Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020 Februari FoodValley ambitie Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020 Februari 2009. FoodValley ambitie 2020. Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties"

Transcriptie

1 Initiatiefgroep Februari 2009 Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties

2 2 voorwoord Alstublieft! Voor u ligt. Hierin schetsen de initiatiefnemers de ambitie en de mogelijkheden van de FoodValley om versneld door te groeien tot dé Europese topregio voor innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Het maakt duidelijk hoe de FoodValley de groeiende behoefte van de voedingsindustrie en haar klanten aan de modernisering van voedingsproducten kan bevredigen. Het schetst het beeld van een steeds productievere internationale smeltkroes van kennis en ondernemerschap: dè voedingsbodem voor grenzeloze innovatie. Het illustreert de belangrijke bijdrage van Nederland aan de ontwikkeling van hoogwaardige oplossingen voor mondiale voedselvraagstukken. Het laat zien dat De Vallei de uitvalsbasis is maar de wereld het werkterrein. Het onderstreept dat het rijk geschakeerde landschap van de FoodValley een belangrijke onderscheidende kernkwaliteit van het vestigingsklimaat is en moet blijven. Het maakt aannemelijk dat de FoodValley de concurrentiepositie van Nederland in vele opzichten zal verstevigen en dat de tijd daar ook meer dan rijp voor is.

3 4 Voorwoord Geen roze wolk Nederland wil een sterke kenniseconomie worden. In Pieken in de Delta stelt de Rijksoverheid dat Oost-Nederland in 2015 wereldwijd tot de top vijf van de meest innovatieve regio s op het gebied van voeding, gezondheid en technologie wil behoren. De programma s Food & Flowers en Gezonde mens bevestigen dit streven. De initiatiefgroep wil de potenties van het kenniscluster FoodValley nu eens echt concreet maken. Waar liggen de potenties? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor succes? Hoe komen we van droom tot realiteit? Daarbij is de initiatiefgroep niet over één nacht ijs gegaan. Vele gesprekken met bestuurders, ondernemers en overige belanghebbenden, strategische studies en een analyse van de woon-, werken recreatieruimte zijn hieraan voorafgegaan. Het resultaat is een realistische maar tegelijkertijd ambitieuze visie op de uitdaging om de FoodValley in 2020 het kennisportaal van Europa te laten zijn. en kennisinstellingen om op korte termijn een gezamenlijke marsroute uit te zetten. De initiatiefgroep doet een oproep om de energie te mobiliseren en de daarvoor benodigde focus in het beleid aan te brengen. de vaart erin Het concept FoodValley is niet nieuw. Er is al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. De huidige economische recessie vraagt om korte termijn injecties in de Nederlandse kenniseconomie. De sprint moet worden aangetrokken. Overheid, kennisinstellingen en bedrijven zullen samen de schouders onder deze schets moeten zetten om de ambitie in een hoger tempo te verwezenlijken. Op hele korte termijn biedt het concept FoodValley vooral kansen door dit initiatief in de Gebiedsagenda Vallei 2009 op te nemen. De Gebiedsagenda Vallei 2009 wordt immers vastgelegd in het MIRT 2010, het afsprakenboek tussen Rijk en regio s over investeringen in ruimte en mobiliteit in de periode Zo kan de FoodValley de basis vormen voor het coördineren van belangrijke wensen voor de regionale uitbouw in De Vallei. Tegelijkertijd worden de ambities van de FoodValley verankerd. De initiatiefnemers willen graag bindende afspraken maken over de geschetste ambities. Zij nodigen bestuurders op lokaal en landelijk niveau, internationale voedingsbedrijven, MKB en kennisinstellingen uit om actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de. Perspectief en kansen In deze ambitieschets laten de bij de FoodValley aangesloten bedrijven en instellingen zien dat er legio kansen voor het grijpen liggen. De initiatiefgroep geeft aan hoe de FoodValley invulling wil geven aan Nederland kennis- en innovatieland. Zij schetst een toekomstbeeld van het aanzicht van de FoodValley in Het is een handreiking en uitnodiging aan bestuur, marktpartijen De initiatiefgroep Stichting Food Valley Wageningen UR BioPartner Center Wageningen Oost NV Rabobank

4 6 inhoud inhoud Het aanzicht van de FoodValley regio in Alstublieft! 2 Samenvatting 8 Ambitie 8 Kennisportaal van Europa 8 Investeringsstrategie 9 Regie, sturing en draagvlak 9 De tijd is meer dan rijp 9 FoodValley: grenzeloos perspectief 12 De ambitie 13 Focus en massa creëren toegevoegde waarde innovaties 14 Voortbouwen op succes 15 Kennisportaal van Europa 16 Economische effecten 22 Economisch effect van FoodValley 23 De weg naar succes 25 De kritische succesfactoren in een notendop 26 Alles draait om valorisatie van kennis 26 Open innovatie 27 Cultuur van innovatie en ondernemerschap 28 Kernkwaliteiten uitdragen 28 Regie, sturing en draagvlak 29 Nationaal en regionaal overheidsbeleid gericht op clustervorming 29 Ruimtelijke kernkwaliteiten koesteren 33 Gastvrijheid 33 FoodValley een gebruikslandschap 33 FoodValley a healthy way of life 34 FoodValley een duurzame regio 35 FoodValley de menselijke maat 36 FoodValley stedelijke voorzieningen 37 Foodvalley creëert ruimte voor grenzeloze innovatie 38 Ruimte voor concentratie van onderwijs en onderzoek 39 Ruimte voor innovatieve bedrijvigheid 40 Ruimte voor zakelijke dienstverlening 40 Ruimte voor snelle vervoersverbindingen 41 Ruimte voor woon- en leefmilieu 42 Ruimte voor behoud van landschap 42 Gebiedsregie is succesvoorwaarde 44 Gebiedsregie 44 De ontwikkelingsas 45 De zes ontwikkelingsgebieden 46 Planning & Fasering 48 Investeringsagenda 49 Samenvattend overzicht van geraamde investeringen 49 De marketing van FoodValley 50 FoodExperience Centre 52 De Food Valley Society leden 53 Informatiebronnen 54 COLOFON 55

5 8 Samenvatting Samenvatting Food Valley ambitie 2020 Ambitie Kennisportaal van Europa Investeringsstrategie De tijd is meer dan rijp In wordt door de initiatiefnemers op een breed terrein de ambitie geschetst tot De kern is het creëren van optimale condities voor kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van voeding en voedsel in zijn volle breedte. Maar ook hoe natuurlijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het valleigebied in aanvulling hierop een belangrijke rol spelen in de concurrentieslag om studenten, wetenschappers en foodbedrijven. Traditionele productiefactoren en infrastructuur zijn basisvoorwaarden en eenvoudig te imiteren. De unieke regionale kernkwaliteiten van de FoodValley niet. Deze kwaliteiten zijn bepalend voor de populariteit van De Vallei. Het gaat over een duurzame regio, een regio met een menselijke maat en een prettig leefklimaat. Maar het gaat ook over een regio die wereldwijd verbonden is en gemakkelijk toegang biedt tot de daarbij passende stedelijke voorzieningen. Succes kweekt succes De FoodValley is een van de meest kansrijke regio s in Nederland waar het huidige kenniscluster sterk gespecialiseerd is in voeding. De FoodValley bouwt voort op haar succesvolle strategie: het stimuleren van startups, ruimte bieden aan vestiging van zowel kleinere als grotere bedrijven en hen ondersteunen in hun groei. Zij verbreedt de investering in een krachtig internationaal netwerk. En faciliteert een op open innovatie gerichte aanpak. Dit resulteert in een toenemend aantal bedrijven en kennisinstellingen dat zich met de FoodValley ambitie voor 2020 verbindt. De FoodValley, met de sterk internationaal gerichte Wageningen Universiteit en Research centrum als motor, biedt een vruchtbare voedingsbodem voor innovaties. Het domein gezonde en duurzame voeding van Wageningen UR maakt de FoodValley tot het kennisportaal naar de wereld. De omstandigheden voor innovatie zijn door de unieke concentratie van voeding gerelateerde kennis, bedrijven en instituten excellent te noemen. Verrassende combinaties van kennis en bedrijvigheid zijn het geheim van het succes. Dit is nodig voor het vinden van hoogwaardige oplossingen om de voedselproductie voor een sterk groeiende wereldbevolking veilig te stellen. Baanbrekende oplossingen voor duurzame voeding en gezondheid gerelateerde problemen zijn het resultaat. Dat vergt lef. Lef om te kiezen voor het thema gezonde en duurzame voeding. Om de ambities te realiseren wordt een aanzet gegeven voor een strategie van gericht investeren in de toekomstige ontwikkeling van wat De ontwikkelingsas wordt genoemd. De ontwikkelingsas is een verzamelnaam voor zes ontwikkelingsgebieden in de nabijheid van het kenniscentrum in Wageningen. Het gaat daarbij om ruimte creëren voor internationaal onderzoek en verdere ontwikkeling van de onderwijsketen, ruimte voor innovatieve bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening, ruimte voor wonen, sport en recreatie en verbetering van het toeristisch perspectief, ruimte voor snelle en efficiënte vervoersverbindingen met de FoodValley en om ruimte voor behoud van de onderscheidende kernkwaliteiten van de regio. Regie, sturing en draagvlak De FoodValley is uiteindelijk veel meer dan een regionaal initiatief. FoodValley is dé plek voor Nederland waar massa en concentratie van innovatiegerichte kennis binnen het agrofood en lifesciences cluster wordt nagestreefd. Daarvoor is een breed, nationaal draagvlak noodzakelijk. De FoodValley ontleent uiteindelijk haar kracht aan enthousiaste samenwerking binnen de gouden driehoek : bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Samenwerking die gericht is op ontwikkeling van de regio FoodValley. Deze kansrijke verbintenis vraagt om een visiegedreven regie en duidelijke aansturing. Met deze ambitieschets wil de initiatiefgroep het draagvlak vergroten. De mondiale dynamiek is groot. De economische recessie grijpt om zich heen. De verdere globalisering van multinationals en de toenemende clustering van research & development activiteiten zorgen ervoor dat Europese kennisregio s wereldwijd meer concurrenten krijgen. Maar ook bìnnen Europa verhevigt de concurrentie om de internationale professor en student. Succesvol kenniscluster beleid kan de concurrentiepositie van Nederland en Europa versterken door het gericht en versneld aantrekken van internationaal hoogwaardige kennis en arbeid op het gebied van voeding en lifesciences. De initiatiefnemers concluderen dat bij een succesvolle ontwikkeling van de FoodValley een aanzienlijke potentiële economische impuls in de regio, ofwel verdubbeling van de werkgelegenheid in de kennis- en voedingsindustrie, mogelijk is. Ook buiten de regio profiteert het voedingsbedrijfsleven gegarandeerd van allerlei op innovatie gerichte verbindingen met de FoodValley. Denk aan participatie in innovatieprojecten met kennisspelers in de regio, deelname aan het Top Institute Food and Nutrition, deelname aan Food & Nutrition Delta, lidmaatschap van de Stichting Food Valley, aantrekken van afgestudeerden van Wageningen Universiteit, etc. Laten we deze kans onbenut, dan zal verdere groei uitblijven.

6 10 De weg naar Succes 11 FoodValley: grenzeloos perspectief FoodValley: grenzeloos perspectief is een initiatief dat alleen kan slagen met een breed draagvlak bij het bedrijfsleven, kennisinstellingen en bestuurders. De FoodValley: we vinden hier nu al een op wereldniveau unieke clustering van wetenschap, bedrijven en instituten die gefocust zijn op voeding en wat daaraan gerelateerd is. Hierdoor ontstaat een vruchtbare en verrassende interactie tussen onderzoek en bedrijfsleven die de innovatie- en concurrentiekracht binnen de agrofood sector versterkt. Feed the World : FoodValley is een grenzeloos concept met een mondiale impact en een internationaal netwerk. Wereldwijde connectivity is het geheim van het succes. Het valleigebied is het kloppend hart. Daarbinnen staat het kennis- en bedrijvennetwerk rond Wageningen UR centraal. Zij werken allen samen met partners over de hele wereld. Zo zijn Stichting Food Valley en Wageningen UR nu al de drijvende kracht van het Food Innovation Network Europe waarin zeven andere Europese kennisregio s en prominente vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.

7 12 FoodValley: grenzeloos perspectief 13 De ambitie De ambitie Vruchtbare voedingsbodem voor grenzeloze innovaties Scherpenzeel Veenendaal Nijkerk Barneveld Ede De FoodValley wordt de vruchtbare voedingsbodem voor gezonde en duurzame voeding. Een kennisregio, gevoed door hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Waar toonaangevende grote internationale bedrijven R&D activiteiten uitvoeren. Waar de nabijheid van gespecialiseerde toeleveranciers, grote aantallen techno start-ups en de voorzieningen optimaal zijn. En waar het voor kenniswerkers goed toeven is. Rhenen Wageningen De FoodValley regio De FoodValley is een gastvrij, aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied met prima woon- en werk omstandigheden. De organisatorische, financiële en juridische omstandigheden zijn optimaal. De meeste bedrijven, kennisinstellingen en voor de FoodValley relevante voorzieningen concentreren zich nu in het WERV-gebied, ofwel Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Dit kerngebied wordt omgeven door een regionale schil van bedrijven en kennisinstellingen die onderdeel uitmaken van het internationale netwerk. Zij bieden allerlei ondersteunende kwaliteiten en faciliteiten die voor de FoodValley onontbeerlijk zijn. Deze regionale schil omvat onder andere de Utrechtse Heuvelrug inclusief Zeist, waar TNO Kwaliteit van Leven gevestigd is, Arnhem, Nijmegen en het Rivierengebied. In Barneveld bevindt zich een sterke concentratie van pluimveekennis. Ook in dit opzicht wordt over grenzen heen gekeken en samengewerkt. in Wageningen wordt druk geëxperimenteerd met innovatieve vormen van duurzame gewasbescherming

8 14 De ambitie Focus en massa creëren toegevoegde waarde innovaties Nederland bouwt haar positie als één van de meest geavanceerde landen ter wereld op het gebied van landbouw en voeding verder uit. Gesterkt door het internationale perspectief dat ons als één na grootste exporteur van agroproducten in de genen zit. Door de toenemende internationale concurrentie worden steeds hogere eisen gesteld aan innovaties. De focus komt steeds meer op het ontwikkelen van kennis voor toegevoegde waarde toepassingen te liggen. Maatschappelijke vraagstukken zoals het streven naar gezondheid, voedselzekerheid en duurzaamheid voegen daar hun eisen aan toe. Dit vraagt om nieuwe, opener en meer radicale vormen van innovatie. De belangstelling daarvoor is bij de voedingsindustrie en wetenschap groter dan ooit. De FoodValley versterkt de reeds opgebouwde focus en massa die nodig is om de maatschappelijke vragen het hoofd te bieden. Voedsel moet meer bijdragen aan een levenslange gezondheid van de consument. Innovatieve oplossingen zijn nodig om de sterk groeiende vraag naar voedsel voor een koopkrachtiger en groeiende wereldbevolking, naar schatting 7,5 miljard mensen in 2020, veilig te stellen. Klimaatverandering eist op korte termijn CO 2 -reductie. Nieuwe benaderingen van voedsel en voedselproductie zijn nodig. Benaderingen die veilig zijn voor de gezondheid van de mens, diervriendelijk en die roofbouw op natuur en bodem tegengaan. Nederland met een FoodValley verkeert in een uitstekende positie om hierin een leidende rol te spelen. De FoodValley onderscheidt zich door haar interdisciplinaire kracht en focus op gezonde en duurzame voeding. Nieuwe kansen voor innovatie zullen ook ontstaan door de interactie tussen de voedingsindustrie en aangrenzende sectoren. Binnen de FoodValley zoeken zij elkaar door de nabijheid gemakkelijk op. Via samenwerken en uitbesteden wordt kennis ook voor het MKB toegankelijk gemaakt. De toegenomen mogelijkheden van durfkapitaal en gerichte stimulerende maatregelen maken veelbelovende ideeën via spin-offs en start-ups levensvatbaar. Voortbouwen op succes De FoodValley heeft een sterk internationale focus. De afgelopen jaren is het aantal bedrijven in de FoodValley fors toegenomen en is er succesvol geïnvesteerd in een krachtig netwerk. Daartoe behoort een aantal van de grootste voedingsbedrijven ter wereld. De regio ontwikkelt zich verder tot een hoogwaardig kennislandschap, waarin een unieke concentratie van aan voeding gerelateerde bedrijven aanwezig is. Het aantal start-ups is hoog en neemt toe. Initiatieven zoals TechnoPartner/SKE regeling, het stimuleringsprogramma van Economische Zaken dat investeert in technostartups, zijn succesvol. Ontdekkingen die recent in de FoodValley zijn gedaan, hebben geleid tot daadwerkelijke innovaties. Zo ontstaat een immer groter wordende internationale mix van nieuwe kennis, technologie en ondernemerschap. Vanwege de unieke toegang tot kennis die de gehele keten vanaf productie van grondstoffen tot aan de acceptatie door de consument bestrijkt, vindt elk toonaangevend bedrijf het vanzelfsprekend dat het hier niet mag ontbreken. Zowel grote als kleine bedrijven, zowel voedingsmultinationals als lokale MKB s maken deel uit van de FoodValley. Want elk draagt met specifieke kennis bij aan de ontwikkeling van hoogwaardige oplossingen en profiteert daarvan. Om die reden gaat FoodValley uit van de 3x100 als gevolg van de 100x3 strategie: het stimuleren van grote aantallen gespecialiseerde start-ups en kleinere bedrijven, met als resultaat het aantrekken van een kleiner aantal vestigingen van grote bedrijven. Natuurlijk krijgen reeds gevestigde bedrijven en kennisinstituten de ruimte om door te groeien en blijvend te concurreren. In navolging van de grote Nederlandse spelers die hier hun R&D faciliteiten hebben, vestigen ook buitenlandse bedrijven zich gemakkelijk in de FoodValley. Zij worden immers geprikkeld door de uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden, de succesvolle innovatienetwerken, de R&D subsidies en de gerichte stimuleringsmaatregelen. De gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is succesvol in het gezamenlijk werven van fondsen om de zo gewenste innovatie in Nederland aan te jagen.

9 16 17 De tijd is meer dan rijp gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden De drie kennisvelden binnen Wageningen UR, leefomgeving, voeding en voedselproductie en gezondheid, leefstijl & leefomstandigheden, sluiten naadloos aan bij de internationaal gevoelde behoeften. De tijd is voeding en voedselproductie leefomgeving Ontwikkeling van kennis en vernieuwende toepassingen op het gebied van voedselproductie is één, maar ook logistiek wordt steeds belangrijker. Hoe behouden we de kwaliteit van het product, hoe verhogen we de snelheid van transport en hoe bewaken we de betrouwbaarheid van levering? In de FoodValley werkt men aan innovatieve antwoorden. meer dan rijp Kennisportaal van Europa De FoodValley, met Wageningen UR als motor, groeit uit tot een centre of excellence. Het wordt het kennisportaal voor Europa en de wereld op het gebied van gezonde en duurzame voeding. De vraag naar voedsel zal de komende jaren verdubbelen terwijl de wereld niet groter wordt. Een enorme uitdaging. Wereldwijd zijn de ogen nu al gericht op Wageningen voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen. Een enorme kans voor de FoodValley om hierop voort te bouwen. Excellentie in onderzoek en onderwijs en focus op innovatie zijn de motoren voor verdere productiviteitsgroei en verbetering van de internationale concurrentiepositie. Door haar inspirerende visie en prominente positie trekt de FoodValley de meest begaafde studenten, onderzoekers en medewerkers ter wereld aan. Zij werken bij de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde kennis en onderzoek nauw samen met vooraanstaande bedrijven. Wageningen UR heeft een streepje voor omdat de kennisontwikkeling vooral markten themagedreven is. FoodValley is daardoor een niet weg te cijferen vruchtbare voedingsbodem voor de transfer van baanbrekende technologieën. De aanwezigheid van diverse toegepaste kennis- en proefproductiefaciliteiten van wereldklasse bieden ook wetenschappers bijzondere perspectieven. Door de unieke combinatie van bètaonderzoekers met maatschappelijke kennis wordt FoodValley de regio waar het succesvol verleiden van consumenten tot een gezonde leefstijl en duurzaamheid van de leefomgeving centraal staan. Een kennisregio waar kwaliteit en duurzaamheid van voeding en de leefomgeving en een gezonde leefstijl centraal staan. Zo ontstaat een immer groter wordende internationale mix van nieuwe kennis, technologie en ondernemerschap. De mondiale dynamiek is groot. De financiële crisis eist zijn tol. De economische positie van landen en regio s die decennia lang leidend zijn geweest komt onder druk te staan. De verwachting is dat de Verenigde Staten en de Europese Unie terrein zullen verliezen. In deze roerige tijden doet de agrofood sector het relatief goed. Behoefte aan voeding is minder gevoelig voor economische teruggang. Acties zijn nodig om de nu nog sterke rol voor Nederland te behouden.

10 18 De tijd is meer dan rijp Pieken in de delta In 2015 moet Oost-Nederland wereldwijd tot de top-5 behoren van innovatieve topregio s op het gebied van voeding, gezondheid en technologie. (2006, Ministerie van Economische Zaken) FoodValley concurreert wereldwijd De economische en politieke kracht van de opkomende landen in Zuid-Oost Azië en Zuid Amerika wordt sterker en sterker. Werd in het verleden vooral de laagwaardige maakindustrie vanuit het Westen naar lage lonenlanden verplaatst; in toenemende mate geldt dit ook voor hoogwaardige en kennisgerelateerde werkgelegenheid. Het gemiddelde opleidingsniveau in de genoemde werelddelen neemt snel toe. Het hoogopgeleide arbeidspotentieel is daar nu al vele malen groter dan in de vergrijzende EU. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de Europese kennisregio s mondiaal steeds meer concurrenten krijgen. De wereld van de grote Europese en Nederlandse voedingsbedrijven is sterk in beweging. Multinationals fuseren en concentreren vervolgens ook hun R&D activiteiten of verplaatsen bedrijfsonderdelen. Het wegtrekken van hoofdkantoren van grote, zelfs Nederlandse, multinationals uit Nederland is een zorgwekkend signaal en een trend die gekeerd moet worden. De toegenomen mondialisering biedt echter ook grote kansen en perspectieven. Voedingsbedrijven uit andere continenten zoeken naar regio s waar ze hun Europese R&D, marketing- en commerciële activiteiten het beste kunnen concentreren. Een markt waarop de FoodValley nu al succesvol opereert. De recente vestiging van enkele Japanse bedrijven in Wageningen is daar een goed voorbeeld van. FoodValley heeft Europese ambities Het hoge kennisniveau is het belangrijkste kapitaal van de EU. De EU heeft in de Lissabon Agenda dan ook gesteld dat het in 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld wil zijn. Maar ook binnen Europa is de toenemende concurrentie voelbaar. De Europese universiteiten concurreren om de gunst van de internationale student. De Öresundregio met in totaal 11 universiteiten en studenten, de ETH in Zürich en Sophia Antipolis in Zuid Frankrijk zijn regio s met een groeiende aantrekkingskracht voor de internationaal georiënteerde student en kenniswerker. In Pieken in de Delta stelt de Nederlandse overheid dat Oost-Nederland in 2015 wereldwijd tot de top vijf van de meest innovatieve regio s op het gebied van voeding, gezondheid en technologie moet behoren. Daar zijn extra investeringen voor nodig. Het percentage van het BNP dat in 2007 is besteed aan innovatie ligt echter lager dan in voorgaande jaren en is lager dan het gemiddelde van de EU. Om in de top te komen van innovatiegedreven landen moet geconcurreerd worden op toegevoegde waarde en niet op kostenverlaging. Pieken in de delta

11 20 De tijd is meer dan rijp FoodValley heeft goede papieren De Boston Consulting Group pleitte in 2008 voor een economisch beleid nieuwe stijl: het vormen van gespecialiseerde kennisclusters om de concurrentie positie van Nederland te verbeteren. De kern is het gericht en selectief verbeteren van het vestigingsklimaat in deze clusters om bedrijven aan Nederland te binden. Het creëren van een food-cluster nabij Wageningen UR wordt als belangrijke kans gezien. De R&D activiteiten van bedrijven, voor FoodValley een essentieel element van het concept, zullen daar landen waar de voorwaarden voor innovatie en de leefomstandigheden het meest gunstig zijn. Kennisclusters groeien vooral daar waar mensen graag willen wonen. Met de contract research organisatie NIZO, het Top Institute Food and Nutrition en Wageningen UR, bestaande uit Wageningen Universiteit, de hogeschool Van Hall Larenstein en negen meer toegepaste onderzoeksinstituten, herbergt FoodValley de grootste kennisbron van Nederland op het gebied van agrofood. Wageningen UR staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Zij behoort internationaal tot de top 5 in de aan gezonde voeding en leefomgeving gerelateerde kennisdomeinen. Al jaren wordt Wageningen Universiteit door studenten tot beste universiteit van Nederland gekozen. Deze studenten komen uit meer dan 100 landen; het hoogste aantal van alle Nederlandse universiteiten. De intensieve samenwerkingsverbanden met de universiteiten in Enschede en Nijmegen en de Universiteit van Utrecht versterken de positie van Wageningen UR. Wageningen UR behoort eveneens tot de top als het gaat om de valorisatieslag. De mogelijkheden voor applicatiegericht onderzoek en de valorisatie van kennis zijn belangrijke onderscheidende kwaliteiten van de regio. Het grootste deel van Wageningen UR bestaat uit toegepaste onderzoeksinstituten die allen hun opdrachten uit de markt halen. In de regio FoodValley is een aantal belangrijke voedingsbedrijven en contractresearch organisaties zoals TNO en NIZO gevestigd. Vooral het feit dat in het gebied bedrijven en instellingen aanwezig zijn die kennis en diensten aanbieden in de gehele waardeketen rondom voeding, biedt een sterke meerwaarde en grote kansen voor open innovatie. Het aantal voedingsbedrijven is recent uitgebreid en er is succesvol geïnvesteerd in een sterk netwerk. De samenwerking met het programma Food & Nutrition Delta van het ministerie van EZ verschaft met name MKB-bedrijven de mogelijkheid aan te sluiten bij nieuwe kennisontwikkeling en hun innovatiekracht te versterken. Ook andere kenniscentra binnen de FoodValley hebben zich met de ambities van de kennisregio verbonden en spelen een unieke rol op het wereldtoneel. Zo profileert het Dutch Poultry Centre, dat zijn zetel heeft in Barneveld, zich als centre of excellence voor de pluimvee-industrie. Het gaat hier om clustering in projectontwikkeling, kennis en innovatie. Connectivity is een deel van het succes. Wageningen UR is altijd een kennisinstelling geweest met veel internationale relaties. Met tal van grote bedrijven, universiteiten en onderzoekinstellingen op het terrein van food & nutrition uit binnen- en buitenland wordt intensief samengewerkt. Dit geldt ook voor het in Wageningen gevestigde Top Institute Food & Nutrition. Binnen het Food Innovation Network Europe is FoodValley de drijvende kracht. Dit wordt bevestigd door frequente deelname aan grote internationale en Europese projecten. Via FoodSpot, een samenwerkingsverband tussen FoodValley, België en Duitsland, wordt vooral voor MKB bedrijven kennis toegankelijk gemaakt, de toegang tot elkaars markt vereenvoudigd en innovatie gefaciliteerd. De Japanse equivalent van FoodValley zoekt via de Stichting Food Valley interessante partners in Nederland voor samenwerking met Japanse bedrijven. Zij geven prioriteit aan de ontwikkeling van functional foods, een sterke Nederlandse expertise. Publiekelijk wordt erkend dat, vergeleken met andere Europese kennisclusters, binnen het netwerk van de FoodValley de stakeholders van bedrijfsleven en overheid goed vertegenwoordigd zijn. Ze staat bekend om de uitstekende publiek - private samenwerking.

12 22 Economische effecten Economische effecten Het agrofood bedrijfsleven is van groot belang voor Nederland. Ze tekent voor ongeveer 10% van het BNP, verschaft mensen werk en genereert ruim 20% van onze export. Daarmee is Nederland wereldwijd de op één na grootste agrofood exporteur. De internationale positie is sterk, maar er zijn acties nodig om deze positie te behouden en uit te bouwen. Economisch effect van FoodValley De Nederlandse voedingssector is voor de nationale economie van essentieel belang. Het is de grootste industriële sector van ons land. Ruim een vijfde van de totale toegevoegde waarde in de industrie wordt in de agrofood sector gerealiseerd. Ons land herbergt vijf van de 34 grootste voedingsbedrijven in de wereld. Kenmerkend is een grote exportgerichtheid, een sterke logistieke basis en de omvangrijke toepassing van nieuwe kennis over een breed scala van onderwerpen. Nederland is daardoor de op één na grootste exporteur van voedingsproducten van Europa. In deze tijden van crisis blijft de agrofood sector het opmerkelijk goed doen.

13 24 Economische effecten 25 De weg naar Succes De weg naar Binnen Nederland beschikt Oost-Nederland, met name De Vallei, over een sterk op voeding gespecialiseerd kenniscluster. Hier bevindt zich een hoge concentratie van kenniswerkers die nergens anders in Nederland of in Europa zo hoog is. Wageningen UR is een belangrijke voedingsbodem. Hier vinden steeds vaker koppelingen plaats met actuele thema s als gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid. Het concretiseren van de FoodValley ambitie door een succesvol op voeding gefocust clusterbeleid zal leiden tot het versneld aantrekken van hoogwaardige arbeid. De investering in onderzoek en productontwikkeling neemt toe. En daarmee ook het aandeel in diverse innovatiefondsen. Durfkapitaal ziet steeds grotere kansen. Het aantal techno start-ups groeit. Niet alleen in De Vallei, maar ook daarbuiten. Waar ook in Nederland, overal profiteert de sector van de toename in kennisgerelateerde bedrijvigheid: via netwerken met kennisspelers in de FoodValley, deelname aan Top Institute Food & Nutrition en het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta, lidmaatschap van de Stichting Food Valley, aantrekken van afgestudeerde wetenschappers, etc. In het kielzog daarvan wordt indirecte arbeid gegenereerd. De investeringen in vastgoed nemen toe. De behoefte aan zakelijke dienstverlening neemt toe. Dit geeft zowel de Nederlandse als de regionale economie een nieuwe impuls. En zo neemt de concurrentiekracht van de gehele Nederlandse en zelfs de Europese agrofoodsector toe. succes Het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland heeft verkenningen uitgevoerd naar de economische gevolgen van verdere groei van de R&D activiteiten in de FoodValley regio. Het groeipad voor de FoodValley is hierbij afgezet tegen de autonome ontwikkeling volgens het middenscenario Transatlantic Market, overeenkomstig de uitgangspunten van het rijk. Volgens berekeningen, vastgelegd in Condities en de groeipotentie van de Foodvalley, d.d. juni 2008, is 10% van de werkgelegenheid in de Vallei gerelateerd aan de FoodValley. De huidige omvang van de sector wordt becijferd op ca arbeidsplaatsen. Door uitvoering van de ambities in deze toekomstvisie kan de regio uitkomen op een gemiddeld groeiscenario. Het aantal arbeidsplaatsen loopt op tot in Inclusief de indirecte werkgelegenheidseffecten komen er arbeidsplaatsen bij. De werkgelegenheid in de regio verdubbelt. Bij niet handelen blijft economische groei evenwel uit. In dit hoofdstuk beschrijft de initiatiefgroep de meest relevante, niet-ruimtelijke, voorwaarden voor het versterken van het internationaal succesvolle foodcluster. Dit vraagt om gericht en integraal beleid voor de FoodValley. Dat gaat verder dan puur ruimte bieden aan kennis en de uitwisseling daarvan. Het beleid van partners en overheden moet in bredere zin worden gericht op het versterken van de agrofood sector in Nederland en het valleigebied.

14 26 De weg naar Succes Dit vergt lef. Lef om te kiezen voor het thema gezonde en duurzame voeding. Lef om te kiezen voor sterktes maakt voor de buitenwereld duidelijk waar een regio voor staat. Maar het vergt ook lef om dit lang voort te zetten. Succes is een kwestie is van lange adem. Tegelijkertijd is het belangrijk om op korte termijn successen te boeken voor het broodnodige enthousiasme en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. De kritische succesfactoren in een notendop Alles draait om valorisatie van kennis Open innovatie Cultuur van innovatie en ondernemerschap Kernkwaliteiten uitdragen Regie, sturing en draagvlak Nationaal en regionaal overheidsbeleid gericht op clustervorming Alles draait om valorisatie van kennis Er zijn meerdere foodclusters in Nederland, er is echter maar één regio waar zo n grote concentratie van foodbedrijven en kennisinstituten aanwezig is: de FoodValley. Een thematische benadering van het kenniscluster is noodzakelijk om wereldwijd te concurreren en ook de positie binnen Europa te versterken. Gebaseerd op de unieke lokale kwaliteiten van het valleigebied in combinatie met het grote landelijke en internationale netwerk. De keten kennis kunde kassa wordt versterkt. De nadruk binnen de FoodValley komt nog meer te liggen op de implementatie van nieuwe technologie en het commercialiseren van kennis. Het opbouwen van netwerken tussen deelnemers aan de kennisketen wordt nog nadrukkelijker gefaciliteerd, met extra aandacht voor nieuwe markten waar voeding is verbonden met gezondheid en duurzaamheid. Versteviging van het foodcluster bevordert de aantrekkingskracht van de FoodValley. De FoodValley investeert hier fors in. Open innovatie De FoodValley stimuleert een moderne innovatie aanpak met een krachtiger verbindingenstelsel. Ook grote multinationale ondernemingen zijn tot de conclusie gekomen dat zij niet alle kennis en R&D expertise in huis hebben en dat dat ook niet nodig is. Zij zoeken naar nieuwe wegen om innovaties effectief en efficiënt te maken, want radicale innovaties vinden nog onvoldoende plaats. Samenwerken blijkt vandaag de dag net zo belangrijk te zijn als concurreren. De interesse voor open innoveren is groter dan ooit. Bijvoorbeeld door actief te zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de onderneming, maar ook door samen te werken met concurrenten om meerwaarde voor de klant te creëren. Een andere belangrijke kans is het buitenshuis verder ontwikkelen of verkopen van licenties op veelbelovende ideeën of technologieën die niet binnen de strategie van de organisatie passen. Nieuwe verdienmodellen ontstaan. En daarmee meer ruimte de Sapfabriek in Ede is producent van het trendy fruitdfrankje BOOST. De fabriek en is opgericht door leerlingen van ROC A12. Zij dragen ook zorg voor de bedrijfsvoering. FoodValley is hier nauw bij betrokken. voor technostarters. Diverse multinationals hebben hier al positieve ervaring mee opgedaan. Zij hebben enorme tijdswinst en kostenbesparing weten te realiseren. Hun open innovatiestrategie produceert tal van innovaties en genereert miljarden dollars aan inkomsten. In de FoodValley zijn, ook vanuit concurrentieoogpunt, nóg betere omstandigheden voor open innovatie van belang. De nabijheid van klanten, gebruikers en strategische partners is een belangrijke vestigingsplaatsvoorwaarde. Diverse voorbeelden tonen aan dat nabijheid en face-to-face contact tussen kennis, toeleveranciers, serviceverleners en klanten essentieel is voor kennisvalorisatie. Dat vraagt om gastvrijheid en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

15 28 De weg naar Succes Een goed voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is de samenwerking tussen de universiteit van Cambridge en het Cambridge Sciencepark. Daar is het aantal hightech bedrijven in de afgelopen 20 jaar gegroeid van 500 naar Nieuwe kansen op het gebied van voeding komen ook voort uit samenwerken met andere sectoren zoals farmacie, biotechnologie, innovatieve machine-, ingrediënten- en verpakkingsfabrikanten. Verrassende ontmoetingen en productieve combinaties van kennis worden mogelijk gemaakt. Door de succesvolle innovaties die daarvan het resultaat zijn, ontstaat een aanzuigende werking en groeit het cluster uit tot een center of excellence. It s not merely the ingredients, but the recipe AnnaLee Saxenian in Researching Regional Adventage Cultuur van innovatie en ondernemerschap Het kennis- en innovatiesysteem, van bedrijfsleven tot universiteiten en omgekeerd, moet zo zijn ingericht dat het ver bindingen tussen partijen bevordert. Dat vraagt om transparantie en openheid. FoodValley spant zich in om de daarvoor benodigde cultuur van open communicatie en ondernemerschap te bevorderen. Het zijn uiteindelijk de mensen die bepalend zijn voor de innovatieve kracht van een bedrijf. Flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken is het meest bepalend voor het innovatiesucces. Daarom wordt sociale innovatie gestimuleerd. De belangstelling voor technologie onder jongeren en studenten wordt aangezwengeld. Naast het werven van studenten voor de wetenschap wordt de interesse voor voedinggerelateerde HBO en MBO opleidingen verhoogd. Want uiteindelijk zal de wetenschappelijke kennis in de praktijk moeten landen, en daar zijn praktijkmensen voor nodig. Daarnaast is de aanwezigheid van risicodragend kapitaal en gerichte regionale ontwikkelingsfondsen belangrijk voor de ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid. Hierin voorziet de FoodValley in de toekomst. Kernkwaliteiten uitdragen In onze mondiale en gestandaardiseerde samenleving maken unieke regionale kenmerken het verschil. Zij worden uitvergroot in de concurrentiestrijd om bedrijven, bewoners en bezoekers. De competitie om vestiging van bedrijven spitst zich toe op sociaal-culturele en emotionele factoren. Harde fysieke locatie-eigenschappen zoals traditionele productiefactoren en infrastructuur zijn eenvoudig te imiteren. Maar de beelden die er over een regio bestaan veel minder. Deze beelden zijn vaak heel bepalend voor de populariteit. Silicon Valley is hét voorbeeld van hoe zo n regiomerk kan werken. Bij het vallen van de naam Silicon Valley heeft iedereen daar direct een beeld bij, zonder er ooit geweest te hoeven zijn. De FoodValley bouwt een imago en zichtbaarheid op waarin ambitie en aantrekkelijkheid samenkomen. Regie, sturing en draagvlak De FoodValley is uiteindelijk veel meer dan een regionaal initiatief. De FoodValley is dé Nederlandse plek waar massa en concentratie van kennis binnen het agrofood cluster wordt nagestreefd. Daarvoor is een breed, nationaal draagvlak nodig. De FoodValley ontleent kracht aan de gouden driehoek : bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Zij werken enthousiast samen aan de ontwikkeling van de regio. Dit is een bijzonder consortium door het hoge ambitieniveau, de complexiteit en de diversiteit aan deelnemers. Nationale ondersteuning door het landelijke programma Food & Nutrition Delta blijft een belangrijke randvoorwaarde. Samen met het Top Institute Food and Nutrition en Stichting Food Valley wordt een krachtig samenwerkingsverband gevormd. Het initiatief voor het verder ontwikkelen van de kennisregio ligt bij verschillende partijen. Soms neemt het bedrijfsleven het initiatief, soms is de universiteit de stuwende kracht en soms wordt het ontwikkelingstraject gestuurd door overheden. Deze kansrijke samenwerkings vorm vraagt om een visiegedreven regie en krachtige aansturing. De initiatiefgroep pleit voor het instellen van een uitvoeringsorgaan, een zogenaamde gebiedsregisseur. In het hoofdstuk Gebiedsregie is succesvoorwaarde wordt hier verder op ingegaan. Nationaal en regionaal overheidsbeleid gericht op clustervorming De regionale en nationale autoriteiten en ontwikkelingsorganisaties zijn cruciaal voor het creëren van een gunstig klimaat voor clustervorming en innovatie. Er is grote behoefte aan beleid dat MKB, internationale bedrijven en kennisinstellingen ertoe verleidt zich in de regio FoodValley te vestigen. In de eerste plaats gaat het om tal van beslissingen over ruimtelijke ordening, infrastructuur en werk- en leefomgeving. Daar is een groot aantal regionale en plaatselijke overheden bij betrokken. De regiogemeenten zijn ook van belang voor de invulling van randvoorwaarden op het gebied van kennis, aangevuld met bijvoorbeeld subsidies, belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen. Deze prikkels zijn bij voorkeur gericht op bedrijven en instellingen die qua karakter naadloos aansluiten bij de ambitieschets van FoodValley.

16 30 Het aanzicht van de FoodValley regio in 2020 Het aanzicht van de FoodValley regio in 2020 De initiatiefgroep schetst hier vooral een fysiek en economisch beeld van de gewenste kernkwaliteiten van de FoodValley in De komende tien jaar verandert het aanzicht van de FoodValley. Nieuwe kennislandschappen ontstaan, bestaande kwaliteiten worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt. De bereikbaarheid verbetert, nieuwe voorzieningen krijgen een plek. Er worden aantrekkelijke woonvoorzieningen gerealiseerd. Een kwaliteitsimpuls met synergie-effecten voor de hele regio. De FoodValley is in 2020 hét centrum van de agrofood kenniseconomie in Europa en ver daar buiten. Er wordt nauw samengewerkt met kenniscentra en bedrijven over de hele wereld. De locatie bij de Born is een bloeiende open campus. Internationaal toptalent wisselt nieuwe kennis uit. En bouwt aan zakelijke successen in de clusters agrofood, nano & food, health & nutrition, biobased economy en sustainability. De combinatie van jong & ervaren, klein & groot, onderzoeker & ondernemer, food & nonfood leidt tot intensieve samenwerking. Dat inspireert tot nieuwe product - markt- combinaties en leidt tot innovatieve dynamiek. Gedeelde faciliteiten zoals het Centre for Advanced Technology for Agrofood vormen het kloppend hart en zorgen voor veel nieuwe bedrijvigheid. Vanuit het samenwerkingsverband tussen de Design Academy in Eindhoven en Wageningen UR is een internationaal fooddesign center ontstaan. Bedrijven en ontwerpers vanuit verschillende delen van de wereld volgen hier workshops en clinics. In de internationaal georiënteerde regio werken de kennisinstellingen en hogescholen vergaand samen en bieden complementaire curricula aan. De mondiale ambities op het gebied van gezonde en duurzame voeding worden waargemaakt. De Europese samenwerking in FINE (Food Innovation Network Europe) en het European Technology Platform Food for Life heeft geleid tot doorbraken in het consumentengedrag ten opzichte van gezonde voeding. Het Food Processing Initiative (Nordrhein-Westfalen), Flanders Food (Vlaanderen) en het Öresund Food Network (Zweden) hebben een nauwe samenwerking met FoodValley. Individuele bedrijven zijn hier direct bij betrokken. Er zijn inspirerende contacten tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en aanverwante branches. Banken, ministeries en de EU hebben nieuwe stimuleringsprogramma s opgezet. Hierdoor oefent de regio veel aantrekkingskracht uit op kenniswerkers, ondernemers en jong talent. Bewoners en medewerkers in het gebied worden op speelse wijze betrokken in het ontwikkelen van nieuwe inzichten in voeding en gezond gedrag. Dit gebeurt via vernieuwende initiatieven zoals het Restaurant van de Toekomst, waar unieke real life experimenten met consumenten plaatsvinden. Er is voldoende aanbod van techn(olog)isch bekwaam personeel. In deze inspirerende omgeving trekt de kennisintensieve voedingsindustrie gemotiveerde mensen aan. Het is hier immers ook prettig wonen. Er wordt gretig gebruik gemaakt van de nieuwe hoogwaardige verbindingen in het gebied, waardoor woon- en werkomgeving snel bereikbaar zijn. Het Food Experience Centre is een groot succes en trekt bezoekers van over de grenzen.

17 32 33 ruimtelijke kernkwaliteiten koesteren Ruimtelijke kernkwaliteiten koesteren Gastvrijheid De FoodValley herbergt bijzondere kernkwaliteiten die belangrijk zijn om te koesteren en te versterken. Unieke kwaliteiten om trots op te zijn en die het verschil kunnen maken in de concurrentiestrijd om de vestiging van nieuwe bedrijven en onderzoekers. Kwaliteiten die een goede balans tussen werk en privé faciliteren en daarmee de creativiteit en productiviteit verhogen. Gastvrijheid die tot uitdrukking komt in de authentieke, natuurlijke en kleinschalige sfeer. Een regio met een rijke historie, uitstekende voorzieningen en ongekende recreatiemogelijkheden. FoodValley een gebruikslandschap Het leefklimaat voor werknemers speelt een belangrijke rol bij de locatiekeuze van bedrijven voor de FoodValley. De quality of life in de regio is hoog, waardoor het werk in toenemende mate het wonen volgt en ook andersom. De aanwezigheid van aantrekkelijke landschappen, mogelijkheden voor ontspanning in de natuur en de comfortabele woon- en leefomgeving zijn belangrijke voorwaarden voor bedrijven en R&D hubs om te kiezen voor vestiging in het gebied. Het valleigebied heeft voor Nederland unieke kwaliteiten.

18 34 ruimtelijke kernkwaliteiten koesteren Denk aan het nationaal landschap de Hoge Veluwe, de uiterwaarden en het Binnenveld. Bovendien liggen andere bijzondere natuurgebieden binnen handbereik, zoals het Rivierengebied en de Utrechtse Heuvelrug. De bijzondere schakering aan landschappen is uniek. De natuurontwikkeling langs de Nederrijn is afgerond. Het Binnenveld kent het schoonste kwelwater van Nederland, afkomstig van het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug. In de laagste delen van dit gebied, nabij de Grift, zijn prachtige waterrijke landschappen. Deze gebieden zijn ieder voor zich internationaal bezien wellicht niet onderscheidend, maar juist de diversiteit aan landschappen maakt de FoodValley aantrekkelijk. Het gebied toont kenmerken van bijzondere landschapsvorming en een lange geschiedenis. De belangrijkste, meest onderscheidende kwaliteit is echter dat het landschap zeer geschikt is als gebruikslandschap. Het zijn allemaal gebieden die recreatief toegankelijk zijn en soms geschikt om te wonen, te recreëren én te werken. FoodValley a healthy way of life De FoodValley is een kennisregio waarin de gezonde leefomgeving een belangrijk verkoopargument is. De begrippen gezondheid, sport & ontspanning verrijken het thema gezonde en duurzame voeding. Deze verrijking van het thema appelleert aan de behoeften van de doelgroepen, speelt in op ontwikkelingen in de maatschappij en past bij de kwaliteiten van het landschap. Er is een uitgebreid aanbod aan voorzieningen op het vlak van gezond leven als onderdeel van de vernieuwing van de Veluwe, zowel nabij de kernen als geïntegreerd in luxe woonmilieus. Er zijn horecagelegenheden, hotels en congresruimtes aanwezig in de landelijke omgeving, de stads- en dorpskernen en op de knooppunten van de infrastructuur. Er zijn voldoende sportfaciliteiten. Denk aan voetbal, atletiek, tennis, hockey, cricket en golfbanen. De koppelingen met Papendal (sport- en onderzoekscentrum NOC*NSF) biedt mogelijkheden voor topsport die aansluiten bij de wensen van de internationale studentenpopulatie. FoodValley een duurzame regio Het thema voedsel kan niet los worden gezien van duurzaam landbeheer. Duurzaamheid ligt in het verlengde van een ontspannen en gezonde manier van leven. Heel vanzelfsprekend in een regio waar Wageningen UR met haar instituut Alterra en de studierichting Landschap gevestigd zijn. Ook het kennislandschap geeft blijk van innovatieve duurzaamheid. De kenniscampus is daar een schoolvoorbeeld van. Bestaande en experimentele vormen van waterbeheer, energiegebruik en stofkringlopen worden toegepast. De nieuwe bebouwing voegt zich op natuurlijke wijze in de omgeving. Een bijzonder element is de Eng aan de oostkant van Wageningen. Dit gebied heeft bijzondere landschappelijke en aardkundige waarden die gekoesterd worden. Hier is het regionale hoogteverschil het best beleefbaar. Behoud en verdere natuurlijke ontwikkeling van dit gebied past bij de ambitie en uitstraling die de FoodValley beoogt. Het duurzame landschap gaat verder. De omgeving van de Kraats is een proeftuin van kleinschalige duurzame landbouw en ambachtelijke verwerking: het foodlandschap. Dit landschap, met een fraaie afwisseling van linten, bebouwingsclusters en beplanting is één van de visitekaartjes van de FoodValley. Hier wordt op een vernieuwende manier duurzaam geëxperimenteerd met streekgebonden producten. Zo is de FoodValley niet alleen zichtbaar maar ook tast- en proefbaar aanwezig voor bewoner en bezoeker.

19 36 De ruimtelijke kernkwaliteiten van de FoodValley koesteren FoodValley de menselijke maat In de kennisregio is de creatieve energie overal voelbaar. Daarbij behoudt de FoodValley de menselijke maat als uitgangspunt. Het biedt precies de woon-, werk- en recreatieomgevingen waar de werknemer van de FoodValley zich prettig bij voelt. Het gebied heeft een herkenbare schaal, sfeer en identiteit. Gebruikers en bewoners zullen zich er snel thuis voelen. In de FoodValley liggen het werken, het wonen en de recreatieve voorzieningen in elkaars nabijheid. In deze regio met een menselijke schaal komen mensen eenvoudig met elkaar in contact. Er is ruimte voor topwoonmilieus. En er wonen steeds meer internationale werknemers in de regio, mede vanwege de aanwezigheid van een internationale basis- en middelbare school op nog geen tien kilometer van de campus. De stadskernen in De Vallei bieden niet alleen een compleet aanbod van winkels en voorzieningen, maar ook waardevolle cultuurhistorische elementen en een divers cultureel aanbod. FoodValley stedelijke voorzieningen De kenniswerker in de FoodValley heeft in de eerste plaats behoefte aan de dagelijkse voorzieningen. De FoodValley profiteert daarnaast van de grootstedelijke voorzieningen in de omgeving. Gelegen in de luwte van de grote steden van Nederland, kunnen haar bewoners gemakkelijk gebruik maken van de (top)voorzieningen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Voor het grootste deel van de werknemers in de FoodValley behoren deze voorzieningen tot het non-daily urban system en zijn dus niet van dagelijks belang. Zij verhogen de kwaliteit van leven in de FoodValley en zijn snel bereikbaar.

20 38 39 Foodvalley creëert ruimte voor grenzeloze innovatie Foodvalley creëert ruimte voor grenzeloze innovatie De komende jaren wordt de keten kennis kunde kassa in de FoodValley versterkt. Elke deelnemer aan de kennisketen heeft specifieke wensen ten aanzien van nabijheid van kennis, bereikbaarheid, zichtbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De FoodValley biedt de benodigde ruimte voor: Concentratie van onderwijs en onderzoek Innovatieve bedrijvigheid Zakelijke dienstverlening Woon- en leefmilieu Snelle vervoersverbindingen Behoud van landschap Ruimte voor concentratie van onderwijs en onderzoek Voor het bereiken van de top op kennis- en onderwijsgebied moeten de omstandigheden voor het ontwikkelen van kennis ook top zijn. De FoodValley concurreert met andere regio s om behoud van haar sterke positie en de uitbouw daarvan. Het internationale wetenschappelijke neusje van de zalm en professionals vanuit het bedrijfsleven moeten zich tot deze bijzondere clustering van kennis aangetrokken voelen. Een geografische concentratie van kennisontwikkeling vergroot de kans op inhoudelijke kruisbestuiving en draagt visueel bij tot een uitstraling van internationale allure. Een hoogwaardige, open en transparante infrastructuur voor het delen van kennis kan daaraan bijdragen. De behoefte aan ruimte voor unieke gedeelde kennisfaciliteiten neemt toe. Logischerwijze wordt bij het creëren van nieuwe ruimte vooral de aansluiting gezocht met bestaande onderwijsvoorzieningen. Rondom Wageningen UR als motor, maar ook in de nabijheid van NIZO en ROC s. Op diverse andere locaties in de regio kan in aansluiting op hun specialisme nieuwe ruimte voor specifieke kennisontwikkeling worden geschapen. De interesse onder leerlingen en studenten voor technologische studies moet worden vergroot. Aantrekkelijke studieomstandigheden en voorzieningen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Met het toenemende aantal buitenlandse werknemers in de regio neemt ook de behoefte aan internatonaal basis- en voortgezet onderwijs toe. De vestiging van een internationale school in de nabije omgeving van het kennishart is daarom wenselijk.

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

De kracht van kwaliteit

De kracht van kwaliteit De kracht van kwaliteit Economische Visie Den Haag Economische Visie Den Haag Inhoud Voorwoord: economie voorop! 3 Leeswijzer 5 Samenvatting 6 1. Strategie voor de Haagse economie 7 1.1 Ambitie 7 1.2 Uitdagingen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De kracht van kwaliteit. Economische visie Den Haag

Gemeente Den Haag. De kracht van kwaliteit. Economische visie Den Haag Gemeente Den Haag De kracht van kwaliteit Economische visie Den Haag De Kracht van Kwaliteit Economische Visie Den Haag Inhoud Voorwoord: economie voorop! 2 Leeswijzer 4 Samenvatting 5 1. Strategie voor

Nadere informatie

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen Aanvalsplan Internationaal ondernemen VOORWOORD Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld zien we steeds meer een markt ontstaan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR To explore the potential of nature to improve the quality of life 00 Strategisch Plan 2011-2014 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland. Concept. 14 februari 2013

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland. Concept. 14 februari 2013 Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland Concept 14 februari 2013 Inhoudsopgave 1. De ambitie... 3 2. De filosofie van Noord-Nederland... 4 3. Onderbouwing: van

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie