Jaarverslag meer dan zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. meer dan zorg"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 meer dan zorg

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 9 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen van goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Ondernemingsraad Centrale cliëntenraad Raad van Participanten 24 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Onze missie Strategische oriëntatie Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Klanttevredenheid Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Medewerkerstevredenheid Samenleving Financieel beleid 38 BIJLAGE 1: ORGANOGRAM 43 BIJLAGE 2: AFKORTINGENLIJST 44 2

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 aan van Stichting Laurens. Het verslag geeft inzage in waar Laurens voor staat, welke resultaten we hebben behaald en hoe we deze resultaten hebben bereikt in het verslagjaar Met dit document en de digitale enquête DigiMV leggen wij maatschappelijk verantwoording af. Hoewel sinds 2012 het maatschappelijk jaarverslag is komen te komen vervallen, hebben wij ervoor gekozen om dezelfde opzet te hanteren als in ons jaardocument We willen op een overzichtelijke en eenduidige wijze verantwoording afleggen. Ook vanuit het oogpunt van transparantie hebben we ervoor gekozen om ons jaarverslag ook dit jaar weer te publiceren. Het accent bij Laurens ligt altijd op wat iemand zelf kan en wil. Daarin ondersteunen wij mensen, met oog voor hun unieke levensverhaal. Want met de kennis van het levensverhaal kunnen wij inspelen op wat mensen echt belangrijk vinden. Een comfortabele woonsituatie en kwaliteit van leven staan centraal. Wat daarvoor nodig is, weten mensen zelf als geen ander. Want dat is afhankelijk van interesses, waarden en normen, culturele achtergrond en de gezondheid die iemand ervaart. Naast ons uitgebreide dienstenaanbod, onze grote keuze aan woonvormen en de beschikbaarheid van goede medische zorg, zijn vooral onze medewerkers en vrijwilligers van groot belang. Laurens biedt meer dan zorg! De kern voor 2012: Het jaar 2012 kent vooral een resultaatgerichte, ondernemende focus op de klant. Een focus op de tevredenheid van de klant en daarmee op de groei van ons marktaandeel. In 2012 introduceren we de nieuwe indeling in product-marktcombinaties en de daaraan gekoppelde nieuwe procesinrichting van de organisatie is ook het jaar waarin het buurtgericht werken een sterke impuls heeft gekregen door de aanbestedingen door deelgemeenten van de WMO-velden welzijn en zorg. Kortom, 2012 was een jaar waarin we met alle medewerkers stevig hebben doorgebouwd aan het op onderscheidende wijze beantwoorden van de vraag van onze klant. I.C. Thepass Voorzitter Raad van Bestuur M.N.M. Scholten Lid Raad van Bestuur 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Vanaf 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de externe verantwoording en is een maatschappelijk jaarverslag niet meer verplicht. Laurens heeft ervoor gekozen voor het jaarverslag 2012 toch dezelfde structuur te hanteren als in het maatschappelijk jaardocument Op deze wijze legt Laurens op een eenduidige en overzichtelijke wijze verantwoording af, voldoen we aan wet- en regelgeving omtrent verslaglegging en sluiten we aan bij de Zorgbrede Governancecode. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Deel 1: maatschappelijk verslag Voorwoord; Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de verslaglegging; Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie; Hoofdstuk 3: Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; Hoofdstuk 4: Beleid, inspanningen en prestaties. Deel 2: jaarrekening Financiële prestaties: de jaarrekening 2012 en de toelichting daarop. Daarnaast is DigiMV, een web-enquête, onderdeel van het jaardocument. Via DigiMV zijn kwantitatieve en feitelijke gegevens over Stichting Laurens gedeponeerd. Het jaardocument en de jaarrekening worden gedeponeerd bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze documenten zijn ook te vinden op Dit jaardocument is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 21 mei 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 27 mei De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 4

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggend rechtspersoon Stichting Laurens Adres Nieuwe Binnenweg 29 Postcode 3014 GB Plaats Rotterdam Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Geschiedenis Laurens is in 2006 na acht jaar samenwerken ontstaan uit een fusie van de stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam (KVV) en de stichting Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond (NZR). Bij deze fusie is tevens een personele unie tot stand gebracht van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht met de woningcorporatie MaasAnker. De nieuwe organisatie heeft de naam Laurens gek egen, naar een Romeinse weldoener, die in de derde eeuw opkwam voor mensen die dat nodig hadden. Woningcorporatie MaasAnker ging na de fusie verder als Laurens Wonen. In januari 2010 is de fusie tussen Laurens en Zorg Compas afgerond. Laurens is uitgegroeid tot een sterke en flexibele zorgorganisatie en is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. In bijna alle wijken staan we klaar voor ouderen in alle levensfases. Structuur Laurens is een stichting die wordt geleid door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht. De organisatie is ingericht volgens een geografische indeling. In totaal zijn er zes regio s die elk een regiodirecteur hebben: Lansingerland, Noord-Oost, Noord-West, Centrum, Zuid-Oost en Zuidrand. Daarnaast heeft Laurens vijf concernafdelingen: Planning & Control; Personeel, Organisatie & Opleidingen; Innovatie & Ontwikkeling; Financieel Administratieve Dienst en Vastgoed. Het organogram van de organisatie is als bijlage bij dit document gevoegd. 5

6 In 2007 is de Landgoed Olaertsduyn BV opgericht, waarvan Stichting Laurens de enige aandeelhouder is. In de BV zijn de exploitatie van een conferentiehotel en het verlenen van diensten aan ouderen ondergebracht. Op 1 januari 2011 is de Laurens Houdster Maatschappij BV opgericht, waarvan Stichting Laurens de enige aandeelhouder is. Ook zijn op 1 januari 2011 de Vastgoed Motorstraat BV en de Hotel Motorstraat BV opgericht. Deze BV s houden zich bezig met het ontwikkelen van een revalidatiehotel (vastgoed) en op termijn de exploitatie (hotel) hiervan. De Laurens Houdster Maatschappij BV is de enige aandeelhouder van deze BV s. In 2012 zijn de statuten van de Hotel Motorstraat BV aangepast. De naam is veranderd in Zorg en Welzijn Rotterdam BV met als doel het verrichten van activiteiten op het gebied van dienstverlening, welzijnswerk en zorg, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Samen met de SWKGroep is de Buurtzorgcombinatie BV opgericht. Zorg en Welzijn Rotterdam BV heeft 49% van de aandelen. Deze BV heeft als doel maatschappelijke activering, met daarbij bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving en groepen die achtergesteld zijn of dreigen te raken. Deze BV heeft meegedaan met de WMO-aanbesteding in een aantal deelgemeenten van Rotterdam. Deze BV opereert onder de naam Zowel!. Advies- en medezeggenschapsorganen Binnen Laurens is een aantal medezeggenschaps- en adviesorganen actief. Dit zijn: de ondernemingsraad, zie paragraaf 3.5; de centrale cliëntenraad, zie paragraaf 3.6; de Raad van Participanten, zie paragraaf Kerngegevens Kernactiviteiten Laurens is een grote aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. We bieden zorg en dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase. Met ruim medewerkers in 21 woonzorgcentra, 10 verpleeghuizen en 18 woongebouwen levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan met name ouderen in Rotterdam en omsteken. Ook leveren we zorg en diensten aan huis. Alles in huis voor mensen met een zorgbehoefte Onze ondersteuning varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot permanente of tijdelijke woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal mogelijk. Laurens levert alle AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. 6

7 Sociaal en actief Laurens speelt een actieve rol in het bevorderen van sociale contacten en deelname aan (maatschappelijke) activiteiten. Zo hebben wij ontmoetingspleinen en organiseren wij een breed scala aan recreatieve en educatieve activiteiten onder de naam Laurens Actief. Ook zijn inmiddels de uitjes en vakanties van ons UITbureau voor Ouderen bekend. Verder organiseren we complete vakanties met zorg. Met andere woorden: wij zorgen niet alleen voor het nodige, maar ook voor de léuke dingen van het leven! Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en verzorging Aantal Klanten per einde verslagjaar Aantal klanten in instelling op basis van een ZZP Aantal klanten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal extramurale klanten (inclusief klanten met begeleiding of dagbesteding op basis vande functies BG en/of BGG (voor zover niet opgenomen in de instelling) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar klanten 19 klanten klanten bedden/plaatsen Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG)) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) dagen dagen dagdelen uren Personeel in loondienst Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar ,61 personen fte Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar waarvan wettelijk budget waarvan overige bedrijfsopbrengsten euro's euro's euro's 7

8 Revalidatiecentra Aantal Capaciteit Aantal beschikbare klinische bedden per einde verslagjaar Aantal beschikbare poliklinische behandelplaatsen per einde verslagjaar 10 bedden 5 plaatsen Productie Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Aantal eerste consulten in verslagjaar Aantal klinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar Aantal klinische opnamen in verslagjaar Aantal in verslagjaar gesloten DBC's/DOT zorgproducten Aantal in verslagjaar geopende DOT zorgproducten dagen 78 consulten uren uren 40 opnamen 149 DBC's/DOT zorgproducten 155 DOT zorgproducten Werkgebieden Laurens richt zich op zorg, welzijn, dienstverlening en wonen vanuit de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Lansingerland en Oostvoorne. Het betreft de zorgkantoorregio s Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en Delft-Westland-Oostland. De uitvoering van de zorg- en dienstverlening wordt georganiseerd vanuit een aantal regionale organisaties. In onderstaande tabel staan per regio de woonzorglocaties vermeld met het aantal klanten per 31 december Regio / locatie Aantal klanten per 31 december 2012 Regio Noord-West: deelgemeenten Hillegersberg/Schiebroek, Overschie 788 woonzorgcentrum Stadzicht 232 woonzorgcentrum Liduina 109 woonzorgcentrum De Wilgenborgh 99 woonzorgcentrum Borgsate 155 woonzorgcentrum Den Hoogenban 75 woonzorgcentrum Arcadia 118 Regio Centrum: deelgemeenten Rotterdam-Centrum, Noord, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk centrum voor revalidatie en specialistische zorg Antonius Binnenweg 185 verpleeghuisvoorziening De Dukdalf 40 woonzorgcentrum Delfshaven 98 woonzorgcentrum De Schans 41 woonzorgcentrum/verpleeghuis Blijdorp

9 Aantal klanten per 31 december 2012 Regio Noord-Oost: (deel)gemeenten Prins Alexander, Capelle a/d IJssel 470 Regio / locatie woonzorglocatie voor ouderen met dementie De Hofstee 143 woonzorglocatie voor ouderen met dementie De Naber 35 woonzorgcentrum Nijeveld 64 woonzorgcentrum De Schutse 147 woonzorgcentrum De Aarhof 69 locatie voor kortdurende revalidatie Avanze 12 Regio Zuid-Oost: deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord 676 centrum voor revalidatie en kortdurende zorg Antonius IJsselmonde 172 psychiatrisch woonbehandelcentrum Aesopus 83 woonzorgcentrum Dijkveld 58 kleinschalige woonvoorziening De Hoek (NAH) 12 palliatief centrum Cadenza 18 woonzorgcentrum Simeon en Anna 250 woonzorgcentrum Maasveld 60 kleinschalige woonlocatie voor ouderen met dementie Zomerhoek 23 Laurens regio Zuidrand: (deel)gemeenten Charlois, Barendrecht, Westvoorne 372 woonzorgcentrum Dorpsveld 44 woonzorgcentrum Joachim en Anna 44 woonzorgcentrum De Elf Ranken 134 woonzorgcentrum Borgstede 126 kleinschalige woonlocatie voor ouderen met dementie Bollaarshoeve 24 Regio Lansingerland: gemeente Lansingerland 399 woonzorgcentrum Hergerborch 47 woonzorgcentrum Huize Sint Petrus 93 woonzorgcentrum/verpleeghuis De Oudelandse Hof 178 woonzorgcentrum De Tuinen Samenwerkingsrelaties Vanwege de grote omvang van Laurens onderhouden we met alle regionale en landelijke relevante organisaties formele en informele contacten. Het betreft onder andere overheden, zorgorganisaties (zoals collega V&V-organisaties, VG, GGZ, thuiszorg, ziekenhuizen), woningcorporaties, branche organisaties en zorgkantoren. Op het niveau van het concern zijn er verschillende samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt een aantal van deze samenwerkingsverbanden kort beschreven. 9

10 Project Zichtbare schakels Laurens is actief in het project Zichtbare Schakels in Rotterdam. In de aandachtswijken van de stad worden extra wijkverpleegkundigen ingezet voor het beter verbinden van zorg, wonen en welzijn op wijkniveau. Samenwerking met SWKGroep Eind 2011 zijn Laurens en de SWKGroep gaan samenwerken met het oog op het aanbieden van maatschappelijke arrangementen in Rotterdam. Dit doen we naast de activiteiten die wij nu al, los van elkaar, ondernemen op het gebied van zorg en welzijn. Hier verandert niets in. Samen hebben we een nieuwe organisatie opgericht, onder de naam Zowel!, die staat voor het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve concepten op het gebied van zorg en welzijn in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In 2012 hebben we meegedaan met de WMO-aanbesteding in een aantal deelgemeenten in Rotterdam. We hebben de aanbesteding in de deelgemeente Delfshaven gewonnen. Intentieverklaring ketenzorg dementie Op maandag 30 januari 2012 hebben Alzheimer Nederland, Bavo-Europoort, Erasmus MC, Alzheimer Centrum Zuidwest Nederland, Gemeente Rotterdam, Oser, Riagg en Laurens een intentieverklaring ondertekend in het kader van ketenzorg dementie. Het doel van deze overeenkomst is om optimale zorg en ondersteuning te realiseren voor mensen met dementie (met specifieke aandacht voor jongdementerenden) en hun mantelzorgers in Rotterdam. Rotterdam Stroke Service (RSS) De Rotterdam Stroke Service (RSS) heeft als doelstelling het bieden van kwalitatief hoogwaardige ketenzorg voor klanten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Deelnemers in dit netwerk zijn Erasmus Medisch Centrum, Medisch Centrum Rijnmond Zuid en het Sint Franciscus Gasthuis, de Laurens-verpleeghuizen Antonius IJsselmonde en Antonius Binnenweg en het Rheumaverpleeghuis. Samenwerking IJssellandziekenhuis Laurens en drie andere zorgorganisaties hebben in 2012 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het IJssellandziekenhuis getekend. In deze overeenkomst staan de afspraken die de organisaties met elkaar hebben gemaakt over de kwaliteit van de zorg voor patiënten, die na het ontslag uit het ziekenhuis nazorg nodig hebben. Patiënten kunnen kiezen van welke organisatie zij de nazorg willen ontvangen. Genero Genero staat voor Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving. Het netwerk bestaat uit meer dan honderd partners en is gericht op het verbeteren van zorg en welzijn voor ouderen. Laurens is onder andere actief betrokken bij het project Even buurten. Dit project stelt ouderen in staat langer zelfstandig te wonen in hun eigen buurt. Even buurten brengt hen in contact met buurtbewoners en vrijwilligers en schakelt, indien nodig, professionele ondersteuning in onder het motto Gelukkig oud worden in eigen buurt, daar zorgen we samen voor. Lectoraat Samenhang van wonen, diensten en zorg Laurens heeft voor de periode een lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg ingesteld aan de Hogeschool Rotterdam. Dit lectoraat heeft als doel om, op basis van praktijkgestuurd onderzoek, 10

11 kennis te genereren over samenhang in de zorg voor ouderen. Ook bevordert het lectoraat de toepassing van de kennis in de praktijk van de ouderenzorg en onderwijs. Voorbeelden van behaalde resultaten voor Laurens zijn: project in touch ( ): het ontwikkelen en aanbieden van individuele spellen op een tablet aan mensen met dementie en de evaluatie daarvan; het omzetten van de uitkomsten van het project Seniorenkracht naar leerarrangementen voor verzorgenden. De leerarrangementen worden aangeboden aan de medewerkers; evaluatie van een aantal woonzorgconcepten, zoals Jah-Jireh in de Kellogflat en de klantbeleving van de revalidatiepoli in Antonius Binnenweg. Op basis van de behaalde resultaten wordt het lectoraat in de periode voortgezet. Conforte Conforte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Rotterdam. Door het bundelen van kennis en ervaring wordt gezorgd voor een krachtig netwerk. Dat is ook de betekenis van de naam: met kracht. Daarnaast zijn er in de regio s diverse inhoudelijke samenwerkingsverbanden, gericht op de uitvoering van wonen, diensten en zorg. 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur Laurens hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en verankering en wil de besturing dan ook afstemmen op hedendaagse denkbeelden. Laurens onderschrijft de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governancecode, die is opgesteld door de brancheorganisaties in de zorg. Laurens past deze code integraal toe. De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode, die in 2010 is vernieuwd en aangescherpt, zijn opgenomen in de statuten van Laurens en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. Wanneer de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden tot voorzitter. De verhouding tussen de bestuursleden is gebaseerd op collegialiteit en gelijkwaardigheid. Het bestuur vormt een personele unie met de Raad van Bestuur van Laurens Wonen. Naam Bestuursfunctie Portefeuille I.C. Thepass Voorzitter Strategie Positionering op de markt Besturingsfilosofie Strategische en kwaliteitsontwikkeling zorg- en dienstverlening Kennisontwikkeling en innovatie drs. M.N.M. Scholten Lid Bedrijfsvoering Organisatie en beheer van zorg- en dienstverlening Kwaliteitsbeleid Vastgoed Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Breed Welzijn Delft Voorzitter bestuur Nico Adriaanstichting Rotterdam Lid Raad van Toezicht De Werkplaats 12

13 Taak De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid en voor de algehele aansturing. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke taak als zorgverlener. Het bestuur maakt een evenwichtige afweging van ieders belangen. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het beleid in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en waarborgt de continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur stimuleert, behartigt en bewaakt de identiteit van de organisatie en laat zich daarbij adviseren door de Raad van Participanten. De Raad van Bestuur legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn samen en afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur is gezamenlijk gesprekspartner van de Raad van Toezicht, het directieberaad en het strategisch beraad. Het strategisch beraad wordt geleid door I.C. Thepass, voorzitter van de Raad van Bestuur. M.N.M. Scholten, lid van de Raad van Bestuur, leidt het directieberaad. De Raad van Bestuur is tevens gesprekspartner voor de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de Raad van Participanten. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de belangen of reputatie van de organisatie (medewerkers en klanten) en het maatschappelijk belang schaden. Vergaderingen De Raad van Bestuur vergadert één keer per twee weken op een vast tijdstip. Tijdens deze vergaderingen wordt het bestuursbeleid voorbereid, besproken, gecoördineerd, afgestemd en vastgesteld. De Raad van Bestuur overlegt daarbij in ieder geval over de aandachtsgebieden en over de bewaking en toetsing van de uitwerking en uitvoering daarvan. Verder overlegt de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die op de agenda staan in het overleg met de Raad van Toezicht, de overlegvergadering met de ondernemingsraad, het overleg met de centrale cliëntenraad en het overleg met de Raad van Participanten. Openbaarheid en belangenverstrengeling De leden van de Raad van Bestuur zijn open over hun nevenfuncties. Ook zorgen zij ervoor dat er geen (schijn van) strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en belangen van de organisatie. Voordat een lid van de Raad van Bestuur een nevenfunctie aanvaardt, legt de bestuurder dit voor aan zijn collega-bestuurslid en aan de Raad van Toezicht. Indien de nevenfunctie ook naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen nadelige invloed heeft op het functioneren van de organisatie en van het bestuurslid, kan hij of zij de nevenfunctie aanvaarden. Honorering De honorering van de leden van de Raad van Bestuur is in lijn met de in 2009 door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) gezamenlijk uitgebrachte beloningscode voor bestuurders in de zorg en de Wet Normering Topinkomens. 13

14 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal vijf leden. In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden en één toehoorder uit de Raad van Toezicht van Laurens Wonen. Eén lid van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de centrale cliëntenraad. In de statuten is bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht vanuit een Protestants- Christelijke kerkgenootschap en twee leden vanuit de Rooms-Katholieke kerk een speciale taak hebben bij de instandhouding van de identiteit. De benoeming van deze leden gebeurt daarom met instemming van de Raad van Participanten. Deze instemming gebeurt uitsluitend op grond van het aanvullende criterium of de voorgedragen kandidaat voldoende in staat is om toezicht te houden op het inhoud geven aan de statutaire grondslag en doelstelling van de stichting, en op het vitaal houden van de identiteit van de stichting volgens het identiteitsbeleid. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is daarmee acht jaar. Bij de bestuurlijke fusie tussen Zorg Compas en Laurens, medio 2008, is in aanvulling op deze twee termijnen van vier jaar een afspraak gemaakt over het aftreedschema. Leden, die in de rechtsvoorgangers al meer dan twee termijnen van vier jaar hebben vervuld, kunnen nog maximaal één termijn van vier jaar vervullen. Dit zou betekenen dat per jaar gemiddeld één lid de Raad van Toezicht verlaat. Om te voorkomen dat er voortdurend selectieprocedures zijn, is ervoor gekozen om elke twee jaar twee leden van de Raad van Toezicht te vervangen. Medio 2012 heeft de heer drs. R.L. de Bakker afscheid genomen van de Raad van Toezicht en is de heer B. Gerner als lid benoemd. Eind 2012 is de heer R. Nijman afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens. De Raad van Toezicht bestond geheel 2012 uit zes leden en één toehoorder. 14

15 Naam Functie Aandachtsgebied prof. dr. F.G.A van der Meché (RK-afgevaardigde) drs. R.L. de Bakker (tot juni 2012) J.R.M. Nijman (RK-afgevaardigde) (tot 31 december 2012) mw. mr. J. Vijlbrief-van der Schaft (voordracht CCR) voorzitter Raad van Toezicht voorzitter remuneratiecommissie voorzitter commissie K&V lid Raad van Toezicht voorzitter auditcommissie lid remuneratiecommissie Zorg Financieel / commercieel lid Raad van Toezicht Financieel / commercieel lid Raad van Toezicht Juridisch / maatschappelijk P. Boekhoud (PC-afgevaardigde) Vice-voorzitter Raad van Toezicht lid remuneratiecommissie (vanaf juni 2012) mr. B.R.I.M. Gerner (RK-afgevaardigde) (vanaf mei 2012) drs. J.C. Visser (PC-afgevaardigde) lid Raad van Toezicht lid auditcommissie lid Raad van Toezicht lid auditcommissie lid commissie K&V Keten-afspraken Financieel Beleidskaders zorg Relevante nevenfuncties Eerste benoeming / moment aftreden Raad van Toezicht Mohs klinieken, Dordrecht (Voorzitter) Raad van Toezicht Capri Hartrevalidatie, Rotterdam Raad van Toezicht Sherpa, Baarn Raad van Toezicht Park MC Rotterdam Raad van Toezicht Big Move Amsterdam Algemeen Bestuur Laurensfonds, Rotterdam 2004 / / 6 Lid Raad van Toezicht Stichting Raamwerk te Noordwijkerhout/Katwijk 1989 / / 3 Voorzitter Raad van Commissarissen SPIE Nederland BV Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Kendrion NV Voorzitter Raad van Commissarissen WCC (Went Computing Consultancy Group) Lid bestuur Stichting Continuïteit TomTom Voorzitter Raad van Toezicht Florence (per 25 mei 2011) Algemeen Bestuur Laurensfonds, Rotterdam 1999 / / 6 Advocaat te Rotterdam (Honorair) rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank te s-gravenhage Lid/secretaris generale college voor bezwaren en geschillen in de Protestante Kerk (PKN) Lid bestuur Stichting Gemeentefonds Lid bestuur Stichting Beleggingsfonds Hervormde gemeente te Rotterdam Lid bestuur Stichting Grote Kerk te Rotterdam Adviseur van de Stichting Diakonaal Centrum Pauluskerk (vanaf 2012) 2006 / / 6 Lid van het Centrum voor educatieve dienstverlening 2001 / / 6 Lid van de Raad van Toezicht van Youth for Christ Nederland Expert bij het platform Beta-techniek Lector hogeschool Rotterdam Directielid de nieuwe kans Kerkeraadslid Kerk van de Nazarener Voorzitter European Nazarene college Raad van Bestuur Imtech NV 2012 / / 4 Vicevoorzitter ICC Nederland Bestuurslid/penningmeester Stichting Ouderenhuisvesting 2006 / / 6 mr. ing. A.T. Alderliesten toehoorder Raad van Toezicht Wonen Bestuurslid/penningmeester Stichting Ouderenhuisvesting 2006 / / 4 Aantal bijgewoonde vergaderingen 15

16 Taak en werkwijze Conform de statuten van Laurens houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden huizen, instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De taak en werkwijze zijn nader uitgewerkt in een reglement. Om de toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig informeren door de Raad van Bestuur. In de regel gebeurt dit als voorbereiding op of tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht, maar wanneer daar aanleiding voor is, kan de Raad van Bestuur ook tussentijds revelante informatie aan de Raad van Toezicht verstrekken. De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een basis van vertrouwen, openheid en integriteit. De leden van de Raad van Toezicht zijn door de diverse kennisvelden en functies die zij in het dagelijks leven vertegenwoordigen, in staat toezicht te houden en te functioneren als raadsman en klankbord voor de Raad van Bestuur. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Toezicht voldoet aan de eisen voor onafhankelijkheid en belangenverstrengeling. Dit vereiste is vastgelegd in de statuten en het reglement. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke instelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een (in)direct belang heeft bij Stichting Laurens. Omdat de heer Bakker per 25 mei 2011 benoemd is tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Florence, een zorgorganisatie in de regio Den Haag, is hij medio 2012 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht van Laurens. De overige leden van de Raad van Toezicht hadden geen bezwaar tegen het tijdelijk invullen van beide toezichthoudende functies, omdat het gescheiden regio s betreft. Profielschets In een profiel is vastgesteld welke deskundigheden binnen de Raad van Toezicht noodzakelijk zijn om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Daarnaast is in een profiel vastgesteld aan welke vereisten individuele leden moeten voldoen. De profielen van de Raad van Toezicht en haar leden zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de Raad van Participanten. In de profielschets zijn de volgende expertisegebieden benoemd: financieel commercieel, retail marketing, vastgoedbeheer en -ontwikkeling, ervaring in ketenafspraken en inkoop bij partners en leveranciers, (rijks)overheid, juridisch en ethisch-morele vraagstukken. Deskundigheidsbevordering De Raad van Toezicht neemt in de jaarplanning een aantal thema s op waar extra aandacht aan wordt besteed. Deze thema s worden voorafgaand aan de reguliere vergadering behandeld. In 2012 hebben de regiodirecteuren van Zuidrand en Centrum een toelichting gegeven op hun regio en is een toelichting gegeven op de ICT-ontwikkeling, de vastgoedprojecten en de stand van zaken van de vastgoedstrategie. Daarnaast bespreekt de externe accountant jaarlijks de ontwikkelingen in de zorg vanuit zijn perspectief. Op 17 september 2012 is met de externe accountant gesproken over de trends en actuele kwesties in de sector, zoals het scheiden van wonen en zorg, de WMO-aanbestedingen en de consequenties hiervan voor Laurens. Belangrijke rapporten die uitkomen, zoals van de Raad 16

17 voor de Volksgezondheid & Zorg, worden verspreid en waar nodig besproken. Ook is de Raad van Toezicht een collectief lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Individuele leden hebben de mogelijkheid om in het kader van deskundigheidsbevordering symposia en andere bijeenkomsten bij te wonen. In 2012 hebben leden van de Raad van Toezicht symposia bijgewoond, cursussen gevolgd en intervisiebijeenkomsten bijgewoond op het gebied van professionalisering, betrokkenheid en onafhankelijkheid, het onderkennen van early warning - signalen en informatievoorziening. Daarnaast heeft een lid de executive leergang Het brein in de boardroom van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd en zijn het leiderschapssymposium van Comenius, een bijeenkomst Mededinging & Zorg en een Invitational Conference van de IGZ over systeemtoezicht bezocht. Reguliere vergaderingen De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes maal per jaar, maar minimaal vier maal per jaar. In 2012 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd. De Raad van Toezicht nam onder andere de volgende besluiten: goedkeuren jaarrekening 2011; goedkeuren jaardocument 2011; goedkeuren kaderbrief 2013; goedkeuren jaarplan en begroting 2013; goedkeuren ijkpunten 2013 Raad van Bestuur; goedkeuren benoemen nieuwe leden Raad van Participanten; goedkeuren juridische samenwerkingsvorm met de SWKGroep op het gebied van de WMO; instemmen met het beleidsdocument Zorg rondom het levenseinde. In de vergaderingen wordt steeds aandacht geschonken aan interne en externe ontwikkelingen, inhoudelijke aan zorg gerelateerde onderwerpen en bedrijfseconomische zaken. Door deze opzet wordt voorkomen dat de agendering eenzijdig kan worden. Herhaaldelijk is aandacht gegeven aan de ontwikkelingen rond de WMO-aanbestedingen in de gemeente Rotterdam en het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg en de consequenties hiervan voor Laurens. Daarnaast is ook bijzondere aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de nieuwe strategie Zo was er in juli een brainstormsessie en is in december de visienota besproken. Commissies De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De auditcommissie bestaat uit de heren drs. R.L. de Bakker (tot juni 2012), drs. J.C. Visser, mr. B.R.I.M. Gerner (vanaf juni 2012) en mr. ing. A.T. Alderliesten. De auditcommissie heeft een voorbereidende rol bij het toezicht van de Raad van Toezicht op de volgende onderwerpen: de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële informatieverschaffing door Laurens; de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; de relatie met de externe accountant. 17

18 Voor de uitvoering van haar taken heeft de auditcommissie in 2012 driemaal vergaderd, waarvan één keer in het bijzijn van de externe accountant. Tijdens de vergaderingen werden onder meer de volgende onderwerpen besproken: kwartaalrapportages; jaarverslag en jaarrekening 2011; begroting De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de benoeming, beoordeling en honorering van de bestuurders. Jaarlijks houdt deze commissie, bestaande uit de heren prof. dr. F.G.A. van der Meché en P. Boekhoud, een beoordelingsgesprek met elk lid van de Raad van Bestuur over het individuele functioneren. Daarnaast houdt de commissie een gezamenlijk gesprek met de Raad van Bestuur over het onderling functioneren. Van beide gesprekken worden verslagen gemaakt, die ter goedkeuring worden aangeboden. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de overige leden van de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over de uitkomst van de beoordeling. Bij de beoordeling ziet de remuneratiecommissie er vooral op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De commissie heeft in 2012 de doelen en uitkomsten over 2011 en de samenwerking binnen de Raad van Bestuur en met de Raad van Toezicht besproken. Daarbij is geconcludeerd dat deze in haar diversiteit goed functioneert. Ook heeft men vooruitgekeken naar de grote uitdagingen in de AWBZ-sector. Er zijn geen nieuwe honoreringsafspraken gemaakt. Eind 2012 is een commissie Kwaliteit & Veiligheid ingesteld voor een periode van twee jaar. Deze commissie bestaat uit de heren prof. dr. F.G.A. van der Meché en drs. J.C. Visser, de voorzitter van de Raad van Bestuur en een specialist ouderengeneeskunde. Deze commissie heeft de opdracht om het door de Raad van Toezicht vastgestelde concept-informatieprotocol verder te ontwikkelen en de informatie over kwaliteit en veiligheid, die daardoor verkregen wordt, te bespreken met de Raad van Bestuur. Uitgangspunt hierbij is dat kwaliteit en veiligheid wordt gemaakt door de professionals op de werkvloer. Van daaruit wordt beoordeeld wat voor taken managers, bestuurders en toezichthouders hebben en hoe dat geborgd wordt. In de reguliere vergaderingen wordt de Raad van Toezicht hierover geïnformeerd. Na twee jaar wordt besloten op welke wijze kwaliteit en veiligheid binnen de Raad van Toezicht blijvend kan worden verankerd. Contact met de organisatie De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om regelmatig goed contact met de organisatie te hebben. Daarom houdt de Raad van Toezicht werkbezoeken aan een aantal locaties. In 2012 hebben leden van de Raad van Toezicht een bezoek gebracht aan de regio s Lansingerland, Noord-Oost en Zuid- Oost. Daarnaast zijn de directeuren regelmatig te gast bij de themabesprekingen, die aan de reguliere vergaderingen voorafgaan. Leden van de Raad van Toezicht zijn op hun beurt regelmatig te gast bij sociale gebeurtenissen in de organisatie, zoals de nieuwjaarsreceptie, opening van een locatie en afscheidsbijeenkomsten. In 2012 is een lid van de Raad van Toezicht bij meerdere vergaderingen van de centrale cliëntenraad aanwezig geweest. Daarnaast heeft een ruime vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht deelgenomen aan de door de centrale cliëntenraad georganiseerde conferentie over de maaltijd in de hoofdrol. In april 2012 zijn enkele leden van de ondernemingsraad voorafgaand aan de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht te gast geweest. Zij hebben gesproken over een aantal speerpunten, naar 18

19 aanleiding van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn op hun beurt aanwezig geweest bij een vergadering van de ondernemingsraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht en het vernieuwde Dagelijks Bestuur van de Raad van Participanten hebben in 2012 met elkaar kennisgemaakt. Evaluatie Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur geëvalueerd. Daarbij wordt een cyclus gehanteerd waarbij elk derde jaar een externe evaluatie plaatsvindt. De volgende is in In 2011 is geëvalueerd waar de Raad op toeziet. Naar aanleiding daarvan is een wijze van toezicht op kwaliteit en veiligheid ontwikkeld. In 2012 heeft een traditionele interne evaluatie plaats gevonden, waarbij het functioneren van de Raad van Toezicht in algemene zin is besproken. De conclusie was dat binnen de Raad de werkwijze naar tevredenheid loopt, evenals de relatie met het bestuur. Wel leek de relatie met de tweede laag nog wat intensiever te kunnen, door het houden van meer informele, inhoudelijke bijeenkomsten. Daarvoor is het eerste initiatief inmiddels genomen. Bezoldiging Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd. 3.4 Bedrijfsvoering Organisatie van de bedrijfsvoering De strategische doelstellingen van Laurens worden op concernniveau bepaald en vastgelegd. Uitwerking van deze doelstellingen gebeurt op concerndienst-, regio- of instellingsniveau. De directeuren zijn verantwoordelijk voor alle uitvoerende processen. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Laurens heeft de volgende directeuren: regiodirecteuren (vooral verantwoordelijk voor de processen rondom zorg- en dienstverlening); een directeur Innovatie & Ontwikkeling; een directeur PO&O; een directeur P&C; een directeur Vastgoed. Iedere maand is er overleg over de strategische doelstellingen van Laurens in het Strategisch Beraad, waarin bestuur en directeuren zijn vertegenwoordigd. De noodzakelijke afstemming van de vele bedrijfsprocessen (ontwerp, uitvoering en monitoring) tussen bestuur en directeuren vindt plaats binnen het Directieberaad. In 2012 is aan de hand van de methode Resultaatgerichte Bedrijfsvoering een verduidelijking aangebracht in rollen en verantwoordelijkheden binnen Laurens. Daarbij is helder gemaakt wie verantwoordelijk is voor welk type resultaat, ook wel resultaatgebied genoemd. Op directieniveau zijn tien resultaatgebieden benoemd, die zijn toebedeeld naar de directeuren van Laurens. Het principe dat voor één resultaat ook maar één directeur eindverantwoordelijk kan zijn, is zoveel 19

20 mogelijk nagestreefd. De optelsom van de geboekte resultaten op deze resultaatgebieden leidt tot de realisatie van de strategische doelstellingen. Eind 2012 is dit alles ook op schrift gesteld in de memo Concernsturing. De hierin beschreven rolverdeling wordt in 2013 en 2014 ingevoerd. Risicomanagement Laurens is in 2006 begonnen met het opzetten van een integraal systeem van risicomanagement. Met hulp van een extern adviesbureau zijn de bestaande en te verwachten risico s geïnventariseerd, aan de hand van de kans van optreden en het te verwachten effect. Het resultaat was een overzicht van risico s in volgorde van belangrijkheid. De risico s worden ieder jaar geactualiseerd en er worden prioriteiten gesteld De belangrijkste drie risico s worden aangepakt, zodat ze beheerst kunnen worden. Dankzij deze aanpak is er een redelijke beheersbaarheid bereikt voor de risico s die in 2006 zijn geïnventariseerd. Het bestuur heeft, samen met de Raad van Toezicht, het afgelopen jaar gekeken naar de verdere aanpak van risicomanagement in de toekomst. Een opvallende conclusie was dat de aard van de waargenomen risico s verandert. In 2006 werden de risico s vooral gedefinieerd in termen van Als de overheid dit of dat gaat doen, dan. In 2012 worden risico s veel meer gezien in termen van organisatiekwaliteit. De vraagstelling is dan: Zijn we als organisatie in staat adequaat te reageren op mogelijke externe ontwikkelingen? en: Beheersen wij onze bedrijfsprocessen voldoende om te voorkomen dat dit of dat gebeurt? Deze verandering in de beleving van risico s is in 2012 vertaald naar een nieuwe integrale benadering van risicomanagement. Samen met adviesbureau KPMG is Laurens eind 2012 een traject opgestart om deze integrale systematiek van risicomanagement te implementeren. P&C-cyclus De planning-en-controlcyclus van Laurens geeft sturing aan de organisatie. De cyclus start met het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, op basis van de gerealiseerde verwachtingen en doelen in de voorgaande jaren en het strategisch meerjarenplan. De doelstellingen worden vastgelegd in de kaderbrief, jaarplannen en begrotingen. De kaderbrief en de jaarplannen geven de koers aan van de activiteiten die plaatsvinden, waarbij de begroting de hieraan gekoppelde financiële middelen toont. Met behulp van prestatie-indicatoren wordt vervolgens gemeten of de organisatie de discipline en de middelen heeft om volgens de koers en begroting te presteren. De P&C-cyclus is in 2012 verder verbeterd door de doelstellingen nog concreter en vollediger uit te werken. Dit is gebeurd aan de hand van het model van de Resultaatgerichte Bedrijfsvoering (zie boven). Bij deze methode wordt de organisatie opgedeeld in een aantal resultaatgebieden (ook wel functiegebieden genoemd) waarop resultaten bereikt moeten worden om de strategische doelstellingen te realiseren. 20

De activiteiten en resultaten van Laurens in 2013. meer dan zorg

De activiteiten en resultaten van Laurens in 2013. meer dan zorg ontdek. De activiteiten en resultaten van Laurens in 2013 Jaarverslag 2013 meer dan zorg Inhoudsopgave 2 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2013 aan van Stichting Laurens.

Nadere informatie

Jaardocument Laurens 2011. Stichting Laurens. Jaardocument 2011

Jaardocument Laurens 2011. Stichting Laurens. Jaardocument 2011 Stichting Laurens Jaardocument 2011 INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 3. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 3.1 Algemene identificatiegegevens 5 3.2 Structuur van de organisatie

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 19 OKTOBER 2015 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Laurens is in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichting Katholieke

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Laurens, uniek net als u

Laurens, uniek net als u Laurens, uniek net als u Jaardocument 2010 versie 2 datum 31 mei 2011 Jaardocument 2010 31 mei 2011 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

De activiteiten en resultaten van Laurens in 2014. meer dan zorg

De activiteiten en resultaten van Laurens in 2014. meer dan zorg ontdek. De activiteiten en resultaten van Laurens in 2014 Jaarverslag 2014 meer dan zorg Inhoudsopgave 2 Voorwoord Laurens heeft als zorgorganisatie een maatschappelijke opdracht. De maatschappij is in

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant. De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie