Managementsamenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementsamenvatting"

Transcriptie

1 Managementsamenvatting Second opinion Renovatievariant Spuiforum Op 18 juli 2013 heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met de verstrekking van een investeringskrediet voor de realisatie van de gezamenlijke huisvesting van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en stichting Dans- en Muziekcentrum. Hiertoe is het plan Spuiforum uitgewerkt. In de gemeenteraad is tevens gesproken over een alternatief plan van de werkgroep Dooievaar+ en is besloten ook dit plan nader uit werken. De investeringsraming behorend bij dit Renovatieplan Spuiforum is opgesteld door IGG Bointon de Groot. Door Twynstra Gudde is hierop een second opinion uitgevoerd. September 2013

2 De second opinion heeft als doel; het geven van een onafhankelijk oordeel op de investeringsraming en wordt gevormd door een toetsing op de volledigheid, aannemelijkheid en betrouwbaarheid. Hiertoe is een beoordeling gedaan van de investeringsraming en de achterliggende documenten en is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd op deze investeringsraming. Daarbij wordt opgemerkt dat het een investeringsraming van een Schetsontwerp betreft en dat het derhalve gebruikelijk is in de uitgangspunten en gehanteerde kengetallen de nodige flexibiliteit op te nemen om mee- en tegenvallers in de nadere uitwerking van het plan te kunnen opvangen. Het onderzoek is geen vergelijkingsstudie tussen de nieuwbouw en de renovatievariant van het Spuiforum. Hierna treft u de samenvatting van de bevindingen aan. 2 Managementsamenvatting - Second opinion Renovatievariant Spuiforum

3 Eindconclusies Naar aanleiding van onze beoordeling van de investeringsraming en de achterliggende documenten concluderen wij het volgende: De investeringsraming geeft een voldoende volledig en betrouwbaar beeld van het Schetsontwerp. Op basis van de huidige stand van het ontwerp achten wij het hanteren van een iets hogere investeringsraming bij het voorliggend Schetsontwerp realistischer. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de kenmerkende tijdseffecten in het renovatieplan en de investeringsraming, als gevolg van de fasering om tijdelijke huisvesting voor de instellingen te voorkomen of binnen het plan te accommoderen. Wij zien echter ook voldoende optimalisatiemogelijkheden om de investeringsraming in de vervolgfase naar beneden bij te stellen. Met name de bijstelling van de directe kosten (hergebruik theatertechniek, technische en kwalitatieve optimalisaties) kunnen een substantiële verlaging van het kostenplan betekenen. Het creëren van budgetruimte in de bijkomende kosten ten behoeve van de post onvoorzien is nog wenselijk. Wij achten dit echter goed mogelijk. Zowel de post prijspeilverschuiving als de post marktwerking kennen een hoge mate van beïnvloeding door de planning. Er ligt derhalve voor zowel het projectteam (nadere uitwerking), als ook voor de gemeente Den Haag (besluitvorming) de nadrukkelijke verantwoordelijkheid om deze planning te realiseren. Managementsamenvatting - Second opinion Renovatievariant Spuiforum 3

4 Kosten bouwkundig en constructief De constructieve en bouwkundige deelramingen kennen een detailniveau dat passend is bij deze fase van het ontwerp en geven een voldoende betrouwbaar beeld. In de bouwkundige raming hebben we op enkele onderwerpen (balustrades rondom dakterrassen en de afwerking van trappen en bordessen) een omissie geconstateerd. Daarbij moet gemeld worden dat het een kostenraming van een schetsontwerp betreft en het niet ongebruikelijk is dat zaken over het hoofd gezien worden, die in de latere fase aanleiding kunnen zijn voor alternatieve keuzes of kostenverhogingen. In grote lijn is de raming volledig. In de gecontroleerde hoeveelheden is op twee punten onvolkomenheden gevonden (binnenwanden en doos-in-doos constructies). Ten aanzien van de gehanteerde eenheidsprijzen en toeslagen achten wij enkele opwaartse (o.a. architectonische uitstraling gebouw) en neerwaartse (akoestische plafondeilanden en vaste inrichting) bijstellingen wenselijk. Gezamenlijk bepalen zij de bouwkosten. Het gecombineerd oordeel over de constructieve én bouwkundige kosten samen, geeft een gebruikelijk en betrouwbaar beeld van de deelraming. In onze gecorrigeerde versies van de kostenramingen hebben wij iets meer opwaartse dan neerwaartse aanpassingen verwerkt. Over het geheel resulteert dit in een beperkt opwaartse bijstelling van de deelramingen constructies en bouwkunde. Kosten installaties De deelramingen voor de technische onderdelen zijn opgebouwd uit de onderdelen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, transporttechniek en theatertechniek. De ramingen voor de installaties geven een volledig en betrouwbaar beeld van het Schetsontwerp technische installaties. Op een deel van de technische deelramingen vinden wij dat het hanteren van een hogere eenheids-prijs een realistischer beeld zal geven van het kostenniveau van het Schetsontwerp en ambitieniveau. 4 Managementsamenvatting - Second opinion Renovatievariant Spuiforum

5 Met name het kostenniveau van de werktuigbouwkundige is vanwege de veel verschillende gebouwdelen minder realistisch. Zo hebben wij dat ook aangepast en opgenomen in onze gecorrigeerde raming. Gezien de fase van het Schetsontwerp en de onzekerheden die inherent hieraan zijn, menen wij dat een opwaartse bijstelling van de ramingen voor de technische installaties een betrouwbaarder beeld geeft. Specifiek ten aanzien van de theatertechnische installaties zien wij tegelijkertijd een redelijke kans dat het kostenniveau nog met circa 3,4 mln. omlaag gebracht kan worden. Dit is voornamelijk te bereiken door meer hergebruik toe te passen. Algemene en bijkomende kosten Van de algemene en bijkomende kosten zijn er vier posten ( grondkosten, bijdrage grondexploitatie, financieringskosten en btw-deel KC ) waarvan wij geen beoordeling kunnen doen. Voor de overige onderdelen beoordelen wij deze als volledig. Wij concluderen dat de kostenpost voor honoraria en verschotten aan de lage kant is. Met name de post voor prijspeilverschuiving (prijsstijgingen) vinden wij voor deze fase iets minder aannemelijk. Met de uitgangspunten ten aanzien van de planning en fasering van het renovatieplan en de prijsstijgingen achten wij een lichte opwaartse bijstelling van de post realistischer. De onderdelen marktwerking en prijspeilverschuiving kennen een hoge mate van beïnvloeding door de planning. Er ligt derhalve voor zowel het projectteam (nadere uitwerking), als ook voor de opdrachtgever (besluitvorming) de nadrukkelijke verantwoordelijkheid om deze planning te realiseren V.O. Start fase 1 Oplevering Start fase (-5,5%) Gehanteerd percentage marktwerking, IGG 2019 Start fase 3-15 Bron: BDB Prognose: Twynstra Gudde De post onvoorzien is ons inziens scherp maar niet onrealistisch gezien de scope van het project en de wijze waarop het project is georganiseerd. Managementsamenvatting - Second opinion Renovatievariant Spuiforum 5

6 Monte Carlo Simulatie De finale controle die wij uitgevoerd hebben als onderdeel van de second opinion is een probabilistische benadering van de kostenraming door middel van een Monte Carlo simulatie. Deze rekenkundige methode houdt expliciet rekening met risico s en onzekerheden op gevoelige onderdelen in de kostenraming en geeft de effecten hiervan weer op de totaalraming. Het is daarmee een kansberekening om te bepalen of de beschikbare reservepost voldoende zal zijn en geeft daarmee een oordeel over de betrouwbaarheid van de kostenraming. Invloeden van buiten af zoals veranderende regelgeving, calamiteiten, aanvullende wensen, politieke besluitvorming et cetera kunnen en worden hierin niet meegenomen. Uit de Monte Carlo simulatie volgt dat het plan in zichzelf met 80% zekerheid binnen het door de gemeente opgestelde investeringsplan van 188,7 mln. gerealiseerd kan worden. Daarbij resteert een post onvoorzien van 2,2 mln. ten behoeven van onvoorziene omstandigheden door externe invloeden. Het percentage van 80% is daarbij het meest gebruikelijk te hanteren zekerheidspercentage om risico s te dekken. Rekenen met volledige zekerheid (100%) is niet realistisch. totale investeringskosten 1,8 180,85 188,36 5,0 % 90,0 % 5,0 % Value x 10^-7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Minimum Maximum Mean Std Dev Values totale investeringskosten , , , , Values in Millions Om uit te kunnen gaan van een gebruikelijk percentage van circa 5% onvoorzien is het in overweging te nemen een aanvullende post risicoreserve van circa 4,0 mln in de investeringsraming op te nemen als reservering elders. 6 Managementsamenvatting - Second opinion Renovatievariant Spuiforum

7 Aanbevelingen Deze second opinion is gemaakt op basis van de kostenraming van IGG behorend bij de beoordelingset van 13 september Dit zijn stukken die behoren bij de fase van het Schetsontwerp en kennen nog niet de kwaliteit van bijvoorbeeld een Voorlopig Ontwerp. In de ontwerpfase van het Voorlopig Ontwerp kan ruim invloed uitgeoefend worden op de kostenontwikkeling van het plan. Indien meer zekerheid van het kostenplan gewenst is, dan is een vervolgfase aan te bevelen. Wij hebben twijfels over de uitgangspunten van het sprinklersysteem. Wij bevelen aan om bij nadere uitwerking hierover het gesprek aan te gaan met de brandweer van de gemeente Den Haag. Zodoende kan meer zekerheid gekregen worden over het systeem en de consequenties op het ontwerp. Het renovatieplan gaat deels uit van hergebruik en benutting van bestaande gebouwen. Daarnaast worden nieuwe bouwdelen toegevoegd. Ten aanzien van hergebruik van bestaande installaties, met name theatertechnische installaties zien wij weinig uitgangspunten terug in de investeringsraming. Wij bevelen aan hier in de vervolg fasen nadrukkelijk aandacht aan te geven. Het percentage marktwerking en prijspeilverschuiving wordt zeer sterk beïnvloed door de planning en de ontwikkeling van de economie. Het verdient derhalve aanbeveling sterk te sturen op de aangegeven planning, waardoor het risico op ongewenste kostenverhogingen verminderd wordt. Een definitieve demarcatie tussen projectbegroting en grondexploitatie en aan- besteding van het overall werk en de voorbereidende werkzaamheden dient onderwerp te zijn bij de nadere uitwerking. Daarbij is een zo integraal mogelijke aanbesteding, rekeninghoudend met de vooruit te trekken onderdelen, ten zeerste aan te bevelen. Zodoende kunnen de risico s in samenhang daarvan door één marktpartij worden gemanaged. Managementsamenvatting - Second opinion Renovatievariant Spuiforum 7

8 Wij geloven dat het belangrijk is om op zoek te gaan naar de essentie van een vraagstuk om tot de juiste oplossing te komen. Zeker omdat wij vinden dat die oplossing een duurzame oplossing moet zijn, niet voor een moment, niet ten koste van mensen en middelen. Daardoor een waardevolle betekenis voor de maatschappij. Wij willen Nederland economisch sterker en mooier maken Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Artist impressions: Neutelings Riedijk Architects Figuren: Twynstra Gudde Opstellers: ir. I.D. van Hardevelt, ing. A.A. Blankestijn, P.J.M. Apeldoorn Kenmerk: 3180 Twynstra Gudde Amersfoort Stationsplein 1 Postbus AX Amersfoort Den Haag Herengracht EG Den Haag Ingeschreven in het kwaliteitsregister organisatieadvies Member of the Cordence Worldwide Partnership

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling en reikwijdte nota... 3 1.3 Definities en

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle De Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle Datum: 8 december 2014 Status: Opdracht van: Definitief Waterschap Groot Salland

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Inspectie Werk en Inkomen Invoering

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Project-, programma- of procesmanagement

Project-, programma- of procesmanagement Project-, programma- of procesmanagement Een kwestie van kiezen voor de passende aanpak Projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement zijn goede hulpmiddelen bij het plannen en uitvoeren van

Nadere informatie

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Beleidsstudies Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion G. Renes

Nadere informatie

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Versie - 3 Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam 9 juni 2006 Titel : R&B - Rekenmodel Nazorgkosten Bodemsanering Projectnummer

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie