IS S O jaarboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IS S O jaarboek 2005-2006"

Transcriptie

1 IS S O jaarboek

2 C o l o f o n Uitgave ISSO, Kennisinstituut voor de installatiesector KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR Redactie - hoofdstuk 1 actueel Vormgeving en layout Mw. A. Pijpers Dhr. P.P.H. t Lam Mw. E. Kok, Talpa teksten Stijlmeesters ISSO Druk en advertentieacquisitie Elma Edities b.v. Keizelbos PJ BROEK OP LANGEDIJK telefoon ISSO en degenen die aan de samenstelling van dit jaarboek hebben medegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij zowel het verzamelen als bij het verwerken en opstellen van de in dit jaarboek vervatte gegevens. Nochtans moet hier niet worden uitgesloten dat dit jaarboek onvolledig is of dat zij onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Degenen die van dit jaarboek en daarin vermelde gegevens gebruik maakt, aanvaardt dan ook daarvoor zelf het risico. ISSO en degenen die aan de samenstelling van dit jaarboek hebben medegewerkt, sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor zowel schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens als schade welke zou kunnen ontstaan als gevolg van de onvolledigheden, onjuistheden of onvolkomenheden van dit jaarboek. Voor aanvullingen, correcties etc. houden wij ons ten zeerste aanbevolen. Niets uit dit jaarboek mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, getransformeerd tot software en of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur van ISSO. september 2005, ISSO, Rotterdam ISSO jaarboek 2 ISSO jaarboek

3 I n h o u d s o p gave Pagina Colofon 3 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Hoofdstuk 1 ACTUEEL 13 Europese prestatienormen zijn zeer nabij Onderhoud en Beheer Hoofdstuk 2 ISSO -PROJECTEN Lopende en voorgenomen projecten ISSO contacten ISSO Internationaal Hoofdstuk 3 ISSO -DIENSTEN ISSO Toezendservice ISSO ThemaTech ISSO Digitaal Hoofdstuk 4 ISSO -PUBLICATIES De normatieve waarde van ISSO Publicaties Totstandkoming producten ISSO uitgaven Te verwachten ISSO publicaties Prijslijst Hoofdstuk 5 ISSO -ALGEMEEN Doelstelling en missie ISSO Functies Werkwijze ISSO Begunstigers Hoofdstuk 6 ISSO -KENNISOVERDR ACHT Instructiebijeenkomsten Symposia/congressen Vakbeurzen ISSO en publiciteit ISSO Info Hoofdstuk 7 ISSO -ORGANISATIESTRUCTUUR Bestuur Raad van Begeleiding Bureau LIJST VAN AFKORTINGEN ADVERTEERDERINDE X

4 Vo o r wo o r d I n s t a l l a t i e b e d r i j v e n m o e t e n m e e r k e n n i s h e b b e n Uit het door Bouwkennis uitgevoerde onderzoek Klimaatmonitor 2005 blijkt dat de installatiebedrijven meer kennis moeten hebben. De toepassing van steeds meer geavanceerde elektronica in de installatietechniek dwingt de installateur tot meer kennis van zowel de werktuigbouwkundige als van de elektronica kant. Ook ontwikkelingen als de Europese prestatienormen en verbreding van Onderhoud en Beheer waarover u verder in dit Jaarboek kunt lezen noodzaken de installatiesector tot verbreding en verdieping van de aanwezige kennis. Vo o r i n n o v a t i e ; k e n n i s i n d e p r a k t i j k b r e n g e n Nederland heeft hooggekwalificeerde mensen nodig die de kunst verstaan kennis in de praktijk te brengen luidt de stelling van de voorzitter van de HBO-raad (Doekle Terpstra). Vooral het hoger beroepsonderwijs wordt volgens hem de sector waar we het voor de economische ontwikkeling van Nederland van zullen moeten hebben. Hogescholen zijn samen met het MKB een belangrijke schakel in het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid, nieuwe producten en welvaart. Als je kennis en praktijk combineert dan creëert dat nieuwe producten, concepten en ondernemingen. I S S O, h e t k e n n i s i n s t i t u u t v o o r d e i n s t a l l a t i e s e c t o r Kennis is macht luidt het gezegde; ISSO heeft daar de afgelopen jaren een eigen interpretatie aangegeven met Kennis is kwaliteit en Kennis is een beter bedrijfsrendement Met normatieve technische richtlijnen aangevuld met praktische handleidingen (zoals bijv. de Kleintjes water, warmteverlies, etc.) houden wij de sector op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen. Om die kennis te borgen wordt veel samengewerkt met andere belangenorganisaties. Voor technisch juiste beoordelingsrichtlijnen bij de diverse certificeringstrajecten bijvoorbeeld met de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI), Voor garanties voor goede technische installaties bij nieuwbouwprojecten van woningen bijvoorbeeld met het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). I S S O e n e d u c a t i e Een belangrijk onderdeel voor het sneller toepasbaar maken van die kennis is de kennisoverdracht via seminars, instructiebijeenkomsten en dergelijke. Ook daarbij wordt intensief samengewerkt met de diverse organisaties zoals de branche-organisaties Uneto-VNI en ONRI, de personenvereniging TVVL, fabrikantenorganisaties zoals Vereniging Huis en Klimaat, Stichting HR-Ventilatie, VLA, LUKA e.d. Met steun van en in overleg met het Opleidingsfonds (OTIB) wordt er ook hard gewerkt aan de kennisimplementatie bij het MBO onderwijs. Het project HOI, de ontwikkeling van de e-learning modules en de lesmateriaalontwikkeling voor noodverlichting zijn voorbeelden dat de sector haar best doet om de beschikbare kennis, op snelle wijze, zowel bij het reguliere- als het applicatie-onderwijs in te brengen. Bij deze projecten waarover u verder in het Jaarboek meer kunt lezen wordt onder andere samengewerkt met diverse MBO en HBO onderwijsinstellingen, Kenteq, TVVL e.d. Nieu we t e chnieken en innovat ie In opdracht van en in samenwerking met Senter/ Novem besteedt ISSO veel aandacht aan het opstellen van praktijkrichtlijnen voor nieuwe en duurzame technieken. Technische ontwikkelingen bij warmtepompen, koude opslag, acquifers, warmtewisselaars, betonkernactivering etc. worden nauwlettend gevolgd. Voor de adviesbureaus en de installatiebedrijven wordt bij de kennisoverdracht veel opgetrokken met de respectievelijke branche-organisaties ONRI en Uneto-VNI. In oktober 2005 vindt het eerste ISSO-najaarsoverleg plaats. Een bijeenkomst waarbij met de bestuurders binnen ISSO en aanpalende organisaties van gedachte zal worden gewisseld over de komende trends in de bouw- en installatiesector en de rol van ISSO in dat geheel. S y s t e e m i n t e g r a t i e In het vorig jaarboek is uitgebreid stilgestaan bij de noodzaak van systeemintegratie. Het effect van meer betrokkenheid van de medewerkers, het verminderen van de faalkosten, de snellere opname van innovatieve ontwikkelingen, het MKK instrument en dergelijke is daarbij aan de orde gekomen. Een belangrijk element is ook de samenwerking met de andere partijen in het bouwproces. Ongenoemd kan dan ook niet blijven de samenwerking van ISSO met SBR op het gebied van een gezond binnenmilieu, vloerverwarming, brandveilige doorvoeren etc. Wij hopen daarmee dat het ten ISSO jaarboek 4 ISSO jaarboek

5 aanzien van dit onderwerp niet alleen bij woorden blijft maar ook tot daden leidt. ISSO blijft de integratie actief nasteven. I n t e r n e t e n a u t o m a t i s e r i n g o nmisbaar in co mmunicat ie Het staat buiten kijf dat het internet als informatiebron steeds belangrijker wordt. Vanzelfsprekend geldt die informatiebehoefte ook voor de kennis uit de ISSOpublicaties. ISSO is in 2004 gestart met ISSO-Digitaal een internetsite waarbij de abonnees op interactieve wijze de publicaties kunnen raadplegen. Het basisabonnement biedt tevens de mogelijkheid de Toolbox te raadplegen voor checklisten, hulp-rekenprogramma s en dergelijke. ISSO-Digitaal geeft unieke mogelijkheden om binnen de bedrijven de ISSO-kennis voor een ieder op iedere plaats en op ieder tijdstip te raadplegen. Via samenwerking met BRIS Warenhuis is koppeling met de NEN-normen en het Bouwbesluit mogelijk. Ook de rekenprogramma s van Bink en VABI hebben via ISSO-Digitaal links met nuttige helpteksten uit de ISSO-publicaties. In de tweede helft van 2005 zal ook de ISSO-site worden gemoderniseerd. Het vinden van informatie, bestellen van artikelen, aanmelden voor bijeenkomsten is sterk vereenvoudigd. Heeft als communicatiemiddel de post al verdrongen (en het de postzegelverzamelaars al moeilijk gemaakt) de toename van informatie via internet zal zeker verder blijven toenemen. Het raadplegen of downloaden van de vergaderstukken via de website is daarvan een goed voorbeeld. Waarom dan toch nog dit jaarboek? Uit het vorig jaar gehouden onderzoek blijkt dat de ISSO relaties niet voor drukwerk of digitaal kiezen maar prijs stellen op en, beide producten dus. Wij geven graag gehoor aan deze wens en bieden u hiermee met plezier dit jaarboek aan. Op is ook de digitale versie te raadplegen. P.P.H. t Lam

6 1. A c t u e e l E u r o p e s e p r e s t a t i e n o r m e n z ijn zeer nabij De grootste revolutie na de EPN, wordt het wel genoemd. De implementatie van de EPBD is in volle gang. Deze Europese richtlijn beoogt inzicht te krijgen in de energieprestatie van gebouwen via het Energieprestatiecertificaat. Het uiteindelijke doel hiervan is CO 2 -reductie, energiebesparing, zekerheid van energievoorziening en leveranciersonafhankelijkheid. Voor Nederland betekent het vooral dat nu ook bij de bestaande bouw energieprestatiecertificaten en inspectieverplichtingen worden geëist. Dit biedt tevens grote kansen voor de installatiebranche. De EPBD oftewel de Energy Performance Buildings Directive is ontstaan naar aanleiding van het verdrag van Kyoto. Alle 25 leden van de Europese Unie confirmeren zich om de komende jaren de nodige maatregelen te nemen die leiden tot verminderd energiegebruik. Als handleiding gelden uniforme richtlijnen die op dit moment door de lidstaten in elkaar worden gezet. Sommige regels gaan in per 2006, geen wonder dat er zeer hard aan de weg wordt getimmerd. Hans van Eck die namens Senter/Novem de operatie coördineert, is er niet rouwig om. Kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse situatie. Ondanks onze gasvoorraden zullen we voor onze energievoorziening binnen nu en vijftien jaar voor zo n zestig procent afhankelijk zijn van het buitenland. Met de nodige nationale wetgeving al achter de hand (EPN/EPC, EPA), is de implementatie voor Nederland eenvoudiger dan die van met name de nieuwe EUlanden. Voor hen geldt het grote voordeel dat ze in een razend tempo hun energiebelasting zullen verminderen. ISSO-directeur Jaap Hogeling, tevens voorzitter van de coördinerende CEN-werkgroep die zich met het opstellen van CEN-normen bezighoudt licht toe dat het gebruik van deze CEN-normen uiteindelijk goedkoper zal zijn dan in het geval dat alle 25 lidstaten er een eigen technische invulling aan geven. Het vereist wel dat de normen goed toegankelijk zijn, transparant, eenduidig, objectief, handhaafbaar en voor alle Europese regio s inzetbaar. Dit leidt dan bijna vanzelf tot een uitgebreidere set normen. Dit behoeft voor Nederland niet direct een probleem op te leveren. Voor de meest essentiële normen hebben onze deskundigen een belangrijke bijdrage geleverd. Zoals vermeld is het grootste verschil vergeleken met de EPN, dat de EPBD eveneens geldt voor de bestaande bouw. Hans van Eck: Natuurlijk is het belangrijk om nieuwbouw energiezuinig aan te pakken. Maar als je alleen al naar Nederland kijkt: er worden momenteel tussen de 60- en woningen gebouwd; wat gebeurt er met de miljoenen huizen die er al staan? De EPDB zorgt er onder andere voor dat daarvan de energieprestatie in kaart wordt gebracht. Vergelijk het met de energielabels voor witgoed. K o e l k a s t l a b e l b e s t a a n d e b o u w De EPBD omvat twee grote segmenten. Om te beginnen is er de berekening van de energieprestatie. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande beleidsinstrumenten. In Nederland geldt daarvoor voor de nieuwbouw de EPN (Energie Prestatie Norm) met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) als meetbare uitkomst. Voor de bestaande woningen spreken we van het Energie Prestatie Advies (EPA), te bepalen in de EI (Energie-index). Het uitgebreide EPA-advies was en blijft vrijwillig maar het bepalen van het Energieprestatiecertificaat (het label) maar het daarbij behorend beperkt advies wordt straks een wettelijke verplichting. Dit houdt onder andere in dat er vanaf 2006 bij transactiemomenten - dus als er nieuwe bewoners komen - een Energieprestatiecertificaat dat niet ouder is dan tien jaar moet worden overlegd. Dit certificaat moet door een volgens de BRL 9500 gecertificeerd bedrijf zijn opgesteld. De opstelling van deze BRL zal dit najaar worden afgerond. Bedrijven die zich op deze markt wensen te begeven, kunnen zich daarna laten certificeren. Certificerende instellingen houden zich op hun beurt bezig met de toetsing van deze bedrijven. Ze geven onder toezicht van de Raad van Accreditatie aan dat deze bedrijven voldoen aan de eisen van de BRL Verder zal er een overgangsregeling van toepassing zijn voor gebouwen die jonger zijn dan tien jaar en voor bestaande woningen met een EPA die na 1 juli 2002 door een BRL 9502 gecertificeerd bedrijf is afgegeven. Het is dus allemaal zeer kort dag. Een stellige Van Eck: Begin 2006 ligt de instrumentatie er om mee te werken. Dus zal al volgend jaar de EPBD in werking ISSO jaarboek 6 ISSO jaarboek

7 treden. Indien mogelijk in z n geheel of anders in delen. We willen toch ook niet het braafste jongetje van de klas zijn en hebben daarom voorzichtigheidshalve een uitsteltermijn van drie jaar aangevraagd. Daarvan zullen we echter alleen gebruik maken als we te maken krijgen met capaciteitsgebrek. Dit zal dan ook enkel gelden voor bepaalde doelgroepen; verder zal de verplichting zeer zeker direct per 1 januari 2006 ingaan. K e u r i n g e n De tweede pijler houdt in dat tussen 2007 en 2010 alle airco s boven 12 kw, alle niet-gasgestookte cv-ketels vanaf 20 kw, en alle gasgestookte ketels boven 100 kw met bijbehorende installaties periodiek op hun energiezuinigheid dienen te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor alle verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar. Dit laatste betreft een éénmalige signaleringskeuring zonder verplichting voor de eigenaar om er iets mee te doen. De eerder genoemde keuringen zullen wel periodiek moeten plaatsvinden, afhankelijk van de ketelgrootte om de twee tot vier jaar. Voor al deze keuringen is een andere certificatie nodig dan voor het EPA. Hans van Eck: Het is dus aan de installateur om te wijzen op eventuele tekortkomingen of dat de ketel misschien te groot is geworden voor een optimaal rendement omdat de isolatie van de woning is toegenomen. Deze onafhankelijke advisering zal in veel gevallen leiden tot vervanging of aanpassing van installaties en dus voeren naar verdere energiebesparing. Ve r d e r e m a a t r e g e l e n De EPBD geeft de mogelijkheid om voor zowel nieuwbouw als renovatie minimumeisen voor de energieprestatie te stellen. Voor Nederland heeft dit echter niets om het lijf omdat het Bouwbesluit daarin reeds voorziet, zowel voor nieuwbouw als gebouwen die een grootschalige renovatie ondergaan. Wel wordt zoals bekend de EPC-W per 1 januari 2006 aangescherpt van 1,0 tot 0,8 en valt hetzelfde in de toekomst te verwachten van de EPC voor de utiliteit. Verder worden haalbaarheidsonderzoeken geëist voor duurzame energievoorzieningen bij nieuwbouw boven de 1000 m_. Dit betekent in de praktijk het invullen van een checklist die wordt toegevoegd bij de aanvraag van de bouwvergunning. Er dient te worden bekeken of toepassing van alternatieve systemen voor energievoorziening economisch haalbaar is. Een ondersteunend digitaal instrument is in ontwikkeling. Tenslotte komt er een energieprestatiecertificaat dat zichtbaar moet worden getoond op overheidsgebouwen, wederom voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Er is nog een discussie gaande voor welke gebouwen dit is bedoeld maar waarschijnlijk zal de grens liggen bij al dan niet voor het publiek vrij toegankelijke gebouwen, verwacht Hans van Eck. Hij hoopt dat de marktwerking sturend zal zijn voor een zo positief mogelijke score. S t a n d v a n z a k e n De meeste landen, waaronder Nederland, hebben aangegeven de Europese CEN-normen vóór 2010 in de wetgeving te gaan aansturen. In de overgangsjaren gebruiken veel landen hun bestaande, vaak reeds op basis van de huidige normconcepten verbeterde methoden. De Europese normen worden op dit moment voorbereid door diverse technische commissies (CEN-TC s). Ze richten zich respectievelijk op: thermische eigenschappen; ventilatie voor gebouwen; daglicht en verlichting; verwarmings- en AC-systemen; en gebouwautomatisering. De coördinerende, overkoepelende commissie wordt voorgezeten door ISSO in de persoon van directeur Jaap Hogeling. Vanaf april dit jaar publiceert de CEN de concepten (pren s) van de ruim 40 normen die onder dit EU-mandaat vallen. In totaal betreft het meer dan 2000 pagina s waarvan vele ingaan op niet normatieve, toelichtende bijlagen. Deze prcn s lagen voor een periode van vijf maanden ter kritiek. De komende tijd zullen de nationale commentaren worden verzameld. NEN zal de Nederlandse kritiek met stemresultaat indienen. Nadat de CEN-TC s alle kritiek hebben ontvangen, wordt deze verwerkt. In de loop van 2006 met een uitloop naar 2007 zullen alle normen voor formele eindstemming worden gepubliceerd. Bij voldoende positieve stemmen zullen ze daarna van kracht worden. De praktijk verloopt niet vlekkeloos, erkent TNO wetenschappelijk medewerker Marleen Spiekman, tevens CEN-rapporteur. Ze geeft aan dat de TC s met behulp van een umbrella document hebben getracht om een samenhang tussen al deze normen aan te brengen en zichtbaar te maken. Zeker gezien het EU-verband is dat niet altijd eenvoudig. Als het over stemmen gaat, heeft Nederland voor slechts 3,8 procent inspraak. NEN-man Arie de Jong, verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng van bijna alle EPBD-normontwerpen annex secretaris van de Europese werkgroep die de EPBD-normontwikkeling coördineert, relativeert dit percentage. Duitsland bezet ook maar 9 %. Als 71 % van de stemmen positief is, wordt het voorstel aangenomen. En bedenk dat wij met de EPN over een goede voorloper beschikken!

8 Het is niet zo dat alle landen zullen vastzitten aan één bepaalde methodiek. Er zijn in de normvoorstellen diverse rekenmethoden uitgewerkt maar daarbij speelt nog de controverse dat het enerzijds goed zou zijn dat het elk land vrij staat om hiertussen te kiezen, terwijl dat anderzijds met zich meebrengt dat al die methodes dan weer verschillen. Maar dat moet langzaam naar elkaar toegroeien. In ieder geval krijgt elk CEN-lid de mogelijkheid om extra eisen te stellen. Zo kijkt de EPC puur naar het energieverbruik, niet naar CO2-emissie. Wil een land extra regels om dit laatste te beperken, dan is het vrij om daarnaar te handelen. Een voorbeeld zoals het energiecertificaat eruit kan zien. De exacte schaal is nog niet bekend. Hoe meer gradaties hoe exacter maar hoe moeilijker de communicatie met de consument. ISSO jaarboek 8 ISSO jaarboek

9 I S S O b e n adruk t wederom kansen vo o r i n s t allatiebranche O n d e r h o u d e n b e h e e r b i e d e n g r o t e p e r s p e c t i e v e n ISSO is voor velen synoniem voor het leveren van technische publicaties waar ontwerp en rekenmethodes centraal staan. Onderhoud en beheer zijn eveneens relevante onderwerpen, benadrukken ISSO-directeur Jaap Hogeling en voorzitter van de Raad van Begeleiding Egbert Wagenaar. In onze publicaties komen ze weliswaar meestal aan bod en soms is de rol groot zoals in de publicatie Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties. Niettemin zijn onderhoud en beheer doorgaans een ondergeschoven kindje bij het ontwerpen van installaties en dat is jammer. Zeker omdat het belang ervan steeds groter wordt. Een visie. Aan de ene kant is ISSO facilitair door te leveren wat een doelgroep vraagt; anderzijds zien we voor ons als kennisinstituut een voortrekkersrol weggelegd, stelt Jaap Hogeling. Dat hebben we onlangs laten zien bij bijvoorbeeld de legionellaproblematiek en bij de invoering van de EPBD. Op dit moment dringt zich onderhoud en beheer op de voorgrond. De markt vraagt in toenemende mate om een veel integralere werkwijze en dat maakt onze boodschap vooral positief: zie het als een interessant gebied met groeipotentie, vooral voor installatiebedrijven. De roep naar een betere aanpak van beheer en onderhoud is allesbehalve nieuw. Al in 1991 wees Egbert Wagenaar in Verwarming en Ventilatie op dit stiefkindje binnen de installatietechniek. Ik haalde cijfers aan uit Toen al bleek dat herstel, verbouw en onderhoud - ik plaats ze voor t gemak even onder de noemer beheer - ongeveer 45% van de totale bouwproductie innamen. Het ging jaarlijks om een bedrag van circa 20 miljard gulden. Dit was éxclusief de situaties waar onderhoud op z n plaats zou zijn om woningen bouwtechnisch op het niveau te brengen van vergelijkbare nieuwbouwwoningen. In de installatiemarkt besloeg beheer ongeveer eenzelfde percentage. Ondanks die enorme omvang concludeerden marktonderzoekers destijds dat vraag en aanbod elkaar nog niet gevonden hadden. Onder invloed van energiebesparing en hogere comforteisen zal het aandeel dat beheer inneemt inmiddels boven de vijftig procent liggen. Zoals gezegd neemt de roep naar een integrale aanpak toe. Hogeling: Het gaat om het antwoord op de vraag wat de opdrachtgever te wachten staat gedurende de totale levenscyclus van een installatie. Op componentniveau spelen dergelijke vragen dagelijks. Bijvoorbeeld als een cv-ketel een bepaalde leeftijd heeft bereikt, zeg dertien jaar. Wellicht kan die dan technisch gezien nog wel twaalf jaar mee maar wat gebeurt er in de tussentijd? Welk energetische prestaties worden geleverd; welke reparaties en vervanging van onderdelen zijn te verwachten; hoeveel kost dat? Misschien wordt de opdrachtgever een dief van eigen portemonnee als deze de ketel niet direct vervangt door een modern exemplaar. Bijkomende vragen zijn of de volgende ketel dezelfde capaciteit moet bezitten of dat door verbeterde thermische kwaliteit van het gebouw een warmtepomp, zonneboiler of microwarmtekrachtkoppeling een gunstig alternatief is. To t a a l k o s t e n p l a a t j e Een dergelijke integrale benadering wordt veel te weinig toegepast, oordelen beide heren. Jaap Hogeling: In de procesindustrie ligt dat anders maar daar zijn de belangen ook veel groter. Niettemin constateren we bij professionele gebouwbeheerders dezelfde vraag opkomt en uiteindelijk zal de trend zich voortzetten naar particulieren. Men wil simpelweg steeds meer toe naar een totaalinzicht in de kosten. Het antwoord kan worden gegeven door degene die gedurende jaren de prestaties van in onderhoud genomen installaties heeft bijgehouden en hieruit conclusies kan afleiden. Egbert Wagenaar: De gegevens die de leverancier verstrekt, bieden slechts in beperkte mate informatie. Sterker, die zal zich beperken tot het vermelden van de garantietermijn terwijl levensduur te maken heeft met veel meer aspecten als de systeemkeuze en de ontwerptechnische invulling daarvan, de selectie van de componenten, de montagetechnische kwaliteit, het gebruik en de mate van onderhoud. Hogeling: Bij mij thuis kan ik bijvoorbeeld verwachten dat de ketel eerder kapot gaat omdat de installatie niet goed in elkaar zit. Vanwege onvoldoende doorstroming aan de waterzijdige kant, loopt de ketel alleen op deellast en valt deze daarom voortdurend in circulatiestoring. De conclusie is dus dat goed onderhoud bij een slecht ontworpen installatie zal leiden tot een negatief resultaat als niet eerst de prestatie van de totale installatie wordt verbeterd. S y s t e m a t i e k Het bijhouden van relevante informatie vereist systematiek. Egbert Wagenaar: Het mooie is dat ISSO in de vorm van het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties over een geschikte systematiek

10 Jaap Hogeling (links) en Egbert Wagenaar: Zie het als een interessant gebied met groeipotentie. beschikt. We hebben dit onder andere toegepast in de publicaties 50 (Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen) en 62 (Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie-installaties). Voor het beoogde gebruik voor onderhoud en beheer in een veel bredere zin, is het echter wel nodig om die systematiek uit te breiden met specificatiebladen waarin de karakteristieken van installaties kunnen worden opgenomen. In september is er een werkgroep mee begonnen. Hierin zijn, zoals bij ISSO gebruikelijk is, vrijwel alle belanghebbende marktpartijen vertegenwoordigd. Voor ons speelt zeker mee dat we voort moeten maken omdat we anders de kans lopen links en rechts te worden gepasseerd door ontwikkelingen die niet aansluiten bij de met zorg en tezamen met marktpartijen ontwikkelde installatietechnische kennisinfrastructuur. De werkgroep richt zich op het creëren van een transparant stramien. Daarin zijn de beheeraspecten die meespelen om het gewenste totaalplaatje te verkrijgen, gekoppeld aan gecategoriseerde combinaties van gebouwen en installaties. Daaraan kan de gebruiker dan de door hem zelf verzamelde historische beheerinformatie van installaties hangen. Wagenaar: Je kunt niet van ISSO verlangen om die historische gegevens boven water te krijgen. Ik heb er pogingen toe gedaan maar achteraf gezien vind ik het logisch dat het niet is gelukt. Installatiebeheerders koesteren op dit punt hun kennis en ervaring. Jaap Hogeling voegt toe: Het spanningsveld tussen kennis vergaren en delen, kent ISSO altijd. Niettemin valt het in de praktijk erg mee. Zo werd in onze beginfase al betwijfeld of adviesbureaus bereid zouden zijn om informatie op tafel te leggen. Als ik bedenk wat we inmiddels wel niet in kaart hebben gebracht... Systeemkeuzes, slim integraal ontwerpen, noem maar op. In dit geval kunnen we met marktpartijen afspreken wat de randvoorwaarden zijn van openheid en wat bedrijfseigen moet blijven. De grens zal ergens liggen bij levensduur, onderhoudfrequentie en wellicht storingsrisico s van enkele veel voorkomende installatiecomponenten. C i r k e l r o n d Een integrale aanpak van onderhoud en beheer zal verregaande gevolgen hebben, menen de twee deskundigen. Egbert Wagenaar: Ik noem het een gigantische stap vooruit! Dat opdrachtgevers op die dienstverlening zitten te wachten, blijkt uit de signalen die ISSO via de afnemers van de publicaties bereiken. Gebouweigenaren zijn geïnteresseerd in de totale beheerskosten en faalrisico s van de installaties. Jaap Hogeling: Dit kan betrekking hebben op álle installaties, inclusief elektra, beveiliging, ventilatie, etcetera. Een gebouwbeheersysteem is daarbij een handige voorziening maar ook dan moet je beschikken ISSO jaarboek 10 ISSO jaarboek

11 over historisch statistische informatie om een installatie vitaal te houden binnen een aanvaardbare faalkans. Beheer begint bij het programma van eisen, benadrukken Hogeling en Wagenaar. In het programma van eisen moet beheer aandacht krijgen. Pas dan is de cirkel rond te maken. Natuurlijk vergt het van menig installateur de nodige inspanningen, erkennen de heren. Hogeling: Je zult je erin moeten verdiepen, medewerkers scholen. Zeker de installateur die nooit historische informatie heeft verzameld, zal in het begin terughoudend moeten zijn. Maar wat wil je? Alleen op de prijs van traditioneel onderhoud concurreren? Of kunnen aangeven wat de onderhoudsbeheerskosten en de risico s voor de komende jaren zijn met een daarbij passende beheerstrategie? Dat laatste is in meerdere opzichten veel interessanter. Uiteindelijk ligt kwaliteit in toenemende mate bij kennis en service! K o e r s w i j z i g i n g I S S O Gelijk aan de trend naar een integrale kijk op installaties, timmert ISSO ook intern aan een steeds completer kwaliteitszorgsysteem. Er is daarbij sprake van een duidelijke koerswijziging. Tot zo n vijf jaar geleden legde ISSO zich vooral toe op het leveren van technische publicaties. Egbert Wagenaar: Vanwege de kwaliteit en de onafhankelijkheid staat de autoriteit van een ISSO-publicatie hoog aangeschreven. ISSO heeft de vaste gewoonte om elk onderwerp te laten begeleiden door een contactgroep met specialisten die belanghebbende marktpartijen vertegenwoordigen. Daarnaast garandeert de Raad van Begeleiding steevast een goed verloop van de laatste fase van het kwaliteitszorgsysteem. Niettemin constateren beide heren een probleem: kennisoverdracht. Jaap Hogeling: Voorheen was er toch sprake van een compromis, één publicatie voor iedereen. Gericht op de vakman terwijl degene die leert dat nog niet is. Vaak sloot ons materiaal evenmin aan op de soms verouderde lesmethodieken. Concluderend gingen we er vanuit dat de ISSO-publicaties konden worden toegevoegd aan het lesmateriaal terwijl dat in de praktijk niet per se het geval bleek. Het moet dus beter en t zou mooi zijn als moderne informatietechnologie een rol kan spelen, vervolgt Wagenaar. Hogeling voegt toe: De eerste stappen zijn al gezet, opgebouwd rondom het systeem XML. Het resultaat, ISSO-Digitaal, stamt uit april Dit is de digitale bibliotheek waarin onze publicaties meteen on line beschikbaar zijn. Nog niet alle, het duurt even eer je alles hebt omgezet. Maar met bijkomende voordelen dat aanvullingen of aanpassingen continu worden verwerkt en de gebruiker ook interactief andere documenten zoals het Bouwbesluit kan raadplegen. Deze opzet biedt mogelijkheden om een database rondom een onderwerp te ontwikkelen. Egbert Wagenaar: Door er de juiste vlaggetjes aan te hangen, kunnen we bepaalde tekstdelen richten op cursisten en andere op de professional, zodat de laatste de ballast niet hoeft te lezen. Tevens valt te denken aan onderdelen die geschikt zijn voor opdrachtgevers of voor architecten. Aldus bereik je dat de maat uiteindelijk wordt bepaald door degene die ermee moet werken

12 2. I S S O - P r o j e c t e n Onderstaand vind u een omschrijving van alle lopende en voorgenomen ISSO projecten 2005/2006 I S S O - ko n t ak t g r o e p M e e t p u n t e n e n m e e t m e t h o d e n vo o r k limaat r e g e linginstallaties Van de meeste gerealiseerde klimaatinstallaties kan worden gesteld dat het aantal opgenomen meetpunten te laag is om op behoorlijke wijze volgens het ontwerp, volumestromen in te stellen of te controleren of een installatie of onderdelen hiervan op de juiste wijze functioneren. In het geval van storing is het vaak noodzakelijk om via de meetpunten en de juiste meetprocedures informatie over het gedrag van de installatie te ontlenen, opdat de storing op doelmatige wijze kan worden geanalyseerd en opgelost. Een van de hoofdoorzaken voor het ontbreken van voldoende meetpunten of het hanteren van de juiste meetprocedure is het ontbreken van een (referentie)document, waarop een ontwerper/installateur kan terugvallen. Hierdoor wordt tijdens het bouwproces met verschillende argumenten het kwaliteitsniveau van de installatie aangetast, zonder dat hiertegen eenduidige en inhoudelijke tegenargumenten worden gegeven die moeilijk of niet zijn te weerleggen. Met de door middel van dit project te realiseren ISSOpublicatie wordt niet alleen de technische knowhow en standaardisatie ten aanzien van meetpunten en meetmethoden gerealiseerd, maar wordt tevens een referentiedocument gerealiseerd waaraan tijdens bouwoverleg of in bestekken kan worden gerefereerd. Inmiddels is ISSO-rapport 20.2 Meetpunten en meetmethoden voor installaties verschenen. ISSO streeft er naar dit ISSO-rapport om te werken naar ISSOpublicatie 42. S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p ing. J.C. Aerts (projectcoördinator) ISSO, Rotterdam ir. J.H. Berger Wolter & Dros Groep, Amersfoort A. den Dunnen Grontmij/Technical Management BV, Amersfoort ing. P.A. Elkhuizen TNO-Bouw, Delft ing. H.H. Hamberg (rapporteur) H2H Adviesbureau, Nijkerk S.A.J. Jansen Alphen a/d Rijn H.M.A. Janssen Groesbeek Woerden ir. H.J.M. Knipscheer Ingenieursbureau Knipscheer, Soest ing. J.W.M. Meyer Novem Sittard H.C. Peitsman TNO-Bouw, Delft ir. E.J. Wagenaar (voorzitter) Zoetermeer ISSO jaarboek 12 ISSO jaarboek

13 I S S O - ko n t ak t g r o e p D e c e n t r ale ventilatiesystemen Er verschijnen steeds meer systemen met decentrale (al dan niet mechanische) luchttoevoer. Luchtafvoer geschiedt via een centrale afzuiging. Regeling vindt plaats op basis van een vast debiet of op basis van CO 2 -concentratie. De lokale systemen hebben een interactie met de overige ruimten. Goede ontwerpregels voor dit soort systemen zijn er nog niet. Daarnaast is er ook een systeem met lokaal een ventilatiebalans en warmteterugwinning. Voor de andere ruimten is dan een ander systeem noodzakelijk. Aangegeven moet worden hoe zo n ontwerpproces verloopt. Dit onderzoek moet resulteren in een aanvulling op ISSO-62 en een kleintje decentrale ventilatiesystemen. I S S O - ko n t ak t g r o e p H yd r aulische schake lingen U-bouw met ko e ling Bij het ontwerpen van een klimaatinstallatie zal eerst aan de hand van het programma van eisen een keuze gemaakt worden van het toe te passen concept (ISSO- 43). Als het concept van de klimaatinstallatie bekend is, is het dus ook bekend welke apparaten (koelmachine, koelbatterij, etc.) in het concept toegepast worden. De vraag is dan hoe deze apparaten in een hydraulische schakeling ingepast worden en hoe de hydraulische schakeling ontworpen wordt. De ISSO-publicatie 47 heeft als doel deze vragen te beantwoorden. Uitgangspunt hierbij is dat de keuze van het concept van de klimaatinstallatie met bijbehorende temperatuurniveaus etc. gemaakt is. De vraag is dus hoe de apparaten die onderdeel uitmaken van het concept van de klimaatinstallatie in een hydraulische schakeling ingepast worden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden eerst in hoofdstuk 2 de kenmerken van verschillende hydraulische (sub)schakelingen beschreven. In deze publicatie wordt een hydraulische schakeling onderverdeeld in subschakelingen voor opwekking, distributie en gebruikers. Deze subschakelingen worden modulen genoemd. De modulen worden onderverdeeld in passieve en actieve modulen. Op basis van dit kenmerk kunnen modulen samengesteld worden. Een actieve opwekkermoduul en een passieve gebruikermoduul worden bijvoorbeeld met elkaar verbonden door een passieve distributiemoduul. Met deze methodiek is het mogelijk om op een juiste manier hydraulische subschakelingen (modulen) samen te stellen tot één geheel. Met de beschrijving van de modulen in hoofdstuk 2 is nog niet de vraag beantwoord wanneer nu deze modulen toegepast dienen te worden. Hoofdstuk 3 geeft daarom aanwijzingen hiervoor. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat een moduul geselecteerd kan worden op basis van: 1. eigenschappen van het apparaat dat toegepast wordt; 2. noodzakelijke beveiligingen; 3. afstemming tussen gebruiker en opwekker; 4. praktische overwegingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in deze publicatie toegelicht hoe een hydraulische schakeling samengesteld kan worden. Bij de voorbeelden wordt aandacht besteed aan geïntegreerde energiesystemen waarbij omschakeling van verwarmen naar koelen (dus eigenlijk gebruikers die ook toegepast worden als opwekkers) aan de orde komt. ISSO-publicatie 47 sluit aan op en complementeert de reeds eerder verschenen ISSO-publicatie 44 Ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarming. ISSO-publicatie 47 is begin 2005 verschenen

14 S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p ing. J.C. Aerts (projectcoördinator) ISSO, Rotterdam B. Bloemendal (corr. lid) IMI Indoor Climate, Alphen a/d Rijn L.H. den Dekker (rapporteur) DWA Installatie- en energieadvies, Bodegraven ing. P.A. Elkhuizen TNO-Bouw, Delft T.J.M. van Giezen Carrier BV, H P. Haage Trane Airconditioning BV, Soest H.M.A. Janssen Groesbeek (voorzitter) Woerden ing. H. Th.C. Kuling Wolter & Dros BV, Amersfoort R. Min Grundfos Nederland BV, Weesp prof.dr.ir. A.H.C. van Paassen TU-Delft R. Rijksen (co-rapporteur) DWA Installatie- en energieadvies, Bodegraven H.J. van der Tholen Deerns Ri BV, Rijswijk ing. W.J. Wienk (corr. lid) Senter/Novem, Utrecht ing. H.B. Woltering Imtech Utiliteit Noord-West BV, Zoetermeer Tevens werd gebruik gemaakt van de adviezen van de technische werkgroep van de stichting HR-ventilatie die als volgt was samengesteld: B. Beukers A. de Graaff K.C. van der Mark P.Th.J. Overman R. Rooyendijk De eisen en aanbevelingen in deze publicatie zijn in goed overleg met de Stichting GIW, de Stichting Woningborg en de Vereniging Eigen Huis vastgesteld. Hieraan hebben de volgende personen bijgedragen: L. Bodegom namens GIW; B. van Buuren namens de stichting Woningborg; F. Nieuwboer namens Vereniging Eigen Huis I S S O - ko n t ak t g r o e p 41.1 O n t werptechnische k waliteit s e i s e n ver warmingsinstallatie wo n i n g e n ; a c t u aliseren en uitbreiding IS S O ISSO-publicatie 50 wordt momenteel herzien en uitgebreid. De herziening van ISSO-publicatie 50 omvat het verwerken van het commentaar op de specificatiebladen en het uitbreiden van de specificatiebladen voor de projectenfasen uitwerking en beheer. De uitbreiding betreft het opstellen van specificatiebladen met kwaliteitseisen voor renovatieprojecten. Met de herziening van ISSO-publicatie 50 kunnen opdrachtgevers aangeven welke installatie zij wensen en welk kwaliteitsniveau zij kiezen op basis waarvan de installatieontwerper een installatie realiseert conform de kwaliteitseisen van ISSO-50. De herziene ISSO-publicatie 50 wordt in het 1e kwartaal 2006 verwacht. ISSO jaarboek 14 ISSO jaarboek

15 S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p 41.1 ing. J.C. Aerts (projectcoördinator) ISSO, Rotterdam L.A. Bodegom Garantie Instituut Woningbouw, Rotterdam H. Clerx WTH-Vloerverwarming, Dordrecht N. Graftdijk Feenstra West BV, Heerhugowaard ir. J.W.M. Hooijschuur (corr. lid) Senter/Novem, Sittard ing. H.H.P.F. Jansen JTS Energietechniek, Roermond J.L. van Klaveren Mampaey Installatietechniek BV, Dordrecht K. Manuel VIAC, Houten J.G. Marcus IAC Installatietechn. Advies, Rijswijk ir. P.Th.J. Overman AGPO, Breda J. Rijnvis Brugman Radiatorenfabriek BV, Tubbergen F.A. Vos (corr. lid) UNETO-VNI, Zoetermeer ir. E.J. Wagenaar (voorzitter) Adviseur, Zoetermeer ir. E.M.M. Willems Cauberg-Huygen BV, Rotterdam I S S O - ko n t ak t g r o e p 4 4 H e r z i e n i n g I S S O - p u b licatie 2 Z o n t o e t r e d i n g s f a c t o r e n De huidige ISSO-publicatie 2 is inmiddels ruim 20 jaar oud. Door de ontwikkelingen op het gebied van dubbelglas en meervoudige beglazing met verschillende soorten vulgassen en coatings zijn de in deze publicatie opgenomen tabellen en overzichten sterk verouderd. Betrouwbare gegevens van raamconstructies (al of niet met zonwering) zijn van groot belang bij berekeningen, zoals koellastberekeningen, temperatuursimulatieberekeningen en energiegebruikberekeningen. Steeds vaker moeten garanties afgegeven worden op binnentemperaturen en hierdoor worden simulatieberekeningen steeds belangrijker. Ook bij de bepaling van de EPC-waarden is het noodzakelijk over goed toegankelijke en betrouwbare zontoetredingsfactoren te beschikken. De bovengenoemde berekeningen vereisen een eenduidige, goede en goed toegankelijke gegevens van met name raam- en zonweringsystemen. De herziene ISSO-publicatie is hiervoor bedoeld. Afhankelijk van de gedetailleerdheid van het simulatiemodel is behoefte aan relatief eenvoudige waarden als U, ZTA, LTA en CF of meer gedetailleerde gegevens als de netwerkweergave van warmte- en lichttechnische gegevens. Met name de netwerkgegevens ontbreken in de huidige ISSO-publicatie 2. Naarmate het glas door coatings een betere warmteweerstand krijgt, wordt de invloed van de randconstructie steeds belangrijker. Veelal wordt hier in de praktijk nog geen rekening mee gehouden, omdat betrouwbare gegevens hierover ontbreken in oudere studies en rapporten. In de herziene ISSO-publicatie zal hiermee ook rekening gehouden worden. De publicatie sluit zoveel mogelijk aan bij nieuwe CEN-normen op het gebied van beglazing. Ook wordt in de publicatie aandacht besteed aan de methode om beglazingen die niet in de EPN voorkomen om te rekenen volgens de EPN-methodiek. De publicatie zal verschijnen als Kleintje zontoetreding S a m e n s t e l l i n g I S S O - K o n t a k t g r o e p 4 4 ing. H.M. Bruggema ir. E.J.P. Corneth ir. P.R. van Dam ir. H.A.L. van Dijk ir. G. Meerdink prof.dr.ir. A.H.C. van Paassen ir. C.E.E. Pernot Peutz B.V. Tebodin b.v. Consultants & Engineers VABI BV, Delft TNO Bouw, Delft DGMR Raadgevende Ingenieurs bv TU Delft TU Eindhoven

16 I S S O - ko n t ak t g r o e p 47.1 I S S O - p u b licatie 4 9 V l o e r ver warming / wandver warming en vloer- en wandko e ling o mzet t e n n aar MK K De huidige ISSO-publicatie is niet geschikt om te dienen als referentiedocument voor een BRL met betrekking tot vloer- en wandverwarmingssystemen. Hiervoor is het noodzakelijk de ISSO-49 om te zetten naar de MKK structuur en deze publicatie dan gelijktijdig op een aantal punten aan te vullen. Begin 2005 is de ISSO-49 in MKK structuur verschenen. S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p 47.1 mw. ir. J.W.M. Hooijschuur Senter/Novem, Sittard J. Clerx WTH, Dordrecht G.J. Koele Velta Nederland, Wezep R. Noordzij Brielle Noordzij b.v., Brielle ir. E.M.M. Willems Cauberg-Huygen BV, Rotterdam ir. E.J. Wagenaar (voorzitter) Zoetermeer ir. A.M. van Weele (projectcoördinator) ISSO, Rotterdam I S S O - ko n t ak t g r o e p 5 5 Binnenriolering binnen de perceelgr e n s De combinatie van de commissies, de NEN-sub commissie en ISSO-kontaktgroep 31, heeft een aantal projecten in gang gezet die moeten leiden tot een volgende gewijzigde druk van NTR-3216, die ultimo 2006 wordt verwacht. Het betreft de volgende projecten: - Buitenriolering binnen de perceelgrens - 4-6l-closetspoeling - Geluidsproductie van standleidingen in leidingschachten - Brandveilige doorvoeren van rioleringsleidingen - Ontwikkelen van een Beoordelingsrichtlijn voor binnenriolering in het kader van de certificeringsregeling KOMO-INSTAL - Gebruik en infilratie van hemelwater - Riolering in hoogbouw > 50 m Over de geluidsproductie van standleidingen in leidingschachten is in 2005 een afzonderlijke aanvulling op praktijkrichtlijn ontwikkeld. S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p 5 5 ir. J.W.F. Backer Mohrmann Ing. O. Jansen ing. R.H. de Gans ing. H. Meerman ing. O.W.W. Nuijten (projectcoördinator) ir. G. Onderdelinden E.H. Reuser W.J.H. Scheffer (voorzitter) A.J.M. van der Zwan NEN, Delft Gemeente, Assen Geotherm Energy Systems BV, Nijkerk Dyka Steenwijk BV, Steenwijk ISSO, Rotterdam DHV Water, Amersfoort Reuser Techn. Adviesbureau, Den Bosch UNETO-VNI, Zoetermeer Geberit, Nieuwegein ISSO jaarboek 16 ISSO jaarboek

17 I S S O - ko n t ak t g r o e p E n e r g e t i s c h o p t i m ale stook- e n ko e llijnen vo o r k limaatinstallaties in kantoorgebouwen De bestaande utiliteitsbouw is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Introductie van energiebesparende maatregelen vergt in deze sector grote financiële investeringen en verstoort veelal de bedrijfsprocessen in de kantoorgebouwen. In de praktijk is implementatie van deze maatregelen daarom alleen kansrijk bij onderhouds- of vervangingsactiviteiten. Met ISSO-publicatie 68 Energetisch optimale stook- en koellijnen is een instrument ontwikkeld waarbij deze belemmerende factoren geen rol spelen om toch een omvangrijke energiebesparing te realiseren. Het instrument is inmiddels toegepast in verschillende praktijksituaties. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de ISSO brochure Hoofdconclusie naar aanleiding van een diepgaand onderzoek in bijvoorbeeld het Postbank-gebouw in Amsterdam: energiebesparing op koelen en verwarmen van minimaal 10% is haalbaar, tegelijkertijd is een significante comfortverbetering te realiseren en de terugverdientijd advieskosten energiebesparing is minder dan 1 jaar waarbij de moeilijk in pecunia uit te drukken comfortverbetering niet meegeteld is! Momenteel wordt gewerkt aan een vervolgtraject. S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p P.H. den Dekker Waddinxveen ing. L.C.J. Dop Aero-Dynamiek, Nijkerk ing. P.A. Elkhuizen (rapporteur) TNO-Bouw, Delft T. Gravensteyn Van Gaalen, Rotterdam ing. J.W.H. Haaren Rodamco Nederland BV, Amsterdam ir. E.N. t Hooft Grondmij BV Technical Management (TM), Amersfoort J. van Hove (voorzitter) Waddinxveen ir. C.B. Maliepaard (projectcoördinator) ISSO, Rotterdam ing. W.J. Wienk Senter/Novem, Utrecht I S S O - ko n t ak t g r o e p 6 4 G e s l o t e n b o d e mwarmtewisselaar s Uit de praktijk van beoordeelde projecten blijkt dat er geen eenduidige ontwerpmethoden worden toegepast bij het dimensioneren van bodemwarmtewisselaars en er geen uniforme uitvoeringsvoorschriften worden gebruikt bij de installatie van de bodemwarmtewisselaars. Hierdoor variëren de prestaties nogal van systeem tot systeem. Tevens blijkt uit de praktijk dat bij kleine projecten de kosten van (eenvoudige) dimensioneringsberekeningen onevenredig hoog zijn, waardoor het bodemsysteem onnodig duur wordt, hetgeen de haalbaarheid en daarmee de mogelijke toepassing van warmtepompen negatief beïnvloedt. Met name voor de woningbouw is er behoefte aan gemakkelijk toe te passen vuistregels en kengetallen. Het opstellen van een ISSO-publicatie (73) voor het ontwerp en de uitvoering van bodemwarmtewisselaars moet aan deze situatie een eind maken. Door de ISSO-publicatie op te zetten volgens het Model Kwaliteits-systeem Klimaatinstallaties MKK, wordt een optimale basis gerealiseerd voor het vaststellen van een BeoordelingsRichtLijn BRL voor bodemwarmtewisselaars. Op basis van deze BRL wordt het mogelijk een KOMO INSTAL procescertificaat af te geven. Deze ontwikkeling sluit aan op het activiteitenplan van de UNETO-VNI in het kader van het convenant warmtepompen. ISSO-publicatie 73 verschijnt in

18 S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p 6 4 B.v.d. Berg Ing. F.S. Heinis J.J. Hulsmans L.A. Bodegom dr. H.J.L. Witte (rapporteur) J.G. Marcus ir. R.M.H.J. Beuken ir. J.P.N. Schouten ing. C.A.M. Arkesteijn (projectcoördinator) ir. A. van Krevel ir. C.P.J.M. Geelen (rapporteur) ir. P.M.D. Kruijsse (voorzitter) A.P. v.d. Berg Duurzame Energie BV, Heerenveen BAM Infratechniek BV, Zwanenburg Bolegbo-VOK, Gouda Garantie Instituut Woningbouw, Rotterdam Groenholland, Amsterdam IAC Installatietechniek Advies Combinatie, Rijswijk Senter/Novem, Sittard J. en P. Schouten Installatietechniek BV, Blokker ISSO, Rotterdam Techneco BV, Delft TNO-MEP, Apeldoorn Wolter & Dros, Amersfoort I S S O - ko n t ak t g r o e p 6 5 I n d i v i d u e l e e n k l e i n e l e k t r i s c h e warmtepompinstallaties vo o r wo n i n g e n Er is de laatste jaren voldoende ervaring opgedaan met warmtepompinstallaties voor woningen. Om de verdere toepassing van warmtepompen te stimuleren en drempelvrees bij opdrachtgevers en ontwerpers weg te nemen is het nodig een basis voor een betrouwbaar voortbrengingsproces van warmtepomp installaties vast leggen. De hiervoor aangewezen weg is de realisatie van een ISSO-publicatie over dit onderwerp, waarbij op basis van de beschikbare gegevens en ervaringen bewezen ontwerp- en realisatie- en beheermethoden worden vastgelegd. ISSO-publicatie 72 wordt opgezet volgens het Model Kwaliteitssysteem Klimaatinstallaties MKK, zodat alle relevante realisatiefasen en beheeraspecten aan de orde komen en bijvoorbeeld ontwerp- en realisatiefase kunnen worden gescheiden als dit door verschillende bureaus zou worden uitgevoerd. Een ISSO-publicatie over warmtepompinstallaties, opgezet volgens de MKK-methodiek is de aangewezen basis voor het vaststellen van een BRL voor warmtepompinstallaties. Op basis van deze BRL wordt het mogelijk een KOMO INSTAL procescertificaat af te geven. Deze activiteit sluit aan op de doelstellingen van de UNETO-VNI binnen het convenant warmtepompen. ISSO-publicatie 72 verschijnt in 2005 S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p 6 5 R.E. van Tongeren (voorzitter) ing. L.R. de Wit ing. H.H. Hamberg ir. R.M.H.J. Beuken ir. J.P.N. Schouten ing.j.c. Aerts ing. C.A.M. Arkesteijn (projectcoördinator) ir. A. van Krevel ir. L.J.A.M. Hendriksen (rapporteur) ing. A.A.L. Traversari (rapporteur) ir. P.M.D. Kruijsse Besseling Installatie BV, Alkmaar Eneco Energie, Utrecht H2H Installatie-architectuur, Sittard Senter/Novem, Sittard J. en P. Schouten Install. Techniek BV, Blokker ISSO, Rotterdam ISSO, Rotterdam Techneco, Delft TNO-MEP, Apeldoorn TNO-MEP, Apeldoorn Wolter & Dros, Amersfoort ISSO jaarboek 18 ISSO jaarboek

19 I S S O - ko n t ak t g r o e p 6 6 H e r z i e n i n g I S S O - p u b licatie 5 M o n t age en materiaaltechnische k waliteit s e i s e n vo o r warmwater ver warmingsinstallaties ISSO-publicatie 5 wordt gebruikt als referentie waarnaar in bestekken of technische omschrijvingen wordt verwezen. De 2e uitgave van ISSO-publicatie 5 dateert van maart Vanuit de Groep Groot van Uneto-VNI is de directe opdracht gegeven ISSO-publicatie 5 te herzien en uit te breiden om hiermee aan te sluiten op nieuwe technieken zoals laag temperatuur verwarming. Tevens is er behoefte ISSO-publicatie 5 te integreren in de MKK-systematiek, zodat een optimale afstemming wordt gerealiseerd tussen ISSO-publicatie 5 en procescertificering d.m.v. BeoordelingsRichtLijnen (BRL s). S a m e n s t e l l i n g I S S O - K o n t a k t g r o e p 6 6 ing. J.C. Aerts (projectcoörd./secretaris) ISSO, Rotterdam J.P. Arts Imtech Utiliteit Noord-West BV, Den Haag drs. A.J. van den Berg (voorzitter) Uneto-VNI, Zoetermeer ing. C. Cornax Stabu, Ede ir. C.J.B. ten Feld Ministerie van Defensie, DGW&T, Den Haag ing. H. Feldmann GTI, Rotterdam J.W. van Heerikhuizen De Groot Installatiegroep (Noord), Emmen ing. R. Kasbergen Stork Worksphere West, Eindhoven F. Lever Royal Haskoning, Rotterdam ing. A.M. van Nierop Grontmij Technical Management TM. Rijswijk K. van Popering Rijksgebouwendienst, Den Haag ir. E.J. Wagenaar Adviseur, Zoetermeer R. Waterreus ULC Groep BV, Utrecht C.H.A. Wijnands Wolter & Dros, Amersfoort I S S O - ko n t ak t g r o e p 6 7 Vr aagspecificatie sanit air e vo o r z i e n i n g e n Aan dit project ligt ten grondslag het verzoek van Uneto-VNI en het bestuur van TVVL aan ISSO om aan de hand van de resultaten van het rapport ST-5 Programma van eisen van sanitaire voorzieningen en installaties een vraagspecificatie ten behoeve van het Programma van Eisen te ontwikkelen Opdrachtgevers en gebruikers van gebouwen hebben bepaalde eisen, wensen en verwachtingen. Zij vragen prestaties die afgeleid zijn van de doelstelling van de organisatie en de gebruiksfunctie(s) van het gebouw. De prestaties worden mede bepaald door de kwaliteit (en kwantiteit) van de tot het gebouw behorende sanitaire voorzieningen. En die zijn weer mede afhankelijk van de kwaliteit van de leidingwatertoevoer- en rioleringsinstallatie waarop deze voorzieningen zijn aangesloten. Mede onder invloed van de steeds hogere eisen aan sanitaire voorzieningen is het aanbod ervan met nieuwe technische specificaties en het aanbod van nieuwe sanitaire installatiesystemen, met name in Nederland, fors toegenomen. Voorbeelden zijn het speciale sanitair voor ouderen en mindervalide en hygiënische uitvoeringen van sanitair in zorginstellingen. Daarnaast ook alternatieve Legionellapreventietechnieken, installaties voor gebruik en/of infiltratie van hemelwater en voorzieningen voor brandveilige leidingdoorvoeren. Met name in de woningbouw moet steeds meer rekening worden gehouden met de individuele wensen van de bewoners, zowel tijdens de bouwfase als daarna. De ontwerper van sanitaire installaties, zowel de sanitair-adviseur als -installateur, zal mede in het kader van kwaliteitszorg of -borging, de uitgangspunten willen toetsen, die zijn overeengekomen met de opdrachtge

20 ver of gebruiker. Daarvoor heeft hij een goed instrument nodig. Een goede vorm daarvoor is een standaardvraagspecificatie. De vraagspecificatie heeft betrekking op de gebruiksfuncties, zoals die worden onderscheiden in Bouwbesluit 2003: Met de vraagspecificatie bestaande uit onder meer nalooplijsten (checklists) kan het overleg met de opdrachtgever en overige bouwpartners in de programmafase worden gestructureerd. Door het introduceren van een eenvoudig classificatiesysteem kan gekozen worden voor een bepaalde kwaliteitscategorie. Met behulp van de ingevulde nalooplijsten en de aangegeven kwaliteitscategorieën kan het Programma van eisen worden opgesteld. Men kan de nalooplijsten hanteren tijdens de voorbereidende gesprekken. Ook kan men met de lijsten een door derden opgesteld PvE op volledigheid toetsen en nagaan welke afspraken wel/niet duidelijk zijn. De standaardvraagspecificatie wordt gebruikt door: De ontwerper van sanitaire installaties (zowel de sanitairadviseur als installateur) Waarbij deze via de vraagspecificatie communiceert met: De opdrachtgever of gebruiker De architect De bouwkundige ontwerper/aannemer/bestekschrijver Fabrikanten Van de vraagspecificatie wordt een internettoepassing gemaakt. S a m e n s t e l l i n g I S S O - ko n t a k t g r o e p 6 7 De heer F.H. Balster De heer ing. R.H. Doldersum De heer H.W. van Dorp MBA De heer H. Lodder De heer ing. O.W.W. Nuijten De heer ing. L. Ortmans De heer E. v/d Ploeg De heer W.J.H. Scheffer De heer A.P. Veening De heer ir. J.J. Vingerling De heer R. de With Rijksgebouwendienst directie Z-W De Melker Van Dorp Installaties BV Deerns Raadgevende Ingenieurs b.v. ISSO Royal Haskoning Technische Unie BV Uneto-VNI, Zoetermeer Geberit BV SBR I S S O - K o n t ak t g r o e p 6 8 I n s t alleren van warmtepompen Deze publicatie sluit aan op ISSO-publicatie 72 Ontwerpen individuele en klein-collectieve elektrische warmtepompsystemen voor de woningbouw, waarin een aantal standaard concepten zijn opgenomen. De concepten omvatten de volgende functies: Verwarmen (Passief) koelen Warmtapwaterbereiding Ventilatie (beperkt tot systemen waarbij de ventilatie retourlucht als warmtebron dient) Waar ISSO-publicatie 72 zich vooral bezighoudt met het ontwerp-, de realisatie en het beheer van warmtepompsystemen is het doel van deze kontaktgroep met name een publicatie te realiseren over het monteren van de warmtepompsystemen op basis van de genoemde concepten. Deze informatie wordt ontleend aan de werkbladen van Uneto-VNI. De werkgroep Warmtepompen van Uneto-VNI heeft als ISSO-kontaktgroep gefunctioneerd. Deze publicatie zal verschijnen als ISSO-publicatie 72.1 in 2005 ISSO jaarboek 20 ISSO jaarboek

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard stabulletin jaargang 28 nummer 02 juni 2013» pagina 8» pagina 29» pagina 31 Cursusaanbod STABU 2013 Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken in ISO Standaard STABU jaarverslag 2012 Lancering BWBRD op 27

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Vertrouwen en betrouwbaarheid Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Managementsamenvatting 6 Bouwregelgeving in perspectief 8 Structuur en organisatie 14 Verbeterpunten

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw

Bijlagenrapport. Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Bijlagenrapport Verbetering van het Beheersproces van Energetische Verbeteringen bij de Bestaande Woningbouw Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 augustus 2011 tot 19 december 2011 in opdracht

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

Openbaar eindrapport EOS Demo

Openbaar eindrapport EOS Demo Openbaar eindrapport EOS Demo Titel: Pilotprojecten met het Octalix-systeem Projectnummer: Demo06006 Publicatiedatum: 1 september 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, doelstelling, samenvatting en de

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw stabulletin jaa r ja a r g a n g 25 n u m m e r 02 j u n i 2010» pagina 11» pagina 21» pagina 26 Ontzorgen door uitgewerkte posten STABU jaarverslag ligt op de plank STABU Element hulpmiddel bij Integraal

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland D9 van WP4 van het RES-H Policy project Werkdocument geschreven in

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! De onderste steen boven

Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! De onderste steen boven stabulletin jaargang 28 nummer 01 januari 2013» pagina 11» pagina 12» pagina 20 De nieuwe lijst van fabrikanten voor 2013. Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! Het cursus aanbod van STABU

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu. stabulletin ja a r g a n g 26 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2011 50,- korting geldig t/m 31-12-2011» pagina 30 STABU STUDEER ACTIE! op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding

Nadere informatie

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk HANDBOEK VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES NAAR ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN IN GEBOUWEN Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk Specificaties

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.org U.A.V.

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.org U.A.V. Managen eerste nood/crisis-situatie Crisis communicatie, vervanging van mensen, en materieel Herstel stabulletin ja a r g a n g 26 n u m m e r 02 j u n i 2011 50,- korting geldig t/m 31-12-2011» pagina

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie