FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 januari 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 januari 2006"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 januari 2006 Gegevens onderneming : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV Faillissementsnummer : 05/231 F Datum uitspraak : 24 november 2005 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mevrouw mr. M. van der Hoeven Activiteiten onderneming : de exploitatie van een adviesbureau op het gebied van voeding- en genotmiddelenindustrie, en het uitvoeren van projecten ten behoeve van deze industrie. Viro Food BV werkt nauw samen met Ingenieursbureau Viro Noord BV (eveneens gefailleerd op 24 november 2005; faillissementsnummer 05/230 F). Ingenieursbureau Viro Noord BV exploiteert een ontwerp- advies- en constructiebureau op het gebied van engineering en computerservice ten behoeve van de zuivelindustrie. De beide bedrijven presenteren zich in de relevante markt gezamenlijk onder de naam Viro Engineering en Consultancy. Men beoogt een multidisciplinaire projectmatige aanpak. Dat wil zeggen dat men complete oplossingen op het gebied van de zuivelindustrie ontwerp, uitvoert en begeleidt. Binnen de bedrijven kan onderscheid gemaakt worden in de navolgende deelactiviteiten: A. instrumentatie en kalibratie; B. procesautomatisering en -techniek; N.B.: ten tijde van faillissement waren bij de gezamenlijkheid Viro Food BV en Viro Noord BV 31 personen in deze deelactiviteiten werkzaam, voornamelijk in de vestiging Leeuwarden en, uiteraard, op locatie bij opdrachtgevers ; C. elektro-engineering (in deze deelactiviteit waren in de vestiging Groningen 12 personen werkzaam);

2 D. kalibratie voor RMO-activiteiten (voor deze activiteit (het ijken van meetappartatuur ten behoeve van rijdende melkontvangst) waren in de vestiging Lochem twee werknemers werkzaam); E. bouwkunde (voor deze activiteit waren in de vestiging Leeuwarden vijf werknemers werkzaam); F. ondersteunende diensten (administratie, bedrijfsautomatisering zeven werknemers, werkzaam te Leeuwarden). Omzetgegevens : Viro Food: 2002: , : , : , : nog niet beschikbaar (de curator heeft opdracht gegeven tot het maken van een winst- en verliesrekening de resultaten zullen met het komend kwartaalverslag beschikbaar zijn. Personeel gemiddeld aantal : zie hierboven Verslagperiode : 24 november december 2005 Bestede uren in verslagperiode : 81 uren en 57 minuten (waarbij 14 uren en 37 minuten aan reisturen) De tijdsbesteding gedurende de verslagperiode is weergegeven op het aangehecht overzicht uit het geautomatiseerd tijdschrijfsysteem (productie 1) Mr. J.H. van der Meulen: 24 november 2005 t/m 31 december 2005 : 43 uren 19 minuten reisuren : 12 uren 37 minuten Totaal 2005 : 55 uren 56 minuten =========== ========= Mr. N.N. Boonstra: 24 november 2005 t/m 31 december 2005 : 24 uren 01 minuten reisuren : 2 uren 00 minuten Totaal 2005 : 26 uren 01 minuten =========== =========

3 1. Het is hier de plaats iets te vermelden over de historie van Viro Food BV. 2. Viro Food BV is opgericht door de Zuivelbond Holding BV op 10 december Viro Food BV is daarmee de verzelfstandigde voortzetting van het voormalig Ingenieurs- en adviesbureau van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken Friesland. Dit adviesbureau werkte tot medio jaren 80 als vast adviesbureau voor de gezamenlijke zuivelcoöperaties in Friesland en had als zodanig een goed geconsolideerde marktpositie. Dat wil zeggen: een vast bedrag van de melkopbrengsten werd voor het adviesbureau gereserveerd. Dat betekende dat de vraag naar de dienstverlening niet in een commerciële omgeving gegenereerd werd. 3. In de periode 1984 tot en met 1987 werd de dienstverlening van de zuivelcoöperaties afgescheiden; in deze periode richtten de zuivelcoöperaties zich op hun kerntaken (afname melkproducten van de agrarische sector en de verwerking van deze producten). In dat kader verzelfstandigde het adviesbureau en moest zich in een commerciële omgeving zelfstandig staande houden. De werkzaamheden bleven geconcentreerd op de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie. De Bond Coöperatieve Zuivelfabrieken kende, naast het ingenieursbureau, ook andere subactiviteiten (zoals informaticawerkzaamheden, accountantswerkzaamheden, microbiologisch laboratorium). Deze deelactiviteiten zijn in de 90-jaren aan diverse andere partijen verkocht. In Viro Food zijn ondermeer de oud-werknemers van de voormalige Bond Coöperatieve Zuivelfabrieken (BCZ) werkzaam. 4. In de tweede helft van de 90-jaren was sprake van wisselende resultaten (1996 en 1997: verlies; negatief eigen vermogen : winst; 1999: omslag naar een negatief resultaat). In het jaar 2000 is de heer K. Jensma als algemeen directeur aangetreden. 5. Uitgangspunt voor het management was dat Viro Food en Viro Noord tot één juridische entiteit zouden worden aangemaakt. Dat was evenwel niet mogelijk omdat aan Viro Noord BV door Friesland Daily Foods een achtergestelde lening verstrekt was van f 1,5 miljoen met een looptijd van zeven jaar. Deze lening was verstrekt in het kader van de verzelfstandiging/overname door Viro Noord van de ingenieurstakken van de BCZ. 6. Commercieel presenteerde het bedrijf zich wel als eenheid, te weten onder de naam Viro Consultancy en Engineering.

4 7. In Viro Noord was met name de afdeling (machine-)bouw, werktuigbouw en elektro ondergebracht. Hier werkte men voornamelijk onder detachering bij productievestigingen. 8. De gezamenlijke bedrijfsstrategie (Viro Food/Viro Noord) wilde zich daarentegen profileren als multidisciplinaire probleemoplosser, gespecialiseerd in voedingsmiddelenindustrie. 9. De periode kenmerkt zich door wisselende positieve resultaten. Medio 2003 was duidelijk positief, daarna is het bergafwaarts gegaan. 10. Voorts kenmerkt deze periode zich door voortdurende interne discussies omtrent functioneren. Er was sprake van interne spanningen, niet in de laatste plaats als gevolg van het verschil in rechtspositie tussen de oud-bonders (zij die onder de BCZ gewerkt hadden) en de niet-bonders (zij die sinds de verzelfstandiging aangenomen waren). Externe begeleiders hebben zich bemoeid met de interne spanningen, er is een programma van start gegaan Investors in People. Ondanks certificering (1999) heeft dat niet tot het beoogde resultaat geleid. Op dit onderwerp wordt teruggekomen onder 1.7 hierna. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV is een besloten vennootschap. Enig aandeelhouder/enig bestuurder is Viro Noord Beheer BV. Viro Noord Beheer BV kent als enig aandeelhouder Rovis Holding BV. Bestuurder van Viro Noord Beheer BV is de heer K. Jensma. Genoemde heer Jensma is op 4 december 2000 in functie getreden als bestuurder van Viro Noord Beheer BV. Voorts vervult de heer Jensma de dagelijkse leiding binnen zowel Viro Food als Viro Noord. 1.2 Winst en verlies : Viro Food: netto-winst 2003: ,-- netto-winst 2004: , Balanstotaal : Per 31 december 2003: ,-- Per 31 december 2004: , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen :

5 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Centraal Beheer Achmea Polisnummer Beëindigd per 1 januari 2006 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Centraal Beheer Achmea Polisnummer Beëindigd per 1 januari 2006 Pensioenverzekeringsovereenkomst ten behoeve van personeel: Avéro Pensioen Achmea Polissen voor individuele werknemers N.B.: meegedeeld is dat de verplichtingen uit de pensioenovereenkomst niet meer nagekomen kunnen worden. Avéro heeft derhalve de vrijheid de overeenkomsten te beëindigen. Opgave is gevraagd van eventuele verplichtingen tot affinanciering in verband met beëindiging van de arbeidsverhoudingen met betrokken personeelsleden. Verzocht is opgave te doen van een eventuele vordering jegens de boedel. Daarop is tot op heden geen reactie gekregen. Assurantiekantoor Eureca Postbus AM Rotterdam (tussenpersoon) Collectieve ongevallenverzekering: Aegon Polisnummer AON Verzekeringen Postbus AB Noordwijk Transport goederen T Wijbenga stand- en tentoonstellingbouw Hoofdweg 22 De Salon Standverzekering (via Brandsma Assurantiën)

6 1.6 Huur : Viro Food BV huurt van exploitatie- en beleggingsmaatschappij Koops Winschoten BV een bedrijfsruimte aan het Kwinkweerd 15 te Lochem. Het betreft een bedrijfsruimte, in gebruik als ijkstation voor meetapparatuur op voertuigen met weegsystemen, hoeveelheid meetapparatuur en controle en kalibratie van meetapparatuur. Deze huurovereenkomst is opgezegd; er is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Vicoma BV in het kader van de overname van de bedrijfsactiviteiten door Vicoma BV. Viro Noord BV is huurder van: * het bedrijfspand aan de Poolsterweg 3 te Leeuwarden (hoofdvestiging). Deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen de eerst mogelijke datum. Er is nog geen opgave van de boedelvordering gedaan. De vordering ter zake van huur beloopt ,35. * Huur vestiging Groningen (zie 1 e kwartaalverslag Viro Noord) 1.7 Oorzaak faillissement : Sedert medio 2003 is er een opvallende terugloop in de hoeveelheid opdrachten, in het bijzonder: opgedragen projecten (aanneemwerk). Zie de hiervoor onder 1.2 weergegeven teruglopende winstcijfers. Het is de curator opgevallen dat sprake is van een grote mate van animositeit van het personeel jegens de directie, en het zich afzetten van personeel tegen het management. Reeds tijdens de eerste bijeenkomsten van curator en het personeel (de dag na faillissementsuitspraak, eerst te Leeuwarden en daarna te Groningen) wordt door diverse personeelsleden openlijk (in aanwezigheid van de directeur) naar voren gebracht dat de directie tekort geschoten zou zijn in het slagvaardig aansturen van de onderneming. Deze opmerkingen zijn bij diverse latere gelegenheden herhaald. Op grond van zijn bevindingen neemt de curator deze kritiek zeker niet zonder meer over. Er is door de directie veel geïnvesteerd in overlegrondes en praatsessies.

7 De onderneming was sterk afhankelijk van menselijk kapitaal ; het personeel bestond uit relatief hoog opgeleide personen. De aard van het werk (in onderlinge samenwerking realiseren van projecten voor opdrachtgevers) vergde een grote mate van coherentie en gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid onder personeel èn wederzijds vertrouwen directie/personeel. Dit ontbrak kennelijk. Tijdens de boedelperiode (24 november januari 2006) is de curator gebleken dat het personeel, althans in die periode, moeilijk te motiveren is tot een gezamenlijke inspanning. De benadering Investors in People heeft niet kunnen leiden tot een grotere klanttevredenheid en het keren van de terugloop in de opdrachten. Ook de marktsituatie (uitstel van investeringen door opdrachtgevers) is debet geweest aan de teruggang. Vanaf najaar 2003 is sprake van een prijzenslag onder levensmiddelenbedrijven (supermarkten). Dit heeft tot gevolg dat investeringen in de voedingsmiddelenindustrie uitgesteld werden. Hoe dit alles ook zij, na ultimo oktober 2005 is, op grond van de toen bekende resultaten, door de aandeelhouders het besluit genomen het faillissement aan te vragen omdat, bij voortgezette exploitatie, schulden onverantwoord zouden oplopen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 33 personeelsleden 2.2 Aantal in jaar voor faill. : idem 2.3 Datum ontslagaanzegging : 25 november 2005 Werkzaamheden : divers (collectief) overleg met personeelsleden, overleg met UWV inzake uitvoering loongarantieregeling, diverse gesprekken met individuele werknemers, onder meer in verband met aanspraken welke niet onder loongarantieregeling vallen, diverse besprekingen met onderscheiden personeelsleden inzake overgang Stork (zie hierna) en Vicoma (idem).

8 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : geen; de vestigingslocaties (Poolsterweg 3 te Leeuwarden, Scandinaviëweg 12 te Groningen en Kwinkweerd 15 te Lochem) waren alle huurpanden. 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte Hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : Werkzaamheden : Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : het bedrijf maakte gebruik van een grote hoeveelheid computerapparatuur, meetapparatuur, kalibratieapparatuur, flowmeetapparatuur etc. Op de computers is software geïnstalleerd. Deze software is in licentiegegevens en is in beginsel niet vervreemdbaar. Voorts is in de diverse kantoorpanden een grote hoeveelheid kantoormeubilair aanwezig. Een compleet overzicht van de materiële vaste activa (opgesteld op 6 december 2005) wordt aangehecht (productie 2). Volgens dit overzicht bedroeg de boekwaarde van deze bedrijfsmiddelen per 31 december 2005 een bedrag groot ,54. Overdracht activa in periode januari 2004/november 2005 aan Viro Noord Beheer BV Gedurende de periode van januari 2004 tot de faillissementsdatum zijn de materiële activa overgedragen aan Viro Noord Beheer BV. Hiertoe is besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders van Viro Noord Beheer BV d.d. 30 januari Viro Noord Beheer BV zou, op grond van dit besluit, voor de materiële vaste activa aan Viro Food BV (respectievelijk Viro Noord BV) een bedrag betalen gelijk aan de boekwaarde van de betrokken activa. Deze betaling zou in rekening-courant worden verrekend. Eén en ander is ook feitelijk geëffectueerd, hetgeen blijkt uit het jaarrapport 2004 van Viro Noord Beheer BV, alsmede uit de diverse grootboekkaarten betreffende de rekeningcourant Viro Noord Beheer BV/Viro Food BV, respectievelijk Viro Noord Beheer BV/Viro Noord BV. De curator heeft zich zijn rechten met betrekking tot een beroep op Pauliana, respectievelijk onrechtmatige daad, jegens Viro Noord BV voorbehouden.

9 Functionele deelactiviteiten Viro Food BV en Viro Noord BV presenteren zich gezamenlijk onder de naam Viro Consultancy en Engineering. Uiteraard werd voor beide venootschappen een gescheiden boekhouding gevoerd. Er was sprake van een indeling in functionele deelactiviteiten. Die indeling loopt niet parallel met het onderscheid tussen beide vennootschappen Viro Food en Viro Noord. De deelactiviteiten zijn in beide vennootschappen vertegenwoordigd. De functionele deelactiviteiten kunnen worden gedefinieerd als volgt: a. instrumentatie en kalibratie; b. procesautomatisering; c. elektro-engineering; d. ijken voor RMO-activiteiten; e. bouwkunde; f. procestechniek/werktuigbouwkunde. Verkoop immaterieel actief curator/stork De curator heeft immaterieel actief betreffende de deelactiviteiten instrumentatie en kalibratie en procesautomatisering verkocht aan Stork Industry Services BV (zie hierna paragraaf 3.12 e.v.). Stork BV beoogde de bedrijfsvoering in deze deelactiviteiten zoveel mogelijk over te nemen. Daartoe wenste Stork BV ook met de in deze deelactiviteiten werkzame personeelsleden een dienstbetrekking aan te gaan. Dat is slechts ten dele gerealiseerd. Voorts wenste Stork BV de beschikking te krijgen over de materiële activa. Daartoe is Stork een koopovereenkomst aangegaan met Viro Noord Beheer BV. Koopprijs: ,-- (materieel actief). Koopprijs immaterieel actief: oorspronkelijk ,--, later ,--. Met deze koopovereenkomst heeft Stork dus zowel het immaterieel actief (van de curator) als het materieel actief (van Viro Noord Beheer BV) overgedragen gekregen. In het kader van deze verkooptransactie is tussen Stork BV en de curator overeengekomen dat de koopprijs materiële activa, welke overeengekomen was tussen Stork BV en Viro Noord Beheer BV ( ,--) op een tussenrekening (derdengelden

10 Alderse Baas Advocaten) wordt gestort totdat het meningsverschil omtrent de aanspraken op de materiële activa door middel van een bindende uitspraak of een minnelijke regeling is opgelost. En lijst van activa welke door Stork van Viro Noord Beheer BV is verworven wordt aangehecht (productie 3). Dit is de lijst van goederen welke voor ,-- door Viro Noord Beheer BV aan Stork BV zijn verkocht. Koop immaterieel actief elektro-engineering/ijken RMO-activiteiten De curator heeft immaterieel actief betreffende de deelactiviteiten elektroengineeringen en ijken voor RMO-activiteiten verkocht aan Vicoma BV. Op dit punt wordt hierna teruggekomen (zie paragraaf 3.12). De materiële activa, behorende bij de deelactiviteiten elektro-engineering en kalibratie voor RMO-activiteiten zijn door Viro Noord Beheer BV in het kader van deze activatransactie verkocht aan Vicoma BV. Vicoma BV is een zusterbedrijf van Viro Noord en Viro Food BV. Ook hier geldt dat de curator zich zijn rechten op onrechtmatige daad/pauliana heeft voorbehouden, en is overeengekomen dat de waarde van het materieel actief op een derdenrekening (stichting derdengelden Alderse Baas Advocaten) wordt gestort. Tussen Viro Noord Beheer BV en Vicoma BV is geen prijs vastgesteld met betrekking tot de materiële activa. ad e. afdeling bouwkunde: Ook hier geldt dat de materiële activa in het kader van voornoemd AVA-besluit d.d. 30 januari 2004 aan Viro Noord Beheer BV zijn overgedragen. Het immaterieel actief met betrekking tot de afdeling bouwkunde is door de curator verkocht en overgedragen aan de besloten vennootschap in oprichting Het 4kant (zie hierna paragraaf 3.12). Genoemde BV in oprichting heeft geen overeenstemming met Viro Noord Beheer BV kunnen bereiken omtrent verkoop van de materiële vaste activa, in gebruik bij deze deelactiviteit. Een specificatie van de hardware, software en het meubilair, in gebruik bij afdeling bouwkunde, wordt aangehecht (productie 4). Dit materieel actief is vooralsnog in het vermogen van Viro Noord Beheer BV gebleven; de curator heeft zich jegens Viro Noord Beheer BV de rechten op grond van art. 42 F voorbehouden.

11 Zoals gezegd, stelt Viro Noord Beheer BV zich uitdrukkelijk op het standpunt dat het eigendom haar toebehoort. 3.6 Verkoopopbrengst : deelactiviteiten A en B: ,-- overig: nog niet beschikbaar 3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : niet van toepassing Werkzaamheden : diverse besprekingen, inventarisatie, overleg verkoopovereenkomst, etc. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : een overzicht van het onderhanden werk per afdeling, onderscheiden naar regie/en aanneemwerk wordt aangehecht (productie 5). Dit overzicht is opgesteld op 24 november Het overzicht geeft een inschatting van de waarde van de orderportefeuille bij ongewijzigde voortzetting van de bedrijfsvoering. Deze waardering geeft niet de feitelijke waarde weer, nu per 24 november 2005 sprake is van een faillissement en de bedrijfsvoering slechts in beperkte mate voortgezet is kunnen worden. Er is door de curator aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd (en verkregen) ex artikel 98 F tot voortzetting van de regiewerkzaamheden. De resultaten hiervan zullen in een separaat financieel verslag gepresenteerd worden. Indien men het begrip onderhanden werk definieert als het werk, per faillissementsdatum uitgevoerd, maar nog niet gefactureerd, dan bedraagt de waarde van het onderhanden werk van zowel Viro Food als Viro Noord tezamen een bedrag ad ,--. Na faillissementsdatum is dit bedrag daadwerkelijk gefactureerd, zodat het tot de post debiteuren is gaan behoren. Zie hierna paragraaf Verkoopopbrengst : uitsluitend het onderhanden werk in de deelactiviteiten elektro-engineering en ijken RMO-activiteiten is door de curator overgedragen, en wel aan Vicoma BV.

12 Vicoma BV heeft het recht verkregen werkzaamheden vanaf 5 december 2005 uit te voeren en te factureren. De waarde van de per faillissement aanwezige opdrachten (nog uit te voeren) beliep: - elektro-engineering: ,-- - RMO-activiteiten: ,-- - tezamen: ,--. Tezamen met immaterieel actief (commerciële bindingen, goodwill etc.) is deze post overgedragen aan Vicoma BV voor een som ad ,-- (vrij boedelactief), te verdelen over de boedels Viro Food ( ,--) en Viro Noord ( ,--) Boedelbijdrage : niet van toepassing Werkzaamheden : diverse uitvoerige besprekingen met directie, administratie, koopgegadigden, rechtercommissaris, alsmede opstelling koopovereenkomsten etc. Activa 3.12 Beschrijving : ter zake van de hierboven omschreven functionele deelactiviteiten is sprake van immaterieel actief, te omschrijven als volgt: a. commerciële bindingen met diverse opdrachtgevers voor de onderscheiden deelactiviteiten; b. kennis en kunde, aanwezig bij diverse personeelsleden, voor zover deze personeelsleden bereid zijn deze kennis en kunde in het kader van een dienstverband of anderszins aan te wenden ten behoeve van een gegadigde/koper. c. handelsnaam; d. technische gegevens, vastgelegd op digitale en andere gegevensdragers, aanwezig in de bedrijfspanden van gefailleerde vennootschappen en op locatie. e. alle debiteurgegevens, bestaande uit: - NAW-gegevens; - contactpersonen; - verkoopafspraken en condities; - omzetgegevens; - historie en correspondentie;

13 f. leveranciergegevens, omvatten: - NAW-gegevens; - contactpersonen; - inkoopvoorwaarden/prijsafspraken; - historie en correspondentie. g. technisch archief, omvatten: - tekeningen; - stukslijsten; - calculaties; - foldermateriaal, beeldmateriaal en promotiemateriaal. De curator heeft koopovereenkomsten gesloten met betrekking tot het hiervoor omschreven immaterieel actief. Die koopovereenkomsten zijn gesloten als volgt: koopovereenkomst 1 1. koper: Stork Industry Services BV 2. koopobject: immaterieel actief (als hiervoor omschreven) betreffende de functionele deelactiviteiten instrumentatie en kalibratie, en procesautomatisering en -techniek. 3. koopprijs: ,-- Nota bene: de curator heeft daags na faillissement diverse marktpartijen benaderd met de vraag of men geïnteresseerd was in koop/overname van diverse deelactiviteiten. Met overname was haast geboden. De waarde bestond immers voor een groot deel uit de commerciële bindingen met diverse opdrachtgevers, alsmede uit de kennis en kunde, aanwezig bij de in dienst zijnde personeelsleden. Hoewel deze personeelsleden gebonden zijn aan een concurrentiebeding, bestond praktisch besproken de vrijheid bij concurrenten in dienst te treden. Met name bij de secties procestechnologie en technische automatisering speelde dit, omdat sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. De curator heeft gadingmakers, alvorens hen inzage te geven in het bedrijfsdebiet (geanonimiseerde gegevens over opdrachten etc), gebonden aan een strenge geheimhoudingsverklaring. Eén van de gadingmakers (Imtech Projects Noord-Oost BV) zag om deze reden af van belangstelling. Op Imtech wordt hierna teruggekomen. Op

14 vrijdag 2 december 2005 werd mondeling overeenstemming bereikt tussen de curator en Stork BV en Ontwerp- en Adviesbureau Vicoma BV tot koop/verkoop van het immaterieel actief betreffende de deelactiviteiten elektro-engineering en kalibratie RMO voor een koopprijs ad ,--. In samenhang daarmee werd overeenstemming bereikt met Stork Industry Services BV voor koop/verkoop betreffende immaterieel actief op de deelactiviteiten instrumentatie en kalibratie, procesautomatisering en - techniek voor een koopprijs ad ,--. Op die middag (2 december 2005) bereikten partijen (dat wil zeggen: Stork, Vicoma BV en de curator) het bericht dat Imtech in gesprek was met werknemers uit de afdelingen procesautomatisering ten einde hen aan zich te binden. Niettemin is de overeenkomst tussen Stork en de curator mondeling onvoorwaardelijk tot stand gekomen. In de week daarna bleek dat een zevental van de (voor Stork cruciale) 9 beoogde personeelsleden op het gebied van industriële automatisering niet bereid waren met Stork een arbeidsovereenkomst aan te gaan, zulks in verband met hen door Imtech aangeboden dienstverbanden. Dit genereerde voor Stork een groot probleem, omdat daarmee het door haar verborgen immaterieel actief (goodwill, kennis en kunde bij personeel) niet verkregen zou kunnen worden. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de oorspronkelijke overeenkomst d.d. 2 december 2005 (welke tot dan slechts mondeling bestond) is aangegaan in de volle wetenschap van het zich gerealiseerd hebbend risico. Stork volhardde en stelde uiteindelijk slechts de helft van de door haar beoogde waarde te kunnen realiseren. Mede omdat de overeenkomst nog niet op papier was gesteld, is opnieuw onderhandeld en is op 15 december 2005 de koopprijs nader vastgesteld op ,-- voor goodwill op de deelactiviteiten instrumentatie, kalibratie en procesautomatisering. De koopprijs wordt verdeeld tussen boedel Viro Food: 50%, oftewel ,-- en Viro Noord 50%, oftewel ,--. Er is geen sprake van enige contractsovername door Stork.

15 koopovereenkomst 2 Koopobject: immaterieel actief als hiervoor omschreven. Betrekking hebbend op afdeling elektro-engineering en kalibratie voor RMO-activiteiten. Partijen: curator q.q. en Vicoma BV. Koopprijs: ,-- (verdeeld 60% Viro Food ( ,--) en 40% Viro Noord ( ,--). koopovereenkomst 3 Koopobject: immaterieel actief, afdeling bouwkunde. Partijen: curator q.q. en Het 4-kant BV i.o. Koopprijs: ,-- excl. BTW. Verdeeld: 5.000,-- Viro Food en 5.000,-- Viro Noord Verkoopopbrengst : Werkzaamheden : diverse uitvoerige besprekingen met gadingmakers, opstellen contracten, contacten rechter-commissaris etc. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Prefaillissementsdebiteuren: stand per 23 november ,99 AF: oninbaar i.v.m. faillissement debiteur , verbeterde stand per ,45 AF: ontvangen na , stand pre-faillissementsdebiteuren per 16 december ,36 Post-faillissementsdebiteuren: gefactureerd na ,20

16 AF: ontvangen - 642, stand post-faillissementsdebiteuren per 16 december , Totaal debiteuren per 16 december ,36 =========== Op de datum van het maken van dit verslag worden door de administratie van Viro nog facturen aangemaakt voor werkzaamheden, verricht in de weken 49, 50 en 51. In een volgend kwartaalverslag zal een totaaloverzicht van de debiteuren gegeven kunnen worden. 4.2 Opbrengst : per verslagdatum zijn de debiteuren nog niet verkocht. Er wordt gewerkt aan incasso. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO NV: (concernvordering) krediet verleend aan Rovis Holding BV/Viro Noord Beheer BV/Viro Noord BV/Viro Food BV/Vicoma Holding BV/Sematic Electric BV/Telebesturingstechniek BV/Scholten Panelen BV: ,62. Van deze groep verkeert alleen Viro Food BV en Viro Noord BV in staat van faillissement. 5.2 Leasecontracten : Omni Lease: 5 diverse bedrijfsauto s -inmiddels ingenomen-. De Lage Landen Lease: diverse print- en fotokopieerapparatuur. De Zeeuw Lease: 1 bedrijfsauto. KPN Lease BV: Operational Lease Fox Novo Office

17 Noord Lease BV: Bedrijfsauto, kenteken 89-HX-RZ (in gebruik bij directeur). Beëindigd per 30 november Beschrijving zekerheden : - verpanding van bedrijfsinventaris; - verpanding van bedrijfsvoorraden; - verpanding van vorderingen op derden; - hoofdelijke aansprakelijkheidstelling van alle concerngenoten. 5.4 Separatistenpositie : zie hiervoor 5.5 Boedelbijdragen : relevant is slechts het pandrecht op faillissementsdebiteuren. Ten tijde van het opstellen van dit verslag wordt nog onderhandeld over verkoop van de debiteurenportefeuille. Met ABN AMRO is in ieder geval overeengekomen een boedelbijdrage conform de gebruikelijke separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Interbeck Handel BV 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. Werkzaamheden : 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : nu de boedel de arbeidskracht van de per 25 november 2005 ontslagen werknemers gedurende de opzeggingsperiode (tot 6 januari 2006) ter beschikking heeft, is toestemming verzocht en verkregen voor voortzetting van de regiewerkzaamheden gedurende deze boedelperiode. Ten tijde van het opstellen van dit verslag zijn nog niet alle uren, welke aan regiewerk besteed zijn, door de administratie van het bedrijf ingevoerd en verwerkt tot facturen. Wel kan een tussentijdse stand (per 16 december 2005) weergegeven worden. Aldus: Viro Food: gefactureerd na : ,20 AF: ontvangen: - 642, stand per : ,-- ===========

18 Viro Noord: gefactureerd na : ,07 AF: ontvangen: , stand per : ,64 =========== Totaal Viro Food en Viro Noord: ,-- (afgerond). Van deze ,-- is een bedrag ad ,-- toe te rekenen aan werkzaamheden, verricht voor faillissement, en een bedrag ad ,--, toe te rekenen aan werkzaamheden verricht na faillissement. 6.2 Financiële vastlegging : er volgt nog een separaat financieel verslag Werkzaamheden : Doorstart 6.3 Beschrijving : er is niet gestreefd naar een doorstart van het bedrijf als zodanig. Dit moet als onhaalbaar beschouwd worden. De materiële activa en het immaterieel actief van de diverse deelactiviteiten zijn aan diverse gegadigden uitgepond. 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : Werkzaamheden : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : geheel aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : voldaan 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : voldaan 7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 7.6 Paulianeus handelen : mogelijk wel van toepassing in verband met materieel actief (zie hierboven) Werkzaamheden :

19 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : 2.224,23 (productie 6) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,-- (productie 7) 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet opgegeven 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet opgegeven 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 38 (productie 8) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : artikel 137A Faillissementswet Werkzaamheden : 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : diverse activiteiten moeten nog uitgevoerd worden: * afwikkeling debiteuren; * onderzoek Pauliana; * overig te boeken onderzoek; Verwacht wordt dat afgewikkeld kan worden via artikel 137A Faillissementswet 9.3 Indiening volgend verslag : ultimo 1 e kwartaal 2006 Werkzaamheden : zie overzicht J.H. van der Meulen, curator. productie 9: tussentijds financieel verslag.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: DLI Dry Cleaning and Laundry International

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken. 47439 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gerben Kuperus BV Bleekstraat 44 8754 CL Makkum Faillissementsnummer : F11/43 Datum uitspraak : 15 februari 2011

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie