AT Osborne. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AT Osborne. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"

Transcriptie

1 AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

2 Maatschappelijk Verantwoord Onder nemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap bij wijze van zelfverklaring heeft een beperkte betekenis. AT Osborne hecht meer belang aan het Ir. drs. W.A.A.M. oordeel van haar medewerkers, klanten en overige (Wim) Demmers Directievoorzitter samenwerkingspartners voor wie wij een betekenis willen hebben die verder gaat dan sec werkgever, dienst verlener of relatie. Lastig om deze betekenis in generieke termen te vatten. Wij zeggen het ook liever door ons handelen. Met onze MVO rapportage pogen wij u daarvan een indruk te geven. Missie en visie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een breed terrein waar moeiteloos veel thema s in passen. Dichtbij jezelf blijven is ons motto. AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op. Daar zijn wij sterk in en die kracht willen wij ook belangeloos inzetten voor de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ingebed in onze bedrijfsprocessen. De thema s Maatschappij, Klanten, Medewerkers en Financieel sluiten aan bij de wijze waarop we ook op andere fronten verantwoording afleggen, namelijk het INK-model. Tegelijkertijd komen deze thema s goed overeen met de bekende P s van People, Planet, Project en Profit. Per thema hanteren wij een motto en concrete ambities. U leest in deze rapportage hoe wij die ambities realiseren en welke aantoonbare prestaties we bereiken. Dat meten we aan de hand van onafhankelijke onderzoeken. De scores zien wij niet als doel op zich maar als middel om onze dienstverlening meetbaar en transparant te maken. Missie en visie AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

3 Klanten AT Osborne streeft naar een duurzame relatie met de opdrachtgever

4 Ambitie Aanpak Indicatoren / resultaten AT Osborne streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid. We sturen in ons beleid op thema s die onze opdrachtgevers van belang vinden én die meetbaar zijn. Die thema s zijn bijvoorbeeld: Een goede samenwerkingspartner; Kennis van zaken; Efficiënt en daadkrachtig; Betrouwbaar. In de rangorde van reputaties van adviesbureaus staat AT Osborne op de 2e plaats.* AT Osborne scoort bovengemiddeld op: Servicegerichtheid (organisatie waar je prettig mee samenwerkt, heeft kennis van zaken, aanspreekbaar als er problemen zijn); Bedrijfsmatige Werkwijze (sterk in managen van processen); Innovatief (realiseert spraakmakende projecten, durft uitdagingen aan te gaan); Maatschappelijk Verantwoord (betrouwbaar, afspraak is afspraak ). Bij de meting naar Klanten-loyaliteit staat AT Osborne met stip op 1 bij de Nederlandse Adviesbureaus. *Bron: prof.dr. C. van Riel, Erasmus Universiteit R dam, Reputatiemonitor 2012 AT Osborne maakt werk van partnerships met klanten, gericht op kennisuitwisseling. De gemeente Amsterdam en AT Osborne hebben een samenwerkingsovereenkomst met als doel dat beide partijen de kennis die is opgedaan met de Noord- Zuidlijn ook inzetten voor andere projecten. De organisaties werken daarbij wederzijds aan de ontwikkeling en kennisvergroting van hun medewerkers. De website noordzuidlijnkennis.net is een bron voor online kennisdeling en een platform voor discussie. De website, met kennis voor en door experts, is voor iedereen toegankelijk. AT Osborne denkt mee over de vraagstukken van morgen. Het AT Osborne Research en Development Fonds biedt medewerkers tijd en faciliteiten voor onderzoek en publicaties. In samenwerking met klanten werpen wisselende teams nieuw licht op actuele vraagstukken. De juristen van Legal brengen ontwikkelingen in de wet- en regelgeving actief onder de aandacht. Met de Legal Simulator krijgen gemeenten, provincies en waterschappen snel zicht op de effecten van het nieuwe omgevingsrecht. Klanten AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

5 Medewerkers AT Osborne wil een goede werkgever zijn

6 Eddy Westerveld Ik kreeg de ruimte om te promoveren, dat levert nieuwe inzichten op voor het managen van complexe infrastructurele projecten. Ambitie Aanpak Indicatoren / resultaten AT Osborne streeft naar een hoge mate van medewerkers tevredenheid. AT Osborne wil uitstekende loopbaanmogelijkheden bieden. AT Osborne wil nieuwe kennis binnenhalen en jongeren kansen geven om zich te ontplooien. Medewerkers krijgen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. AT Osborne werkt al jaren via het concept van Het Nieuwe Werken. Dat gaat verder dan werken op andere tijden en plaatsen, waarvoor we medewerkers faciliteren. Initiatief en creativiteit bepalen de bedrijfscultuur waarin medewerkers hun professionele ambities waar kunnen maken. Medewerkers krijgen de ruimte zich te ontwikkelen zodat ze tot de voorlopers in hun vakgebied behoren. Alle nieuwe medewerkers krijgen een training gericht op de nieuwste inzichten rondom bv. projectbeheersing, risicomanagement of financiën. Ook daarna zijn er ontwikkelmogelijkheden via de AT Osborne Academy, het AT Osborne Research & Development Fonds en externe trainingen. Er is actief contact met onderwijsinstellingen. Stagiaires, afstudeerders en starters op de arbeidsmarkt krijgen kansen, bijvoorbeeld via het YOP-programma. Een ontwikkeltraject dat AT Osborne speciaal voor net afgestudeerden heeft opgezet. In het Intermediair Beste Werkgeversonderzoek* behaalde AT Osborne de derde plaats bij medewerkerstevredenheid (profit en non profit). Vooral de werkinhoud, werksfeer, vrijheid in het werk en flexibel kunnen werken scoren hoog. * Bron: Intermediair Beste Werkgeversonderzoek 2011, het meest recente onderzoek waar AT Osborne aan meedeed. In het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek scoort AT Osborne bovengemiddeld bij de opleidingsbudgetten voor medewerkers en de loopbaanmogelijkheden.* * Bron: Intermediair Beste Werkgevers onderzoek 2011 Jaarlijks krijgen ca. tien jonge academici de kans zich verder te ontwikkelen, als afstudeerder of als deelnemer aan het YOPprogramma. Timon Bruggema AT Osborne waardeert de inbreng van kennis door afstudeerders, ik heb alle ruimte gekregen om te sparren en praktijkkennis van collega s te benutten. Medewerkers AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

7 Maatschappij AT Osborne stelt de eigen kennis beschikbaar voor maatschappelijke projecten

8 Ambitie Aanpak Indicatoren / resultaten AT Osborne werkt aan opdrachten waarbij zoveel mogelijk duurzame elementen gerealiseerd worden. Het benutten van stationsoverkappingen voor zonne-energie leek niet haalbaar. De inzet van AT Osborne heeft er mede toe geleid dat dit toch mogelijk werd bij twee prominente treinstations in Nederland, die van Rotterdam en Utrecht. Spitsvrij is gericht op een betere verkeersdoorstroming in de driehoek Utrecht-Amersfoort- Hilversum. Door een gedragsverandering van frequente autoforensen kunnen we het bestaande wegennet beter benutten. AT Osborne is verantwoordelijk voor het integraal projectmanagement en ontwikkelde de opzet van Spitsvrij. AT Osborne stond aan de basis van diverse burgerparticipatienetwerken, waaronder buurtenergiebedrijven. Bij die initiatieven streeft AT Osborne naar meerdere effecten als: minder kosten voor energie, minder uitstoot van CO2 door gebruik van duurzame bronnen en meer gemeenschap door burgers die samen produceren. AT Osborne streeft bij projecten naar zo n hoog mogelijke waardering volgens de BREAAM-norm. Bijvoorbeeld bij het nieuwe lab van de VU. AT Osborne was opsteller van het PvE en de contracten, en begeleider van het ontwerpproces. Het project heeft op 8 november 2012 de Sustainability Award of the International Union of Railways gewonnen. Uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse blijkt dat Spitsvrij de samenleving ruim 5 miljoen euro aan baten oplevert. Dat is met name vanwege een betere verkeersdoorstroming maar ook door een verbetering van de luchtkwaliteit. Ook internationaal is er belangstelling voor de wijze waarop Spitsvrij het fileprobleem aanpakt. Ernst Bergboer, buurtenergiebedrijf Enschede De inbreng van AT Osborne kwam op het juiste moment en bleek het vonkje voor de kickstart van een breder bewonersinitiatief. Het nieuwe lab van de VU geldt als meest duurzame van Nederland. Het project kreeg het BREAAM-certificaat Excellent. Maatschappij AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

9 Pau Lian Staal, Programma Directeur NETLIPSE Profiteren van de ervaringen van anderen voorkomt dat je in dezelfde valkuilen loopt. Ambitie Aanpak Indicatoren / resultaten AT Osborne zet de eigen expertise in voor maatschappelijke projecten die anders niet gerealiseerd worden. AT Osborne zet haar kennis en ervaring in ten dienste van brancheorganisaties, vakverenigingen en platforms. Cordaid, Nyenrode en AT Osborne zijn een partnership aangegaan en werken samen aan het Urban Change Lab. Een aanpak waarbij high potentials van invloedrijke bedrijven samen met lokale NGO s gaan werken aan business plannen voor duurzame ontwikkeling in sloppenwijken. Innovatieve oplossingen zijn hard nodig omdat de stedelijke bevolking sterk groeit en conventionele methodes niet langer afdoende zijn: AT Osborne vervult een actieve rol in NETLIPSE AT Osborne leverde een concrete bijdrage in de ontwikkeling van nieuwe Breaam-normen van de Dutch Green Building Coucil. AT Osborne is tevens partner van de Dutch Green Building Council. Henri van Eeghen, directeur Cordaid De samenwerking met AT Osborne heeft al meerwaarde bewezen. Cordaid en AT Osborne zijn complementair aan elkaar en we leren over en weer van elkaar. Een kennisnetwerk waarin opdracht gevers, project managers en onderzoekers kennis en ervaring delen en ontwikkelen op het gebied van het project management van grote infrastructuur projecten in Europa. Met als doel betere projecten te realiseren. Jeroen de Jongh, adviseur duurzaam ontwikkelen Ik krijg ruimte om samen met BREAAM NL ideeën te ontwikkelen en draag bij aan duurzame, betaalbare initiatieven. AT Osborne streeft bij het werk aan maatschappelijke projecten naar een aanpak en oplossingen die als voorbeeld kunnen dienen bij vergelijkbare vraagstukken. Met het organiseren van Ronde Tafels en de jaarlijkse Beeldenstormlezing stimuleert AT Osborne de uitwisseling van kennis en ervaring. AT Osborne organiseert dat in samenwerking met Nyenrode en vertegenwoordigers van andere kennisinstellingen. Wetenschappelijke kennis en praktische kennis komen zo bij elkaar. Tijdens de Ronde Tafel Vastgoedmanagement wisselen vastgoedambtenaren, specialisten van AT Osborne en andere ervaringsdeskundigen kennis, ervaring en ideeën uit. Keynote speakers als Jozias Van Aartsen en Otto Raspe geven bij Beeldenstormlezingen hun visie op actuele onderwerpen als Metropoolvorming in Nederland en de Compacte Overheid. De aansluitende debatten en workshops bevorderen de uitwisseling van ideeën. Maatschappij AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

10 Ambitie Aanpak Indicatoren / resultaten AT Osborne steunt initiatieven van medewerkers die zich in hun vrije tijd inzetten voor de samenleving. Ook kleine beetjes helpen. AT Osborne is zich bij haar dienstverlening en bedrijfsvoering bewust van de effecten op het milieu. Tour for Life. Negen Osborners overwinnen meter hoogteverschil en een afstand van 1200 km. Jarige Osborners laten de taart voor een keer staan en sponsoren Gloria Estela Lopez in El Salvador. Medewerkers beschikken over een eigen mobiliteitsbudget. Ter vermindering van CO2 uitstoot krijgen OV en fietsgebruik, flex- en telewerken daarbij extra stimulans. In de bedrijfsvoering is er oog voor het milieu. Zo hebben eigenaar Triodos en huurder AT Osborne samen gezorgd voor een aanzienlijke verbetering van de milieukwaliteit. Artsen zonder Grenzen ontvangt een bedrag van ,56 euro. Zij beschikt nu over een naaimachine zodat ze in haar inkomen kan voorzien. Maatschappij AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

11 Financieel AT Osborne wil betrokkenheid tonen bij de samenleving

12 Ambitie Aanpak Indicatoren / resultaten AT Osborne wil met haar dienstverlening een positieve impact hebben op de samenleving. AT Osborne wil de betrokkenheid van medewerkers vergroten door ze aandeelhouder te laten zijn. AT Osborne werkt vooral voor klanten die actief zijn in het maatschappelijk domein. Er is een stichting gevormd waarin medewerkers kunnen participeren. Een groot deel van de werkzaamheden van AT Osborne betreffen projecten in de (semi) publieke sector. Zoals de verbetering en bouw van ziekenhuizen, een centrum voor protonentherapie en projecten die een bijdrage leveren aan een beter OV of betere bereikbaarheid van stedelijke regio s zoals de Noord- Zuidlijn. Een overzicht van alle projecten is te vinden op Mark van der Velde, bestuurslid van de certificaathouders Medewerkers hebben als certificaathouder iets te zeggen over AT Osborne. Dat typeert het bedrijf én de betrokkenheid van medewerkers. We willen medewerkers de gelegenheid bieden dingen te doen voor de samenleving. We stellen tijd en kennis van medewerkers beschikbaar voor uiteenlopende projecten, zoals het project Urban Matters van Cordaid. AT Osborne werkt in El Salvador samen met alle partijen aan duurzame oplossingen voor sloppenwijken. Het city-park Mejicanos is het eerste pilotproject. Wieneke van Overmeeren en Wieger Apperloo Het is inspirerend dat we vanuit AT Osborne de kans krijgen ons in te zetten voor dit prachtige project. Als je één keer in een sloppenwijk bent geweest dan weet je dat je er iets aan moet doen. Financieel AT Osborne Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

13 AT Osborne AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op. Onderscheidend is de verbinding tussen plannen en praktijk. U kunt de consultants en managers van AT Osborne inschakelen voor strategische vraagstukken of een second opinion maar ook voor de volledige begeleiding van uw investeringsproject. Daarmee kunt u van begin tot eind op AT Osborne rekenen. AT Osborne is een multidisciplinair bureau met 150 specialisten. Samen leveren zij alle denkbare diensten, op organisatorisch, financieel, technisch en juridisch gebied. Zij zijn snel en op uw maat inzetbaar. De mensen van AT Osborne zijn vindingrijk en daadkrachtig. Met als drive de beste oplossing voor u. J.F. Kennedylaan EH Baarn Postbus AD Baarn T 31 (0) F 31 (0) E Kijk op onze website voor meer informatie: AT Osborne Utrecht Brussel Parijs Huisvesting & Vastgoed Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op

AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op. Onderscheidend is de verbinding tussen plannen en praktijk. U kunt de consultants en managers van AT Osborne inschakelen

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reflectie. In deze Reflectie Mei 2012:

Reflectie. In deze Reflectie Mei 2012: In deze Reflectie Mei 2012: 3 Legal Reflectie 4 Innovatief aanbesteden 6 Energie met toekomst 7 Milieurecht mist aansluiting met praktijk 8 Voorstelling nieuwe Europese aanbestedings richtlijnen en concessierichtlijn

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

MVO Nederland stimuleert bedrijven

MVO Nederland stimuleert bedrijven MVO Nederland stimuleert bedrijven om te verduurzamen In dit verslag leest u hoe we dat in 2013 hebben gedaan 02 MVO Nederland Jaarverslag 2013 03 INHOUD 06 Raad van toezicht In september 2013 werden de

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht www.bamtechniek.nl Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam

Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam Voorstellen voor kwaliteitsverbetering Katja van Vliet en Nanne Boonstra Mei 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Uitvoeringsprogramma verbetering welzijnssector 7 3 Visie

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013 Wonen Beleid in uitvoering November 2013 Het voormalige fabrieksterrein van Droste aan het Spaarne in Haarlem dat herbestemd is voor wonen, werken en recreatie Inleiding Deze brochure In opdracht van

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie