FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 januari 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 januari 2006"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 januari 2006 Gegevens onderneming : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV Faillissementsnummer : 05/231 F Datum uitspraak : 24 november 2005 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mevrouw mr. M. van der Hoeven Activiteiten onderneming : de exploitatie van een adviesbureau op het gebied van voeding- en genotmiddelenindustrie, en het uitvoeren van projecten ten behoeve van deze industrie. Viro Food BV werkt nauw samen met Ingenieursbureau Viro Noord BV (eveneens gefailleerd op 24 november 2005; faillissementsnummer 05/230 F). Ingenieursbureau Viro Noord BV exploiteert een ontwerp- advies- en constructiebureau op het gebied van engineering en computerservice ten behoeve van de zuivelindustrie. De beide bedrijven presenteren zich in de relevante markt gezamenlijk onder de naam Viro Engineering en Consultancy. Men beoogt een multidisciplinaire projectmatige aanpak. Dat wil zeggen dat men complete oplossingen op het gebied van de zuivelindustrie ontwerp, uitvoert en begeleidt. Binnen de bedrijven kan onderscheid gemaakt worden in de navolgende deelactiviteiten: A. instrumentatie en kalibratie; B. procesautomatisering en -techniek; N.B.: ten tijde van faillissement waren bij de gezamenlijkheid Viro Food BV en Viro Noord BV 31 personen in deze deelactiviteiten werkzaam, voornamelijk in de vestiging Leeuwarden en, uiteraard, op locatie bij opdrachtgevers ; C. elektro-engineering (in deze deelactiviteit waren in de vestiging Groningen 12 personen werkzaam);

2 D. kalibratie voor RMO-activiteiten (voor deze activiteit (het ijken van meetappartatuur ten behoeve van rijdende melkontvangst) waren in de vestiging Lochem twee werknemers werkzaam); E. bouwkunde (voor deze activiteit waren in de vestiging Leeuwarden vijf werknemers werkzaam); F. ondersteunende diensten (administratie, bedrijfsautomatisering zeven werknemers, werkzaam te Leeuwarden). Omzetgegevens : Viro Food: 2002: , : , : , : nog niet beschikbaar (de curator heeft opdracht gegeven tot het maken van een winst- en verliesrekening de resultaten zullen met het komend kwartaalverslag beschikbaar zijn. Personeel gemiddeld aantal : zie hierboven Verslagperiode : 24 november december 2005 Bestede uren in verslagperiode : 81 uren en 57 minuten (waarbij 14 uren en 37 minuten aan reisturen) De tijdsbesteding gedurende de verslagperiode is weergegeven op het aangehecht overzicht uit het geautomatiseerd tijdschrijfsysteem (productie 1) Mr. J.H. van der Meulen: 24 november 2005 t/m 31 december 2005 : 43 uren 19 minuten reisuren : 12 uren 37 minuten Totaal 2005 : 55 uren 56 minuten =========== ========= Mr. N.N. Boonstra: 24 november 2005 t/m 31 december 2005 : 24 uren 01 minuten reisuren : 2 uren 00 minuten Totaal 2005 : 26 uren 01 minuten =========== =========

3 1. Het is hier de plaats iets te vermelden over de historie van Viro Food BV. 2. Viro Food BV is opgericht door de Zuivelbond Holding BV op 10 december Viro Food BV is daarmee de verzelfstandigde voortzetting van het voormalig Ingenieurs- en adviesbureau van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken Friesland. Dit adviesbureau werkte tot medio jaren 80 als vast adviesbureau voor de gezamenlijke zuivelcoöperaties in Friesland en had als zodanig een goed geconsolideerde marktpositie. Dat wil zeggen: een vast bedrag van de melkopbrengsten werd voor het adviesbureau gereserveerd. Dat betekende dat de vraag naar de dienstverlening niet in een commerciële omgeving gegenereerd werd. 3. In de periode 1984 tot en met 1987 werd de dienstverlening van de zuivelcoöperaties afgescheiden; in deze periode richtten de zuivelcoöperaties zich op hun kerntaken (afname melkproducten van de agrarische sector en de verwerking van deze producten). In dat kader verzelfstandigde het adviesbureau en moest zich in een commerciële omgeving zelfstandig staande houden. De werkzaamheden bleven geconcentreerd op de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie. De Bond Coöperatieve Zuivelfabrieken kende, naast het ingenieursbureau, ook andere subactiviteiten (zoals informaticawerkzaamheden, accountantswerkzaamheden, microbiologisch laboratorium). Deze deelactiviteiten zijn in de 90-jaren aan diverse andere partijen verkocht. In Viro Food zijn ondermeer de oud-werknemers van de voormalige Bond Coöperatieve Zuivelfabrieken (BCZ) werkzaam. 4. In de tweede helft van de 90-jaren was sprake van wisselende resultaten (1996 en 1997: verlies; negatief eigen vermogen : winst; 1999: omslag naar een negatief resultaat). In het jaar 2000 is de heer K. Jensma als algemeen directeur aangetreden. 5. Uitgangspunt voor het management was dat Viro Food en Viro Noord tot één juridische entiteit zouden worden aangemaakt. Dat was evenwel niet mogelijk omdat aan Viro Noord BV door Friesland Daily Foods een achtergestelde lening verstrekt was van f 1,5 miljoen met een looptijd van zeven jaar. Deze lening was verstrekt in het kader van de verzelfstandiging/overname door Viro Noord van de ingenieurstakken van de BCZ. 6. Commercieel presenteerde het bedrijf zich wel als eenheid, te weten onder de naam Viro Consultancy en Engineering.

4 7. In Viro Noord was met name de afdeling (machine-)bouw, werktuigbouw en elektro ondergebracht. Hier werkte men voornamelijk onder detachering bij productievestigingen. 8. De gezamenlijke bedrijfsstrategie (Viro Food/Viro Noord) wilde zich daarentegen profileren als multidisciplinaire probleemoplosser, gespecialiseerd in voedingsmiddelenindustrie. 9. De periode kenmerkt zich door wisselende positieve resultaten. Medio 2003 was duidelijk positief, daarna is het bergafwaarts gegaan. 10. Voorts kenmerkt deze periode zich door voortdurende interne discussies omtrent functioneren. Er was sprake van interne spanningen, niet in de laatste plaats als gevolg van het verschil in rechtspositie tussen de oud-bonders (zij die onder de BCZ gewerkt hadden) en de niet-bonders (zij die sinds de verzelfstandiging aangenomen waren). Externe begeleiders hebben zich bemoeid met de interne spanningen, er is een programma van start gegaan Investors in People. Ondanks certificering (1999) heeft dat niet tot het beoogde resultaat geleid. Op dit onderwerp wordt teruggekomen onder 1.7 hierna. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV is een besloten vennootschap. Enig aandeelhouder/enig bestuurder is Viro Noord Beheer BV. Viro Noord Beheer BV kent als enig aandeelhouder Rovis Holding BV. Bestuurder van Viro Noord Beheer BV is de heer K. Jensma. Genoemde heer Jensma is op 4 december 2000 in functie getreden als bestuurder van Viro Noord Beheer BV. Voorts vervult de heer Jensma de dagelijkse leiding binnen zowel Viro Food als Viro Noord. 1.2 Winst en verlies : Viro Food: netto-winst 2003: ,-- netto-winst 2004: , Balanstotaal : Per 31 december 2003: ,-- Per 31 december 2004: , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen :

5 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Centraal Beheer Achmea Polisnummer Beëindigd per 1 januari 2006 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Centraal Beheer Achmea Polisnummer Beëindigd per 1 januari 2006 Pensioenverzekeringsovereenkomst ten behoeve van personeel: Avéro Pensioen Achmea Polissen voor individuele werknemers N.B.: meegedeeld is dat de verplichtingen uit de pensioenovereenkomst niet meer nagekomen kunnen worden. Avéro heeft derhalve de vrijheid de overeenkomsten te beëindigen. Opgave is gevraagd van eventuele verplichtingen tot affinanciering in verband met beëindiging van de arbeidsverhoudingen met betrokken personeelsleden. Verzocht is opgave te doen van een eventuele vordering jegens de boedel. Daarop is tot op heden geen reactie gekregen. Assurantiekantoor Eureca Postbus AM Rotterdam (tussenpersoon) Collectieve ongevallenverzekering: Aegon Polisnummer AON Verzekeringen Postbus AB Noordwijk Transport goederen T Wijbenga stand- en tentoonstellingbouw Hoofdweg 22 De Salon Standverzekering (via Brandsma Assurantiën)

6 1.6 Huur : Viro Food BV huurt van exploitatie- en beleggingsmaatschappij Koops Winschoten BV een bedrijfsruimte aan het Kwinkweerd 15 te Lochem. Het betreft een bedrijfsruimte, in gebruik als ijkstation voor meetapparatuur op voertuigen met weegsystemen, hoeveelheid meetapparatuur en controle en kalibratie van meetapparatuur. Deze huurovereenkomst is opgezegd; er is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Vicoma BV in het kader van de overname van de bedrijfsactiviteiten door Vicoma BV. Viro Noord BV is huurder van: * het bedrijfspand aan de Poolsterweg 3 te Leeuwarden (hoofdvestiging). Deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen de eerst mogelijke datum. Er is nog geen opgave van de boedelvordering gedaan. De vordering ter zake van huur beloopt ,35. * Huur vestiging Groningen (zie 1 e kwartaalverslag Viro Noord) 1.7 Oorzaak faillissement : Sedert medio 2003 is er een opvallende terugloop in de hoeveelheid opdrachten, in het bijzonder: opgedragen projecten (aanneemwerk). Zie de hiervoor onder 1.2 weergegeven teruglopende winstcijfers. Het is de curator opgevallen dat sprake is van een grote mate van animositeit van het personeel jegens de directie, en het zich afzetten van personeel tegen het management. Reeds tijdens de eerste bijeenkomsten van curator en het personeel (de dag na faillissementsuitspraak, eerst te Leeuwarden en daarna te Groningen) wordt door diverse personeelsleden openlijk (in aanwezigheid van de directeur) naar voren gebracht dat de directie tekort geschoten zou zijn in het slagvaardig aansturen van de onderneming. Deze opmerkingen zijn bij diverse latere gelegenheden herhaald. Op grond van zijn bevindingen neemt de curator deze kritiek zeker niet zonder meer over. Er is door de directie veel geïnvesteerd in overlegrondes en praatsessies.

7 De onderneming was sterk afhankelijk van menselijk kapitaal ; het personeel bestond uit relatief hoog opgeleide personen. De aard van het werk (in onderlinge samenwerking realiseren van projecten voor opdrachtgevers) vergde een grote mate van coherentie en gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid onder personeel èn wederzijds vertrouwen directie/personeel. Dit ontbrak kennelijk. Tijdens de boedelperiode (24 november januari 2006) is de curator gebleken dat het personeel, althans in die periode, moeilijk te motiveren is tot een gezamenlijke inspanning. De benadering Investors in People heeft niet kunnen leiden tot een grotere klanttevredenheid en het keren van de terugloop in de opdrachten. Ook de marktsituatie (uitstel van investeringen door opdrachtgevers) is debet geweest aan de teruggang. Vanaf najaar 2003 is sprake van een prijzenslag onder levensmiddelenbedrijven (supermarkten). Dit heeft tot gevolg dat investeringen in de voedingsmiddelenindustrie uitgesteld werden. Hoe dit alles ook zij, na ultimo oktober 2005 is, op grond van de toen bekende resultaten, door de aandeelhouders het besluit genomen het faillissement aan te vragen omdat, bij voortgezette exploitatie, schulden onverantwoord zouden oplopen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 33 personeelsleden 2.2 Aantal in jaar voor faill. : idem 2.3 Datum ontslagaanzegging : 25 november 2005 Werkzaamheden : divers (collectief) overleg met personeelsleden, overleg met UWV inzake uitvoering loongarantieregeling, diverse gesprekken met individuele werknemers, onder meer in verband met aanspraken welke niet onder loongarantieregeling vallen, diverse besprekingen met onderscheiden personeelsleden inzake overgang Stork (zie hierna) en Vicoma (idem).

8 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : geen; de vestigingslocaties (Poolsterweg 3 te Leeuwarden, Scandinaviëweg 12 te Groningen en Kwinkweerd 15 te Lochem) waren alle huurpanden. 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte Hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : Werkzaamheden : Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : het bedrijf maakte gebruik van een grote hoeveelheid computerapparatuur, meetapparatuur, kalibratieapparatuur, flowmeetapparatuur etc. Op de computers is software geïnstalleerd. Deze software is in licentiegegevens en is in beginsel niet vervreemdbaar. Voorts is in de diverse kantoorpanden een grote hoeveelheid kantoormeubilair aanwezig. Een compleet overzicht van de materiële vaste activa (opgesteld op 6 december 2005) wordt aangehecht (productie 2). Volgens dit overzicht bedroeg de boekwaarde van deze bedrijfsmiddelen per 31 december 2005 een bedrag groot ,54. Overdracht activa in periode januari 2004/november 2005 aan Viro Noord Beheer BV Gedurende de periode van januari 2004 tot de faillissementsdatum zijn de materiële activa overgedragen aan Viro Noord Beheer BV. Hiertoe is besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders van Viro Noord Beheer BV d.d. 30 januari Viro Noord Beheer BV zou, op grond van dit besluit, voor de materiële vaste activa aan Viro Food BV (respectievelijk Viro Noord BV) een bedrag betalen gelijk aan de boekwaarde van de betrokken activa. Deze betaling zou in rekening-courant worden verrekend. Eén en ander is ook feitelijk geëffectueerd, hetgeen blijkt uit het jaarrapport 2004 van Viro Noord Beheer BV, alsmede uit de diverse grootboekkaarten betreffende de rekeningcourant Viro Noord Beheer BV/Viro Food BV, respectievelijk Viro Noord Beheer BV/Viro Noord BV. De curator heeft zich zijn rechten met betrekking tot een beroep op Pauliana, respectievelijk onrechtmatige daad, jegens Viro Noord BV voorbehouden.

9 Functionele deelactiviteiten Viro Food BV en Viro Noord BV presenteren zich gezamenlijk onder de naam Viro Consultancy en Engineering. Uiteraard werd voor beide venootschappen een gescheiden boekhouding gevoerd. Er was sprake van een indeling in functionele deelactiviteiten. Die indeling loopt niet parallel met het onderscheid tussen beide vennootschappen Viro Food en Viro Noord. De deelactiviteiten zijn in beide vennootschappen vertegenwoordigd. De functionele deelactiviteiten kunnen worden gedefinieerd als volgt: a. instrumentatie en kalibratie; b. procesautomatisering; c. elektro-engineering; d. ijken voor RMO-activiteiten; e. bouwkunde; f. procestechniek/werktuigbouwkunde. Verkoop immaterieel actief curator/stork De curator heeft immaterieel actief betreffende de deelactiviteiten instrumentatie en kalibratie en procesautomatisering verkocht aan Stork Industry Services BV (zie hierna paragraaf 3.12 e.v.). Stork BV beoogde de bedrijfsvoering in deze deelactiviteiten zoveel mogelijk over te nemen. Daartoe wenste Stork BV ook met de in deze deelactiviteiten werkzame personeelsleden een dienstbetrekking aan te gaan. Dat is slechts ten dele gerealiseerd. Voorts wenste Stork BV de beschikking te krijgen over de materiële activa. Daartoe is Stork een koopovereenkomst aangegaan met Viro Noord Beheer BV. Koopprijs: ,-- (materieel actief). Koopprijs immaterieel actief: oorspronkelijk ,--, later ,--. Met deze koopovereenkomst heeft Stork dus zowel het immaterieel actief (van de curator) als het materieel actief (van Viro Noord Beheer BV) overgedragen gekregen. In het kader van deze verkooptransactie is tussen Stork BV en de curator overeengekomen dat de koopprijs materiële activa, welke overeengekomen was tussen Stork BV en Viro Noord Beheer BV ( ,--) op een tussenrekening (derdengelden

10 Alderse Baas Advocaten) wordt gestort totdat het meningsverschil omtrent de aanspraken op de materiële activa door middel van een bindende uitspraak of een minnelijke regeling is opgelost. En lijst van activa welke door Stork van Viro Noord Beheer BV is verworven wordt aangehecht (productie 3). Dit is de lijst van goederen welke voor ,-- door Viro Noord Beheer BV aan Stork BV zijn verkocht. Koop immaterieel actief elektro-engineering/ijken RMO-activiteiten De curator heeft immaterieel actief betreffende de deelactiviteiten elektroengineeringen en ijken voor RMO-activiteiten verkocht aan Vicoma BV. Op dit punt wordt hierna teruggekomen (zie paragraaf 3.12). De materiële activa, behorende bij de deelactiviteiten elektro-engineering en kalibratie voor RMO-activiteiten zijn door Viro Noord Beheer BV in het kader van deze activatransactie verkocht aan Vicoma BV. Vicoma BV is een zusterbedrijf van Viro Noord en Viro Food BV. Ook hier geldt dat de curator zich zijn rechten op onrechtmatige daad/pauliana heeft voorbehouden, en is overeengekomen dat de waarde van het materieel actief op een derdenrekening (stichting derdengelden Alderse Baas Advocaten) wordt gestort. Tussen Viro Noord Beheer BV en Vicoma BV is geen prijs vastgesteld met betrekking tot de materiële activa. ad e. afdeling bouwkunde: Ook hier geldt dat de materiële activa in het kader van voornoemd AVA-besluit d.d. 30 januari 2004 aan Viro Noord Beheer BV zijn overgedragen. Het immaterieel actief met betrekking tot de afdeling bouwkunde is door de curator verkocht en overgedragen aan de besloten vennootschap in oprichting Het 4kant (zie hierna paragraaf 3.12). Genoemde BV in oprichting heeft geen overeenstemming met Viro Noord Beheer BV kunnen bereiken omtrent verkoop van de materiële vaste activa, in gebruik bij deze deelactiviteit. Een specificatie van de hardware, software en het meubilair, in gebruik bij afdeling bouwkunde, wordt aangehecht (productie 4). Dit materieel actief is vooralsnog in het vermogen van Viro Noord Beheer BV gebleven; de curator heeft zich jegens Viro Noord Beheer BV de rechten op grond van art. 42 F voorbehouden.

11 Zoals gezegd, stelt Viro Noord Beheer BV zich uitdrukkelijk op het standpunt dat het eigendom haar toebehoort. 3.6 Verkoopopbrengst : deelactiviteiten A en B: ,-- overig: nog niet beschikbaar 3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : niet van toepassing Werkzaamheden : diverse besprekingen, inventarisatie, overleg verkoopovereenkomst, etc. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : een overzicht van het onderhanden werk per afdeling, onderscheiden naar regie/en aanneemwerk wordt aangehecht (productie 5). Dit overzicht is opgesteld op 24 november Het overzicht geeft een inschatting van de waarde van de orderportefeuille bij ongewijzigde voortzetting van de bedrijfsvoering. Deze waardering geeft niet de feitelijke waarde weer, nu per 24 november 2005 sprake is van een faillissement en de bedrijfsvoering slechts in beperkte mate voortgezet is kunnen worden. Er is door de curator aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd (en verkregen) ex artikel 98 F tot voortzetting van de regiewerkzaamheden. De resultaten hiervan zullen in een separaat financieel verslag gepresenteerd worden. Indien men het begrip onderhanden werk definieert als het werk, per faillissementsdatum uitgevoerd, maar nog niet gefactureerd, dan bedraagt de waarde van het onderhanden werk van zowel Viro Food als Viro Noord tezamen een bedrag ad ,--. Na faillissementsdatum is dit bedrag daadwerkelijk gefactureerd, zodat het tot de post debiteuren is gaan behoren. Zie hierna paragraaf Verkoopopbrengst : uitsluitend het onderhanden werk in de deelactiviteiten elektro-engineering en ijken RMO-activiteiten is door de curator overgedragen, en wel aan Vicoma BV.

12 Vicoma BV heeft het recht verkregen werkzaamheden vanaf 5 december 2005 uit te voeren en te factureren. De waarde van de per faillissement aanwezige opdrachten (nog uit te voeren) beliep: - elektro-engineering: ,-- - RMO-activiteiten: ,-- - tezamen: ,--. Tezamen met immaterieel actief (commerciële bindingen, goodwill etc.) is deze post overgedragen aan Vicoma BV voor een som ad ,-- (vrij boedelactief), te verdelen over de boedels Viro Food ( ,--) en Viro Noord ( ,--) Boedelbijdrage : niet van toepassing Werkzaamheden : diverse uitvoerige besprekingen met directie, administratie, koopgegadigden, rechtercommissaris, alsmede opstelling koopovereenkomsten etc. Activa 3.12 Beschrijving : ter zake van de hierboven omschreven functionele deelactiviteiten is sprake van immaterieel actief, te omschrijven als volgt: a. commerciële bindingen met diverse opdrachtgevers voor de onderscheiden deelactiviteiten; b. kennis en kunde, aanwezig bij diverse personeelsleden, voor zover deze personeelsleden bereid zijn deze kennis en kunde in het kader van een dienstverband of anderszins aan te wenden ten behoeve van een gegadigde/koper. c. handelsnaam; d. technische gegevens, vastgelegd op digitale en andere gegevensdragers, aanwezig in de bedrijfspanden van gefailleerde vennootschappen en op locatie. e. alle debiteurgegevens, bestaande uit: - NAW-gegevens; - contactpersonen; - verkoopafspraken en condities; - omzetgegevens; - historie en correspondentie;

13 f. leveranciergegevens, omvatten: - NAW-gegevens; - contactpersonen; - inkoopvoorwaarden/prijsafspraken; - historie en correspondentie. g. technisch archief, omvatten: - tekeningen; - stukslijsten; - calculaties; - foldermateriaal, beeldmateriaal en promotiemateriaal. De curator heeft koopovereenkomsten gesloten met betrekking tot het hiervoor omschreven immaterieel actief. Die koopovereenkomsten zijn gesloten als volgt: koopovereenkomst 1 1. koper: Stork Industry Services BV 2. koopobject: immaterieel actief (als hiervoor omschreven) betreffende de functionele deelactiviteiten instrumentatie en kalibratie, en procesautomatisering en -techniek. 3. koopprijs: ,-- Nota bene: de curator heeft daags na faillissement diverse marktpartijen benaderd met de vraag of men geïnteresseerd was in koop/overname van diverse deelactiviteiten. Met overname was haast geboden. De waarde bestond immers voor een groot deel uit de commerciële bindingen met diverse opdrachtgevers, alsmede uit de kennis en kunde, aanwezig bij de in dienst zijnde personeelsleden. Hoewel deze personeelsleden gebonden zijn aan een concurrentiebeding, bestond praktisch besproken de vrijheid bij concurrenten in dienst te treden. Met name bij de secties procestechnologie en technische automatisering speelde dit, omdat sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. De curator heeft gadingmakers, alvorens hen inzage te geven in het bedrijfsdebiet (geanonimiseerde gegevens over opdrachten etc), gebonden aan een strenge geheimhoudingsverklaring. Eén van de gadingmakers (Imtech Projects Noord-Oost BV) zag om deze reden af van belangstelling. Op Imtech wordt hierna teruggekomen. Op

14 vrijdag 2 december 2005 werd mondeling overeenstemming bereikt tussen de curator en Stork BV en Ontwerp- en Adviesbureau Vicoma BV tot koop/verkoop van het immaterieel actief betreffende de deelactiviteiten elektro-engineering en kalibratie RMO voor een koopprijs ad ,--. In samenhang daarmee werd overeenstemming bereikt met Stork Industry Services BV voor koop/verkoop betreffende immaterieel actief op de deelactiviteiten instrumentatie en kalibratie, procesautomatisering en - techniek voor een koopprijs ad ,--. Op die middag (2 december 2005) bereikten partijen (dat wil zeggen: Stork, Vicoma BV en de curator) het bericht dat Imtech in gesprek was met werknemers uit de afdelingen procesautomatisering ten einde hen aan zich te binden. Niettemin is de overeenkomst tussen Stork en de curator mondeling onvoorwaardelijk tot stand gekomen. In de week daarna bleek dat een zevental van de (voor Stork cruciale) 9 beoogde personeelsleden op het gebied van industriële automatisering niet bereid waren met Stork een arbeidsovereenkomst aan te gaan, zulks in verband met hen door Imtech aangeboden dienstverbanden. Dit genereerde voor Stork een groot probleem, omdat daarmee het door haar verborgen immaterieel actief (goodwill, kennis en kunde bij personeel) niet verkregen zou kunnen worden. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de oorspronkelijke overeenkomst d.d. 2 december 2005 (welke tot dan slechts mondeling bestond) is aangegaan in de volle wetenschap van het zich gerealiseerd hebbend risico. Stork volhardde en stelde uiteindelijk slechts de helft van de door haar beoogde waarde te kunnen realiseren. Mede omdat de overeenkomst nog niet op papier was gesteld, is opnieuw onderhandeld en is op 15 december 2005 de koopprijs nader vastgesteld op ,-- voor goodwill op de deelactiviteiten instrumentatie, kalibratie en procesautomatisering. De koopprijs wordt verdeeld tussen boedel Viro Food: 50%, oftewel ,-- en Viro Noord 50%, oftewel ,--. Er is geen sprake van enige contractsovername door Stork.

15 koopovereenkomst 2 Koopobject: immaterieel actief als hiervoor omschreven. Betrekking hebbend op afdeling elektro-engineering en kalibratie voor RMO-activiteiten. Partijen: curator q.q. en Vicoma BV. Koopprijs: ,-- (verdeeld 60% Viro Food ( ,--) en 40% Viro Noord ( ,--). koopovereenkomst 3 Koopobject: immaterieel actief, afdeling bouwkunde. Partijen: curator q.q. en Het 4-kant BV i.o. Koopprijs: ,-- excl. BTW. Verdeeld: 5.000,-- Viro Food en 5.000,-- Viro Noord Verkoopopbrengst : Werkzaamheden : diverse uitvoerige besprekingen met gadingmakers, opstellen contracten, contacten rechter-commissaris etc. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Prefaillissementsdebiteuren: stand per 23 november ,99 AF: oninbaar i.v.m. faillissement debiteur , verbeterde stand per ,45 AF: ontvangen na , stand pre-faillissementsdebiteuren per 16 december ,36 Post-faillissementsdebiteuren: gefactureerd na ,20

16 AF: ontvangen - 642, stand post-faillissementsdebiteuren per 16 december , Totaal debiteuren per 16 december ,36 =========== Op de datum van het maken van dit verslag worden door de administratie van Viro nog facturen aangemaakt voor werkzaamheden, verricht in de weken 49, 50 en 51. In een volgend kwartaalverslag zal een totaaloverzicht van de debiteuren gegeven kunnen worden. 4.2 Opbrengst : per verslagdatum zijn de debiteuren nog niet verkocht. Er wordt gewerkt aan incasso. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO NV: (concernvordering) krediet verleend aan Rovis Holding BV/Viro Noord Beheer BV/Viro Noord BV/Viro Food BV/Vicoma Holding BV/Sematic Electric BV/Telebesturingstechniek BV/Scholten Panelen BV: ,62. Van deze groep verkeert alleen Viro Food BV en Viro Noord BV in staat van faillissement. 5.2 Leasecontracten : Omni Lease: 5 diverse bedrijfsauto s -inmiddels ingenomen-. De Lage Landen Lease: diverse print- en fotokopieerapparatuur. De Zeeuw Lease: 1 bedrijfsauto. KPN Lease BV: Operational Lease Fox Novo Office

17 Noord Lease BV: Bedrijfsauto, kenteken 89-HX-RZ (in gebruik bij directeur). Beëindigd per 30 november Beschrijving zekerheden : - verpanding van bedrijfsinventaris; - verpanding van bedrijfsvoorraden; - verpanding van vorderingen op derden; - hoofdelijke aansprakelijkheidstelling van alle concerngenoten. 5.4 Separatistenpositie : zie hiervoor 5.5 Boedelbijdragen : relevant is slechts het pandrecht op faillissementsdebiteuren. Ten tijde van het opstellen van dit verslag wordt nog onderhandeld over verkoop van de debiteurenportefeuille. Met ABN AMRO is in ieder geval overeengekomen een boedelbijdrage conform de gebruikelijke separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Interbeck Handel BV 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. Werkzaamheden : 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : nu de boedel de arbeidskracht van de per 25 november 2005 ontslagen werknemers gedurende de opzeggingsperiode (tot 6 januari 2006) ter beschikking heeft, is toestemming verzocht en verkregen voor voortzetting van de regiewerkzaamheden gedurende deze boedelperiode. Ten tijde van het opstellen van dit verslag zijn nog niet alle uren, welke aan regiewerk besteed zijn, door de administratie van het bedrijf ingevoerd en verwerkt tot facturen. Wel kan een tussentijdse stand (per 16 december 2005) weergegeven worden. Aldus: Viro Food: gefactureerd na : ,20 AF: ontvangen: - 642, stand per : ,-- ===========

18 Viro Noord: gefactureerd na : ,07 AF: ontvangen: , stand per : ,64 =========== Totaal Viro Food en Viro Noord: ,-- (afgerond). Van deze ,-- is een bedrag ad ,-- toe te rekenen aan werkzaamheden, verricht voor faillissement, en een bedrag ad ,--, toe te rekenen aan werkzaamheden verricht na faillissement. 6.2 Financiële vastlegging : er volgt nog een separaat financieel verslag Werkzaamheden : Doorstart 6.3 Beschrijving : er is niet gestreefd naar een doorstart van het bedrijf als zodanig. Dit moet als onhaalbaar beschouwd worden. De materiële activa en het immaterieel actief van de diverse deelactiviteiten zijn aan diverse gegadigden uitgepond. 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : Werkzaamheden : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : geheel aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : voldaan 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : voldaan 7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 7.6 Paulianeus handelen : mogelijk wel van toepassing in verband met materieel actief (zie hierboven) Werkzaamheden :

19 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : 2.224,23 (productie 6) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,-- (productie 7) 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet opgegeven 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet opgegeven 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 38 (productie 8) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : artikel 137A Faillissementswet Werkzaamheden : 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : diverse activiteiten moeten nog uitgevoerd worden: * afwikkeling debiteuren; * onderzoek Pauliana; * overig te boeken onderzoek; Verwacht wordt dat afgewikkeld kan worden via artikel 137A Faillissementswet 9.3 Indiening volgend verslag : ultimo 1 e kwartaal 2006 Werkzaamheden : zie overzicht J.H. van der Meulen, curator. productie 9: tussentijds financieel verslag.

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 april 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 april 2006 46.925 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 april 2006 Gegevens onderneming : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV Faillissementsnummer : 05/231 F Datum uitspraak : 24 november 2005 Curator :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006 46.785 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006 Gegevens onderneming : Bentex Nederland BV Faillissementsnummer : F 05-12 Datum uitspraak : 20 januari 2005 Curatoren : mr. J.A.M. Bijlholt

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 1 47519 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap TILTUP SYSTEEM NOPPERT BV Adres : Wetterwille 30 8447 GB Heerenveen Kamer van Koophandel : 01055806

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 10 mei 2012

BEGINVERSLAG Datum: 10 mei 2012 1 200404 BEGINVERSLAG Datum: 10 mei 2012 Gegevens onderneming : Overheids Services BV Faillissementsnummer : F12/106 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 Gegevens onderneming: Ropa Beleggings B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20. Faillissementsnummer : C05/13/1069 Datum uitspraak

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009

BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009 500.208 BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009 Gegevens onderneming : Kip Holding BV Faillissementsnummer : F09-33 Datum uitspraak : 10 februari 2009 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt R-C : mr. P. Molema Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 Gegevens onderneming : NL Special Products B.V. Faillissementsnummer : f 09/118 Datum uitspraak : 24-02-2009 Curator : mr.j.m. de Koning R-C : mr. E.I. Batelaan-Boomsma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 Gegevens onderneming : Fitness Drachten BV Faillissementsnummer : F 14/17 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 Gegevens onderneming: Van Kralingen Apeldoorn Beheer B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20 Faillissementsnummer : C/05/15/605

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014 1 47610 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014 Gegevens onderneming : Zahari Limited Adres : Labadistendyk 4 8637 VJ Wieuwert Inschrijfnr. handelsregister : 52076644 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 maart 2014 Gegevens onderneming : Haweka

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november 2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Gegevens onderneming : Verdeelcentrum Veltman- Van Rijn B.V. en M. van Rijn Holding B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/682

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : Ons Behaeghen Strijbeek B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/211 F Datum uitspraak : 18 maart 2014 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 29 augustus 2013

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 29 augustus 2013 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens gefailleerde : Integral Security Consultancy B.V. Integral Security Services B.V. H & N Investment B.V. Pattiasina Beheer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 april 2013 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf J. van de Pavert BV Van de Pavert Personeelsdiensten BV Faillissementsnummer : 13/220F 13/221F Datum uitspraak : 26

Nadere informatie

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012)

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 18 januari 2012 Gegevens onderneming Scooterland B.V. (20068456) Faillissementsnummer 11 / 580 F Datum uitspraak 4 oktober 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : J. Gelling Holding B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/189 F Datum uitspraak : 12 mei 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C :

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 1 200424 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl BV Pasteurweg 6, 8503 AB Joure KvK nummer : 39097778 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2015. Gegevens onderneming: G-Works B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/491 F Datum uitspraak: 21 juli 2015 Curator:

Nadere informatie

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 januari 2013. Gegevens onderneming : BWLegal BV (KvK nummer: 53100921)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 januari 2013. Gegevens onderneming : BWLegal BV (KvK nummer: 53100921) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 januari 2013 Gegevens onderneming : BWLegal BV (KvK nummer: 53100921) Faillissementsnummer : 12/797 F Datum uitspraak : 18 december 2012 Curator : mr L.L. de Boef

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 22 mei 2015 Gegevens onderneming : A. Vlemmix Etalage B.V. Faillissementsnummer : F.02/13/680 Datum uitspraak : 23 juli 2013 Curator : mr. P.A. Kerkhof Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG XHS B.V. Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap XHS B.V., tevens handelend onder de namen Telecombizz en Neoluxx, statutair gevestigd en zaakdoende te Almere aan het adres Spoordreef 38, ingeschreven bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012

BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012 1 500594 BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Tee-Set B.V. 27308108 Faillissementsnummer : F 11/699 Datum uitspraak : 20 september 2011

: De besloten vennootschap Tee-Set B.V. 27308108 Faillissementsnummer : F 11/699 Datum uitspraak : 20 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 24 september 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Tee-Set B.V. 27308108 Faillissementsnummer : F 11/699

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 27 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 27 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 27 maart 2014 De wijzigingen ten aanzien van het vorige verslag zijn vet weergegeven. Gegevens onderneming : Swan Medical Holding B.V., tevens handelend onder de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 maart 2016 Gegevens onderneming: VOC Sport B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C 05/15/ 842 F Datum uitspraak : 26 Oktober

Nadere informatie

Nummer: 5 Datum: 7 november : mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok Paleisbox : 215

Nummer: 5 Datum: 7 november : mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok Paleisbox : 215 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 november 2011 Gegevens onderneming : Van Duuren Woninginrichting Katwijk B.V. Faillissementsnummer : 10/330F Datum uitspraak : 4 mei 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 september 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/674 NL:TZ:0000000703:F001 08-09-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming J & J Verhuizers BV (kvk: 56667345)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 maart 2015 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 oktober 2011 Gegevens onderneming : GMA Group B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.11/651 Datum uitspraak : 6 september 2011 Curator : mr. J.N. van

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 13 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 13 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 13 november 2013 Gegevens onderneming : Lodo Onroerend Goed B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/263 F Datum uitspraak : 13 augustus 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

2012: ,46. Verslagperiode : 12 juli 2013 tot en met 20 oktober 2013 Bestede uren verslagperiode : 4 uur en 02 minuten

2012: ,46. Verslagperiode : 12 juli 2013 tot en met 20 oktober 2013 Bestede uren verslagperiode : 4 uur en 02 minuten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 21 oktober 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/13/123 F Datum uitspraak : 19 maart 2013 Curator Rechter-commissaris : mr. L.H. Hooites : mr. G.H.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 18 juli 2016 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/125 NL:TZ:0000004614:F001 23-02-2016 Mr. M.H. de Vries mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming People Testing B.V. (tot

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 Gegevens onderneming : Dim Sum Food B.V. Faillissementsnummer : F.02/13/981 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/552 NL:TZ:0000002504:F001 03-11-2015 mr. H. Boven mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming Rayon BV Activiteiten onderneming

Nadere informatie