Als je kijkt langs de lijnen van kwaliteit, geldt dat hoe vaker een arts een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als je kijkt langs de lijnen van kwaliteit, geldt dat hoe vaker een arts een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt."

Transcriptie

1 Winter Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 32 Bron: De Friesland Zorgverzekeraar Als je kijkt langs de lijnen van kwaliteit, geldt dat hoe vaker een arts een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt. Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur De Friesland Zorgverzekeraar n Martini Ziekenhuis en Wilhelmina Ziekenhuis Assen n Portal MyFOM-People: gemak voor FOM-onderzoekers van alle nationaliteiten n Startschot bouw nieuw concernsysteem NWO, STW en FOM n Domotica werd e-health, Zorggroep Ter Weel n Vijf vragen aan... Gaspard Knops n Overstapdossier: de volgende fase in onderwijsefficiëntie en -kwaliteit Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel. (020) ,

2 Vervolg pagina 1: Herverdeling van zorg kan alleen als je het samen doet Een vergrijzende bevolking, verwachte sterke groei in ziektes als diabetes en te weinig huisartsen en verplegend personeel. Dit zijn enkele ontwikkelingen die weliswaar landelijk ook spelen, maar in de provincie Friesland erg nijpend zijn. Er zal in deze provincie snel iets moeten gebeuren om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook op de lange termijn te waarborgen. De Friesland Zorgverzekeraar, met een marktaandeel van 63 procent de grootste zorgverzekeraar in Friesland, heeft het voortouw genomen bij de herinrichting van het zorglandschap. We willen samen met medisch specialisten, ziekenhuizen, huisartsen en patiëntenvertegenwoordigers de zorg voor de komende tien tot twintig jaar veilig stellen, zegt Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Bron: De Friesland Zorgverzekeraar Om de ernst van de situatie te benadrukken, eerst enkele kerncijfers. Het aantal 65-plussers zal in Nederland groeien van ongeveer 2,3 miljoen nu tot vier miljoen in Een ongekende groei, die een enorme extra vraag naar zorg met zich mee zal brengen. Cijfers van het RIVM over vergrijzing en toekomstige ziektelast wijzen verder uit dat tot 2025 het percentage mensen met diabetes zal toenemen met de helft. Het aantal kankerpatiënten is in 2020 twee keer zo groot, zo wijzen voorspellingen van KWF Kankerbestrijding uit. Tegenover de groei in de zorgvraag staat een verwacht tekort aan bijvoorbeeld huisartsen. Ook daar vindt vergrijzing plaats; een groep babyboomers neemt op korte termijn afscheid van het vak. De huisartsenopleiding zit niet vol, waardoor de aanwas van jonge artsen achterblijft. Tegelijkertijd kiezen steeds meer huisartsen ervoor om parttime te gaan werken. Alleen door alle zorgpartijen te betrekken, kunnen we echt stappen zetten. Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur De Friesland Zorgverzekeraar 2

3 Bron: De Friesland Zorgverzekeraar Regiefunctie De vooruitzichten zijn duidelijk. Als de zorgsector in Friesland niets onderneemt, komen zorgkwaliteit en -kosten onder druk te staan. De Friesland Zorgverzekeraar zette zijn regiefunctie in om partijen om tafel te krijgen om samen het zorglandschap en de medische voorzieningen opnieuw in te richten. Gezien de veranderende demografie en de kwaliteitseisen aan ziekenhuiszorg is het niet logisch dat alle vijf de Friese ziekenhuizen alle behandelingen doen: van bevallingen en spoedzorg tot het verwijderen van tumoren. Artsen doen volgens De Friese Zorgverzekeraar zo niet voldoende ervaring op in de verschillende behandelingen, waardoor de kwaliteit en veiligheid onder druk komen te staan. Stimuleren zorgkwaliteit Het streven van De Friesland Zorgverzekeraar is logisch, want de organisatie vertegenwoordigt ruim zestig procent van de Friezen en wil de betaalbaarheid en het niveau van zorgverlening waarborgen. In het traject Friesland Voorop wordt gewerkt in expertgroepen, zoals Geboortezorg, Acute zorg, Oncologie, Complexe vaatchirurgie, Electieve (niet-spoedeisende) Zorg, Chronische zorg en Ouderenzorg. Monissen: In de expertgroepen worden scenario s uitgewerkt waar het beste complexe behandelingen worden geboden. Artsen doen meer ervaring op in specifieke behandelingen, waardoor ze beter worden. Specialisatie stimuleert zo de zorgkwaliteit. Deze aanpak maakt volgens Monissen ook capaciteit vrij voor de behandeling van chronisch zieken. Dit vormt het tweede spoor van de herinrichting van het zorglandschap: basiszorg juist beter spreiden zodat het dicht bij mensen in de buurt kan worden gegeven. Voor deze groep mensen en hun familie is het juist prettig als de behandeling dicht bij huis plaatsvindt en je hiervoor niet elke keer naar een ziekenhuis hoeft. Friesland Voorop Om echt stappen te kunnen zetten en de zorg veilig te stellen voor een langere periode, is het zaak om Friesland Voorop, het plan van aanpak voor de herverdeling, fundamenteel aan te pakken. Er moet samenhang zijn in de samenwerking om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zegt Monissen. We betrekken daarom alle relevante partijen bij dit plan. Alleen door alle zorgpartijen te betrekken, kunnen we echt stappen zetten. Zo kunnen we samen de zorg van goede kwaliteit, bereikbaar en betaalbaar houden. We willen samen met medisch specialisten, ziekenhuizen, huisartsen en patiëntenvertegenwoordigers de zorg voor de komende tien tot twintig jaar veilig stellen. Een ander belangrijk aandachtspunt is het stimuleren van e-health. Ook zelfmanagement, telehealth en domotica kunnen tenslotte bijdragen aan het vergroten van de efficiëntie van de zorg, waardoor patiënten minder onnodig hoeven te reizen en artsen meer aandacht kunnen besteden aan behandeling van complexe aandoeningen. Monissen wijst nadrukkelijk op het feit dat zorg van goede kwaliteit niet per definitie duur is. Uit cijfers blijkt dat er een verband kan zijn tussen hogere kwaliteit en lagere kosten. Hoe vaker een arts een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt. Dus minder complicaties of onnodige ziekenhuisopnames. Data als fundament Momenteel zijn De Friesland Zorgverzekeraar, de Friese ziekenhuizen en andere zorgpartijen druk bezig met het verzamelen en combineren van data. Dit vormt het fundament om beslissingen te nemen over de verdeling van specialismen en andere mogelijkheden voor samenwerking. Maar ook voor sturing van de zorginkoop. Monissen: Deze data komen van ziekenhuizen, GGD s en andere ketenpartijen, en uit onze eigen systemen. KPMG analyseert de data en verwerkt deze tot bruikbare informatie. De vraag welke rol ICT straks gaat spelen als de herverdeling een feit is, is voor Monissen nog niet te beantwoorden. We zijn nu druk bezig met het analyseren van de data en naar verwachting zijn de scenario s voor de nieuwe zorgindeling in april 2012 klaar. Dan gaan we ook pas keuzes maken voor de technische inrichting. Marktwerking Monissen geeft aan dat er zeker verschillende belangen zijn als het gaat om de herverdeling van de zorg en dat het zaak is daar oog voor te blijven houden. Ziekenhuizen en andere zorgpartijen zien echter de noodzaak van deze ontwikkeling in. Alle zorgverleners realiseren zich dat marktwerking steeds meer zijn intrede doet in de zorg. Momenteel bezoekt 25 procent van de verzekerden bij De Friesland Zorgverzekeraar al niet meer per definitie het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een behandeling. Zij kiezen op basis van ervaringen van bekenden of de goede naam van specialisten. Deze trend zet zich zeker voort. Mensen maken eerder de keuze voor een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in bepaalde behandelingen dan voor een ziekenhuis om de hoek. Het is wel van het grootste belang dat de zorgpartners samen blijven werken in dit traject en aan klanten overbrengen dat dit de goede weg is. De Friesland Zorgverzekeraar heeft gezien zijn marktaandeel de juiste uitgangspositie om de regiefunctie in het zorgverdelingtraject goed in te vullen. Toch betekent dit volgens Monissen niet dat andere zorgverzekeraars zich moeten laten tegenhouden. Die partijen zouden eventueel de samenwerking kunnen aangaan met een collega-verzekeraar. Ik pleit ervoor om van de diverse trajecten in heel Nederland te leren. Leer van elkaars ervaringen. 3

4 Koppeling ChipSoft- EZIS/Klinicom: hogere medicatieveiligheid en sneller opstellen specialistenbrief Door de koppeling maken we een enorme kwaliteitsslag in het elektronisch voorschrijven. De combinatie ChipSoft-EZIS (CS- EZIS) als EPD en Klinicom als medicatiedatabase komt voor in veel ziekenhuizen. Het gebruik van twee losstaande systemen brengt enkele uitdagingen met zich mee. Zo moeten specialisten in beide systemen inloggen om in Klinicom te kunnen voorschrijven en informatie uit Klinicom op te nemen in de specialistenbrief in CS-EZIS. Bovendien is de medicatieveiligheid in het geding, doordat handmatig intypen van gegevens foutgevoelig is. Om de efficiëntie te vergroten, de medicatieveiligheid te verhogen en het opstellen van de specialistenbrief te vereenvoudigen is een koppeling nodig tussen CS-EZIS en Klinicom. Furore realiseerde deze koppeling voor het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Beide organisaties vertellen over de koppeling en de voordelen die deze met zich meebrengt. Klaas Lamain, Projectmanager bij het Martini Ziekenhuis Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis schakelde Klaas Lamain in als projectleider voor de realisatie van de koppeling tussen CS-EZIS en Klinicom. Lamain werkte jarenlang bij het Martini Ziekenhuis. Het Martini Ziekenhuis wil de proces- en zorgkwaliteit en veiligheid binnen de organisatie optimaliseren waar het kan, start Lamain zijn verhaal. Om die reden werken we bijvoorbeeld integraal met het EPD, gebaseerd op ChipSoft. Verder is een aantal jaren geleden, vanwege de brede functionaliteit, gekozen voor de inzet van Klinicom. Voorheen waren beide systemen volledig gescheiden. Vertrouwen Lamain startte een zoektocht naar een partner die een functionele koppeling kon realiseren tussen CS-EZIS en Klinicom. Al snel kwam hij uit bij Furore. Ook al had Furore deze specifieke koppeling nog niet eerder gemaakt, het bedrijf had er vertrouwen in dat het te realiseren was, zegt Lamain. Furore heeft kennis van functionele wensen binnen gezondheidszorginstellingen en weet deze te vertalen in de juiste technologie. De belangrijkste functionaliteit waar Martini Ziekenhuis behoefte aan had, was de mogelijkheid om binnen het RPD te kunnen voorschrijven en medicatieinformatie uit Klinicom automatisch op te kunnen nemen in de huisartsenbrief. Lamain: Deze brief bevat diagnose- en laboratoriumgegevens uit CS-EZIS en ontslag- en medicatiegegevens uit Klinicom. Verder gaven specialisten aan dat ze automatisch een overzicht willen hebben van actuele medicatie als ze een patiëntendossier openen in CS-EZIS. Dit kan helpen bij het opstellen van het behandelplan. Vier fases De realisatie van de koppeling bestaat uit vier fases. In de eerste fase zijn de specificaties bepaald. Fase twee behelsde de bouw van de webservice met bijbehorende XSLT-stylesheets voor de brieven door Furore. Omdat we verregaand willen standaardiseren, is gekozen voor drie stylesheets voor één brief, stelt Lamain. 4

5 De specialist bepaalt welke elementen erin komen te staan: actuele medicatie, actuele medicatie op eigen naam en/of ontslagmedicatie. Zo bouwen ze eenvoudig hun eigen brief op. Op dit moment zitten we in fase drie: testen en rework. Fase 4 de implementatie krijgt naar verwachting voor 1 januari 2012 zijn beslag. Standaardisatie De voordelen van de koppeling zijn groot. Zo genereren medisch specialisten voortaan met één druk op de knop een brief, waarin gegevens uit beide bronnen staan. Deze brief is vervolgens te versturen aan huisartsen of andere externen. Daarnaast hebben specialisten vanaf het voorblad van het EPD in ChipSoft inzage in actuele medicatiegegevens van de betreffende patiënt uit Klinicom. Opnieuw inloggen is hiervoor niet nodig. Medicatie is eenvoudig te verifiëren, wat de veiligheid verhoogt. Lamain: Door de koppeling hanteert iedereen binnen het Martini Ziekenhuis hetzelfde actuele medicatiedossier en krijgt het elektronisch voorschrijfsysteem de maximale kwaliteit. Wilhelmina Ziekenhuis Assen De koppeling werkt niet alleen gemakkelijk, maar vergroot ook de medicatieveiligheid. Yvonne Dijstelbloem, ziekenhuisapotheker bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen Binnen het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) bestond al langere tijd een sterke behoefte aan een koppeling tussen CS-EZIS en Klinicom. Enerzijds om specialisten de mogelijkheid te bieden om tegelijkertijd in beide systemen te werken en anderzijds om mogelijke fouten in het voorschrijven van medicatie te voorkomen. Dankzij de gezamenlijke inzet van Furore en het WZA was de koppeling binnen enkele maanden een feit. Met ongeveer 300 bedden en zo n medewerkers is het WZA een middelgroot ziekenhuis. Bijna alle specialismen zijn vertegenwoordigd, waarbij het ziekenhuis zich vooral onderscheidt met (kinder)orthopedie. Het WZA heeft een grote apotheek ten opzichte van de omvang van het ziekenhuis. Ziekenhuisapotheker Yvonne Dijstelbloem: Dit komt doordat we, behalve aan het ziekenhuis, ook farmaceutische zorg leveren aan verpleeghuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Hierdoor zijn we verantwoordelijk voor de medicatie van zo n bedden. Medicatieveiligheid In het WZA wordt medicatie sinds 2007 elektronisch voorgeschreven met behulp van Klinicom. Dijstelbloem: Specialisten hadden het patiëntendossier in ChipSoft voor zich en gebruikten Klinicom voor de medicatiegegevens. Het risico bestond dat ze bij verschillende patiënten keken. Voor zover we weten is het nooit fout gegaan, maar de medicatieveiligheid was in het geding. We wilden een koppeling realiseren tussen beide systemen, zodat de medicatiegegevens in Klinicom vanuit ChipSoft zijn op te roepen. Deze gegevens zijn vervolgens ook direct op te nemen in de specialistenbrief. Direct vanuit dashboard Eind maart 2011 spraken WZA en Furore het project door. De specificaties voor de koppeling waren toen helder en Furore startte met de bouw van stylesheets. Dijstelbloem: De inlogkoppeling was al in de zomer van 2011 een feit. We kunnen nu vanuit het EZIS-dashboard Klinicom openen, waarna direct het medicatiedossier van de betreffende patiënt naar voren komt. Dit werkt niet alleen gemakkelijk, maar vergroot ook de medicatieveiligheid. Het WZA rolt momenteel op de poliklinieken het elektronisch patiëntendossier (EPD) uit. Dit doet het ziekenhuis in fases. De internisten maken al gebruik van het poliklinisch EPD, dus het was logisch hen te laten starten met de koppeling voor de specialistenbrief, aldus Dijstelbloem. Deze pilot bepaalt hoe we het gebruik van de koppeling verder gaan uitrollen. Maar dat we het voor specialisten gemakkelijker maken en dat we de veiligheid verhogen, is al duidelijk. 5

6 Portal MyFOM-People: gemak voor FOM-onderzoekers van alle nationaliteiten De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) financiert natuurkundig onderzoek in Nederland. FOM voert het onderzoek zelf uit binnen haar drie eigen onderzoeksinstituten en in werkgroepen aan nagenoeg alle Nederlandse universiteiten. Zonder fundamenteel natuurkundig onderzoek zou er geen mobiele telefoon of internet zijn. Bij fundamenteel onderzoek is echter niet altijd direct duidelijk of de resultaten praktisch toepasbaar zijn. Dat maakt het werk van FOM soms lastig uit te leggen. De onderzoeksprojecten waar FOM budget aan toekent, kunnen op termijn echter van groot belang zijn, stelt het hoofd van de Centrale Personeelsdienst en juriste Renée-Andrée Koornstra. Fundamenteel onderzoek is essentieel voor het onderscheidend vermogen van Nederland op het gebied van kennis en innovatie. Renée-Andrée Koornstra, hoofd Centrale Personeelsdienst FOM en juriste. FOM heeft een jaarlijks budget van ongeveer negentig miljoen euro; afkomstig van het ministerie van OCW, NWO en sinds enige tijd ook van het bedrijfsleven. Valorisatie is steeds belangrijker. Bij FOM zijn we al een aantal jaren geleden begonnen met kijken welke onderzoeksresultaten, hoe fundamenteel ook, een toegevoegde waarde kunnen hebben voor bedrijven. We sluiten dan onderzoeksovereenkomsten, onder meer met Shell, Philips en ASML om samen aan de slag te gaan. Door die samenwerkingsverbanden kunnen we meer onderzoek doen. Bovendien komen onderzoekers zo ook in contact met het bedrijfsleven én stimuleert het hen na te denken over mogelijke benutting van hun onderzoeksresultaten. Altijd geldt dat we zeer zorgvuldig omgaan met ons budget; het is immers gemeenschapsgeld. De overheadkosten zijn bij FOM slechts 4,1 procent. Over de hele wereld FOM is eigen werkgever en heeft samen met de onderzoeksinstellingen een eigen CAO. Koornstra: Bij FOM werken in totaal bijna mensen, waarvan 450 promovendi. Uniek is dat er 65 nationaliteiten binnen onze organisatie zijn vertegenwoordigd. FOM-promovendi komen vanuit de hele wereld en FOM-onderzoekers zijn ook over de hele wereld actief. Tot op heden vond alle correspondentie plaats via de post. Dit vonden we niet langer kunnen, zegt Koornstra. Enerzijds doen we grensverleggend onderzoek en ontdekken we bij wijze van spreken dat neutrino s sneller zijn dan het licht ; en anderzijds moeten onze werknemers formulieren met de post opsturen. We wilden de dienstverlening aan de werknemers verbeteren en vergemakkelijken. We zochten dan ook een partner die ons kon helpen met het digitaliseren van dit proces. 6

7 Furore FOM schakelde Furore in voor de bouw van de portal MyFOM-People. Via deze op maat gemaakte portal kunnen werknemers online hun salarisstrook bekijken, een jaaroverzicht oproepen, wijzigingen in gegevens doorgeven en vakantiedagen en loon uitruilen. In eerste instantie was de bedoeling om een standaardoplossing aan te schaffen. Koornstra: Dit past ook bij ons streven om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het bleek echter niet mogelijk om een goed standaardpakket in zowel Nederlands als Engels te vinden en dat was wel een must, gezien onze internationale medewerkers. Gelukkig kon Furore een portal voor ons bouwen die voldoet aan onze wensen. De portal biedt nu vooral nog basisfuncties, want er is bewust bescheiden gestart. Fase één van MyFOM-People is nu afgerond. Binnenkort hoopt FOM ook andere processen in de portal te digitaliseren. In fase twee willen we bijvoorbeeld digitale aanmeldingen voor onze in-company trainingen en cursussen implementeren en de verlofadministratie gaan digitaliseren. Dit laatste wordt een flinke uitdaging omdat de werknemers zo verspreid over het land en binnen verschillende muren werken. Dit proces verloopt namelijk overal binnen de organisatie anders. We staan pas aan de start van de mogelijkheden van MyFOM-People. Ik verwacht dan ook veel van de portal, sluit Koornstra af. Startschot bouw nieuw concernsysteem NWO, STW en FOM NWO tekent contract met Furore Op 11 oktober 2011 is het contract voor de bouw van een omvangrijk nieuw concernsysteem getekend door Hans de Groene, algemeen directeur NWO en Rien Wertheim, directeur van Furore, in aanwezigheid van onder meer Wim van Saarloos, directeur FOM en Ron Dekker, directeur Instituten, Financiën en Infrastructuur NWO/STW. Everest Furore werkt in deze opdracht nauw samen met onderaannemer Everest uit Den Bosch. Everest is leverancier van de business process management (BPM)-software Aquima, de technologie die gebruikt wordt in het nieuw te bouwen informatiesysteem. Kort nieuws De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), De Stichting Technische Wetenschappen (STW) en De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) hebben Furore als leverancier geselecteerd voor de bouw van een omvangrijk nieuw concernsysteem ter ondersteuning van het primaire proces, namelijk de behandeling van subsidie-aanvragen en de projectadministratie hiervan. Rien Wertheim, directeur Furore en Hans de Groene, algemeen directeur NWO Nieuw Als kennisintensieve organisaties zetten NWO, STW en FOM in op nieuwe mogelijkheden van informatisering en digitalisering en op community building met onderzoekers en stakeholders buiten de academische wereld. De kerncompetentie van de organisaties is het op een transparante en onafhankelijke wijze beoordelen, selecteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek. De huidige concernsystemen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Startschot De ondertekening van het contract met Furore betekent het startschot voor de realisatie van het nieuwe concernsysteem. Het biedt de organisaties NWO/ STW en FOM bij oplevering een flexibel en efficiënt instrument voor het indienen en behandelen van aanvragen voor financiering van onderzoek en het beheer van onderzoeksprojecten. 7

8 Domotica werd e-health Andre Lokerse en Gert-Jan van Schelt zijn beiden managers Zorg & Welzijn bij de Zorggroep Ter Weel. Toen vorig jaar een nieuwe bestuurder aantrad en haar plannen ontvouwde zagen ze zich gesteld voor een nieuwe uitdaging: het implementeren van domotica in hun (nieuwe) locaties. Zorggroep Ter Weel verleent service op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De zorggroep heeft vestigingen in Goes, Krabbendijke, Yerseke, Hansweert en Kruiningen. Vorig jaar trad de nieuwe bestuurder, Coby Traas, aan bij Zorggroep Ter Weel. Zij heeft een nieuwe zorginhoudelijke en organisatorische koers uitgezet en is gestart met een nieuw- en herbouwprogramma. Nieuwe wind Andre Lokerse: Bij een bestuurswisseling weet je dat er een nieuwe wind kan gaan waaien en het roer omgaat. Voor de Zorggroep betekenen de bouwplannen een kans om de nieuwste technieken en ICT-systemen direct bij de bouw aan te leggen. Dat is goedkoper dan naderhand allerlei voorzieningen te laten aanleggen. Maar, vult Van Schelt aan, waar kies je dan voor? Je wilt geen verkeerde keuzes maken waar je voor jaren aan vast zit en uiteindelijk niets aan hebt. Andre Lokerse en Gert-Jan van Schelt, managers Zorg & Welzijn bij Zorggroep Ter Weel Om de juiste keuze te kunnen maken, hebben Van Schelt en Lokerse Furore gevraagd samen met hen een visie voor Zorggroep Ter Weel te ontwikkelen op domotica. Lokerse: Furore heeft hierbij onze kennis vergroot en onze ideeën helder gestructureerd. We spreken sindsdien hier niet meer over domotica, maar over e-health. In het gehele spectrum tussen thuiswonende gezondere ouderen en intramurale cliënten kun je informatie- en communicatietechnologie aantreffen, in samenspel met meer klassieke domotica. Als je deze ontwikkeling niet geïntegreerd in gang zet, zit je over een aantal jaren met nog meer losse systemen dan nu. Voor je het weet loop je met een tablet in je hand, een pieper in je borstzak en een telefoon in je broekzak. Tot nu toe is het begrip samenhang tussen alle e-health mogelijkheden het codewoord gebleken voor ons. Doordrongen van kernwaarden Van Schelt vult aan: De samenhang moet er ook zijn met je beleid. Het afgelopen jaar hebben we kernwaarden voor de Zorggroep Ter Weel opgesteld. Deze implementeren we momenteel, zodat iedereen daarvan doordrongen is. Deze kernwaarden hebben we ook toegepast op onze kijk op e-health. Om het concreet te maken: innovatie en betrouwbaarheid zijn twee van onze kernwaarden. Dit betekent voor e-health dat we het experiment niet schuwen en gaan voor nieuwe technieken. Maar we willen ook betrouwbaar blijven. Dus: koploper met de nieuwste snufjes die de testfase nog niet hebben overleefd, dat hoeft van ons niet. Ook is efficiency een kernwaarde: e-health moet ook daaraan bijdragen, het liefst aantoonbaar met een business case. Andre Lokerse bezocht onlangs een seminar waarin projecten 8

9 Kort nieuws over e-health werden gepresenteerd. Dan zie je dat die business case in vrijwel alle gevallen ontbreekt. Ook viel op dat de implementatie van e-health in de praktijk neerkomt op de brug bouwen terwijl je er al op loopt: veel wordt werkenderwijs ontdekt. Een derde vorm van samenhang hebben Van Schelt en Lokerse gezocht in de gevolgen van de bouw voor het zorgproces en de zorgorganisatie. Lokerse: Je moet niet blind kiezen voor een techniek die je aanschaft en implementeert, maar het moet aansluiten op de wijzigingen die ontstaan in de zorg, nadat de bouwplannen zijn gerealiseerd. In een van de nieuwbouwlocaties verdwijnen zusterposten en worden de twee doelgroepen, die nu nog in één gebouw wonen, verspreid over twee gebouwen zonder een gang die de gebouwen verbindt. Lokerse: Het is financieel niet haalbaar om in de nieuwbouw twee nachtdiensten in te zetten. Hier zoeken we dus naar een toepassing om toezicht en indien mogelijk zorg op afstand te verlenen en de communicatie met zorgverleners, die zich in het andere gebouw kunnen bevinden, te faciliteren. Op koers Samen met Furore hebben we nu in een document de cohesie in beeld gebracht, geeft Van Schelt aan. Hiermee zal onze uiteindelijke keuze voor leveranciers zijn gestut door een stevige visie op e-health. Hiermee is geborgd dat e-health aansluit op onze visie en op onze bouwplannen. Waar we wat ongericht zoekend waren, zijn we nu gericht op koers en dat geeft ons vertrouwen dat we de goede keuzes zullen maken. We zijn er nog niet, maar het fundament is gelegd. VMS thema s: het belang van verder denken Voor ziekenhuizen wordt de druk op externe verantwoording steeds groter. Er moeten meer en steeds vaker indicatoren geregistreerd, aangeleverd en berekend worden. Het ziekenhuis kan daarbij tegen verschillende vraagstukken aan lopen: Wat is de exacte definitie van de indicator? Hoe kan de informatie voor externe verantwoording ook voor interne sturing gebruikt worden? Hoe kan er vroegtijdig gemonitord worden wat de uitkomst gaat zijn, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd en er al verbeteracties hebben plaatsgevonden wanneer de gegevens aangeleverd moeten worden? Wat betekent dit voor de registratielast en hoe kan dit zo veel mogelijk beperkt en geüniformeerd worden? Wie organiseert het beheer en de procedures rondom de VMS thema s? Het Sint Franciscus Gasthuis in R dam wilde een op maat gemaakte rapportage, waarbij de verplichte indicatoren zijn meegenomen en aanvullende informatie voor interne sturing beschikbaar is. Furore heeft voor het Sint Franciscus Gasthuis de procesanalyse gedaan voor twee van de tien VMS thema s, namelijk Kwetsbare Ouderen en Pijn. Er hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden om te bepalen wat er geregistreerd moet worden en waar. Ook is gekeken hoe de input van de registratie kan dienen voor het berekenen van betrouwbare indicatoren. Daarna is bepaald wie welke informatie mag inzien en tot op welk detail er ingezoomd kan worden. 9

10 Column Rob Mulders Gezond verstand en een nuchtere kijk op zaken weet hij doorgaans te combineren met een verrassende visie, een vlijmscherp inzicht in (ICT-)vraagstukken en - nog belangrijker - weten wat nodig is voor een oplossing. In de wereld van management, organisatie en ICT heeft Rob Mulders, directeur Furore, jarenlang rondgelopen. In zijn vrije tijd verplaatst hij zich graag op een andere manier: op de fiets en op de schaats. Streng doch rechtvaardig Op het Medisch Informatica Congres (MIC) begin november, liet de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) weten dat men geconstateerd heeft dat de informatie-uitwisseling binnen en tussen zorgorganisaties niet op orde is. Als vervolg daarop heeft de Inspectie onderzocht welke rol ICT daarbij speelt. De resultaten zijn niet kinderachtig. De informatie-uitwisseling tijdens het zorgproces is gebrekkig en vooral de overgangssituatie van de ene zorgverlener naar de andere is risicovol. De informatie waarover zorgverleners beschikken is niet altijd correct, niet altijd compleet, soms te groot van omvang om te kunnen interpreteren en de informatie kan ook nog eens op een verkeerd tijdstip in het proces beschikbaar komen. Voor de ICT ers in de zaal was dit geen verrassing. We weten allemaal hoe de verzuiling van de zorg zich, behalve in de organisatie en de processen, tevens openbaart in de diversiteit van applicaties, databases en digitale formulieren die niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Het zijn de inventieve oplossingen en weldenkendheid van de zorgprofessionals en applicatiebeheerders die voorkomen dat we allemaal het slachtoffer worden van medische missers. Des te frustrerender is het voor de zorgprofessionals dat men gebonden is aan de organisatorische verzuiling. Neem de verloskunde als voorbeeld. Stel je toch eens voor dat je in Nederland een zorgcentrum zou openen waar het onderscheid tussen verloskundigen en gynaecologen vervalt. Een bevalhotel waar ouders en kind echt als cliënt behandeld worden en de zorgverlening en informatiehuishouding volledig in dienst van het jonge gezin wordt gesteld. Waar de kwaliteit is gebaseerd op harde cijfers in plaats van bakerpraatjes. Dat zou een ware opschudding in zorgland betekenen! Voor de ICT zou het een grote versimpeling inhouden. In plaats van de drie nu bestaande soorten informatiesystemen (voor de 1e, 2e en 3e lijn) zouden we kunnen volstaan met één cliëntgericht dossier. Opeens hoef je niet vijf keer je verhaal te vertellen, met alle kans op fouten van dien. Opeens is er één uitgerekende datum, in plaats van dat huisarts, verloskundige, echospecialist en gynaecoloog gaan steggelen wat die datum is. Workshop Nieuwe media voor patiënt en zorgverlener op HIMSS 2012 De HIMSS 2012 zal plaatsvinden van 18 tot en met 23 februari 2012 in Las Vegas. HIMSS is wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van Healthcare en ICT. Naast het ontdekken van nieuwe ontwikkelingen is er voor de deelnemende zorginstellingen veel ruimte voor interactie en discussie over praktische en actuele onderwerpen. thema uit de zorgict: Nieuwe media voor patiënt en zorgverlener. De workshop vindt plaats op maandag 20 februari 2012 van uur met een terugkoppeling op woensdag 22 februari van uur. Aanmelden voor deelname aan de workshop kan op onderstaand webdres: himss-2012.html. U kunt zich hier ook inschrijven voor de HIMSS Tijdens deze editie van de HIMSS staan onderwerpen als systeemintegratie, de rol van social media in de zorg en (mobiele-) data access en -beveiliging centraal. Furore, Microsoft, Imtech en inview hebben gezamenlijk een workshop georganiseerd over een actueel 10

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging

Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging Zomer 2011 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 31 Honderd eilandjes met elkaar verbinden, dat is een grote uitdaging Onno Overbeek, neuroloog LUMC Foto:

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Goed testen is cruciaal

Goed testen is cruciaal Zomer 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 35 Goed testen is cruciaal Joost Huijbregts, Hoofd Beheer & Ondersteuning bij BKWI n Testen is een integraal

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

Een portaal maakt de patiëntenzorg persoonlijker

Een portaal maakt de patiëntenzorg persoonlijker Winter 2010 / 2011 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 30 Een portaal maakt de patiëntenzorg persoonlijker Marcel van der Haagen, Hoofd Zorgadministratie

Nadere informatie

De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD

De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Zomer 2014 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 37 De gebruikersvereniging geeft mede vorm aan de toekomst van het EPD Door als groep onze stem te laten

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE:

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE: 04 DECEMBER 2009 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ Antonius Ziekenhuis Sneek: profileren op veiligheid De business case van het EPD e GGZ: online therapie thuis GERLACH CERFONTAINE: MENSELIJK CONTACT DANKZIJ

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Patiëntparticipatie ehealth onmisbaar In deze Mediair Patiëntparticipatie krijgt zetje in de rug PGD: alles draait om vertrouwen Grenzeloze mogelijkheden met apps

Nadere informatie

het totale bedrijfsproces

het totale bedrijfsproces Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale

Nadere informatie

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis:

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis: 01 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ, MAART 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen Sleutelnet: regionale uitwisseling in de praktijk Over vijf jaar geen papieren dossiers meer Paul Burger,

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen de zorg: zegen of vloek? Moeten

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit VAKBLAD OVER ICT IN DE ZORG ict JAARGANG 14 NUMMER 4 AUGUSTUS 2013 WWW.ZORGVISIE.NL/ICT 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit 12 Helder declareren DOT brengt relatie kosten en kwaliteit

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie