1. Inleiding Beschrijving van het project Algemene projectomschrijving Nulalternatief en projectalternatieven...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding... 3. 2. Beschrijving van het project... 4 2.1. Algemene projectomschrijving... 4 2.2. Nulalternatief en projectalternatieven..."

Transcriptie

1 Brussel, 15 februari JPM Advies Voorwand Containerkaai Zeebrugge Advies van de Vlaamse Havencommissie over de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge

2 Inhoud 1. Inleiding Beschrijving van het project Algemene projectomschrijving Nulalternatief en projectalternatieven Herwerking van de MKBA Samenvatting en resultaten van de MKBA Voldoet de MKBA aan de omzendbrief en standaardmethodiek? Kritische bespreking Vragen uit de adviesvraag Acht de Vlaamse Havencommissie het project Aanpassing CHZ-kaai voorhaven Zeebrugge realistisch, haalbaar en wenselijk? Zijn de teksten van de projectmer en de MKBA voldoende duidelijk? Zijn alle elementen voldoende evenwichtig onderbouwd en behandeld? Conclusies van de Vlaamse Havencommissie

3 1. Inleiding De secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap heeft op 8 oktober 2009 namens de Vlaamse Regering aan de Vlaamse Havencommissie een adviesvraag gesteld over het dossier Aanpassing CHZ-kaai Voorhaven Zeebrugge. In de adviesvraag werden twee zeer specifieke vragen over het dossier geformuleerd: Zijn alle elementen van het dossier voldoende evenwichtig onderbouwd en behandeld? Zijn de teksten van de milieu-impactstudie en de MKBA voldoende duidelijk? Bij de beantwoording van deze vragen houdt de Vlaamse Havencommissie rekening met artikel 3 2 van het subsidiebesluit, dat luidt als volgt: 2. Als het geraamde bedrag van het project meer bedraagt dan 10 miljoen euro, legt de minister, voor hij een principiële beslissing tot subsidiëring of medefinanciering neemt, het project, inclusief de voormelde MKBA en benodigde milieu-impactstudie, voor aan de Vlaamse Havencommissie en de MiNa-Raad. De Vlaamse Havencommissie beoordeelt de sociaaleconomische aspecten van het dossier en de Minaraad beoordeelt de milieutechnische aspecten van het dossier. Dit betekent dat in dit advies van de Vlaamse Havencommissie de nadruk ligt op de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Dit advies werd door de Vlaamse Havencommissie unaniem goedgekeurd op 15 februari Het Havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) heeft niet deelgenomen aan de stemming overeenkomstig artikel 5 1 ( 1 ) van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de Vlaamse Havencommissie van 12 januari Deze paragraaf luidt als volgt: Art De adviezen en aanbevelingen van de Commissie worden uitgebracht ten aanzien van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, of het Vlaams Parlement. De goedkeuring gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige effectieve leden. Bij adviezen ter uitvoering van artikel 1, 4, neemt het havenbedrijf, dat een project ter advies voorlegt, geen deel aan de stemming. In artikel 1 4 gaat het over de investeringsprojecten in de havens van meer dan 10 miljoen euro. 3

4 2. Beschrijving van het project 2.1. Algemene projectomschrijving Het project houdt de uitvoering in van renovatiewerken aan de bestaande oostelijke kaaimuur van het westelijk schiereiland in de voorhaven van Zeebrugge (Westerhoofd of CHZ-terminal). De werken omvatten het plaatsen van een nieuwe voorwand met nieuwe fenders over een lengte van 600m (deel van de Oostkaai met een huidige diepgang van -14,5m) en het realiseren van nieuwe fendersystemen over een lengte van 400m (deel van de Oostkaai met een huidige diepgang van -16m). Over de lengte van 600m wordt het bodempeil op -17,50m gebracht. Het resultaat is dat tegelijk twee schepen met een grotere diepgang zullen kunnen aanmeren aan de Oostkaai van het westelijk schiereiland in de voorhaven van Zeebrugge. In de huidige toestand is er een kaaimuur van 1.000m lengte, met drie aanlegplaatsen, waarvan één aanlegplaats voor schepen met een diepgang van -16m en twee aanlegplaatsen voor schepen met een diepgang van -14,5m. De huidige beschikbare oppervlakte op de CHZterminal is ongeveer 48,7 ha. In figuren 1 en 2 wordt de ligging van de werken aangegeven. 4

5 Figuur 1: Situering van het Westerhoofd in de voorhaven van Zeebrugge Bron: MBZ 5

6 Figuur 2: Situering van de werken ten opzichte van het Westerhoofd 2.2. Nulalternatief en projectalternatieven Nulalternatief In het nulalternatief wordt uitgegaan van de huidige infrastructuur en van het behoud van de huidige diepgang van de kaaimuren aan de CHZ-terminal. Heden wordt de jaarlijkse capaciteit van de 48,7 ha grootte CHZ-terminal door PSA HNN geschat op TEU wat overeenkomt met TEU/ha. Deze behandelingscapaciteit is marktconform en ligt volledig in de lijn van de behandelingscapaciteit van een representatief staal van 6

7 containerterminals ingericht met state-of-the-art portaalkranen en straddle carriers uitgebaat door PSA HNN in de havens van Antwerpen en Zeebrugge Projectalternatief In het projectalternatief wordt het project uitgevoerd, d.w.z. er wordt een nieuwe voorwand gebouwd. De investering die hiermee gepaard gaat wordt geschat op , excl. BTW. Tabel 1a: Raming van de kostprijs van het project, fase 1, exclusief BTW. Raming fase 1 Voorafgaande werken ,00 Grondonderzoek 5.000,00 Afbraak-en sloopwerken ,00 Grondwerk ,00 Funderingen ,00 Betonwerken ,50 Verfwerken ,50 Beschermingswerken 3.702,60 Aanhorigheid van de waterweg en zijn ,00 kunstwerken Nieuw aan te leggen kaaiverharding ,00 Technische controle ,00 Waterleiding ,00 Totaal Bron: MBZ 7

8 Tabel 1b: Raming van de kostprijs van het project, fase 2, exclusief BTW. Raming fase 2 Voorafgaande werken ,00 Afbraak-en sloopwerken ,00 Grondwerk ,00 Funderingen ,40 Betonwerken ,50 Verfwerken ,50 Beschermingswerken 1.232,90 Aanhorigheid van de waterweg en zijn ,00 kunstwerken Nieuw aan te leggen kaaiverharding ,00 Technische controle ,00 Waterleiding ,00 Baggerkosten Totaal Bron: MBZ 8

9 3. Herwerking van de MKBA De MKBA die deel uitmaakte van het dossier bij de adviesvraag van 8 oktober 2009, werd grondig onderzocht door de Vlaamse Havencommissie. De VHC constateerde echter dat de MKBA die in dit dossier als wetenschappelijke verantwoording werd aangevoerd, niet aan de verwachtingen voldeed. De kritische bemerkingen die de VHC formuleerde, hadden in hoofdzaak te maken met de wijze waarop de MKBA werd uitgevoerd en niet met het al dan niet zinvol zijn van het project zelf. Verschillende redeneringen die aan de basis lagen van de berekening van het resultaat van de MKBA, klopten niet. De VHC was van oordeel dat de MKBA niet geschikt was als basis van een evaluatie van het project. Op voorstel van de opdrachtgever van de MKBA, het havenbestuur van Zeebrugge, werd een nieuwe MKBA opgesteld waarbij nagestreefd werd om in te gaan op de opmerkingen van de VHC en om de methodologische onvolkomenheden te verbeteren. Alle hiernavolgende gegevens, resultaten en opmerkingen hebben betrekking op de nieuwe MKBA, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Samenvatting en resultaten van de MKBA In tabellen 2 en 3 worden de resultaten van de MKBA weergegeven. Zowel volgens het internationale als het nationale standpunt wordt een positieve Netto Actuele Waarde bekomen en een Internal Rate on Return van 7,65% (nationaal standpunt) en 16,28% (internationaal standpunt). 9

10 Tabel 2: Overzicht geactualiseerde kosten en baten van het project vanuit nationaal perspectief (discontovoet 4%) voor het basisscenario Netto Contante Waarde van effect in Effect Meeteenheid van effect Effecten per jaar in 2015 perpetuïteit (verschil t.o.v. nulalternatief) Directe effecten *Concessie-inkomsten 0 0 *Add. Havenontvangsten /TEU 77,5% van 5,92 /teu op TEU deepsea projecttrafiek en 2,92 /TEU op TEU feeder/transhipment projecttrafiek *Transportbaten /TEU 22,5% van 3,91 per TEU voor TEU (volume zonder project) en 3,91/2 per TEU voor TEU (volume aangetrokken door project) *Hinterland transport TEUkm additionele TEUkm Indirecte effecten *Werkgelegenheid VTE 346VTE goederenbehandeling (bruto) en 171 manjaren (bruto) tijdens bouwperiode Subtotaal economische effecten Externe effecten *Hinterland transport TEUkm additionele TEUkm Projectkosten *Investeringen *Onderhoud en uitbating 0 0 Saldo van kosten en baten Opbrengstratio % 0,18 Interne rentevoet (min-max) % 7,65% Kans dat IRR <4% % Onzekerheden van het resultaat *evolutie containertrafiek aan de CHZ-terminal *helling vraagcurve *gebudgetteerde investeringskosten Bron: MKBA, Resource Analysis 10

11 Tabel 3: Overzicht geactualiseerde kosten en baten van het project vanuit internationaal perspectief (discontovoet 4%) voor het basisscenario Netto Contante Waarde van effect Effect Meeteenheid van effect Effecten per jaar in 2015 in perpetuïteit (verschil t.o.v. nulalternatief) Directe effecten *Concessie-inkomsten 0 0 *Add. Havenontvangsten /TEU Geen netto-effecten, enkel verschuiving tussen de zeehavens 0 *Transportbaten /TEU 3,91 per TEU voor TEU (volume zonder project) en 3,91/2 per TEU voor TEU (volume aangetrokken door project) *Hinterland transport TEUkm Besparing van TEUkm Indirecte effecten *Werkgelegenheid VTE 86 manjaren (bruto) tijdens bouwperiode. Geen effecten goederenoverslag, enkel verschuiving tussen de zeehavens Subtotaal economische effecten Externe effecten *Hinterland transport TEUkm Besparing van TEUkm Projectkosten *Investeringen *Onderhoud en uitbating 0 0 Saldo van kosten en baten Opbrengstratio % 1,16 Interne rentevoet (min-max) % 16,28% Kans dat IRR <4% % Onzekerheden van het resultaat *evolutie containertrafiek aan de CHZ-terminal *helling vraagcurve *gebudgetteerde investeringskosten Bron: MKBA, Resource Analysis 3.2. Voldoet de MKBA aan de omzendbrief en standaardmethodiek? De Vlaamse Havencommissie had in de oorspronkelijke MKBA vastgesteld dat er op een selectieve wijze was omgegaan met de Standaardmethodiek: er werd op een aantal punten afgeweken van de door de Standaardmethodiek voorgeschreven methoden (bijv. geen Monte 11

12 Carlosimulatie bij de sensitiviteitsanalyses, geen verdeling van de kosten en baten over de diverse rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken partijen, een summierdere weergave van de eindresultaten, geen opbrengstratio). In de nieuwe MKBA werden deze afwijkingen rechtgezet en werd bijgevolg tegemoet gekomen aan de richtlijnen van de Standaardmethodiek. 12

13 4. Kritische bespreking 4.1. Vragen uit de adviesvraag In de jaren 1990 werden diverse adviesvragen over investeringsprojecten ter advies voorgelegd. Telkens werd een heel dossier voorgelegd zonder dat daarbij werd aangegeven hoe de Vlaamse Havencommissie moest reageren op de adviesvraag. De nadruk werd toen vooral gelegd op de sociaaleconomische aspecten van het dossier. In een recente adviesvraag over een ander infrastructuurproject werd gevraagd: (1) of de Vlaamse Havencommissie het betreffende project realistisch, haalbaar en wenselijk achtte; (2) of de teksten van de projectmer en de MKBA voldoende duidelijk zijn; (3) en of alle elementen voldoende evenwichtig onderbouwd en behandeld werden. De antwoorden op de drie vragen samen vormen een redelijk volledig beeld van de mening van de Vlaamse Havencommissie. Met andere woorden, er zijn geen elementen die de VHC nog wenst te vermelden die niet binnen deze drie vragen vallen. In de huidige adviesvraag wordt de eerste van de drie vragen niet hernomen. Aan de Vlaamse Havencommissie wordt dus alleen nog maar gevraagd of de teksten van de milieunota en de MKBA voldoende duidelijk en evenwichtig onderbouwd zijn. De VHC is van mening dat de eerste van de drie vragen essentieel is en bouwt het hiernavolgende advies op op basis van de drie hierboven geformuleerde vragen. Overeenkomstig artikel 3 2 van het subsidiebesluit 2 legt de VHC wel de nadruk op de MKBA en niet op de Milieunota Als het geraamde bedrag van het project meer bedraagt dan 10 miljoen euro, legt de minister, voor hij een principiële beslissing tot subsidiëring of medefinanciering neemt, het project, inclusief de voormelde MKBA en benodigde milieu-impactstudie, voor aan de Vlaamse Havencommissie en de MiNa-Raad. De Vlaamse Havencommissie beoordeelt de sociaaleconomische aspecten van het dossier en de Minaraad beoordeelt de milieutechnische aspecten van het dossier. 13

14 4.2. Acht de Vlaamse Havencommissie het project Aanpassing CHZ-kaai voorhaven Zeebrugge realistisch, haalbaar en wenselijk? Haalbaar, wenselijk en realistisch De sociaaleconomische haalbaarheid van een infrastructuurproject wordt berekend en beschreven in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De MKBA is dus een zeer zinvol instrument om te bepalen of een project (maatschappelijk) haalbaar is. Op de vraag of een project wenselijk is, zijn zeer veel verschillende antwoorden mogelijk, afhankelijk van het standpunt dat wordt ingenomen. Zo kan een project vanuit milieuoogpunt anders worden beoordeeld dan vanuit economisch standpunt. Gegeven de samenstelling van de Vlaamse Havencommissie en gegeven de opdracht die de Vlaamse Havencommissie heeft gekregen in het subsidiebesluit (nl. het beoordelen van de sociaaleconomische aspecten van een investeringsdossier), kan dit project door de VHC over het algemeen als wenselijk worden beschouwd als de MKBA het project haalbaar vindt (dus bij een positief eindresultaat) en als het in de MKBA wordt uitgegaan van realistische uitgangspunten en veronderstellingen Realistische uitgangspunten en veronderstellingen? In de onderstaande punten worden kritische beschouwingen gegeven (onduidelijkheden en technische / methodologische onvolkomenheden). De Vlaamse Havencommissie heeft in de nieuwe MKBA een duidelijke verbetering vastgesteld tegenover de oorspronkelijke MKBA die bij de adviesvraag was gevoegd. Toch heeft de VHC nog een aantal opmerkingen, waarvan de belangrijkste hieronder worden weergegeven: In het projectontwerp, punt 2.2. op blz. 3, wordt het project omschreven als een project dat de maritieme toegang verbetert. Dat is geen correcte weergave, want het gaat om nieuwe kaai-infrastructuur. In de rest van de MKBA wordt het project correct voorgesteld. In de autonome trafiekprognose (d.w.z. de trafiekprognose zonder capaciteitsbeperkingen) worden groeivoeten gehanteerd die evolueren van 7,17% per jaar tussen 2009 en 2010 tot 6,40% tussen 2010 en 2015, 5,20% tussen 2015 en 2020 naar 4% in de periode tussen 2020 en In vergelijking met de zeer sterke groei die de containertrafiek in Zeebrugge de laatste jaren heeft gekend, zijn deze cijfers relatief gematigd. De Vlaamse Havencommissie kent uiteraard ook het toekomstige verloop van de containertrafiek niet, en ziet ook in dat hierover steeds discussie mogelijk is, maar aanvaardt deze aanname voor dit dossier. De Vlaamse Havencommissie koppelt aan de 14

15 aanvaarding van deze prognosecijfers wel de uitvoering van een zinvolle sensitiviteitsanalyse, waarin de resultaten van de MKBA worden herberekend met een set alternatieve aannames, die beduidend pessimistischer zijn. Dergelijke berekening is gebeurd. Een sensitiviteitsanalyse waarin werd verondersteld dat de groei tegenover het basisscenario 30% lager ligt, heeft aangetoond dat de resultaten van de MKBA bij die veronderstelling lager liggen, maar nog steeds positief zijn. De laatste paragraaf op blz. 6 geeft de indruk dat er op dit moment vooral grote schepen worden besteld en dat er tussen nu en 2013 ook nog grote schepen zullen worden besteld die voor 2013 zullen worden opgeleverd. Op dit ogenblik (januari 2010) liggen de bestellingen echter stil (en dat is al een tijdje zo). Er zijn nog wel een aantal schepen in bestelling (besteld voor de crisis, met in een aantal gevallen uitstel van oplevering of annulatie van de bestelling). Blz. 9, 5.1, 5e paragraaf: In het nulalternatief verschuift een deel van de containerstromen naar andere havens aangezien het achterlandvervoer verbonden is aan de containerstromen. Daarbij nemen de gemiddelde transportafstanden toe in het internationale standpunt, maar nemen ze af in het nationale standpunt ( ). Deze paragraaf is niet duidelijk geformuleerd. Bovendien is het in theorie zo dat de gemiddelde transportafstanden afnemen in het internationale standpunt en toenemen in het nationale standpunt. De VHC aanvaardt deze berekeningswijze, maar wijst toch wel op de theoretische aard van deze beschouwingen die, afhankelijk van haven tot haven, vrij ver kunnen staan van de situatie in de praktijk. In tabel 2 op blz. 11 stemt de omschrijving bovenaan de tabel niet overeen met de inhoud van de tabel. De vermelde eenheden kloppen niet. Als wordt aangenomen dat de uitvoering van het project nieuwe trafiek aantrekt (in de MKBA wordt hier inderdaad van uit gegaan), dan zal een deel van deze nieuwe trafiek afkomstig zijn uit andere Vlaamse havens. Dit veroorzaakt (op zijn minst tijdelijk) een onderbenutting in de andere Vlaamse havens. Deze kostenpost hoort thuis aan de kostenzijde van de MKBA, zowel in het nationale als het internationale standpunt. In de MKBA werd dergelijke berekening niet gemaakt. Het grote verschil tussen het projectalternatief en het nulalternatief zit dus in de grootte van de schepen die kunnen aanmeren op (een deel van) de terminal. Als rederijen grotere schepen kunnen inzetten, dan geeft dat voor hen aanleiding tot schaalvoordelen. In de MKBA werden deze baten niet berekend. 15

16 In de haven van Zeebrugge zijn verschillende containerterminals operationeel en in de nabije toekomst zal er nog capaciteit bijkomen. In de oorspronkelijke MKBA werd geen rekening gehouden met de beschikbare capaciteit op andere terminals en met de capaciteit die op korte termijn op andere terminals beschikbaar zal komen. In de nieuwe MKBA worden de twee deepsea-terminals in beschouwing genomen, zijnde naast CHZ ook de APMT terminal (zie blz. 13, bovenaan). De cijfers voor de APMT terminal werden inderdaad in de tabellen opgenomen, maar er werd in feite verder niets mee gedaan. Er werd dus geen uitwisselbaarheid van capaciteit verondersteld. Met de in 2011 operationeel wordende terminal aan de noordzijde van het Albert-II-dok werd geen rekening gehouden. De Vlaamse Havencommissie is voorstander van capaciteitsberekeningen waarbij op zijn minst naar alle beschikbare capaciteit in de haven wordt gekeken en niet alleen naar de capaciteit die al dan niet beschikbaar is op de betrokken terminal (vanuit maatschappelijk standpunt is het moeilijk te verdedigen om capaciteit bij te creëren op de ene terminal, terwijl op een andere terminal nog capaciteit beschikbaar is). Blz. 14, bovenaan: De APMT terminal wordt begrensd op TEU. De terminal is echter 48 ha groot, uit te breiden tot 84 ha. Volgens gegevens van APMT heeft de terminal nu een capaciteit van 1 miljoen TEU, op termijn te verhogen tot 2,2 miljoen TEU. Dit beïnvloedt het eindresultaat niet, want met de APMT-terminal wordt in de berekening van de MKBA op geen enkele wijze rekening gehouden. Blz. 16, : Het is inderdaad zo dat de andere Vlaamse havens 22,5% marktaandeel hebben in de range van concurrerende containerhavens. Dit is evenwel een zeer onnauwkeurige benadering van de verschuiving naar/vanuit andere havens. In par van de MKBA wordt hierop verder ingegaan. Daarin wordt aangenomen dat er bij uitvoering van het project containers zullen verschuiven vanuit andere havens in functie van het marktaandeel van die havens. Een grote haven op grote afstand (bijv. Hamburg, afstand 663 km) verliest dan evenveel containers aan Zeebrugge als een (ongeveer even) grote haven in de nabijheid (Antwerpen, 100 km). Er wordt dus geen rekening gehouden met de afstand van de havens tot Zeebrugge. Een weging van de marktaandelen a.d.h.v. de afstand die een vrachtwagen over de weg moet afleggen naar de betreffende concurrerende havens, zou een nauwkeuriger benadering zijn. De marktaandelen worden dan berekend op basis van de TEU-cijfers, die gedeeld worden door de respectievelijke afstand tot Zeebrugge. Een verafgelegen haven (bijv. Hamburg) krijgt dan een kleinere impact, omdat wordt gedeeld door een grote afstand (663 km). Een kleinere haven, die dichterbij ligt, bijv. Duinkerke, krijgt dan verhoudingsgewijs een groter aandeel, want er wordt gedeeld door 85 km. Antwerpen krijgt een groter aandeel, omwille van de korte afstand én de grote containeroverslag. 16

17 Blz. 19, voorlaatste paragraaf: Hamburg heeft inderdaad nog geen containertrafiekcijfers bekend gemaakt, toch zeker niet op het moment dat deze versie van de MKBA werd gemaakt. Maar in een persbericht van de haven van Hamburg van 16 november 2009 geeft Hamburg aan dat zij in de containeroverslag in de eerste drie kwartalen een verlies hadden van 27,8% (gebaseerd op tonnen, niet op TEU). Daarmee rekening houdende zal het eindcijfer voor 2009 voor de containers in Hamburg wellicht rond de 7,030 miljoen TEU liggen. De schatting van 15% verlies is dus niet correct. Blz. 20, Tabel 9 + tekst: Het kostenverschil van 282,96 dat op basis van de gegevens in tabel 9 wordt berekend, is een essentieel element om de ligging van de vraagcurve te berekenen en bijgevolg voor de resultaten van de MKBA. Het kostenverschil wordt berekend door het totale kostprijsverschil (zie de laatste kolom van tabel 9) te delen door de containeroverslag in alle beschouwde havens, exclusief Zeebrugge. Dus / TEU = 282,96 / TEU. Wat in deze berekening zeer vreemd is, dat is de impact van de grootte van verafgelegen havens. Het zou zeer logisch zijn als de impact op de ligging van de vraagcurve afneemt naarmate een haven kleiner is en/of verder gelegen is van de haven van Zeebrugge. Dus de impact op de berekening van een grote haven als Hamburg moet veel kleiner zijn dan de impact van de haven van Antwerpen. Beide havens zijn immers ongeveer even groot, maar Hamburg ligt op 663 km van Zeebrugge en Antwerpen op 100 km. Echter, in het bedrag van telt Antwerpen mee voor (dus 6,3%), terwijl Hamburg meetelt voor (dus 47,4%). Aangezien het kostprijsverschil van 282,96 / TEU wordt berekend met de in de teller ( / TEU = 282,96 / TEU), zal het kostprijsverschil (de 282,96) sterk toenemen naarmate er verderaf gelegen havens aan de range worden toegevoegd. Wordt Hamburg niet meegerekend, dan bedraagt het kostprijsverschil geen 282,96, maar 148,89. In de voorbeeldberekening in de Standaardmethodiek wordt deze berekening ongeveer analoog gedaan. Dit is niet correct, noch in de MKBA, noch in de Standaardmethodiek. Blz. 21, onderaan: In de formules wordt een positief getal vermenigvuldigd met een negatief getal, dus moet er een negatief resultaat zijn. Blz. 23, onderaan: ( ) kan enkel geschat worden met een gedetailleerd marktaandeelmodel ( ). De VHC is geen voorstander van marktaandeelmodellen, zie het advies van de VHC over de Standaardmethodiek van 24 september Het aandeel van de trafiek dat zonder het project naar Antwerpen of Gent zou gaan, wordt geschat door aan te nemen dat dit aandeel gelijk is aan het marktaandeel van Antwerpen en Gent in de gehanteerde range van containerhavens. De opname van het aandeel van Gent in deze analyse is niet relevant, want Gent behandelt relatief weinig containers en het gaat bovendien niet om deepseacontainers. De berekening zou realistischer worden 17

18 als gebruik gemaakt zou worden van marktaandelen die worden gewogen in functie van de afstand van de betrokken havens tot Zeebrugge (zie hierboven). Er wordt in de MKBA aangenomen dat er geen onderhoudsbaggerwerken zijn. De nieuwe kaaimuur heeft echter een grotere diepgang dan de andere havenzones, waardoor in theorie het gevaar bestaat dat de zone aan de nieuwe kaaimuur als een soort opvangbak gaat fungeren, hetgeen wel bijkomende onderhoudsbaggerwerken zal vergen. Onderzoek door MBZ en MOW geeft aan dat deze kost in de praktijk wellicht verwaarloosbaar is. Blz. 25, Tabel 13: Congestie: 26,96 + 0,16 + (-12,49) = 14,63 en geen 15,03 (waarmee op de tweede helft van de bladzijde wordt gerekend). Wellicht moet dat zijn: 27,36 + 0,16 + (-12,49) = 15,03. Blz. 28 bovenste regel: ( ) in de bouwnijverheid ( ). Dit moet wellicht zijn: bij de goederenbehandelaars. Ook in de volgende paragraaf staat bouwnijverheid, terwijl het gaat over goederenbehandelaars. Blz. 36, midden: De berekening van de 27,22 c/voertuigkm is niet duidelijk. Dat moet toch kunnen op basis van tabel 22: 6, ,56 + 3,07 (maar dat is 25,69 en geen 27,22). Idem voor spoor en binnenvaart. Blz. 51, Tabel 31: In punt 12.1 wordt uitleg gegeven over de wijze waarop de kosten en baten worden verdeeld over de verschillende groepen in de samenleving. Die uitleg is duidelijk, maar de resultaattabel is niet zo duidelijk. Het zou de duidelijkheid ten goede komen als ook in de tabel precies wordt aangeduid wie de begunstigde is (dus niet Andere, maar de werkelijke begunstigde (het gaat immers niet over een restpost, maar over een zeer belangrijke begunstigde). Ook bij derden zou het duidelijker zijn als in de tabel zou gezet worden over wie het nu precies gaat (consumenten, werknemers en omwonenden). 18

19 4.3. Zijn de teksten van de projectmer en de MKBA voldoende duidelijk? Duidelijk Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat er met duidelijk wordt bedoeld. In het advies van de VHC over de standaardmethodiek 3 werd hierover het volgende geschreven: De Vlaamse Havencommissie heeft in het verleden over diverse kosten-batenanalyses geadviseerd, hetgeen telkens gepaard ging met een grondige analyse van de gehanteerde methode, de berekeningen en de assumpties. Deze aanpak zorgde ervoor dat de VHC een advies kon geven met een meerwaarde voor de beleidsvoerder. De MKBA moet transparant, begrijpbaar, narekenbaar en duidelijk zijn. Deze voorwaarden zijn erg belangrijk, niet alleen voor het advies van de VHC over een investeringsproject, doch vooral ook voor de beleidsvoerder en de bevoegde overheidsdiensten. Een black box aanpak moet absoluut vermeden worden, ongeacht de technische perfectie van de gebruikte technieken Transparant, begrijpbaar, narekenbaar en duidelijk De Vlaamse Havencommissie doet in dit verband de volgende vaststellingen: De MKBA is nog niet volledig transparant en narekenbaar, maar tegenover de oorspronkelijke MKBA is er een aanzienlijke verbetering vast te stellen. De VHC is van mening dat duidelijk moet worden aangegeven hoe de berekeningen zijn gebeurd, welke basisgegevens zijn gebruikt, en welke redeneringen ten grondslag liggen aan bepaalde resultaten. Zo krijgt de lezer de mogelijkheid om de redeneringen en de basisgegevens te verifiëren en te doorgronden hoe het resultaat werd bereikt. Door de MKBA transparant en narekenbaar te maken beschikt de lezer niet alleen over de finale resultaten, maar wordt ook inzicht verschaft in de methoden en de basisgegevens die aan de basis liggen van de resultaten. De Vlaamse Havencommissie heeft in haar advies over de Standaardmethodiek een uitspraak gedaan over de voorstellingswijze van de eindresultaten. Deze uitspraak luidde als volgt: 3 Vlaamse Havencommissie, Advies over de omzendbrief met betrekking tot de modaliteiten voor socioeconomische evaluatie van grote infrastructuurwerken in de Vlaamse zeehavens, Vlaamse Havencommissie, Brussel, 24 september

20 Niettegenstaande in de Standaardmethodiek MKBA werd gestreefd naar een duidelijke weergave van de resultaten van de MKBA, vraagt de Vlaamse Havencommissie om te overwegen om de klassieke voorstellingswijze van de resultaten van een MKBA (de klassieke kosten-batentabel, met links de kosten en rechts de baten) niet af te schaffen. Deze klassieke voorstellingswijze heeft in de loop der jaren haar nut bewezen en is zeer overzichtelijk en duidelijk. De VHC dringt erop aan de klassieke voorstellingswijze (tabel met links de kosten, rechts de baten), te blijven hanteren. De Vlaamse Havencommissie is het volledig eens met het principe dat het eindresultaat van een MKBA niet alles zegt en dat dit steeds moet gezien worden in het licht van de gebruikte veronderstellingen. Er moet in een MKBA nagegaan worden wat de impact is van wijzigingen in de basisveronderstellingen. Het is vooral belangrijk te weten of een wijziging in één of enkele basisveronderstellingen al dan niet ernstige gevolgen heeft voor het eindresultaat. Om dit na te gaan bestaan er diverse methoden, gaande van zeer eenvoudige sensitiviteitsanalyses waarbij slechts één basisveronderstelling wordt gewijzigd tot de meer ingewikkelde technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van een Monte Carlo simulatie. De Standaardmethodiek schrijft de Monte Carlo simulatie voor. De Vlaamse Havencommissie gaf in haar advies over de Standaardmethodiek aan geen voorstander te zijn van de technieken die gebruik maken van Monte Carlo simulatie en herhaalt dit standpunt ook in dit advies Zijn alle elementen voldoende evenwichtig onderbouwd en behandeld? De Vlaamse Havencommissie heeft zich geconcentreerd op de sociaaleconomische elementen van het dossier, overeenkomstig de bepaling in het subsidiebesluit (artikel 3 2) waarin wordt gesteld dat de Vlaamse Havencommissie de sociaaleconomische aspecten van het dossier moet beoordelen en de Minaraad de milieutechnische aspecten van het dossier. In de MKBA zijn alle elementen teruggevonden die er volgens de Vlaamse Havencommissie in zouden moeten zitten. 20

21 5. Conclusies van de Vlaamse Havencommissie De Vlaamse Havencommissie heeft op 8 oktober 2009 een adviesvraag gekregen over de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge. Dit dossier bestond, naast de adviesvraag zelf, uit een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), een projectfiche en een milieu impact studie. Na onderzoek van het dossier is de Vlaamse Havencommissie tot de volgende conclusies gekomen: De Vlaamse Havencommissie stelde vast dat de MKBA die bij de adviesvraag werd gevoegd als verantwoording van het project, niet voldeed aan de verwachtingen. De technische uitwerking bevatte fouten die de VHC deed besluiten niet te kunnen oordelen over het project op basis van de MKBA. Op initiatief van het Havenbestuur van Zeebrugge werd in januari 2010 een nieuwe MKBA gemaakt waarin tal van fouten werd rechtgezet en waarin tekst en redeneringen werden verduidelijkt. In deze nieuwe MKBA heeft de VHC nog wel een aantal technische/methodologische fouten ontdekt, deels toe te schrijven aan de Standaardmethodiek. Toch is de VHC van oordeel dat deze nieuwe MKBA aan de Vlaamse Havencommissie wel toelaat om een gefundeerd oordeel te formuleren over het project. Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden verstrekt en op basis van de MKBA is de Vlaamse Havencommissie van mening dat de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge een sociaaleconomisch rendabele investering is. De Vlaamse Havencommissie constateert dat de Standaardmethodiek er blijkbaar (tot nu toe) niet toe heeft geleid dat er betere, transparantere, consistentere en beter begrijpbare MKBA s worden gemaakt. Sommige methodologische tekortkomingen die de VHC in deze MKBA vaststelde, vloeien rechtstreeks voort uit de door de Standaardmethodiek voorgeschreven berekeningswijzen. De Vlaamse Havencommissie neemt zich voor om de Standaardmethodiek aan een grondige evaluatie te onderwerpen. Hoewel de Vlaamse Havencommissie zich in de regel niet uitspreekt over de technische aspecten van een project wil ze in dit dossier toch wel vragen om bij de technische uitvoering van de fenders aan de nieuwe kade ook aandacht te schenken aan de specifieke vereisten van binnenschepen. Zelfs al wordt er in de toekomst slechts een klein percentage van de goederen per binnenschip aan- en afgevoerd en zelfs al is deze 21

Aanbeveling. Brussel, 30 juni 2010

Aanbeveling. Brussel, 30 juni 2010 Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie met een Evaluatie van de Standaardmethodiek MKBA voor socio-economische verantwoording van grote zeehavenprojecten in de Vlaamse zeehavens Brussel, 30 juni 2010

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Advies. Brussel, 27 juni VHC_ADV_ _Scheepvaartbegeleiding_en_MRCC. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Advies. Brussel, 27 juni VHC_ADV_ _Scheepvaartbegeleiding_en_MRCC. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel Advies Over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Advies. over een tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge. Brussel, 28 oktober Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Advies. over een tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge. Brussel, 28 oktober Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel Advies over een tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge Brussel, 28 oktober 2010 Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217 70 08 info@vlaamsehavencommissie.be

Nadere informatie

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Sigrid Schenk Irene Pohl Rotterdam, januari 2014 Aanleiding voor verdieping NWW / Botlek Page 2 BRON: HBR Het Botlekgebied / Pernis vormt het

Nadere informatie

Berekening van het zelffinancieringsdeficiet

Berekening van het zelffinancieringsdeficiet 1. Berekening van het zelffinancieringsdeficiet Verklarende nota Avec le soutien du Fonds européen de développement régional Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1. INKOMSTEN EN

Nadere informatie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie Advies Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid Brussel, 20 juli 2012 VHC_ADV_20120720_Vlaamse_spoorstrategie Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Advies. Brussel, 17 november 2016

Advies. Brussel, 17 november 2016 Advies van de Vlaamse Havencommissie over de Alternatievenonderzoeksnota over het "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge" Brussel, 17 november

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Aanbeveling. van de Vlaamse Havencommissie over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation) Brussel, 13 mei 2016

Aanbeveling. van de Vlaamse Havencommissie over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation) Brussel, 13 mei 2016 Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation) Brussel, 13 mei 2016 VHC_AANBV_20160513_Groepsvrijstellingsverordening Vlaamse

Nadere informatie

Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Second opinion economisch onderzoek

Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Second opinion economisch onderzoek Langetermijnvisie Schelde-estuarium oktober 2000 RA/00-434 Langetermijnvisie Schelde-estuarium oktober 2000 RA/00-434 Projectbureau LTV Postbus 2814 2601 CV Delft Tel. +31 15 2191566 Fax. +31 15 2124892

Nadere informatie

Eigen verkeer Brussel % Transito % Totaal %

Eigen verkeer Brussel % Transito % Totaal % PERSBERICHT 28 januari 2011 TOENAME VAN DE TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN TIJDENS HET JAAR 2010 RECORDJAAR VOOR DE CONTAINERTERMINAL Het jaar 2010 noteert een duidelijke heropleving van de overslag te

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % %

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % % PERSBERICHT 24 februari 2012 TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN GEVEN IN 2011 EEN DUIDELIJKE GROEI AAN EN HALEN WEER HET PEIL VAN VÓÓR DE CRISIS. De watergebonden overslag in de Brusselse haven heeft voor

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Advies. van de Vlaamse Havencommissie over de organisatie van het eigen vakbondsoverleg voor havenbedrijven

Advies. van de Vlaamse Havencommissie over de organisatie van het eigen vakbondsoverleg voor havenbedrijven Brussel, 18 maart 2005 180305_JPM_Vakbondsoverleg havenbedrijven Advies van de Vlaamse Havencommissie over de organisatie van het eigen vakbondsoverleg voor havenbedrijven Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling...

Nadere informatie

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam Gérard Brockhoff Adstrat Adstrat Consulting, 1 Skyline Rotterdam, Ronald Tilleman Havenvisie 2050 (concurrentiepositie) Waarom is Rotterdamse

Nadere informatie

Westerschelde Container Terminal

Westerschelde Container Terminal Maatschappelijke kostenbatenanalyse van de Westerschelde Container Terminal Addendum Opdrachtgever: Provincie Zeeland Rotterdam, december 2006 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam Watermanweg

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet. Advies

Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht

Advies. Over het voorontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht Advies Over het voorontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht Brussel, 9 april 2013 VHC_ADV_20130409_Omvorming_Havenbedrijf_Gent_tot_NV.doc

Nadere informatie

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN Datum: 28januari 2015 Onze ref. NL221-30019 Deze rapportage geeft de resultaten weer van de actualisatie van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) daken en gevelpanelen,

Nadere informatie

SERV. Vlaamse Havencommissie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN. Brussel, 27 november JPM

SERV. Vlaamse Havencommissie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN. Brussel, 27 november JPM SERV Vlaamse Havencommissie SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over een door de Europese Raad van Transportministers geformuleerd voorstel van de richtlijn

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,

Nadere informatie

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Aanbeveling Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Brussel, 21 juni 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 4.5.2005 COM(2005) 189 definitief 1992/0449 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in Troeven van de binnenvaart De binnenvaart herbergt vele troeven. Op verschillende vlakken scoort de binnenvaart aanzienlijk beter dan de

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

4ECONOMISCHE POORTEN

4ECONOMISCHE POORTEN 4ECONOMISCHE POORTEN 73 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert vijf poorten: de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende (in samenhang met de regionale luchthaven van Oostende)

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0180 TOELICHTING 18 OMGAAN MET ECONOMISCHE CRISIS Interpretatie van het convenant en de toelichtingen in het kader van de economische crisis In de huidige economische

Nadere informatie

Instrument: De maatschappelijke kostenbaten analyse van een warmteuitwisselingsproject. 1. Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Instrument: De maatschappelijke kostenbaten analyse van een warmteuitwisselingsproject. 1. Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse? Instrument: De maatschappelijke kostenbaten analyse van een warmteuitwisselingsproject 1. WAT IS EEN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE?...1 2. DE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN VAN EEN WARMTE-UITWISSELINGSPROJECT...2

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 2e kwartaal

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 2e kwartaal Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 2e kwartaal 2014-2015 Totale Goederenoverslag Hamburg 39.972 32.637 72.609 38.884 31.928 70.812-1.797-2,5 Bremerhaven 19.188 19.658 38.846 18.477 18.093

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Referentienummer Datum Kenmerk 336723.01.N001 1 september 2014 336723 Betreft Indicatieve berekening exploitatie warmtenet Westland 1 Inleiding Om een globale

Nadere informatie

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport CPB Notitie Nummer : 2009/7 Datum : 3 maart 2009 Aan : Projectgroep KGT2008 Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport 1 Inleiding In het kader van het verkennende

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een derde Scheldekruising te Antwerpen. Addendum

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een derde Scheldekruising te Antwerpen. Addendum Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een derde Scheldekruising te Antwerpen Addendum 23.01.2014 RebelGroup Advisory Belgium nv Lange Lozanastraat 112 B-2018 Antwerpen België T +32 (0)3 293.86.44 F

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Goedkeuring milieueffectrapport. Kerncentrale van Doel hernieuwing van de Vlarem-vergunning

Goedkeuring milieueffectrapport. Kerncentrale van Doel hernieuwing van de Vlarem-vergunning Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 4e kwartaal

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 4e kwartaal Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 4e kwartaal 2014-2015 Totale Goederenoverslag Hamburg 81.123 64.549 145.673 77.155 60.669 137.824-7.849-5,4 Bremerhaven 38.701 39.559 78.260 37.009 36.438

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december A D V I E S Nr. 2.014 ------------------------------ Zitting van dinsdag 20 december 2016 ---------------------------------------------------- Ouderschapsverlof Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 213-1-14 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 212 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Havendecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het Gemeentedecreet.

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

Zeeschelde. Kanaal Gent- Brugge. Kanaal Brussel- Charleroi

Zeeschelde. Kanaal Gent- Brugge. Kanaal Brussel- Charleroi HANDLEIDING STEUNMAATREGEL voor het ondersteunen van nieuwe trafieken die met middelgrote schepen vervoerd worden op vaarwegen met infrastructurele knelpunten Kanaal Gent- Brugge Zeeschelde Kanaal Brussel-

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

1. Vervoersprestaties

1. Vervoersprestaties 1. Vervoersprestaties Goederenvervoer blijft sterker toenemen dan de economische groei en gebeurt nog steeds voor het grootste deel via de weg. Vlaanderen met een bevolking van iets meer dan zes miljoen

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Projectoproep: Identificeren marktpotentieel ROC Aalst

Projectoproep: Identificeren marktpotentieel ROC Aalst Projectoproep: Identificeren marktpotentieel ROC Aalst W&Z en de stad Aalst zoeken een kandidaat om gemeenschappelijk het marktpotentieel te identificeren bij de bedrijven in de omgeving van Aalst. Doel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni Welkom aan iedereen

Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni Welkom aan iedereen Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni 2014 Welkom aan iedereen The times they are a changing Onzekerheden en risico s die de havenbedrijven

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Terminalcapaciteit Rotterdamse haven Wat betekent MV2 voor de containersector?

Terminalcapaciteit Rotterdamse haven Wat betekent MV2 voor de containersector? Terminalcapaciteit Rotterdamse haven Wat betekent MV2 voor de containersector? Fact-book NT-dagen, 12 juni 2013 www.adstrat.com 1 CMA CGM Marco Polo Rotterdam kan beter behoedzaam investeren om rendabele

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015 216-1-26 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 215 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KSO/2007/185 BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 16.11.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer Projectindiening demonstratie- en disseminatieproject duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4 Concepten voor efficiënt waterbeheer Bij het invullen van de aanvraag gelden de volgende principes:

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats

7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats 7.2 Bijlage 2: bijlagen bij de habitats 7.2.1 Bijlage 2-1 Aanvulling bij de SWOT-analyse van de BWK, deel relevante zwakten van de BWK (uit Paelinckx et al. 2009, in voorbereiding). Een foutloze en gebiedsdekkende

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie 1. Inleiding Het brutoschuldbegrip is een internationale standaard. Financiële marktpartijen en kredietbeoordelaars maken internationale vergelijkingen op basis

Nadere informatie

LANDELIJKE KADERS VAARWEGEN

LANDELIJKE KADERS VAARWEGEN LANDELIJKE KADERS VAARWEGEN DACE bijeenkomst parametrisch ramen in de praktijk 24 September 2015 INTRODUCTIE Christian Beltman MSc Civil Engineering & Management Universiteit Twente Junior Kostendeskundige

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie