GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding"

Transcriptie

1 Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010 Inleiding Conform het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project OostvaardersWold heeft de projectorganisatie OostvaardersWold de kostenraming voor het project geactualiseerd en gevalideerd op basis van het Definitief Ontwerp (DO). Daarbij zijn de risico s financieel mee genomen. Deze geactualiseerde raming, SSK-4 genoemd, dient tevens als economische onderbouwing van Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Op basis van deze raming is ook de kostentoedeling naar de verschillende projectpartners geactualiseerd. Deze notitie geeft een actueel overzicht van de stand van zaken voor deze verschillende onderwerpen, en schetst daarmee een beeld van de financieel-economische haalbaarheid van het project. Deze notitie is als volgt opgebouwd: - In de Samenvatting wordt een kort overzicht gepresenteerd van de belangrijkste conclusies; - In het hoofdstuk Kostenraming & Risicomanagement wordt de geactualiseerde en gevalideerde kostenraming gepresenteerd, en een toelichting gegeven op de wijze waarop de risico s zijn meegenomen in de raming; - In het hoofdstuk Beheerkosten wordt beschreven hoe de toekomstige beheerkosten voor OostvaardersWold zijn berekend; - In het hoofdstuk Kostentoedeling worden de projectkosten toegerekend aan de verschillende betrokken partijen. Daarbij wordt tevens uiteengezet welke specifieke opgaven voor welke partijen van toepassing zijn. Geheimhouding Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten geheimhouding opgelegd ten aanzien van de inhoud van deze notitie en de bijbehorende besluitnota s. Om die reden zal dit document niet in de openbaarheid worden behandeld, maar uitsluitend onder geheimhouding ter inzage worden gelegd voor de leden van Provinciale Staten. Bestuurlijke behandeling In afwijking van het Plan van Aanpak zal dit document niet ter kennisname worden gezonden aan de Commissie Ruimte, maar onder geheimhouding ter inzage worden gelegd voor de leden van Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan OostvaardersWold op 2 december Beleidsvoornemen rijk in regeerakkoord Gelet op het regeerakkoord wil het Kabinet nog vooruitlopend op de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 de robuuste verbindingen schrappen. Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord en de schriftelijke en mondelinge uitspraken van de staatssecretaris van EL & I heeft de provincie de juridische en financiële positie van de provincie Flevoland bezien. Het feit dat de staatssecretaris een nieuw Kenmerk: Pagina 1 van 12

2 beleidvoornemen bekend heeft gemaakt, betekent niet dat eerdere afspraken / verplichtingen jegens Flevoland niet meer geldig zijn. De huidige bestuursovereenkomst en de gemaakte afspraken gelden nog steeds. Beide partijen zijn aan de Bestuursovereenkomst en de afspraken gehouden en kunnen deze niet eenzijdig wijzigen. Dat houdt in dat bij het bepalen van de dekking van het project uitgegaan moet worden van de huidige (geldende) Bestuursovereenkomst en afspraken. Kenmerk: Pagina 2 van 12

3 Samenvatting Kostenraming en risicomanagement Uit de hernieuwde kostenraming volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), waarbij tevens een uitgebreide risicoanalyse heeft plaatsgevonden, blijkt dat de totale projectkosten met een zekerheidsmarge van 85% zullen liggen onder het bedrag van 403,5 miljoen. Dit getal is hoger dan het bedrag van 400,4 miljoen van de kostenraming die als bijlage bij de Samenwerkingovereenkomst (SOK) OostvaardersWold is gevoegd. De meerkosten worden volledig veroorzaakt door een beleidswijziging van het Rijksvastgoed en Ontwikkelings-bedrijf (RVOB), waardoor de kosten van afkoop van lopende pachtcontracten van ruilbedrijven voor rekening komen van het project. Per saldo zijn de inrichtingskosten van het project iets gedaald. Van de totale projectkosten van 403,5 miljoen is reeds 80% hard gedekt. Voor de overige 20% moeten nog nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt met de betrokken partijen. Zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt, blijven de huidige afspraken tussen Provincie Flevoland en het Rijk met betrekking tot de bijdrage van het Rijk aan het OostvaardersWold van kracht. Naast de eigenlijke projectkosten is ook een raming gemaakt van de kosten voor het toekomstig beheer van OostvaardersWold, met als doel om vóór de aanleg van OostvaardersWold goede afspraken te kunnen maken over het toekomstig beheer. De totale beheerkosten zijn geraamd op 52,5 miljoen, waarvan slechts een klein deel van 3,9 miljoen nog moet worden gedekt. Kostentoedeling De Provincie Flevoland is op grond van de SOK en toezeggingen van Provinciale Staten specifiek verantwoordelijk voor een financiële bijdrage van 33,9 miljoen. Hiervan is inmiddels 21,1 miljoen gedekt in de begroting, binnen het p-mjp en in het financieel kader. Kenmerk: Pagina 3 van 12

4 Kostenraming & Risicomanagement Proces van de kostenraming Het vertrekpunt voor de kostenraming voor deze fase is de Kostenstaat van maart 2009 die als bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst is gevoegd. In deze fase is gebruik gemaakt van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), omdat deze systematiek veel inzicht biedt in de onderbouwingen van de kostenposten (zowel hoeveelheid als prijs) en door de uniforme opmaak bruikbaar is voor verschillende personen en de kans op het maken van (systeem-)fouten aanzienlijk wordt verkleind. Op 16 september is de SSK-3 als onderdeel van de Koepelnotitie besproken in een besloten deel van de vergadering van de Commissie Ruimte. De SSK-3 was gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp. De Kostentoedeling was in de koepelnotitie nog gebaseerd op de Kostenstaat. De SSK-4 is opgesteld op basis van het Definitief Ontwerp. Ook de Kostentoedeling is in deze notitie gebaseerd op de actuele financiële inzichten van de SSK- 4. Hierna zullen gedetailleerdere deelramingen worden gemaakt ten behoeve van aanbestedingen op basis van bestekken. In onderstaande tabel zijn de kosten op hoofdlijnen opgenomen. Hierbij zijn zowel de kosten van de Kostenstaat, de SSK-3 en de SSK-4 weergegeven. Kostenstaat SSK-3 SSK-4 Verwerving incl Windturbines 203,7 216,6 221,4 Voorbereidende werkzaamheden 12,7 13,0 14,9 Grondverzet (incl. waterbeheersing) 36,2 21,1 19,8 Groenvoorziening 17,0 3,6 3,5 Infrastructuur 20,5 16,8 18,8 Kunstwerken (incl. ecoducten) 88,1 68,4 65,4 Overige bijkomende kosten 5,6 5,6 Plankosten 17,6 28,9 28,8 Onvoorzien 7,9 7,8 Subtotaal 395,7 381,9 386,0 Aanvullende landbouwontsluiting 2,9 Rente voorfinanciering 1,8 Subtotaal 400,4 381,9 386,0 BTW 0,0 6,6 6,3 Subtotaal 400,4 388,5 392,3 Onzekerheidsreserve 0,0 11,7 11,2 Totaal 400,4 400,2 403,5 Ten opzichte van de SSK-3 zijn met name de verwervingskosten toegenomen. Dit komt vooral door extra kosten als gevolg van een beleidswijziging van Domeinen. Deze wijziging houdt in dat de kosten voor afkoop van lopende pachtcontracten van vervangende bedrijven volledig voor rekening van het project komen en niet meer, zoals tot op heden gebruikelijk, kunnen worden verrekend met de aankoopprijs. Hierbij is een korte overgangsregeling van twee jaar waarbij de wijziging getrapt wordt ingevoerd. Daarnaast worden we geconfronteerd met het feit dat veel boeren kiezen voor een vervangend bedrijf (reconstructie) in plaats van beëindiging (liquidatie). Bij een potentieel vervangend bedrijf blijken in de praktijk iets meer kosten op te treden voor bijvoorbeeld schuren of stallen die niet bruikbaar zijn voor het te verplaatsen boerenbedrijf. Kenmerk: Pagina 4 van 12

5 In de nieuwe raming is met beide wijzigingen rekening gehouden. Van de inrichtingskosten zijn met name het grondverzet, de infrastructuur en de ecoducten nader uitgewerkt, alsmede de werkzaamheden in het Kotterbos. Ten opzichte van de SSK-3 zijn diverse optimalisaties doorgevoerd, waardoor verschuivingen tussen kostenposten ontstaan. De totale inrichtingskosten zijn per saldo iets lager uitgevallen dan in de SSK-3. Bij bovenstaande getallen dient te worden opgemerkt dat de Kostenstaat het prijspeil 2009 heeft en exclusief BTW is en de SSK-4 het prijspeil 2010 en inclusief de te verwachten nietcompensabele BTW. Risicomanagement Een SSK-raming bestaat uit twee onderdelen; de deterministische en de probabilistische raming. De deterministische raming is de gebruikelijke raming op basis van de beste inschatting van de opsteller. De probabilistische raming (ook wel Monte Carlo-simulatie genoemd) komt tot stand door per hoeveelheid en prijs een bandbreedte aan te geven en eventuele correlaties tussen deze parameters. Hier worden dus alle normale risico s op hoeveelheden en prijs ondervangen. Begin dit jaar is in samenwerking met Deloitte een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Ook de risico s die hieruit naar voren zijn gekomen zijn in de probabilistische raming mee genomen. Het gaat hierbij om risico s als kostenoverschrijdingen van de verwervingen van de grond en de windturbines, de aanleg van de ecoducten, archeologische vondsten en grondverzet. Op basis van adviezen van specialisten is er vanuit gegaan dat de BTW op de investeringen van LNV en de Provincie Flevoland volledig kan worden gecompenseerd. Voor de overige bijdragen is waar nodig wel met (de kans op) BTW gerekend. Het systeem berekent vervolgens een groot aantal keren de totale kosten, waarbij steeds binnen de gegeven bandbreedtes per parameter een waarde wordt gekozen. Het resultaat is een bandbreedte van de minimale en maximale kosten van het project en de meest waarschijnlijke waarde. Binnen de bandbreedte wordt in de regel gewerkt met een waarschijnlijkheidspercentage van 70%. De laagste 15% en de hoogste 15% van de resultaten worden niet mee gerekend. Het verschil tussen de deterministische waarde en de maximale waarde bij 70% waarschijnlijkheid wordt als onzekerheidsreserve in de raming opgenomen. Omdat de kans op een hogere waarde 15% is, wordt deze waarde wel als 85% zekerheidsmarge aangeduid. Kenmerk: Pagina 5 van 12

6 De deterministische (basis) raming van de SSK-4 sluit op 392,3 miljoen inclusief niet verrekenbare BTW. Uit de probabilistische raming blijkt dat de totale projectkosten met een zekerheidsmarge van 85% zullen liggen onder het bedrag van 403,5 miljoen. Overschrijding van dit bedrag treedt alleen op als er op veel onderdelen grote tegenvallers zouden zijn. Deze kans is zeer gering en in een dergelijke situatie is bijsturing van het project vrijwel altijd mogelijk. Derhalve wordt deze bandbreedte betrouwbaar geacht. In deze probabilistische raming wordt geen rekening gehouden met risico s die het gevolg zijn van aangepast beleid of wijzigingen in de uitgangspunten (bijvoorbeeld scopewijzigingen van het project, wijzigingen in wet- en regelgeving of beleidswijzigingen van derden). Veel risico s kunnen leiden tot een vertraging in de planning. In tegenstelling tot veel andere gebiedsontwikkelingsprojecten heeft een vertraging van dit project echter geen directe negatieve financiële gevolgen omdat de opbrengsten niet direct zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld woningverkopen. Hierdoor is het project veel minder afhankelijk van de conjunctuur. Een ander belangrijk risico is de beschikbaarheid van liquide middelen om de grondverwervingen te continueren. Dit risico is tot en met het eerste kwartaal van 2011 Kenmerk: Pagina 6 van 12

7 ondervangen door de overeenkomsten met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, en de voorfinanciering door de Provincie Flevoland bij het Groenfonds ter grootte van maximaal 20,9 miljoen euro conform besluit van Provinciale Staten dd. 13 april 2010 (HB# ). In totaal is door het Ministerie van Financiën een groenverklaring afgegeven ter grootte van maximaal 154,4 miljoen euro. De Provincie Flevoland kan ten behoeve van het project OostvaardersWold maximaal dit bedrag tegen een gereduceerd tarief lenen. De rentelasten voor deze voorfinanciering worden gedekt uit de inzet van pachtinkomsten van alle verworven gronden. Kenmerk: Pagina 7 van 12

8 Beheerkosten Om vóór de aanleg van OostvaardersWold goede afspraken te kunnen maken over het toekomstig beheer, is inzicht in de toekomstige beheerkosten voor de aan te leggen natuur, water, ecoducten en weginfra noodzakelijk. Omwille van de transparantie is het verstandig de beheerkosten vooraf inzichtelijk te maken, volgens een heldere berekeningsmethodiek. In overleg met de verschillende (toekomstige) beherende partijen zal de wijze van beheer nader worden uitgewerkt. De beherende partijen kunnen ervoor kiezen om het beheer af te laten kopen, of om jaarlijks een vast bedrag voor beheer te ontvangen. De beheerkosten zijn onder te verdelen naar verschillende thema s. Per thema zal bepaald moeten worden wie het toekomstig beheer zal gaan uitvoeren en wie de kosten voor haar rekening zal nemen. In onderstaande tabel zijn de thema s en per thema de toekomstige beheerder aan gegeven. De ecoducten zullen vermoedelijk beheerd gaan worden door de wegbeheerder. Dit zijn Prorail voor het spoor, Rijkswaterstaat voor de A6 en de Provincie Flevoland voor de overige ecoducten. De weginfrastructuur blijft bij de huidige wegbeheerders. Dit zijn de gemeente Zeewolde en de Provincie Flevoland. Thema Natuur incl. Recreatieve voorzieningen Beheerder SBB Waterbeheersing (Randtochten en ZZL Schouwstrook) Ecoducten Prorail, RWS en Provincie (4 maal) Weginfrastructuur Provincie en Gemeente Zeewolde De verantwoordelijkheden voor het toekomstig beheer zijn nog niet definitief toebedeeld en afspraken over het soort beheer moeten soms nog worden vastgelegd. Hierdoor hebben de beheerkosten nog niet geheel hetzelfde uitwerkingsniveau als de projectkosten. In onderstaand schema zijn de kosten per thema weergegeven. Dit betreft de kosten waartegen de toekomstige onderhoudslast eeuwigdurend kan worden afgekocht bij de toekomstige beheerder. Hierbij is reeds rekening gehouden met een deel nietverrekenbare BTW die als kostenpost moet worden opgenomen. De kosten zijn in overleg met de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) en Staatsbosbeheer berekend. Door Arcadis is een second opinion uitgevoerd op deze kosten. Hieruit bleek dat de kosten realistisch zijn. In overleg met de toekomstige beherende partijen, zullen de kosten de komende tijd nader worden uitgewerkt. Ten opzichte van de Koepelnotitie zijn de beheerkosten van Waterschap Zuiderzeeland verwijderd, omdat hiervoor het uitgangspunt nieuw voor oud zal worden gehanteerd (het Waterschap krijgt een nieuw aangelegd watersysteem in plaats van het bestaande watersysteem en krijgt derhalve geen aanvullende beheersvergoeding). Kenmerk: Pagina 8 van 12

9 Thema Kosten in SSK-4 Natuur incl. Recreatieve 27,5 voorzieningen Waterbeheersing (Randtochten en 0,0 (nieuw voor oud) Schouwstrook) Ecoducten 25,0 Weginfrastructuur 0,0 (nieuw voor oud) Totaal 52,5 Uit de kostentoedeling (zie Kostentoedeling ) blijkt dat het ministerie van LNV verantwoordelijk is voor het beheer van de robuuste verbinding (inclusief ecoducten) binnen OostvaardersWold, en het reeds bestaande Adelaarswegtracé. Het beheerdeel van het ministerie van LNV komt daarmee op 43,5 miljoen. Het ministerie van LNV heeft over het beheer afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer; de Provincie Flevoland is hierin geen partij. Het Waterschap Zuiderzeeland is op dit moment verantwoordelijk voor het beheer van de huidige tocht in het plangebied. Ook na realisatie zal het waterschap verantwoordelijk blijven voor het beheer van de nieuwe randtochten van OostvaardersWold. Hierover zullen in de realisatie-overeenkomst nadere afspraken moeten worden gemaakt met het waterschap. Het Waterschap Zuiderzeeland krijgt feitelijk nieuw voor oud en derhalve worden de kosten van toekomstig beheer niet nader verrekend. In de overeenkomst voor EHS-compensatie die met Rijkswaterstaat is gesloten, is vastgelegd dat Rijkswaterstaat een bijdrage van 2,3 miljoen betaalt voor de afkoop van beheer. Deze bijdrage zal na realisatie van het OostvaardersWold worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. In de met Staatsbosbeheer gesloten overeenkomst is vastgelegd dat Staatsbosbeheer een bijdrage betaalt voor de afkoop van beheer. Op basis van de nu geraamde beheerkosten zal deze bijdrage 3,2 miljoen bedragen. De nieuwe weginfrastructuur zal in beheer komen van de gemeente Zeewolde. Zij krijgt hierdoor nieuw voor oud en de kosten van dit beheer zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. De totale dekking is dus als volgt: Partij Dekking Ministerie van LNV 43,5 Staatsbosbeheer 3,2 Rijkswaterstaat 2,3 Overige partijen (nog niet gedekt) 3,5 Totaal 52,5 In totaal is van de beheerkosten dus inmiddels 49,0 miljoen gedekt (93%). Voor de dekking van de overige 3,5 miljoen zullen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt met de betrokken partijen. Kenmerk: Pagina 9 van 12

10 Kostentoedeling De totale projectkosten zijn toegerekend aan de betrokken partijen. Uitgangspunt voor deze kostentoedeling is de opzet van Deloitte zoals gepresenteerd in het voorjaar van Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen specifieke kosten en generieke kosten. Onder de specifieke kosten vallen de kosten voor LNV als gevolg van de aanwijzing als robuuste verbindingszone (ecoducten, rasters en hiervoor benodigde aanpassing van infrastructuur), de kosten voor het waterschap met betrekking tot de waterbeheersing (randtochten, in- en uitlaatwerken, schouwstroken, en dergelijke) en de kosten die de Provincie Flevoland heeft toegezegd voor haar rekening te nemen (regionale fietsinfrastructuur, voorbereidende plankosten, rente voorfinanciering bijdrage LNV en een bijdrage in de vervroegde volledige schadeloosstelling bij verwervingen). Ten tweede zijn er de generieke kosten voor de verwerving, inrichting en het beheer van de toekomstige natuur. Deze kosten worden naar rato van de opgave verdeeld over de verschillende partijen. Hierbij wordt uitgegaan van een deel dubbelgebruik van de grond, waarbij het totaal aan te realiseren opgaven op ha is gesteld. De specifieke kosten bedragen in totaal 143,7 miljoen euro ( 118,7 miljoen projectkosten en 25,0 miljoen afkoop beheerkosten) en de generieke kosten bedragen 312,3 miljoen euro ( 284,8 miljoen projectkosten en 27,5 miljoen voor afkoop van beheerkosten). In onderstaande tabel zijn deze kosten nader verdeeld over de verschillende partijen. Totale bijdrage per partij Projectkosten Toekomstig beheer Totaal Specifiek Generiek Specifiek Generiek Ministerie van LNV 284,2 77,8 162,9 25,0 18,5 Provincie Flevoland 33,9 33,9 Waterschap Zuiderzeeland 7,0 7,0 Staatsbosbeheer 36,8 33,6 3,2 Rijkswaterstaat 27,7 25,4 2,3 Overige partijen 66,4 62,9 3,5 118,7 284,8 25,0 27,5 Totaal 456,0 403,5 52,5 Specifieke kosten De specifieke opgaven die worden gedragen door het Ministerie van LNV zijn de ecoducten en de daarvoor benodigde aanpassingen van de infrastructuur en de afrasteringen, als gevolg van de wens om grote grazers toe te laten tot het OostvaardersWold. De totale specifieke kosten voor LNV bedragen hiervoor 102,8 miljoen ( 77,8 miljoen voor de aanleg en 25 miljoen voor de afkoop van de beheerkosten). Het Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor een goed functionerende waterbeheersing. Dit betreft in dit geval de verwerving, inrichting en beheer van de randtochten en de bijbehorende kunstwerken. De kosten voor het waterschap bedragen in Kenmerk: Pagina 10 van 12

11 totaal 7,0 miljoen, waarbij de beheerkosten vanuit de gedachte nieuw voor oud niet zijn mee genomen. Door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst OostvaardersWold heeft de Provincie Flevoland de verplichting op zich genomen om de proceskosten voor OostvaardersWold tot eind 2010, de rente van voorfinanciering en een bijdrage in versnelde volledige schadeloosstelling te bekostigen. Bij aanvullende besluitvorming over de Structuurvisie OostvaardersWold op 10 oktober 2009 heeft de Provincie Flevoland bovendien de financiering van een aangepaste landbouwontsluiting van de Zuidlob op zich genomen. Tenslotte is de Provincie Flevoland verantwoordelijk voor de aanleg van de regionale fietsinfrastructuur en de bijbehorende kunstwerken, en de aanleg van één ecoduct, over de Gooiseweg. De totale specifieke kosten voor de Provincie Flevoland bedragen daarmee 33,9 miljoen: Omschrijving Bedrag PS-besluit Proceskosten ,4 miljoen d.d Bijdrage versnelde grondverwerving 2,2 miljoen d.d d.d Rentelasten voorfinanciering 1,8 miljoen d.d Landbouwontsluiting Zuidlob 2,9 miljoen d.d d.d Fietspaden en -bruggen 14,8 miljoen d.d Mededeling Commissie d.d Ecoduct Gooiseweg 5,2 miljoen d.d VAT-kosten voor de provinciale investeringen Totaal 0,6 miljoen 33,9 miljoen Mededeling Commissie d.d Dekking In totaal is circa 85% van de projectkosten van 403,5 miljoen gedekt, waarvan 80% hard gedekt. Op grond van de Bestuursovereenkomst ILG en de brief van het Ministerie van LNV d.d. 10 september 2008 (kenmerk DRZW.2008/3276) is het Ministerie van LNV financieel verantwoordelijk voor de realisatie van de robuuste verbinding van ha, en de bouw van ecoducten in OostvaardersWold. De totale kosten hiervoor bedragen op basis van de SSK-4 241,0 miljoen (SSK-3 was 246,0 miljoen), waarvan 181,0 miljoen voor verwerving en inrichting, en 60,0 miljoen voor ecoducten. Dit bedrag is op grond van de Bestuursovereenkomst ILG hard gedekt. Op grond van de inspanningsverplichting in de SOK is het Waterschap Zuiderzeeland verantwoordelijk voor aanleg en inrichting van de randtochten in OostvaardersWold. De totale kosten hiervoor bedragen 7,0 miljoen. Dit bedrag is inmiddels hard gedekt: de Kenmerk: Pagina 11 van 12

12 Algemene Vergadering van het waterschap heeft uitgesproken dat de financiële bijdrage van het waterschap aan OostvaardersWold tussen 5 miljoen en 10 miljoen zal liggen. Op grond van de SOK en de aanvullende overeenkomst met Staatsbosbeheer d.d. 28 juni 2010 heeft Staatsbosbeheer een inspanningsverplichting voor de verwerving en inrichting van 225 ha. De kosten hiervan worden in de SSK-4 geraamd op 33,6 miljoen. Hiervan is inmiddels 26,9 miljoen hard gedekt. Op grond van de overeenkomst met Rijkswaterstaat voor EHS-compensatie voor de verbreding van de A6 is een bijdrage aan de projectkosten van 25,4 miljoen hard gedekt. Van de geraamde kosten voor de Provincie Flevoland (zie hierboven, 33,9 miljoen) is inmiddels 21,1 miljoen hard gedekt in de begroting, binnen het p-mjp en in het financieel kader. De dekking voor het provinciale deel van de projectkosten is als volgt opgebouwd: Omschrijving Dekking Bijdrage volledige schadeloosstelling 2,2 miljoen Proceskosten tot en met structuurvisie 3,1 miljoen Proceskosten eerste deel realisatiefase 3,3 miljoen Rentelasten voorfinanciering 1,8 miljoen Opgenomen in kadernota ,4 miljoen p-mjp-subsidie voor herinrichting Horsterwold en Kotterbos 8,3 miljoen Subtotaal 21,1 miljoen Nog niet gedekt 12,8 miljoen (= 38%) Totaal 33,9 miljoen Van het deel van de projectkosten waarvoor de Provincie Flevoland verantwoordelijk is, is hiermee inmiddels 62% gedekt. De totale dekking van de projectkosten is dus als volgt: Partij Dekking Waarvan hard gedekt Ministerie van LNV 241,0 241,0 Provincie Flevoland 33,9 21,1 Waterschap Zuiderzeeland 7,0 7,0 Staatsbosbeheer 33,6 26,9 Rijkswaterstaat 25,4 25,4 Subtotaal 340,9 321,4 Nog niet gedekt 62,6 16% 82,1 20% Totaal 403,5 403,5 Voor het deel waarvoor nog dekking gevonden moet worden zijn nog verscheidene mogelijkheden, zoals Kiekendiefcompensatie voor de gemeente Lelystad (190 ha) en Almere (150 ha), EHS-compensatie voor de gemeente Zeewolde (maximaal 200 ha), en contracten met andere partners, zoals ProRail, Scouting Nederland en aanvullende boscompensatie door Rijkswaterstaat. Kenmerk: Pagina 12 van 12

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf dienen gemeenten aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen kent een directe

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier

Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Tertiaalrapportage 2009 T3 Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei Rapportage nr. : 2009-T3 Verslagperiode : September t/m December 2009 Datum rapportage

Nadere informatie

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland

Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 5 3. Uitvoeringseenheden 6 4. Super onrendabele gebieden 6 5. CAD-gebieden 7 6. Aanbesteding 8 7. Treasuryplan

Nadere informatie