Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013"

Transcriptie

1 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013

2 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid Strategie en risichuding Scpe en delstellingen van risicmanagement Wat levert risicmanagement p? 7 2 Risicmanagement Risicmanagementprces Verantwrdelijkheids- en bevegdheidsverdeling Actueel en cmpleet huden van het risicprfiel 11 3 Risicmanagement in relatie tt het weerstandsvermgen Nrm vr de rati van het weerstandsvermgen Beschikbare weerstandscapaciteit Bendigde weerstandscapaciteit 16 4 Ontwikkelpad risicmanagement Krte termijn ( ): fcus en impulsen Lange termijn ( ): drgrei naar strategisch risicmanagement 18 Bijlagen 20 2

3 Inleiding en wettelijk kader Binnen de private en publieke sectr is sprake van tenemende aandacht vr de beheersing van risic s. Hiervr is een aantal rzaken aan te wijzen, zals rampen die hebben plaatsgevnden, kstenverschrijdingen van grte prjecten en een reeks van schandalen. Een andere ntwikkeling is dat van rganisaties wrdt geëist dat zij hun delstellingen expliciet maken én realiseren, terwijl ze daarbij in tenemende mate met nzekerheden te maken krijgen. Risicmanagement is een buitengewn nuttig instrument dat ingezet kan wrden m risic s efficiënter en effectiever te beheersen en rganisatiedelstellingen te realiseren. Risic s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevlg niet meer zullen ptreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevren alles aan hebt gedaan m deze te vrkmen f de effecten ervan te verminderen. Onbewust gebeurt er al veel p dit terrein binnen de gemeente Drdrecht. Het expliciet p de kaart zetten van risicmanagement draagt bij aan het risicbewustzijn van het management en geeft managers meer mgelijkheden practief te sturen p risic s. Wij vinden dat Drdrecht hierin ambitieus met zijn en een verdere drgrei kan maken. Dat past bij een stad die veel investeert en die tegelijkertijd alert met blijven haar begrting zwel financieel als beleidsinhudelijk te realiseren. Directe aanleiding vr de verhgde aandacht vr risic s en risicmanagement binnen Drdrecht vrmde de druk p ns weerstandsvermgen. Vanuit de Jaarrekening 2010 werd de tezegging gedaan het risicprfiel dr te lichten en impulsen te geven aan een systematischer aanpak vr risicmanagement. Ok bij Jaarrekening 2011 en Kadernta 2013 is de weerstandsrati, resultante van de cnfrntatie tussen het ttaal aan risic s en de beschikbare weerstandscapaciteit, nderwerp van bespreking geweest. Belang dat de raad aan risicmanagement hecht In het duale bestel heeft de raad een verrdenende bevegdheid, een kaderstellende en cntrlerende functie en budgetrecht. Het is aan de raad m in een nta de beleidskaders vast te stellen ten aanzien van risicmanagement en het weerstandsvermgen. De uitvering van het risicmanagement is vrbehuden aan het cllege. Centraal uitgangspunt in deze Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen (Nta RM&WSV) is dat duidelijk vastgelegd wrdt p welke wijze het cllege van de gemeente Drdrecht invulling geeft aan risicmanagement en mgaat met het weerstandsvermgen en p welke wijze het cllege hierver cmmuniceert met de raad. Vanuit de kerntaak van de raad m te te zien p een meerjarig sluitende gemeentelijke begrting, inclusief een hierbij hrend vldende niveau van het weerstandsvermgen, zijn de vlgende algemene delstellingen van de nta gefrmuleerd: 1. Vaststellen van de methdiek en beleidskaders vr risicmanagement binnen Drdrecht, inclusief de hierbij behrende financiële beleidskaders ten beheve van de berekening van het weerstandsvermgen; 2. Inzichtelijk maken dat actief risicmanagement een belangrijk en waardevl sturingsinstrument is vr bestuur en management en vastleggen p welke wijze daarver wrdt gerapprteerd; 3. Vlden aan de wet- en regelgeving vanuit BBV; in verband met de gewenste transparantie wrdt aanbevlen te kiezen vr een specifieke beleidsnta. Dit is tevens vastgelegd in de eigen financiële verrdening; 4. Bepaling van de nrm vr de weerstandsrati en het te vlgen aanpassingskader bij afwijking hiervan. Drdrecht nderkent aldus het belang van risicmanagement. De raad van Drdrecht heeft er vr gekzen m naast de vereiste paragrafen bij de begrting en de rekening k peridiek een (bijgestelde) Nta RM&WSV p te stellen. Dit is vastgelegd in artikel 6 van de dr de raad vastgestelde financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet. Ter nadere uitwerking hiervan is eind 2006 dr de raad in dat verband de eerste Nta RM&WSV vastgesteld. 3

4 Als uitgangspunten vr risicmanagement en bepaling van het weerstandsvermgen wrden in de nta een dertiental beleidskaders vrgesteld. Met deze ntitie en de invering hiervan na besluitvrming zal aan deze beleidskaders wrden vldaan, c.q. nader invulling aan wrden gegeven. Vervlgens kan de gemeenteraad tezicht huden, mnitren en tetsen f deze kaders wrden ingevuld en nageleefd. 4

5 1 Risicmanagementbeleid 1.1 Strategie en risichuding Drdrecht is een ambitieuze stad als het gaat m beleidsprgrammering en grte prjecten. Om deze ambitie waar te blijven maken zal er k in de tekmst behefte zijn aan vldende investeringen in de stad. Ok in nzekere tijden blijven wij ideeën ndersteunen en kiezen wij er vr m zveel mgelijk in te blijven zetten p vrstellen die maatschappelijke meerwaarde hebben. Hierbij past een actieve risichuding. Immers vr grei en succes van ns handelen is het van belang m tegelijkertijd k ndernemend te blijven. Daarbij past het tnen van enige lef en past niet luter de grndhuding van 100% zekerheid willen hebben vr het nemen van besluiten. Practief met risic s mgaan zrgt er bvendien vr dat risic s geregeld, met vastgestelde tussenpzen, geïnventariseerd en besprken wrden. Op deze wijze huden we de risic s binnen prjecten en prgramma s levend en is er een vrtdurende aandacht vr de beheersing ervan. Het wrdt bijgevlg mgelijk practief met risic s m te gaan, in plaats van af te wachten tt het risic ptreedt en dan pas actie te ndernemen m de gevlgen te beperken. Het prces m de begde delstellingen te realiseren is en blijft evenwel nzeker: er zijn risic s die realisatie van nze delstellingen in de weg kunnen staan. Van een prfessinele rganisatie mag wrden verwacht dat zij de risic s tijdig nderkent en z ged mgelijk beheerst. Wij zijn ns hier terdege van bewust en stellen tegelijkertijd grenzen aan nze risicbereidheid. Het gaat immers k m de vraag welke mate van risicbltstelling aanvaardbaar is vr de belanghebbenden. Daarm is het ged hier structuur aan te geven. Dat zrgt ervr dat we systematisch gebeurtenissen inventariseren die het behalen van de delen in gevaar kunnen brengen. Om vervlgens passende maatregelen te nemen m ellende te vrkmen. Tch geeft risicmanagement geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevlg niet meer zullen ptreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevren alles aan hebt gedaan ze te vrkmen f de effecten ervan te verminderen. Risic s beschuwen we in deze nta niet als iets negatiefs, dat zveel mgelijk met wrden uitgebannen. Beleid maken en uitveren is nu eenmaal risic nemen. Dat betekent wel dat van tevren ged met zijn nagedacht ver de mgelijke gevlgen, zdat cllege en raad ged afgewgen besluiten kunnen nemen. Risicmanagement heeft dan k een plitieke kant: de mate waarin risic s wrden genmen is een plitieke bestuurlijke afweging. Beleidskader 1 De gemeente Drdrecht wil een ndernemende stad zijn en accepteert dat aan nze beleidsinitiatieven altijd risic s verbnden zijn. De gemeenteraad accepteert deze risic s nder de vrwaarde dat de risic s, de getrffen beheersmaatregelen en het restrisic tijdig aan de gemeenteraad wrden gemeld (1), er een ged functinerend systeem van risicmanagement is (2), en vr de restrisic s weerstandscapaciteit aanwezig is vereenkmstig de in deze nta gestelde kaders. De raad heeft er vr gekzen m naast de vereiste paragrafen bij de begrting en de rekening k peridiek een (bijgestelde) Nta RM&WSV p te stellen. Dit is vastgelegd in artikel 6 van de dr de raad vastgestelde financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet. De paragraaf RM&WSV in de P&C-stukken bevat p meer peratineel niveau de uitwerking van het risicmanagement en de inventarisatie van beschikbare en bendigde weerstandscapaciteit. Ls van deze geijkte mmenten nderkennen wij de actieve infrmatieplicht ten aanzien van substantiële mutaties in het risicbeeld. Vr prjecten verlpt deze infrmatievrziening drgaans via de diverse vrtgangsrapprtages f afznderlijke raadsinf aan de raad. vr de diverse lijn- f beleidsrisic s ligt het meer vr de hand hiervr aansluiting te zeken bij de reguliere P&C-dcumenten. 5

6 Beleidskader 2 Drdrecht nderkent het belang van ged risicmanagement. De Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen dient hierte als kaderstellend dcument. Deze dient p haar beurt weer als basis vr de paragraaf RM&WSV in de diverse P&C-stukken. De gemeente Drdrecht wil risicmanagement gemeentebreed tepassen. Om dit te kunnen den meten de delstellingen van risicmanagement en de kaders waarbinnen risicmanagement zich afspeelt duidelijk zijn. In deze nta wrden deze kaders verder uitgewerkt. Vr een eenduidige uitleg van de belangrijkste kernbegrippen uit deze nta, waarnder de begrippen risic, risicmanagement en risicmanagementbeleid, verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze nta. 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement In het risicmanagementsysteem wrdt rekening gehuden met het nderscheid tussen eenmalige (statische) risic s en speculatieve 1 risic s die meermalig kunnen vrkmen. Dit nderscheid kan invled hebben p de te nemen beheersmaatregelen en eventueel de weerstandscapaciteit. Onder de eenmalige risic s vallen infrmatie risic s, peratinele risic s en cntinuïteit risic s en prject risic s. Figuur 1: typen risic s Eenvudig gesteld kan het verschil tussen de twee typen risic s als vlgt wrden uitgelegd. Speculatieve risic s wrden bewust pgerepen, ze zijn inherent aan een ambitieuze stad en een hierbij passende actieve risichuding. Eenmalige statische risic s zijn verzekerbaar en verkmen je (brand, inbraak, ziekte). Ze leiden direct tt schade. Daarnaast is er bij dit type risic s alleen kans p verlies. Prces- en prgrammainvalshek Alhewel de praktijk binnen Drdrecht steeds is geweest m risic s vanuit een prcesinvalshek te benaderen, hebben wij de kmende peride een kanteling naar een meer prgrammagerichte invalshek vr gen. Deze drntwikkeling is ingegeven dr de wens risic s meer en meer te kppelen aan de prgramma- en prjectdelstellingen waarver de raad haar allcatiefunctie uitefent. Met deze ntwikkeling streven wij tevens na dat het risicmanagementsysteem verder uitgreit tt een systeem vr zwel strategische/beleidsmatige risic s als vr uitveringsrisic s. Naast de financiële risic s met k gekeken wrden naar de (lastiger te benemen) maatschappelijke en plitieke risic s. Wij nemen dit strategisch risicmanagement. Beleidskader 3 Het risicmanagementsysteem is primair gericht p financiële risic s. Dit systeem zal via een greimdel wrden uitgebreid met betrekking tt de realisatie van delstellingen (strategisch risicmanagement). 1 Speculatieve risic s wrden k wel dynamische risic s genemd. Om begripsverwarring met de term dynamisch risicmanagement te vrkmen huden we hier de term speculatieve risic s aan. 6

7 Met het verder implementeren van risicmanagement wrdt een aantal specifieke delen nagestreefd. Inzicht krijgen in de strategische risic s die de gemeente Drdrecht lpt en daarmee het risicbewustzijn te stimuleren. Dit del is gericht p het in kaart brengen van de risic s van de gemeente. Er met meer inzicht kmen in mgelijke gebeurtenissen die negatieve gevlgen vr de gemeente met zich meebrengen. Het gaat hierbij niet alleen m risic s met financiële gevlgen maar k m inzicht in niet financiële gevlgen (bijvrbeeld p plitiek, imag f veiligheidsvlak). Zie hiervr de drgreiambitie in paragraaf 4.2; Vermindering van het negatieve effect van risic s p het bestaande beleid en de kwaliteit van de bestaande vrzieningen. Om dit del te bereiken is eerst inzicht in de risic s ndzakelijk. Deze delstelling hangt zdende nauw samen met bvenstaande delstelling. Pas als er inzicht is in de risic s kunnen deze k beheerst wrden zdat ze z weinig mgelijk effect hebben p de uitvering van het bestaande beleid en vrzieningen. Zie hiervr paragraaf 2.1 (risicmanagementprces) en 2.3 (cmpleetheid risicprfiel); Optimaliseren van interne beheersing als nderdeel van integraal management. Het managen en beheersen van risic s maakt deel uit van het integrale management. Risicmanagement is één van de instrumenten die hiervr beschikbaar is. Zie hiervr Sturing en beheersing van risic s in paragraaf 2.1); Onderbuwing berekening weerstandsvermgen Deze delstelling richt zich p de wettelijke verplichting die vrtvleit uit de BBV. De gemeente dient een inventarisatie van de risic s en de beschikbare weerstandscapaciteit te maken en bvendien beleid mtrent de weerstandscapaciteit en de risic s te veren. Zie hiervr hfdstuk Wat levert risicmanagement p? Risic s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevlg niet meer zullen ptreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevren alles aan hebt gedaan m deze te vrkmen f de effecten ervan te verminderen. De belangrijkste resultaten en effecten van ged risicmanagement zien wij p het vlak van: Risicmanagement draagt bij aan het vergrten van risicbewustzijn van de rganisatie. Het draagt bij aan het reduceren van risic s waaraan de rganisatie bltstaat en daarmee aan de vermindering van de heveelheid middelen die ndig is m de gevlgen van risic s af te dekken; Risicmanagement biedt inzicht en verzicht in de risic s van de rganisatie (en de prjecten). Het leidt tt een keuze vr beheersmaatregelen die de sturing en beheersing van de rganisatie en van de prjecten versterkt; Cncrete verbeterplannen vr sectren f nderdelen hiervan f vr het halen van prjectdelstellingen. Risicmanagement draagt bij aan het realiseren van de delstellingen. Een belangrijk nderdeel van risicmanagement is het weerstandsvermgen. Dr risic s in kaart te brengen binnen de gemeente en maatregelen te treffen ter beheersing van deze risic s kan het ndzakelijke weerstandsvermgen nauwkeuriger wrden bepaald. Risicmanagement biedt infrmatie die de besluitvrming p zwel bestuurlijk als ambtelijk niveau ndersteunt. Risic s kunnen hierdr explicieter wrden meegewgen in de besluitvrming bijvrbeeld ver nieuwe prjecten f beleidsntwikkelingen. 7

8 2 Risicmanagement 2.1 Risicmanagementprces Het risicmanagementprces is het cntinue prces van risic s in beeld krijgen, het kwantificeren van de risic s, het afwegen van plssingen, het implementeren van de te nemen beheersmaatregelen en vervlgens het evalueren van de effecten van de uitgeverde maatregelen. Het risicmanagementprces wrdt per rganisatienderdeel en prject minimaal 2 keer per jaar (bij de prgrammabegrting en de jaarrekening) drlpen, waarbij er uiteraard niet wrdt gewacht bij het manifesteren van grte risic s. Onderstaand figuur visualiseert het risicmanagementprces zals dit p verschillende niveaus (.a. prjecten en prgramma s) binnen nze rganisatie wrdt tegepast. Figuur 2: Het risicmanagementprces De 6 stappen van de risicmanagementcylus zijn als vlgt te typeren: Cntext: Waarver gaat de risicanalyse en wat willen we ermee bereiken? Identificeren: Wat kan ns allemaal verkmen? Kwantificeren: Wat zijn nze grtste risic s en he wegen en pririteren we ze? Afwegen: He kunnen we de grtste risic s beheersen? Beheersen: He nemen we de beheersing ter hand? Evalueren: Wat is er veranderd en wat hebben we geleerd? In bijlage 2 van deze nta wrden de verschillende stappen nader tegelicht. Sturing en beheersing van risic s Wij vinden het sturen p en beheersen van risic s, k wel het dynamische aspect genemd, de spil waar het binnen risicmanagement m draait. Risicmanagement die niet gericht is p risicreductie heeft naar nze mening geen tegevegde waarde. In de cnceptnta hanteren we daarm het vlgende kader ten aanzien van risicmanagement: Niet alle risic s verdienen naar nze mening evenveel aandacht. De hger gepririteerde risic s krijgen bij de beheersing van risic s pririteit. Afhankelijk van kans, impact, aard van het risic, urgentie, rganisatie(cultuur), draagvlak en de beschikbare middelen wrdt afgewgen welke van de nderstaande srten beheersmaatregelen per risic genmen meten wrden: 8

9 maatregelen waarbij we de risic's verdragen aan een andere partij Verzekeren Opdrachtnemer: stppen met zelf uitveren (uitbesteden f inkpen) maatregelen waarbij we risic's zelf dragen Vermijden: stppen met de activiteit Verminderen: treffen van beheersmaatregelen Accepteren: aanvaarden resterend risic (nder vrwaarden) Het resterend risic wrdt slechts enkel geaccepteerd als deze nder het risicacceptatieniveau blijft wat afhankelijk is van de mvang van de beschikbare weerstandscapaciteit. De eventuele financiële schade van een resterend risic met dan namelijk vlledig dr de beschikbare weerstandscapaciteit wrden afgedekt. Beleidskader 4 Het sturen p en beheersen van risic s, het dynamisch aspect, wrdt binnen Drdrecht als spil van het risicmanagementprces gezien. Dit prces wrdt via een zestal stappen drlpen, wat uiteindelijk resulteert in een resterend risic dat wrdt afgedekt via de beschikbare weerstandscapaciteit. Het resterend risic wrdt slechts enkel geaccepteerd als deze nder het risicacceptatieniveau blijft wat afhankelijk is van de mvang van de beschikbare weerstandscapaciteit. 2.2 Verantwrdelijkheids- en bevegdheidsverdeling Net als de verantwrdelijkheid vr de gemeentelijke bedrijfsvering valt k risicmanagement nder de integrale verantwrdelijkheid van het cllege. Het cllege is uiteindelijk verantwrdelijk vr alle gemeentelijke delstellingen en de risic s die hiermee gepaard gaan en de bijbehrende acties die wrden ndernmen m deze te beheersen. Risicmanagement is een vrm van integraal management wat inhudt dat de lijn verantwrdelijk is vr de realisatie van de delstellingen en de risic s die hiermee samenhangen. Vr de gemeente Drdrecht kmt dat er p neer dat de sectren verantwrdelijk zijn vr die risic s die binnen de sectr gelpen wrden. Dit werkt dr tt p afdelings- en prjectniveau. Rl van de raad De raad stelt de kaders en het cllege vert het beleid uit binnen de gestelde kaders. Hierbij geldt dat de raad verantwrdelijk is vr een begrting die duurzaam in evenwicht is en een weerstandsvermgen dat van vldende mvang is. Vanuit deze verantwrdelijkheid stelt de raad kaders aan het beleid mtrent risicmanagement en het mgaan met het gemeentelijk weerstandsvermgen. De gemeenteraad cntrleert vervlgens in heverre de uitvering van het beleid dr het cllege binnen de vastgestelde kaders heeft plaatsgevnden en f hierin vldende rekening is gehuden met de aanwezige risic s. Op het gebied van risicmanagement zijn, naast de kaders die in deze nta zijn pgenmen, de vlgende kaders van belang: de paragraaf risicmanagement & weerstandsvermgen en de hierin pgenmen risic s in de jaarrekening en de de prgrammabegrting. De raad heeft aangegeven belang te hechten aan een regelmatige tetsing van het risicmanagementsysteem en de uitwerking van de diverse beleidskaders dr de accuntant. Met name de kaders vr cmpleetheid en beheersing vragen m een nafhankelijke blik p het risicprfiel. Het meest geëigende mment hiervr is bij de Jaarstukken, zdat cnclusies getrkken kunnen wrden uit de realisatie van de (financiële) beleidskaders van risicmanagement. Een uitgebreider nderzek naar de effectiviteit van risicmanagement en de hiermee gemeide interne prcessen wrdt peridiek uitgeverd dr een eigen interne audit f nderzek van een derde partij (Lkale Rekenkamer, Nederlands Adviescentrum vr Risicmanagement). 9

10 Beleidskader 5 De raad stelt de kaders vr risicmanagement vanuit haar verantwrdelijkheid vr een begrting die duurzaam in evenwicht is en een weerstandsvermgen dat van vldende mvang is. Het cllege vert het beleid uit binnen de gestelde kaders. Het cllege is uiteindelijk eindverantwrdelijk vr de bedrijfsvering van de gemeente Drdrecht en daarmee vr al haar beleid en bijkmende risic s en legt hierver verantwrding af aan de raad. Beleidskader 6 De accuntant wrdt gevraagd bij de Jaarstukken een kritische nafhankelijke tets p de werking van het risicmanagementsysteem en de uitwerking van de beleidskaders te den. Hierbij zal de nadruk liggen p de beleidskaders ver cmpleetheid en beheersing van de risic s. Dr een eigen interne audit f ander nafhankelijk nderzek wrdt de effectiviteit van het risicmanagementprces peridiek berdeeld. Rl van het cllege Het cllege is uiteindelijk eindverantwrdelijk vr de bedrijfsvering van de gemeente Drdrecht en daarmee vr al haar beleid en bijkmende risic s. Jaarlijks wrdt de weerstandsparagraaf in de begrting en in de jaarstukken pgesteld. Daarnaast dient het cllege ervr te zrgen dat de delstellingen van risicmanagement wrden bereikt. Het cllege dient bij elk (raads)vrstel na te gaan wat de belangrijkste risic s zijn en dit te rapprteren aan de raad zdat zij p de hgte is van de risic s die het realiseren van de beleids- f prjectdelstellingen in de weg kunnen staan. Pas dan is er vr raad en cllege mgelijkheid m in cmpleetheid besluiten te nemen f alternatieven af te wegen. Het cllege heeft p basis van haar actieve infrmatieplicht de verantwrdelijkheid de raad ver de risic s te infrmeren. Deze actieve infrmatieplicht geldt niet alleen vraf maar k ten tijde van de uitvering van de begrtingsprgramma s en prjecten. Tussentijdse majeure mutaties in het risicprfiel dienen vanuit de ambtelijke rganisatie aan het cllege en daarna aan de raad te wrden gemeld, znder te wachten p de P&C-dcumenten. Twee keer per jaar krijgt de raad van het cllege een duidelijk beeld van het risicprfiel en de hierbij genmen beheersmaatregelen gepresenteerd. Dat is uitgebreid bij de begrting en het jaarverslag. Tussentijds gebeurt dit alleen als er nvrziene mstandigheden zijn die ten tijde van de begrting en jaarstukken niet vrzien waren (actieve infrmatieplicht). Beleidskader 7 Het cllege dient bij elk vrstel na te gaan wat de belangrijkste risic s zijn en dit te rapprteren aan de raad zdat zij p de hgte is van de risic s die het realiseren van de beleids- f prjectdelstellingen in de weg kunnen staan. Deze actieve infrmatieplicht geldt zwel vraf als tijdens de uitvering van begrtingsprgramma s en prjecten. De raad ntvangt van het cllege ten tijde van de begrting en jaarstukken een uitgebreid inzicht in het risicprfiel. Tussentijds gebeurt dit alleen als er nvrziene mstandigheden zijn die ten tijde van de begrting en jaarstukken niet vrzien waren. Rl van de directieraad De directieraad is integraal verantwrdelijk vr het strategische risicmanagement en daarmee primair verantwrdelijk vr het gehele risicprfiel van de gemeente Drdrecht. Vanuit deze verantwrdelijkheid bepaalt de directieraad de pririteiten en de planning en zrgt zij ervr dat bewust wrdt mgaan met risic s en dat risicmanagement gemeentebreed wrdt gestimuleerd. Tevens dient de directieraad te sturen p de meest urgente risic s binnen de gemeente en is zij verantwrdelijk vr het realiseren en tepassen van de gedefinieerde beheersmaatregelen. Ieder lid van de directieraad bespreekt met de afdelingshfden en/f prjectleiders binnen zijn prtefeuille peridiek de stand van zaken ten aanzien van het risicprfiel van de sectren en prjecten. 10

11 Beleidskader 8 Risicmanagement is een vrm van integraal management wat inhudt dat de lijn (directeuren van de sectren en bedrijven) primair verantwrdelijk is vr de realisatie van de delstellingen en de risic s die hiermee samenhangen. Vr de rlmschrijvingen van de individuele sectr- en prgrammadirecteuren, de afdelingshfden, de prjectmanagers en het team van risiccördinatren wrdt verwezen naar bijlage Actueel en cmpleet huden van het risicprfiel Het risicprfiel, de maat (kwalitatief f kwantitatief) vr het geheel aan risic s van het betreffende prject, prces, prgramma f beleidstraject, wrdt z cmpleet en realistisch mgelijk in beeld gebracht. Praktijk binnen Drdrecht is dat inzicht in de risic s die de gemeente lpt, begint bij het risicbewustzijn van de medewerkers in de rganisatie. Als zij risicbewust zijn in hun dagelijkse werkzaamheden kan practief wrden ingespeeld p de risic s dr het p tijd nemen van passende beheersmaatregelen. Cmpleetheid en actualiteit van het risicprfiel is hiermee nlsmakelijk bnden met de alertheid en bereidheid van alle betrkkenen m risic s te signaleren en bespreekbaar te maken. De gemeente Drdrecht verwacht k van de eigen verbnden partijen dat zij een actief beleid veren p het gebied van risicmanagement en weerstandsvermgen en zal hier in de reginale verlegvrmen actief aandacht vr vragen. Gelet p het feit dat wij als gemeente vr grte delen verantwrdelijk zijn vr de explitatie van verbnden partijen, vinden wij dat we k eisen mgen stellen aan de wijze waarp verbnden partijen met risicmanagement mgaan. Hiermee kan enerzijds vrkmen wrden dat we nverwachts gecnfrnteerd wrden met een incmpleet risicprfiel vanuit een van de verbnden partijen en anderzijds dat we risic's aan nze kant p meten nemen en hiervr weerstandscapaciteit dienen te reserveren. Beleidskader 9 Het risicprfiel, de maat (kwalitatief f kwantitatief) vr het geheel aan risic s van het betreffende prject, prces, prgramma f beleidstraject, wrdt z cmpleet en realistisch mgelijk in beeld gebracht. Beleidskader 10 De gemeente Drdrecht verwacht k van de eigen verbnden partijen dat zij een actief beleid veren p het gebied van risicmanagement en weerstandsvermgen en zal hier in de reginale verlegvrmen actief aandacht vr vragen. 11

12 3 Risicmanagement in relatie tt het weerstandsvermgen Het aspect weerstandsvermgen is nderdeel van het bredere risicmanagement. Het vrmt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicmanagement, een laatste vangnet m de eventuele risicksten p te vangen. Daarnaast geeft het een indicatie in welke mate de gemeente in staat is nvrziene tegenvallers p te vangen. Inzicht in het weerstandsvermgen van de gemeente Drdrecht is dus belangrijk m de cntinuïteit van de rganisatie te kunnen garanderen. Definitie: weerstandsvermgen De mate waarin de rganisatie in staat is middelen vrij te maken (weerstandscapaciteit) m de financiële gevlgen van risic s p te vangen. Het weerstandsvermgen bestaat aldus uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mgelijkheden waarver de gemeente beschikt (f kan beschikken) m niet vrziene ksten te dekken, en alle risic s waarvr geen maatregelen zijn getrffen f waar na het treffen van maatregelen ng restrisic s verblijven. In frmulevrm gaat het hier m de rati vr het weerstandsvermgen, te weten: Rati = beschikbare weerstandscapaciteit / bendigde weerstandscapaciteit 3.1 Nrm vr de rati van het weerstandsvermgen Het streven is de kmende jaren ver vldende weerstandscapaciteit te beschikken. Een nrmraticijfer van ten minste 1,0 vldet aan het criterium vldende vr het weerstandsvermgen. Wij willen hier, mede gelet p het amendement hierver, aan vasthuden. Het is daarnaast een lgische nrm mdat hiermee de mvang van de gekwantificeerde risic s in evenwicht is met de hiervr aan te huden beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de risic s pgevangen kunnen wrden. Onderstaand figuur geeft het een en ander schematisch weer. Figuur 3: schematische weergave weerstandsvermgen De raad kan p deze nrmrati sturen. Wanneer deze rati minder dan 1,0 bedraagt, is de gemeente kwetsbaar en beschikt dan niet ver vldende weerstandscapaciteit m de resterende risic s af te dekken. Bij verschrijding van de ndergrens hanteren we nderstaande beslisbm m te bepalen welke actie ndig is m de rati weer p het niveau van ten minste 1,0 te krijgen. In de beslisbm is tevens aan de nderzijde pgenmen de situatie waarin de rati resulteert in een niveau van bven de 1,4. De grens van 1,4 is geen apart kader. Deze wrdt veelal landelijk gehanteerd als vergang tussen de classificatie vldende en ruim vldende. 12

13 Figuur 4: beslisbm Rati weerstandsvermgen p ten minste niveau 1,0 ja ja nee Aanpassen bendigde weerstandscapaciteit via risicmanagement (bijv. verzekeren, vrzieningen, AO/IC, beleid aanpassen f stppen), aanpassen zekerheidspercentage, hger eigen risic resterende risic s Verplicht verhgen beschikbare weerstandscapaciteit: Meevallers resp. het rekeningresultaat priritair bestemmen dr afdracht aan de Algemene reserve. Indien dit niet vldende is, wrdt in het eerstvlgende P&C-dcument aangegeven welke ptentiële weerstandscapaciteit wrdt ingezet m weer p het nrmniveau te geraken. Rati tussen 1,0 en 1,4 Geen actie ndig. Rati > 1,4 Herverwegen en mgelijk verlagen beschikbare weerstandscapaciteit: bij de kadernta f begrting kan wrden bezien f en p welke wijze een eventueel surplus wrdt aangewend (integrale afweging). In de navlgende paragrafen gaan we in p de mgelijke plssingen, zals weergegeven in de grijs gearceerde bxen uit de beslisbm, in de situatie dat ng niet is vldaan aan een rati van ten minste 1,0. (financieel) Beleidskader 11 Wij hanteren een nrmraticijfer van ten minste 1,0. Bij verschrijding van de ndergrens hanteren we een beslisbm m te bepalen welke actie ndig is m de rati weer p het niveau van ten minste 1,0 te krijgen. 3.2 Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mgelijkheden waarver de gemeente beschikt m niet begrte ksten die nverwachts en substantieel zijn te dekken. Onderscheid kan wrden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wrdt bedeld het vermgen m calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers p te kunnen vangen znder dat dit invled heeft p de vrtzetting van taken p het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit wrden de middelen bedeld die permanent ingezet kunnen wrden m tegenvallers in de lpende explitatie p te vangen, znder dat dit ten kste gaat van de uitvering van de bestaande taken. Tt p heden heeft Drdrecht enkel de algemene reserve Stad en Grndbedrijf tt de (incidenteel) beschikbare weerstandscapaciteit gerekend. Deze vrzichtige benadering willen wij p enkele nderdelen aanpassen. Realiteit is dat er k andere middelen aan te wijzen zijn die bij het zich 13

14 vrden van grte tegenvallers kunnen wrden ingezet. We praten in dit geval ver ptentiële weerstandscapaciteit. In feite kent het weerstandsvermgen drie verschillende gradaties: A. middelen welke direct kunnen wrden ingezet znder gevlgen vr begrting f prgramma s; B. middelen welke eventueel kunnen wrden ingezet, maar wel met gevlgen vr begrting f prgramma s; C. middelen welke ng verder kunnen wrden ingezet dr besluiten te herverwegen f middelen anders in te zetten bij grte calamiteiten f financiële prblemen. In nderstaande tabel wrden de diverse ptentiële bestanddelen van de beschikbare weerstandscapaciteit genemd en van een uitleg vrzien. Bestanddelen van de weerstandscapaciteit Gradatie 1. Algemene reserve Stad en GBD De gemeente Drdrecht heeft een tweetal algemene reserve m incidentele risic s financieel af te dekken, te weten de Algemene reserve Stad en de Algemene reserve Grndbedrijf. De algemene reserve Stad heeft een permanent karakter met een minimale mvang van 10 miljen (vastgesteld in de Nta Reserves en Vrzieningen). Ten aanzien van de Algemene reserve Grndbedrijf is geen minimale mvang afgesprken. 2. Pst nvrzien Artikel 189 van de Gemeentewet en Artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag vr nvrziene uitgaven p te nemen in de begrting. Drdrecht neemt jaarlijks bij de begrting een pst nvrzien p ter hgte van 1 miljen. Feitelijk is hier sprake van structurele weerstandscapaciteit. De pst nvrzien is een buffer vr externe nvrziene tegenvallers. Het dekt uitgaven die vlden aan de 3- s: nvrzien, nvermijdelijk en nuitstelbaar. In het bepalen van de hgte van dit bedrag is een gemeente vrij. 3. Rentereserve De rentereserve (plafndstand 5 miljen) dient vr het pvangen van het risic van renteschmmelingen. Het sald van alle interne en externe rentelasten en rentebaten wrdt verrekend met deze reserve. Wij stellen vr de rentereserve te te rekenen aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Het is namelijk een reserve znder bestedingsdel f vraf begrte explitatiebijdrage, maar een reserve ter dekking van renterisic's. Bij het terekenen van deze reserve aan het weerstandsvermgen dient in NARIS tegelijk een risic-inschatting te wrden pgenmen p het zich vrden van negatieve resultaten in de rente-mslag in de kmende 3 jaar. 4. Inkmensreserve Drdrecht kent een tweetal inkmensreserve met een financieringsfunctie, te weten de Inkmensreserve en de Explitatiereserve EZH-middelen ( 98,4 miljen, respectievelijk 69,7 miljen). Beide reserves behren tt de ptentiële weerstandscapaciteit met dien verstande dat interen p deze reserves een explitatienadeel tt gevlg heeft dr gemiste rente-inkmsten. Hierbij geldt dat bij een rentevet van 4% iedere miljen eur nttrekking een structurele bezuinigingspgave plevert van Onbenutte belastingcapaciteit De nbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen wrden dr de tarieven van de gemeentelijke heffingen te verhgen tt het wettelijk tegestane maximum. De nbenutte belastingcapaciteit kan wrden berekend dr de maximaal tegestane belastingbaten/-tarieven te vergelijken met de belastingbaten/-tarieven in de gemeente Drdrecht Vr Drdrecht geldt mmenteel een nbenutte belastingcapaciteit van circa 3 miljen (structureel) ten aanzien van de OZB (enkel eigenaren van wningen). Indicatief kan gesteld wrden dat iedere prcent verhging van het OZB-tarief leidt tt een jaarlijkse extra inkmst van vr de gemeente. A A A B B 14

15 6. Begrtingsruimte Als de begrting en meerjarenraming sluiten met een psitief sald, dan is er begrtingsruimte. Alleen structurele begrtingsruimte kan wrden ingezet vr structurele financiële tegenvallers die zich hebben vrgedaan en eerst incidenteel zijn afgedekt. 7. Ombuigingsmgelijkheden In een begrting kan ruimte gecreëerd wrden dr bezuinigingsmaatregelen f een herverweging van het (bestaand) beleid. Ombuigingsmgelijkheden zijn vraf meilijk te meten, het is meer het resultaat van een bestuurlijk besluitvrmingsprces. Desalniettemin, kan altijd bij ptredende risic s tt aanvullende bezuinigingen en/f mbuigingen beslten wrden. 8. Kstenreductie (bezuinigingen) Efficiencyperaties (vb. brede drlichting) en beperking van de ksten kunnen k tekmstige ruimte scheppen in de begrting. Dit laat zich echter p vrhand meilijk hard maken. 9. Overige bestemmingsreserves Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet vr tekmstige uitgaven f investeringen. Ondanks de eerder vastgestelde bestedingsfunctie kan de raad besluiten, indien ndzakelijk, de bestemmingsreserve bestedingsvrij te maken m risic s financieel p te vangen. Het gaat hierbij dan enkel m die bestemmingsreserves die bestuurlijk herverweegbaar zijn mdat ten aanzien van de gereserveerde en gevteerde middelen ng geen harde juridische verplichtingen zijn aangegaan. 10. Stille en geheime reserves Als activa nder de pbrengstwaarde zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Als activa niet zichtbaar p de balans staan, maar wel een pbrengstwaarde hebben, is sprake van een geheime reserve. Deze bezittingen staan niet p de balans, vandaar de term geheim. Vr de bepaling van de weerstandscapaciteit is van belang dat de activa waarin een stille f geheime reserve beslten ligt direct verkpbaar zijn. Niet direct verkpbare activa blijven vr de berekening van de weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkp ntstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Gemeenten kennen twee srten stille/geheime reserves. Dit zijn stille/geheime reserves in financiële vaste activa (deelnemingen, aandelen) en stille/geheime reserves in de materiële vaste activa (bijv. grnden niet ingebracht in de grndexplitatie, panden etc.). Vr Drdrecht geldt dat wanneer de raad verweegt stille reserves te betrekken er nader nderzek ndig is naar de ptentiële weerstandcapaciteit van ns aandelenbezit in de N.V. Enec en Waterleidingbedrijf Evides. Hetzelfde geldt vr het bezit aan gemeentelijke panden vanuit het Vastgedbedrijf. B B B C C Verbreding beschikbare weerstandscapaciteit Wij achten een iets bredere definitie van beschikbare weerstandscapaciteit hanteerbaar (gradatie A), waarbij als criterium geldt dat de bestanddelen znder al te veel ingrijpende effecten inzetbaar zijn. De bestanddelen Pst nvrzien en Rentereserve kunnen in nze ptiek wrden tegerekend aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Binnen gradatie B is de Inkmensreserve verreweg het grtst inzetbare vermgensbestanddeel. Deze reserve heeft binnen de Drdtse begrting al jarenlang de functie van inkmstengeneratr (rente). In geval van ndzaak kan deze reserve relatief gemakkelijk wrden ingezet als buffer m perspectief te bieden p een gewenste rati van ten minste 1,0. Cnsequentie hiervan is dat dekking gevnden dient te wrden vr de gederfde rente-inkmsten, dr structurele bezuinigingen en/f het verhgen van de tarieven. Hierbij geldt dat de raad tegelijkertijd k de afweging kan maken m de nbenutte belastingcapaciteit (gefaseerd) in te zetten en dr middel van deze (tijdelijke) tariefsverhging extra inkmsten en dus teveging aan het weerstandsvermgen kan genereren. We stellen vr dat de Inkmensreserve en de Onbenutte belastingcapaciteit beiden behren tt de ptentiële weerstandscapaciteit, en enkel na uw gedkeuring als beschikbare weerstandscapaciteit kunnen wrden aangemerkt. Indien de ndzaak tt (gecmbineerde) inzetbaarheid van deze bestanddelen bestaat, bijvrbeeld in het geval van een rati kleiner dan 1,0, dan vragen wij u hiervr altijd separaat m een besluit. 15

16 Ten aanzien van de verige bestanddelen met een gradatie B geldt dat wij het niet verstandig achten deze als direct inzetbare weerstandscapaciteit te beschuwen. De terekenbaarheid van bestanddelen uit categrie C achten wij mmenteel niet realistisch en den afbreuk aan het principe van betruwbare verheid. (financieel) Beleidskader 12 Uitgangspunt bij het definiëren van beschikbare weerstandscapaciteit is de mate waarin de bestanddelen znder al te veel ingrijpende effecten inzetbaar zijn (gradatie A). Naast de algemene reserves vallen hiernder de nderdelen Pst nvrzien en Rentereserve. We stellen vr dat de Inkmensreserve en de Onbenutte belastingcapaciteit beiden behren tt de ptentiële weerstandscapaciteit, en enkel na gedkeuring dr de raad als beschikbare weerstandscapaciteit kunnen wrden aangemerkt. Indien de ndzaak tt (gecmbineerde) inzetbaarheid van deze bestanddelen bestaat, bijvrbeeld in het geval van een rati kleiner dan 1,0, dan vragen wij de raad hiervr altijd separaat m een besluit. De inzetbaarheid van de verige bestanddelen met een gradatie B en de bestanddelen met een gradatie C rekenen we niet tt de beschikbare weerstandscapaciteit. 3.3 Bendigde weerstandscapaciteit Het bepalen van de bendigde weerstandscapaciteit (mvang van de risic's) wrdt uitgeverd met behulp van een in de praktijk beprefde risicsimulatie (Mnte Carl-simulatie 2 ). Dit is een nderdeel van NARIS waarbij gebruik wrdt gemaakt van de kansverdelingen en gevlgen zals die per risic zijn aangegeven. Op basis van de risicsimulatie kan wrden berekend welk bedrag er bendigd is m de geïdentificeerde risic s in financiële zin af te dekken. Hierbij wrdt binnen Drdrecht thans gerekend met een zekerheidspercentage van 90%. De uitkmst van de bendigde weerstandscapaciteit wrdt vastgelegd in de weerstandsparagraaf. Deze wrdt minimaal tweejaarlijks geactualiseerd (bij prgrammabegrting en jaarrekening) en pgenmen in de planning & cntrl prducten. De bendigde weerstandscapaciteit wrdt bepaald dr de factren: kwaliteit (en vrnamelijk vlledigheid) van de risic-inventarisatie; verwachte risickans (waarschijnlijkheid); verwachte risic-mvang (effect, impact p de delen f financiële psitie); risicbereidheid f acceptatiehuding bij afdekken van risic s; mate waarin risic s al p een andere wijze dan de beschikbare weerstandscapaciteit zijn afgedekt (nl. verzekeringen, vrzieningen, beheersmaatregelen etc.); en gewenste mate van zekerheid dat resterende risic s meten wrden pgevangen met de beschikbare weerstandscapaciteit. De accuntant heeft via de stresstest meerdere jaren laten zien dat Drdrecht een brede (=cmplete) benadering kent van haar risicprfiel. Vergelijkbare gemeenten kennen een beduidend lager ttaal aan risic s. Dat kan enerzijds te maken hebben met de cmpleetheid van risic-identificatie die wij nastreven. Anderzijds is dit k inherent aan de risichuding die bij ns past. Drdrecht is een ambitieuze stad waarbinnen de laatste jaren veel grte prjecten in uitvering zijn. En daar hrt nu eenmaal het p een verstandige manier mgaan met risic s bij. Wij achten de vlgende twee aanpassingen ter vaststelling van de bendigde weerstandscapaciteit aanvaardbaar: 2 Hierbij wrdt denkbeeldig p basis van individuele kansverdelingen per resterend risic met elke keer een andere startwaarde miljenen keren de werkelijkheid nagebtst, waarbij gesimuleerd wrdt dat een cmbinatie van bepaalde resterende risic s zich vrdet (Mnte Carl methde). Het risicsimulatiemdel hudt rekening met de verschillen tussen de kansen en met de verschillen in de impactmvang van resterende risic s die zwel psitief als negatief kan zijn. Dit leidt tt een nieuwe gezamenlijke kansverdeling, die alle resterende risic s uit het risicprfiel mvat. 16

17 Samenvegen risic s Stad en Grndbedrijf Aan de kant van de bendigde weerstandscapaciteit zijn we gewend m een aparte rati vr zwel de risic s van de Stad als de risic's van het Grndbedrijf te presenteren. In Naris wrden de hiernder liggende risic's vervlgens apart van elkaar beschuwd wanneer de simulatie naar de ttale rati wrdt gemaakt. Het Nederlands Adviesbureau vr Risicmanagement (NAR) heeft ns erp attent gemaakt dat we hiermee de ttaal bendigde weerstandcapaciteit te hg beschuwen in vergelijking tt een simulatie van de risic's Stad en grndbedrijf gezamenlijk. Het risicprfiel van zwel Stad als Grndbedrijf blijft evenwel apart inzichtelijk in de verplichte paragrafen van de begrting en de jaarstukken. Zekerheidspercentage in Naris van 90% naar 75% Via de risicsimulatie in Naris berekenen we welk bedrag er ndig is m de geïdentificeerde risic's in financiële zin af te dekken. Hierbij wrdt gerekend met zekerheidspercentages. Deze percentages geven aan he waarschijnlijk het is dat de financiële gevlgen van de werkelijk pgetreden risic's nder de berekende waarde valt. Z lpen we bij een zekerheidspercentage van 50%, 50% kans dat de werkelijke financiële gevlgen bven het berekende bedrag ligt. Bij het percentage van 90% is de kans p een hgere uitkmst ng maar 10%. Het werken met een zekerheidspercentage van 75% wrdt dr enkele gemeenten gehanteerd (.a. Arnhem en Breda). Het NAR geeft aan dat de keuze hierte afhankelijk dient te zijn van de mate van cmpleetheid van het risicprfiel. Een breed risicprfiel kan vergezeld gaan van een lager zekerheidspercentage. Gelet p de cmpleetheid waarmee wij nze risic s in Naris pnemen (zie k Stresstest: benchmark met gemeenten), stellen wij vr een zekerheidspercentage van 75% te hanteren. Het vaststellen van de mvang van de bendigde weerstandscapaciteit gebeurt uiteindelijk via het uitveren van de Mnte Carl-simulatie Ged uitgeverd risicmanagement vrkmt dat de bendigde weerstandscapaciteit (te) frs plpt, mdat de meeste reguliere risic s in het kader van het risicmanagement pr-actief wrden herkend en met beheersmaatregelen wrden afgedekt. Bij de invering van Naris is m die reden de interne afspraak gemaakt enkel risic s met een impact > p te nemen. Feitelijk fungeert deze ndergrens hiermee als eigen risic vr de sectren. (financieel) Beleidskader 13 De bendigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de risicsimulatie van risic s met een impact > , waarbij we uitgaan van een zekerheidspercentage van 75% en een gecmbineerde rati van Stad en Grndbedrijf. 17

18 4 Ontwikkelpad risicmanagement 4.1. Krte termijn ( ): fcus en impulsen Risicmanagement is geen del p zich, maar is een middel m delstellingen te bereiken. Daarm is het verstandig m na te gaan wat je er nu feitelijk mee wilt bereiken, ng vrdat je met dit instrument verder aan de slag gaat Risicmanagement kent tegelijkertijd een brede scpe. Vrgesteld wrdt m de drgreiambitie te cncentreren p zwel het hiernder gefrmuleerde statische als het dynamische aspect van risicmanagement. Onze risic s dienen een betruwbare brn te zijn vr bepaling van de bendigde weerstandscapaciteit. Onder dit min f meer vaste gegeven vallen activiteiten als het bepalen van het risicprfiel, het maken van een stevige risic-identificatie inclusief kwantificering en het frmuleren van realistische beheersingsmaatregelen. Alhewel hier k sprake is van een zekere dynamiek, is het vral zaak m deze min f meer klassieke taken uit de BBV-regelgeving ged p rde te hebben en vrtdurend te streven naar ng betere en betruwbare managementinfrmatie. Wij nemen dit het statische aspect van risicmanagement (niet te verwarren met statische risic s uit paragraaf 1.2). Gesteld kan wrden dat Drdrecht dit aspect steeds meer p rde heeft en hierin de afgelpen jaren stappen vrwaarts heeft gezet. Drntwikkeling zit hem met name in de kwaliteit van de risic-identificatie en -classificatie, het werken aan een risicvlgsysteem en het verder verbeteren en standaardiseren van de interne managementrapprtages. Risicmanagement dient verdere impulsen te geven aan de sturing p risic s. Het gaat hier m het actief maken en huden van beheersingsmaatregelen, hiervr verantwrdelijkheid nemen en permanent vlgen/bijstellen van de mgelijkheden vr risicreductie. Krtm het dynamische aspect van risicmanagement. Vr dit aspect geldt een langere tijdshrizn (zie 4.2). 4.2 Lange termijn ( ): drgrei naar strategisch risicmanagement Uitdaging zit hem erin m het dynamische aspect verder handen en veten te geven. Hierin is een aantal mgelijkheden in drntwikkeling denkbaar. Varianten in drgrei risicmanagement 1. vasthuden aan huidige werkwijze: vanuit de klassieke taken (statische aspect) van risicmanagement ntstaat vldende grip m de beheersing van risic s te agenderen en uiteindelijk te effectueren; 2. drpakken p huidige werkwijze: ad 1 aangevuld met het strakker rganiseren van het risic-eigenaar, c.q. risicdragerschap. De huidige Naris-risic s (ca. 150 stuks) dienen één p één gekppeld te wrden aan één rganisatienderdeel en één persn. Deze persn velt zich als eigenaar verantwrdelijk vr de beheersing van het risic en infrmeert het eigen MT peridiek ver de vrtgang; 3. drpakken én veranderen van huidige werkwijze; ad 2 aangevuld met een pname van het risicprfiel van de sectren in de eigen jaarplannen p z n wijze dat hierver zwel intern als in de jaarplangesprekken (k gedurende het uitveringsjaar) met de gemeentesecretaris de beheersing ervan kan wrden besprken; 4. drpakken en veranderen naar integrale werkwijze via strategisch risicmanagement 3 : ad 3 Van strategisch risicmanagement bestaat geen eenduidige definitie. Belangrijke aspecten zijn evenwel: - risicanalyse bezien vanuit de bestuurlijke en ambtelijke tp - risicanalyse in relatie tt het bereiken van de rganisatiedelstellingen - risicmanagement breder pzetten dan alleen financiële risic s - het kiezen en bewust uitveren van een bepaald risicprfiel en vanuit daar gericht acties ndernemen ten aanzien van de risic s. 18

19 3 aangevuld met kppeling van risic s aan de strategische delen van de stad. De huidige financiële risic s (Naris) zijn vralsng lsgekppeld van de delstellingen uit de prgrammakaarten. Aan iedere prgrammakaart wrdt vanaf Begrting 2014 een nderdeel risic s tegevegd. Hieruit met kunnen wrden pgemaakt waar de vrnaamste bstakels, maar k kansen, liggen vr realisatie van de beleids- en verige rganisatiedelstellingen. Met deze slag wrdt tevens het cllege in psitie gebracht als eindverantwrdelijke vr de realisatie van de delstellingen uit de prgramma s. Andersrtige strategische risic s (bijv. plitieke, maatschappelijke, integriteits, juridische, imag, persneel etc.) dienen expliciet benemd te wrden en, net als de financiële risic s, zveel mgelijk gekppeld te wrden aan de delstellingen. Risicbeheersing en -sturing wrdt hiermee p natuurlijker manier nderdeel van managementverantwrdelijkheid. Wij zien een drgrei naar variant 4 vr Drdrecht als een ndzakelijke en haalbare stap. Hierbij is er het besef dat er zwel aan de zachte (cultuur) als aan harde kant van risicmanagement drntwikkelingen ndig zijn. Z zal kppeling van risic s aan delstellingen via de prgrammakaarten zwel leiden tt een nadere peratinalisering van delstellingen als tt een duidelijker inzicht in de risicverantwrdelijkheden. De wijze waarp risic s gekppeld wrden aan prgrammakaarten en hiermee nderdeel wrden van de delstellingen van beleid is echter binnen gemeenteland ng nntgnnen gebied. Deze drntwikkeling zal de kmende peride vanuit de sectren en bedrijven ingezet gaan wrden. 19

20 Bijlage 1 Vr de belangrijkste kernbegrippen uit deze nta hanteren wij een vlgende definiëring: Risic Gebeurtenis die zich al dan niet kan vrden en die kan leiden tt schade met een financieel gevlg f afwijking van een te behalen beleidsdel. Initieel risic De inschatting van het risic znder de effecten van beheersmaatregelen. Beheersmaatregel Een activiteit die zich p enige wijze richt p het elimineren, vermijden f verkleinen van de rzaak f het gevlg van een ngewenste gebeurtenis. Maatregel waarmee een risic wrdt gewijzigd. Restrisic De inschatting van het risic met medeneming van de effecten van beheersmaatregelen. Risic dat verblijft na risicbeheersing. Risicmanagement Het beheersen van risic s dr p gestructureerde wijze expliciet risic s te inventariseren en beheersmaatregelen uit te veren en evalueren ter vermijding/vermindering van die risic s. Dit alles in een cyclisch prces waarin de inventarisaties vrtdurend up-t-date wrden gehuden. Risicmanagementbeleid Verklaring van algemene bedelingen en richting van een rganisatie met betrekking tt risicmanagement. Risicdrager De persn f het rganisatienderdeel aan wie het risic geallceerd is. Risic-eigenaar De persn die eindverantwrdelijk en bevegd is m het risic te managen. Risichuding Benadering van een rganisatie bij de berdeling en het uiteindelijk nastreven, behuden, nemen f vermijden van risic s. Risic-identificatie Prces waarmee risic s wrden pgesprd, herkend en beschreven. Risicmanagementprces Systematisch tepassing van beleidslijnen, prcedures en werkwijzen p de activiteiten met betrekking tt cmmunicatie, verleg, vaststelling van de cntext, en het identificeren, berdelen, behandelen, mnitren en evalueren van risic s. Risicprfiel Een maat (kwalitatief f kwantitatief) vr het geheel aan risic s van het betreffende prject, prces, prgramma f beleidstraject. 20

21 Bijlage 2 De 6 stappen van de risicmanagementcylus: Cntext: Waarver gaat de risicanalyse en wat willen we ermee bereiken? Identificeren: Wat kan ns allemaal verkmen? Kwantificeren: Wat zijn nze grtste risic s? Afwegen: He kunnen we de grtste risic s beheersen? Beheersen: He nemen we de beheersing ter hand? Evalueren: Wat is er veranderd en wat hebben we geleerd? Cntext (waarver gaat het en wat willen we bereiken?) Risic-analyse is geen del p zich, maar een middel. Het is daarm verstandig m na te gaan wat je ermee wilt bereiken. In deze stap wrdt gekeken naar interne en externe factren die van belang zijn vr de risicanalyse. Het gaat m vragen als: Wat is je del? Waar sta je nu? Wrd je weleens verrast? Heb je zicht p de risic s? Krijgen anderen de kans hun risic s te benemen? Wat gaat er mis znder risicmanagement? Met behulp van deze infrmatie kan de delstelling van de risicanalyse wrden vastgesteld. Vervlgens gaan we het rganiseren. Wie is de pdrachtgever en wie neem je p in de prjectgrep? Uiteindelijk leidt dit alles tt een beargumenteerd antwrd p de vraag: Wat gaan we den en wie is waarvr verantwrdelijk? Identificeren (wat kan ns verkmen?) In deze stap prberen we een uitgebreid verzicht te verkrijgen van gebeurtenissen die het behalen van delen kunnen belemmeren f vertragen. Het gaat er in deze stap m een z breed mgelijk spectrum aan risic s te verkrijgen. We kijken dan k vanuit meerdere invalsheken. Het gaat er dus steeds m: hebben we alles in beeld en is het actueel? Dit den de afdelingshfden, prjectleiders, directeuren en gemeentesecretaris. Hierna wrden deze persnen risic-eigenaren genemd. Dit zijn de medewerkers die eindverantwrdelijk zijn vr het risic en erver rapprteren, elk p hun niveau. De gemeente Drdrecht kiest ervr m de risic s van nderuit de rganisatie naar bven te laten kmen (bttm-up benadering). Dit is een praktische benadering mdat risic s z benemd wrden dr degenen die dagelijks het werk uitveren. Met behulp van deze inzichten bepaalt iedere sectr haar eigen tp 10 risic s. Vervlgens vrmen deze risic s de basis vr de gemeente brede risic s. Dit zijn de risic s die bepalend zijn vr de richting van de gemeente Drdrecht. Deze tprisic s wrden gekzen dr het cllege en wrden pgenmen in de begrting en de jaarrekening. Bij grte tussentijdse mutaties van risic s kan ervr gekzen wrden hiervan een melding te maken in de Bestuursrapprtage f de Kadernta. Bij grte prjecten zal dit echter veelal gebeuren in de reguliere vrtgangsrapprtages aan de raad. Figuur 5: Bttm-up benadering 21

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie