POWERS. Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POWERS. Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt"

Transcriptie

1 Februari 2001 ECN-C POWERS Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt F.A.M. Rijkers J.J. Battjes F.H.A. Janszen * M. Kaag * * Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Verantwoording Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de vakgroep Management van Technologie en Innovatie van de faculteit bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het project is gefinancierd uit het eigen onderzoeksprogramma van ECN (ENGINE) en staat geregistreerd onder het projectnummer: Abstract With the liberalisation of the Dutch electricity market the electricity price will be divided into a network component and a commodity component. Further, liberalisation will change the determination of the commodity price. Before liberalisation the commodity price was centrally determined by the Sep (N.V. Samenwerkende Electriciteitsproductiebedrijven 1 ), but with the introduction of liberalisation prices will be determined by the market itself. To analyse the liberalised market it was decided to develop a new model POWERS in which the new structure of the electricity market is incorporated and the increasing competition between energy companies is taken into account. An overview of the POWERS-model is presented in this report. The model is based on the system dynamics. This means that the decisions (regarding production volume, allocation of the plants, price setting) made by each market player is based on information from the previous period. Optimisation models that are based on the assumption of perfect foresight do not apply to the electricity market. Currently the model contains a detailed description of the production capacity of the current market players in the Netherlands. Among other purposes the model is suitable for determining an outlook of forward prices on the Dutch electricity market and for analysing the impacts of alternative strategies of the different market players on their profits. 1 This may be translated as Dutch Electricity Generation Board. This board represented the four large central producers in the Netherlands. However since January 2001 Sep no longer exists as a result of the liberalisation of the electricity market. 2 ECN-C

3 INHOUD 1 INLEIDING 7 2 HET MODEL POWERS Beschrijving van marktpartijen Eindverbruikers Handelaren Producenten Beschrijving van modelcomponenten Elektriciteitsvraag Contractenmarkt Spotmarkt Inzet centrales Decentrale productie Investeringen en innovaties Financieel Output 17 3 CASE STUDIES: EEN AANTAL VOORBEELDEN Referentiecase Relevante input Resultaten Fluctuerende gasprijzen Investeren in nieuwe productiecapaciteit 26 4 ANDERE TOEPASSINGEN, MOGELIJKHEDEN EN TOEKOMSTIGE MODELONTWIKKELINGEN Toepassingen van het model Verbetering van het model Uitbreiding van het model 33 ECN-C

4 4 ECN-C

5 SAMENVATTING Met het liberaliseren van de Nederlandse elektriciteitsmarkt zullen de commodityprijzen van elektriciteit niet langer centraal door de Samenwerkende Electriciteitsproductiebedrijven (Sep) worden bepaald op basis van het zogenaamde cost-plus -systeem. In een geliberaliseerde markt zullen de energiebedrijven met elkaar concurreren en zal de commodityprijs van elektriciteit bepaald worden door vraag en aanbod op de markt. Deze prijs hoeft niet alleen van de marginale kosten af te hangen maar kan ook bepaald worden door strategisch gedrag. Deze veranderingen en hun relevantie voor de toekomstige elektriciteitsprijzen hebben aangezet tot het ontwikkelen van een geheel nieuw model 2 POWERS wat een betere weergave is van de huidige elektriciteitsmarkt en waarin rekening wordt gehouden met de toenemende concurrentie tussen de elektriciteitsbedrijven. Omdat niet kan worden uitgegaan van perfect foresight is gekozen voor een andere aanpak dan een optimalisatiemodel, namelijk een systeem dynamisch model. Hierin worden beslissingen juist gemaakt op basis van informatie uit het verleden. Met dit model wordt het (strategisch) gedrag gesimuleerd van de partijen die betrokken zijn bij de handel in en de productie van elektriciteit. Als marktpartijen zijn producenten, handelaren en eindverbruikers opgenomen. Onder producenten vallen de grote centrale producenten, import vanuit het buitenland en decentrale productie. Het model bevat (nog) slechts één handelaar die fungeert als intermediair tussen de kleinverbruikers en de markten. Tijdens toekomstige ontwikkelingen aan het model zal dit verder worden uitgebreid zodat ook meer inzicht in de retailmarkt wordt verkregen. De eindverbruikers zijn opgesplitst naar grootverbruikers, middenkleinverbruikers en huishoudens. Zowel de producenten, de grootverbruikers als de handelaren kunnen actief zijn op de twee markten die in het model zijn opgenomen. Er is een contractenmarkt waar handel in lange termijn contracten plaatsvindt en er is een spotmarkt waar handel op de zeer korte termijn plaats vindt. Het model is gericht op midden tot lange termijn verkenningen van de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en de daarbij behorende elektriciteitsprijs. Zodoende is besloten een tijdseenheid van één week aan te nemen. Dit houdt in dat op de spotmarkt gehandeld wordt in zogenaamde weekcontracten. De producenten bieden een bepaalde hoeveelheid elektriciteit aan op de markten afhankelijk van de marktprijs. Zolang de vraag op een markt groter is dan de totale hoeveelheid aangeboden capaciteit op die markt, zal de marktprijs stijgen en vice versa. De consumenten kunnen wisselen tussen de markten (zolang ze niet onder contract zitten op de contractenmarkt) en worden hiertoe geprikkeld door het prijsverschil tussen de twee markten. Om het verschil in prijsniveau gedurende de dag globaal in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van drie soorten vraagsegmenten. Elke week is opgedeeld naar een aantal daluren, plateau-uren en piekuren. Ook de vraag van de eindverbruikers is opgedeeld naar drie niveaus (dalvraag, plateauvraag en piekvraag) die corresponderen met de vraag tijdens de gelijknamige vraagsegmenten. Deze vraag kan per week variëren. Het model dient in een scenario context te worden gebruikt. Een drietal cases is met POWERS doorgerekend om een indruk te geven van de soort output en de gevoeligheid van veranderingen in de input op deze uitkomsten. Uit de resultaten kan worden afgeleid dat de marktprijzen in het model reageren op de afname in overcapaciteit. Ook een verlaging van de aardgasprijs heeft effect op de marktprijzen. De lagere aardgasprijs zorgt voor lagere brandstofkosten voor de producenten waardoor zij scherper kunnen aanbieden. Bij een zeer lage gasprijs wordt de inzet van de kolengestookte centrales gedurende de daluren zelfs vervangen door de inzet van gasge- 2 De unit Beleidsstudies van ECN beschikt al langere tijd over een model waarmee toekomstige elektriciteitsprijzen voor de Nederlandse markt worden ingeschat. Dit model was echter geënt op een volledig gereguleerde elektriciteitsmarkt waar prijzen worden bepaald volgens het cost-plus -systeem en investeringsbeslissingen centraal worden gestuurd. Een dergelijk model, waarin beslissingen op nationaal niveau worden gemodelleerd, is niet meer representatief gezien de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. ECN-C

6 stookte centrales. Ook is gekeken naar het effect van investeren in nieuwe productiecapaciteit door centrale producenten. De aantrekkelijkheid van een dergelijke investering blijkt onder andere sterk afhankelijk te zijn van het gedrag van concurrenten. Het POWERS-model is klaar voor gebruik voor analyses voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Het kan voor verschillende typen klanten en voor verschillende soorten vragen worden gebruikt, maar zal daarvoor mogelijk nog specifieke aanpassingen behoeven. 6 ECN-C

7 1 INLEIDING Met het liberaliseren van de elektriciteitsmarkt veranderen de verkoopvormen voor elektriciteit en de prijsvorming van de eindverbruikersprijzen in Nederland. Elektriciteit wordt verhandeld aan de hand van (lang- of kortlopende) contracten en via een spotmarkt. Hierdoor veranderen hoogte en patroon van de eindverbruikersprijzen. Tevens worden de voorheen geïntegreerde prijzen gesplitst in een transporttarief en een commodityprijs. De commodityprijzen worden in een geliberaliseerde markt niet langer centraal bepaald op basis van het zogenaamde cost-plus - systeem. In een geliberaliseerde markt zullen producenten met elkaar concurreren en wordt de commodityprijs bepaald door vraag en aanbod op de markt. Deze prijs hoeft niet alleen van de marginale kosten af te hangen maar wordt ook bepaald door strategisch gedrag. Deze veranderingen noodzaken energiebedrijven tot meer marktconform handelen. Dit marktconform handelen zal ook tot uiting komen in de investeringsbeslissingen. Investeringsbeslissingen zullen op bedrijfsniveau plaatsvinden en zijn onderhevig aan verwachte toekomstige kosten, baten en de uitgangssituatie van het bedrijf. Tevens vormen afwegingen tussen lange en korte termijnstrategieën een belangrijke rol. Wijzigingen in de investeringsbeslissingen zijn van invloed op de technologiekeuze, innovaties en het brandstofgebruik. Analyse van bovengenoemde ontwikkeling vergt een geheel nieuw model dat een betere weergave geeft van de huidige elektriciteitsmarkt en waarin rekening wordt gehouden met de toenemende concurrentie tussen de elektriciteitsbedrijven (zie voetnoot 2 op pagina 5). In het voorliggende rapport is het model POWERS gepresenteerd dat hieruit is voorgekomen en dat gebruikt kan worden voor het verkrijgen van inzicht in de totstandkoming van elektriciteitsprijzen en de invloed van verschillende marktpartijen op deze totstandkoming. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het model gericht is op de (middel)lange termijn en vooral geschikt is voor strategische vragen. Zodoende is het niet bedoeld om korte termijn prijsvoorspellingen op uurbasis te verkrijgen. POWERS is een systeem dynamisch model wat wil zeggen dat het gebruik maakt van feedbackloops in de tijd. Beslissingen worden genomen op basis van informatie uit het verleden. Het model is ontwikkeld in samenwerking met de vakgroep Management van Technologie en Innovatie (EUR-MTI) van de faculteit Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het model is opgezet volgens een bepaald framework dat ontwikkeld is binnen deze vakgroep. Dit framework betreft het zogenaamde Dynamic Business Modelling (DBM) 3. DBM kan gedefinieerd worden als een dynamisch model waarin de ontwikkelingen in bedrijfsprocessen (zoals R&D, engineering, productie, verkoop, marketing, cashflow analyse etc.) geïntegreerd kunnen worden met de ontwikkelingen van de omgeving (zoals concurrenten, afnemers, toeleveranciers, partner, overheid, etc.). DBM omvat de analyse, diagnose en modellering van het bedrijfsinterne en bedrijfsoverstijgende innovatieproces. DBM kan gebruikt worden voor scenarioplanning omtrent het ontwikkelen van strategische plannen en het testen van de gevoeligheid van deze plannen op de output zoals, in dit geval, de elektriciteitsmarktprijzen en de ontwikkeling van kasstromen van productiebedrijven. Er is al veel onderzoek verricht naar het effect van liberalisering op elektriciteitsprijzen. De meeste onderzoeken concentreren zich echter op optimalisatiemodellen, waarin gezocht wordt naar een evenwicht dat veelal in één stap wordt bereikt. Dit betekent dat wordt aangenomen dat de gehele markt doorzichtig is en dat alle marktpartijen over alle mogelijke informatie beschikken. Deze zogenaamde perfect foresight is in werkelijkheid niet aanwezig. Het is realistischer om aan te nemen dat bedrijven beslissingen maken op basis van informatie uit het verleden en verwachtingen van de toekomst. Daarbij wordt in optimalisatiemodellen veelal uitgegaan van 3 Aanbevolen literatuur over DBM is Janszen (Janszen, ). ECN-C

8 Bertrand of Cournot; twee klassieke modellen voor het analyseren van marktvormen. Ondanks dat beide vaak gebruikt worden bestaat er ook veel kritiek op de toepassing van deze theorieën voor het modelleren van concurrentie in een liberale energiemarkt. Bertrand gaat uit van concurrentie op prijzen en volledige mededinging. Dit wil zeggen dat de verschillende marktpartijen niet in staat zijn marktmacht uit te oefenen. De elektriciteitsprijzen op de Engelse markt, die al sinds 1991 is geliberaliseerd laten zien dat dit niet altijd een reële aanname is. De theorie van Cournot gaat uit van concurrentie op hoeveelheid. Wanneer het totale aanbod klein is ten opzichte van de vraag biedt Cournot een redelijke oplossing. Echter wanneer het aanbod groot genoeg is, blijkt Cournot geen realistische benadering. Ook een combinatie tussen Betrand en Cournot is ontwikkeld en staat bekend als de Supply Function Theory. Deze theorie is ontwikkeld om marktmacht op een juiste wijze te integreren. Echter blijkt de theorie lastig toepasbaar op modellen met meerdere bedrijven die daarbij sterk afwijkende kostenfuncties hebben. De insteek van het huidige model is geweest dat het strategisch gedrag moet kunnen simuleren en dat het daarnaast praktisch toepasbaar moet zijn. Zodoende is gekozen voor een andere aanpak dan een optimalisatiemodel, namelijk een systeem dynamisch model. Met dit model wordt het (strategisch) gedrag gesimuleerd van de partijen die betrokken zijn bij de handel in en de productie van elektriciteit. Zowel producenten, handelaren als afnemers worden op dusdanige wijze in kaart gebracht dat het gedrag van deze partijen ten aanzien van de totstandkoming van de commodityprijs van elektriciteit en de invloed op de vorming van de elektriciteitsvoorziening gesimuleerd kunnen worden. Overigens zullen in de toekomst aspecten als optietheorie 4 ten opzichte van investeringsbeslissingen en verdere uitwerking van operationele beslissingen en marktconforme beleidsinstrumenten worden ingepast. In deze rapportage is toegelicht hoe het model POWERS is opgebouwd en op welke (markt-) mechanismen het gebaseerd is. Daarnaast zijn mogelijke toepassingen van het model geïllustreerd aan de hand van een aantal eenvoudige cases. Deze rapportage gaat niet in op de volledige source code van het model. Na het lezen van deze rapportage zal het duidelijk zijn voor welke soort studies POWERS ingezet kan worden, welke inputgegevens benodigd zijn en welke outputgegevens verwacht mogen worden. In Hoofdstuk 2 wordt de structuur en de werking van POWERS toegelicht. De eerste paragraaf beschrijft de verschillende marktpartijen die zijn opgenomen in het model. Er is beschreven hoe deze marktpartijen gekarakteriseerd zijn en welke inputgegevens daarbij horen. In dit hoofdstuk zijn verder de opbouw van het model en de bijbehorende mechanismen nader toegelicht. Voor elke component van het model volgt een korte beschrijving. Om een eerste indruk te geven wat mogelijk is met POWERS, is in Hoofdstuk 3 een drietal cases besproken die met POWERS zijn doorgerekend. De eerste case dient als referentie, de andere twee cases zijn eenvoudige varianten op deze referentiecase. Tenslotte is in Hoofdstuk 4 aangegeven welke modelontwikkelingen van het model POWERS mogelijk zijn in de toekomst. 4 De optietheorie is gebaseerd op de aanname dat het reactievermogen naar de markt toe te kwantificeren is. Een speler krijgt een optiewaarde wanneer deze flexibel kan reageren op de marktontwikkelingen. Enerzijds zijn er kosten verbonden aan de mate van flexibiliteit van de organisatie anderzijds kan de flexibiliteit zich vertalen in het creëren van extra opbrengsten. Aan te bevelen literatuur over optietheorie zijn (Copeland, 1990) en (Dixit, 1994). 8 ECN-C

9 2 HET MODEL POWERS De globale structuur van het model is weergegeven door Figuur 2.1. Deze figuur laat zien dat het model uit drie verschillende soorten marktpartijen bestaat: producenten, handelaren en eindverbruikers. De karakterisering van deze marktpartijen vormt de meest relevante inputs van het model. Het modelmechanisme bepaalt de uiteindelijke interactie tussen deze marktpartijen. Deze interactie verloopt voornamelijk via de twee markten die in het model zijn gedefinieerd. Het model bevat een spotmarkt en een contractenmarkt. Deze twee markten onderscheiden zich op basis van de wijze waarop prijzen tot stand komen (p c = prijs op de contractenmarkt, p s = prijs op de spotmarkt) en de contractduur. Op de spotmarkt worden korte termijn contracten verhandeld met de tijdsduur gelijk aan één tijdseenheid. Daarnaast is het mogelijk dat grootverbruikers en/of handelaren beschikken over eigen productiecapaciteit. In Figuur 2.1 wordt deze relatie weergegeven door de dun getekende pijlen. Productie Contractenmarkt Spotmarkt p c p s Handelaren p c = Contractprijs p p = Spotprijs p h = Prijs handelaren p h Eindverbruikers Figuur 2.1 Overzicht van de modelstructuur met relaties tussen de factoren Een belangrijk onderdeel van het model is het bepalen van de waarde van elektriciteit, d.w.z. de marktprijs. In de praktijk kan deze marktprijs per uur variëren. Aangezien het model niet als doel heeft een (korte termijn) planningsmodel te zijn maar het meer gaat om de (middel)lange termijnaspecten omtrent prijsvorming en investeringsbeslissingen is de tijdseenheid van het model geen uur maar een week. In de eerstvolgende paragraaf zijn de verschillende marktpartijen nader toegelicht en is aangegeven welke inputs nodig zijn voor de karakterisering van deze factoren 5. Vervolgens zijn de verschillende mechanismen uit het model toegelicht in Paragraaf Het POWERS-model is momenteel gevuld met gegevens voor de Nederlandse situatie. Het model kan ook gebruikt worden voor andere gebieden. ECN-C

10 2.1 Beschrijving van marktpartijen Eindverbruikers Als eindverbruikers zijn grootverbruikers, middenkleinverbruikers en huishoudens onderscheiden. Voor deze verschillende groepen dient vooraf een elektriciteitsvraag te worden ingegeven in MW e, de elektriciteitsvraag is dus een exogene variabele. De elektriciteitsvraag kan per week variëren aangezien het model rekent in tijdstappen van een week. Omdat in het model een week opgedeeld is in drie verschillende vraagsegmenten: daluren, plateau-uren en piekuren, is ook de vraag opgedeeld in drie niveaus: dalvraag, plateauvraag en piekvraag. Figuur 2.2 is een schematische weergave van een dergelijke elektriciteitsvraag. In dit figuur staat T P voor de piekuren, T PL voor de plateau-uren en T D voor de daluren. Door het gebruik van deze vraagsegmenten is het verschil in prijsniveaus gedurende de dag in kaart gebracht. Er is thans aangenomen dat de urenverdeling tussen de vraagsegmenten voor iedere consumentengroep en gedurende alle weken gelijk is. Elektriciteitsvraag [MW] T P T PL Tijd T D Figuur 2.2 Load curve van de elektriciteitsvraag Naast de elektriciteitsvraag van de verschillende afnemersgroepen dient te worden aangegeven op welke markten de verschillende consumentengroepen actief zijn. Op het moment is het meest realistisch aan te nemen dat de grootverbruikers zelf actief kunnen zijn op de markt terwijl de middenkleinverbruikers en de huishoudens via een handelaar hun elektriciteit zullen inkopen Handelaren De handelaar is actief op de kleinverbruikermarkt In het model fungeert de handelaar momenteel slechts als een intermediair tussen de markten aan de ene kant en de middenkleinverbruikers en de huishoudens aan de andere kant. Er is zodoende slechts één handelaar in het model die zowel actief is op de spotmarkt en de contractenmarkt. De elektriciteitsvraag van de handelaar wordt gelijk gesteld aan de totale elektriciteitsvraag van de huishoudens en de middenkleinverbruikers. De prijs die de handelaar zal vragen (P h in Figuur 2.1) is gelijk aan de prijs die op de spotmarkt en/of de contractenmarkt wordt gezet met daarover een exogene marge berekend. 10 ECN-C

11 2.1.3 Producenten In het model zijn drie verschillende soorten van aanbod onderscheiden: centraal, decentraal en import. De centrale productie is gedefinieerd door de verschillende individuele centrale producenten die actief zijn op de markt. Voor iedere producent dient het productiepark op installatieniveau te worden ingegeven. Vervolgens is van elke installatie het vermogen aangegeven, het type brandstof, het rendement, de investeringskosten, bedienings- en onderhoudskosten, het jaar waarin de installatie in werking trad (treedt) en het jaar waarin de installatie weer uit bedrijf zal worden genomen. De centrale producenten bieden capaciteit aan op zowel de contractenmarkt als op de spotmarkt gedurende de verschillende vraagsegmenten. De hoeveelheid capaciteit die zij bereid zijn aan te bieden zal afhankelijk zijn van de marktprijzen (Paragraaf 2.2 gaat hier verder op in). Op basis van de uiteindelijke prijs wordt de vraag verdeeld over de verschillende producenten. Vervolgens zullen de producenten ieder voor zich de optimale inzet van hun centrales gaan bepalen, gegeven hun vraag. De gemiddelde prijs die een producent ontvangt voor zijn elektriciteit is afhankelijk van in welke uren (daluren, piekuren en plateau-uren) hij elektriciteit levert. Als de producent alleen tijdens piekuren levert (dus alleen piekvraag krijgt toebedeeld door het model en dus zijn centrales alleen inzet tijdens deze piekvraag) zal al zijn elektriciteit volgens piekprijzen worden gewaardeerd. Als de producent ook centrales inzet in de daluren dan zal de elektriciteit van deze centrales gewaardeerd worden volgens een (gewogen) gemiddelde elektriciteitsprijs afhankelijk van de verdeling van het aantal uren over de vraagsegmenten en de elektriciteitsprijzen in de verschillende vraagsegmenten. Naast centrale productie is ook decentrale productie in het model onderscheiden. Decentrale productie is op een andere manier gemodelleerd dan de centrale productie aangezien decentraal vermogen vaak gekenmerkt wordt door bepaalde beperkingen waardoor de inzet minder flexibel is. Denk hierbij aan de inzet van warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw. Deze tuinders hebben warmte voornamelijk in de winter nodig. In de zomer zal de warmtekrachtinstallaties niet of nauwelijks worden gebruikt. Ook duurzame bronnen zoals windmolens en zonnepanelen zijn qua inzet seizoensafhankelijk als gevolg van de weersomstandigheden. Een tweede reden om decentraal vermogen op een andere wijze te modelleren is de financiële afweging die in sommige gevallen afwijkt van de afweging bij centraal vermogen. Bij warmtekrachtinstallaties dient ook rekening te worden gehouden met de waardering van de geproduceerde warmte. Een derde reden is de orde van grootte van veel decentraal vermogen. Een kleinverbruiker die beschikt over kleinschalig decentraal vermogen zoals bijvoorbeeld een enkele windmolen zal geen invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke marktprijs zoals een grote centrale producent dit zal kunnen. Als een dergelijke kleinverbruiker iets te veel vraagt voor zijn elektriciteit zal een andere producent in zijn plaats die kleine hoeveelheid leveren tegen een lagere prijs. De capaciteit van een grote producent is daarentegen niet zo gemakkelijk te leveren door een andere partij. Om deze reden is het niet zinvol om kleinschalig vermogen op individueel niveau te modelleren. Naast het binnenlandse vermogen kan er ook elektriciteit geïmporteerd worden uit de omliggende landen. Import is gemodelleerd alsof het een binnenlandse producent zou zijn met een capaciteit gelijk aan de importcapaciteit naar Nederland. Hier wordt dus nog geen rekening gehouden met verschillende buitenlandse producenten en hun individuele installaties. De zogenaamde producent import kan elektriciteit leveren tegen een bepaald tarief. Op basis van de Nederlandse marktprijs en dit tarief wordt een afweging gemaakt over de hoeveelheid aan te bieden elektriciteit. De totale importcapaciteit kan toenemen in de tijd. Sinds het begin van 2001 wordt de allocatie van importcapaciteit gedeeltelijk overgelaten aan de markt door de capaciteit te veilen onder geïnteresseerde marktpartijen. Op deze manier wordt ECN-C

12 ook de prijs die betaald dient te worden voor de importcapaciteit bepaald door vraag en aanbod op de markt. Dit veilingmechanisme wordt nu nog niet gesimuleerd in POWERS. De kosten voor deze importcapaciteit (d.w.z. de veilingprijs) zijn vooreerst verwerkt in het tarief waartegen een buitenlandse producent kan leveren. 2.2 Beschrijving van modelcomponenten Het model is opgebouwd uit een aantal gekoppelde componenten waarin onder andere de (markt-) mechanismen zijn gemodelleerd. De volgende componenten zijn in het model onderscheiden: 1. Vraag 2. Contractenmarkt 3. Spotmarkt 4. Inzet centrales 5. Decentrale productie 6. Investeringen en Innovatie 7. Financieel 8. Output. In Figuur 2.3 worden de belangrijkste koppelingen tussen deze componenten aangegeven. De gestippelde lijn representeert informatieoverdracht in de vorm van prijsinformatie. De doorgetrokken lijnen hebben betrekking op informatie betreffende de hoeveelheid vraag. De componenten financieel en output zijn met alle overige componenten verbonden zodoende zijn deze weggelaten in dit figuur. Elektriciteitsvraag Contracten - markt Spotmarkt Inzet centrales Optimaal aanbod producenten (incl. decentrale productie ) Investeringen & Innovatie Figuur 2.3 De relaties tussen de verschillende componenten van het model De werking van de componenten is in de volgende subparagrafen nader toegelicht. 12 ECN-C

13 2.2.1 Elektriciteitsvraag De elektriciteitsvraag wordt in het model per type (dalvraag, plateauvraag en piekvraag) en per type eindverbruiker ingegeven in MW e. Deze vraag kan per week variëren zodat de seizoensafhankelijkheid in de elektriciteitsvraag meegenomen wordt. De eindverbruikers kunnen vervolgens hun vraag voldoen op de spotmarkt of op de contractenmarkt. Alleen de grootverbruikers kunnen zelf direct actief zijn op deze markten. De huishoudens en de middenkleinverbruikers zijn op deze markten actief via een handelaar. De uiteindelijke verdeling van de vraag over de spotmarkt en de contractenmarkt is gebaseerd op de prijsverschillen tussen deze markten. Afhankelijk van de verhouding tussen de twee marktprijzen besluiten afnemers naar een bepaalde markt te gaan. De markt met de laagste prijs is het meest aantrekkelijk. Bij deze prijsvergelijking wordt niet alleen naar de huidige prijs gekeken maar ook naar resultaten in het verleden. Producenten voldoen eerst de vraag op de contractenmarkt en daarna de vraag op de spotmarkt. De vraag die niet voldaan is op de contractenmarkt wordt doorgeschoven naar de spotmarkt Contractenmarkt In het model worden op de contractenmarkt contracten afgesloten met een gemiddelde duur van één jaar. De tijdsduur van een jaar is de initiële waarde voor de contractlengte in het model. Deze lengte is echter een stochastische variabele en is zodoende vooraf vrij te kiezen. Naast de verdeling van de contracten wordt in deze component ook de prijsvorming op de contractenmarkt gemodelleerd, dit gebeurt op basis van vraag en aanbod. De contracten worden afgesloten tegen de contractmarktprijs op het moment waarop het contract wordt aangegaan. De prijs is dus niet gekoppeld aan de brandstofprijs of andere mogelijke indexen. Gegeven de algemene contractenmarktprijs gaan producenten bepalen hoeveel capaciteit zij bereid zijn aan te bieden voor nieuwe contracten op de contractenmarkt. Dit wordt de zogenaamde optimaal aan te bieden capaciteit van de producent genoemd. Dit wil zeggen dat ze dit aangegeven volume van de nieuwe contracten willen voldoen tegen de gegeven marktprijs. Dit volume wordt per producent bepaald door de contractenmarktprijs te vergelijken met hun gemiddelde kosten (dit is inclusief een vergoeding voor kapitaallasten). De uiteindelijke verdeling van de nieuwe contracten vindt plaats naar ratio van de aangeboden capaciteit (dit is vergelijkbaar met concurrentie op volume). Op het moment wordt verondersteld dat een producent op de contractenmarkt in ieder geval zijn gemiddelde kosten wil terugverdienen. Dit wordt geregeld door een marge die eventueel ook negatief verondersteld kan worden waardoor het mogelijk is verschillende strategieën te simuleren. Op basis van de berekende optimaal aan te bieden capaciteiten van de producenten en de totale vraag op de contractenmarkt wordt de marktprijs voor het volgende tijdstip vastgesteld. Als de vraag kleiner is dan de optimale capaciteit zal de prijs afnemen, indien deze vraag groter is dan de optimale capaciteit dan zal de prijs stijgen. Dit is een continu proces waarmee vraag en aanbod op de contractenmarkt in evenwicht worden gebracht Spotmarkt In deze component wordt de prijsvorming op de spotmarkt bepaald, ook hier wordt de prijs bepaald door het totale aanbod te vergelijken met de vraag. De hoeveelheid optimaal aan te bieden capaciteit op de spotmarkt wordt echter bepaald door de marktprijs op deze spotmarkt te vergelijken met de marginale kosten in plaats van gemiddelde kosten. Hier wordt dus aangenomen dat producenten alleen hun marginale kosten terug hoeven te verdienen. Dit verschil tussen de contractenmarkt en de spotmarkt ligt in het verschil tussen lange termijn en korte termijn plan- ECN-C

14 ning. Op de contractenmarkt worden contracten afgesloten van gemiddeld een jaar terwijl op de spotmarkt weekcontracten worden verhandeld. Achtergrond hiervoor is dat op de korte termijn een producent tegen marginale kosten zijn installaties kan laten draaien. Echter, op lange termijn zullen uiteindelijk investeringen plaats moeten vinden wil de producent actief blijven op de markt. Dit verklaart het verschil tussen de twee markten in het model. Ook binnen de spotmarkt wordt de elektriciteitsvraag verdeeld naar ratio van aangeboden capaciteit door de verschillende producenten. De prioriteit ligt echter wel bij de contractenmarkt. Eerst worden de nieuwe contracten verdeeld over de aanbieders, daarna wordt de spotmarkt verdeeld. Dit is gebaseerd op de voorkeur van producenten zoals deze in de werkelijke markt bestaat. Immers, vergeleken met de spotmarkt biedt de contractenmarkt een producent meer zekerheid in zowel de afzet als de prijs. Mocht niet aan alle vraag op de contractenmarkt worden voldaan dan wordt deze tijdelijk naar de spotmarkt geschoven. Afnemers die contractloos zijn proberen dus hun vraag alsnog op de spotmarkt te voldoen, wat eveneens overeenkomt met de praktijk Inzet centrales In het model zijn alle centrales van de centrale producenten expliciet gemodelleerd. De daadwerkelijke inzet van centrales gebeurt, per producent, op basis van marginale kosten. Deze marginale kosten bestaan uit de brandstofkosten en de bedienings- en onderhoudskosten. De bereidheid om capaciteit aan te bieden op één van de markten hangt echter af van de condities op deze markt, zoals besproken in de voorgaande paragrafen. De inzet van centrales door een producent wordt gedaan op basis van minimale marginale kosten (in ct/kwh). Gegeven de totale vraag (in MW e ) die gedekt moet worden door de producent, wordt steeds de goedkoopste centrale ingezet totdat de totale vraag gedekt is. Dit gebeurt voor elk van de drie typen elektriciteitsvraag (piekvraag, plateauvraag en dalvraag). Eerst wordt gekeken naar de dalvraag. Deze vraag wordt opgevuld totdat de laatst ingezette centrale de totale dalvraag overschrijdt. Voor deze laatst ingezette centrale wordt een nieuwe selectie procedure in gang gezet. Het zou namelijk kunnen zijn dat het goedkoper is om een andere centrale in te zetten als deze de overschrijding van de vraag duidelijk zou kunnen verminderen. dal - vraag plateau - vraag piekvraag Marginale kosten [ct/kwh] overschrijding dalvraag Figuur 2.4 Werking van inzetting centrales Elektriciteitsvraag [MW] De capaciteit die uiteindelijk overblijft van de laatste centrale die is ingezet voor de dalvraag, kan worden ingezet om een gedeelte van de plateauvraag te vodoen. Figuur 2.4 geeft dit schematisch weer. De overgebleven capaciteit (de overschrijding in Figuur 2.4) wordt van de plateauvraag afgetrokken, vervolgens wordt de inzet van centrales voor het plateau bepaald. 14 ECN-C

15 2.2.5 Decentrale productie Decentrale productie bestaat uit elektriciteitproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling, windturbines, zonnecellen (PV), waterkracht en afvalverbrandingsinstallaties (AVI s). In de praktijk kan decentrale productie in eigendom zijn van grootverbruikers, kleinverbruikers, huishoudens en ook van distributiebedrijven (i.e. de handelaren). Omdat het decentraal vermogen van de middenkleinverbruikers en huishoudens op individuele schaal zeer klein is en omdat deze eindverbruikersgroepen in het model de handelaar als intermediair gebruiken, is aangenomen dat dit vermogen behoort tot de handelaren 6. Zodoende is in het model decentraal vermogen onderscheiden dat in beheer is door een grootverbruik dan wel door een energiehandelaar. Met dit onderscheid naar beheer wordt de partij bedoeld die de gegenereerde elektriciteit aanbiedt op de spotmarkt en/of de contractenmarkt. Daarnaast wordt het vermogen onderverdeeld naar grootschalig (groter dan 5 MW e ) en kleinschalig. Er komen dus in principe vier vormen van decentrale elektriciteitsproductie in het model voor. De kleinschalige opwekking onder beheer van een grootverbruiker is echter niet opgenomen in het model, aangezien deze vorm nauwelijks voorkomt. Er blijven drie vormen van decentrale opwekking over die hieronder nader worden toegelicht. Grootschalige decentrale opwekking onder beheer van een grootverbruiker Deze categorie bestaat alleen uit warmtekrachtkoppeling (WKK). Er wordt aangenomen dat de grootverbruikers een vast percentage van de geproduceerde elektriciteit zelf gebruiken. Het surplus aan elektriciteit kan worden aangeboden op de spotmarkt en de contractenmarkt. De eventuele inzet van het surplus aan capaciteit wordt op een gelijksoortige wijze gemodelleerd als bij de centrale producenten. De grootverbruikers zijn in een aantal groepen onderverdeeld teneinde het aantal aanbieders te beperken. Daarbij is aangenomen dat elke groep één type centrale heeft. De hele groep krijgt de kenmerken van de installatie met de hoogste marginale kosten in die groep. De inzetbaarheid van decentraal vermogen verschilt per seizoen, aangezien de surpluscapaciteit de warmtevraag zal volgen. Voor de vaststelling van de optimaal aan te bieden capaciteit door deze grootverbruikers is rekening gehouden met de waardering van de geproduceerde warmte. Een gedeelte van de exploitatiekosten van de warmtekrachtinstallatie wordt immers terugverdiend door de warmteproductie. Zodoende hoeven deze kosten niet enkel en alleen terugverdiend te worden door de inkomsten uit de elektriciteitsproductie. Daarom houdt de grootverbruiker bij de vaststelling van de hoeveelheid optimaal aan te bieden capaciteit op de elektriciteitsmarkt ook rekening met de inkomsten als gevolg van de warmteproductie. In het model zijn deze inkomsten gebaseerd op de (vermeden) kosten voor warmteproductie met een ketel. In het model wordt aangenomen dat de grootverbruikers een percentage van de geproduceerde elektriciteit zelf consumeren. De financiële waardering van deze elektriciteit, die bestemd is voor eigen gebruik, wijkt af van de waardering van de elektriciteit die aan het net wordt geleverd. De waardering van de eigen geconsumeerde elektriciteit is gebaseerd op de vermeden inkoopskosten in plaats van de marktprijs. Om de waardering van eigen gebruik van elektriciteit en van de geproduceerde warmte vast te kunnen stellen bevat het model onder andere gegevens over transportkosten van elektriciteit, de hoogte van de regulerende energiebelasting, de efficiëntie van een ketel en de gasprijzen. Om de warmtekrachtinstallaties juist te modelleren zijn gegevens nodig betreffende bedienings- en onderhoudskosten, investeringskosten, het aantal draaiuren, het elektrisch rendement, het ther- 6 Het is niet ondenkbeeldig dat kleine particulieren in de toekomst hun decentraal vermogen zullen onderbrengen bij andere, grotere partijen. In een geliberaliseerde markt kunnen ook deze kleine producenten niet langer profiteren van een vaste terugleververgoeding voor de geproduceerde elektriciteit. Zij zullen zelf de elektriciteit op de markt moeten verkopen. Veelal zal dit laatste buiten hun core business vallen en zullen ze hiervoor een andere partij in de arm nemen. ECN-C

16 misch rendement, het jaar van in bedrijfsname, de levensduur en het elektrisch vermogen. Ook deze gegevens voor Nederland zijn in het model aangebracht. Kleinschalige en grootschalige decentrale opwekking onder beheer van een handelaar Het kleinschalig vermogen is onderverdeeld naar waterkracht, wind, PV, AVI s en WKK. Er wordt geen onderscheid gemaakt op installatieniveau. De vijf groepen worden gekarakteriseerd door de gemiddelde bedienings- en onderhoudskosten, investeringskosten per eenheid, het totaal elektrisch vermogen, een gemiddelde loadfactor, het thermisch rendement en het elektrisch rendement. Per groep is voor het totaal elektrisch vermogen vastgesteld of deze capaciteit rendabel aangeboden kan worden op de spotmarkt of de contractenmarkt. Als op één van de twee markten rendabel aangeboden kan worden, wordt deze totale capaciteit ingezet. De grootschalige decentrale opwekking in beheer van de handelaren, bestaat alleen uit warmtekrachtinstallaties. Zoals bij het kleinschalig vermogen per groep wordt bepaald of capaciteit wordt aangeboden, wordt voor grootschalige opwekking op installatieniveau gekeken of rendabel aangeboden kan worden op één van de markten. Per installatie zijn zodoende gegevens nodig over bedienings- en onderhoudskosten, investeringskosten, het aantal draaiuren, het elektrisch rendement, het thermisch rendement, het jaar van in bedrijfsname, de levensduur en het elektrisch vermogen. De rendabel aan te bieden capaciteit van dit type vermogen wordt afgetrokken van de totale vraag van de handelaren. De resterende vraag van de handelaren wordt wel ingekocht via de spotmarkt en/of contractenmarkt Investeringen en innovaties Het model wordt doorgaans in een scenariocontext gebruikt. Via deze scenarioaanpak kunnen analyses worden uitgevoerd van opbrengsten en risico s van mogelijke investeringen. Bedrijven kunnen investeren in nieuwe installaties en procesinnovaties. In deze component van het model worden outputcijfers gegeneerd waarmee verschillende scenario s vergeleken kunnen worden op hun economische rentabiliteit voor een bepaalde producent, ook in relatie tot verschillende acties die de concurrerende producenten kunnen nemen. Bij investeringen in nieuwe installaties wordt de netto kontante waarde van deze investering berekend. Omdat extra capaciteit de prijsvorming in de markt kan beïnvloeden worden de kasstromen van het investerend bedrijf zonder en met de extra capaciteit met elkaar vergeleken en van elkaar afgetrokken. Er blijft dan een extra kasstroom over die contant gemaakt wordt naar het tijdstip van investeren. In deze resulterende kasstroom zitten de uitgaven voor de extra capaciteit en is rekening gehouden met de bouwtijd. Er wordt aangenomen dat na ingebruikneming de centrale volledig ingezet kan worden. Door de extra verdiensten onder meerdere vooraf gedefinieerde investeringsscenario s te bepalen, kan inzicht worden opgedaan onder welke omstandigheden een bepaalde investering wel of niet rendabel is. Het model biedt ook de mogelijkheid gevoeligheidsanalyses uit te voeren door aan een aantal parameters vooraf ingestelde statistische verdelingen toe te kennen en vervolgens een Monte Carlo simulatie uit te voeren. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in het risicoprofiel van de investering Financieel Net zoals de voorgaande component Investeringen en innovaties bestaat de financiële component uit het genereren van interessante financiële outputparameters. Deze parameters zijn bedoeld om de vergelijking van scenario s te vergemakkelijken. 16 ECN-C

17 De omzet op zowel de contractenmarkt als op de spotmarkt kan bijvoorbeeld per uur, per type vraagsegment en per type afnemer worden berekend. Voor iedere producent wordt de netto kasstroom per week berekend (momenteel staat deze netto kasstroom bij het begin van de simulatie op nul). Met deze kasstroom wordt onder meer de winst per eenheid capaciteit berekend en per geproduceerde eenheid. Met behulp van deze parameters kunnen de producenten onderling worden vergeleken op hun prestaties Output In deze component zijn de meeste relevante output en input parameters van de andere componenten verzameld. Van deze parameters zijn gemiddelden berekend over de seizoenen (d.w.z. over dertien weken) waardoor de resultaten overzichtelijk gepresenteerd kunnen worden. De output bevat gemiddelde capaciteitsgegevens per producent, gemiddelde vraagcijfers per type eindverbruiker, gemiddelde productie per producent, gemiddelde prijzen in de markten en gemiddelden van enkele financiële parameters (zoals besproken in voorgaande paragraaf). ECN-C

18 3 CASE STUDIES: EEN AANTAL VOORBEELDEN Om een allereerste indruk te geven van de mogelijkheden van het model POWERS, zijn in dit hoofdstuk een drietal cases beschreven. In de eerstvolgende paragraaf is een referentiecase gedefinieerd. Met betrekking tot de vraagontwikkeling is hierbij gebruik gemaakt van data uit de studie Pilot referentieraming energie en CO (Ybema, 2001). Deze studie bevat een geactualiseerde project van de elektriciteitsvraag. In de twee daaropvolgende paragrafen zijn twee eenvoudige varianten op deze referentiecase besproken. Paragraaf 3.2 laat het effect zien van een variërende gasprijs op de marktprijs en de positie van de verschillende producenten. In Paragraaf 3.3 is het effect besproken van investeringen in nieuwe capaciteit door één of meerdere producenten. De cases zijn opgesteld om in deze rapportage een illustratie te kunnen geven van enkele van mogelijkheden van dit model. De data die gebruikt zijn, zijn realistisch maar wijken op een aantal punten af van de werkelijkheid. Daarom kunnen uit de hiernavolgende resultaten geen conclusies worden getrokken over de huidige Nederlandse elektriciteitsmarkt. In de cases is bijvoorbeeld aangenomen dat er geen capaciteit wordt bijgebouwd in de komende tien jaar. Voor de Eemscentrale, momenteel in bezit van Electrabel, is verder aangenomen dat deze gas uit Nederland gebruikt. In werkelijkheid gebruikt deze centrale gas uit Noorwegen, waarvan de prijs is gekoppeld aan de kolenprijs. Ook met het CO 2 -reductiebeleid van de Nederlandse overheid is in de cases geen rekening gehouden. Dus de verplichting voor kolencentrales om hun CO 2 -emissie te verlagen voor de budgetperiode , en de daar bijbehorende kosten, zijn in onderstaande cases genegeerd. 3.1 Referentiecase Relevante input Elektriciteitsvraag In de studie Pilot referentieraming (Ybema, 2001) zijn projecties per sector gemaakt betreffende de toekomstige elektriciteitsvraag. Om deze elektriciteitsvraag toepasbaar te maken voor POWERS is een onderverdeling gemaakt van deze sectoren naar grootverbruikers, middenkleinverbruikers en huishoudens. Sommige sectoren zijn over twee verschillende groepen verdeeld. De vraag uit de Pilot referentieraming is gegeven per jaar waardoor seizoensinvloeden en verschillen gedurende de vraagsegmenten niet zichtbaar zijn. De elektriciteitsvraag is hiervoor gecorrigeerd door voor ieder jaar en voor iedere eindverbruikersgroep het consumptiepatroon over het jaar 1998 te gebruiken. Dit consumptiepatroon is afgeleid van de hoeveelheid elektriciteit afgenomen van het koppelnet in dat jaar. Voor het gemak is voor elke afnemersgroep hetzelfde patroon gebruikt, in de praktijk zullen de patronen van de verschillende afnemers verschillen. Het model biedt de mogelijkheid om voor elke afnemer een ander patroon in te geven. Figuur 3.1 laat het verloop van de gebruikte elektriciteitsvraag in Nederland per seizoen zien. 18 ECN-C

19 Gemiddelde totale elektriciteitsvraag per seizoen [MWe] Jaren/Seizoen Dalvraag Plateauvraag Piekvraag Figuur 3.1 Raming van de gemiddelde totale elektriciteitsvraag in Nederland per seizoen. Het betreft een gemiddelde van dal-, plateau- en piekvraag Voor de vraagsegmenten is aangenomen dat het dal uit 88 uren bestaat, het plateau uit 50 uren en de piek uit 30 uren. Brandstofprijzen In de huidige drie cases is voor elk type brandstof één constante prijs ingevuld voor de hele simulatieperiode. Uiteraard is het wel mogelijk de brandstofprijzen te laten variëren over de tijd. Dit komt aan de orde in Paragraaf 3.2. In de referentie case is voor de gasprijs 10,44 euroct/m 3 gebruikt, voor de kolenprijs 2,04 euro/gj en voor uranium 0,68 euroct/kwh. Productiecapaciteit In het model zijn de vier grootschalige producenten opgenomen die actief zijn in Nederland; Electrabel, Reliant, E.On en EPZ. Voor deze producenten is alleen het productiepark dat in Nederland aanwezig ingevoerd in het model. De kolencentrale in Buggenum (Demkolec) is apart gemodelleerd aangezien deze nog onder de verantwoordelijkheid van de Sep valt 7. In Figuur 3.2 zijn de gemiddelde capaciteiten per seizoen te zien voor elke producent. Eventuele plannen van de grootschalige producenten om te investeren in nieuwe capaciteit zijn niet opgenomen in deze referentiecase. Het model biedt wel de mogelijkheid om dit soort gegevens in te voeren. 7 De kolenvergasser van Demkolec wordt geveild. Het is mogelijk dat de centrale in de toekomst op een andere wijze zal worden ingezet bijvoorbeeld door deze met biomassa bij te stoken of om te bouwen tot een gasgestookte STEG. In de cases is echter aangenomen dat de huidige situatie wordt gecontinueerd. ECN-C

20 8000 Gemiddelde productiecapaciteit per seizoen [MWe] Jaren/seizoen Electrabel Reliant E.On EPZ Demkolec Import Decentraal vermogen Figuur 3.2 Gemiddelde productiecapaciteiten en importcapaciteit per seizoen Het figuur laat ook de importcapaciteit zien zoals deze is verwerkt in het referentiescenario. Het tijdsverloop van de uitbreiding van de importcapaciteit is een inschatting. Naast de centrale productiecapaciteit is er ook nog decentraal vermogen. Het patroon van het gemiddelde decentrale vermogen per seizoen vertoont sterke fluctuaties. Dit wordt veroorzaakt door de al eerder genoemde seizoensafhankelijkheid. Om deze afhankelijkheid in het model naar voren te laten komen zijn voor verschillende type installaties seizoensafhankelijke loadfactoren aangenomen. De figuur laat duidelijk zien dat Nederland over een behoorlijk aandeel decentraal vermogen beschikt. Voor het duurzame gedeelte van dit decentraal vermogen (waterkracht, wind, zon) is een constant vermogen aangenomen. Hiervoor kan echter ook een, over de jaren toenemend of juist afnemend, vermogen worden ingevoerd. Doordat in de cases geen nieuwe productiecapaciteit is verondersteld en ook geen levensduurverlenging, kan uit de data worden afgeleid wanneer nieuwe capaciteit geplaatst zou moeten worden. Als de totale productiecapaciteit in het model met de totale elektriciteitsvraag in het model wordt vergeleken, is te zien dat rond het jaar 2007 een tekort aan productiecapaciteit is te verwachten Resultaten Als startjaar voor de scenario s is het jaar gebruikt. In dit startjaar zijn voor een aantal parameters startwaarden meegegeven. In de onderstaande cases zijn ook startwaarden meegegeven voor bijvoorbeeld de marktprijzen en het aantal eindverbruikers op de twee markten in het startjaar. Deze startwaarden zijn vooreerst arbitrair gekozen en liggen zodoende niet dichtbij de waarden die uiteindelijk door het model worden berekend. Zo is bijvoorbeeld aangenomen dat in het startjaar alle eindverbruikers via de spotmarkt inkopen. Dit verklaart dat sommige figuren gedurende het eerste tot tweede jaar sterk fluctuerende resultaten laten zien. In de huidige drie cases zijn de resultaten vanaf 2001 representatief. Door de simulatie eerder te laten starten op basis van historische gegevens of door de startwaarden via een kalibratie beter af te stemmen met de resultaten uit het model kan dit effect sterk worden verminderd. 20 ECN-C

MARKTMONITORING WARMTEKRACHTKOPPELING IN NEDERLAND. Periode 2001-2002. F.A.M. Rijkers R. Harmsen A.W.N. van Dril

MARKTMONITORING WARMTEKRACHTKOPPELING IN NEDERLAND. Periode 2001-2002. F.A.M. Rijkers R. Harmsen A.W.N. van Dril September 2003 ECN-C--03-073 MARKTMONITORING WARMTEKRACHTKOPPELING IN NEDERLAND Periode 2001-2002 F.A.M. Rijkers R. Harmsen A.W.N. van Dril Verantwoording Deze rapportage is onderdeel van het raamproject

Nadere informatie

Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico s op stroomuitval

Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico s op stroomuitval Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico s op stroomuitval Martin Scheepers en Jeannette de Beus * ECN Beleidsstudies ECN-RX--03-004 September 2002 Stroomuitval: het kan iedere

Nadere informatie

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030 Topsector Energie Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 Projectnaam: Systeemintegratie en de rol van Energieopslag DNV GL -

Nadere informatie

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 SEPTEMBER 1999 ECN-C--99-053 DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 J.R. Ybema P. Kroon T.J. de Lange G.J. Ruijg ECN-C--99-053 1 Abstract The Dutch Government aims to increase the contribution

Nadere informatie

Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland

Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland Verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden X. van Tilburg J.C. Jansen M.A. Uyterlinde S.M. Lensink ECN-E--06-038 December 2006 Verantwoording

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Beleidsopties voor CO 2 -emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt

Beleidsopties voor CO 2 -emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt Maart 2000 ECN-C--00-048 Beleidsopties voor CO 2 -emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt J.J. Battjes M. Beeldman J.C. Jansen P. Kroon F.T. Ormel G.J.

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF

De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF Erasmus Universiteit Rotterdam De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF Auteur : Jeroen Albert Hijmen Aalten 1 Faculteit : Erasmus School of Economics Begeleider : dr. Ronald Huisman Plaats/datum : Rotterdam,

Nadere informatie

BESLISSEN OVER ENERGETISCHE INFRASTRUCTUUR IN EEN GELIBERALISEERDE ENERGIEMARKT

BESLISSEN OVER ENERGETISCHE INFRASTRUCTUUR IN EEN GELIBERALISEERDE ENERGIEMARKT Januari 1999 ECN-I--99-007 BESLISSEN OVER ENERGETISCHE INFRASTRUCTUUR IN EEN GELIBERALISEERDE ENERGIEMARKT M. Arentsen 1 A. Huygen 2 M.J.J. Scheepers R.J. Oosterheert M.H. Voogt 1 Centrum voor Schone Technologie

Nadere informatie

ECN Beleidsstudies 1. INLEIDING. Petten, 9 oktober 2003. Ministerie van Economische Zaken. Van : Michael ten Donkelaar Martin Scheepers

ECN Beleidsstudies 1. INLEIDING. Petten, 9 oktober 2003. Ministerie van Economische Zaken. Van : Michael ten Donkelaar Martin Scheepers ECN Beleidsstudies Petten, 9 oktober 2003 Notitie aan : Ministerie van Economische Zaken Van : Michael ten Donkelaar Martin Scheepers Betreft : Rol van vraagsturing bij leveringszekerheid in een geliberaliseerde

Nadere informatie

VOORRANG VOOR DUURZAAM

VOORRANG VOOR DUURZAAM VOORRANG VOOR DUURZAAM DUURZAME ELEKTRICITEIT EN WKK OP DE MARKTPLAATS PLATFORM DUURZAME ELEKTRICITEITSVOORZIENING Voorrang voor Duurzaam 1 Voorrang voor Duurzaam Duurzame elektriciteit en WKK op de marktplaats

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Het energiemarktmodel

Het energiemarktmodel Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? 1 Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? Rapport Datum: 7 februari 2013 Werkpakket

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND Januari 2000 ECN-C--00-015 EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND N.H. van der Linden J.R. Ybema M. Beeldman S.N.M. van Rooijen Verantwoording

Nadere informatie

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Rapport Delft, april 2010 Opgesteld door: M.H. (Marisa) Korteland H.J. (Harry) Croezen

Nadere informatie

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland 43538_bw_opnieuw 02-11-2004 11:14 Pagina 1 Energiekeuze(s) belicht Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland auteurs: mr. drs. H.P.A. Knops dr. ir. L.J. de Vries,

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Vermijden overbelasting door gebruik van PowerMatcher met minimalisatie comfortverlies voor bewoners tijdens kortdurende

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt. H. Burger

Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt. H. Burger Mei 2001 ECN-C--01-035 Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt H. Burger Verantwoording Dit rapport is één van de resultaten van het project Gevolgen liberalisering

Nadere informatie

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Notitie Delft, juni 2014 Opgesteld door: Sebastiaan Hers Frans Rooijers Arno Schroten 1 Inleiding In de voorgaande notitie die op 21 mei jl. is besproken,

Nadere informatie

SLEA. Rapport. Prijskoppeling aardgas Gestuurd door TTF, maar wat stuurt TTF? Studie uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw

SLEA. Rapport. Prijskoppeling aardgas Gestuurd door TTF, maar wat stuurt TTF? Studie uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw Rapport Prijskoppeling aardgas Gestuurd door TTF, maar wat stuurt TTF? Studie uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Management Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. MKBA Gasopslag. Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort

Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. MKBA Gasopslag. Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort MKBA Gasopslag Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken MKBA Gasopslag Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie