Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA"

Transcriptie

1 Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Typering De grote late adept (hierna: GLA) is in 2005 ontstaan na een traject waarin twee corporaties al langer zeer intensief met elkaar samenwerkten. De corporatie werkt in een grote stad en in tien omliggende gemeenten, met samen meer dan inwoners. In totaal heeft GLA woningen anno De corporatie bezit ongeveer 25 %van alle woningen (huur en koop) in de grote stad en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de stad. De corporatie is opgedeeld in een negental districten die integraal verantwoordelijk zijn voor hun eigen gebied. Er werken 432 (FTE) medewerkers. Het woningbezit is divers. Interne organisatie in 2000 Omdat GLA pas in 2005 is ontstaan, wordt het beeld over het jaar 2000 als samenvoeging van deze rechtsvoorgangers gereconstrueerd. Geen van de rechtsvoorgangers noemt zichzelf een maatschappelijke onderneming anno De geïnterviewden onderschrijven dat. Missie en doelen In de missie staat de klant centraal en richt GLA zich op een totaalconcept van wonen, diensten en eigendomsverhoudingen (energie, internet, vormen van huur en koop). Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan die doelgroepen die moeilijk in eigen huisvesting kunnen voorzien (Bron: jaarverslagen 2000). Uit de interviews blijkt dat GLA experimenteert met nieuwe producten en diensten zoals abonnementen voor het onderhoud dat de huurder voor zijn rekening moet nemen. Tevens blijkt dat het 'zorgen voor de bewoner' een belangrijke plaats in neemt. De uitspraak "wij weten wel wat goed voor de bewoners is" wordt in de interviews meerdere malen hierbij geplaatst. Bekostiging GLA wil haar continuïteit waarborgen en een solide financiële basis hebben. Er wordt gewerkt met financiële meerjarenprognoses en gestuurd op normen voor onder andere de solvabiliteit. Het vermogen wordt vooral ingezet voor nieuwbouw, onderhoud en herstructurering. Eén van de rechtsvoorgangers verkoopt woningen. De reden is niet om inkomsten te genereren en daarmee de primaire doelgroep te helpen, maar om het werkgebied te verkleinen en de focus te vergroten. Maatschappelijke inbedding De samenwerking met belanghouders wordt in 2000 vooral door de directeur-bestuurder vormgegeven en opgepakt. In de interviews wordt het geduid als bestuurders onder elkaar die samenwerken en vervolgens de organisatie daarin meenemen. Er worden diverse samenwerkingsovereenkomsten gesloten met organisaties op het gebied van wonen en zorg, welzijnsorganisaties etc. Met de grote stad is er een volkshuisvestingsconvenant (Bron: jaarverslagen 2000). De samenwerking met huurdervertegenwoordigers is georganiseerd in een koepel of raad voor strategische samenwerking met daaronder de bewonerscommissies per complex voor meer operationele zaken. Verantwoording Het belangrijkste verantwoordingsinstrument is het jaarverslag. De jaarverslagen behandelen vooral de

2 activiteiten van GLA, het functioneren van de organisatie en het toezicht erop. Uit de interviews blijkt dat er in 2000 veel aandacht is voor de financiële verantwoording van GLA. De verantwoording is vooral gericht op de professionals, toezichthouders. Bestuur Er is sprake van een tweelagen structuur, waarbij de scheiding tussen bestuur en toezicht niet altijd even strikt wordt gevolgd: "in 2000 zit de toezichthouder soms op de stoel van de bestuurder". Er zijn bij beide rechtsvoorgangers in totaal vier directeur-bestuurders in Hun beleidsvrijheden en verantwoordelijkheden zijn vrij groot. Richting de organisatie leidt dat tot strakke sturing. Toezicht De RvC houdt toezicht op de activiteiten van de organisatie op basis van informatie die aan de RvC wordt verstrekt in de vorm van onder andere kwartaalrapportages, jaarverslag, begroting en themabijeenkomsten. Uit de interviews blijkt dat het op het gebied van toezicht in 2000 vooral gaat om financiële informatie en investeringsvoorstellen. Dat hangt ook samen met de nadruk op de bouwactiviteiten binnen GLA. Interne strategie De strategische sturing vindt plaats op basis van het ondernemingsplan en de voorraadstrategie. De strategische doelen worden vertaald in kritieke succesfactoren, prestatie-indicatoren en normen die worden opgenomen in een balanced scorecard. Uit de interviews blijkt dat de directeur-bestuurder zelf het hele ondernemingsplan maakte en werd ondersteund door beleidsmedewerkers van de afdeling strategie. Het plan bleef daardoor vooral voor managers, beleidsmedewerkers en directie. Medewerkers deden er niet zoveel mee. Klantgerichte / vraaggestuurde organisatie Voor GLA is klantgerichtheid één van de speerpunten. De organisatie bevindt zich in een transformatie van traditioneel productgericht naar klantgericht (Bron: jaarverslag 2000). Er zijn nog geen structurele metingen van klanttevredenheid bij GLA in Uit de interviews blijkt dat in 2000 gold: "wij maken uit wat er goed is voor de klant" en "we zorgen goed voor onze klanten ". Organisatiestructuur GLA kent een rayonstructuur in De functioneel ingerichte organisatie werd gewisseld voor een geografische indeling om de dienstverlening dichter bij de klant te brengen (Bron: jaarverslagen 2000). Er is een grote eigen onderhoudsdienst. Ondernemersgedrag Het ondernemersgedrag bij GLA komt vooral tot uiting in een gebiedsgerichte werkwijze om in de wijken en buurten actief te zijn. Daarnaast zijn er voor 2000 risicovolle projecten opgestart die blijk geven van ondernemersgedrag. Medewerkers Met de nieuwe organisatiestructuur en gewenste cultuur staat voor de medewerkers van GLA een behoorlijke verandering te wachten. Het gedrag dient te veranderen van "wij weten wel wat goed voor u is" naar het zich daadwerkelijk verplaatsen in de klant. Bedrijfsvoering In 2000 is er bij GLA nog weinig traditie voor het expliciet maken van afwegingen tussen maatschappelijke en financiële criteria en voor sturing op efficiëntie. De informatievoorziening en managementinformatie zijn er wel, maar zijn vooral financieel gericht en staan voor de overige velden nog in de kinderschoenen.

3 Dat blijkt ook uit het in de interviews genoemde voorbeeld dat bij het samenstellen van het jaarverslag nog veel nagebeld en uitgezocht moest worden. Interne organisatie in 2010 Na de fusie in 2005 is er sprake van één organisatie. In 2010 noemt GLA zichzelf een maatschappelijke onderneming in onder andere de koersnotitie. De geïnterviewden zien hun corporatie ook als maatschappelijke onderneming in Missie en doelen De missie is in 2010: "GLA is een verhuurbedrijf. Wij verhuren woningen aan iedereen, waarbij we ons richten op die klanten die zich thuis voelen in ons product en bij onze dienstverlening. We hebben bijzondere aandacht voor klanten die minder redzaam zijn en extra hulp behoeven. GLA is van wonen, wonen is van onze klant en we treffen onze klant in de buurt" (Bron: koersplan 2010:4). Buurt- of wijkgericht werken is het handelsmerk van GLA. De corporatie verstaat hieronder zowel het bouwen, exploiteren en onderhouden van woningen en voorzieningen, als het stimuleren van (buurt)activiteiten die bijdragen aan prettig wonen, leefbaarheid en veiligheid. GLA richt zich daarbij op het aanpakken van specifieke vraagstukken, vooral als het gaat om problematiek achter de voordeur en buurtontmoeting" (Bron: visitatierapport 2011:7). Uit de interviews blijkt dat de missie ten opzichte van het jaar 2000 is veranderd. De oriëntatie op de klant is toegenomen waarbij de nadruk is komen te liggen op de benadering dat het merendeel van de huurders zelfredzame mensen zijn die in staat worden gesteld om als het om wonen gaat eigen keuzes te maken. We laten zoveel als mogelijk door de klant zelf bepalen. We kijken nu veel meer vanuit de behoeften van de klant en zijn veel fijnmaziger geworden in het gebiedsgericht werken. Het basale doel is echter hetzelfde gebleven: goede woningen voor een betaalbare prijs. Bekostiging Er is in 2010 bij GLA uitgebreid aandacht voor de financiële positie, voor risicobeheersing en voor een rendementsbenadering op vastgoed. Het rendement op vastgoed wordt gebruikt voor de financiering van onrendabele toppen. Het rendement wordt, na een correctie voor risico's (risicobuffer) maatschappelijk geïnvesteerd. Er worden, net als in 2000, woningen verkocht maar niet om de andere taken mogelijk te maken: ons solide financiële beleid zorgt ervoor dat we niet afhankelijk zijn van de verkoopopbrengsten (Bron: jaarverslag 2010:5). Uit de interviews blijkt dat er het besef groeit dat alles wat men wil doen moet betalen uit de corporatie zelf, uit de waarde van de woningen bijvoorbeeld. De belangrijkste financiële bronnen daarvoor zijn (naast de huren, red.) winst uit projectontwikkeling en verkoop. De investeringsruimte en 'stille reserves' worden steeds meer inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt er gekeken naar risico s die actuele ontwikkelingen met zich meebrengen. Maatschappelijke inbedding Door de gebiedsgerichte werkwijze is er bij GLA sprake van een grote verscheidenheid van belanghouders op verschillende niveaus. De belangrijkste belanghouders zijn: huurders-(vertegenwoordigers), gemeenten, zorg en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, collega-corporaties, politie en projectontwikkelaars. Met diverse belanghouders heeft GLA formele afspraken in prestatieafspraken, convenanten of buurtcontracten (39 stuks) (Bron: jaarverslag 2010:18). Wederkerigheid in de samenwerking is belangrijk. Wij kennen de belangen en mogelijkheden van onze belanghouders en weten hun inbreng te beïnvloeden. We kiezen voor organisaties waarmee we goed kunnen samenwerken,

4 die congruent zijn met onze doelen en waar je samenwerkt op basis van wederkerigheid" (Bron: koersplan 2010:17). Door deze formele afspraken, belanghouderspanels en een belanghoudersonderzoek is er sprake van invloed van belanghouders op het beleid van GLA. Bij de huurdervertegenwoordigers is er sprake van de keuze om dat in de gebiedsgerichte werkwijze in te vullen. Bewonersinitatieven worden ondersteund en er is sprake van georganiseerd overleg. GVA is ondanks de inspanningen nog niet goed geslaagd in het vormgeven van een centrale huurdersorganisatie die directe invloed uitoefent op het beleid (Bron: visitatierapport 2011:9). Er is overigens wel een centrale organisatie, maar die kampt met vraag van legitimiteit (Bron: jaarverslag 2010:36). In de visie van GLA is inspraak en betrokkenheid in de wijken en buurten van groter belang dan een centraal overlegorgaan: "Dus wij starten, in plaats van dat we ons richten op de (...) georganiseerde huurder die in de wet een positie heeft, bij de mensen die maandelijks huur betalen ( ). En dat vinden wij eigenlijk veel belangrijker dan wat de huurdervertegenwoordiger ervan vindt" (Bron: interview managementteam en beleidsmedewerkers). Verantwoording Als maatschappelijke ondernemer zijn we transparant en leggen verantwoording af voor de keuzes die wij maken" (Bron: koersplan 2010:5). In 2010 wordt het jaarverslag gebruikt om verantwoording af te leggen: In dit jaarverslag proberen we zo feitelijk mogelijk verslag te doen van onze resultaten in De verantwoording richt zich, net zoals in 2000, vooral op de geleverde prestaties. Maar ik heb het idee dat in de loop der jaren, stellige indruk dat in de loop der jaren, het aantal belanghouders veel groter geworden is, en dat we daar ook veel meer verantwoording naar willen afleggen (Bron: interview RvC). Uit de interviews blijkt dat de verantwoording veel transparanter en opener is geworden en meer wordt gericht op klanten. In 2010 is het gewicht van de financiële informatie in de verantwoording minder groot dan in Er is daardoor ook meer aandacht voor niet-financiële verantwoording. Bestuur Er is een strakker mandaat richting de RvC en meer ruimte in de organisatie gegeven aan de uitvoering. Er zijn twee directeur-bestuurders in Uit de interviews blijkt dat de scheiding tussen bestuur en toezicht duidelijker is geworden. Het is zo dat er wel degelijk grote mate van vrijheid is van het bestuur van het besturen van deze organisatie, uiteraard op basis van een meerjarenplan. Uiteraard op basis van koers. Uiteraard op basis van een jaarplan en een begroting, budget (Bron: interview RvC). Toezicht De RvC oefent toezicht uit op het bestuur. De uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties zijn vertaald in profielschetsen, taakverdeling en werkwijze. Met de directie zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening. Onder meer op basis van kwartaalrapportages houdt de RvC zorgvuldig toezicht op geleverde prestaties van GLA. Uit de interviews blijkt dat toezicht in 2010 meer focus heeft als het gaat om een afwegingskader om besluiten te toetsen: klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde en dat daarnaast in 2010 veel meer aandacht is voor risicomanagement en de bedrijfskosten. Tevens blijkt dat toezicht houden transparanter is geworden, onder andere door de bredere en meer diepgaande informatieverstrekking aan de RvC. In die informatieverstrekking neemt financiële informatie een minder belangrijke rol in maar ligt de nadruk meer op legitimatie en integriteit. Interne strategie De organisatiebesturing kent zijn oorsprong in het meerjaren Koersplan met de effecten die GLA wil bereiken. "Er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de wijken/buurten en haar medewerkers om hieraan een bijdrage en (eigen) invulling te geven. Er wordt gestuurd op de effecten door koersdoelen, strategie en beleid, begroting en individuele (project)besluiten" (Bron: visitatierapport 2011). De basis

5 voor het Koersplan ligt in de eigen strategische visie, de informatie over behoeften van belanghouders en de Woonvisie van de gemeente. "Een nadere concretisering van deze opgaven vindt plaats in de buurtcontracten die in diverse buurten zijn afgesloten" (Bron: visitatierapport 2011). "Voor het sturen van de organisatie wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerde periodieke managementinformatie die is gebaseerd op de Balanced Score Card. Dit sturinginstrument wordt gebruikt door zowel het management, de directie als de RvC. Hiermee is geborgd dat alle lagen in de organisatie met dezelfde informatie werken en op dezelfde doelen sturen" (Bron: jaarverslag 2010). Het afwegingskader dat bij deze informatie wordt gebruikt voor het nemen van besluiten bestaat uit drie waarden: klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde. "Bij het maken van onze afwegingen wegen we deze waarden. Vanuit onze missie is de volgorde bepaald: klant vastgoed bedrijf. Deze waardecreatie beschouwen wij als ons maatschappelijke rendement en is onze bijdrage aan de samenleving. Onze hoofddoelstelling is dan ook om, naar vermogen, zoveel mogelijk waarde te creëren" (Bron: koersplan 2010). Klantgericht / vraaggestuurd "Met onze koers geven we richting aan de ambitie om een klantgestuurde organisatie te worden. Klantsturing betekent voor ons dat het gedrag van de klant het vertrekpunt is voor ons beleid en onze dagelijkse dienstverlening" (Bron: jaarverslag 2010). GLA werkte al klantgericht en dat wordt ook herkend door belanghouders (Bron: toetsing koersplan 2011). De klantwaarde staat dan ook voorop bij het nemen van besluiten. De corporatie nam een aantal initiatieven om de klantgerichtheid te vergroten. De klanttevredenheid wordt gemeten aan de hand van panels, onderzoek en in dagelijks contact met de huurders (Bron: visitatierapport 2011). Uit de interviews blijkt dat er grote stappen zijn gezet op gebied van klantgerichtheid. "Onze klanten zijn goed zelfredzaam, er wordt dus minder 'voor de klant gezorgd' en we zorgen er nu meer voor dat we de klant mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen". "We willen nu zoveel mogelijk door de klant laten bepalen zodat wij niet meer uitmaken wat goed is voor de klant". Organisatiestructuur De organisatiestructuur van GLA is in 2010 op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van 2000; de verdeling in (negen) districten (buurten/wijken) blijft een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is het dagelijkse onderhoud nu ook naar de districten gebracht (in plaats van centraal). Er is wel nog een centrale afdeling voor projectontwikkeling / nieuwbouw. Door de corporatie op te delen in een negental districten die verantwoordelijk zijn voor hun eigen gebied, wordt het klein vormgegeven. Binnen de negen districten wordt gebiedsgericht gewerkt. De verantwoordelijkheden worden nadrukkelijk laag (lager dan in 2000) in de organisatie belegd en er is een sterke focus op de individuele klant en de problematiek in de specifieke wijk en buurt. Dit leidt tot verschil in keuzes tussen de verschillende districten en tot een gedifferentieerd beeld richting de buitenwereld (Bron: visitatierapport 2011). Medewerkers krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid, blijkt uit de interviews. Tegelijkertijd is mede door de districten (met eigen werkwijzen) voor nieuwe medewerkers niet altijd snel duidelijk "hoe het hier werkt". Het woord "fluïde" wordt in dit verband vaker genoemd, bijvoorbeeld als het over besluitvorming en de organisatiestructuur gaat. Ondernemersgedrag Het ondernemende komt bij GLA naar voren in het gebiedsgericht werken. Daar krijgen medewerkers veel verantwoordelijkheden en werkt de corporatie samen met andere partijen aan vraagstukken in de wijk. Uit de interviews blijkt dat in 2010 ondernemersgedrag niet alleen meer bij de directie is belegd "ondernemerschap is niet alleen meer een taak van de top, dat is veranderd we bieden nu ruimte aan de

6 medewerkers. Zij maken hun eigen afwegingen van de drie belangen/waarden. Het gedrag en de houding van medewerkers is wel veranderd, ze weten dat ondernemerschap nooit klaar is". Het beste komt dat ondernemerschap in de districten naar voren in de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers: "Onze medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat past". Medewerkers In 2010 zijn er ten opzichte van het jaar 2000 veel nieuwe medewerkers bij GLA. "Na de vervlechting van beide rechtsvoorgangers is er een enorme verversing van medewerkers opgetreden" (Bron: interview managementteam en beleidsmedewerkers). Onze integrale benadering waarbij iedere medewerker een afweging moet kunnen maken tussen klant vastgoed bedrijf vraagt veel van de competentieontwikkeling van onze medewerkers. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en geven medewerkers ruimte om te doen wat past in de wijk (Bron: koersplan 2011). Uit de interviews blijkt dat de meest wezenlijke verandering van de medewerkers is de verplaatsing in de klant. "De betrokkenheid richting organisatie (die er was in 2000) is nu verschoven naar betrokkenheid bij het district en bij de klant en diens vraagstuk. Soms slaan we daarin door. Die betrokkenheid en bevlogenheid leidt tot zoveel actie dat evalueren ondergesneeuwd raakt" (Bron: interview managementteam en beleidsmedewerkers). Bedrijfsvoering Uit de interviews blijkt dat het relatieve gewicht van financiële informatie in de bedrijfsvoering minder is in 2010, er is meer aandacht voor maatschappelijke indicatoren en indicatoren die over klanten gaan. De kwaliteit van de informatie (ook van de financiële informatie) is volgens de geïnterviewden fors verbeterd. En wordt er in 2010 bewuster met kosten omgegaan, er worden afwegingen gemaakt ten aanzien van wat iets mag kosten en wat het op moet leveren. De corporatie gaat bewust om met de uitgaven en staat stil bij efficiëntie van werkwijzen. Er is een aantal dochterondernemingen waarin werkzaamheden zijn ondergebracht als dat om juridische redenen of vanwege risicospreiding nodig is.

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA Interne organisatie GVA in 2000 Omdat er in 2000 nog sprake was van twee rechtsvoorgangers van GVA, wordt het beeld van de interne organisatie

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA Typering De kleine late adept (hierna: KLA) werkt in één gemeente: een plattelandsgebied in een stadsregio. Er is één centrumkern met 15.500 inwoners

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 Guus Terlingen (FRAEY) en Maarten Groen (Woonbond Kennis- en Adviescentrum) Vandaag De Woningwet over de invloed van huurders

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Investeringsstatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 d.d. 07-02-2013 Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van 28-02-2013 1 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Definities...3 1.3

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen FUNCTIEPROFIEL Manager Wonen bij Waardwonen PublicSpirit mevrouw drs. Jetske Goudsmit partner 15 mei 2017 Organisatie en context Waardwonen is als woningcorporatie actief op het platteland in de dynamische

Nadere informatie

DrieKamerModel. Johan Conijn

DrieKamerModel. Johan Conijn DrieKamerModel Johan Conijn 18 september 2012 DrieKamerModel Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor een corporatie. Het is een antwoord in de al langlopende discussie over

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol

Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol Raad van Commissarissen en het Bestuur van woningstichting Berg en Terblijt April 2017 Wst. Berg&Terblijt 1 Inleiding Intern toezicht is

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Visitatie 2015 Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader Inhoud Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Presteren naar opgaven en ambities Presteren volgens belanghebbenden Aandachtspunten

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Wie we zijn. Missie Beter Wonen

Wie we zijn. Missie Beter Wonen Wie we zijn Missie Beter Wonen Beter Wonen is een herkenbare aanbieder in haar werkgebied en levert een kwalitatief goed, gevarieerd en betaalbaar pakket aan woonproducten en woondiensten voor een brede

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius.

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius. 1. Inleiding Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden

Visie op besturen en toezicht houden Visie op besturen en toezicht houden Inleiding In dit document legt de Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Stadgenoot beknopt haar visie vast op besturen en toezicht houden, zoals bedoeld

Nadere informatie

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015 Herziene Woningwet Stappenplan implementatie Mei 2015 Datum Juni 2015 Postbus 1086 2302 BB LEIDEN Witte Singel 93 2311 BR LEIDEN T. (071) 572 75 55 www.hofmeier.nl Inleiding Woningcorporaties moeten zich

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo. Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht

Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo. Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht Programma 15:30-17:00 Presentatie over de Utrechtse manier van sturing en verantwoording 17:00 17:30 Pauze 17:30

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht. TBV Wonen. ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht. TBV Wonen. ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Twee leden Raad van Toezicht TBV Wonen ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos TBV Wonen TBV Wonen is een betrokken en klantgerichte woningcorporatie met ruim

Nadere informatie

Woningstichting Welbions. Rapport van Aanbevelingen

Woningstichting Welbions. Rapport van Aanbevelingen Woningstichting Welbions Rapport van Aanbevelingen Utrecht, juni 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Profiel. Lefier. Drie leden directieteam

Profiel. Lefier. Drie leden directieteam Profiel Lefier Drie leden directieteam 1 Lefier Lefier is een vernieuwende wooncorporatie in Noord-Nederland die op 1 januari 2009 is ontstaan door een fusie van de corporaties; In (Groningen), Volksbelang

Nadere informatie

Toezichtsvisie Toezichts- en toetsingskader Informatiereglement

Toezichtsvisie Toezichts- en toetsingskader Informatiereglement Toezichtsvisie Toezichts- en toetsingskader Informatiereglement Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Toezicht visie Woonkwartier... 3 3. Toezichtkader

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Ondernemingsplan Focus. Visie

Ondernemingsplan Focus. Visie Ondernemingsplan 2011-2013 Focus Visie + Waar Voor wocom leeft wonen in de Ondernemingsplan WoCom waar wonen leeft! vijf gemeenten waar zij werkzaam is. Voor Someren, Helmond, Heeze/Leende, Cranendonck

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie