Jaarverslag Stadsherstel Historisch Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Stadsherstel Historisch Rotterdam"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Stadsherstel Historisch Rotterdam

2

3 inhoudsopgave Preadvies van de raad van commissarissen 4 Directieverslag Alfabetische lijst van aandeelhouders per december Jaarrekening Accountantsverklaring 36 Nieuwe huurders van Stadsherstel 38 Algemene informatie 46

4 4 preadvies jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam Preadvies van de Raad van Commissarissen

5 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam preadvies 5 Het doet ons genoegen U hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2009 van Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. aan te bieden, alsmede het directieverslag. Wij stellen U voor de jaarrekening 2009 van de vennootschap vast te stellen overeenkomstig de voorliggende, door Ernst & Young Accountants gecontroleerde stukken, welke vaststelling de directie en de Raad van Commissarissen conform de statuten tot décharge strekt. Deze vaststelling houdt tevens in dat het resultaat wordt bestemd overeenkomstig het dividendvoorstel van de directie. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen vier maal vergaderd. De directie heeft de Raad gedetailleerd geïnformeerd over de beleggingen in onroerend goed, de daarmee behaalde resultaten en de ontwikkeling van het vermogen. Daarnaast is met de directie intensief overlegd over het beleggingsbeleid en de gewenste groei van de onderneming. Met instemming van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) d.d. 9 juni 2009 is toegetreden tot Raad van Commissarissen de heer ir. S.B. de Vries namens de gemeente Rotterdam en met goedkeuring van de AvA is benoemd de heer J.D.M. de Mooy. als lid van de Raad van Commissarissen. Wij danken de directie voor haar toewijding en bijdrage aan de ontwikkeling en het resultaat van de onderneming in het jaar April 2010 Namens de Raad van Commissarissen, Ir G.J. Woudenberg, president-commissaris

6 6 DIRECTIEVERSLAG 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam Directieverslag 2009

7 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam DIRECTIEVERSLAG De restauratie van het gemeentelijk monument het voormalige handelshuis A.J. ten Hope aan de Westzeedijk gebouwd in is in februari 2009 van start gegaan. Februari 2010 heeft de oplevering plaats gevonden Het voormalig Hervormd Burgerweeshuis, een groot rijksmonument uit de 2 de helft 18de eeuw werd op 16 juli 2009 eigendom van Stadsherstel Historisch Rotterdam. Er wordt met verschillende kandidaat gebruikers en architectenbureau BroekBakema gewerkt aan herbestemming- en restauratieplannen In nauw overleg met de gemeente Rotterdam worden de herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht van het rijksmonument Eendrachtsweg 67 bekend als het voormalig Turks consulaat. Het pand is eigendom van de gemeente en heeft een rijke bewonersgeschiedenis: het was o.m. woonhuis van de families Milders, de Monchy en Brenninkmeijer Met ingang van 1 januari 2009 is onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW voor Stadsherstellichamen een tijdelijke regeling van kracht met een (voorlopige) looptijd van twee jaren om genoemde benadeelde organisaties de gevolgen van het vervallen van de vrijstelling van de vennootschapsbelasting (m.i.v. het fiscale jaar 2008) te helpen opvangen. In het verslagjaar is het aandelenkapitaal van Stadsherstel Historisch Rotterdam NV door emissie met aandelen uitgebreid, met een nominale waarde van Stadsherstel Historisch Rotterdam stelt zich ten doel om in verval geraakt monumentaal vastgoed aan te pakken. Zij richt zich vooral op het vastgoed waar de reguliere markt niet tot initiatief komt en de overheid het niet als haar kerntaak ziet om ontwikkeling voor haar rekening te nemen. Stadsherstel Historisch Rotterdam houdt zich kortom bezig met monumenten tussen wal en schip. Genoemde ambitie kan worden gerealiseerd omdat de organisatie wordt gesteund door participatie van een grote groep aandeel houders, in belangrijke mate afkomstig uit het Rotterdamse bedrijfsleven. De vennootschap kan daarenboven rekenen op aanzienlijke belangstelling van aandeelhouders buiten de stad.

8 8 DIRECTIEVERSLAG 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam PROJECTONTWIKKELING Restauratie Westzeedijk 497, voormalig A.J. ten Hope pand De restauratie en herbestemming is in 2009 begonnen. Alle benodigde vergunningen waren verleend, subsidies definitief toegezegd en er werd prijsovereenstemming bereikt met aannemer BAM Woningbouw Rotterdam BV. Start van de restauratie vond plaats in februari Met twee huurders werd in het verslagjaar definitief overeenstemming bereikt over de huur van het gehele pand voor een langere periode. In de twee onderste verdiepingen bevindt zich de creatieve afdeling (zgn. product ontwikkelingsstudio) van feestartikelen firma Boland BV en op de bovengelegen verdiepingen de nieuwe opleiding van het LMC: het Lyceum voor Beeldende Vormgeving De aanpak van het project is opgedeeld in twee fasen; in de eerste fase de restauratie van het oorspronkelijke pand met een vloeroppervlakte van ca m 2 bvo en in de nabije toekomst de eventuele realisatie van een dakbouw (pent office) binnen de contouren van ca 600 m 2 dakvlak. Voor beide onderdelen is Stadsherstel door de gemeente Rotterdam een integrale monumentenvergunning en een bouwvergunning toegekend. Wel zal tijdig beslist moeten worden of de dakopbouw wordt vervaardigd i.v.m. de eindigheid van de vigerende vergunningen. Uiteraard is dat afhankelijk van mogelijke belangstelling van zittende, c.q. nieuwe huurders voor deze uitbreidingsmogelijkheid. De gecontracteerde huurder LMC heeft laten blijken serieuze belangstelling te hebben in geval van voldoende aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor het Lyceum voor Beeldende Vormgeving Bijna 10 jaar lang stond het grote leegstaande monumentale pakhuis gelegen aan de Westzeedijk 497, te wachten op de slopershamer. Dat zou er uiteindelijk niet van komen door de interventie van Stadsherstel. Een geslaagd voorbeeld van het Rotterdamse nieuwe bouwen van de hand van architect Verheul Dzn uit 1910 kreeg erkenning doordat het Rotterdams Gemeentebestuur besloot het pand, op voorstel van Stadsherstel, op te nemen in haar register van gemeentelijke monumenten. Waar andere beleggers en projectontwikkelaars op deze complexe locatie er niet in slaagden initiatieven door te zetten, kon hier de specifieke aanpak van Stadsherstel wel tot resultaat komen. Basis was een herstelplan van architecten Drost + van Veen gericht op commerciële en verwante bijzondere bestemmingen aansluitend op gemeentelijke ambities voor ontwikkeling van de creatieve sector. De oplevering door aannemer BAM Woningbouw Rotterdam heeft na afloop van het verslagjaar 2009 inmiddels plaats gevonden op 21 februari jl. Later dan de aanvankelijke prognoses, ondermeer vanwege onverwachte aanzienlijke asbestsanering na de start van de werkzaamheden. Voor de verlate oplevering is in goed overleg met de huurders een oplossing gevonden. Het uitgangspunt dat het project een netto rendement moet opleveren van 5% zal bij de overeengekomen huurcontracten worden gerealiseerd. Ten slotte valt te melden dat de kosten van de onvoorziene asbestsanering met een beroep op de aansprakelijkheid van de vorige eigenaar afdoende konden worden bestreden. De officiële opening van het monumentale pand zal plaats vinden op 16 juni a.s. na afloop van de jaarlijkse Aandeel -

9 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam DIRECTIEVERSLAG houdersvergadering van Stadsherstel met een officiële handeling van burgemeester Ing. A. Aboutaleb. Beide huurders hebben dan hun openingen al achter de rug; het LMC heeft haar opening op 5 maart jl. laten plaatsvinden met de officiële verkoop van een door leerlingen vervaardigd schilderij door veilingmeester en oud-leerling Alexander Pechtold. BAM en Stadsherstel waren gezamenlijk de gelukkige koper; de opbrengst kwam ten goede aan het realiseren van een bibliotheek op de school. Boland gaat open op 5 juni as., met naar aan te nemen, het personeel in de allernieuwste feestkleding gestoken! Het voormalig Hervormd Burger Weeshuis, Voorhaven 57 in eigendom Op de valreep van het vorige verslagjaar kon overeenstemming bereikt worden over de aankoop van een belangwekkend monumentaal koopmanshuis op de grens van het Beschermd Stadsgezicht Delfshaven, aan de Voorhaven 57 en de 2de Schansstraat 3a/b, In 2009 werd het complex eigendom van Stadsherstel. Ooit gebouwd als bedrijfshuisvesting voor een Delftse koopman in de 2de helft van de 18de eeuw, in de volgende eeuw vermaakt aan de Rotterdamse Hervormde Gemeente met de verplichting herbestemd te worden als weeshuis, om vervolgens in de 20ste eeuw na de oorlog gebruikt te worden als buurthuis onder de naam Piet Hein. Recent opereerde op deze plek een centrum voor maatschappelijk (jongeren-) werk, de Disck groep - met het accent op kantooractiviteiten. De laatste gebruiker verlaat Delfshaven en heeft elders binnen het bestand van Stadsherstel onderdak gevonden voor haar expanderende activiteiten; te weten ca m 2 verhuurbare vloeroppervlakte in het Heinekenpand aan de Crooswijksesingel 50. Stadsherstel op haar beurt ziet uitstekende mogelijkheden het voormalige Hervormd Burgerweeshuis in zijn oorspronkelijke historische waarde te herstellen en tegelijkertijd via een herbestemming ruimte te scheppen voor enerzijds kleinschalige commerciële functies of anderzijds het onderbrengen van semipublieke functies als beschermd wonen, kinderopvang, e.d. Daarbij een open oog hebbend voor het kleinschalige historisch milieu binnen het Beschermde Stadsgezicht Delfshaven. Vanzelfsprekend worden de herbestemmingvoorstellen in nauw overleg met het bestuur van de deelgemeente Delfshaven ontwikkeld. Het architectenbureau BroekBakema Ir Meindert Booij - is opgedragen de restauratie en herbestemming te begeleiden. De directie is voornemens nog in het voorjaar 2010 de Raad van Commissarissen te consulteren over de kwaliteit van de bij de makelaar binnengekomen initiatieven van kandidaat huurders en zo mogelijk een uitspraak te vragen over de daarbij horende investeringen. Uitgangspunten zijn het gebruikelijke rendement en de bekende verhouding van eigen en vreemd vermogen. Het voormalige Turkse consulaat, Eendrachtsweg 57, rijksmonument Geruime tijd staat het voormalige Turkse consulaat in vervallen toestand te wachten op restauratie en een definitieve bestemming. De afgelopen tien jaar is een diversiteit aan tijdelijke gebruikers in het gebouw ondergebracht. Recent is het pand in gebruik gegeven aan antikrakers. Voortvloeiend uit een gesprek tussen

10 10 DIRECTIEVERSLAG 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam de wethouder monumentenbeleid Grashoff en Stadsherstel is een studie opgestart naar behoud en herstel onder regie van Stadsherstel. Dat proces is op gang gekomen met een studie naar historische waarden en een oriëntatie van de ontwikkelingsmogelijkheden door architectenbureau Molenaar & Van Winden in samenwerking met adviseur J.W. Walraad. Bestemmingsmogelijkheden als kleinschalig kantoorgebruik en culturele voorzieningen zijn als uitgangspunt genomen. Ruimtelijke mogelijkheden en kosten van herstel zijn in grote lijnen in kaart gebracht. Recent is het overleg met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) van de gemeente en Stadsherstel in een stroomversnelling gekomen. De mogelijkheden van een aanpak door Stadsherstel beginnen dermate reëel te worden dat de directie verwacht spoedig haar Raad van Commissarissen voorstellen ter besluitvorming te kunnen voorleggen. Portefeuille De terugval van de Nederlandse - en Rotterdamse economie heeft ook de vastgoedportefeuille van Stadsherstel niet onberoerd gelaten; verwachtingen met betrekking tot verhuurmogelijkheden aan commerciële partijen van nieuwe en in ontwikkeling zijnde projecten maar ook binnen de bestaande portefeuille konden niet worden ingelost. Waar de organisatie traditioneel veel aantrekkingskracht uitoefende op de creatieve sector liep de belangstelling uit die hoek sterk terug. Tijdig kon de acquisitie naar andere wervingsgebieden worden verlegd, met name naar semipublieke sectoren als maatschappelijk werk, zorg en onderwijs. Resultaten bleven niet uit; nieuwe verhuringen zoals in het A.J. Ten Hope pand aan het LMC onderwijs (ca m 2 vvo) en een grote huurderwisseling in het Heinekenpand met de verhuur aan de HefGroep maatschappelijk werk (ca m 2 vvo) waren opvallende resultaten. Maar ook in het Henkespand werd een aanzienlijke ruimte aan een instelling voor naschoolse opvang verhuurd t.w. de Stichting MAX (ca 400 m 2 vvo). Onder deze omstandigheden is de directie blij met de structuur van de vastgoedportefeuille van Stadsherstel. Die is namelijk nogal divers samengesteld met de mogelijkheid om op wisselende marktsentimenten in te spelen. Voor het merendeel zijn onze panden geregistreerd als rijksmonument of als gemeentelijk monument, of komen zij voor op een kandidaat-monumentenlijst. Na de verwer ving van de Stieltjesstraat 34 ( Douanekantoor), de Westzeedijk 497 en het complex Voorhaven 57 bestaat de portefeuille uit elf rijksmonumenten, één (kandidaat) gemeentelijk monument en vier beeldbepalende panden. Na de restauratie en herbestemming van het voormalige Douanekantoor en het voormalige A.J. ten Hope huis en op termijn het voormalige Hervormd Burgerweeshuis bestaat de vastgoedportefeuille uit een aantal zeer interessante grotere en kleinere monumenten die nagenoeg geheel zijn gerestaureerd. Deze gebouwen herbergen een palet aan attractieve bedrijven. Van startende tot gerenommeerde ondernemingen, zoals architectenbureaus, grafische vormgevers, maquettebouwers, horecaonder nemingen, sociaal culturele instellingen, mediabedrijven en hotels. Al die ondernemingen dragen bij aan de pluriformiteit van de stedelijke economie.

11 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam DIRECTIEVERSLAG LANDELIJKE EN LOKALE ONTWIKKELINGEN schade te compenseren. De directie volgt de ontwikkelingen met belangstelling Modernisering van de monumentenzorg In november 2009 heeft de minister van OCW met de Tweede Kamer gesproken over zijn voornemen om de monumentenzorg te gaan vernieuwen. De kamer heeft enthousiast op de voorstellen gereageerd en wacht met belangstelling, dit en komend jaar, op de uitwerking van de nieuwe regelgeving. De minister heeft drie pijlers benoemd waarbinnen de modernisering gestalte moet krijgen. cultuurhistorische belangen gaan meer meewegen in de ruimtelijke ordening; krachtiger en eenvoudiger regelgeving; bevorderen van herbestemming. Voor Stadsherstel is vooral van belang dat er een vereen - voudiging van regelgeving op het gebied van vergunningen op stapel staat; dat subsidie-instrumenten versimpeld worden en ruimer van middelen worden voorzien, dat geldt met name voor de bestaande Besluit Restauratie Instandhouding Monumenten (BRIM) regeling waar het tot nu toe voor Stadsherstel niet aantrekkelijk genoeg was in deze regeling te stappen vanwege de ontoereikendheid voor grote niet woonhuismonumenten (rijksmonumenten) Stadsherstel wacht de nieuwe regelgeving af op hanteerbaarheid voor de portefeuille. Verder staat nieuwe regelgeving op stapel om het vervallen van de vrijstelling van overdrachtsbelasting te compenseren. Het voornemen bestaat om extra middelen in te zetten voor restauratieachterstanden bij rijksmonumenten. Voorshands zal het hier gaan om een jaarlijks bedrag van ca 23 miljoen. Speciaal ten behoeve van Stadsherstellichamen wordt voor de jaren vanaf 2011 gestudeerd op regime op maat, om de fiscale Nieuwe Rijksmonumenten in Rotterdam Rotterdam heeft op 20 februari j.l. landelijk de aandacht getrokken met de aanwijzing door de minister van OCW van 18 naoorlogse Rotterdamse gebouwen als rijksmonument. Deze 18 Rotterdamse uitverkoren gebouwen maken onderdeel uit van 100 landelijke toppers. Met de registratie van de nieuwe rijksmonumenten heeft de minister definitief het belang van behoud en bescherming van naoorlogse architectuur onderstreept. Vooralsnog gaat het om een eerste representatieve dwarsdoorsnede van de wederopbouwperiode. Later zal systematisch het hele areaal doorzocht worden op monumentwaardigheid. Het is logisch dat Rotterdam een vooraanstaande plaats inneemt op de lijst van 100. Bij uitstek is Rotterdam dus de wederopbouwstad van Nederland. Daarom vond ook de eerste officiële registratie van de nieuwe rijksmonumenten plaats in Rotterdam in het pas gerestaureerde Huf-gebouw aan de Hoogstraat, oorspronkelijk van de Rotterdamse architecten van der Broek en Bakema aan de Hoogstraat. Op de lijst van de 18 Rotterdamse iconen komen o.m. voor: de Bijenkorf, het Groothandelsgebouw, de vm Rotterdamse Bank aan de Coolsingel, de vm. Amsterdamse Bank, de vm. Twentse bank en de vm. Nederlandse Handelsmaatschappij, de Aankomst en Vertrekhal op de Wilhelminapier, de vm. Thalia bioscoop aan de Lijnbaan, het gehele Lijnbaanwinkelcomplex en de Luciaschool aan de Hennekijnstraat. Voor Rotterdam was dit niet een begin. Reeds door voormalig wethouder monumentenbeleid Herman Meijer is het onderzoek naar de wederopbouw architectuur van start gegaan, zelfs registratie als gemeentelijk monument heeft vanaf de

12 12 DIRECTIEVERSLAG 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam de prominente aanwezigheid van aantrek Kelijke historische gebouwen is belangrijk als vestigingsfactor voor (creatieve) bedrijven en bewoners, daarenboven stimuleren historische gebouwen en structuren in hoge mate het toeristisch verblijf in DE stad. negentiger jaren al plaatsgevonden. Met de recente registratie tot rijksmonument wordt dit toenmalige onderzoek feitelijk bekroond. De gemeente Rotterdam is voornemens haar beleid te continueren om de naoorlogse architectuur onder regie van de landelijke- en gemeentelijke monumentenzorg te brengen. Rotterdam. In het gemeentelijk beleid werd en wordt expliciet groot belang gehecht aan bijdragen van organisaties als Stadsherstel. FISCALE ASPECTEN Niet alleen voor het gemeentelijk monumentenbeleid zijn en worden de grenzen verlegd, ook voor onze organisatie worden nieuwe perspectieven geopend. De portefeuille van Stadsherstel kenmerkt zich nu nog door de aanwezigheid van louter panden uit de vooroorlogse periode. De uitbreiding van het terrein van de officiële monumentenzorg naar de jongste bouwkunst zal ook voor Stadsherstel Rotterdam relevant worden; binnen enkele jaren mag een nieuw werkveld aan de activiteiten van de organisatie worden toegevoegd. Het is zeer wel denkbaar dat daar ook monumenten tussen zitten die tussen wal en schip vallen. Er wordt uitgekeken naar relevante panden. Stadsvisie Rotterdam Ook in de afgelopen bestuursperiode werkte het Rotterdams gemeentebestuur aan de verbetering van de attractiviteit van de stad overeenkomstig de vigerende gemeentelijke beleids - nota Stadsvisie Rotterdam. In deze visie werd ondermeer gewerkt aan een actief beleid tot behoud van cultuurhistorische waarden. Immers, de prominente aanwezigheid van aantrekkelijke historische gebouwen is belangrijk als vestigingsfactor voor (creatieve) bedrijven en bewoners, daarenboven stimuleren historische gebouwen en structuren in hoge mate het toeristisch verblijf in de stad. De gemeente zal naar verwachting ook de komende bestuursperiode verder bouwen aan het monumentenbeleid als verwoord in de nota Werken aan de Collectie VpB en Stadsherstellichamen Zoals in eerdere directieverslagen reeds werd aangegeven is de fiscale status van stadsherstellichamen drastisch gewijzigd. Na parlementaire besluitvorming in 2007 kwam vast te staan dat ook Stadsherstel Historisch Rotterdam NV met ingang van 1 januari 2008 belastingplichtig zou worden voor de vennootschapsbelasting (Vpb-plicht). In het kader van het Belastingplan 2008 is de uitzonderingspositie die de Stadsherstellichamen met de woningcorporaties innamen, opgeheven. Stadsherstel lichamen, verenigd binnen de Vereniging Het Behouden Huis, hebben toen zeer spoedig actie ondernomen richting het Ministerie van Financiën en de politieke partijen in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Dat heeft destijds niet tot de gewenste herziening van de nieuwe fiscale wet- en regelgeving geleid; het belastingplan 2008 kon onveranderd van kracht worden. De gevolgen waren voor de Stadsherstellen ingrijpend. Deze organisaties realiseren in de praktijk slechts uiterst bescheiden rendementen vanwege de grote complexiteit van de restauratieopgaven, de relatief hoge investeringen en exploitatielasten die met ontwikkeling, beheer en onderhoud gepaard gaan. Zelfs hebben de Stadsherstel lichamen vastgelegd dat hun winststreven is gemaximeerd op 5% van het geïnvesteerd eigen

13 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam DIRECTIEVERSLAG vermogen. Daarenboven worden door verschillende Stadsherstellichamen divi denduitkeringen niet in contanten uitgekeerd maar in stock, waardoor de gerealiseerde (bescheiden) winst binnen de ondernemingen voor herin vestering kan worden aangewend. Voor Stadsherstel Rotterdam, die binnen het nationale palet van de Stadsherstellen tot de grotere organisaties behoort, zou de jaarlijkse afdracht aan de fiscus aanzienlijk zijn. Bovendien waren de betrokken partijen van mening dat deze fiscale maatregel niet bijdroeg aan de beeldvorming van hoge maatschappelijke urgentie van het beoogde cultuurbehoud, op grond waarvan potentiële en bestaande aandeelhouders verleid moeten worden juist in Stadsherstellen te investeren. De Eerste en Tweede Kamer boden nog een laatste strohalm aan de Stadsherstellichamen in de vorm van een motie waarbij de regering werd opgeroepen: de kamer gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Vpb-heffing bij de woningcorporaties gevolgen heeft voor de maatschappijen voor stadsherstel; overwegende dat deze maatschappijen voor Stadsherstel belangrijk werk doen voor het behoud van ons cultureel erfgoed; verzoekt de regering in overleg te treden met de maatschappijen voor stadsherstel, om te bezien op welke wijze de financiële gevolgen van de Vpb-heffing een optimale voortzetting in de weg staan. In eerste instantie heeft de ambtelijke top en later de Staatssecretaris van Financiën met een delegatie van de meest betrokken Stadsherstellichamen gesproken. Ter versterking van de positie is coalitievorming gezocht en gevonden met en bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Op de valreep van 2008 bleek dat de lobby van de vier grote Stadsherstellen, opererend binnen de context van de belangenvereniging Het Behouden Huis, succes had geboekt. De Staatssecretaris voor Financiën zegde na overleg met het ministerie van OCW toe dat de door de VpB maatregel getroffen Stadsherstellichamen zullen worden gecompenseerd door het ministerie van OCW. Laatstgenoemde zal met de organisaties in overleg treden om een compensatie maatregel uit te werken. Stappen zijn daartoe inmiddels ondernomen. Van rijkswege is een jaarlijks compensatie budget beschikbaar van De inwerkingtreding van de compensatie zou met ingang van 1 januari 2009 plaatsvinden. Vpb compensatie voor Stadsherstellichamen Na het verstrijken van het verslagjaar 2009 is onlangs het besluit van het Ministerie OCW binnengekomen omtrent de inwerkingtreding van een tijdelijke subsidieregeling ter compensatie van door de Vpb plicht getroffen Stadsherstellichamen. De regeling restauratie monumenten Stadsherstellichamen WJZ/ (8269). Stadsherstel Historisch Rotterdam NV is van mening dat de nieuwe regeling op haar van toepassing is. De werkingsduur van deze regeling omvat de boekjaren 2009 en 2010 en als maatstaf voor de verdeling van de compensatie onder de Stadsherstellichamen zal het gemiddelde van de resultaten van de betrokken ondernemingen genomen worden over de periode 2004 t/m Voorwaardelijk voor een mogelijke compensatie werd aan de betrokken stadsherstellen gevraagd inzicht te verschaffen in de in 2009 en 2010 verworven c.q. te verwerven monumenten en gerestaureerde c.q. te restaureren

14 14 DIRECTIEVERSLAG 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam projecten. Totaal is voor de twee compensatiejaren een bedrag 4 miljoen euro beschikbaar. Stadsherstel heeft tijdig het verzoek om compensatie bij het ministerie van OCW ingediend. Inmiddels is een subsidie van ca toegezegd. De subsidie zal in april 2010 als renteloos voorschot worden uitgekeerd en komend boekjaar aan de hand van een eindverantwoording met accountantsverklaring, definitief worden omgezet in subsidiebijdragen. Aangifte Vpb 2008/2009 Met betrekking tot de actuele belastingaangifte Vpb 2009 en vorig boekjaar kan het volgende worden gemeld. De Vpb plicht, vanaf begin 2008 van kracht, heeft over 2008 en het afgelopen boekjaar 2009, voor zover nu valt te bezien, nog geen daadwerkelijke heffing van Vpb opgeleverd. Dit tengevolge van in het verleden opgebouwde compensabele verliezen in de onderneming. In het verslagjaar 2009 is derhalve geen reservering in de jaarrekening opgenomen. Het nog resterende compensabel verlies (ca ) is vooralsnog niet gewaardeerd en zal, bij toekomstige resultaten tot vorenstaand bedrag, leiden tot het uitblijven van daadwerkelijke heffing. Vrijstelling overdrachtsbelasting voor monumenten afgeschaft De verkrijging van rijksmonumenten was tot 1 januari 2010 vrijgesteld van overdrachtsbelasting, mits aan strikte voorwaarden werd voldaan. Deze voorwaarden werden vorig jaar nog tijdelijk verruimd door de Staatssecretaris van Financiën nadat de rechter had geoordeeld dat de vigerende regeling discriminerend was. Rijksmonumenten konden vrij van overdrachtsbelasting worden overgedragen. In Belastingplan 2010 is evenwel de afschaffing van de monumentenvrijstelling opgenomen die in werking is getreden met ingang van 1 januari In de plaats van de vrijstelling is een subsidieregeling aangekondigd voor ideële monumentenorganisaties. In 2010 wordt daaromtrent naar alle waarschijnlijkheid nieuwe regelgeving van kracht. AQUISITIE De belangstelling van Stadsherstel is vooral gericht op verwerving van officieel geregistreerde/nog te registreren rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Deze keuze wordt verklaard uit oogpunt van tot voor kort geldende fiscale regelgeving en bestaande gunstige financieringsmogelijkheden van de restauratiewerkzaamheden door rijk, provincie en gemeente. Ook nu in het nieuwe fiscale regime Stadsherstel Historisch Rotterdam NV met ingang van 1 januari 2008 Vpb-plichtig is geworden, is de directie van mening dat de organisatie zich moet blijven toeleggen op, met name, het behoud van officieel erkende monumenten en historisch waardevolle gebieden. De organisatie sluit hiermee aan op het beleid van het Rotterdamse gemeentebestuur dat erop gericht is om over een breed front de attractiviteit van de stad te verbeteren. Dat beleid is vastgelegd en door de gemeenteraad goedgekeurd in de Rotterdamse Stadsvisie. Behoud en versterking van het historisch erfgoed (monumentale gebouwen en historische structuren) is daarbij integraal onderdeel van de aanpak. De gemeente zet daarbij vooral in op uitbreiding van de gemeentelijke monumenten en het binnen de actieve

15 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam DIRECTIEVERSLAG monumentenzorg brengen van de naoorlogse bouwkunst. Het gemeentelijk beleid wordt ondersteund met een gemoderniseerd monumentensubsidiestelsel, waarmee de hersteloperaties door middel van (laagrentende) financiering eenvoudiger en aantrekkelijker kunnen plaatsvinden. Markant historisch waardevolle gebieden, zoals singels, beschermde stadsgezichten en verouderde havengebieden, die voor stedelijke ontwikkeling in aanmerking komen, hebben de bijzondere aandacht. In het laatstgenoemde gebied worden soms verlaten en in verval geraakte monumentale bedrijfspanden als pakhuizen, fabriekshallen en kantoren aangetroffen die uitnodigen om opgeknapt te worden voor een nieuwe bestemming. Interessante objecten zijn ondermeer het Schiehavengebied (Lloyds kwartier), het Coolhavengebied (Coolhaveneiland), het Stadshavensgebied en het Waalhavengebied. Juist hier raken monumenten nog wel eens tussen wal en schip doordrongen is van de capaciteit van de organisatie om behoud van het culturele erfgoed concreet gestalte te geven. In goed overleg met de gemeente Rotterdam, en vast goedadviseur Parc Makelaars is in het verslagjaar het gesprek geopend over af te stoten (potentiële) monumenten binnen de gemeentelijke vastgoed portefeuille. Verdere concretisering van mogelijk door Stadsherstel op te pakken projecten mogen in 2010 verwacht worden. Het is daarbij zeker van belang dat de Gemeente Rotterdam gezorgd heeft voor de vervulling van de vacature in de Raad van Commissarissen met een vertegenwoordiger. Uiteraard wordt ook de particuliere vastgoedmarkt voor mogelijke relevante monumenten in het oog gehouden. Aandelenkapitaal Het gestorte aandelenkapitaal per 31 december 2009 bedraagt In het verslagjaar heeft één aandeelhouder haar participatie uitgebreid. Het resultaat over 2009 stemt hoopvol. Niet in de laatste plaats door de recente verwerving van het voormalig Hervormd Burgerweeshuis aan de Voorhaven 57 gelegen in het Beschermd Stadsgezicht Delfshaven. Ook de betrokkenheid van Stadsherstel bij het sterk in verval verkerende rijksmonument aan de Eendrachtsweg 67 (het voormalig Turks Consulaat), tevens gelegen in een nog aan te wijzen beschermd stadsgezicht Westersingel/Mauritsweg/Eendrachtsweg past naadloos binnen de doelstelling en het gemeentelijk monumentenbeleid. Stadsherstel is waar nodig in staat actief het verval te stuiten door herstel en herbestemming van het historisch erfgoed, en het daarmee een nieuwe toekomst te geven. Stadsherstel is verheugd dat de gemeente Rotterdam ook in het verslagjaar Beheer In het verslagjaar werd het beheer van de onroerendgoedportefeuille van Stadsherstel verzorgd door de firma Kolpa VVS Beheer BV. Directie en administratief personeel De heer Ir M.C. Bulthuis heeft gedurende het boekjaar 2009 de directie gevoerd. Mevrouw E.W.F. de Winter heeft gedurende het boekjaar 2009 de financiële administratie gevoerd en het directiesecretariaat verzorgd. Er worden geen wijzigingen in de samenstelling van het personeelsbestand verwacht.

16 16 DIRECTIEVERSLAG 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam Jaarrekening 2009 De directie stelt zich, statutair, ten doel een nettorendement te realiseren van maximaal 5% op het ter beschikking gestelde kapitaal. De winst-en-verliesrekening over 2009 vertoont een positief resultaat van Financiën (ontwikkeling) De vennootschap verwacht mogelijke acquisities te kunnen financieren met de bestaande leencapaciteit in combinatie met de uitbreiding van kapitaal van een nieuwe aandeelhouder in Eventuele schommelingen van lopende liquiditeitsbehoeften kunnen worden voorzien vanuit de bestaande kredietfaciliteit. Risicobeheersing Ten opzichte van de doelstelling van de vennootschap en in relatie tot de activiteiten, is risicobeheersing met name gericht op bezettingsgraden van het onroerend goed, financiering en kwalitatieve restauratie en regelgeving. De directie is van mening dat betreffende risico s in voldoende mate worden beheerst. Dividendvoorstel De directie stelt voor om over % stockdividend uit te keren. Stadsherstel Historisch Rotterdam NV

17 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam DIRECTIEVERSLAG

18 18 AANDEELHOUDERS PER DECEMBER 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam Alfabetische lijst van aandeelhouders per december 2009

19 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam AANDEELHOUDERS PER DECEMBER Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. ABN AMRO Bank N.V. AM B.V. Amvest Vastgoed B.V. Aon Groep Nederland B.V. ASR Deelnemingen N.V. ASR Schadeverzekering N.V. Avery Weigh-Tronix B.V. Banque Artesia Nederland N.V. Beheersmaatschappij Breesaap B.V. Beheersmaatschappij De Heyde B.V. Drs J.Th. Bernard Blauwhoed B.V. Bontenbal Bouw B.V. C & A Nederland c.v. Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A. Dura Participatie B.V. Dura Vermeer Bouw Heyma B.V. DVB Bank SE Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V. FGH Bank N.V. Formabouw B.V. Fortress Participations B.V. H.D. Projectrealisatie B.V. Heineken Nederland B.V. HILLGATE Deelnemingen B.V. Historisch Genootschap Roterodamum Hollandsche Beton Groep N.V. IBC Utiliteitsbouw B.V. Imtech N.V. ING Bank N.V. ING Vastgoed Investering B.V. Kolpa VVS Beheer B.V. Koninklijke Aannemingmaatschappij Van Waning B.V. Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. Leyten Vastgoedontwikkeling B.V. LSI Participations B.V. Maasmond Rotterdam B.V. Maersk Holding B.V. Manhave s Bouwbedrijf B.V. B.V. Matura Handelmaatschappij Middelland Beheer B.V. NEXT Real Estate B.V. Van Omme & De Groot Participatiemaatschappij B.V. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Optas Pensioenen N.V. OVG Projectontwikkeling B.V. Parc Makelaars B.V. PCM Grafisch Bedrijf Rotterdam B.V. PortionPack Holland B.V. ProDelta Holding B.V. Proper-Stok Groep B.V. Rabo Vastgoedgroep Holding N.V. REAAL Schadeverzekeringen N.V. Redevco B.V. Rodamco Nederland Winkels B.V. Simmons & Simmons Smit Internationale Beheer B.V. Stichting Administratiefonds Volkskracht Stichting Com.wonen Stichting Elise Mathilde Fonds Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam Stichting Stadswonen Stichting Vestia Groep Stichting Woonbron Stichting Woonstad Rotterdam TBG Europe N.V. TBI Holdings B.V., Unilever N.V. VastNed Management B.V. Vesteda Groep B.V. F.L. van Vliet Volker Bouwmaatschappij B.V. Vopak Nederland B.V. Van der Vorm Vastgoed Holding B.V. W. Warnar Beheer B.V. H.M. Winkelman Beheer B.V. Van Zon Consultancy B.V.

20 20 JAARREKENING 2009 jaarverslag stadsherstel historisch rotterdam Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding VII N.V.

Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Tussentijdse rapportage over de periode 25 januari tot en met 30 juni 2007 Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Voor úw rendement tussentijdse rapportage over de periode

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Toelichting 5 OVERIGE GEGEVENS 7 Bestemming

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016 Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen Financieel verslag 2016 Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stadsherstel Historisch Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stadsherstel Historisch Rotterdam Jaarverslag Stadsherstel Historisch Rotterdam 2 Inhoud stadsherstel historisch rotterdam jaarverslag inhoud 3 Preadvies van de raad van commissarissen 4 I N HOU DSOPGAV E Directieverslag 6 Alfabetische

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11 Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantiaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie