Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen"

Transcriptie

1 Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen

2 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie, vormgeving en productie Sablebonne Communications BV

3 3 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 4 Externe ontwikkelingen 6 Politieke ontwikkelingen 6 Marktontwikkelingen 7 Interne ontwikkelingen 8 Uitgangspunten missie en visie 10 Missie, visie en strategische doelstellingen 10 Strategische doelstellingen 12 Doelstellingen klanten 12 Doelstellingen maatschappij 15 Doelstellingen organisatie 16 Doelstellingen resultaten 19 Uitwerking beleidsdoelstellingen 20 Tenslotte 23

4 Inleiding Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Spectrum Wonen voor de periode 2006 tot en met Hierin beschrijft Spectrum Wonen haar missie en gekozen strategie om deze missie te kunnen realiseren. De opzet van dit plan sluit aan bij de INK-systematiek, dat als sturingsmodel voor de corporatie geldt. Hoewel de doorlooptijd van het voorgaande strategisch plan tot en met 2007 loopt, heeft Spectrum Wonen er om diverse redenen voor gekozen vóór het einde van deze periode een nieuw strategisch plan op te stellen. De belangrijkste argumenten zijn de recente politieke ontwikkelingen en de afloop van het project Spectrum+. Dit project, uitgevoerd in 2004, heeft geresulteerd in de reorganisatie in april Het project Spectrum+ bevindt zich momenteel in een laatste optimalisatie- en afrondingsfase. Het strategisch beleidsplan bevat een omschrijving van de belangrijkste doelstellingen. Deze doelstellingen zullen in de loop van de tijd specifieker uitgewerkt worden in jaarplannen die per afdeling omgezet worden in concrete activiteiten. Inleiding Het strategisch plan heeft de volgende opbouw: - Omschrijving van externe ontwikkelingen en impact op Spectrum Wonen - Omschrijving van interne ontwikkelingen en impact op Spectrum Wonen - Missie, visie en strategische doelstellingen van Spectrum Wonen voor Uitwerking beleidsdoelstellingen 4

5 Brouwershof te Lochem 5 Inleiding

6 Externe ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Bij de opstelling van dit strategisch plan is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de omgeving van Spectrum Wonen. Hieruit blijkt dat met name politieke ontwikkelingen en de veranderende toekomstige vraag grote impact op Spectrum Wonen hebben. Hieronder staat een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen en consequenties die voor Spectrum Wonen van belang zijn: Toegenomen druk op prestaties vereist efficiënte en transparante bedrijfsvoering. De verhoogde druk op prestaties van corporaties vanuit media en politiek is een feit. Ondanks de nadelige gevolgen van negatieve aandacht en het imago van de sector, biedt deze ontwikkeling ook kansen voor corporaties. Externe ontwikkelingen Taakverschuiving naar corporaties leidt tot een breder takenpakket en heldere uitgangspunten. Deze ontwikkeling leidt naar verwachting tot een grotere taak van corporaties in de uitvoering van wonen, welzijn en zorg. Wijziging in de rol van de overheid leidt tot een zwaardere en gespecialiseerde rol van Spectrum Wonen in relatie tot lokale overheden. Doordat de landelijke overheid zich mogelijk op de achtergrond gaat plaatsen, gaat de lokale overheid een nadrukkelijker rol spelen. Hierbij gelden convenanten en prestatie-afspraken dan als bindend middel voor prestaties van corporaties. Dit kan leiden tot een verhoogde druk op het vermogen van corporaties. Daadwerkelijke wijziging van de rol van de overheid is door de politieke bewegingen - nog niet zeker. Wijziging BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) heeft financiële consequenties en leidt tot doorontwikkelen van een nieuwe structuur. De daadwerkelijke doorvoering van wijzigingen in het BBSH is afhankelijk van politieke bewegingen. Indien deze wijzigingen er komen, zal de fiscale splitsing van activiteiten moeten worden doorvertaald in de nieuwe structuur die overigens al is ingevoerd. Afschaffing hypotheekrenteaftrek leidt mogelijk tot gewijzigd beleid voor financiering en prijsstelling van woningen. De doorvoering van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is zeer onzeker. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek kan consequenties hebben voor de financiering van woningen en daarmee voor de prijsstelling van woningen. Wijziging huurprijzenbeleid leidt tot gewijzigde posten op begroting Spectrum Wonen. Het is nog onzeker of Spectrum Wonen eventuele extra inkomsten uit een vrijer huurprijzenbeleid kan genereren. Wijzigingen door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de VPB (Vennootschapsbelasting) hebben consequenties voor het aanbod en financiën. Spectrum Wonen moet rekening houden met consequenties van wijzigingen met betrekking tot WMO en VPB. 6 Bijdrage verhuurders aan betaalbaarheid heeft financiële consequenties. In de Wet Betaalbaarheidsheffing Huurwoningen die in 2006 in werking treedt, wordt een bijdrage van verhuurders aan de betaalbaarheid van het wonen geregeld. Alleen al voor 2006 leidt dit voor de corporaties tot een bedrag van 163 miljoen. Dit bedrag zal oplopen tot ver over de 300 miljoen per jaar voor de gehele sector.

7 7 Externe ontwikkelingen Marktontwikkelingen Een gewijzigde marktomgeving met een veranderende vraag dwingt Spectrum Wonen tot herziening van het woningaanbod. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn: Een afnemende primaire huurdersgroep. Een bredere volkshuisvestingsgroep. Individualisering, vergrijzing en vergroting inkomenskloof. Een trendgevoelige klantvraag die sneller verandert dan het woningaanbod van Spectrum Wonen. Op termijn een lichte tendens in afname van de bevolkingsgroei. Veeneslagen-West te Rijssen

8 Interne ontwikkelingen Naast externe ontwikkelingen zijn voor dit strategisch beleidsplan de interne ontwikkelingen in kaart gebracht, die sinds de start van het project Spectrum+ in de organisatie van Spectrum Wonen hebben plaatsgevonden en nog -vinden. Het blijkt dat Spectrum Wonen zich het afgelopen jaar op meerdere terreinen goed heeft ontwikkeld richting fase III volgens de INK-systematiek. Hoewel Spectrum Wonen een behoorlijke vooruitgang heeft geboekt, moet de borging in de organisatie en de verankering in het denken en doen nog plaatsvinden. Interne ontwikkelingen De eerstkomende jaren zullen in het teken staan van realisatie van deze borging. Hierbij gelden de volgende uitgangs- en aandachtspunten: Communicatie blijft een aandachtspunt. Klantgerichtheid verankeren in de werkwijze en houding van de medewerkers. De doelgerichte werkwijze is nog niet volledig geborgd in de organisatie; er worden prestatie-indicatoren en resultaatgebieden op medewerkerniveau vastgesteld. Huidige competenties sluiten nog niet altijd aan bij strategische doelstellingen. Marktgerichtheid en meetbaarheid worden expliciet verweven in processen waardoor sturing op resultaat en marktgerichtheid verbetert. Het zelf individueel verantwoordelijk voelen voor realisatie van de doelstellingen vraagt nog de nodige aandacht. 8

9 De Esch te Markelo 9 Interne ontwikkelingen

10 Uitgangspunten missie en visie Missie, visie en strategische doelstellingen Spectrum Wonen hanteert in de uitdraging van haar missie en visie de volgende uitgangspunten: Focus op vastgoed en wonen Klant nog centraler Vanuit de interne en externe ontwikkelingen zijn de uitgangspunten voor het strategisch plan voor geformuleerd, waarbij de nadruk ligt op wonen en vastgoed in relatie tot aanvullende diensten. Daarbij neemt de klant een centrale positie in het beleid van Spectrum Wonen in. Uitgangspunten missie en visie Spectrum Wonen hanteert de volgende uitgangspunten voor de periode : Spectrum Wonen blijft zich richten op de groep mensen die vanwege het inkomen niet zelfstandig een woning op de woningmarkt kan verkrijgen. Spectrum Wonen is van mening dat in principe iedereen een eigen woning zou moeten kunnen hebben. Voor degenen die dat niet kunnen of willen, is Spectrum Wonen een leverancier van woningen. Het verhuren van woningen moet kostendekkend zijn, met de nadruk op subjectsubsidies in plaats van objectsubsidies. Spectrum Wonen kiest ervoor commerciële activiteiten te blijven uitvoeren om financieel rendement te genereren en om invloed uit te oefenen op realisatie van doelen binnen het werkgebied. Spectrum Wonen verwerft middelen uit andere doelgroepen ten gunste van de primaire doelgroep. De kwaliteit van de woning en woonomgeving zijn essentieel voor de ontwikkeling van bewoners. Met andere woorden: er wordt niet alleen aandacht besteed aan de woning, maar ook aan de woonomgeving. Spectrum Wonen wil duurzaam bouwen voor een breed gebruik. Belangrijk is dat bij nieuwbouw de mogelijkheden voor hergebruik van het gebouw in acht worden genomen. Spectrum Wonen bevordert wonen, zorg en welzijn op maat. Spectrum Wonen concentreert haar inzet in de samenwerking met derden op het leveren van faciliteiten voor zorginstellingen. Spectrum Wonen streeft op termijn naar het realiseren van schaalvoordelen en risicospreiding door fusie. Spectrum Wonen wil haar lokale verankering behouden: hierbij staat klantgerichtheid centraal. Spectrum Wonen is dan ook sterk betrokken bij de regio en heeft aandacht voor de wensen en eisen van de lokale bewoners. 10

11 De missie van Spectrum Wonen voor luidt: WONEN OP MAAT en STERK DOOR SAMENWERKING Wonen op Maat De klant in de breedste zin van het woord - vormt het uitgangspunt: niet alleen huurders zijn klant, ook kopers vormen de klant evenals organisaties waarmee Spectrum Wonen samenwerkt. Spectrum Wonen streeft naar kwaliteit en keuzevrijheid in brede zin en geeft dan ook veel aandacht aan leefbaarheid in lokale kernen. De realisatie van de doelen die Spectrum Wonen zichzelf stelt, vindt plaats binnen de financiële mogelijkheden van Spectrum Wonen. Sterk door samenwerking Samenwerken betekent voor Spectrum Wonen: streven naar efficiency en effectiviteit. Molengronden II te Lochem Uitgangspunten missie en visie 11

12 Strategische doelstellingen KLANTEN Omslag van bouwen naar wonen vanuit brede vastgoedpositie met de klant als uitgangspunt Strategische doelstellingen RESULTATEN Balans tussen maatschappelijk rendement en financieel economisch rendement MISSIE Wonen op Maat Sterk door Samenwerking ORGANISATIE Efficiency en meervoudige kwaliteit Samenwerking en fusie MAATSCHAPPIJ Het zijn van een maatschappelijk ondernemer Met deze uitgangspunten legt Spectrum Wonen de basis van haar missie, visie en strategische doelstellingen. In het beleidsplan zijn de strategische doelstellingen uitgewerkt in resultaatgebieden. Hierbij is uitgegaan van het INK-model: Klanten, Maatschappij, Organisatie en Resultaten. Doelstellingen klanten Spectrum Wonen wil een omslag maken van bouwen naar wonen en leefomgeving. Hierbij vormt de klant het uitgangspunt. Activiteiten concentreren op wonen en vastgoed Door de aandacht te richten op wonen en vastgoed kiest Spectrum Wonen een heldere positionering. Hiermee speelt Spectrum Wonen in op de politieke ontwikkelingen, die openheid rond taakstelling en prestaties stimuleren. Vastgoed en wonen vormt de basis van de dienstverlening van Spectrum Wonen; de dienstverlening van Spectrum Wonen concentreert zich rond deze thema s. Aanvullende diensten maken geen onderdeel uit van de eigen dienstverlening maar zijn extern ondergebracht. Spectrum Wonen richt zich daarbij op de regie- en controlfunctie. Spectrum Wonen wil haar diensten aanbieden vanuit een breed en gevarieerd woningaanbod. Spectrum Wonen wil op het terrein van wonen, welzijn en zorg de vastgoedfaciliteiten verzorgen. 12

13 Brede markt bedienen met een nadruk op de primaire doelgroep Spectrum Wonen speelt in op de gewijzigde marktomgeving en de toegenomen druk op maatschappelijke prestaties door de klant in het woonbeleid centraal te stellen. Bovendien sluiten de strategische keuzes aan bij wijzigingen in het Besluit Beheer Sociale Huur sector. Spectrum Wonen legt de nadruk op de primaire doelgroep, waaraan de corporatie betaalbare woonruimte biedt. Tot de primaire doelgroep van Spectrum Wonen behoren die mensen die vanwege het inkomen niet zelfstandig een woning op de woningmarkt kunnen verkrijgen. Spectrum Wonen erkent naast deze groepen ook andere groepen, zoals gehandicapten, vluchtelingen en kansarmen. Spectrum Wonen staat in samenwerking met andere partijen positief tegenover dienstverlening aan deze groepen. Spectrum Wonen wil de doelstellingen om een brede markt te bedienen met een nadruk op de primaire doelgroep realiseren door: Het maximaliseren van de doorstroom. Het verhuren van woningen aan de doelgroepen op basis van inkomen. Wel zal Spectrum Wonen onderzoeken of haar huurprijzen in de toekomst gerelateerd kunnen worden aan het inkomen van de huurders. Het behouden van een kernvoorraad voor de primaire doelgroep. Het aanbieden van betaalbare koopwoningen naast sociale huur. De nadruk op betaalbare koopwoningen door: - verkoop van bestaand bezit - goedkope nieuwbouw - bevordering van de inzet van de starterslening Optimaliseren van klanttevredenheid en klantgerichtheid. Inzicht verkrijgen en behouden in wensen en behoeften van de klant Klantgerichtheid en dienstverlening aan de klant moeten verankerd worden in de organisatie, de werkwijze en de cultuur van Spectrum Wonen: hiermee speelt Spectrum Wonen in op de toegenomen druk vanuit de markt. Strategische doelstellingen Een belangrijke stap die Spectrum Wonen in lijn hiermee heeft gezet, is het inrichten van de afdeling Marketing: deze afdeling voert op continue basis onderzoek uit om meer inzicht in de markt te verkrijgen. Voor de beleidsperiode heeft Spectrum Wonen op dit gebied de volgende doelstellingen geformuleerd: 13

14 Spectrum Wonen wil op continue basis inzicht in de wensen en behoeften van de klant verkrijgen en blijvend hierop inspelen door middel van klanttevredenheidsonderzoek. Voor het aanbieden van commerciële activiteiten wil Spectrum Wonen inzicht verkrijgen in de kostenstructuur van projectontwikkeling en onderhoud (beheer) en deze verder professionaliseren met als streven op termijn diensten aan derden aan te bieden. Het automatiseringssysteem dient de beschikbaarheid van klant- en stuurinformatie te ondersteunen. Vergroten keuzevrijheid binnenshuis in huur en koop Spectrum Wonen wil de ambities op het gebied van klanttevredenheid en klantgerichtheid realiseren door de keuzevrijheid van klanten te vergroten: Spectrum Wonen wil de verantwoordelijkheid voor de (inrichting van) de woning bij de klant leggen door bijvoorbeeld klanten de vrijheid te geven zelf voorzieningen of andere veranderingen binnenshuis aan te brengen. Spectrum Wonen wil klanten door het aanbieden van een gevarieerd huur- en koopwoningenaanbod de keuze bieden. Strategische doelstellingen Het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening Spectrum Wonen wil de klanttevredenheid optimaliseren door het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening. Concreet komt dit neer op: Een hoogwaardige kwaliteit van het woningaanbod en aanvullende diensten realiseren. Kwaliteit van de dienstverlening optimaliseren. Klantgerichtheid in de cultuur van de organisatie inbedden. Verbeteren communicatie door doelgroepgericht woningen aan te bieden en te communiceren Spectrum Wonen wil haar communicatie doelgroepgericht inrichten. Doelgroepgerichte aanbieding van woningen optimaliseren. Uitbreiden van de implementatie van het optiemodel. Verder ontwikkelen van aanbiedingsmogelijkheden via internet. Afstemmen van communicatie-uitingen op de verschillende doelgroepen. Doorvoeren klantgerichtheid in techniek en prijsbeleid Spectrum Wonen wil haar visie op techniek moderniseren door het beleid en de kwaliteit hierop af te stemmen. Dit betekent: Werken met genormeerde kwaliteitsniveaus. Afstemmen van onderhoudsbeleid op het marketingbeleid. In kaart brengen van financiële consequenties van onderhoudskeuzes. Actualiseren onderhoudsbeleid en gewenst kwaliteitsniveau van de voorraad en nieuwbouw in zijn geheel in samenhang met marketing, ontwikkeling en financiering. Ontwikkelen standaardbeleid technieken en materialensoort. 14 Hanteren optimaal gesegmenteerd prijsbeleid Spectrum wonen wil een prijsbeleid hanteren waarin een optimale segmentatie naar doelgroep plaatsvindt. Optimaliseren systeem van streefhuur. Hanteren van een gesegmenteerd prijsbeleid naar doelgroep, zowel voor huur- als koopwoningen. Dit betekent dat woningen uit de kernvoorraad worden verhuurd op basis van de kostprijs. Met maatschappelijke korting op de markprijs kan Spectrum Wonen voldoende aanbod leveren voor de primaire doelgroep. De markthuur maakt de maatschappelijke bijdrage voor deze doelgroep zichtbaar. Voor woningen bestemd voor overige doelgroep worden marktconforme prijzen gehanteerd.

15 Samenvatting doelstellingen klanten Bevorderen van doorstroom bij vrijkomende woningen Bepalen van uitgangspunten voor de kernvoorraad Waar mogelijk verkopen van bestaand bezit Bevorderen en faciliteren van startersleningen Deelnemen aan landelijke benchmark klanttevredenheid Registreren van interne kosten van nieuwbouwprojecten Ruim beleid voeren ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen Onderzoeken om woningen te huur of te koop aanbieden Inspelen op klantgerichtheid Opzetten van specifieke communicatie naar verschillende doelgroepen Aanbieden van actuele informatie via website Onderhoud aan woningen volgens bepaalde systematiek uitvoeren Opstellen technische omschrijvingen op basis van verschillende onderhoudsniveaus Doelstellingen maatschappij Het zijn van een maatschappelijke onderneming De politieke ontwikkelingen dwingen corporaties tot het kiezen voor een heldere positie en het realiseren van doelstellingen voor de maatschappelijke opgave. Daarnaast spelen transparantie in beleidskeuzes en behaalde prestaties een steeds belangrijkere rol. Spectrum Wonen wil voor de periode een balans vinden tussen maatschappelijk en financieeleconomisch rendement en wil daarnaast transparantie bieden in gemaakte keuzes en geleverde prestaties. Hiervoor heeft Spectrum Wonen de volgende doelstellingen geformuleerd: Inzetten financiële middelen voor maatschappelijke doelstellingen Inzetten financieel-economisch rendement om maatschappelijk rendement te realiseren. Participeren in belangrijke maatschappelijke netwerken. Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten, stichtingen en verenigingen door sponsoring en ondersteuning, waarvoor jaarlijks ruimte in de begroting wordt vastgesteld. Bieden van collegiale ondersteuning vanuit begrotingsruimte op lokaal, regionaal en nationaal niveau die niet op winst gericht zijn. Bijdragen aan startersfonds. Strategische doelstellingen Transparant zijn in afleggen maatschappelijke verantwoording Leveren transparante verslaglegging van keuzes en prestaties. Verkrijgen van inzicht in de wensen en eisen van stakeholders. Bevorderen leefbaarheid Investeren in leefbaarheid. 15

16 Investeren in wonen en zorg Aangaan van samenwerkingsverbanden met zorginstellingen. Beschikbaar maken van woon-zorgwoningen. Investeren in gemeenschappelijke ruimte. Optimaliseren imago Spectrum Wonen Helder communiceren van beleidskeuzes en prestaties. Samenvatting doelstellingen maatschappij Deelnemen aan landelijke benchmark maatschappelijke waardering Participeren in belangrijke maatschappelijke netwerken Deelnemen aan uitwerking plannen wonen, welzijn en zorg Doelstellingen organisatie Strategische doelstellingen Streven naar efficiency en meervoudige kwaliteit Spectrum Wonen heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd als antwoord op de toegenomen druk op de prestaties van de corporatie. De doelstellingen omslag van bouwen naar wonen en borging van klantgerichtheid vragen op meerdere terreinen om efficiëntie en kwaliteit. Uit de interne analyse blijkt dat hier nog een slag te maken is. Om haar ambities te kunnen realiseren heeft Spectrum Wonen de volgende doelstellingen geformuleerd voor de interne organisatie: Streven naar efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit op diverse gebieden: - Organisatie, bestuur en structuur. - Processen en cultuur. - Communicatie. - Personeel. - ICT. Sterk door samenwerking. Deze samenwerking komt op diverse manieren naar voren: - Door het bevorderen van efficiency en kwaliteit in de volkshuisvesting door fusie(s). - Door professionalisering van de samenwerking met derden. Organisatie, bestuur en structuur Verankeren sturingsprincipes in de organisatie en wijze van besturing. - Wijze van besturing volgens het INK-model. Volgens dit model zijn de planning, uitvoering en controle van activiteiten en de daaraan verbonden activiteiten systematisch in de organisatie doorgevoerd. - Doorvoeren kostenbewustzijn. Borgen kwaliteit en efficiency in structuur van de organisatie. - Bestendigen nieuwe structuur. - Verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. - Instellen van verbeterteams/ werkgroepen. - Optimaliseren interne samenwerking. - Realiseren efficiencyslag. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit (zie rechterpagina): 16

17 Raad van commissarissen Directeur/bestuurder Bedrijfsbeheer Wonen Spectrum Wonen Control Projectontwikkeling Marketing Ontwikkelings- BV I Spectrum Wonen Holding Ontwikkelings- BV II Ontwikkelings- BV III Processen en cultuur Borgen kwaliteit en doelmatigheid in processen. - Verder optuigen AO/IC. (Administratieve organisatie / interne controle) - Uitvoeren kwaliteitsaudit. - Meetbaar maken doelstellingen. - Managen van processen. Stimuleren kwaliteit en efficiency in cultuur en communicatie. - Vergroten kostenbewustzijn en efficiëntie in de organisatie. - Streven naar resultaatgericht, klantgericht en efficiënt personeel. - Stimuleren en sturen op ondernemende, dynamieke, kwalitatief hoogwaardige werkwijze. - Verhogen kwaliteit door invoeren functiegerichte opleidingen. - Optimaliseren interne communicatie door top-down en bottom-up benadering. - Bevorderen tevredenheid en betrokkenheid medewerkers. Strategische doelstellingen Personeel Kwaliteit en omvang personeel in lijn brengen met strategische doelstellingen. - Verbeteren kwaliteit in combinatie met efficiencyslag. - Doorvoeren en sturing geven aan de relatie relatie tussen de prestaties van medewerkers en de doelen van de organisatie. - Aandacht besteden aan de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Dit gebeurt voortdurend en wordt daarnaast jaarlijks gemeten door middel van de benchmark. 17

18 ICT De uitgangspunten voor ICT moeten aansluiten bij de ambities van Spectrum Wonen om de doelstellingen op het gebied van klantgerichtheid, efficiency en kwaliteit te realiseren. De uitgangspunten voor ICT voor komende beleidsperiode zijn: - Handhaving van het huidige primaire systeem om impact op de organisatie te minimaliseren, mits het huidige systeem aansluit bij de overige uitgangspunten. - Stuurinformatie moet direct beschikbaar zijn. - ICT moet een betrouwbare informatiebron zijn, zowel intern als extern. - Realiseren van efficiencyslag in rapportages, projectontwikkeling, administratieve verwerking en integratie van systemen. - Het kunnen onderscheiden van klantengroepen. - Een interactief woonruimteverdeelsysteem. - Gebruiksvriendelijkheid van systemen. - Kwetsbaarheid verminderen t.a.v. specialistische kennis en stand-alone applicaties. - Beter benutten van functionaliteit. Strategische doelstellingen Bevorderen efficiency en kwaliteit volkshuisvesting door fusie Spectrum Wonen benadert de maatschappelijke opgave vanuit een breder perspectief dan alleen vanuit het perspectief van de eigen organisatie. Ook voor de omgeving waarin Spectrum Wonen opereert, streeft de corporatie naar een efficiënte en effectieve realisatie van volkshuisvestelijke doelstellingen. Om deze reden werkt Spectrum Wonen in eerste instantie toe naar fusie met andere corporaties binnen de drie gemeenten waarin de corporatie momenteel actief is. In tweede instantie streeft Spectrum Wonen naar fusie met andere partijen om efficiency te optimaliseren. Gezien de ambitieuze doelstellingen voor de interne organisatie vindt realisatie van dit streven niet plaats vóór Om fusies met andere corporaties aan te gaan, stelt Spectrum Wonen als vereiste dat de corporaties bij elkaar passen en dat het huidige karakter van Spectrum Wonen niet sterk wordt aangetast. Dit betekent dat het werkgebied van potentiële fusiepartner(s) aansluit aan het werkgebied van Spectrum Wonen en dat het karakter in overeenstemming is met het karakter van Spectrum Wonen. Dat wil zeggen: geen stedelijke corporatie en een omvang die na fusie begrensd blijft bij tot woningen. Professionaliseren samenwerking met derden Voor de komende beleidsperiode heeft Spectrum Wonen de doelstelling om de samenwerking met derden verder te professionaliseren. Deze samenwerking vraagt om heldere afspraken, waarbij de samenwerking plaats moet vinden vanuit een gemeenschappelijk belang, dat vastgelegd wordt via convenanten. Om het beleid af te stemmen op voor Spectrum Wonen relevante partijen binnen het werkgebied, moet Spectrum Wonen inzicht krijgen in de behoeften van externe partijen. De doelstellingen van Spectrum Wonen voor de periode zijn aldus: Verkrijgen van inzicht in de wensen en behoeften van externe partijen. Afstemmen beleid met stakeholders. Afstemmen communicatieplan op stakeholders. 18

19 Samenvatting doelstellingen organisatie Bestendigen en verder verbeteren organisatiestructuur Samenstellen verbeterteams voor operationele verbeteringen in de organisatie Onderzoeken of afd. Projectontwikkeling in holding moet worden ondergebracht Verder automatiseren van de werkprocessen Maken van resultaatafspraken met medewerkers Sturen op kwaliteit en efficiency Verbeteren tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers Optimaliseren van de gebruikte automatiseringssystemen Vergroten ICT-kennis medewerkers Zoeken naar fusiemogelijkheden met andere corporaties Deelnemen aan landelijke benchmark medewerkertevredenheid Doelstellingen resultaten Balans vinden tussen maatschappelijk en financieel rendement Om de financiële consequenties van recente en toekomstige politieke ontwikkelingen op te kunnen vangen, heeft Spectrum Wonen een aantal doelstellingen geformuleerd, waarin een balans tussen investering en financieel en maatschappelijk rendement wordt gezocht. Van belang daarbij is dat er een flexibel financieel beleid wordt gevoerd: investeringen moeten kunnen worden vergroot en indien nodig - ook afgeremd. Spectrum Wonen heeft hiervoor de volgende doelstellingen geformuleerd: Streven naar kostendekkende (normale) exploitatie. - Huren moeten kostendekkend zijn. - Extra middelen verwerven ten gunste van primaire doelgroep. - Activiteiten voor niet-primaire doelgroepen moeten minimaal kostendekkend zijn. Waarborgen financiële continuïteit. - Realiseren goed debiteuren- en crediteurenbeheer. - Waarborgen doelmatigheid in de interne bedrijfsvoering, in het onderhoud en de in de projectontwikkeling. - Realiseren voldoende solvabiliteit. Strategische doelstellingen Realiseren marktconforme vastgoedportefeuille. - Het huidige bezit moet marktcomform verhuurbaar zijn. Hiervoor moet huurpijsbeleid en kwaliteit gerealiseerd worden. - Om nieuw bezit te ontwikkelen, moet een marktconform voorraadbeleid gerealiseerd worden. Hiertoe moeten actief locaties verworven worden en nieuwe projecten gerealiseerd worden. - Om ook op lange termijn nieuw bezit te kunnen ontwikkelen, moet zorg gedragen worden voor voldoende investerings- en risicovermogen. 19

20 Samenvatting doelstellingen resultaten Herzien van de opzet van begroting, rapportages en jaarverslag Inzetten instrumentarium voor voorraadbeleid Innemen van actieve opstelling voor projectontwikkeling Uitwerken van programma voor risicomanagement Uitwerking beleidsdoelstellingen klanten Strategische doelstellingen De doorstroom kan worden bevorderd door gebruik te maken van zowel het optiemodel als aanbodmodel bij vrijkomende woningen. In de gemeente Lochem is hiermee bij wijze van proef gestart in De eerste bevindingen zijn zeer positief en wanneer dat bij evaluatie wordt bevestigd, wordt dit systeem doorgevoerd in de andere gemeenten van ons bezit. Het komende jaar worden de uitgangspunten bepaald voor het percentage woningen dat onder de kernvoorraad van de corporatie wordt gerekend. Spectrum Wonen stelt de totale kernvoorraad vast naar gemeente. De verschillende doelgroepen binnen de primaire doelgroep worden vastgesteld door het onderzoeken van de minimale voorraad op basis van inkomen. De kernvoorraad en de minimale voorraad voor sociale huur worden vastgesteld op basis van woonvisies en marketingbeleid. Waar mogelijk wordt bestaand woningbezit buiten de kernvoorraad verkocht aan de huurders. Spectrum Wonen zal waar dat mogelijk is startersleningen bevorderen en faciliteren. In de gemeente Lochem is in samenwerking met de gemeente reeds een startersfonds operationeel. Spectrum Wonen neemt deel aan de landelijke benchmark voor woningcorporaties opgezet door PricewaterhouseCoopers en door een aantal woningcorporaties. Spectrum Wonen was hierin één van de voorlopers. Deze benchmark wordt in de loop der tijd verder geoptimaliseerd. Eén van de vier elementen in deze benchmark is meting van de klanttevredenheid. Ter verkrijging van inzicht in kosten is in januari 2006 gestart met registratie van gewerkte uren die verband houden met nieuwbouwprojecten. Spectrum Wonen voert een ruim beleid ten aanzien van zelf aan te brengen voorzieningen. Huurders mogen in principe alle wijzigingen uitvoeren mits deze technisch en woontechnisch verantwoord zijn. Nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn om (delen van) de binneninrichting over te dragen aan de huurder. Onderzocht wordt of bij een nader aan te wijzen deel van de woningvoorraad bij mutatie de woning zowel te huur of te koop kan worden aangeboden. Bij nieuwbouwprojecten wordt eveneens deze keuzemogelijkheid onderzocht. Met de reorganisatie in 2005 speelt Spectrum Wonen in op de gewenste klantgerichtheid. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd door persoonlijk benadering, zowel op kantoor als in de thuissituatie van klanten. Medewerkers worden getraind in klantbenadering. Het aanbieden van woningen en de implementatie van het optiemodel is reeds genoemd bij doelstellingsuitwerking 1. Wat communicatie betreft, is in Lochem in 2005 gestart met een nieuw informatiemagazine voor senioren (Sr.). De uitgave geschiedt in samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties. Onderzocht zal worden of deze aanpak navolging moet vinden in de andere gemeenten. Daarnaast wordt onderzocht of ook voor andere doelgroepen specifieke publicaties moeten worden opgezet. Het driemaandelijkse bewonersblad wordt vervangen door een jaarboek voor huurders met alle relevante informatie voor het betreffende jaar. 20

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Woningbedrijf Velsen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner 8 augustus 2017 De organisatie Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in de gemeente

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Toekomstvisie. publieke versie

Toekomstvisie. publieke versie Toekomstvisie publieke versie 1 Inhoudsopgave 1. Onze maatschappelijke opdracht 4 2 De wereld om ons heen 5 2.1 Omgeving 5 2.2 Prognoses 5 2.3 Markt in Enschede 6 2.4 Markt in Hengelo 6 3 Onze missie en

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Bedrijfsstijlen woningcorporaties

Bedrijfsstijlen woningcorporaties Bedrijfsstijlen woningcorporaties Organisatorische concepten (als artikel gepubliceerd in BuildingBussiness 2005) Dr.ir. Vincent Gruis Afdeling Real Estate & Housing Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN 2012-2015 Woningbouwvereniging Oudewater Klantgericht Communicatief Betrokken Ambitieus Ontwikkelen Inleiding Het ondernemingsplan 2012-2015 biedt ons de kaders waarbinnen wij de komende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend.

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Visiedocument Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Onze visie en ambitie De ontwikkelingen in de corporatiewereld volgen elkaar in hoog tempo op. Om er een paar te noemen: de maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

DrieKamerModel. Johan Conijn

DrieKamerModel. Johan Conijn DrieKamerModel Johan Conijn 18 september 2012 DrieKamerModel Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor een corporatie. Het is een antwoord in de al langlopende discussie over

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen?

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? van Vliet FAMO Regiobijeenkomsten 2011 April 2011 #1282874 Agenda BNG missie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder Profiel Woningbedrijf Velsen Directeur-bestuurder Achtergrond Woningbedrijf Velsen is een financieel gezonde en met circa 6800 verhuureenheden de grootste woningcorporatie in Velsen. Daarnaast verhuurt

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie