UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur door: Stefanie GRAULUS Promotor: dr. ir. VAN PASSEL Steven 2010

2 - 2 - Woord vooraf Deze masterproef vormt het sluitstuk van mijn opleiding Handelsingenieur, afstudeerrichting Finance aan de Universiteit Hasselt. Het was een uitdaging om voor mijn masterproef te werken met een onderwerp, namelijk risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector, waarover nog niet veel onderzoek was gedaan. Graag wil ik van dit voorwoord gebruik maken om iedereen te bedanken die heeft meegeholpen bij het tot stand brengen van deze masterproef. Mijn promotor dr.ir. Van Passel wil ik danken voor het geven van de noodzakelijke richtlijnen en begeleiding. Ook zou ik drs. Yann de Mey willen danken voor het geven van extra informatie, tussentijdse evaluaties en een kritische beoordeling bij het herhaaldelijk nalezen van mijn masterproef. Mijn dank gaat verder uit Dhr. Johan Achten en Mevr. Marita Van Berlo van LIBA voor het ter beschikking stellen van het cijfermateriaal en het geven van informatie, tips en advies. Daarnaast wil ik ook mijn vriend en mijn ouders danken voor de ondersteuning gedurende het schrijven van de masterproef maar ook gedurende mijn volledige opleiding.

3 - 3 - Samenvatting Een bedrijf moet duurzaam zijn of, met andere woorden, een bedrijf moet zijn voortbestaan kunnen verzekeren. Risico s kunnen dit voortbestaan in gevaar brengen indien men zich niet bewust is van deze risico s en ze dus ook niet beheerst. Het Steunpunt Duurzame landbouw (Stedula) heeft duurzame landbouw uitgewerkt over drie pijlers, namelijk een ecologische, sociale en economische pijler. Binnen de economische pijler is er nog één open ruimte die niet verder onderzocht is, namelijk het risico. Deze masterproef is een beginnend onderzoek om deze open ruimte in te vullen. Risico heeft altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Winst is de vergoeding voor risico dus er kan geen winst zijn zonder risico. Het is zeer belangrijk om zich bewust te zijn van de risico s die men loopt zodat men het beleid van het bedrijf kan aanpassen aan deze risico s. Ook voor het beleid van de overheid is het van belang dat ze weten welke risico s er zijn in de melkveesector. De landbouwsector heeft immers een invloed op de gehele economie van een land. In deze masterproef komen achtereenvolgens een literatuuroverzicht, een beschrijving van het materiaal en de methoden voor het onderzoek, de resultaten van het onderzoek en mogelijke beleidsmaatregelen aan bod. In het literatuuroverzicht wordt eerst een beschrijving van de Vlaamse melkveesector gegeven. Hierin wordt aangehaald dat er een voortdurende daling is van de hoeveelheid landbouwbedrijven in Vlaanderen en dat dit voornamelijk te verklaren is door een schaalvergroting. Dit wil zeggen dat kleinere bedrijven verdwijnen en dat de resterende bedrijven groter worden. Daarnaast wordt er vermeld dat de rundveehouderij in Wallonië meer gericht is op zoogkoeien terwijl in Vlaanderen meer op melkveehouderij. De belangrijkste provincies in Vlaanderen voor de melkveehouderij zijn Antwerpen en het noordelijk deel van Limburg. In een volgend hoofdstuk wordt een korte uiteenzetting gegeven over het landbouwbeleid. In 1962 ontstond het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa om de Europese landbouw te ondersteunen en te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. De maatregelen die hiervoor werden ingevoerd brachten veel kosten met zich mee en dit leidde tot de conclusie dat het GLB niet efficiënt was. Het GLB is hierna herhaaldelijk aangepast om de landbouw terug marktgerichter en meer concurrentieel te maken. In een laatste deeltje van het literatuuroverzicht wordt een overzicht gegeven van verschillende definities voor risico, verschillende soorten risico, de relatie tussen risico en variabiliteit, een bespreking van de variabiliteit/volatiliteit van het landbouwinkomen, de risicohouding van de landbouwer en risicoresistentie van het landbouwbedrijf en de effecten van risico s. Voor deze studie is er gebruik gemaakt van de bedrijfseconomische gegevens van 105 gespecialiseerde melkveebedrijven. Deze gegevens zijn ter beschikking gesteld door LIBA. LIBA is

4 - 4 - een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opstellen van de bedrijfseconomische boekhouding van melkveebedrijven. De bedrijfseconomische gegevens hebben betrekking op Vlaamse bedrijven en op de jaren 2006, 2007 en Op basis van deze gegevens is er een algemeen gemiddeld bedrijf gecreëerd, een gemiddeld klein bedrijf, een gemiddeld middelgroot bedrijf, een gemiddeld groot bedrijf, een gemiddeld bedrijf 2006, een gemiddeld bedrijf 2007 en een gemiddeld bedrijf In dit onderdeel is er een minimumarbeidsinkomen/vak (volwaardige arbeidskracht) berekend voor elk gemiddeld bedrijf. Hierna worden de methoden van het onderzoek verder besproken. Achtereenvolgens komen volgende methoden aan het bod: het onderzoek van de parameters, de Monte Carlo simulatie, het onderzoek van de belangrijkste parameter en het onderzoek van de hefbomen. Bij het onderzoek van de parameters werd de invloed onderzocht van wijzigingen in één van de acht parameters op zowel het arbeidsinkomen als de vrije cashflow. Deze acht parameters zijn: melkprijs, betaalde rente inclusief rentesubsidie, berekende rente inclusief fictieve pacht, voerkosten, teeltkosten, veekosten, bedrijfstoeslag en onderhoud gebouwen, grond & machines. Dit werd enkel uitgevoerd voor het algemene gemiddelde bedrijf. De conclusie hieruit was dat de parameter melkprijs veruit de belangrijkste parameter was. Een wijziging in deze parameter had een versterkte wijziging in het arbeidsinkomen en de vrije cashflow als gevolg. Andere minder belangrijke parameters waren: voerkosten, bedrijfstoeslag en berekende rente inclusief fictieve pacht. Bij de Monte Carlo simulatie werd er gekeken naar de invloed van gelijktijdige wijzigingen in de acht parameters, tussen vooraf bepaalde grenzen, op het arbeidsinkomen en de vrije cashflow. De Monte Carlo simulatie werd uitgevoerd voor elk gemiddeld bedrijf. Ook hier bleek de parameter melkprijs de parameter met de meeste invloed op het arbeidsinkomen en de vrije cashflow te zijn. Een tweede belangrijke parameter, doch veel minder belangrijk dan de melkprijs, was de parameter voerkosten. Bij de Monte Carlo simulatie krijgt men als resultaat ook een kansverdeling van de outputparameters, in dit geval dus het arbeidsinkomen/vak en de vrije cashflow. Vooral de kansverdeling van het arbeidsinkomen/vak is nader bekeken. Er werd namelijk gekeken wat de kans was, voor elk gemiddeld bedrijf, dat het arbeidsinkomen/vak groter was dan het berekende minimumarbeidsinkomen/vak. Deze kans was het grootste voor het gemiddelde grote bedrijf, namelijk 100%. Voor het gemiddelde kleine bedrijf en het gemiddelde bedrijf 2008 was deze kans het laagste, namelijk respectievelijk 94,53% en 95,58%. Dit wil zeggen dat deze twee gemiddelde bedrijven het meeste risico lopen indien de parameters wijzigen om een te laag arbeidsinkomen/vak te ontvangen. Beide bedrijven hebben zelfs een kleine kans om een negatief arbeidsinkomen/vak te verkrijgen. In een volgend onderdeel is er gekeken naar de parameter die het meeste invloed bleek te hebben, namelijk de parameter melkprijs. Er is een vergelijking gemaakt tussen grafieken van enerzijds de

5 - 5 - melkprijzen van januari 2006 tot en met september 2009 en anderzijds het overeenkomstig arbeidsinkomen/vak en de beschikbare middelen bedrijfsvoering. Hierbij was het opvallend dat in 2009 de melkprijzen zeer laag waren, waardoor gedurende enkele maanden het arbeidsinkomen/vak onder het minimumarbeidsinkomen/vak lag en de beschikbare middelen bedrijfsvoering negatief waren. In dit onderdeel is er een minimumprijs bepaald, die nodig is om te voorkomen dat het arbeidsinkomen/vak voor het algemene gemiddelde bedrijf lager lag dan het minimumarbeidsinkomen/vak. Deze prijs bedroeg 21,06/100l. Bij het onderzoek van de hefbomen zijn er drie hefbomen nader bekeken, namelijk de rendabiliteitshefboom op het bruto saldo, de hefboom van saldo op arbeidsinkomen en de financiële hefboom. Hiervan zou de hefboom van saldo op arbeidsinkomen een maatstaf zijn van het operationele risico van een bedrijf. De vermenigvuldiging van de hefboom van saldo op arbeidsinkomen en de financiële hefboom zou een indicatie zijn voor het financieel risico van een bedrijf. Deze hefbomen zijn berekend voor alle gemiddelde bedrijven. Hierbij was zichtbaar dat de hefbomen het grootste waren voor het gemiddelde kleine bedrijf en het gemiddelde bedrijf Dus ook hier zien we dat deze twee bedrijven het grootste risico lopen. Het laatste hoofdstuk van deze masterproef gaat dieper in op beleidsmaatregelen die de overheid kan toepassen om melkveebedrijven te ondersteunen. Eerst wordt er een korte discussie gevormd over waarom wel of waarom niet overheidsinterventie nodig is. Daarna worden vijf scenario s nader bekeken, namelijk: prijsondersteuning, voersubsidie, rentesubsidie, directe steun en een sensibiliseringscampagne. Bij de prijsondersteuning, de voersubsidie en de rentesubsidie is eerst theoretisch gekeken naar reacties van een dergelijke ondersteuning op de markt van vraag en aanbod van melk. Voor de voersubsidie en de rentesubsidie is er ook gekeken naar respectievelijk de voermarkt en de kapitaalmarkt. Hierna is er voor elk scenario, behalve voor de sensibiliseringscampagne, gekeken naar de invloed van de ondersteuning op het arbeidsinkomen en/of de vrije cashflow. Hierna is er voor elk scenario, behalve voor de sensibiliseringscampagne, de overheidskost berekend. Bij de sensibiliseringscampagne is theoretisch uitgelegd wat het effect zou kunnen zijn en hoe men dit effect zou kunnen optimaliseren. Bij de vergelijking van alle scenario s, zagen we dat een melkprijsondersteuning het meeste effect had op het arbeidsinkomen en de vrije cashflow. Dit is een conclusie die we al hadden kunnen afleiden uit de resultaten van het onderzoek van de parameters en de Monte Carlo simulatie, want ook daar had een wijziging van de melkprijs een versterkte wijziging van het arbeidsinkomen en de vrije cashflow ten gevolg. Ook het scenario van directe steun bleek effectief te zijn. Er was een redelijk resultaat voor het arbeidsinkomen en de overheid weet precies wat het zal kosten. De sensibiliseringscampagne zou ook een goede ondersteuningsmaatregel kunnen zijn omdat deze alvast het juiste tijdsperspectief heeft, namelijk het heeft slechts effect op korte termijn. Een nadeel is dat de overheidskost hier onduidelijk is en ook het effect op het arbeidsinkomen en de vrije cashflow niet op voorhand te bepalen is.

6 - 6 - Melkveehouders zijn onderhevig aan verschillende risico s die grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat ze zich bewust zijn van deze risico s en dat ze proberen deze risico s te beheersen. Voor de overheid is het van belang te erkennen dat er veel risico s zijn voor melkveehouders en dat, in tijden van crisis, enige ondersteuning toch van belang kan zijn.

7 - 7 - Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Samenvatting... 3 Lijst van tabellen... 9 Lijst van figuren Probleemstelling Literatuuroverzicht De Vlaamse melkveesector Het landbouwbeleid Risico s Onderzoek Materiaal en methoden Data Methode Resultaten Parameters Monte Carlo simulatie Vergelijking volgens grootte Vergelijking over jaren Hefbomen Beleidsmaatregelen Scenario 1: Prijsondersteuning Scenario 2: Inputsubsidie Scenario 2A: Voersubsidie Scenario 2B: Rentesubsidie Scenario 3: Directe steun Scenario 4: Sensibiliseren Conclusie Algemeen besluit Lijst van geraadpleegde werken... 72

8 - 8 - Bijlagen Bijlage 1: Economische duurzaamheidsster Bijlage 2: Resultatenrekeningen gemiddelde bedrijven in euro Bijlage 3: Correlatiematrix Bijlage 4: Monte Carlo simulatie... 91

9 - 9 - Lijst van tabellen Tabel 1: Structuur resultatenrekening Tabel 2: Berekening opbrengsten Tabel 3: Berekening variabele kosten Tabel 4: Berekening vaste kosten Tabel 5: Minimumarbeidsinkomen/VAK in euro Tabel 6: Invloed melkprijs/liter op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 7: Invloed betaalde rente incl. rentesubsidie op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 8: Invloed berekende rente incl. fictieve pacht op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 9: Invloed voerkosten op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 10: Invloed teeltkosten voergewassen op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 11: Invloed veekosten op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 12: Invloed bedrijfstoeslag op arbeidsinkomen en vrije cashflow Tabel 13: Invloed onderhoud gebouwen, grond & machines op arbeidsinkomen en vrije cashflow 39 Tabel 14: Resultaten sensitiviteit van het arbeidsinkomen/vak en de vrije cashflow voor de 8 parameters en de 7 gemiddelde bedrijven Tabel 15: Hefboom van totale ontvangsten op bruto saldo in euro Tabel 16: Hefboom van bruto saldo op arbeidsinkomen in euro Tabel 17: Financiële hefboom in euro Tabel 18: Resultaten van een prijsondersteuning van 0,02/l (in euro) Tabel 19: Resultaten van een voerkostondersteuning van 10% (in euro) Tabel 20: Resultaten van een voerkostondersteuning van 20% (in euro) Tabel 21: Resultaten van een rentesubsidieverhoging van 1% (in euro) Tabel 22: Resultaten van een directe ondersteuning van 9.443,74 per bedrijf (in euro)... 66

10 Lijst van figuren Figuur 1: Procentuele verdeling van de melkveebedrijven in functie van het arbeidsinkomen Figuur 2: Procentuele verdeling van de melkveebedrijven in functie van het arbeidsinkomen per arbeidskracht Figuur 3: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde bedrijf (algemeen) Figuur 4: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde kleine bedrijf Figuur 5: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde middelgrote bedrijf Figuur 6: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde grote bedrijf Figuur 7: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde bedrijf Figuur 8: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde bedrijf Figuur 9: Kansverdeling arbeidsinkomen/vak gemiddelde bedrijf Figuur 10: Melkprijs/100l vanaf januari 2006 tot en met september Figuur 11: Arbeidsinkomen/VAK en minimumarbeidsinkomen/vak voor de periode januari 2006 tot en met september Figuur 12:Beschikbare middelen bedrijfsvoering voor de periode januari 2006 tot en met september Figuur 13: Vraag en aanbod op de markt van melk met een melkquotum Figuur 14: Vraag en aanbod op de melkmarkt met melkprijsondersteuning Figuur 15: Vraag en aanbod op de melkmarkt met een inputsubsidie Figuur 16: Vraag en aanbod op de voermarkt met een voerkostensubsidie Figuur 17: Vraag en aanbod op de kapitaalmarkt met een rentesubsidie... 64

11 Probleemstelling Het begrip duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Men moet er rekening mee houden dat alles wat men nu doet, gevolgen heeft voor de volgende generaties en men is slechts duurzaam indien men als bedrijf blijft bestaan (Dessers, Van Passel, Nevens, Mathijs & Van Huylenbroeck, 2006). Ook in de landbouwsector moet men hier aandacht aan besteden. Volgens het Steunpunt Duurzame Landbouw [Stedula] (2006) moet men duurzame landbouw uitwerken over drie pijlers namelijk de ecologische, sociale en economische aspecten van duurzame landbouw. Zij hebben een duurzaamheidsster ontwikkeld. Deze ster bevat 10 hoofdthema s. De drie pijlers van duurzaamheid krijgen gelijkwaardige aandacht in deze ster. Indien we naar de economische pijler (bijlage 1) kijken, zien we dat deze ook is onderverdeeld in verschillende thema s. Dessers et al. (2006) stellen dat om economisch duurzaam te zijn, de gecreëerde toegevoegde waarde op het bedrijf groot genoeg moet zijn om er de ingezette productiefactoren (arbeid en vermogen) mee te vergoeden. De productiefactoren moeten ook zo efficiënt mogelijk worden ingezet zodat het bedrijf op termijn in staat blijft om de ingezette productiefactoren te vergoeden. Eén thema binnen de economische pijler is echter nog niet verder bekeken door Stedula namelijk het risicoprofiel. Alle landbouwbedrijven krijgen te maken met risico. Elke beslissing vandaag heeft gevolgen voor de toekomst maar zelden weten we wat die gevolgen precies gaan zijn (Hardaker, Huirne, Anderson & Lien, 1997). Er zijn verschillende oorzaken van risico: veranderingen in de wetgeving, externe factoren, (Baquet, Hambleton & Jose, 1997). Risico heeft altijd bestaan. Doordat de wereld rondom ons continu verandert, is het voor een bedrijf zeer belangrijk om flexibel te zijn. Daarom moet men weten welke risico s er zijn en deze incalculeren in het beleid (Kaan, 1999a). Om een goed beleid met aandacht voor duurzame ontwikkeling te voeren, moet men zich ook bewust zijn van de risico s die men loopt. Het risico dat het bedrijf loopt, moet op een aanvaardbaar peil worden gehouden om een hoge toegevoegde waarde op een lange termijn aan te houden (Dessers et al., 2006). Indien men als bedrijfsleider weet welk risico men loopt, kan men de bedrijfsstrategie aanpassen. Men kan zich voorbereiden op tegenslagen en zo voorkomen dat het bedrijf onverwacht grote verliezen maakt of zelfs dat men failliet gaat (Harwood, Heifner, Coble, Perry & Somwaru, 1999). Zoals in alle bedrijven zijn in landbouwbedrijven de cashflows zeer belangrijk om de korte termijn betalingen te voldoen bv. de maandelijkse schuldaflossing. De belangrijkheid van deze cashflows is nog een reden om aandacht te besteden aan het risico dat men loopt en te kijken welke invloed dat risico heeft op die cashflows (Kaan, 1999a). Men zou risicomanagement moeten bekijken als een zeer belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid. De welvaart van het gezin van de landbouwer en het voortbestaan van het landbouwbedrijf zijn immers afhankelijk van hoe goed risico s gemanaged worden (Hardaker et al., 1997). Risicomanagement betekent dat men kan omgaan met de risico s die het gevolg zijn van nieuwe kansen door de veranderende wereld (Baquet et al., 1997). Risicomanagement geeft

12 daardoor ook een bepaalde zekerheid aan de werknemers voor hun eigen toekomst binnen het bedrijf (Kaan, 1999a). Nog een andere reden waarom het belangrijk is om te weten met welk risico men te maken heeft, is dat men dat risico moet vermelden in het ondernemingsplan, het marketingplan, Indien men een nieuwe lening nodig heeft, moet men met een ondernemingsplan naar de bank gaan. De bank wil dan ook op de hoogte zijn van de risico s die het bedrijf loopt omdat de bank zelf het risico loopt dat het bedrijf de lening niet kan terug betalen (Kaan, 1999a). Niet enkel voor het beleid van de bedrijven is het belangrijk te weten welk risico ze lopen, maar ook voor het beleid van de overheid is dit van belang. Immers indien het niet goed gaat met de landbouwsector heeft dit een invloed op de gehele economie (Fleisher, 1990). De overheid zal de ondersteuningsmaatregelen voor landbouwbedrijven ook moeten aanpassen aan het risico in de landbouwsector. Enkele voorbeelden van dergelijke ondersteuningsmaatregelen zijn staatsteun als bijdrage aan verzekeringspremies, steun met betrekking tot door ongunstige weeromstandigheden veroorzaakte verliezen, etc. (Deuninck, Carels, Bas & Van Gijseghem, 2007). De leveranciers van inputs aan landbouwbedrijven kunnen er ook baat bij hebben zich te verdiepen in het risico dat landbouwbedrijven lopen. Landbouwbedrijven zullen niet bereid zijn een nieuw product te kopen indien dat product niet volledig getest is en de testresultaten bekend zijn. Een grote investering in een onzeker product brengt veel risico met zich mee. De leveranciers kunnen daar rekening mee houden en bv. eerst het product in leasing geven zodat de landbouwer de waarde van het product leert kennen zonder de grote investering te moeten doen. (Hardaker et al. 1997) Volgens Hardaker et al. (1997) moet men helemaal niet bang zijn voor risico. Zij stellen dat winst de beloning is voor het dragen van risico, zonder risico is er geen winst. Maar het is zeer belangrijk om zich bewust te zijn van de risico s die men loopt en dat men in het beleid rekening houdt met deze risico s. Centrale onderzoeksvraag Uit bovenstaande probleemstelling is het duidelijk dat risico een belangrijke factor is waaraan men zeker aandacht moet besteden. Daaruit volgt deze centrale onderzoeksvraag: Hoe is het gesteld met risico in de Vlaamse landbouwsector? Risico is een moeilijk definieerbaar begrip. Er zijn meerdere definities die vaak worden gebruikt maar er is geen algemeen aanvaarde definitie. Bijvoorbeeld volgens Hardaker et al. (2007) kan

13 risico worden gedefinieerd als imperfecte kennis waarbij de mogelijke uitkomsten met hun kansen bekend zijn en er onzekerheid bestaat wanneer die kansen niet gekend zijn. Voor dit onderzoek zijn er een aantal beperkingen. De eerste beperking is dat het zal gaan om Vlaamse landbouwbedrijven. Deze beperking is noodzakelijk omdat er in het onderzoek ook aandacht wordt gegeven aan de wetgeving. Een tweede beperking is dat het zal gaan om melkveebedrijven. Deze beperking is gekozen omdat het onderzoek van Stedula (2006) omtrent de duurzaamheidpijlers zich ook beperkt tot de melkveesector. Dit onderzoek gaat het thema risicoprofiel van de economische duurzaamheidspijler verder onderzoeken dus daarom is er gekozen voor dezelfde beperking als in het onderzoek van Stedula (2006). In het volgende hoofdstuk zal een kort literatuuroverzicht gegeven worden. Daarna volgt een hoofdstuk over het materiaal dat wordt gebruikt in de verdere masterproef en over de methoden die worden gebruikt voor het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek meegedeeld, waarna in hoofdstuk 5 enkele beleidsmaatregelen onder de vorm van scenario s nader worden bekeken. Ten slotte in hoofdstuk 6 volgt er een algemeen besluit.

14 Literatuuroverzicht 2.1 De Vlaamse melkveesector Indien er wordt gekeken naar de hoeveelheid landbouwbedrijven in Vlaanderen, zien we dat er een voortdurende daling is. In 2009 waren er in Vlaanderen bedrijven. Dit is een daling van 32% ten opzichte van Dit is een gemiddelde jaarlijkse daling van 2,9%. Deze daling is voornamelijk te wijten aan schaalvergroting. Dit wil zeggen dat kleinere bedrijven verdwijnen en de resterende bedrijven steeds groter worden, zowel in aantal hectare als in de hoeveelheid vee. Een andere opmerkbare trend is dat er steeds meer vennootschappen worden opgericht. Dit wil zeggen dat er steeds vaker aan het hoofd van een bedrijf een rechtspersoon staat. In vergelijking met 1998 kan men spreken van een verdubbeling van het aantal vennootschappen (Platteau & Van Bogaert, 2009). Iets meer dan 31% van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in de rundveehouderij, waarvan ongeveer 40% gespecialiseerd is in melkvee (Platteau & Van Bogaert, 2009). Deze sector is vooral belangrijk in de provincie Antwerpen en in het noordelijk deel van Limburg (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). Indien men het aantal runderen in Vlaanderen nader bekijkt, kan men zien dat dit aantal de laatste 10 jaar gedaald is met 19,5%. Tegelijk is er een duidelijke verschuiving zichtbaar van runderen voor de melkproductie naar runderen voor vleesconsumptie. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de instelling van de melkquota in 1984, de toename van de melkgift per koe en het bestaan van een premiestelsel voor zoogkoeien (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). Indien Vlaanderen en Wallonië met elkaar worden vergeleken, kan er geconcludeerd worden dat er in Vlaanderen minder runderen zijn dan in Wallonië. In Wallonië is de rundveehouderij meer gericht op zoogkoeien terwijl Vlaanderen meer gericht is op de melkveehouderij (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). De melkleveringen veranderen van jaar tot jaar weinig door de quotaregeling. Sinds 2006 zijn er wel enkele veranderingen door de quotaverhogingen die in het onderdeel het landbouwbeleid verder zijn uitgelegd. De gemiddelde geleverde hoeveelheid per producent is gestegen met 66,5% ten opzichte van 1997/1998. Dit is een gevolg van de daling van het aantal producenten en de stijging van de melkleveringen sinds 1997/1998. Tussen bedrijven onderling blijkt dat er een groot structuurverschil is. Bedrijven die zich in de quotumklasse groter dan liter (22,8%) bevinden, zijn verantwoordelijk voor ongeveer 47% van de melkaanvoer. De meeste producenten bevinden zich in de quotumklasse tussen liter en liter, namelijk 28% (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008).

15 In 2007 had de zuivelsector een productiewaarde van 658 miljoen euro. Dit is 13% van de waarde van de Vlaamse land- en tuinbouwproductie. Binnen de veeteeltsector zijn de zuivelproducten het tweede belangrijkste product. Het belangrijkste product binnen de veeteeltsector is het varkensvlees (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). De handelsbalans voor bijna alle zuivelproducten is positief. Er zijn slechts twee uitzonderingen namelijk kaas en room. Globaal gezien zorgt dit voor een licht positieve handelsbalans voor de zuivelproducten. Een positieve handelsbalans wil zeggen dat de uitvoer van zuivelproducten groter is dan de invoer van zuivelproducten. Indien er wordt gekeken naar de handel binnen de EU is de invoer van zuivelproducten groter dan de uitvoer. Handel met derde landen heeft een groot positief saldo. De belangrijkste handelspartners van België zijn Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). 2.2 Het landbouwbeleid In 1957 werd het Verdrag van Rome ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ondertekend. In dit verdrag werden ook doelstellingen geformuleerd voor het opzetten van een Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het belangrijkste doel was het bevorderen van de productiviteit van de landbouwsector om aan de consumenten een stabiele voedselvoorziening tegen betaalbare prijzen te bieden en tegelijkertijd het voortbestaan van de landbouwsector in de Europese Unie (EU) te verzekeren. Men vond dat de Europese landbouw ondersteund moest worden en beschermd tegen buitenlandse concurrentie. In 1962 ontstond het GLB uiteindelijk en het was voornamelijk gebaseerd op het principe dat de vraag naar landbouwproducten eerst moest voldaan worden door het Europese aanbod. De landbouw in de EU werd ook beschermd door vier steunmaatregelen, namelijk prijsondersteuning, inkomenssteun, importrestricties en exportsubsidies. Van deze steunmaatregelen was de prijsondersteuning de belangrijkste. Er werd namelijk een systeem ingesteld van afgesproken prijzen die boven het niveau van de wereldmarktprijzen werden gekozen. Deze prijsondersteuning had tot gevolg dat de landbouwproductie in de EU steeds verder toenam. Voor vele producten was het aanbod veel hoger dan de vraag. Deze overschotten werden gedeeltelijk opgeslagen, maar dit bracht kosten met zich mee. Gedeeltelijk werden deze overschotten ook uitgevoerd. Maar omdat de prijzen buiten de EU lager waren dan de prijzen binnen de EU werden er exportsubsidies ingevoerd. Dit waren maatregelen die dus veel kosten met zich mee brachten voor de begroting. Door het dumpen van overschotten in andere (ontwikkelings)landen werden de markten daar verstoord. De conclusie die hieruit volgde was dat het GLB inefficiënt en ineffectief was. Een gedeelte van de doelstellingen werd niet gehaald en de doelstellingen die wel werden gehaald, brachten zeer hoge kosten met zich mee (Europese Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2005).

16 In 1984 zijn de melkquota ontwikkeld om een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod op de markt voor zuivel en zuivelproducten om zo de structurele overschotten, die waren ontstaan door het gebrek aan evenwicht, te verminderen. Elk land binnen de Europese Unie heeft een bepaald quotum. Een melkquotum is het recht om een bepaalde hoeveelheid koemelk of daarvan afgeleide zuivelproducten te produceren. In België is het quotum verdeeld onder de producenten van melk. Melkquotum kan definitief (door verkoop) of tijdelijk (door leasing) worden overgedragen. Indien België zijn quotum overschrijdt, is er een heffing verschuldigd. Dit wordt de superheffing genoemd. Deze heffing wordt doorgerekend aan elke individuele producent die zijn quotum overschrijdt. De heffing is momenteel vastgesteld op 27,84 per 100 kg melk (Wat is melkquotum?, 2009). Deze quotaregeling werd oorspronkelijk voor 5 jaar ingericht maar is ondertussen al verlengd tot 2015 (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). Halverwege de jaren tachtig was er een eerste hervorming van het GLB. Deze hervorming leverde niet de gewenste resultaten op want er was nog steeds overproductie. Daarna volgde er in 1992 de Mac Sharry hervorming, genoemd naar de Ierse Landbouwcommissaris Mac Sharry. Deze hervorming hield in dat de garantieprijzen werden verlaagd en dat er compensatie was voorzien via directe inkomenssteun. Om de productie te beperken werden er maatregelen ingevoerd zoals braaklegging van gronden (Van Gijseghem et al., 2003). Een volgende grote hervorming was het besluit van de Europese Raad van Berlijn in 1999 betreffende Agenda Hier keek men verder dan de groeiende wereldvraag naar landbouwproducten, liberalisering van de wereldhandel en uitbreidingen. Namelijk consumenten werden steeds kritischer ten opzichte van de productiewijze van voedsel en vroegen meer aandacht voor het milieu en het dierenwelzijn. Agenda 2000 leidde onder andere tot een daling van de melkprijs gekoppeld aan een directe inkomenssteun vanaf Daarnaast werd er ook een steunprogramma voor plattelandsontwikkeling geïntroduceerd (Van Gijseghem et al., 2003). Er werd een plattelandsontwikkelingsbeleid opgericht dat initiatieven voor het platteland ondersteunde en daarnaast de landbouwers ging helpen bij het herstructureren van hun bedrijven, het diversifiëren van hun activiteiten en het verbeteren van de afzet van hun producten. Dit beleid werd beschouwd als een belangrijke vernieuwing (Europese Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2005). In 2003 kwamen de Europese ministers van landbouw bij elkaar om het GLB en de tussentijdse hervormingen te evalueren en bij te sturen. Dit werd de Mid Term Review (MTR) genoemd omdat het een tussenbalans was van het GLB vanaf Agenda De doelstelling van de hervorming van het GLB was het marktgerichter, meer concurrentieel en duurzamer maken van de landbouw in de EU maar ook zorgen voor meer inkomensstabiliteit voor de landbouwers. Een van de veranderingen was dat er vanaf 2005 een bedrijfstoeslag werd toegekend. De directe melkprijsondersteuning

17 werd namelijk afgebouwd en in plaats daarvan konden bedrijven een bedrijfstoeslag krijgen aan het einde van het jaar. Deze bedrijfstoeslag was niet langer gekoppeld aan de productie. Dit zou de inkomensstabiliteit bevorderen (Mid Term Review, z.d.). Doordat de koppeling tussen steun en productie wegviel, konden de landbouwers marktgerichter gaan produceren. Ook waren er enkele randvoorwaarden met betrekking tot het milieu, de voedselveiligheid, plantengezondheid en dierenwelzijn waaraan de landbouwer zich moest houden om steun te ontvangen (Europese Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2005). In 2008 heeft de Europese landbouwcommissaris, Mariann Fischer Boel, verklaard dat er vanuit de Europese Commissie geen voorstel tot verlenging van het melkquotastelsel na 2015 zal komen. Dit wordt verantwoord door het feit dat de marktsituatie ondertussen sterk veranderd is. Er is geen sprake meer van een aanbodoverschot maar eerder van een aanbodtekort. Dit vindt zijn oorzaak in een enorme vraag naar melk op de wereldmarkt door onder andere de aanhoudende droogte in Australië en een toenemende vraag naar melkproducten in China en Zuidoost-Azië. Een andere belangrijke reden is de druk van de wereldhandelpartners voor de verlaging van bescherming van de zuivelsector binnen de Europese Unie zodat andere zuivelproducerende landen ook toegang krijgen tot de Europese markt (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). In Vlaanderen werd een stappenplan opgesteld in samenspraak met landbouworganisaties en de zuivelsector. Dit stappenplan moet de melkveehouders voorbereiden op de nieuwe marktsituatie en bevat de maatregelen die gedurende worden genomen om tot de afschaffing van de quotaregeling te komen. In 2006 was er reeds een quotaverruiming als gevolg van de MTR. Het quotum werd namelijk gedurende 3 opeenvolgende tijdvakken met 0,5% verhoogd. Vanaf 1 april 2008 is er dan een verhoging van het plafond aan het begin van elk tijdvak van liter. Dit is een bijkomende verhoging van 2%. Ook wordt een deel van de nationale reserve verdeeld over de landbouwers met quotum waardoor het quotum nog verhoogd wordt met 0,4%. De prijs waaraan het quotum verhandeld kan worden, wordt geleidelijk aan verminderd tot 0,12/l melk in 2011 (Platteau, Van Bogaert & Van Gijseghem, 2008). 2.3 Risico s Risico is een factor die zeer moeilijk definieerbaar en meetbaar is. Bij het definiëren van risico is het belangrijk om te kijken naar de begrippen onzekerheid en variabiliteit. Volgens Hardaker et al. (2007) kan risico worden gedefinieerd als imperfecte kennis waarbij de mogelijke uitkomsten met hun kansen bekend zijn en er onzekerheid bestaat wanneer die kansen niet gekend zijn. Verder kunnen we onzekerheid definiëren als imperfecte kennis en risico als onzekere gevolgen.

18 Risico en onzekerheid Onzekerheid is noodzakelijk voor het voorkomen van risico maar onzekerheid heeft niet altijd een risicovolle situatie ten gevolge (Harwood et al., 1999). Wanneer men een beslissing neemt zonder onzekerheid, is er voor elke actie die men kan kiezen slechts één mogelijk gevolg. Wanneer er bij het nemen van de beslissing wel onzekerheid is, zijn er voor elke actie die men kan kiezen meerdere mogelijke gevolgen. Er kunnen zich vele gebeurtenissen voordoen in de tijd tussen het moment dat de beslissing gemaakt werd en de tijd wanneer de gevolgen ondervonden worden. Een onzekere situatie brengt niet altijd risico met zich mee. Risico is er enkel indien de uitkomst van een onzekere situatie ook invloed heeft op een individu of een groep (Fleisher, 1990). Bijvoorbeeld indien men al het spaargeld op een spaarrekening heeft staan, zal men geen risico ondervinden indien de beleggingsmarkt plots in elkaar zakt. Versteegen en Rijkens (2007) delen onzekerheid op naar kansen en naar risico s. Een risico bestaat uit de oorzaak, het risico zelf en het gevolg ervan. Risico wordt dan ook als volgt gedefinieerd: Risico = kans x gevolg Risico is de kans op zowel negatieve als positieve gevolgen (Fleisher, 1990). Bijvoorbeeld indien men beleggingen heeft dan heeft men de kans dat de beleggingen het zeer goed zullen doen ofwel dat de beleggingen niets meer waard zullen zijn. In de praktijk focust men echter eerder op de negatieve gevolgen als men over risico spreekt. Versteegen en Rijkens (2007) splitsen onzekerheden op in twee soorten: de normale onzekerheid en de bijzondere gebeurtenis. De normale onzekerheid is er sowieso maar het is onzeker hoe groot deze is. Een voorbeeld hiervan is de melkprijs. De melkprijs ligt niet vast dus er is een onzekerheid wat de precieze melkprijs gaat zijn en pas wanneer men de melk verkoopt, weet men wat de prijs is. Een bijzondere gebeurtenis komt soms voor maar soms ook niet. De gevolgen ervan komen dus soms wel ten laste van het bedrijf en soms niet. Een voorbeeld hiervan is een koeienziekte waardoor alle koeien op het bedrijf moeten worden afgemaakt. Een onzekerheid wordt als volgt gedefinieerd: Onzekerheid = waarschijnlijkheid x gevolg Bij het bepalen van de omvang van een onzekerheid moet men zowel de kans van het optreden van de gebeurtenis als de gevolgen bij optreden van de gebeurtenis in beschouwing nemen. Hierdoor kan een onzekerheid met een kleine kans van optreden en een groot gevolg even groot zijn als een onzekerheid met een grote kans van optreden en een klein gevolg.

19 Fleisher (1990) maakt een duidelijk onderscheid tussen onzekerheid en risico. Indien een situatie gelijkaardig is aan een situatie in het verleden en men de informatie uit het verleden kan gebruiken om een kansverdeling op te stellen voor de mogelijke uitkomsten van de situatie dan kan men deze situatie als risicovol beschouwen. Indien een situatie uniek is en er geen informatie beschikbaar is over gelijkaardige situaties in het verleden om een kansverdeling voor de uitkomsten op te stellen, kan men deze situatie als onzeker beschouwen. De kansverdeling die men opstelt in een risicovolle situatie is gebaseerd op objectieve gegevens terwijl bij een onzekere situatie de kansverdeling subjectief wordt bepaald omdat er geen objectieve gegevens beschikbaar zijn. Ook voor de gebeurtenissen maakt Fleisher (1990) een duidelijk onderscheid. Enerzijds zijn er continue gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de temperatuur, hoeveelheid regen, en anderzijds zijn er discrete gebeurtenissen; dit wil zeggen ofwel treedt de gebeurtenis op ofwel niet bijvoorbeeld faillissement, brand,. Soorten risico s Sommige risico s zijn uniek voor de landbouwsector bv. het risico op slechte weersomstandigheden. Andere risico s vindt men ook terug in andere sectoren bv. productierisico (Harwood et al., 1999). Risico s zijn ook plaats- en tijdsgebonden. Wat vandaag wordt beschouwd als een risicovolle handeling kan vroeger een normale zaak geweest zijn (Versteegen & Rijkens, 2007). Ook het tijdsinterval tussen het moment waarop de beslissing wordt gemaakt en het moment waarop de gevolgen zichtbaar zijn, beïnvloedt het risico (Fleisher, 1990). Met plaatsgebonden risico s wordt er de geografische ligging bedoeld. Een landbouwer in China heeft andere risico s dan een landbouwer hier (Versteegen & Rijkens, 2007). Er bestaan verschillende manieren om risico s in te delen of te categoriseren. Lammers, Ploos van Amstel en Eijkelenbergh (2009) en Kaan (1999c) delen risico s op in interne risico s en externe risico s. Met interne risico s wijzen ze op de risico s die ontstaan door de manier waarop het bedrijf georganiseerd is. Externe risico s zijn risico s die van buitenaf impact hebben op het functioneren van het bedrijf en waarover men zelf weinig of geen controle heeft. Volgens Stedula (2006) kan er theoretisch gezien een onderscheid worden gemaakt tussen tactische (of operationele) en strategische risico s. Tactische risico s vloeien dan voort vanuit de dagelijkse bedrijfsvoering. Tegen tactisch risico kan men zich indekken via verzekeringen. Strategisch risico vindt zijn oorsprong eerder bij determinanten zoals sectordynamiek en variabiliteit in overheidsbeleid en in macro-economische, sociale en natuurlijke fenomenen. Tegen strategisch risico kan men zich niet verzekeren maar verschillende bedrijfsstrategieën hebben een verschillend risicoprofiel. Dus een bedrijf kan zijn strategie aanpassen aan het strategisch risico dat men loopt (Stedula, 2006).

20 Baquet et al. (1997) stellen dat er vijf bronnen van risico zijn: productierisico, prijs- of marktrisico, financieel risico, institutioneel risico en menselijk risico. Ook Harwood et al. (1999) onderscheidt deze 5 bronnen van risico. Indien we dan hierboven kijken naar de definitie van strategisch en tactisch risico volgens Stedula (2006) kunnen we de vijf bronnen als volgt opdelen: productierisico, financieel risico en menselijk risico als tactisch risico en marktrisico en institutioneel risico als strategisch risico. Indien de werkelijke productie-uitkomsten verschillen van de gebudgetteerde productie-uitkomsten levert dit een risico op voor de mate waarin de vooropgestelde financiële doelstellingen van het bedrijf kunnen gehaald worden. Dit risico is volgens Baquet et al. (1997) productierisico. Dit kan voorkomen door bijvoorbeeld zieke koeien waardoor de totale melkgift lager is dan verwacht. Harwood et al. (1999) zeggen dat prijs- of marktrisico het risico is dat voortvloeit uit veranderingen in de prijzen van de input of de output die voorkomen nadat de productieplanning gebeurd is. Volgens Fleisher (1990) is de hoge prijsvolatiliteit in de landbouwsector het gevolg van twee kenmerken van deze sector. Het eerste kenmerk is dat de prijzen zich zeer snel aanpassen aan economische omstandigheden. Het tweede kenmerk is dat er een lange tijd zit tussen het moment dat productiebeslissingen worden gemaakt en het moment dat de producten klaar zijn voor de markt. In de landbouwsector kunnen hoeveelheidwijzigingen niet snel worden doorgevoerd als reactie op veranderende marktomstandigheden. Men kan bijvoorbeeld niet plots veel koeien bijkopen omdat de vraag naar melk gestegen is omdat dit ook andere investeringen nodig heeft zoals onder andere een nieuwe stal, meer grond,. Volgens Harwood et al. (1999) ontstaat er institutioneel risico doordat er wijzigingen gebeuren in het overheidsbeleid en de regelgeving omtrent landbouw waar de bedrijfsleider niet op voorzien is. Indien de landbouwer een investering doet, is hij niet zeker of het beleid stand zal houden gedurende de volledige levensduur van het geïnvesteerde goed. Het institutioneel risico gaat verder dan enkel het beleid omtrent landbouw. Ook bijvoorbeeld wijzigingen in het fiscaal beleid kunnen risico met zich meebrengen. Volgens Vrolijk, de Bont, van der Veen, Wisman & Poppe (2009) is er blootstelling aan institutioneel risico zodra het debat omtrent veranderingen in het beleid start. De toekomst van het bedrijf wordt dan minder zeker, leningen zijn moeilijker te krijgen,. Zij delen institutioneel risico op in twee aspecten. Het eerste aspect is de kans dat het beleid wijzigt in een bepaalde richting en het tweede aspect is de kans dat het risico profiel van het bedrijf verandert door die bepaalde richting van het beleid. Een voorbeeld hiervan is, zoals in het onderdeel de Vlaamse melkveesector reeds is aangehaald, de recente wijzigingen in het GLB zoals onder andere de afschaffing van het melkquotum. Menselijk risico komt voor in alle sectoren. Met menselijk risico bedoelt men het risico op sterfte, ziekte, scheiding,. Een voorbeeld hiervan is het plotse overlijden van de melkveehouder. Financieel risico verschilt van de andere soorten risico s omdat het afhankelijk is van de kapitaalstructuur van het bedrijf. Het financieel risico is een gevolg van financiering met vermogen

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen December 2007 Deuninck Joeri, Carels Koen, Bas Leen, Van Gijseghem Dirk Vlaamse Overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement

Nadere informatie

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Vogelbescherming Nederland. Recht op klinkende munt

Vogelbescherming Nederland. Recht op klinkende munt Nieuwe instrumenten voor de bescherming van weidevogels Triple E TB/GS/SH/KS Deze rapportage heeft 34 pagina s Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Het idee van rechten... 5 3. Analyse van het huidige

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

Familiebedrijven en internationalisering

Familiebedrijven en internationalisering Familiebedrijven en internationalisering Afstudeerscriptie Wendy Bolster Studie Management, Economie en Recht Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap Lectoraat Familiebedrijven en Bedrijfsopvolging

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk hçëíéå~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéå=áå=aáéééåäééâ=éå=_áäòéå=íkökîk=iáàå=n=î~å= ÜÉí=pé~êí~Åìëéä~å hêáëíçñ=a~ë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=iççé=sbobb`h ÅçJéêçãçíçê=W aé=üééê=táã=j^okbccb

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen De effecten van concentratie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor de toegankelijkheid van zorg januari 2015

Nadere informatie

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt»

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» «Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» Van Leemputten Geert Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen.

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 21 211 Masterproef De Griekse schuldencrisis: een analyse van oorzaken en mogelijke scenario's Promotor

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie