheerkosten vanuit de gedachte nieuw voor oud niet zijn mee genomen. Door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst OostvaardersWold heeft de Provincie Flevoland de verplichting op zich genomen om de proceskosten voor OostvaardersWold tot eind 2010, de rente van voorfinanciering en een bijdrage in versnelde volledige schadeloosstelling te bekostigen. Bij aanvullende besluitvorming over de Structuurvisie OostvaardersWold op 10 oktober 2009 heeft de Provincie Flevoland bovendien de financiering van een aangepaste landbouwontsluiting van de Zuidlob op zich genomen. Tenslotte is de Provincie Flevoland verantwoordelijk voor de aanleg van de regionale fietsinfrastructuur en de bijbehorende kunstwerken, en de aanleg van één ecoduct, over de Gooiseweg. De totale specifieke kosten voor de Provincie Flevoland bedragen daarmee 33,9 miljoen: Omschrijving Bedrag PS-besluit Proceskosten ,4 miljoen d.d Bijdrage versnelde grondverwerving 2,2 miljoen d.d d.d Rentelasten voorfinanciering 1,8 miljoen d.d Landbouwontsluiting Zuidlob 2,9 miljoen d.d d.d Fietspaden en -bruggen 14,8 miljoen d.d Mededeling Commissie d.d Ecoduct Gooiseweg 5,2 miljoen d.d VAT-kosten voor de provinciale investeringen Totaal 0,6 miljoen 33,9 miljoen Mededeling Commissie d.d Dekking In totaal is circa 85% van de projectkosten van 403,5 miljoen gedekt, waarvan 80% hard gedekt. Op grond van de Bestuursovereenkomst ILG en de brief van het Ministerie van LNV d.d. 10 september 2008 (kenmerk DRZW.2008/3276) is het Ministerie van LNV financieel verantwoordelijk voor de realisatie van de robuuste verbinding van ha, en de bouw van ecoducten in OostvaardersWold. De totale kosten hiervoor bedragen op basis van de SSK-4 241,0 miljoen (SSK-3 was 246,0 miljoen), waarvan 181,0 miljoen voor verwerving en inrichting, en 60,0 miljoen voor ecoducten. Dit bedrag is op grond van de Bestuursovereenkomst ILG hard gedekt. Op grond van de inspanningsverplichting in de SOK is het Waterschap Zuiderzeeland verantwoordelijk voor aanleg en inrichting van de randtochten in OostvaardersWold. De totale kosten hiervoor bedragen 7,0 miljoen. Dit bedrag is inmiddels hard gedekt: de Kenmerk: Pagina 11 van 12

12 Algemene Vergadering van het waterschap heeft uitgesproken dat de financiële bijdrage van het waterschap aan OostvaardersWold tussen 5 miljoen en 10 miljoen zal liggen. Op grond van de SOK en de aanvullende overeenkomst met Staatsbosbeheer d.d. 28 juni 2010 heeft Staatsbosbeheer een inspanningsverplichting voor de verwerving en inrichting van 225 ha. De kosten hiervan worden in de SSK-4 geraamd op 33,6 miljoen. Hiervan is inmiddels 26,9 miljoen hard gedekt. Op grond van de overeenkomst met Rijkswaterstaat voor EHS-compensatie voor de verbreding van de A6 is een bijdrage aan de projectkosten van 25,4 miljoen hard gedekt. Van de geraamde kosten voor de Provincie Flevoland (zie hierboven, 33,9 miljoen) is inmiddels 21,1 miljoen hard gedekt in de begroting, binnen het p-mjp en in het financieel kader. De dekking voor het provinciale deel van de projectkosten is als volgt opgebouwd: Omschrijving Dekking Bijdrage volledige schadeloosstelling 2,2 miljoen Proceskosten tot en met structuurvisie 3,1 miljoen Proceskosten eerste deel realisatiefase 3,3 miljoen Rentelasten voorfinanciering 1,8 miljoen Opgenomen in kadernota ,4 miljoen p-mjp-subsidie voor herinrichting Horsterwold en Kotterbos 8,3 miljoen Subtotaal 21,1 miljoen Nog niet gedekt 12,8 miljoen (= 38%) Totaal 33,9 miljoen Van het deel van de projectkosten waarvoor de Provincie Flevoland verantwoordelijk is, is hiermee inmiddels 62% gedekt. De totale dekking van de projectkosten is dus als volgt: Partij Dekking Waarvan hard gedekt Ministerie van LNV 241,0 241,0 Provincie Flevoland 33,9 21,1 Waterschap Zuiderzeeland 7,0 7,0 Staatsbosbeheer 33,6 26,9 Rijkswaterstaat 25,4 25,4 Subtotaal 340,9 321,4 Nog niet gedekt 62,6 16% 82,1 20% Totaal 403,5 403,5 Voor het deel waarvoor nog dekking gevonden moet worden zijn nog verscheidene mogelijkheden, zoals Kiekendiefcompensatie voor de gemeente Lelystad (190 ha) en Almere (150 ha), EHS-compensatie voor de gemeente Zeewolde (maximaal 200 ha), en contracten met andere partners, zoals ProRail, Scouting Nederland en aanvullende boscompensatie door Rijkswaterstaat. Kenmerk: Pagina 12 van 12

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied

Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Toelichting begrenzing EHS, kiekendieffoerageergebied en bosgebied Met het vaststellen van het inpassingsplan wordt binnen OostvaardersWold ruimte gecreëerd voor natuur-, water- en recreatieopgaven. Binnen

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Park Lingezegen

Openbaar Lichaam Park Lingezegen Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Algemeen...4 3. Begroting...5 4. Toelichting bij de begroting...7 LASTEN...7 BATEN...8 DEKKINGSSTAAT TEKORT...9

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard bestemd voor Bestuurlijk overleg 10-12-2014 datum Amersfoort, 8 december 2014 afzender Rick Meijer gezien Bestuurlijk overleg 10 december

Nadere informatie

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 Vlaardingen, (peildatum 1 juli 2017) De Eilanden, fase 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Planning en resultaten... 4 1.1 Planning... 4 1.2 Resultaten...

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 6 augustus R09S008

Datum Agendapunt Documentnummer. 6 augustus R09S008 Datum Agendapunt Documentnummer 8 R09S008 Onderwerp Kostenverhaal Oosterwold Voorstel Zeewolde Beoogd effect 1. Het vastleggen van het financiële kader voor kostenverhaal ter uitvoering van de intergemeentelijke

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 31 december 2008

Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 31 december 2008 Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 ember 2008 1. Met ruimte voor ruimte terug te verdienen bedragen De kosten die de provincie wil terugverdienen door middel van de opbrengsten

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 14 september 2010 Briefnummer : 2010-50105/37/A.9, OMB-PB Zaaknummer : 275818 Behandeld door : F.H.C. Dijkstra Telefoonnummer : (050) 3164953 Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 31 december 2007

Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 31 december 2007 Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 ember 2007 1. Met ruimte voor ruimte terug te verdienen bedragen De kosten die de provincie wil terugverdienen door middel van de opbrengsten

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Project verbouwing/nieuwbouw Noordbrabants Museum en renovatie Statenzaal en Waterstraatcomplex te s-hertogenbosch: post onvoorzien

Project verbouwing/nieuwbouw Noordbrabants Museum en renovatie Statenzaal en Waterstraatcomplex te s-hertogenbosch: post onvoorzien Nota van Wijziging 09/09 D Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 10 juli 2009 Statencommissie : Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur, 26 juni 2009 s-hertogenbosch Onderwerp Project verbouwing/nieuwbouw

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Risicoanalyse OostvaardersWold Definitieve rapportage

Risicoanalyse OostvaardersWold Definitieve rapportage Risicoanalyse OostvaardersWold Definitieve rapportage 18 maart 2010 1 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Inhoudsopgave I. Achtergrond OostvaardersWold II. Risicomanagement bij gebiedsontwikkeling III. Inventarisatie

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Samenvatting. Waterberging Noord-Drenthe

RAPPORTAGE. Samenvatting. Waterberging Noord-Drenthe RAPPORTAGE PROJECT WATERBERGING NOORDDRENTHE Programma Voldoende en gezond water Proces Watersysteembeheer Doel Veilig, veerkrachtig en robuust watersysteem Uitvoering Maart 2007 tot Oktober 2012 Financiën

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits

Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits Antwoordnota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits 9 juni 2014 1 1. Inleiding De eerste stap in de procedure van het bestemmingsplan Lelystad Verbindingsweg Circuits

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten)

Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten) Registratienr.: BP16.00151 Openbaar Onderwerp Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten) Samenvatting Op 13 juli 2015 heeft het bestuur van de Michaëlschool het bouwplan

Nadere informatie

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 maart 2009 Nummer PS :PS2009RGW09 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT238927 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Overzicht kostenramingen m.e.r. studie Randweg Nederweert. Nr. Titelraming Datum raming Inhoud / Alternatieven (Varianten)

Overzicht kostenramingen m.e.r. studie Randweg Nederweert. Nr. Titelraming Datum raming Inhoud / Alternatieven (Varianten) Toelichting Betreft Toelichting aanvullende SSK-ramingen randweg Nederweert Ons kenmerk PLI142/MVB Datum 6 mei 2014 Behandeld door De heer Corstjens De heer Rademakers 1.1 Inleiding Voorliggende toelichting

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum 1 6 DEC. 2010 Betreft aangepaste ILG-beschikking

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum 1 6 DEC. 2010 Betreft aangepaste ILG-beschikking Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 41 5 EK Den Haag College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Postbus 55 8 AB LELYSTAD Datum 1 6 DEC. 1 Betreft

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS WELKOM Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS Inhoud 1. Financiering project 2. Opzet van de businesscase 3. Aanleiding voor stresstest 4. Resultaten

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Schapsdoelen: Compensatie van recreatieve voorzieningen Juridisch: Verkoop erfpacht en aangaan nieuwe erfpacht en opstal Communicatie: Financieel:

Schapsdoelen: Compensatie van recreatieve voorzieningen Juridisch: Verkoop erfpacht en aangaan nieuwe erfpacht en opstal Communicatie: Financieel: Adviescommissie 19 maart 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 28 maart 2013 Algemeen bestuur 18 april 2013 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Verbreding A2-A9; uitvoeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 april 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 april 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 april 2017 1 Onderwerp: Verlengen en verstrekken lening OMALA 1. In te stemmen met een verlenging van de lening van 200.000 aan OMALA voor de periode van

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens 1 ... 1 Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3. Bouwprogramma... 5 4. Investeringen... 6 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2015 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 17 Datum: 2 april 2015 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober 2011

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Pagina 1 van 6 Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Ondergetekenden: A: De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Westland, gevestigd te, op grond van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.1013, d.d. 11-10-2011 Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL 2011 - De Rekening 2010 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen of het anderszins

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ Raadsvergadering llsep Bssiuit: WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ jg^tainurnmef': j^p^omj Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2011109 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie uitvaartfaciliteit Aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Plan van Aanpak Realisatiefase - deel 1 Voorbereiding van

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012.

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012. RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Inrichting,

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / 2421553 B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer 17.33.451 Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Aanvullende afspraken Overeenkomst Enka-pluim Ede Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat/leefomgeving Doel van deze brief: Het college van

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen

Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen Wijzigingsovereenkomst betreffende de reconstructie van Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen UTI-7801 B Partijen 1. de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend

Nadere informatie