MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014"

Transcriptie

1 MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014 De portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst agendeert dit memo ter kennisgeving in de regioraad. De verbetervoorstellen kwamen ook aan de orde in het gecombineerd overleg van de portefeuillehouders AZ, de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst en de Commissie AZ op 4 februari Een toelichting geeft de portefeuillehouder in de voorsessie Toekomst Regionale Samenwerking van de Regioraad van 4 maart Aanvullende ideeën voor verbetervoorstellen kunnen (regio)raadsleden aandragen bij de portefeuillehouder en/of de secretaris: rechtstreeks of in de voorsessie Toekomst Regionale Samenwerking van de Regioraad van 4 maart In juni 2012 besloot de regioraad een dialoog te starten over de toekomst van de regionale samenwerking. Dit leidde tot een voorstel voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking dat in het najaar van 2013 is voorgelegd aan de stadsregio gemeenten. Uit de dialoog en de behandeling in raden komt naar voren dat de betrokkenheid van raadsleden bij regionale samenwerking een belangrijk aspect is en blijft. Mogelijkheden voor optimalisatie van het functioneren van de samenwerking moeten worden doorgevoerd. De context waarin de Stadsregio Amsterdam zich in 2014 bevindt (einde bestuursperiode, begin nieuwe bestuursperiode, doorontwikkeling samenwerking (naar vervoerregio en mogelijke opschaling naar metropoolregio) biedt kansen om een aantal verbeteringen door te voeren om de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van de regionale bestuurders, (regio-) raadsleden bij de Stadsregio te vergroten. Een grotere betrokkenheid verstevigt immers het belang en daarmee de (bestuurs)kracht en toekomstbestendigheid van de regionale samenwerking. Het doel daarbij is dat regionale bestuurders de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking zien bij het realiseren van de eigen lokale ambities. De Stadsregio moeten zij ook beschouwen als iets dat van henzelf is en niet als een organisatie op afstand waar ze periodiek mee te maken hebben. Daarbij is het van belang dat zij weten welke invloed zij hebben, of willen hebben, op het besluitvormingsproces. Dit is enerzijds een kwestie van kennis (imago): het is niet altijd bij iedereen even duidelijk wat de Stadsregio precies doet, wat de rol, verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde van de Stadsregio is en wat deze regionale samenwerking een gemeente oplevert. Bovendien is de Stadsregio niet het enige samenwerkingsverband waar de gemeenten in zitten. Het is bijvoorbeeld niet iedereen duidelijk hoe de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich verhoudt tot de Stadsregio. Hier ligt een taak voor Communicatie om onze informatievoorziening te verbeteren en ook de Stadsregio (en toekomstige Vervoerregio ) beter te positioneren. Een en ander komt ook tot uitdrukking op de Regiodag (mei 2014). Daarnaast is er ook een terugkerende discussie over de democratische legitimiteit van de Stadsregio als verlengd lokaal bestuur. Dit blijft lastig want het is deels inherent aan gemeenschappelijke regelingen. We kunnen ons wel focussen op het verbeteren van de democratische kwaliteit door het besluitvormings- en afstemmingsproces anders, dynamischer, interactiever en effectiever te organiseren. Daarmee vergroten we de betrokkenheid en invloed van gemeenten en wordt zichtbaarder welke resultaten de samenwerking oplevert voor de eigen gemeenten. Het verbetert daarmee ook (de beleving) van de democratische legitimiteit van de Stadsregio. Op basis van diverse evaluaties zijn er verbetervoorstellen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd en voorstellen voor de langere termijn die afhankelijk zijn van wijzigingen in het bestuursmodel bij de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Pagina 1 van 5

2 Verbetervoorstellen Bestuurlijke besluitvorming (korte termijn) Beleidsvoorbereiding Om de regioraadsleden beter te kunnen betrekken bij de onderwerpen die er spelen, moeten ze ook beter geïnformeerd worden tijdens het voortraject naar de regioraad. Dit kan b.v. door het organiseren van (sub) regionale informatiebijeenkomsten, politieke markten (zoals gemeenten werken, bijv. Almere), workshops en excursies etc, maar kan ook door de voorsessies uit te breiden en een meer informatief karakter te geven. De politieke discussie over stadsregionale onderwerpen moet meer en eerder in (sub) regionaal verband plaatsvinden. Dit geeft de gemeenteraadsleden die niet in de regioraad zitten, ook meer gelegenheid om over meer onderwerpen mee te praten (wat ook hun betrokkenheid vergroot). De Stadsregio-organisatie kan meer aansluiten bij het werkveld, onder andere door het vergroten van de interactie en meer vanuit de lokale behoeften naar de strategische opgaven toe te werken i.p.v. andersom. Dit betekent concreet dat de investeringsvisie Weg/OV/Fiets een meer centrale rol moeten gaan spelen, vanaf het prille ontstaan en dat de Stadsregio de beleidsdiscussie op lokaal/subregionaal niveau moet gaan organiseren. Uit te kijken naar mogelijkheden voor regionale debatten op thema-/onderwerp-/subregionaal niveau, bedoeld voor debat en kennisdeling. De bijeenkomsten kunnen ook dienen als voorbereiding op de regioraad. Bijkomend voordeel is dat we deze bijeenkomsten ook voor een bredere doelgroep kunnen organiseren dan alleen de regioraadsleden. Deze bijeenkomst kunnen samen met de gemeenten worden georganiseerd. Er zijn al actieve subregio s waar we bij kunnen aansluiten. Het democratisch proces zal dus meer in de voorbereidende fase, dan in de besluitvormende fase moeten gaan zitten. Dit maakt de Stadsregio ook interessanter voor de regionale media. Media-aandacht geeft ook weer een duidelijker beeld van een democratisch proces, dat weer ten goede komt aan het beeld van de democratische kwaliteit. Wel een punt van aandacht is dat de regioraad (plus voorsessie) interessant genoeg blijft als hier de grote beleidsdocumenten (bijv. de begroting, RVVP/UVP) de laatste bestuurlijke behandeling krijgen. Vergaderingen De regioraad wordt steeds meer het gremium waarin de besluiten officieel worden bekrachtigd en waar in beginsel niet de politieke discussie plaatsvindt. Doordat het belang van het voortraject wordt vergroot, kan de regioraad zelf worden ingekort (c.q. later beginnen). Hiermee is er ook meer ruimte voor de voorsessies. Dit vraagt afwegingen over diverse aspecten (aankondiging, zaal(opstelling), wel/niet live uitzenden etc.) ten behoeve van een juiste de beeldvorming van de voorsessies en regioraad. Een andere gedachte is om de Regioraad en voorsessies (m.n. de sessie verkeer) frequenter te laten plaatsvinden: bv. 6 of 8x per jaar. Voordelen zijn dat je dan zeker weet dat alle raadsleden aanwezig zijn, de beslismomenten sneller op elkaar plaatsvinden, de onderwerpen verser in het geheugen zitten en de agenda per keer minder vol is. Om het vergaderschema af te stemmen op de regionale opgaven moet er meer ruimte zijn voor differentiatie in de frequentie en opzet van vergaderingen met regioraadsleden per beleidsterrein (bijv. voor verkeer en vervoer staan meer vergaderingen gepland in het Pagina 2 van 5

3 jaarschema). Daarnaast kan er ook meer onderscheid gemaakt worden tussen informatieve en adviserende sessies. Om de betrokkenheid en het inzicht in het functioneren van de regioraad bij raden te vergroten kan overwogen worden om bij regioraadsvergaderingen een gemeenteraad uit te nodigen als Gast van de Regioraad. Voorafgaand aan de vergadering kunnen regioraadsleden (uit de eigen gemeente) en medewerkers van de stadregio de gasten ontvangen. Zij kunnen vertellen hoe de regioraad functioneert en hoe raden invloed kunnen uitoefenen. Daarbij kan ook stil gestaan worden bij inhoudelijke onderwerpen (die spelen in de desbetreffende gemeente) of vragen die er leven. De gasten kunnen ook de vergadering van de regioraad of voorsessies volgen. Rol raadsleden Vooral kleinere gemeenten hebben een beperkte vertegenwoordiging in de regioraad. Het heeft de voorkeur dat Raden bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode, naast de benoeming van regioraadsleden, ook personen (bijv. raadsleden die binnen gemeenten actief zijn op beleidsvelden uit het samenwerkingsverband) aanwijzen als deelnemers aan de sessies De Regiodag, die eens in de 4 jaar plaatsvindt (evt. eens per 2 jaar), kan meer als een onderdeel van een groter proces van binding en betrokkenheid met de regio worden georganiseerd i.p.v. hét moment. Dit betekent dat we het vervolgtraject nadrukkelijker moeten inrichten, bv. met excursies, workshops, themasessies en dit los te koppelen van de regiodag. Dit past goed in het streven om nadrukkelijker de verbinding met de gemeenten te zoeken, bv. door het opzetten van relatiebeheer/accountmanagement vanuit de Stadsregio-organisatie. Dit kan georganiseerd worden op inhoudsniveau of op gebiedsniveau (per gemeente of subregio). Regioraadsleden actief ondersteunen bij uitoefening van taak bij voorbereiding regioraad en afleggen verantwoording in eigen raad (bijv. partituur of dia s t.b.v. roluitoefening in eigen raad). Tussentijdse enquête houden onder (regio)raadsleden over betrokkenheid, vergaderingen en stukken. Opzet van de geagendeerde stukken (korte termijn) Een leeswijzer/geannoteerde agenda maken voor de voorsessies/regioraad, met daarin een korte samenvatting van de stukken en de te nemen besluiten. Hierin kunnen we ook duiden wat de relatie tussen het stuk zelf en eventuele onderliggende documenten is. Dit scheelt de regioraadsleden in hun voorbereiding en voorkomt dat ze door de grote hoeveelheid aan informatie de grote lijnen kwijtraken. Zorgen dat de flappen beter zelfstandig leesbaar zijn, dus een goede samenvatting van het stuk bevatten (incl. mogelijke discussiepunten), inclusief de status van het stuk en de rol en bevoegdheid van de Regioraad. In de voorgestelde leeswijzer en de flap ook meer aandacht besteden aan de context waarin het betreffende stuk geagendeerd staat, dus wat zijn de eerdere besluiten geweest, welke relatie is er met andere besluiten en wat is het vervolgproces? Dit ook te doen voor de wijze waarop wij digitale informatie aanbieden. Dus niet zomaar alles in een keer ergens neerzetten, maar de informatie gelaagd aanbieden (met doorlinken van hoofdlijn naar onderliggende stukken) en voorzien van een context. NB. We gaan onze informatie (vergaderstukken, agenda s, onderliggende notities etc.) zoveel mogelijk digitaal aanbieden. Pagina 3 van 5

4 De termijnagenda tijdig en helder communiceren (en actualiseren), inclusief fasering van projecten/documenten, zodat iedereen weet wanneer betreffende stukken geagendeerd worden. Maak duidelijk kenbaar op welke wijze het voorstel tot stand is gekomen, welke partijen we betrokken hebben en wat er met hun input is gedaan, versterkt ook het beeld van de democratische kwaliteit. Er kan een duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen de A en B punten voor de portefeuillehouderscommissies en regioraad, waarbij de punten die zich niet lenen voor discussie c.q. politiek niet gevoelig liggen eerder als A-punt worden aangemerkt en dat alleen de B punten besproken worden. Dit voorkomt dat belangrijke onderwerpen door de hoeveelheid aan agendapunten niet of nauwelijks aan de orde komen. Natuurlijk staat het de portefeuillehouderscommissies en regioraad vrij om alsnog over de A-punten vragen te stellen of het bij het vaststellen van de agenda te promoveren naar een B-punt. Verbetervoorstellen bij doorontwikkeling samenwerking (lange termijn) Optimalisatie bestuursmodel De regionale bestuurders kunnen meer betrokken worden door het zwaartepunt van de samenwerking te verschuiven van het DB naar de portefeuillehouders. Door een omvorming van de huidige portefeuillehoudersoverleggen naar portefeuillehouderscommissies met eigen taken en bevoegdheden, komt de kennis en verantwoordelijkheid minder exclusief bij het DB te liggen. Dit vergroot de rol en invloed van lokale bestuurders op de regionale besluitvorming en geeft hen een positie om de lokale standpunten naar voren te brengen. De rol van het DB en de werkwijze binnen de portefeuillehouderscommissies zal nog onderwerp van gesprek worden. NB. De eerder gehanteerde naam van bestuurscommissie bleek tot verwarring te leiden en daarom wordt (voorlopig) portefeuillehouderscommissies gehanteerd. Het doorvoeren van ideeën voor een nieuw bestuursmodel met portefeuillehouders-commissies, waarbij het zwaartepunt ligt bij de portefeuillehouders (besluitvormende taak), leidt ook tot afwegingen rond de rol en positie van (regio)raadsleden (en overleggremia) bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Het onderstaande schema is een mogelijke weergave van het beleidsproces (waarbij de rol van een DB gericht is op coördinatie en afstemming), Een adviescommissie van (regio)raadsleden kan de portefeuillehouders voorafgaand aan besluitvorming adviseren (evt. kan daar ook inspraak plaatsvinden). Daarnaast kunnen portefeuillehouders bijeenkomsten organiseren om raadsleden (per subregio/per thema) te raadplegen bij de beleidsvoorbereiding. De voorsessie van de regioraad richt zich op de behandeling van voorstellen die ter besluitvorming voorliggen in de regioraad. Mogelijke opzet van een gewijzigd bestuursmodel. Het DB heeft hierbij een coördinerende rol. Pagina 4 van 5

5 Als we gaan werken met een nieuw bestuursmodel zal er ook binnen het MRA-veld meer aansluiting gezocht moeten worden met bestaande overleggen en gremia om overlap en onduidelijkheid te voorkomen. Dit geldt ook voor het gehele communicatieve traject, waarbij Stadsregio en MRA nu nog afzonderlijk van elkaar communiceren, met een grote overlap aan onderwerpen. Inspraak De inspraak, die nu nog aan het begin van de voorsessies plaatsvindt, kan beter eerder in het besluitvormingstraject worden georganiseerd, bv. aan het begin van de portefeuillehouderscommissies, op een moment dat er ook nog iets met de inspraak gedaan kan worden. Het positioneert de Stadsregio dan ook meer als een platform dat voor burgers/ belanghebbenden relevant is. Dit betekent dat de portefeuillehouderscommissies deels in openbaarheid moeten verlopen, waarna de besluitvorming in beslotenheid kan plaatsvinden. Pagina 5 van 5

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam Ieder Kind Wint - Zorg voor de toekomst, beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam, 16 december 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie