Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen"

Transcriptie

1 Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen

2 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie, vormgeving en productie Sablebonne Communications BV

3 3 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 4 Externe ontwikkelingen 6 Politieke ontwikkelingen 6 Marktontwikkelingen 7 Interne ontwikkelingen 8 Uitgangspunten missie en visie 10 Missie, visie en strategische doelstellingen 10 Strategische doelstellingen 12 Doelstellingen klanten 12 Doelstellingen maatschappij 15 Doelstellingen organisatie 16 Doelstellingen resultaten 19 Uitwerking beleidsdoelstellingen 20 Tenslotte 23

4 Inleiding Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Spectrum Wonen voor de periode 2006 tot en met Hierin beschrijft Spectrum Wonen haar missie en gekozen strategie om deze missie te kunnen realiseren. De opzet van dit plan sluit aan bij de INK-systematiek, dat als sturingsmodel voor de corporatie geldt. Hoewel de doorlooptijd van het voorgaande strategisch plan tot en met 2007 loopt, heeft Spectrum Wonen er om diverse redenen voor gekozen vóór het einde van deze periode een nieuw strategisch plan op te stellen. De belangrijkste argumenten zijn de recente politieke ontwikkelingen en de afloop van het project Spectrum+. Dit project, uitgevoerd in 2004, heeft geresulteerd in de reorganisatie in april Het project Spectrum+ bevindt zich momenteel in een laatste optimalisatie- en afrondingsfase. Het strategisch beleidsplan bevat een omschrijving van de belangrijkste doelstellingen. Deze doelstellingen zullen in de loop van de tijd specifieker uitgewerkt worden in jaarplannen die per afdeling omgezet worden in concrete activiteiten. Inleiding Het strategisch plan heeft de volgende opbouw: - Omschrijving van externe ontwikkelingen en impact op Spectrum Wonen - Omschrijving van interne ontwikkelingen en impact op Spectrum Wonen - Missie, visie en strategische doelstellingen van Spectrum Wonen voor Uitwerking beleidsdoelstellingen 4

5 Brouwershof te Lochem 5 Inleiding

6 Externe ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Bij de opstelling van dit strategisch plan is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de omgeving van Spectrum Wonen. Hieruit blijkt dat met name politieke ontwikkelingen en de veranderende toekomstige vraag grote impact op Spectrum Wonen hebben. Hieronder staat een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen en consequenties die voor Spectrum Wonen van belang zijn: Toegenomen druk op prestaties vereist efficiënte en transparante bedrijfsvoering. De verhoogde druk op prestaties van corporaties vanuit media en politiek is een feit. Ondanks de nadelige gevolgen van negatieve aandacht en het imago van de sector, biedt deze ontwikkeling ook kansen voor corporaties. Externe ontwikkelingen Taakverschuiving naar corporaties leidt tot een breder takenpakket en heldere uitgangspunten. Deze ontwikkeling leidt naar verwachting tot een grotere taak van corporaties in de uitvoering van wonen, welzijn en zorg. Wijziging in de rol van de overheid leidt tot een zwaardere en gespecialiseerde rol van Spectrum Wonen in relatie tot lokale overheden. Doordat de landelijke overheid zich mogelijk op de achtergrond gaat plaatsen, gaat de lokale overheid een nadrukkelijker rol spelen. Hierbij gelden convenanten en prestatie-afspraken dan als bindend middel voor prestaties van corporaties. Dit kan leiden tot een verhoogde druk op het vermogen van corporaties. Daadwerkelijke wijziging van de rol van de overheid is door de politieke bewegingen - nog niet zeker. Wijziging BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) heeft financiële consequenties en leidt tot doorontwikkelen van een nieuwe structuur. De daadwerkelijke doorvoering van wijzigingen in het BBSH is afhankelijk van politieke bewegingen. Indien deze wijzigingen er komen, zal de fiscale splitsing van activiteiten moeten worden doorvertaald in de nieuwe structuur die overigens al is ingevoerd. Afschaffing hypotheekrenteaftrek leidt mogelijk tot gewijzigd beleid voor financiering en prijsstelling van woningen. De doorvoering van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is zeer onzeker. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek kan consequenties hebben voor de financiering van woningen en daarmee voor de prijsstelling van woningen. Wijziging huurprijzenbeleid leidt tot gewijzigde posten op begroting Spectrum Wonen. Het is nog onzeker of Spectrum Wonen eventuele extra inkomsten uit een vrijer huurprijzenbeleid kan genereren. Wijzigingen door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de VPB (Vennootschapsbelasting) hebben consequenties voor het aanbod en financiën. Spectrum Wonen moet rekening houden met consequenties van wijzigingen met betrekking tot WMO en VPB. 6 Bijdrage verhuurders aan betaalbaarheid heeft financiële consequenties. In de Wet Betaalbaarheidsheffing Huurwoningen die in 2006 in werking treedt, wordt een bijdrage van verhuurders aan de betaalbaarheid van het wonen geregeld. Alleen al voor 2006 leidt dit voor de corporaties tot een bedrag van 163 miljoen. Dit bedrag zal oplopen tot ver over de 300 miljoen per jaar voor de gehele sector.

7 7 Externe ontwikkelingen Marktontwikkelingen Een gewijzigde marktomgeving met een veranderende vraag dwingt Spectrum Wonen tot herziening van het woningaanbod. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn: Een afnemende primaire huurdersgroep. Een bredere volkshuisvestingsgroep. Individualisering, vergrijzing en vergroting inkomenskloof. Een trendgevoelige klantvraag die sneller verandert dan het woningaanbod van Spectrum Wonen. Op termijn een lichte tendens in afname van de bevolkingsgroei. Veeneslagen-West te Rijssen

8 Interne ontwikkelingen Naast externe ontwikkelingen zijn voor dit strategisch beleidsplan de interne ontwikkelingen in kaart gebracht, die sinds de start van het project Spectrum+ in de organisatie van Spectrum Wonen hebben plaatsgevonden en nog -vinden. Het blijkt dat Spectrum Wonen zich het afgelopen jaar op meerdere terreinen goed heeft ontwikkeld richting fase III volgens de INK-systematiek. Hoewel Spectrum Wonen een behoorlijke vooruitgang heeft geboekt, moet de borging in de organisatie en de verankering in het denken en doen nog plaatsvinden. Interne ontwikkelingen De eerstkomende jaren zullen in het teken staan van realisatie van deze borging. Hierbij gelden de volgende uitgangs- en aandachtspunten: Communicatie blijft een aandachtspunt. Klantgerichtheid verankeren in de werkwijze en houding van de medewerkers. De doelgerichte werkwijze is nog niet volledig geborgd in de organisatie; er worden prestatie-indicatoren en resultaatgebieden op medewerkerniveau vastgesteld. Huidige competenties sluiten nog niet altijd aan bij strategische doelstellingen. Marktgerichtheid en meetbaarheid worden expliciet verweven in processen waardoor sturing op resultaat en marktgerichtheid verbetert. Het zelf individueel verantwoordelijk voelen voor realisatie van de doelstellingen vraagt nog de nodige aandacht. 8

9 De Esch te Markelo 9 Interne ontwikkelingen

10 Uitgangspunten missie en visie Missie, visie en strategische doelstellingen Spectrum Wonen hanteert in de uitdraging van haar missie en visie de volgende uitgangspunten: Focus op vastgoed en wonen Klant nog centraler Vanuit de interne en externe ontwikkelingen zijn de uitgangspunten voor het strategisch plan voor geformuleerd, waarbij de nadruk ligt op wonen en vastgoed in relatie tot aanvullende diensten. Daarbij neemt de klant een centrale positie in het beleid van Spectrum Wonen in. Uitgangspunten missie en visie Spectrum Wonen hanteert de volgende uitgangspunten voor de periode : Spectrum Wonen blijft zich richten op de groep mensen die vanwege het inkomen niet zelfstandig een woning op de woningmarkt kan verkrijgen. Spectrum Wonen is van mening dat in principe iedereen een eigen woning zou moeten kunnen hebben. Voor degenen die dat niet kunnen of willen, is Spectrum Wonen een leverancier van woningen. Het verhuren van woningen moet kostendekkend zijn, met de nadruk op subjectsubsidies in plaats van objectsubsidies. Spectrum Wonen kiest ervoor commerciële activiteiten te blijven uitvoeren om financieel rendement te genereren en om invloed uit te oefenen op realisatie van doelen binnen het werkgebied. Spectrum Wonen verwerft middelen uit andere doelgroepen ten gunste van de primaire doelgroep. De kwaliteit van de woning en woonomgeving zijn essentieel voor de ontwikkeling van bewoners. Met andere woorden: er wordt niet alleen aandacht besteed aan de woning, maar ook aan de woonomgeving. Spectrum Wonen wil duurzaam bouwen voor een breed gebruik. Belangrijk is dat bij nieuwbouw de mogelijkheden voor hergebruik van het gebouw in acht worden genomen. Spectrum Wonen bevordert wonen, zorg en welzijn op maat. Spectrum Wonen concentreert haar inzet in de samenwerking met derden op het leveren van faciliteiten voor zorginstellingen. Spectrum Wonen streeft op termijn naar het realiseren van schaalvoordelen en risicospreiding door fusie. Spectrum Wonen wil haar lokale verankering behouden: hierbij staat klantgerichtheid centraal. Spectrum Wonen is dan ook sterk betrokken bij de regio en heeft aandacht voor de wensen en eisen van de lokale bewoners. 10

11 De missie van Spectrum Wonen voor luidt: WONEN OP MAAT en STERK DOOR SAMENWERKING Wonen op Maat De klant in de breedste zin van het woord - vormt het uitgangspunt: niet alleen huurders zijn klant, ook kopers vormen de klant evenals organisaties waarmee Spectrum Wonen samenwerkt. Spectrum Wonen streeft naar kwaliteit en keuzevrijheid in brede zin en geeft dan ook veel aandacht aan leefbaarheid in lokale kernen. De realisatie van de doelen die Spectrum Wonen zichzelf stelt, vindt plaats binnen de financiële mogelijkheden van Spectrum Wonen. Sterk door samenwerking Samenwerken betekent voor Spectrum Wonen: streven naar efficiency en effectiviteit. Molengronden II te Lochem Uitgangspunten missie en visie 11

12 Strategische doelstellingen KLANTEN Omslag van bouwen naar wonen vanuit brede vastgoedpositie met de klant als uitgangspunt Strategische doelstellingen RESULTATEN Balans tussen maatschappelijk rendement en financieel economisch rendement MISSIE Wonen op Maat Sterk door Samenwerking ORGANISATIE Efficiency en meervoudige kwaliteit Samenwerking en fusie MAATSCHAPPIJ Het zijn van een maatschappelijk ondernemer Met deze uitgangspunten legt Spectrum Wonen de basis van haar missie, visie en strategische doelstellingen. In het beleidsplan zijn de strategische doelstellingen uitgewerkt in resultaatgebieden. Hierbij is uitgegaan van het INK-model: Klanten, Maatschappij, Organisatie en Resultaten. Doelstellingen klanten Spectrum Wonen wil een omslag maken van bouwen naar wonen en leefomgeving. Hierbij vormt de klant het uitgangspunt. Activiteiten concentreren op wonen en vastgoed Door de aandacht te richten op wonen en vastgoed kiest Spectrum Wonen een heldere positionering. Hiermee speelt Spectrum Wonen in op de politieke ontwikkelingen, die openheid rond taakstelling en prestaties stimuleren. Vastgoed en wonen vormt de basis van de dienstverlening van Spectrum Wonen; de dienstverlening van Spectrum Wonen concentreert zich rond deze thema s. Aanvullende diensten maken geen onderdeel uit van de eigen dienstverlening maar zijn extern ondergebracht. Spectrum Wonen richt zich daarbij op de regie- en controlfunctie. Spectrum Wonen wil haar diensten aanbieden vanuit een breed en gevarieerd woningaanbod. Spectrum Wonen wil op het terrein van wonen, welzijn en zorg de vastgoedfaciliteiten verzorgen. 12

13 Brede markt bedienen met een nadruk op de primaire doelgroep Spectrum Wonen speelt in op de gewijzigde marktomgeving en de toegenomen druk op maatschappelijke prestaties door de klant in het woonbeleid centraal te stellen. Bovendien sluiten de strategische keuzes aan bij wijzigingen in het Besluit Beheer Sociale Huur sector. Spectrum Wonen legt de nadruk op de primaire doelgroep, waaraan de corporatie betaalbare woonruimte biedt. Tot de primaire doelgroep van Spectrum Wonen behoren die mensen die vanwege het inkomen niet zelfstandig een woning op de woningmarkt kunnen verkrijgen. Spectrum Wonen erkent naast deze groepen ook andere groepen, zoals gehandicapten, vluchtelingen en kansarmen. Spectrum Wonen staat in samenwerking met andere partijen positief tegenover dienstverlening aan deze groepen. Spectrum Wonen wil de doelstellingen om een brede markt te bedienen met een nadruk op de primaire doelgroep realiseren door: Het maximaliseren van de doorstroom. Het verhuren van woningen aan de doelgroepen op basis van inkomen. Wel zal Spectrum Wonen onderzoeken of haar huurprijzen in de toekomst gerelateerd kunnen worden aan het inkomen van de huurders. Het behouden van een kernvoorraad voor de primaire doelgroep. Het aanbieden van betaalbare koopwoningen naast sociale huur. De nadruk op betaalbare koopwoningen door: - verkoop van bestaand bezit - goedkope nieuwbouw - bevordering van de inzet van de starterslening Optimaliseren van klanttevredenheid en klantgerichtheid. Inzicht verkrijgen en behouden in wensen en behoeften van de klant Klantgerichtheid en dienstverlening aan de klant moeten verankerd worden in de organisatie, de werkwijze en de cultuur van Spectrum Wonen: hiermee speelt Spectrum Wonen in op de toegenomen druk vanuit de markt. Strategische doelstellingen Een belangrijke stap die Spectrum Wonen in lijn hiermee heeft gezet, is het inrichten van de afdeling Marketing: deze afdeling voert op continue basis onderzoek uit om meer inzicht in de markt te verkrijgen. Voor de beleidsperiode heeft Spectrum Wonen op dit gebied de volgende doelstellingen geformuleerd: 13

14 Spectrum Wonen wil op continue basis inzicht in de wensen en behoeften van de klant verkrijgen en blijvend hierop inspelen door middel van klanttevredenheidsonderzoek. Voor het aanbieden van commerciële activiteiten wil Spectrum Wonen inzicht verkrijgen in de kostenstructuur van projectontwikkeling en onderhoud (beheer) en deze verder professionaliseren met als streven op termijn diensten aan derden aan te bieden. Het automatiseringssysteem dient de beschikbaarheid van klant- en stuurinformatie te ondersteunen. Vergroten keuzevrijheid binnenshuis in huur en koop Spectrum Wonen wil de ambities op het gebied van klanttevredenheid en klantgerichtheid realiseren door de keuzevrijheid van klanten te vergroten: Spectrum Wonen wil de verantwoordelijkheid voor de (inrichting van) de woning bij de klant leggen door bijvoorbeeld klanten de vrijheid te geven zelf voorzieningen of andere veranderingen binnenshuis aan te brengen. Spectrum Wonen wil klanten door het aanbieden van een gevarieerd huur- en koopwoningenaanbod de keuze bieden. Strategische doelstellingen Het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening Spectrum Wonen wil de klanttevredenheid optimaliseren door het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening. Concreet komt dit neer op: Een hoogwaardige kwaliteit van het woningaanbod en aanvullende diensten realiseren. Kwaliteit van de dienstverlening optimaliseren. Klantgerichtheid in de cultuur van de organisatie inbedden. Verbeteren communicatie door doelgroepgericht woningen aan te bieden en te communiceren Spectrum Wonen wil haar communicatie doelgroepgericht inrichten. Doelgroepgerichte aanbieding van woningen optimaliseren. Uitbreiden van de implementatie van het optiemodel. Verder ontwikkelen van aanbiedingsmogelijkheden via internet. Afstemmen van communicatie-uitingen op de verschillende doelgroepen. Doorvoeren klantgerichtheid in techniek en prijsbeleid Spectrum Wonen wil haar visie op techniek moderniseren door het beleid en de kwaliteit hierop af te stemmen. Dit betekent: Werken met genormeerde kwaliteitsniveaus. Afstemmen van onderhoudsbeleid op het marketingbeleid. In kaart brengen van financiële consequenties van onderhoudskeuzes. Actualiseren onderhoudsbeleid en gewenst kwaliteitsniveau van de voorraad en nieuwbouw in zijn geheel in samenhang met marketing, ontwikkeling en financiering. Ontwikkelen standaardbeleid technieken en materialensoort. 14 Hanteren optimaal gesegmenteerd prijsbeleid Spectrum wonen wil een prijsbeleid hanteren waarin een optimale segmentatie naar doelgroep plaatsvindt. Optimaliseren systeem van streefhuur. Hanteren van een gesegmenteerd prijsbeleid naar doelgroep, zowel voor huur- als koopwoningen. Dit betekent dat woningen uit de kernvoorraad worden verhuurd op basis van de kostprijs. Met maatschappelijke korting op de markprijs kan Spectrum Wonen voldoende aanbod leveren voor de primaire doelgroep. De markthuur maakt de maatschappelijke bijdrage voor deze doelgroep zichtbaar. Voor woningen bestemd voor overige doelgroep worden marktconforme prijzen gehanteerd.

15 Samenvatting doelstellingen klanten Bevorderen van doorstroom bij vrijkomende woningen Bepalen van uitgangspunten voor de kernvoorraad Waar mogelijk verkopen van bestaand bezit Bevorderen en faciliteren van startersleningen Deelnemen aan landelijke benchmark klanttevredenheid Registreren van interne kosten van nieuwbouwprojecten Ruim beleid voeren ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen Onderzoeken om woningen te huur of te koop aanbieden Inspelen op klantgerichtheid Opzetten van specifieke communicatie naar verschillende doelgroepen Aanbieden van actuele informatie via website Onderhoud aan woningen volgens bepaalde systematiek uitvoeren Opstellen technische omschrijvingen op basis van verschillende onderhoudsniveaus Doelstellingen maatschappij Het zijn van een maatschappelijke onderneming De politieke ontwikkelingen dwingen corporaties tot het kiezen voor een heldere positie en het realiseren van doelstellingen voor de maatschappelijke opgave. Daarnaast spelen transparantie in beleidskeuzes en behaalde prestaties een steeds belangrijkere rol. Spectrum Wonen wil voor de periode een balans vinden tussen maatschappelijk en financieeleconomisch rendement en wil daarnaast transparantie bieden in gemaakte keuzes en geleverde prestaties. Hiervoor heeft Spectrum Wonen de volgende doelstellingen geformuleerd: Inzetten financiële middelen voor maatschappelijke doelstellingen Inzetten financieel-economisch rendement om maatschappelijk rendement te realiseren. Participeren in belangrijke maatschappelijke netwerken. Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten, stichtingen en verenigingen door sponsoring en ondersteuning, waarvoor jaarlijks ruimte in de begroting wordt vastgesteld. Bieden van collegiale ondersteuning vanuit begrotingsruimte op lokaal, regionaal en nationaal niveau die niet op winst gericht zijn. Bijdragen aan startersfonds. Strategische doelstellingen Transparant zijn in afleggen maatschappelijke verantwoording Leveren transparante verslaglegging van keuzes en prestaties. Verkrijgen van inzicht in de wensen en eisen van stakeholders. Bevorderen leefbaarheid Investeren in leefbaarheid. 15

16 Investeren in wonen en zorg Aangaan van samenwerkingsverbanden met zorginstellingen. Beschikbaar maken van woon-zorgwoningen. Investeren in gemeenschappelijke ruimte. Optimaliseren imago Spectrum Wonen Helder communiceren van beleidskeuzes en prestaties. Samenvatting doelstellingen maatschappij Deelnemen aan landelijke benchmark maatschappelijke waardering Participeren in belangrijke maatschappelijke netwerken Deelnemen aan uitwerking plannen wonen, welzijn en zorg Doelstellingen organisatie Strategische doelstellingen Streven naar efficiency en meervoudige kwaliteit Spectrum Wonen heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd als antwoord op de toegenomen druk op de prestaties van de corporatie. De doelstellingen omslag van bouwen naar wonen en borging van klantgerichtheid vragen op meerdere terreinen om efficiëntie en kwaliteit. Uit de interne analyse blijkt dat hier nog een slag te maken is. Om haar ambities te kunnen realiseren heeft Spectrum Wonen de volgende doelstellingen geformuleerd voor de interne organisatie: Streven naar efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit op diverse gebieden: - Organisatie, bestuur en structuur. - Processen en cultuur. - Communicatie. - Personeel. - ICT. Sterk door samenwerking. Deze samenwerking komt op diverse manieren naar voren: - Door het bevorderen van efficiency en kwaliteit in de volkshuisvesting door fusie(s). - Door professionalisering van de samenwerking met derden. Organisatie, bestuur en structuur Verankeren sturingsprincipes in de organisatie en wijze van besturing. - Wijze van besturing volgens het INK-model. Volgens dit model zijn de planning, uitvoering en controle van activiteiten en de daaraan verbonden activiteiten systematisch in de organisatie doorgevoerd. - Doorvoeren kostenbewustzijn. Borgen kwaliteit en efficiency in structuur van de organisatie. - Bestendigen nieuwe structuur. - Verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. - Instellen van verbeterteams/ werkgroepen. - Optimaliseren interne samenwerking. - Realiseren efficiencyslag. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit (zie rechterpagina): 16

17 Raad van commissarissen Directeur/bestuurder Bedrijfsbeheer Wonen Spectrum Wonen Control Projectontwikkeling Marketing Ontwikkelings- BV I Spectrum Wonen Holding Ontwikkelings- BV II Ontwikkelings- BV III Processen en cultuur Borgen kwaliteit en doelmatigheid in processen. - Verder optuigen AO/IC. (Administratieve organisatie / interne controle) - Uitvoeren kwaliteitsaudit. - Meetbaar maken doelstellingen. - Managen van processen. Stimuleren kwaliteit en efficiency in cultuur en communicatie. - Vergroten kostenbewustzijn en efficiëntie in de organisatie. - Streven naar resultaatgericht, klantgericht en efficiënt personeel. - Stimuleren en sturen op ondernemende, dynamieke, kwalitatief hoogwaardige werkwijze. - Verhogen kwaliteit door invoeren functiegerichte opleidingen. - Optimaliseren interne communicatie door top-down en bottom-up benadering. - Bevorderen tevredenheid en betrokkenheid medewerkers. Strategische doelstellingen Personeel Kwaliteit en omvang personeel in lijn brengen met strategische doelstellingen. - Verbeteren kwaliteit in combinatie met efficiencyslag. - Doorvoeren en sturing geven aan de relatie relatie tussen de prestaties van medewerkers en de doelen van de organisatie. - Aandacht besteden aan de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Dit gebeurt voortdurend en wordt daarnaast jaarlijks gemeten door middel van de benchmark. 17

18 ICT De uitgangspunten voor ICT moeten aansluiten bij de ambities van Spectrum Wonen om de doelstellingen op het gebied van klantgerichtheid, efficiency en kwaliteit te realiseren. De uitgangspunten voor ICT voor komende beleidsperiode zijn: - Handhaving van het huidige primaire systeem om impact op de organisatie te minimaliseren, mits het huidige systeem aansluit bij de overige uitgangspunten. - Stuurinformatie moet direct beschikbaar zijn. - ICT moet een betrouwbare informatiebron zijn, zowel intern als extern. - Realiseren van efficiencyslag in rapportages, projectontwikkeling, administratieve verwerking en integratie van systemen. - Het kunnen onderscheiden van klantengroepen. - Een interactief woonruimteverdeelsysteem. - Gebruiksvriendelijkheid van systemen. - Kwetsbaarheid verminderen t.a.v. specialistische kennis en stand-alone applicaties. - Beter benutten van functionaliteit. Strategische doelstellingen Bevorderen efficiency en kwaliteit volkshuisvesting door fusie Spectrum Wonen benadert de maatschappelijke opgave vanuit een breder perspectief dan alleen vanuit het perspectief van de eigen organisatie. Ook voor de omgeving waarin Spectrum Wonen opereert, streeft de corporatie naar een efficiënte en effectieve realisatie van volkshuisvestelijke doelstellingen. Om deze reden werkt Spectrum Wonen in eerste instantie toe naar fusie met andere corporaties binnen de drie gemeenten waarin de corporatie momenteel actief is. In tweede instantie streeft Spectrum Wonen naar fusie met andere partijen om efficiency te optimaliseren. Gezien de ambitieuze doelstellingen voor de interne organisatie vindt realisatie van dit streven niet plaats vóór Om fusies met andere corporaties aan te gaan, stelt Spectrum Wonen als vereiste dat de corporaties bij elkaar passen en dat het huidige karakter van Spectrum Wonen niet sterk wordt aangetast. Dit betekent dat het werkgebied van potentiële fusiepartner(s) aansluit aan het werkgebied van Spectrum Wonen en dat het karakter in overeenstemming is met het karakter van Spectrum Wonen. Dat wil zeggen: geen stedelijke corporatie en een omvang die na fusie begrensd blijft bij tot woningen. Professionaliseren samenwerking met derden Voor de komende beleidsperiode heeft Spectrum Wonen de doelstelling om de samenwerking met derden verder te professionaliseren. Deze samenwerking vraagt om heldere afspraken, waarbij de samenwerking plaats moet vinden vanuit een gemeenschappelijk belang, dat vastgelegd wordt via convenanten. Om het beleid af te stemmen op voor Spectrum Wonen relevante partijen binnen het werkgebied, moet Spectrum Wonen inzicht krijgen in de behoeften van externe partijen. De doelstellingen van Spectrum Wonen voor de periode zijn aldus: Verkrijgen van inzicht in de wensen en behoeften van externe partijen. Afstemmen beleid met stakeholders. Afstemmen communicatieplan op stakeholders. 18

19 Samenvatting doelstellingen organisatie Bestendigen en verder verbeteren organisatiestructuur Samenstellen verbeterteams voor operationele verbeteringen in de organisatie Onderzoeken of afd. Projectontwikkeling in holding moet worden ondergebracht Verder automatiseren van de werkprocessen Maken van resultaatafspraken met medewerkers Sturen op kwaliteit en efficiency Verbeteren tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers Optimaliseren van de gebruikte automatiseringssystemen Vergroten ICT-kennis medewerkers Zoeken naar fusiemogelijkheden met andere corporaties Deelnemen aan landelijke benchmark medewerkertevredenheid Doelstellingen resultaten Balans vinden tussen maatschappelijk en financieel rendement Om de financiële consequenties van recente en toekomstige politieke ontwikkelingen op te kunnen vangen, heeft Spectrum Wonen een aantal doelstellingen geformuleerd, waarin een balans tussen investering en financieel en maatschappelijk rendement wordt gezocht. Van belang daarbij is dat er een flexibel financieel beleid wordt gevoerd: investeringen moeten kunnen worden vergroot en indien nodig - ook afgeremd. Spectrum Wonen heeft hiervoor de volgende doelstellingen geformuleerd: Streven naar kostendekkende (normale) exploitatie. - Huren moeten kostendekkend zijn. - Extra middelen verwerven ten gunste van primaire doelgroep. - Activiteiten voor niet-primaire doelgroepen moeten minimaal kostendekkend zijn. Waarborgen financiële continuïteit. - Realiseren goed debiteuren- en crediteurenbeheer. - Waarborgen doelmatigheid in de interne bedrijfsvoering, in het onderhoud en de in de projectontwikkeling. - Realiseren voldoende solvabiliteit. Strategische doelstellingen Realiseren marktconforme vastgoedportefeuille. - Het huidige bezit moet marktcomform verhuurbaar zijn. Hiervoor moet huurpijsbeleid en kwaliteit gerealiseerd worden. - Om nieuw bezit te ontwikkelen, moet een marktconform voorraadbeleid gerealiseerd worden. Hiertoe moeten actief locaties verworven worden en nieuwe projecten gerealiseerd worden. - Om ook op lange termijn nieuw bezit te kunnen ontwikkelen, moet zorg gedragen worden voor voldoende investerings- en risicovermogen. 19

20 Samenvatting doelstellingen resultaten Herzien van de opzet van begroting, rapportages en jaarverslag Inzetten instrumentarium voor voorraadbeleid Innemen van actieve opstelling voor projectontwikkeling Uitwerken van programma voor risicomanagement Uitwerking beleidsdoelstellingen klanten Strategische doelstellingen De doorstroom kan worden bevorderd door gebruik te maken van zowel het optiemodel als aanbodmodel bij vrijkomende woningen. In de gemeente Lochem is hiermee bij wijze van proef gestart in De eerste bevindingen zijn zeer positief en wanneer dat bij evaluatie wordt bevestigd, wordt dit systeem doorgevoerd in de andere gemeenten van ons bezit. Het komende jaar worden de uitgangspunten bepaald voor het percentage woningen dat onder de kernvoorraad van de corporatie wordt gerekend. Spectrum Wonen stelt de totale kernvoorraad vast naar gemeente. De verschillende doelgroepen binnen de primaire doelgroep worden vastgesteld door het onderzoeken van de minimale voorraad op basis van inkomen. De kernvoorraad en de minimale voorraad voor sociale huur worden vastgesteld op basis van woonvisies en marketingbeleid. Waar mogelijk wordt bestaand woningbezit buiten de kernvoorraad verkocht aan de huurders. Spectrum Wonen zal waar dat mogelijk is startersleningen bevorderen en faciliteren. In de gemeente Lochem is in samenwerking met de gemeente reeds een startersfonds operationeel. Spectrum Wonen neemt deel aan de landelijke benchmark voor woningcorporaties opgezet door PricewaterhouseCoopers en door een aantal woningcorporaties. Spectrum Wonen was hierin één van de voorlopers. Deze benchmark wordt in de loop der tijd verder geoptimaliseerd. Eén van de vier elementen in deze benchmark is meting van de klanttevredenheid. Ter verkrijging van inzicht in kosten is in januari 2006 gestart met registratie van gewerkte uren die verband houden met nieuwbouwprojecten. Spectrum Wonen voert een ruim beleid ten aanzien van zelf aan te brengen voorzieningen. Huurders mogen in principe alle wijzigingen uitvoeren mits deze technisch en woontechnisch verantwoord zijn. Nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn om (delen van) de binneninrichting over te dragen aan de huurder. Onderzocht wordt of bij een nader aan te wijzen deel van de woningvoorraad bij mutatie de woning zowel te huur of te koop kan worden aangeboden. Bij nieuwbouwprojecten wordt eveneens deze keuzemogelijkheid onderzocht. Met de reorganisatie in 2005 speelt Spectrum Wonen in op de gewenste klantgerichtheid. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd door persoonlijk benadering, zowel op kantoor als in de thuissituatie van klanten. Medewerkers worden getraind in klantbenadering. Het aanbieden van woningen en de implementatie van het optiemodel is reeds genoemd bij doelstellingsuitwerking 1. Wat communicatie betreft, is in Lochem in 2005 gestart met een nieuw informatiemagazine voor senioren (Sr.). De uitgave geschiedt in samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties. Onderzocht zal worden of deze aanpak navolging moet vinden in de andere gemeenten. Daarnaast wordt onderzocht of ook voor andere doelgroepen specifieke publicaties moeten worden opgezet. Het driemaandelijkse bewonersblad wordt vervangen door een jaarboek voor huurders met alle relevante informatie voor het betreffende jaar. 20

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8 Jaarverslag 2013 Voorwoord 2 1. Onze koers 3 2. Tevreden en redzame huurders 4 2.1. Dienstverlening 4 2.2. Woningkwaliteit 5 2.3. Keuzevrijheid 6 2.4. Woonlasten 7 3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten

Nadere informatie

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 INHOUD Voorwoord [4] 1 Inleiding [6] 2 Strategisch kader en speerpunten van beleid [9] 3 Strategisch voorraadbeleid [16] 4 Bedrijfswaarde en beleidswaarde [19]

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen 8 9 9 9 11 11 12 Solide financiële positie Risico s en risicobeheer

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie