K Kerngegevens 5. V voorwoord 7. 1 Inleiding Verantwoording Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 11 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K Kerngegevens 5. V voorwoord 7. 1 Inleiding 11 1.1 Verantwoording 11 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 11 1."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2

3 INHOUDSOPGAVE K Kerngegevens 5 V voorwoord 7 I 1 Inleiding Verantwoording Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening Leeswijzer 11 2 Ontwikkelingen in Resultaten in De financiële positie per Inleiding Het rekeningresultaat De ontwikkeling van het risicoprofiel en het weerstandsvermogen De ontwikkeling van het financieel perspectief De solvabiliteitspositie van Breda Het rekeningresultaat in relatie tot de prognose bij de 2e Bestuursrapportage De financiële positie anders belicht Algemene inleiding Lokale lasten en overige tarieven Weerstandsvermogen en risicobeheersing Kapitaalgoederen Grondbeleid Verbonden partijen Paragraaf Financiering Bedrijfsvoering Rechtmatigheid (Concern)control 71 4 Financiële Rekening grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans met toelichting Totaalbeeld taakvelden met toelichting Controleverklaring v11 p 003

4 5 De programma s en de taakvelden Inleiding De beleidsverantwoording De programma s 99 Programma 1 Wijkontwikkeling 100 Programma 2 Via Breda De taakvelden 117 Taakveld 1 Beheer van de stad 118 Taakveld 2 Werk en inkomen 126 Taakveld 3 Ontwikkeling van de stad fysiek 131 Taakveld 4 Ontwikkeling van de stad maatschappij 139 Taakveld 5 Dienstverlening aan de burger 150 Taakveld 6 Veiligheid en bestuur 154 Taakveld 7 Algemene baten en lasten Investeringen en subsidies Investeringen Subsidies Bijlagen 167 Bijlage 7.1 Taakvelden 167 Bijlage 7.2 Overzicht reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidies 186 Bijlage 7.3 Overzicht van verbonden partijen Bijlage 7.4 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa 195 Bijlage 7.5 bijlage jaarrekening 2013 Breda t.b.v. samen investeren-projecten 211 Bijlage 7.6 Overzicht incidentele lasten en baten 214 Bijlage 7.7 Overzicht beschikbare kredieten 216 Bijlage 7.8 Lijst van afkortingen 218 C Colofon 223 p 004

5 KERNGEGEVENS Het grondgebied en de inwoners (per 1 januari) Grondgebied oppervlakte gemeente ha ha ha waarvan historische stadskern 42 ha 42 ha 42 ha aantal ha verharding ha ha 998 ha aantal ha openbaar groen ha ha ha aantal woonruimten K Inwoners totaal aantal inwoners Leeftijdsklasse (in %) 0-14 jaar 16,60% 16,70% 16,80% jaar 13,60% 13,50% 13,40% jaar 27,50% 27,70% 28,00% jaar 25,90% 26,00% 26,10% 65 jaar en ouder 16,40% 16,10% 15,70% aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld Financiële structuur Uitgaven 503 mln 481 mln 533 mln - per inwoner boekwaarde vaste activa 608 mln 627 mln 611 mln - per inwoner vaste schuld 477 mln 494 mln 506 mln - per inwoner Reserves 137 mln 117 mln 103 mln - per inwoner Voorzieningen 30 mln 21 mln 22 mln - per inwoner Renteomslagpercentage 4,5% 4,5% 4,5% p 005

6 p 006

7 VOORWOORD Het jaar 2013 sluiten we af met een positief rekeningresultaat van 21,2 miljoen. Als we daar het resultaat van 2012, namelijk 7,6 miljoen positief naast leggen, zien we dat naast het realiseren van de bezuinigingsopgave het sober en doelmatig omgaan met gemeentelijke middelen gemeengoed is geworden. Met een versnelling in 2013, is in deze coalitieperiode de volledige bezuinigingsopgave zoals afgesproken in 2010 gerealiseerd. In vier jaar tijd hebben we de stad weer een gezonde financiële basis gegeven. Ondanks dat we moeilijke besluiten moesten nemen zijn we trots op dat resultaat. V Van de vastgestelde visies en plannen en uitgevoerde projecten in 2013, kan de stad de komende jaren de vruchten plukken. Zo zorgt het strategisch onderwijshuisvestingsplan voor de basis van het doordecentraliseren van het budget voor onderwijshuisvesting van het basisonderwijs naar de schoolbesturen. De taken die gemeenten vanaf 2015 vanuit het rijk opgelegd krijgen op het gebied van participatie, zorg en jeugd, de drie decentralisaties, bieden kansen voor innovatie en nieuwe manieren van samenwerken. Zo coördineert Breda in de regio West-Brabant Oost de transitie van de Jeugdzorg en bereidt zich daarmee voor op haar nieuwe taak. De notitie was een belangrijke stap naar op weg naar verdere deregulering en verbetering van dienstverlening aan burgers en ondernemers. De regionale Baan Bonus is een uitwerking van het regionale actieplan voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in West-Brabant. In 2013 zag het Toeristisch Fonds het levenslicht, met als doel meer toeristen die vaker komen én langer blijven. De komst van Achter de Lange Stallen kwam een stap dichterbij door besluitvorming in de gemeenteraad. Met verschillende activiteiten heeft Breda zich samen met de onderwijspartners als Nationale Onderwijsstad van Nederland laten zien. In de Structuurvisie Breda 2030 zijn de opgaven bepaald voor wonen, werken, bereikbaarheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De Woonvisie legt de prestatieafspraken voor met de drie corporaties in Breda vast en er zijn regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. In het kader van het Stedelijk Kompas, worden in opdracht van de gemeenteraad de mogelijkheden verkend voor een permanente opvang in de huidige locatie de Vliet. En het Breda s Museum zit in een traject naar verzelfstandiging. p 007

8 De bouw van het nieuwe station is in volle gang. Het uitvallen van de Fyra-treinstellen heeft niet geleid tot het vervallen van de snelle treinverbinding tussen Breda en België. In het najaar van 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met het alternatief, waarin vanuit Breda één keer per uur een hoge snelheidstrein rijdt naar Antwerpen, Zaventem en Brussel en meerdere snelle treinen naar Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Schiphol en Amsterdam. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Klimaat voeren gemeente en marktpartijen samen verschillende projecten uit om de ambitie CO2 neutraal in 2044 te kunnen halen. De pilot stedelijke distributie voor de inzet van minder én schone voertuigen is in volle gang. Een mooie samenwerking tussen vervoerders, verladers, winkeliers, webwinkels, klanten en bewoners. De afvalstoffenheffing werd lager door onder andere betere afvalcontracten en lagere verwerkingskosten. Voor het beheer van de openbare ruimte is een meerjareninvesteringsplan opgesteld en ook het landelijke thema Stadslandbouw vindt zijn weg in Breda. Ondanks en misschien wel dankzij de crisis, hebben we de afgelopen vier jaar zorgvuldig en weloverwogen geïnvesteerd in onze mooie stad. Keuzes waren niet makkelijk, maar door betrokkenheid van de stad en door de inzet van vrijwilligers, inwoners en ondernemers, hebben we samen een solide basis kunnen leggen voor de toekomst. Een mooi resultaat waarmee we de stad overdragen, zodat ook het volgende college van burgemeester en wethouders flexibel, tijdig en alert kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen, op de dynamiek en op de kracht van mensen in de negende stad van Nederland! Namens het college van burgemeester en wethouders, Saskia Boelema Wethouder Financiën Breda, 15 april 2014 p 008

9

10 1

11 Inleiding 1.1 VERANTWOORDING Met het Jaarverslag 2013 legt het College van burgemeester en wethouders verantwoording af over het inhoudelijk en financieel beleid in De doelstellingen van dit beleid staan in het De Begroting 2013 vertaalt de thema s naar de Bredase programma s en taakvelden en zijn de kaders die de Gemeenteraad stelt aan uitvoering van beleid. 1 Naast de inhoudelijke verantwoording legt het college ook een financiële verantwoording af en geeft inzicht in de gemeentelijke financiële positie en de besteding van de middelen. Het financieel resultaat 2013 is 21,2 miljoen positief. Hoofdstuk 4 van deze jaarrekening gaat in op de achtergronden van dit resultaat. Bij het aanbieden van het jaarverslag aan de raad doet het college ook een voorstel voor de verdeling van het resultaat. 1.2 RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De financiële rapportages van de gemeente zijn gebonden aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) en de Financiële Verordening van de Gemeente Breda (ex artikel 212 Gemeentewet). Het belangrijkste oogmerk van de voorschriften is meer transparantie in verslaglegging en kaderstelling voor de gemeenteraad en bijvoorbeeld het Rijk, de Provincie Noord-Brabant en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit document bestaat uit enerzijds het jaarverslag en anderzijds de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat daarbij uit de beleidsverantwoording (Hoofdstuk 5) en de paragrafen (hoofdstuk 3). De jaarrekening bestaat uit de financiële rekening (balans met toelichting, overzicht lasten en baten en waarderingsgrondslagen) (hoofdstuk 4) en de bijlage in het kader van Single Information Single Audit (SiSa). 1.3 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 is een overzicht van noemenswaardige inhoudelijke resultaten van Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente en gaat kort in op de financiële resultaten van In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag staan de financiële rekening en alle onderwerpen van de controleverklaring van de accountant. De beleidsverantwoording van de programma s en taakvelden uit de Begroting 2013 staat in hoofdstuk 5, met een gedetailleerde weergave van de voortgang per doelstelling en de resultaten van de beleidsactiviteiten. Hoofdstuk 6 gaat in op de ontwikkelingen rond investeringen en subsidies in De bijlagen staan in hoofdstuk 7. p 011

12 p 012

13

14 2

15 ONTWIKKELINGEN IN Resultaten in 2013 Wat wilde het college in 2013 bereiken? Wat waren de doelen van het In dit hoofdstuk een greep uit de resultaten. 2 Eind 2013 is fase drie van het Antwoord concept gerealiseerd. Het doel van Businesscase Dienstverlening is daarmee bereikt en deze is afgesloten en geïmplementeerd in de bestaande bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de afgelopen periode resultaten behaald met het lean maken van processen, bijvoorbeeld verkorten van de doorlooptijd van omgevingsvergunningen, verhogen van het aantal calls bij het Servicepunt en reduceren van de behandeltijd bij huwelijkse aangiften. Het subsidieregister staat online en geeft per beleidsdoel wat welke subsidieontvangers aan subsidie kregen voor Sinds 2013 heeft Breda een nieuwe Klachtenverordening en werkt met een lokale ombudscommissie in plaats van de gevestigde Nationale Ombudsman. Daarmee ligt het accent bij klachtenbehandeling meer op de inzet van mediation. Er is een strategisch onderwijshuisvestingsplan opgesteld. Budget met randvoorwaarden voor huisvesting van het basisonderwijs wordt verder gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Het bestuurlijke accoord op deze doordecentralisatie is een feit sinds begin Breda Onderwijsstad : een schooljaar lang mocht Breda deze nationale titel dragen. Samen met partners uit het onderwijs en kinderopvang zijn verschillende events georganiseerd in het teken van het thema Taal doet t. De bouw van de scholen Viandenlaan en de Spoorzoeker zijn vorig jaar van start gegaan. De Gemeenteraad heeft besloten tot de start van de school in Geeren-Zuid. Er waren feestelijke momenten op onder andere de Dirk van Veen, maar ook de Nassau, het Stedelijk Gymnasium en het Newman College namen nieuwe ruimtes in gebruik. De weekendschool Pet je Af opende in Breda op vier locaties haar deuren. In 2013 deden 39 kinderen mee, in 2014 ligt de verwachting op ongeveer 60 deelnemers. Vaststelling van de notitie was een belangrijke stap naar verdergaande deregulering en verbetering van dienstverlening aan burgers en ondernemers. Breda doet het bovengemiddeld goed op dienstverlening aan ondernemers bleek in 2013 uit onafhankelijk onderzoek van de Kamer van Koophandel. In 2013 is het regionale actieplan vastgesteld voor bestrijding van jeugdwerkloosheid in West- Brabant in 2013 en Onderdeel van deze aanpak is de regionale BaanBonus. Ook is de gecoördineerde werkgeversbenadering in West-Brabant verder uitgewerkt. Eind 2013 was er een tweedaagse conferentie over dit thema met de belangrijkste stakeholders in de regio. In het voorjaar sloot de gemeente een overeenkomst met de logiessector voor oprichting van een Toeristisch Fonds. Dit versterkt de huidige en toekomstige toeristische mogelijkheden van de stad. Doel van het fonds is meer toeristen, een langere verblijfsduur en groter herhaalbezoek. Het fonds beschikt over een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting. In november won de gemeente met deze werkwijze (opbrengst vloeit terug naar de toeristensector) de ToeristenbelastingAward Het project Human Capital in de Wijk stimuleert ondernemerschap en bedrijvigheid in de wijk en blijkt in 2013 opvallend succesvol. Sinds de start van het project in 2011 zijn 322 ondernemers gestart waarvan 96% nog steeds actief is. Van deze 322 deelnemers is 8% inmiddels p 015

16 uitgebreid, wat de werkgelegenheid met nog eens 190 arbeidsplaatsen ten goede komt. 42% van de ondernemers startte vanuit een uitkeringssituatie. Het project draagt bij aan hogere slagingskans op de arbeidsmarkt, zorgt voor extra werkgelegenheid en verhoogt de kwaliteit van het ondernemerschap. Belangrijk onderdeel is de Incubator Breda aan de Oranjeboomstraat, een voormalig schoolgebouw. Drie maanden na opening is het hele gebouw al verhuurd aan startende ondernemers. In de nota zijn voor 2013 middelen gereserveerd voor innovatieve projectvoorstellen die bijdragen aan het begeleiden van werkzoekenden met een uitkering naar werk. Eind 2013 zijn acht projecten succesvol gestart. Het armoedebeleid is in 2013 verruimd. Met een schoolstarterspakket voor gezinnen met schoolgaande kinderen en uitbreiding van de mogelijkheden van de BredaPas. De visie Binnenstad, Welkom in Breda, is vastgesteld, met de centrale kernwaarden gastvrijheid, Bourgondische uitstraling en beeldcultuur. Voor een aantrekkelijkere binnenstad stuurt de gemeente aan op een scherper profiel, betere kwaliteit en samenhang en samenwerking in de binnenstad. Achter de Lange Stallen, ontwikkeling van de Molsparking tot winkelgebied, kwam in 2013 een stap dichterbij door besluitvorming in de raad over de ruimtelijke en economische ontwikkeling. In september 2013 is de Structuurvisie Breda 2030 vastgesteld door de raad. Het beleidskader voor de stedelijke programmering is integraal opgenomen in de structuurvisie. Het stedelijke herprogrammeringsproces is geborgd in de processen rondom de stedelijke ontwikkeling. De Structuurvisie kwam interactief tot stand en is bewust breder en getrapt ingestoken dan alleen ruimtelijk. In de uiteindelijke Structuurvisie worden de gewijzigde opgaven bepaald voor wonen, werken, bereikbaarheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Er is ook aandacht voor de bestaande stad, de dorpen en het buitengebied, klimaatadaptatie, ondergrond en energietransitie en de positie en rol van Breda in de regio en (inter)nationaal. De raad is intensief betrokken bij alle stappen in het proces. In 2013 zijn tien bestemmingsplannen geactualiseerd: Bavel, Driesprong, Princenhage-Haagpoort, Teteringen, Buitengebied Noord, Zandberg, Slingerweg, Belcrum, Doornbos Oost en Steenakker. Dit maakt deel uit van een grote opschoonactie om alle bestemmingsplannen te actualiseren. Als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden en de stedelijke programmering zijn voor diverse projecten postzegel bestemmingsplannen opgestart om de herontwikkelingen te kunnen faciliteren. In nauwe samenwerking met de raad is de nota Grondbeleid 2014 opgesteld, met een herijking van het gemeentelijk instrumentarium, het risicomanagement en de rol van de raad. In relatie tot Koers Gezet zijn de boekwaarden terug gebracht, zodat nu sprake is van een realistische portefeuille. De raad is integraal geïnformeerd over de ontwikkelingen met een Meerjaren Prognose Grondbeleid (MPG). Deze eerste MPG geeft een financieel meerjarenbeeld van de ontwikkelingen waartoe de raad heeft besloten. Op basis van de Woonagenda is gewerkt aan tien speerpunten. De Woonvisie is door de raad vastgesteld en is het kader voor actualisatie van de woonagenda. In Woonvisie staan ook de prestatieafspraken die met de drie corporaties in Breda gemaakt worden. De Woonvisie is in 2013 vastgesteld en volledig afgestemd met de corporaties. Het thema Betaalbaarheid is hierin nader geformuleerd. De Woonvisie is het kader voor het uitvoeringsprogramma. Er zijn regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. De totale opgave voor Breda is ongeveer plaatsen, waarvan 25% nieuw te realiseren. In overleg met corporaties en particulieren volgt verder onderzoek naar de mogelijkheden. p 016

17 Actieplan studentenhuisvesting is in mei 2013 vastgesteld. Campus Easystreet is geopend. Aan de Ettensebaan/Tuinzigtlaan verhuurt AlleeWonen 200 studentenwoningen. Ook zijn er diverse initiatieven ontwikkeld voor ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar studentenhuisvesting. De bouw van het nieuwe HSL-station is in volle gang. Diverse woningbouwprojecten zijn gestart of in de planontwikkelingsfase. Bijvoorbeeld de oplevering van DrieHoefijzers Zuid en de ontwikkeling in het noordwestelijk gebied van de Spoorzone door Dura Vermeer. Daarnaast zijn gesprekken gestart met ProRail en NS over realisatie van de fietsenstalling aan de zuidkant van het nieuwe station. Het nieuwe busstation voor HOV en de stad- en streekbussen wordt momenteel gerealiseerd aan de noordkant van het NS-station. De aansluiting Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)- binnenstad is gerealiseerd en HOV inclusief fietspad langs het spoor richting Oosterhout wordt gerealiseerd. In de Structuurvisie Breda 2030 is vastgelegd dat Cultuur en erfgoed het DNA zijn van de stad en dat beeldcultuur onderwijs en bedrijfsleven kan verbinden. Brabant wordt in 2018 geen Culturele Hoofdstad van Europa. De afgelopen periode ontstonden in opmaat naar 2018Eindhoven Brabant in de stad allerlei initiatieven, die het culturele leven in de stad nieuwe energie geven. De inzet is om de ontwikkeling van deze voedingsbodem voor vernieuwing vast te houden. BredaBroeit maakt het met versoepelende regels voor diverse initiatieven makkelijker om in het stationsgebied voet aan de grond te krijgen. Belcrum Beach is daarvan een mooi resultaat. Voor Breda s Museum is een traject naar verzelfstandiging ingezet. Na een impasse van tientallen jaren is de restauratie gereed van de toren, de entree en het eerste deel van het schip van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan. De voorbereidingen zijn nu in volle gang voor herbestemming van de kerk en de restauratie van het overige deel van de kerk en de aangrenzende pastorie. Er zijn overeenkomsten gesloten voor herontwikkeling van het kloostercomplex aan de Nieuwstraat. Een eerste uitwerking van de visie Binnenstad is de nota Richting aan evenementen, die in december is vastgesteld. Breda richt zich in de toekomst sterker op evenementen, die betrekking hebben op het water in de stad, beeldcultuur, profilering van de historische binnenstad en topsport. Doel is om een optimaal klimaat te creëren voor evenementen en om ambities beter te laten aansluiten bij die van de stad. Een belangrijk project uit de visie Bruisend Waterplein is de transformatie van de haven naar een aantrekkelijk verblijfsgebied. Een belangrijke randvoorwaarde is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de haven voor grotere boten recreatietoervaarders. Hier is in 2013 mee gestart. Vanaf medio april is dit mogelijk door de nieuwe Koning Willem Alexanderbrug. De haven is daarmee geschikt voor nieuwe (boot-)evenementen en passantenplaatsen. Ook is een tenderprocedure gestart voor voorzieningen als een passantenhaven. De nota over het nieuwe sportaccommodatiebeleid is vastgesteld en het beleid voor kunstgrasvelden geactualiseerd. Het maatschappelijk vastgoed van de Gemeente Breda, waaronder de wijkcentra, is in 2013 verder geoptimaliseerd. Vanaf 2015 decentraliseren verschillende taken rond participatie, zorg en jeugd naar de gemeenten. De voorbereidingen daarvan zijn in 2013 begonnen en worden in 2014 afgerond. Breda coördineert in de regio West Brabant Oost de transitie van de Jeugdzorg. In 2013 is het Regionaal Transitie Arrangement opgesteld in overleg met de zorgaanbieders in de regio en de huidige financiers van de jeugdzorg, zoals de Provincie en het Zorgkantoor. Dit waarborgt de continuïteit van zorg in Ook is in het arrangement vastgelegd dat de gemeenten, p 017

18 jeugd, ouders, organisaties zoals het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en zorg aanbieders, samen aan de slag gaan met het uitbouwen van een nieuwe werkwijze. Op de buitenspeeldag in juni openden kinderen van de basisschool de Boomgaard het eerste gedeelte van de Speelzone in de wijk Tuinzigt. De Speelzone is een uitwerking van de opdracht uit het Actieplan Spelen en ontworpen door de kinderen, een ontwerper en Jantje Beton. In het kader van het Stedelijk Kompas is in oktober besloten om geen definitieve locaties voor daklozenopvang aan te wijzen. In opdracht van de gemeenteraad wordt onderzocht of de huidige locatie de Vliet permanent kan worden. In 2013 sloten gemeenten en hulpverleningsinstanties in West-Brabant een convenant met afspraken om de komende jaren de aanpak van huiselijk geweld te intensiveren en verbeteren. Het gaat om activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en (vroegsignalering), activiteiten om geweld te stoppen en een focus op herstel en nazorg. Het regionale beleidskader Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid is de basis voor het convenant. Ook zijn in 2013 belangrijke stappen gezet voor integratie van het huidige Steunpunt Huiselijk Geweld met het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. In 2013 begon de bouw van het nieuwe Dierenasiel aan de Oude Baan. Het asiel is in 2014 gereed voor gebruik. De beweging van wijkontwikkeling naar wijkgericht werken is gestart en leidde tot wijkplannen voor verschillende wijken, die samen met de bewoners zijn opgesteld. De wijkontwikkelingsopgave voor de Heuvel nadert de afronding. In Driesprong is inmiddels begonnen met de bouw van nieuwe woningen. In Breda-Noord is het Wijkavontuur gestart: een samenwerkingsprogramma tussen bewoners, corporaties, gemeente en andere partijen. Een meerjareninvesteringsplan voor beheer van de openbare ruimte is opgesteld. In 2013 is een projectenboek opgesteld met een overzicht van lopende en toekomstige projecten op het gebied van groen en water (natuurontwikkeling en ecologie). Lopende natuurontwikkelingsprojecten worden (onder andere) gefinancierd uit het Groenfonds. Waterakkers wordt op een natuurlijke manier gezuiverd en er is een gecombineerde vleermuiskelder en oeverzwaluwwand aangelegd. De Vierde Bergboezem is gerealiseerd, het project Gilzewouwerbeek leidde tot een natuurgebied van 18 ha, met recreatieve voorzieningen en ruimte voor waterberging. Bij de Klokkenberg wordt geïnvesteerd in groen en water, voor het projectgebied Hoeveneind is een groen inrichtingsplan opgesteld, de Bethlehemloop wordt heringericht en gemeentebreed wordt ingezet op waterspelen waarbij de beleving van de jeugd voor het kennismaken met water wordt gestimuleerd. Ook is een start gemaakt met stimulering van Stadslandbouw. De bestemmingsplannen Buitengebied-Zuid en Klokkenberg zijn het juridisch kader voor tegengaan van verdere verstening van de natuur. Over de parkeeroverlast aan de oostkant van het Mastbos zijn met alle betrokkenen afspraken gemaakt die inmiddels effect hebben. Het Uitvoeringsprogramma Klimaat ( ) voor de komende 4 jaar is door de gemeenteraad vastgesteld. Het omvat veel projecten op diverse thema s, waar de gemeente en marktpartijen samen (stimuleren, faciliteren) aan de slag gaan. De reductie van CO2 ligt op schema. Breda sleepte verschillende prijzen in de wacht op het gebied van duurzaamheid. Door het uitvallen van de V250 Fyra-treinstellen kwam de verbinding Breda-België weer op losse schroeven te staan. Bij de uitwerking van het alternatief van NS en NMBS is intensief campagne gevoerd om de belangen van Breda veilig te stellen. In het najaar van 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met het alternatief, waarin vanuit Breda één keer per uur een HSLtrein p 018

19 rijdt naar Antwerpen, Zaventem en Brussel en meerdere snelle treinen naar Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Schiphol en Amsterdam. De toerit van de A16 naar Rotterdam is verbeterd. De overlast van geparkeerde fietsen werd minder door meer stallingscapaciteit rondom het station en in de binnenstad en door intensieve handhaving. Ook is het aantal parkeerplekken in enkele betaalde fietsenstallingen fors uitgebreid en is het serviceniveau in de stallingen verhoogd. Er is een fiets-app ontwikkeld met de naam Positive drive, er is een nieuw fiets-logo en er start een communicatietraject voor specifieke doelgroepen (marketingstrategie). De pilot stedelijke distributie is gestart, voor inzet van minder en schone voertuigen. Vervoerders, verladers, winkeliers, webwinkels, klanten en bewoners zijn bij de pilot betrokken. De afvalheffing is aanzienlijk lager als gevolg van onder meer betere afvalcontracten, lagere verwerkingskosten en versobering van dienstverlening. Ook is een meer rechtvaardige verhouding tussen de afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens ingevoerd. Het definitieve herstel van de gevel van de brandweerkazerne is begonnen. In 2013 zijn 11 buurtpreventieprojecten opgestart. Daarmee komen we op een totaal van 35 projecten van januari 2010 tot eind december In die 35 projecten zijn inmiddels 512 straatcontactpersonen actief, verdeeld over 313 straten en adressen. Het streven is om eind 2014 op 35 projecten uit te komen en 500 straatcontactpersonen te hebben. Als dit lukt, dan is dit een jaar eerder dan gepland. De volledige bezuinigingsopgave is gerealiseerd. p 019

20 p 020

21

22 3

23 DE FINANCIËLE POSITIE PER INLEIDING Primair doel van het Jaarverslag 2013 is verantwoordingsinformatie geven over gevoerd beleid en beheer in Naast een algemeen beeld staan in dit hoofdstuk ook de paragrafen. Deze gaan op onderdelen uitgebreider in en lichten de financiële positie toe vanuit een andere insteek. 3 In 2010 begon de coalitieperiode met een forse bezuinigingsopgave en grote verliezen op grondexploitaties. Versterking van de reservepositie was noodzakelijk. Op dit moment is de conclusie, dat de bezuinigingsopgave versneld is gerealiseerd en bij de Begroting 2013 in het meerjarenperspectief is ingevuld. Door proactief handelen zijn de (grote) verliezen binnen het Grondbedrijf opgevangen. Het laatste deel van de doelstelling, versterken van het weerstandsvermogen, is in de Begroting 2014 gerealiseerd. Een periode van grote dynamiek en verandering is proactief aangepakt, maar we zijn er nog niet. Een belangrijke les voor de toekomst is om voortdurend flexibel te zijn en zo tijdig en alert op nieuwe ontwikkelingen en dynamiek in te kunnen gaan. 3.2 HET REKENINGRESULTAAT 2013 Het jaar 2013 sluit met een positief resultaat van 21,2 miljoen. In september 2013 werd bij de 2e Bestuursrapportage 2013 een positief resultaat verwacht van minimaal 17,9 miljoen. Paragraaf 6 van dit hoofdstuk licht de afwijkingen toe ten opzichte van deze prognoses. Aan het eind van hoofdstuk 4 staat op hoofdlijnen een toelichting van de onderdelen en de behaalde resultaten. De grondexploitaties, die afgelopen jaren aanzienlijke verliezen lieten zien, hebben in 2013 weer een positief resultaat. 3.3 DE ONTWIKKELING VAN HET RISICOPROFIEL EN HET WEERSTANDS- VERMOGEN Het gemeentebreed risicoprofiel verbeterde ten opzichte van de Begroting In de Begroting 2014 was een prognose meegenomen van het jaarrekeningresultaat in de ontwikkeling van de reserves. In de praktijk blijkt de werkelijke ontwikkeling van de algemene reserve 0,2 miljoen hoger uit te vallen. Het gemeentebrede risicoprofiel daalde na de Begroting 2014 in omvang. Dit komt vooral door vervallen van risico s binnen het Stationskwartier en minder risico s bij wijkontwikkeling waar de uitvoering van de plannen inmiddels vordert. In het profiel is wel een nieuw risico opgenomen voor de financiële positie van de culturele instellingen. Daarnaast brengen ook de drie D s (decentralisatieopgaven) risico s met zich mee. Paragraaf geeft een uitgebreide toelichting op het risicoprofiel en zet de ontwikkelingen uiteen van het Grondbedrijf. Het weerstandsvermogen voor resultaatbestemming verbetert, ten opzichte van de Begroting 2014, als gevolg van een afnemend risicoprofiel en een licht toegenomen weerstandscapaciteit. Een belangrijke doelstelling uit de Begroting 2014 is hiermee behaald, namelijk de versterking van het weerstandsvermogen. p 023

24 3.4 DE ONTWIKKELING VAN HET FINANCIEEL PERSPECTIEF Bij de Begroting 2014 is het meerjarenperspectief geactualiseerd. De decembercirculaire van het Rijk over het Gemeentefonds gaf echter aanleiding om opnieuw naar de cijfers te kijken. Het meerjarenperspectief laat een positieve ontwikkeling zien voor de jaren 2014 tot en met Voor 2018 geldt nog een tekort van circa 1,3 miljoen, vanwege de effecten uit voorgaande jaren. Meerjarenperspectief ,45 2,38 2,58 2,92-1, Het rijk werkt op dit moment aan het groot onderhoud van het gemeentefonds. Naar verwachting zijn de effecten hiervan eind mei/begin juni bekend en verwerkt in de meicirculaire. Een eerste indicatie laat een beperkte verlaging voor Breda zien. De financiële informatie van het rijk over de decentralisaties (de 3D s) komt gefaseerd beschikbaar. Hoewel de eerste cijfers bekend zijn, wordt ook hierover pas eind mei/begin juni meer duidelijkheid verwacht. De vertaling van de financiële middelen naar het Bredase voorzieningenniveau gaat ervan uit dat de uitvoering van nieuwe regelingen gebeurt binnen de vanuit het rijk beschikbare middelen. 3.5 DE SOLVABILITEITSPOSITIE VAN BREDA Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie haar betalingen aan verschaffers van leningen (vreemd vermogen) kan nakomen met behulp van alle bezittingen (activa). In een definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt solvabiliteit bepaald door het eigen vermogen te delen op de totale passiva. Er is geen objectieve maatstaf voor de gewenste/benodigde hoogte van de solvabiliteit voor gemeenten. Gemeenten zijn inkomensbestedende organisaties, budgetgestuurd, met een vrij constante omzet. Goed beheersen van budgetten maakt grote schommelingen in verplichtingen onwaarschijnlijk. Dat bepaalt mede de hoogte van de benodigde solvabiliteit. Breda heeft een lagere solvabiliteit dan de gemiddelde gemeente. Dit betekent dat Breda meer geleend kapitaal heeft dan gemiddeld en dus een relatief hoge rentelast. CBS-cijfers tot en met 2012 tonen een dalend landelijk gemiddelde van de solvabiliteit van 35% in 2011 naar 33% in De solvabiliteit van Breda steeg in die periode van 13% naar 15% en tot eind 2013 verder naar 17%. p 024

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave Begroting 2014

Inhoudsopgave Begroting 2014 BEGROTING 2014 Inhoudsopgave Begroting 2014 K Kerngegevens 5 1 VOORWOORD EN TERUGBLIK 9 1.1 Het fundament is gelegd 9 I 2 Financieel meerjarenbeeld 11 2.1 Inleiding 11 2.2 Financiële vooruitzichten 11

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest Een financieel beeld van gemeente Deventer 1 februari 2012 Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Nota risicomanagement. Gemeente Asten

Nota risicomanagement. Gemeente Asten Nota risicomanagement Gemeente Asten Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)...4 2.2 FINANCIËLE VERORDENING ARTIKEL 212...4 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Vastgesteld door B&W op: 24 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en verantwoordelijkheidsverdeling 3 2 Risicomanagement(beleid) 5 2.1 Het begrip risico 5 2.2 Het begrip risicomanagement

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Raad 1 oor ck DAE 420. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag

Raad 1 oor ck DAE 420. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag I. DAE 420 J A!f 1 : 1 Raad 1 oor ck > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Financiële positie: sturen op stabiliteit, flexibiliteit, weerbaarheid en wettelijke kaders. VBG 3 oktober 2012 Staf Depla

Financiële positie: sturen op stabiliteit, flexibiliteit, weerbaarheid en wettelijke kaders. VBG 3 oktober 2012 Staf Depla Financiële positie: sturen op stabiliteit, flexibiliteit, weerbaarheid en wettelijke kaders VBG 3 oktober 2012 Staf Depla Begroting helder en op orde Baas over je eigen prioriteiten Alleen dan geld voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie