Technische vragen Kadernota 2011 Beantwoording 17 mei Fractie Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische vragen Kadernota 2011 Beantwoording 17 mei 2011. Fractie Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne"

Transcriptie

1 Technische vragen Kadernota 2011 Beantwoording 17 mei 2011 Fractie Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne 1. (p. 25) Graag overzicht van projecten binnen EHS waar nog niet alle benodigde gronden beschikbaar zijn. De onderstaande tabel geeft aan voor welke gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten van het waterschap nog EHS grondverwerving nodig is. Het overzicht laat alleen de hectares zien waarvoor reeds een project is geformuleerd. Alle onderstaande projecten hebben vooralsnog een einddatum voor eind 2016 (= einde planperiode KN 2011), met uitzondering van 156 Landgoederenzone Chaamse beken. Dit project wordt naar verwachting in 2017 gerealiseerd. Naast deze projecten is er nog een restantopgave voor na Voor deze opgave is eveneens grondverwerving nodig, maar de omvang daarvan is op dit moment nog niet inzichtelijk. Voor deze restantopgave zijn nog geen projecten in het IP opgenomen. Bij de herschikking van projecten in december 2010 is gekeken welke projecten (of gedeelten van projecten) de komende jaren kunnen worden gerealiseerd, ondanks de tekorten voor grondverwerving. Deze herschikking heeft geleid tot een afsplitsing van diverse projecten. Het gedeelte waar aanvullende grondverwerving voor nodig is, is buiten het project komen te vallen en behoort op dit moment bij de restantopgave. Projecten waarvoor EHS-grondverwerving noodzakelijk is (peildatum ) 7913 Het Laag en Oudland Halsteren Bergen op Zoom 7988 Noordpolder Ossendrecht 6308 Breda Lage Vugtpolder 7985 Jagersrust Moseven 189 Cruijslandse kreken 188 Integrale aanpak Keenehaven 216 Noordrand Midden (versnelling) 6748 Tkv Ulvenhout-Galder-Breda 156 Landgoederenzone Chaamse beken 6733 Verdroging Westelijke Langstraat Sprang Capelle De verwerving van EHS-gronden vindt plaats in opdracht van de provincie en wordt doorgaans uitgevoerd door DLG. Vandaar dat het waterschap slechts een schatting kan afgegeven van de benodigde hectares van de bovenstaande projecten. In totaal is dat naar verwachting 900 hectare. Fractie Algemene Waterschapspartij 2. (p. 4) Het begrip fors als bijvoegsel bij bezuinigingen wordt financieel vertaald in 2,8 miljoen. Is dat bedrag volgens het DB afgezet tegen de omzet van WBD echt als FORS te kwalificeren? Deze vraag wordt niet beschouwd als een technische vraag over de kadernota. 3. (p. 8) Bestuursakkoord Water met Vuur / zesde hoofdlijn de overheden dat de lokale lasten van burgers en bedrijven GEMATIGD stijgen! Vindt het DB de voorgestelde tariefsverhoging van 3 tot 4 % inderdaad GEMATIGD? Deze vraag wordt niet beschouwd als een technische vraag over de kadernota. 4. (p. 30) Graag een nadere toelichting op de prioriteitsvolgorde voor maatregelen in de Zuidwestelijke Delta vwb de mogelijke consequenties voor de uitvoeringstermijn van de verzilting van het Volkerak-Zoommeer! Het kabinet heeft besloten dit jaar nog geen besluit te zullen nemen over een mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit heeft enerzijds te maken met de nationale prioriteitstelling voor het Nationaal Deltaprogramma in relatie tot de beperkte financiële middelen, anderzijds met de onzekere ontwikkelingen rondom de blauwalgproblematiek in de laatste jaren. Hier vindt momenteel nader onderzoek naar plaats. Wel is afgesproken om de MER en de verkenning van alternatieve zoetwatermaatregelen in 2011 conform planning af te ronden. Een besluit over verzilting van het Volkerak-Zoommeer is nu voorzien als onderdeel van een integraal besluit over Volkerak-Zoommeer en Grevelingenmeer in Het gaat dan om de mogelijke inzet van het Grevelingenmeer voor noodberging van rivierwater in samenhang met het Volkerak-Zoommeer. Langs deze route is er vanwege waterveiligheidsoverwegingen een optie waarbij het VZM zal 1

2 worden verzilt (dan niet via uitwisseling met de Oosterschelde maar via een link (open of afsluitbaar) met het Grevelingenmeer). Het uitvoeringsbesluit over de inzet van het VZM voor waterberging staat hier los van. Deze maatregel is reeds opgenomen in de PKB Ruimte voor de Rivier als een no regret maatregel. Dit uitvoeringsbesluit wordt in de tweede helft van 2011 genomen. In haar prioriteitstelling kiest het kabinet in eerste instantie voor veiligheid en in de tweede plaats voor economie met een robuuste, klimaatbestendige zoetwatervoorziening voor de lange termijn als belangrijk onderdeel. Waterkwaliteit en ecologie komen hierbij op een derde plaats, waarbij aangetekend moet worden dat de resultaatverplichting en de spelregels voor de Europese Kaderrichtlijn Water onverminderd van kracht blijven. Wat betreft de waterveiligheid is in het concept Nationaal Deltaprogramma 2012 opgenomen dat een stormopzetduur van 35 uur (in plaats van 29 uur) gehanteerd zou moeten worden als wetenschappelijk uitgangspunt voor de lange termijn verkenningen. Mede in dit licht heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de opdracht gegeven aan het programmabureau om een samenhangende uitvoeringsstrategie voor VZM en Grevelingenmeer uit te werken. In het Nationaal Deltaprogramma is een aantal deltabeslissingen voorzien voor 2014, waaronder een voor de landelijke zoetwaterverdeling voor de lange termijn. De verkenning van mogelijkheden voor de alternatieve zoetwatervoorziening in West-Brabant is een altijd goed maatregel die belangrijke informatie aanlevert voor de zowel de integrale besluitvorming over Volkerak- Zoommeer en Grevelingenmeer in 2012 als de nationale Deltabeslissing over zoetwater in (p. 48) graag de stand van zaken onderzoek directe financiering via de exploitatie vwb : Duur onderzoek Gewenste impact etc Het genoemde onderzoek is vooral gericht op wat volgens wet- en regelgeving wel en niet is toegestaan, het beoordelen van de nieuwe situatie die vanaf 2014 ontstaat en de afstemming met de accountant. Vanaf 2014 is de extra bijdrage gekoppeld aan (de voorbereiding van) een nieuw programma met cofinanciering door het rijk en de waterschappen. Ook krijgt de bijdrage daarmee een meer structureel karakter. De Unie van Waterschappen heeft de waterschappen recentelijk geïnformeerd over de (on-)mogelijkheden van het activeren van de bijdrage versus het direct ten laste van de exploitatie brengen. Daarbij heeft de Unie ook de wens uitgesproken dat de waterschappen er (uiteindelijk) uniform mee om gaan. Het streven is om bij de volgende kadernota duidelijkheid te hebben omtrent de wijze waarop deze lasten in de toekomst worden verwerkt. 6. Weerstandsvermogen: waarom besteedt de organisatie hier EXTRA aandacht aan zoals de tekst vermeld? De potentiële impact van wijzigingen in de risicoportefeuille vragen om extra alertheid. Deze extra aandacht is gericht op het continue beoordelen van de (ontwikkeling in) risico's en bijbehorende beheersmaatregelen en het expliciet aanwijzen van risico-eigenaren. Daarmee wordt de aandacht voor en actualiteit van risicobeheersing verhoogd en is de jaarlijkse update en beoordeling eenvoudiger en sneller uit te voeren. 7. Cross Border Lease: graag enig inzicht in de mogelijke bedragen vwb een eventuele compensatie voor de Amerikaanse investeerder! Als het bestuur zou besluiten de volledige CBL nu te beëindigen, en alle installaties uit de CBL zou willen halen dan zou de compensatie op dit moment ongeveer 25 mln euro bedragen. Dit bedrag neemt naar de einddatum toe af. 8. (p. 59) Tegenraming 30%: hoe doen andere waterschappen dit en voorts is er Unie-beleid terzake ontwikkeld of wordt dat gedaan? Er is geen compleet beeld hoe andere waterschappen hiermee omgaan. De voorbeelden die bekend zijn laten zien dat er zowel waterschappen zijn die geen tegenraming hanteren, als waterschappen die hier op soortgelijke wijze als waterschap Brabantse Delta mee omgaan. Er is geen Unie-beleid op dit vlak. Waterschappen bepalen zelf hoe ze hiermee omgaan. 9. Emu-saldo-systematiek (p. 60): welke beperkingen op de investeringen kan de overheid opleggen? Voor ieder waterschap is een EMU referentiewaarde vastgesteld. Het huidige investeringsprogramma van het waterschap leidt ertoe dat het waterschap de referentiewaarde overschrijdt. Het waterschap voert dit investeringsprogramma uit om aan afspraken zoals NBW- en KRW-verplichtingen te voldoen. Op dit moment worden er nog geen boetes uitgeschreven voor het overschrijden van de referentiewaarden. Indien vanuit de EU wordt besloten om strenger toe te gaan zien op overschrijding van deze referentiewaarden kan dit ertoe leiden dat boetebepalingen in 2

3 werking treden. In dat geval dient het waterschap te bepalen hoe het beneden de referentiewaarde kan blijven. Dit kan onder andere door bepaalde investeringen niet meer uit te voeren. 10. Weerstandsvermogen: in hoeverre heeft de toegepaste Monte Carlo-simulatie een wetenschappelijke basis of anderszins om enig gevoel te krijgen bij de waarde van het onderzoek. Monte-Carlosimulaties worden in verschillende wetenschappelijke toepassingen gebruikt, zoals bij verschillende NASA-projecten waar onzekerheden een belangrijke rol spelen. Ook banken, verzekeraars, andere waterschappen en gemeenten maken veelvuldig gebruik van Monte- Carlosimulaties. Tevens is het een methode die instemming heeft van de accountants voor het bepalen van het weerstandsvermogen. De Monte-Carlosimulatie wordt toegepast om inzicht te krijgen in hoe verschillende variabelen zich als geheel kunnen gedragen. Voor de berekening van het weerstandvermogen wordt de Monte- Carlosimulatie gebruikt om de omvang van verschillende risico s in beeld te brengen. CDA-fractie 11. Hoe is de stand van zaken van het onderzoeknaar de wettelijke mogelijkheden / wenselijkheid van financiering Hoogwaterbeschermingsprogramma (Storm) via directe financiering via de exploitatie dan wel bij activering op de balans (p. 48). Zie beantwoording vraag 5, fractie Algemene Waterschapspartij. 12. (paragraaf 2.3) Is het verantwoord om van een bevolkingsgroei van 2000 per jaar uit te gaan? Het waterschap baseert deze cijfers op gegevens van ABF Research, een bureau dat prognoses maakt over de ontwikkeling van (o.a.) de Nederlandse bevolking,, huishoudens en de woningmarkt (voorheen CBS). 13. (paragraaf 2.4.2) Laag percentage subsidies in exploitatie staat als nadeel. Is dat oordeel wel juist? Ja, het betreft hier niet de subsidies die door het waterschap worden verstrekt, maar subsidies die het waterschap ontvangt. Een hoger percentage subsidies in de exploitatiekosten leidt tot lagere lasten. 14. (paragraaf 3.1) Welke 8 vergunningen lopen af van rwzi s in 2012? Het gaat om de rwzi's Baarle-Nassau, Halsteren, Kaatsheuvel, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Putte, Rijen en Waspik. 15. (paragraaf 3.3, Wabo) Zijn er bijzonderheden te melden omtrent indirecte lozingen in Etten- Leur? Wat zijn de afspraken met Etten-Leur? Er zijn geen bijzonderheden te melden. Het heeft wat langer geduurd voordat de DVO ondertekend kon worden, omdat er vanuit de gemeente het verzoek was tot enkele tekstuele aanpassingen. Deze zijn inmiddels verwerkt en de DVO is momenteel gereed om ondertekend te worden. De contacten met de gemeente Etten-Leur verlopen prima. 16. (paragraaf 4.5) Voor GGOR in natuurgebieden is 2011 een bezinningsjaar. Worden daarmee bedoeld alleen natuurontwikkelingsgebieden of ook bestaande natuurgebieden? De provincies pleiten ervoor om bestaande natuurgebieden geheel binnen de herijkte EHS op te nemen en de bezuinigingen te zoeken in nog niet ingerichte natuur. De provincie Noord-Brabant verdedigd het standpunt dat reeds verworven EHS-gronden niet weer afgestoten zouden moeten worden en in zijn geheel binnen de herijkte EHS zouden moeten komen liggen. Het is momenteel nog niet bekend of op deze manier de bezuinigingsopgave van het Rijk kan worden ingevuld. Later dit jaar volgt daarover meer duidelijkheid. 17. (paragraaf 5.1.5, 4 e bolletje) Gaan wij als waterschap de planstudies in het kader van Volkerak Zoommeer uitvoeren, of wordt hier de aparte opdracht van Ruimte voor Rivier mee bedoeld? Het waterschap voert een deel van de verkenning van een alternatieve zoetwatervoorziening in relatie tot een mogelijke verzilting van het VZM uit, conform bestaande afspraken met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Deze verkenning is in een vergevorderd stadium en wordt in 2011 afgerond. Mocht het besluit worden genomen om het Volkerak-Zoommeer te verzilten dan zullen met de partners uit de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak afspraken moeten worden gemaakt over de financiering en uitvoering van de maatregelen. 3

4 Voor de maatregelen die nodig zijn in West-Brabant om het VZM in te kunnen zetten voor waterberging zal het waterschap een of meerdere raamovereenkomsten sluiten met Rijkswaterstaat, nadat overeenstemming is bereikt over de financiering ervan. Het waterschap staat bijvoorbeeld op een aantal trajecten aan de lat voor aanpassingen van de regionale waterkeringen in het kader van de NBW opgave. Daarnaast zullen extra verbeteringen/versterkingen nodig zijn vanwege inzet van het VZM (voor rekening van het Rijk). Het AB wordt via een mededeling geïnformeerd over de stand van zaken (AB-vergadering van 18 mei). 18. (paragraaf 5.1.6) Waarom is een nieuwe r.o. visie nodig voor afstemming r.o. beleid en waterbeheer? In 2010 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de Ruimtelijke Visie West-Brabant die is opgesteld door het waterschap samen met West-Brabantse Vergadering en Waterschap Rivierenland. Deze visie heeft een lange doorkijkperiode, is beperkt tot regionale hoofdlijnen en is niet gebiedsdekkend voor het waterschap. Er is voor de meer dagelijkse werkzaamheden daarom behoefte aan een gebiedsdekkende, wat meer uitgewerkte ruimtelijke ordeningsvisie. Een visie die ook de bestuurlijke positie van het waterschap duidelijk maakt zodat deze door de ambtelijke organisatie consequent uitgevoerd kan worden bij bijvoorbeeld de watertoets. De Ruimtelijke Visie West-Brabant is daarvoor overigens een goed vertrekpunt en tevens een goed kader. De huidige specifieke uitwerking van het waterschap, de RO-visie 'De ruimte blauw geordend', stamt echter nog uit 2006 en sluit niet meer goed aan op de huidige bestuurlijke context of op de Ruimtelijke Visie West-Brabant, en behoeft dus herziening. Hoe die herziening vorm zal krijgen moet nog door het dagelijks bestuur bepaald worden. 19. (paragraaf ) Wordt onder reserveren projectgelden voor waterberging en KRW meer verstaan dan de beschikbare ruimte vanwege de herschikking van projecten? Nee, dit heeft inderdaad betrekking op de ruimte die is ontstaan door de herschikking van projecten in december (H6, Lastenontwikkeling) Bij lasten zuiveringsbeheer staat een besluit tot bezuiniging van bestuur met 2 miljoen. Idem bij watersysteembeheer van 0,85 miljoen. Is dat een besluit of wordt hier het voorstel van de kadernota mee bedoeld? Hier wordt het voorstel van de kadernota mee bedoeld. Fractie Water Natuurlijk Graag zouden we een antwoord op de volgende vragen over de Waterschapsheffingen op gebouwen, opstallen, woningen etc. krijgen: 21. Vallen alle gebouwen (woningen, (bedrijfs)gebouwen, schuren, opstallen, etc.) onder de Waterschaspheffingen? Zo nee, welke zijn de uitzonderingen? In principe vallen alle gebouwen onder de waterschapsheffing gebouwd, echter er kan sprake zijn van vrijstellingen: Vanuit de WOZ (art. 2 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet Waardering Onroerende Zaken) wordt er aan kerken (onder de voorwaarde dat ze in gebruik zijn als kerk) en waterverdedigingswerken, waterbeheersingswerken en rioolwaterzuiveringen geen waarde toegekend. Het gevolg is dat er voor deze objecten geen aanslag voor de waterschapsheffing wordt opgelegd, omdat deze objecten ook niet onder ongebouwd vallen. Daarnaast kent het waterschap ook eigen vrijstellingen in het vastgesteld beleid: - Aanslagbiljetten met een totaal aanslagbedrag van minder dan 5 Euro worden niet verstuurd; - Eigendommen van het waterschap zelf worden niet aangeslagen. 22. Kan inzicht (bijv. ook met een taartdiagram) gegeven worden over de heffingen per categorie (Ingezetenen, bedrijven, agrarisch, etc.)? 4

5 Grafiek belastingopbrengsten per categorie Belastingopbrengsten per categorie 0% 1% 4% 27% 36% ZB huishoudens ZB bedrijven WS Ingezetenen WS Gebouwd WS Natuur WS Ongebouwd wegen WS Ongebouwd overig 14% 18% Grafiek belastingopbrengst huishoudens versus bedrijven Belastingopbrengst Huishoudens versus Bedrijven 27% Belastingopbrengst Huishoudens Belastingopbrengst Bedrijven 73% In de bovenstaande grafiek bestaat de categorie huishoudens uit ZB huishoudens, WS ingezetenenomslag en WS gebouwd huishoudens. Al het overige is opgenomen onder de noemer bedrijven. 5

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming Zaaknr. : 10.ZK36924 Kenmerk : 10IT011152 Barcode : 10IT011152 Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010 Aanvang : 19.30 uur Plaats : Complex

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Hans Leneman Martien van Bavel Henk van Blitterswijk Martijn van Wijk Gabe Venema Projectcode 20009 Juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie