U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?"

Transcriptie

1 U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken om uw medewerkers hierin te ontwikkelen en mee te krijgen? Wilt u de interne of externe mobiliteit van uw personeel verbeteren? Of wilt u uw medewerkers langer en productiever aan het werk houden? Dan komt de subsidieregeling 'duurzame inzetbaarheid' wellicht als geroepen. Dutch Dream Group kan u eventueel in samenwerking met ons moederbedrijf KplusV hierbij optimaal ondersteunen. Per 19 oktober 2015 komt er ruim 22 miljoen euro beschikbaar binnen de regeling 'ESF duurzame inzetbaarheid'. De subsidiegelden worden beschikbaar gesteld voor bedrijven en (overheids-)instellingen om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en kan worden ingezet om een plan te ontwikkelen en/of implementeren. Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? De subsidie geldt voor adviestrajecten van minimaal ,- en maximaal ,- excl. BTW. U ontvangt maximaal 50% (dus maximaal ,-) subsidie. Zelf betaalt u dan ook 50%. Prettige bijkomstigheid is dat de administratieve lastendruk voor deze subsidie laag is en grotendeels door de externe adviseur wordt verzorgd. Voor welk soort trajecten kunt u subsidie krijgen? Bedrijven en (overheids-)instellingen ontvangen de subsidie om een externe adviseur in te huren. Denk aan onderzoek naar, advies bij, implementatie of uitvoering van: een bedrijfs- of organisatiescan; een periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers; gezond en veilig werken; leercultuur voor werknemers; aanpassen organisatie van het werk (Het Nieuwe Werken); interne en externe mobiliteit, inclusief het stimuleren naar ondernemerschap; flexibele werkcultuur; arbeidstijdenmanagement. Zie bijlage voor enkele voorbeeldtrajecten. Ons aanbod Graag denken we met u mee hoe de behoefte binnen uw organisatie passend binnen deze ESF subsidie kan worden ingezet. We verzorgen voor u de subsidieaanvraag, de uitvoering van het project én zorgen samen met u voor de verantwoording. Lees ook waarom klanten in eerdere trajecten voor Dutch Dream Group kozen. Pagina 1

2 Organisaties kiezen voor Dutch Dream Group want Onze adviseurs zijn ruim ervaren in het begeleiden van ondernemers en ondernemende organisaties. Kennen de dynamiek van het MKB. Zij spreken uw taal en weten voor welke belangrijke vraagstukken u staat. We zijn sterk in verankering van veranderingen in organisaties: onze aanpak is pragmatisch, passend bij uw situatie en organisatie en we dragen zorg voor de implementatie zodat veranderingen daadwerkelijk tot stand komen. Wij ontzorgen u in het totale traject van subsidieaanvraag, uitvoering en verantwoording. Geen gedoe en maximaal rendement van uw verandertraject. Wat moet u doen om voor subsidie in aanmerking te komen? Stap 1 Registreer uw organisatie tijdig voor de aanvraag. Ga naar en klik door op 'Maak een account aan'. Stap 2 In overleg met u stellen we een projectplan en subsidieaanvraag op. Op maandag 19 oktober 2015 om 9.00 uur kunt u de aanvraag digitaal indienen. Binnen max. 4 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging en binnen max. 16 weken ontvangt u de beschikking. Het project mag maximaal 12 maanden duren. Eventueel nog erbij zetten: Het project mag starten na datum ontvangst van de beschikking. Stap 3 Na afloop moet worden aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Hiertoe dient te worden overlegd: een factuur en betalingsbewijs, 2 loonstroken en/of salarisadministratie waarmee u aantoont dat u minimaal 2 medewerkers in dienst heeft (ook aantonen bij een aanvraag) en een verslag dat door de adviseur is opgesteld. De subsidie ontvangt u na afloop wanneer bovenstaande informatie is ingediend. Minimale omvang adviestraject (dan is de eigen bijdrage 6.000) en maximale omvang adviestraject (dan geldt een eigen bijdrage van ). Wees er op tijd bij om deze kans te benutten, de inschrijving is erg snel vol. Wij begeleiden graag uw inschrijving. Meer weten? Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met Angelique van Marrewijk op Mailen kan ook via Pagina 2

3 Bijlage: voorbeeldtrajecten Doel van het project is dat een advies wordt opgesteld inclusief een implementatieplan (waarin wordt aangegeven hoe het advies binnen het bedrijf kan worden geïmplementeerd) of een verslag van de implementatie van een advies. Beide kan ook. Voor alle projecten geldt dat ze zowel gericht kunnen zijn op de arbeidsorganisatie als geheel als op (onder)delen of werknemers van de organisatie. De subsidieregeling is een goed passend kader voor onderzoek en advies voor het verbeteren en optimaliseren van uw organisatie, HR strategie en - instrumentarium. Thema's Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema s: Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan U kunt advies inwinnen met betrekking tot de vraag hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Via een scan (waarin zowel het perspectief van de directie als dat van medewerkers wordt betrokken) brengen we de belangrijkste aandachts- en actiepunten voor uw bedrijf of organisatie in beeld en geven we advies over verbeteringen. Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit U kunt advies inwinnen over het ontwerpen en implementeren van maatregelen die medewerkers actief betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk. Te denken valt aan het in overleg met medewerkers schrappen van dubbel werk, bureaucratische rompslomp, werkwijzen die leiden tot faalkosten of het leggen van verantwoordelijkheden op het niveau van teams of afdelingen. Praktijkvoorbeeld Een organisatie is bezig met een nieuwe strategische oriëntatie, waarin het samen transformeren naar een nieuwe toekomst centraal staat. Wij begeleiden dit proces. Door medewerkers in alle lagen van de organisatie te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe koers beoogt de directie het draagvlak, de betrokkenheid, de zelfkennis, kennisdeling en het ondernemerschap onder het personeel te vergroten. De impact van de strategische koers met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt expliciet in het advies en het plan meegenomen. Wat betekent de nieuwe koers voor de samenstelling van het personeelsbestand? Hoe houden we onze medewerkers betrokken? Welke kennis, kunde, ervaring, competenties zijn wenselijk voor nu en in de toekomstige organisatie? En wat hebben we onze medewerkers hierin te bieden? Daarnaast start de organisatie samen met de medewerkers een traject op om met elkaar te bouwen aan ondernemerschap. Met de nieuwe strategische koers in het vizier wordt elke medewerker gevraagd om hierin een eigen bijdrage te leveren, vertaald naar prestaties en persoonlijke ontwikkeling. Pagina 3

4 Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers U bent op zoek naar instrumenten voor het uitvoeren van periodiek onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid (gezondheid, ontwikkeling, betrokkenheid) van uw medewerkers. Het kan onder andere gaan om een (periodiek) gezondheidsonderzoek, een loopbaanscan, medewerkers tevredenheidsonderzoek, maar ook het implementeren van een cyclus voor het voeren van HR-gesprekken. In het kader van de aanvraag kan (eenmalig) onderzoek onder werknemers onderdeel uitmaken van de implementatie. Praktijkvoorbeeld Een gemeente heeft fors bezuinigd op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is gewerkt aan 'de basis op orde krijgen' en heeft de gemeente haar organisatiestructuur herzien. Van het herzien van de werkprocessen en verbeteren van interne en externe samenwerking komt echter nog weinig terecht, ondanks de noodzaak daartoe. Wij analyseren de werkprocessen en adviseren bij de herinrichting. Hierbij staat het klantproces centraal. Zo sluit de gemeente aan op de ontwikkeling naar zaak- en procesgericht werken. Om de realisatiekracht, het eigenaarschap en de betrokkenheid bij medewerkers te versterken, kiest de gemeente voor een bottom-up benadering door de medewerkers onder begeleiding van externe adviseurs de dienstverleningsprocessen laten inrichten. Op deze manier vertaalt de gemeente haar visie op het zelfsturend en zelf organiserend vermogen van inwoners naar haar eigen organisatie. Het bevorderen van gezond en veilig werken U wilt adviseurs inschakelen voor het implementeren van interventies op het brede terrein van gezond en veilig werken. Thema s kunnen zijn: bevorderen arbeidsveiligheid, versterken bedrijfsgezondheidszorg, verlichten fysieke belasting, bevorderen gezonde leefstijl en de preventie van werkstress (aanpak werkdruk, agressie en geweld en ongewenst gedrag waaronder pesten). Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers U heeft behoefte aan het opstellen van een advies met implementatieplan om een gezond leer- en werkklimaat te realiseren. Denk aan periodieke taakwisseling, het systematisch stimuleren van kennisuitwisseling in een bedrijf, het stimuleren van medewerkers om het geleerde direct uit te voeren, het aanspreken en beoordelen van leidinggevenden op het stimuleren van leerprocessen in uw bedrijf en het inzetten van scholingsambassadeurs. Pagina 4

5 Praktijkvoorbeeld De ondernemers van een ambitieus bouwbedrijf willen een nieuwe impuls geven aan de strategische koers. Dit doen ze samen met een aantal sleutelfiguren binnen het bedrijf die mede bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Dutch Dream Group begeleidde deze strategiewijziging en de ontwikkeling van een leercultuur. Alle betrokkenen zijn gevraagd om mee te denken en werken in het ontwikkelen en vervolgens implementeren van deze koers. Door afname van diverse testen, het bijwonen van inspirerende en activerende kennis sessies en persoonlijke coaching van een aantal sleutelfiguren heeft het team een belangrijke professionele ontwikkeling doorgemaakt. In een later stadium zijn alle medewerkers bij de strategiewijziging betrokken. Met een dialoog over de belangrijkste kernwaarden van het bedrijf en wat deze voor ieders werk en handelen betekenen en het benoemen van concrete verbeteracties. Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze van communiceren en samenwerken. Als adviseurs en procesbegeleiders bouwen we, vanuit onze daadkracht, betrokkenheid en expertise mee aan een slagvaardige en ondernemende organisatie. Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap U wilt advies inwinnen over het bevorderen van in- en externe mobiliteit van medewerkers. Dat kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie, als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk. In dit kader is het bovendien mogelijk subsidie te ontvangen voor de begeleiding van werknemers naar ondernemerschap. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg U bent op zoek naar advies voor het maken van afspraken met werknemers met betrekking tot flexibel en plaats onafhankelijk werken. Goede afspraken over flexibele werktijden, thuiswerken, betaald en onbetaald verlof bij zorg voor kinderen of bij langdurige mantelzorg kunnen de inzetbaarheid van werknemers verbeteren. Het invoeren van arbeidstijdenmanagement U zoekt ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe werktijdregelingen en roosters in het licht van toekomstige ontwikkelingen in het bedrijf of de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het werken met vormen van flexibel roosteren of zelf roosteren horen hierbij. Pagina 5

6 Praktijkvoorbeeld Een internationaal dienstverlenend bedrijf zocht ondersteuning bij de invoering van een nieuw softwarepakket dat impact heeft op alle bedrijfsprocessen en alle achthonderd medewerkers. Uitgangspunt was dat het bedrijf met eigen medewerkers de benodigde kennis intern wilde overdragen én borgen. Niet niks, want het trainen van anderen is tenslotte een vak apart. Samen met Dutch Dream begonnen de geselecteerde medewerkers met praktische werksessies waarin zij o.a. trainersvaardigheden vergaarden. De interne opleiding werd vervolgens door betrokkenen zelf op maat gemaakt voor de diverse doelgroepen in de organisatie, maar wel vanuit een uniforme werkwijze en aanpak. De opbrengst is dat het bedrijf nu op een gedegen manier de verandering in het bedrijf kan begeleiden. Met eigen mensen vanuit een betrokken kernteam en met een breed draagvlak in de organisatie. Voorwaarden U bent in beginsel vrij in uw keuze van adviseur. Wel geldt een referentievereiste. De referenties (3) hebben betrekking op de kennis en ervaring op het terrein van duurzame inzetbaarheid van de beoogd adviseur(s). Deze referenties worden door de adviseur aangeleverd. Projecten gericht op technische innovatie komen niet in aanmerking voor subsidie. Meer weten? Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met: Angelique van Marrewijk Pagina 6

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij: Project : duurzaame inzetbaarheid http://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020) Meer mensen langer

Nadere informatie

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015)

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Retrospectieve analyse Savant Zorg Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Opzet rapportage... 3 2 Introductie Savant Zorg en het In voor zorg- traject Wijkzorg

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Jaarplan 2015: In beweging

Jaarplan 2015: In beweging Jaarplan 2015: In beweging Speerpunten 2015 In beweging, zo luidt de titel van het jaarplan 2015 van het A+O fonds Gemeenten. Deze titel vormt de rode draad van de activiteiten voor het jaar 2015. Het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie