Onderstaand zijn verschillende praktijkvoorbeelden gegeven van recente projecten van Mondriaan Management & Consultancy (MM&C).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaand zijn verschillende praktijkvoorbeelden gegeven van recente projecten van Mondriaan Management & Consultancy (MM&C)."

Transcriptie

1 Kruisbaan BR, Goirle Tel: +31(0) Mondriaan Management & Consultancy Projecten en praktijkvoorbeelden Onderstaand zijn verschillende praktijkvoorbeelden gegeven van recente projecten van Mondriaan Management & Consultancy (MM&C). U kunt naar het voorbeeld navigeren door één van onderstaande thema s te klikken. 1. Vrijetijdssector/Watersport gerelateerde activiteiten Turn around en herfinanciering 2. Productiebedrijf schoonmaakindustrie Verkoop & fusie en analyse transportkosten 3. Agrarische sector en commercieel onroerend goed Financieringsaanvraag en start-up 4. Productiebedrijf Recoverytraject en financieringsaanvraag 5. Agrarische sector Waardestroom analyse o.b.v nacalculatie 6. Transportsector Recoveryplan, rentabiliteitsanalyse, waardebepaling en verkoop bedrijf 1 P a g i n a

2 1. Vrijetijdssector/Watersport gerelateerde activiteiten Turn around en herfinanciering Achtergrond & Vraagstelling De DGA in kwestie heeft een zestal verschillende bedrijven, allen gerelateerd aan vrijetijdsbesteding/watersport in het luxe segment, inclusief hierbij behorend onroerend goed. De marktontwikkelingen van de afgelopen jaren tonen een zeer moeizame vastgoedmarkt en hebben er voor gezorgd dat consumenten de aanschaf van luxe producten uitstellen. De ondernemer heeft deze effecten zeer duidelijk ondervonden in diens bedrijven. Het gehele concern kende een grote financieringsdruk (rente- en aflossingsverplichtingen), waarbij de waarde van de aanwezige activa niet voldoende was om de gehele kredietportefeuille (op korte termijn) af te lossen. Tevens speelde het risico dat de rentedruk de rendabele kernactiviteit onderuit zou kunnen trekken. Door het grote aantal verschillende activiteiten schaakt de ondernemer op vele borden tegelijkertijd in een hectische periode. De marktontwikkelingen hebben de ondernemer genoodzaakt om op korte termijn een strategie en plan van aanpak te ontwikkelen, per bedrijfsactiviteit. Een uitgewerkt stappenplan was noodzakelijk om het concern weer de goede kant op te leiden. MM&C is door de ondernemer gevraagd om deze plannen te formuleren en om de communicatie richting de huisbankier en overige financiers te verzorgen. Na het in kaart brengen van het gehele scala aan bedrijven en bijbehorende financieringsstructuur, inclusief de verschillende onderlinge dwarsverbanden, heeft MM&C o.a. de volgende trajecten begeleid: 1. Herfinanciering van de kernactiviteit door het bijeenbrengen van verschillende investeerders, waarbij de financiering bij de huisbankier is ingelost (o.a. herfinanciering onroerend goed, werkkapitaal en voorraad gereed product). De discontinuïteitsdreiging van de hoofdactiviteit is hierdoor van de baan. 2. Voor de verschillende panden in de werkmaatschappijen is per individueel geval gezocht naar een geschikte oplossing in de vorm van verkoop, verhuur en herfinanciering. 3. Voor het grote onroerend goed project is met de huisbankier tot overeenstemming gekomen over de vorm van herstructurering (binnen ca. 1,5 jaar). 2 P a g i n a

3 2. Productiebedrijf schoonmaakindustrie Verkoop & fusie en analyse transportkosten Bij dit productiebedrijf heeft MM&C de verkoop/afsplitsing van een van de dochtermaatschappijen begeleid, omdat deze vennootschap niet meer paste in de uitgestippelde toekomstvisie van het bedrijf. Na deze verkoop zijn vervolgens de twee resterende werkmaatschappijen gefuseerd en tegelijkertijd verhuisd naar het nieuwe bedrijfspand. Door deze fusie is veel aan efficiëntie gewonnen (o.a. minder huisvestingslasten, een kleinere voorraad en lagere overhead kosten). Na begeleiding van dit traject is MM&C betrokken gebleven als sparringpartner voor de DGA. Onderdeel hiervan zijn onder andere de jaarlijks terugkerende stranddagen waarbij het gehele managementteam terugkijkt op het afgelopen jaar en waar de doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd. De doelstellingen zijn vervolgens vertaald naar een dashboard, waarvan maandelijks de voortgang met het management team wordt gemonitord. Ook is door MM&C een analyse gedaan naar de opbouw van de transportkosten en het hierin aanwezige besparingspotentieel. Hierbij is o.a. gekeken naar het verzendpatroon, het onderscheid tussen verschillende bestemmingen, het type zending en de gebruikte leveranciers. De transportkosten bij dit bedrijf bedragen ca. 5% van de jaaromzet en aan de hand van de analyse is becijferd dat hier op jaarbasis ca. 15% op bespaard kan worden. De kostenbesparing wordt gerealiseerd doordat (1) een duidelijke profielschets is gemaakt van de gewenste transporteur(s) en (2) vervolgens een aanbestedingstraject is uitgevoerd om zo een geschikte transporteur te selecteren op basis van prijs én kwaliteit. 3. Agrarische sector en commercieel onroerend goed Financieringsaanvraag en start-up Deze ondernemer is actief in de agrarische sector en realiseert jaarlijks groei en positieve resultaten. Het hiermee verworven vermogen heeft de ondernemer geïnvesteerd in een zeer rendabele onroerend goed portefeuille welke de ondernemer verder wenst uit te breiden. Ter uitbreiding van de beleggingsportefeuille heeft MM&C een financieringsaanvraag ingediend. Naast de huidige bedrijfsactiviteiten in het vastgoed en agrarische sector heeft de ondernemer een idee voor het opstarten van een derde activiteit. MM&C heeft dit idee uitgewerkt tot een compleet business plan met vier verschillende strategische opties, waarbij verschillende scenario s zijn getoetst aan de hand van zogenaamde Monte Carlo simulaties. De ondernemer heeft besloten om het business plan uit te voeren en hierin te willen investeren. 3 P a g i n a

4 4. Productiebedrijf Recoverytraject en financieringsaanvraag Achtergrond & Vraagstelling Een aantal jaar geleden bij is MM&C betrokken geraakt bij dit bedrijf omdat het in zwaar weer verkeerde. Hoewel het bedrijf een duidelijke toegevoegde waarde heeft in de keten en een sterke organisatie had opgebouwd, werd het bedrijf geconfronteerd met teruglopende omzetten en verliezen, een probleem waar de gehele sector mee kampte. Bovendien had het bedrijf net geïnvesteerd, echter waren de investeringskosten significant hoger uitgevallen dan vooraf gebudgetteerd. De verliezen op de bedrijfsvoering enerzijds en de uitgelopen investeringen anderzijds, zetten de liquiditeitspositie van het bedrijf ernstig onder druk. De vraag was of het bedrijf nog toekomstperspectief had en hoe het liquiditeitsvraagstuk kon worden opgelost. De oplossing van bovenstaande problematiek is aangepakt via twee routes: 1. Uit de analyse bleek dat de producten relatief ongevoelig waren voor veranderingen in prijs (prijsinelastisch) en dat de verkoopprijzen te laag waren in de markt. Door het doorvoeren van prijsverhogingen, aangepaste calculatiemethodes en scherpere inkopen, is een verbetering in bruto marge gerealiseerd van ca. 5%. 2. Op basis van de rapportage voorzien van liquiditeitsprognoses was de bank bereid om het ingediende de financieringsverzoek goed te keuren, waarbij zoals verzocht 65% van de totale financieringsbehoefte door de bank werd ingevuld, onder gelijktijdige inbreng van het restant vanuit derden financiers. Het doorvoeren van de maatregelen en de extra kapitaalinbreng hebben er voor gezorgd dat het bedrijf in rustiger vaarwater is terecht gekomen, onder sterke verbetering van de jaarlijkse resultaten. Binnen 2 jaar was het bedrijf weer winstgevend, met een positieve cashflow en ook wordt op de verkregen financieringen fors afgelost. De ondernemer ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Op dit moment wordt nagedacht over de groeistrategie van het bedrijf. MM&C is nog steeds nauw betrokken bij dit bedrijf als sparringpartner voor de DGA, met name op het gebied van belangrijke strategische en financiële beslissingen. 4 P a g i n a

5 5. Agrarische sector Waarde stroom analyse o.b.v. nacalculatie Achtergrond & Vraagstelling Dit agrarische familiebedrijf wordt gerund door vader en twee zoons in VOF verband. Op termijn zal vader het bedrijf overdragen aan zijn zonen. Echter staan de resultaten de afgelopen jaren onder druk en er wordt geen reële ondernemersbeloning (meer) verdiend. Men teerde in op het vermogen en ook op de beschikbare liquide middelen. Indien niet zou worden ingegrepen zou de situatie verder verslechteren. Uiteraard was dit een zeer ongewenst scenario, zeker ook gelet op het directe verband richting privé voortvloeiend uit de VOF constructie. Hoewel de administratie op bedrijfsniveau actueel was, konden er geen goede inzichten aan worden ontleend. Intern was het bijvoorbeeld niet inzichtelijk waar winst en verlies gemaakt werd. MM&C heeft middels nacalculaties van alle projecten van de drie laatste jaren inzichtelijk gemaakt welke bedrijfsactiviteiten winstgevend/verlieslatend waren en aan de hand hiervan aanbevelingen per bedrijfsactiviteit gedaan. Daarnaast heeft het de hiervoor gebruikte modellen beschikbaar gemaakt voor de onderneming, zodat men deze calculaties in het vervolg zelf kon uitvoeren. Uit het onderzoek bleek o.a. dat intercompany leveringen niet goed werden doorbelast en dat ook richting de eindklant extra producten en extra manuren niet consistent werden gefactureerd. Hierdoor ging kostbare omzet verloren. Naast deze twee baten verhogende maatregelen is een plan met kostenbesparingen geformuleerd. Het inzichtelijk maken van de winstgevendheid per activiteit heeft er voor gezorgd dat het management de organisatie effectiever kan aansturen en dat er een professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden in het financiële management van de organisatie. Doordat nu per project de winstgevendheid wordt vastgesteld is het zelf lerend vermogen verbeterd en kan men betere offertes maken voor toekomstige projecten. Op dit moment is het bedrijf weer winstgevend en wordt door het bedrijf weer een reële ondernemersvergoeding verdiend. Tevens lost men weer af op de bancaire financieringen. 5 P a g i n a

6 6. Transportsector Recoveryplan, rentabiliteitsanalyse, waardebepaling en verkoop bedrijf Achtergrond & vraagstelling Dit 40 jaar bestaande en gerespecteerde transportbedrijf werd gerund door vader en drie zoons. Door een combinatie van factoren is het de afgelopen jaren sterk weggezakt in omzet, resultaat en financiële positie. Los van de externe economische turbulentie en overcapaciteit in de transportsector was het ontbreken van een effectieve opvolging van de oprichter een van de oorzaken. Ondanks de grote kennis, inzet, ervaring en loyaliteit van de zoons, hadden deze niet de ambitie om het bedrijf van hun vader over te nemen. Om het opvolgingsvraagstuk op te lossen, moest bovenstaande problematiek worden opgedeeld in twee stukken. 1. Het bedrijf moest intern op orde worden gemaakt, ten behoeve van de toekomstige verkoop. De slechte jaren hebben immers een duidelijke (negatieve) impact gehad op de waarde van het bedrijf. 2. Na het doorvoeren van diverse maatregelen moest een koper worden gevonden voor het bedrijf. Ten behoeve van het verkoop klaar maken van het bedrijf heeft MM&C een pakket aan maatregelen opgesteld bestaande uit (1) verbetering bruto marge middels prijsverhogingen, (2) kostenreductie middels afvloeiingsregelingen (3) productiviteitsverhoging per vrachtwagen door verlaging van de stilstand, (4) efficiency verbetering door betere inzet flex-medewerkers en vaste krachten, (5) verlaging huurlasten en (6) eenmalige baten middels verkoop overbodige activa. Deze maatregelen impliceerden een structurele resultaatsverbetering van ca. 5%. Na implementatie van de maatregelen is een waardebepaling gemaakt van het bedrijf, waarbij onderscheid is gemaakt tussen bulktransport aan de ene kant en het goederentransport aan de andere kant. De bulktransport activiteit is verkocht aan strategische koper. De goederentransport activiteit is verkocht aan het zittende management (management buy out). Hierbij heeft MM&C de bijbehorende financieringsaanvraag ingediend. 6 P a g i n a

Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014

Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014 Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 INSTRUCTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SYLLABUS... 5 LEERDOELEN WERKKAMER BEDRIJFSMATIG VASTGOED...

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Een Vendor Assistance kijkt naar uw onderneming vanuit het perspectief van de koper en identificeert in een vroeg stadium

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen Versie 1.3 Maart 2012 ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is capaciteitsmanagement?... 5 2.1 Managementdomeinen...

Nadere informatie

Uw onderneming verkopen

Uw onderneming verkopen STEUNPILAAR VOOR ONDERNEMERS Uw onderneming verkopen Het verkopen van een bedrijf is allereerst een emotioneel proces. Veelal is het afscheid nemen van een stukje van je leven. Wellicht om die reden wordt

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Strategie en kansen in het familiebedrijf

Strategie en kansen in het familiebedrijf Strategie en kansen in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind Redactieraad Marcel Peek Carl Stal Alexander Thomassen Albert Jan Thomassen Maike van der Donk Rob Wolthuis Dirk van Beelen Arjen

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Waardebepaling van software

Waardebepaling van software Waardebepaling van software H.J.M. Keller RI, Beëdigd Informaticadeskundige, Makelaar Hard- en Software. - januari 1997, Utrecht Waardebepaling van software INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding algemeen 1.1 Introductie

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 1. Inleiding Ten behoeve van de hoorzitting op 8 maart 2013 over de nationalisatie van SNS REAAL heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer DNB uitgenodigd

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Lijdende visie Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Mark Borst Eerste Ringdijkstraat 214 1097 BC markborst@hotmail.com 0612246730

Nadere informatie