Hanzehogeschool Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hanzehogeschool Groningen"

Transcriptie

1 Hanzehogeschool Groningen HBO-Rechten Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2014

2 2/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding HBO- Rechten van Hanzehogeschool Groningen. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van Hanzehogeschool Groningen en in overleg met de opleiding is samengesteld. Het panel is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2014 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 29 en 30 september Het visitatiepanel bestond uit: De heer mr. H.J.L.M. van de Luytgaarden (voorzitter, domeindeskundige) De heer mr. G.F.J. Hupperetz (domeindeskundige) Mevrouw mr. K.E. van Dam (domeindeskundige) De heer W. Brinkman (studentlid) Mevrouw M. Snel BHRM & BEd, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 17 november 2014 Panelvoorzitter Panelsecretaris De heer mr. H.J.L.M. van de Luytgaarden Mevrouw M. Snel BHRM & BEd NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 3/63

4 4/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

5 Samenvatting Het visitatiepanel concludeert dat de opleiding HBO-Rechten van de Hanzehogeschool Groningen van goede kwaliteit is. Het panel beoordeelt de opleiding als goed. Beoogde eindkwalificaties De Groningse opleiding HBO-Rechten leidt hbo-juristen op die praktisch zijn ingesteld en op een breed juridisch terrein inzetbaar zijn. Daarvoor beschikken zij over een gedegen juridische basiskennis en een sterk analytisch vermogen en over organisatievaardigheden en communicatieve vaardigheden. De afgestudeerde hbo-jurist, Bachelor of Laws (LLB), is werkzaam binnen overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en profitorganisaties. Dit zijn organisaties die juridische producten of juridische diensten verlenen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsinstanties, rechterlijke macht, advocatuur, notariaat, deurwaarders en verzekeraars. Dit kunnen evengoed organisaties zijn die een heel andere corebusiness hebben dan het juridische, zoals uitgeverijen, ziekenhuizen, woningcorporaties en vakbonden. De hbo-jurist ondersteunt de organisatie dan met zijn juridische expertise. Voor het opleiden van hbo-juristen gebruikt de opleiding competenties als eindkwalificaties die zijn afgeleid van landelijke uitgangspunten en in afstemming met het werkveld zijn gedefinieerd. Daarbij biedt de opleiding studenten tal van mogelijkheden om zich individueel te profileren: breed, via specialisaties of internationaal. De competenties zijn uitgewerkt in deelkwalificaties die als uitgangspunt gelden voor de lesstof en opdrachten in het onderwijsprogramma. De competenties sluit aan bij de actuele inhoudelijke eisen die gelden voor een HBO- Rechten-opleiding. De opleiding heeft de competenties in heldere uitgangspunten uitgewerkt die centraal staan in het onderwijs. Daarbij biedt de opleiding studenten tal van profileringsmogelijkheden. Op grond hiervan is standaard 1 beoogde eindkwalificaties beoordeeld als goed. Onderwijsleeromgeving De opleiding biedt een praktijkgericht programma met een gedegen brede kennisbasis. De student komt gedurende zijn studie met alle werkterreinen van de hbo-jurist in aanraking en krijgt de nodige basiskennis mee om in die terreinen aan de slag te gaan. Studenten kunnen het programma in voltijd of in deeltijd volgen. Voor beide curricula gelden dezelfde competenties. De inhoud en opzet van de curricula zijn nagenoeg gelijk. Na de eerste twee studiejaren, waarin het verwerven van kennis in de volle juridische breedte centraal staat, biedt de opleiding de student verschillende mogelijkheden. Studenten kunnen zich specialiseren of breed oriënteren. De student kan een studieroute volgen op het gebied van één van de specialisaties waardoor hij/zij optimaal is toegerust om in dat specifieke veld aan de slag te gaan. Studenten kunnen er ook voor kiezen om een internationale route te volgen. NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 5/63

6 Voor talentvolle studenten biedt het programma een honoursprogramme en studenten die goede scores halen op de juridische vakken komen in aanmerking voor het préschakeltraject van de Rijksuniversiteit Groningen ter voorbereiding op een vervolgstudie daar. In het programma is verder aandacht voor de ontwikkeling van onderzoekvaardigheden en de ontwikkeling van houdingsaspecten via bijvoorbeeld ethiek en samenwerkingsopdrachten. Studenten zijn tevreden over de inhoud van het programma en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. De studielast is evenredig gespreid over de vier studiejaren (voltijd en deeltijd). Iedereen met een havo, vwo of mbo-niveau-4-diploma is toelaatbaar. In het begin van de studie besteedt de opleiding aandacht aan het achterhalen van de juiste motivatie en het opsporen van eventuele achterstanden op het gebied van taalbeheersing (Nederlands). Recht is taal, predikt de opleiding en daar heeft zij gedurende de hele studie nadrukkelijk aandacht voor. De docenten die het programma uitvoeren en onderhouden beschikken over goede kwalificaties. Zij zijn allen hoog opgeleid en beschikken over voldoende relevante werkervaring op verschillende terreinen van het recht. Studenten waarderen de kwaliteiten van de docenten als positief. De studieloopbaanbegeleider begeleidt studenten gedurende de studie. Daarbij gaat de begeleiding uit van meer zelfredzaamheid bij de studenten naarmate het programma vordert. De opleiding is gehuisvest op de Zernikecampus in Groningen. De voorzieningen daar maken het voor de studenten mogelijk de gevraagde competenties eigen te maken. De opleiding betrekt studenten, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld actief en op verschillende manieren bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. De opleiding biedt een inhoudelijk goed en doordacht programma. De docenten die dit programma verzorgen, beschikken over de goede kwalificaties. Op grond hiervan is standaard 2 onderwijsleeromgeving beoordeeld als goed. Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Informatie over toetsing is helder beschreven en te vinden in onder andere de handleidingen die studenten ontvangen. Per lesactiviteit zijn leeruitkomsten (beoordelingscriteria), en toetsvorm beschreven. De opleiding gebruikt verschillende toetsvormen. Deze passen bij de lesstof en de gehanteerde werkvormen. Studenten zijn tevreden over de toetsing. De examen- en toetscommissies zien toe op de kwaliteit van de toetsing en examinering. De toetscommissie onderzoekt en bewaakt feitelijk de kwaliteit van de toetsen. Zij reikt bijvoorbeeld richtlijnen aan docenten aan voor de ontwikkeling van goede toetsen. 6/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

7 In de studiejaren 3 en 4 werken studenten aan de competenties op het beoogde eindniveau. In de afstudeeropdracht werkt de student aan een praktijkgericht juridisch onderzoek waarin de student als startende hbo-jurist laat zien over een sterk analytisch vermogen te beschikken. De opleiding laat zien dat zij in staat is om studenten met goede juridische bagage af te leveren. Eindwerkstukken van afgestudeerden laten dit zien, maar ook feedback van het werkveld, afgestudeerden en andere hogescholen geven dit aan. De opleiding hanteert een toetsingssyteem dat aansluit op haar onderwijsleeromgeving. Toetsresultaten van studenten laten dat zien. Bovendien getuigen de toetsresultaten van een gewenst niveau van gerealiseerde eindkwalificaties. Op grond hiervan is standaard 3 toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties beoordeeld als goed. NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 7/63

8 8/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

9 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 11 2 Beoordeling 15 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 15 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 19 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 28 3 Eindoordeel over de opleiding 35 4 Aanbevelingen 37 5 Bijlagen 39 Bijlage 1 Eindkwalificaties van de opleiding 41 Bijlage 2 Overzicht opleidingsprogramma 47 Bijlage 3 Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 51 Bijlage 4 Bezoekprogramma 57 Bijlage 5 Bestudeerde documenten 59 Bijlage 6 Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 61 Bijlage 7 Verklaring van volledigheid en correctheid 63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 9/63

10 10/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

11 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO HBO-Rechten 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichtingen (specialisaties) Recht & Overheid (vt en dt) Privaatrecht: Rechtsbijstand (vt) Privaatrecht: Familievermogensrecht (vt) HBO-Bedrijfsjurist (vt) Arbeidsrecht (vt), Overeenkomst & Arbeid (dt) International Law (vt) Recht en Multiproblem (dt) 6. Varianten Voltijd/deeltijd 7. Locatie Groningen 8. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO Vorige visitatie: 2008 Besluit NVAO: 17 juli Code of conduct Is getekend Administratieve gegevens van de instelling 10. Naam instelling Hanzehogeschool Groningen 11. Status instelling Bekostigd 12. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Positief (2013) Kwantitatieve gegevens over de opleiding Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de definities zoals weergegeven op in het document Indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen (september 2012). NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 11/63

12 Rendementsgegevens Bron: rendementsgegevens: 1cHO Rendementen instroom (aantal) voltijd deeltijd uitval (%) 1ste jaar voltijd 45,2 38,2 43,2 46,7 44,4 47,1 56,1 deeltijd , ,1 28,6 46,2 uitval (%) bachelor voltijd 20, ,6 deeltijd 6,7 16,7 21,1 33,3 rendement (%) * voltijd 53,9 49,5 41,6 16,7 deeltijd 66,7 72,2 52,6 44,4 Rendement (%) na 4 jaar Docenten Gegevens per december 2013 op schoolniveau Bron: docentgegevens: DAX-P Docerend personeel aantal fte 81 59,3 Opleidingsniveau (%) 4 hbo master PhD 7,4 87,7 4,9 Docent-studentratio Cursusjaar Bron: HSA icm DAX-P docent student ratio 5 ratio 1 : 29,1 1 Het aandeel van het totaal aantal bachelorstudenten dat na één jaar niet meer bij de opleiding staat ingeschreven. 2 Het aandeel van de bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij de opleiding inschrijven (herinschrijvers) dat in de nominale studieduur zonder het diploma te hebben behaald alsnog uitvalt uit de opleiding. 3 Het aandeel van de bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij de opleiding inschrijven (herinschrijvers) dat het bachelordiploma haalt in de nominale studieduur + één jaar. 4 Het aandeel docenten (onderwijzend personeel) met een master en het aandeel docenten met een PhD in het totaal aantal docenten (onderwijzend personeel). 5 De verhouding tussen het totaal aantal ingeschreven studenten en het totaal aantal fte s aan onderwijzend personeel van de opleiding in het meest recente studiejaar. 12/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

13 Contacturen Totaal gemiddelde studiejaar op opleidingsniveau. Bron: school Contacturen 6 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar voltijd 18,7 18, deeltijd Beschrijving instelling, instituut en opleiding Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences De Hanzehogeschool Groningen (HG) vierde in 2013 het 215-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool bijna studenten en ruim medewerkers. Het onderwijsaanbod van de HG omvat ruim zeventig bacheloropleidingen, acht associate degree programma s en zeventien masteropleidingen, ondergebracht in zeventien schools. Ook biedt de HG contractonderwijs en heeft het vijftig lectoraten en zes kenniscentra die in samenwerking met het bedrijfsleven, nonprofitinstellingen en opleidingen toegepast praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Onderzoeksresultaten komen ten goede aan de verbetering en actualisatie van het onderwijs en ontwikkelingen in de samenleving. Share your talent, move the world is het motto voor iedereen die bij de hogeschool studeert en werkt: je talent ontwikkelen en daarvoor de samenleving iets teruggeven. De strategische speerpunten waarop de hogeschool zich profileert zijn Energie en Healthy Ageing. Ondernemerschap en excellentie zijn eveneens belangrijke thema s. Het instituut heeft de speerpunten Energie en Healthy Ageing geadopteerd en in haar missie om Professionals in Law (HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening) op te leiden. HBO-Rechten De bacheloropleiding HBO-Rechten is een vierjarige opleiding. Het instituut voor Rechtenstudies biedt de opleiding in Groningen aan in voltijd en in deeltijd. In de basisjaren van het programma maken studenten kennis met de beroepscontext waarbinnen de hbojurist werkzaam kan zijn. Hierbij is aandacht voor de internationale en multiculturele context, communicatieve vaardigheden, ethiek en de verhouding tussen de student en de hierboven genoemde context. Daarnaast maken studenten kennis met het recht, met het doen van onderzoek en met het werkveld. In de hogere jaren biedt de opleiding specialisaties die zij in samenspraak met het werkveld heeft ontwikkeld en onderhoudt. De opleiding maakt sinds 2004 deel uit van het instituut voor Rechtenstudies, dat naast HBO-Rechten ook de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) biedt. Het instituut is opgedeeld in vijf teams met elk een teamleider: drie opleidingsteams voltijd (propedeuse HBO-Rechten, hoofdfase HBO-Rechten en SJD), een opleidingsteam deeltijd (HBO-Rechten en SJD samen) en een onderwijsondersteunend team. 6 Het gemiddeld aantal klokuren per week aan geprogrammeerde contacttijd, voor ieder jaar van de opleiding. NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 13/63

14 De teamleiders (vier) vormen samen met de Dean van het instituut het managementteam (MT). In totaal studeren studenten aan het instituut waarvan 979 studenten de opleiding HBO-Rechten volgen. De voltijd- en deeltijdprogramma s lijken sterk op elkaar. Beide hanteren dezelfde uitgangspunten en dezelfde beoordelingscriteria. De deeltijdopleiding is specifiek voor werkende mensen ontwikkeld en gaat uit van meer zelfstudieactiviteiten. 14/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

15 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO-beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. De beschreven bevindingen, overwegingen en conclusies zijn gelijk voor de voltijd- en de deeltijdopleiding, tenzij anders is aangegeven. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3, de aanbevelingen volgen in hoofdstuk 4. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen Opleidingsprofiel hbo-jurist De opleiding HBO-Rechten leidt hbo-juristen op; een breed opgeleide en praktisch ingestelde juridische professional op bachelorniveau. De hbo-jurist van de HG beschikt over een gedegen juridische basiskennis en een sterk analytisch vermogen en over organisatievaardigheden en communicatieve vaardigheden. Deze Bachelor of Laws (LLB) is werkzaam binnen organisaties die juridische producten of juridische diensten verlenen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsinstanties, rechterlijke macht, advocatuur, notariaat, deurwaarders en verzekeraars. Ook kan de hbo-jurist werkzaam zijn bij organisaties die een heel andere corebusiness hebben dan het juridische, zoals uitgeverijen, ziekenhuizen, woningcorporaties en vakbonden. De hbo-jurist ondersteunt de organisatie met zijn juridische expertise. Het profiel waartoe de Groningse opleiding HBO-Rechten opleidt, is direct ontleend aan het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel van de opleiding HBO-Rechten, dat is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in 2012 door het Landelijk Opleidingen Overleg (LOO) HBO- Rechten. In het profiel zijn zeven beroepscompetenties beschreven (zie bijlage 1 Eindkwalificaties van de opleiding) en is een Body of Knowledge and Skills vastgelegd. In het landelijke profiel is verder opgenomen: de positie van de hbo-jurist ten opzichte van de wojurist en de positionering van de hbo-jurist ten opzichte van juridische beroepen binnen de lidstaten van de EU. De opleiding hanteert de landelijk geactualiseerde uitgangspunten voor de uitvoering van haar curricula (voltijd en deeltijd) en heeft deze vastgelegd in het document Kader inrichting opleiding HBO-Rechten , Instituut voor Rechtenstudies, Voor de zeven beroepscompetenties zijn leeruitkomsten gedefinieerd die onder meer zijn gekoppeld aan de beschrijvingen voor het bachelorniveau, i.c. de Dublin descriptoren (Beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten, 2012). NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 15/63

16 De competenties zijn door docenten van de opleiding tijdens studiedagen verder uitgewerkt in drie beheersingsniveaus: - Niveau 1 kenmerkt zich doordat er sprake is van afgebakende, eenvoudige en gestileerde vraagstukken. De nadruk ligt op de kenniskant en minder op de inzichten vaardighedenkant van de competenties. De student werkt in de propedeuse aan alle competenties op dit eerste niveau. - Op niveau 2 is sprake van afgebakende, complexe en meer real time vraagstukken. Het kennisdeel van elke competentie en de inzicht- en vaardighedenkant krijgen aandacht. De student werkt in studiejaar 2 aan alle competenties op niveau 2. - Niveau 3 is het bachelorniveau. Dit niveau kenmerkt zich doordat er sprake is van niet-afgebakende, complexe- en real life-vraagstukken. Kennis wordt verondersteld aanwezig te zijn of de student kan de vereiste kennis zelfstandig verwerven. Dit niveau is het eindniveau. De student moet alle competenties op dit niveau beheersen en werkt hieraan in de studiejaren 3 en 4 via stage, specialisatie en afstuderen. De competentie-uitwerkingen op de drie niveaus biedt naar het oordeel van het panel, een goed, degelijk en compleet, fundament voor de onderwijsleeromgeving. De student werkt ook aan gedragscompetenties, zoals inzet, plannen en organiseren, samenwerken, luisteren, organisatiesensitiviteit en initiatief nemen. Deze competenties zijn door het instituut zelf vastgesteld en onderverdeeld in drie categorieën: werken in een organisatie, werken aan professionalisering en persoonlijke ontwikkeling. Voor elke gedragscompetentie zijn prestatie-indicatoren bepaald die centraal staan in het onderwijs en de toetsing. De student werkt aan de gedragscompetities vanuit de studieloopbaanbegeleiding, bij groepswerk en bij de stage. Profilering HBO-Rechten Hanzehogeschool De Groningse opleiding HBO-Rechten is praktijkgericht. Studenten werken aan studietaken die direct verband houden met de praktijk van een hbo-jurist om zo een gedegen kennisbasis te ontwikkelen. Daarbij legt de opleiding nadrukkelijk het accent op de competenties juridisch analyseren en adviseren. Binnen deze competenties is aandacht voor praktijkgericht onderzoek, internationalisering en taalbeheersing; de andere drie aspecten waar de opleiding zich op profileert. De opleiding heeft deze aspecten en de competenties logisch met elkaar verweven (zie verder standaard 2) en in haar ambities opgenomen, zodat de onderdelen praktijkgericht onderzoek en taalbeheersing ook nadrukkelijk zullen worden doorontwikkeld. Afstudeerprofielen In studiejaar 3 kiest de student een specialisatie. Hiermee biedt de opleiding studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een specifiek deel van het werkterrein van de hbo-jurist. Specialisaties zijn bijvoorbeeld Recht & Overheid, International Law of Privaatrecht: rechtsbijstand (zie ook Basisgegevens van de opleiding). De student kan van de specialisatie ook een afstudeerprofiel maken door een volledige studieroute te volgen op het terrein van de gekozen specialisatie. De opleiding faciliteert de student daarvoor tijdens de stage, de profileringsruimte in jaar 4 en het afstuderen. 16/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

17 De student kan er ook voor kiezen om dat niet te doen en zich breed te oriënteren. Iets dat het panel waardeert, in het licht van het profiel van de hbo-jurist. Internationalisering In het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel van HBO-Rechten (2012) is gedefinieerd in hoeverre de afgestudeerde hbo-jurist specialistische juridische expertise moet hebben om te kunnen functioneren in een internationale juridische beroepspraktijk. De opleiding volgt deze uitgangspunten. Zij biedt studenten de mogelijkheid een volledig internationale route te volgen (zie standaard 2). Ambities voor de toekomst Vanuit het instituut is een aantal ambities geformuleerd die van toepassing is op HBO- Rechten. Zo wil het instituut leergemeenschappen ontwikkelen om de beroepsgerichtheid van de opleidingen (SJD en HBO-Rechten) verder te versterken. In een leergemeenschap werken studenten, docenten, lector, onderzoekers en het werkveld samen rondom herkenbare uitstroomprofielen. Het panel heeft geconstateerd dat binnen de specialisatie Recht en Multiproblem en de specialisatie Arbeidsrecht, in samenwerking met de lectoren van het Kenniscentrum Arbeid, al kenmerken van een leergemeenschap zichtbaar zijn. De opleiding start in het studiejaar met een arbeidsmarktonderzoek waarvan de uitkomst de basis is voor de uitstroomprofielen waaraan leergemeenschappen worden gekoppeld. Met deze decentralisatie van de werkveldadviescommissie rondom uitstroomprofielen beoogt de opleiding meer relevante (specifieke) informatie te verkrijgen over en aan te sluiten bij (beroeps)ontwikkelingen. Het arbeidsmarktonderzoek vindt plaats in samenwerking met de lector van het Kenniscentrum Arbeid (School Jaar Plan ). Het volgen van een afstudeerprofiel blijft vrijblijvend. Studenten houden de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Het instituut wil verder dat de beginnende beroepsprofessional zich nadrukkelijk bewust is van zijn verhouding tot de organisatie en de samenleving als het gaat om ethische en juridische dilemma s. Het instituut duidt deze ambitie met het begrip Bildung en gaat dit eveneens in nader uitwerken en vormgegeven in het onderwijs (School Jaar Plan ). In de curricula van HBO-Rechten zijn beroepsvormende aspecten deels aanwezig. Zo heeft de opleiding in de propedeuse aandacht voor ethisch handelen en is er vanuit de studieloopbaanbegeleiding aandacht voor professioneel handelen en samenwerken in een groep. In het verlengde hiervan gaat de opleiding eerst een samenhangende visie uitwerken voor Bildung. Legitimatie vanuit het werkveld Het werkveld is geraadpleegd bij de totstandkoming van het vernieuwde beroeps- en opleidingsprofiel voor HBO-Rechten. De opleiding uit Groningen heeft daarbij een voortrekkersrol vervuld. Zo heeft de opleiding, thans voorzitter van het LOO, bevindingen van de werkveldadviescommissie (WAC) van het instituut ingebracht. NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 17/63

18 Via de WAC toetst de opleiding of de competenties en curricula aansluiten bij de ontwikkelingen en wensen van het werkveld. De WAC komt daarvoor twee keer per jaar bijeen. Verschillende werkvelden van de hbo-jurist uit de regio zijn in deze commissie vertegenwoordigd, waaronder de rechtbank, advocaten, notarissen en gemeenten (overzicht Contacten WAC). De WAC heeft zich, naast advies over het beroepsprofiel van de hbo-jurist, beziggehouden met het thema internationalisering en het thema praktijkgericht juridisch onderzoek in relatie tot het afstudeeronderzoek. Ook is input vanuit de WAC gebruikt bij de doorontwikkeling van de specialisaties. Overwegingen en conclusie De opleiding leidt hbo-juristen op. De competenties die zij daarvoor gebruikt, zijn direct ontleend aan het Landelijke beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten (2012). Dit profiel is in samenspraak met het werkveld tot stand gekomen en vastgesteld door het LOO HBO- Rechten. De Groningse opleiding heeft hierbij een voortrekkersrol vervuld. De opleiding heeft de competenties helder uitgewerkt in uitgangspunten voor haar programma. De opleiding heeft hierin nadrukkelijk aandacht voor de relatie met de beroepspraktijk van de hbo-jurist wat onder meer herkenbaar is in een aantal specialisaties. Daarnaast legt de opleiding de focus op de juridische (kennis)componenten van het beroep en op taalbeheersing. Taal is daarbij geïntegreerd binnen de juridische vakken van het curriculum. Verder heeft de opleiding aandacht voor het doen van juridisch praktijkgericht onderzoek. Het panel vindt dat de opleiding een duidelijke profilering neerzet die aansluit bij de landelijk geformuleerde uitgangspunten en de ambities van het instituut voor Rechtenstudies. Het panel stelt verder vast dat de opleiding een aantal interessante mogelijkheden biedt voor studenten om zich te specialiseren en te profileren, namelijk breed, specialisaties of internationaal. De opleiding heeft haar uitgangspunten en de eigen profilering geregeld afgestemd met de WAC. Met deze commissie stemt de opleiding ook af over de doorontwikkeling van de specialisaties naar uitstroomprofielen met daaraan gekoppelde leergemeenschappen. Het panel vindt de competenties (eindkwalificaties) van de opleiding inhoudelijk relevant, actueel en duidelijk aansluiten op de eisen die gelden voor hbo-bachelorniveau. De opleiding heeft de competenties helder uitgewerkt in uitgangspunten die centraal staan in het onderwijs. Evenals in 2008 het geval was, beoordeelt het huidige visitatiepanel de kwaliteit van de eindkwalificaties nu ook als goed. Het panel komt op basis van bovenstaande tot het oordeel goed. 18/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

19 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Opbouw en inhoud van het programma HBO-Rechten: praktijkgericht De opleiding profileert zich als een praktijkgerichte opleiding. Dit komt tot uiting in alle onderwijsblokken in de eerste twee studiejaren en in de semesters in de laatste twee studiejaren. Ieder studiejaar is opgedeeld in vier perioden van elk circa tien weken (zie Bijlage 2 Overzicht opleidingsprogramma). Al vanaf jaar 1 staat in elk blok een relevante beroepsspecifieke praktijksetting van de hbo-jurist centraal waaraan competenties en opdrachten zijn gekoppeld. Zo werken studenten vanaf de propedeuse aan relevante praktijkopdrachten, zoals het maken van processtukken, het opstellen van contracten, het maken van interne memo s en adviezen en het structureren van argumentatie. In het derde studiejaar kiezen de studenten een specialisatie en lopen zij stage bij een organisatie in de beroepspraktijk (voltijd). Deeltijdstudenten beschikken doorgaans bij de start van de opleiding over een werkplek waar zij de stageopdrachten voor uitvoeren. In het vierde jaar kunnen studenten zich verder (breder) oriënteren dan wel gericht specialiseren via keuzevakken en/of een minor. Deze weerspiegelen, net als de specialisaties in jaar 3, de relevante werkterreinen van de hbo-jurist. In het tweede semester werken de studenten aan hun afstudeeropdracht voor een opdrachtgever uit het werkveld. Het panel stelt vast dat studenten via de programma-inhoud een compleet beeld krijgen van de beroepspraktijk van de hbo-jurist. Daarnaast gaan studenten op excursies (onder andere: Rechtbank Groningen, Brussel, Straatsburg), krijgen zij gastlessen van mensen uit het werkveld (onder andere: advocaat, gerechtsdeurwaarder) en brengen docenten actuele praktijkvoorbeelden in tijdens de lessen. Kennis en kunde De opleiding biedt een gedegen kennisbasis. In de eerste twee studiejaren (voltijd en deeltijd) investeert zij zichtbaar in het verkrijgen van de nodige juridische basiskennis en biedt zij vakken als Privaatrecht, Bestuursrecht, Europees Recht, Sociaal Recht en Fiscaal Recht aan. Daarbij legt de opleiding een focus op de competenties juridisch analyseren en adviseren. Aan deze competenties heeft de opleiding de aandacht voor praktijkgericht (juridisch) onderzoek en Nederlandse taalbeheersing gekoppeld. Dit waardeert het panel als goed. De opleiding geeft daarbij aan dat, om goed (juridisch) te kunnen analyseren, kennis en kunde van juridische (onderzoeks)methoden en technieken nodig is, evenals het vermogen om goede vragen te stellen en adequaat te argumenteren. In het verlengde daarvan moet de jurist een mondeling of schriftelijk advies kunnen formuleren, dat voldoet aan een hoge standaard van taalgebruik. NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten 19/63

20 Het panel constateert dat in het programma aandacht is voor juridisch onderzoek in vakken Juridische methoden en technieken, Methoden van Onderzoek, onderzoeksopdrachten in de IO, en voor taalbeheersing via de vakken Professionele Communicatie (mondeling en schriftelijk). Verder zijn in de beoordeling van de integrale opdrachten (action learning opdrachten bij de deeltijd) criteria voor goede taalbeheersing opgenomen. Het panel onderschrijft het belang hiervan. In feite vragen alle beroepsproducten van de hbo-jurist om een juridische analyse. En aan een juridische analyse is veelal een juridisch advies gekoppeld en daar maken goede taalvaardigheden integraal deel van uit. De opleiding besteedt in haar curricula verder aandacht aan ethiek, studieloopbaanbegeleiding en (Legal) English. De aandacht voor Engels is volgens het panel bescheiden (2 EC), vooral in het licht van de geformuleerde ambitie op het gebied van internationalisering. Dit geldt wat betreft het panel ook voor de hogeschoolthema s Healthy Ageing, Energy en ondernemerschap. Deze thema s zijn deels terug te vinden in specialisaties en/of keuzevakken en bereiken daardoor alleen de studenten die hier bewust voor kiezen en dat is doorgaans een relatief klein aantal. In het kaderdocument van de opleiding is in een competentiematrix de relatie gelegd tussen beroepstaken en -producten en de competenties. Deze matrix maakt zichtbaar hoe het programma is opgebouwd en hoe complexiteit en moeilijkheidsgraad in de opleiding toenemen, van niveau 1 naar niveau 3 (Kader inrichting opleiding HBO-Rechten , 2013). De opleiding verantwoordt daarmee dat zij een inhoudelijk compleet programma biedt. Voor het panel maakt zij bovendien duidelijk dat het programma een gedegen opbouw kent. Het panel heeft de programma-inhoud bestudeerd en waardeert de kwaliteit als goed. De opleiding biedt een gedegen kennisbasis op een gepast niveau, maakt gebruik van de passende literatuur en legt een heldere relatie met de praktijk van de hbo-jurist. Juridische onderzoeksmethoden en -technieken Zoals gezegd heeft de opleiding aandacht voor de ontwikkeling van juridische onderzoeksvaardigheden (methoden en technieken) bij studenten. Sinds 2010 is het instituut de betekenis van juridisch onderzoek voor de hbo-jurist gaan uitwerken en heeft zij de betekenis hiervan beschreven in een visiedocument (Naar een onderzoeksvisie voor SIRE, Instituut voor Rechtenstudies, 2013). De student moet in staat zijn juridisch onderzoek toe te passen dat een bijdrage levert aan de oplossing van een handelingsprobleem uit de beroepspraktijk. Vervolgens moet de student in staat zijn een beredeneerd antwoord te geven op een aan recht en praktijk gerelateerde kennisvraag. Deze uitwerking van de visie op juridisch praktijkgericht onderzoek heeft geleid tot een ontwikkellijn in het programma en tot aanscherping van eisen en criteria voor het afstuderen. Deze eisen zijn gekoppeld aan de competentie Juridisch analyseren. Het panel vindt dat de opleiding met deze uitwerking een goede invulling geeft aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij hbo-studenten, namelijk één die past bij het profiel van de hbo-jurist. 20/63 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. HBO-Rechten. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. HBO-Rechten. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland HBO-Rechten Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2014 2/67 NQA Hogeschool Inholland: HBO-Rechten UOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Elektrotechniek Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/57 NQA Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: Elektrotechniek

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nvao n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste biologie van de Vilentum Hogeschool

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Hanzehogeschool in trefwoorden 19 schools, 55 bacheloropleidingen,

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle s e a ccr e d tat eor ga n is ati e Besluit datum 28 november 2014 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen. n ederl a n ds - v I a a mse a ccr edìtati e o rga ní sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van de Hogeschool van

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Opleiding: School: Bedrijfskunde MER Instituut voor Bedrijfskunde Auditdatum: 23-06-2015 HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Data Datum

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening voltijd/deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening voltijd/deeltijd. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening voltijd/deeltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor wao nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Engineering van de HZ University of Applied Sciences datum 30 november

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016 nvao n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Dier- en Veehouderij en AD Melkveehouderij

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd se a ccr e ditati eor ga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim datum 3'l juli

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: HBO-Rechten; bachelor Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 2/61

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Sociaal Juridische Dienstverlening. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Sociaal Juridische Dienstverlening. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Sociaal Juridische Dienstverlening Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) september 2012 2/73 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Financial Services Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Nederland 2013 2/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd/deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 9nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma voor het associate-degreeprogramma Officemanagement

Nadere informatie