Jeugdbeleidsplan Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan 2010 2015. Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak Jeugdraad april 2011

2 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Missie... 4 Hoofdstuk 2. De Jeugdraad... 5 Ad Werkwijze Jeugdraad Ad Samenstelling... 7 Ad Financiën... 8 Ad Externe contacten... 8 Hoofdstuk 3. Beleidsvoornemens Ad Kerkdiensten... Ad Catechisatie... Ad Activiteiten... Ad Doorgaande lijn... Ad Ad 3.5 Vergaderingen... Ad Ad 3.6 Communicatie en PR... Hoofdstuk 4. Transitie naar missie Ad Speerpunten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Hoofdstuk 5. Omschrijving speerpunten Bijlage I Medewerkers Jeugdwerk Bijlage II: Agenda Jeugdraadbijeenkomst Bijlage III: Jaarkalender Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 2

3 Voorwoord Wij willen werken aan een kerk met hart en ruimte voor jeugd en jongeren, geïnspireerd door het evangelie. Wij willen investeren in onze jeugd, want zij zijn de kerk van vandaag en morgen. We ervaren keer op keer dat jongeren met hun geloof bezig zijn en dat ze hier graag op een eigentijdse manier invulling aan willen geven. Een kerk zonder jeugd heeft geen toekomst De laatste beleidsplan dateert van De Dorpskerk en de Ontmoetingskerk gaan per 1 januari 2011 gezamenlijk als een Protestantse gemeente in Moordrecht-Gouderak verder. Het is dus noodzaak en een goed moment om een nieuw beleidsplan te schrijven. Op het moment dat de beleidsplan geschreven werd kan de jeugd en jeugdwerk als volgt omschreven worden. Een gemiddeld actieve jeugd van 0 tot 25 jaar. Jeugdwerk van de Dorpskerk en Ontmoetingskerk uit Moordrecht al sinds 1998 als SOW actief is. Voor de verschillende leeftijdsgroepen is er veel gelegenheid tot ontmoeting en viering (zie activiteitenlijst). Voor de kinderen tot de basis school is er tijdens de dienst wekelijks creche en kinderkerk en wordt 1x per jaar een kinderdienst en met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt 5 keer per jaar speciale jeugddiensten gehouden. Er is ongeveer 1 x per maand gelijktijdig met de reguliere dienst een aparte jeugdkerk (zo n 10 x per jaar).. Voor verschillende leeftijdscategorieen is er catechesatie. Er wordt 1 x per vijf jaar een diaconale reis naar het buitenland gemaakt. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 3

4 Hoofdstuk 1. Missie In de afgelopen tijd heeft de Jeugdraad haar beleid opnieuw geformuleerd. De Jeugdraad heeft de volgende stappen gevolgd om tot een nieuw beleidsplan te komen: Formulering nieuwe missie. Op basis van de missie zijn nieuwe beleidsvoornemens geschreven Update van structuur, werkwijze Verschil analyse tussen huidige en missie Kritische Succes Factoren bepaald zijn om tot de missie te komen Actieplan. Door de status van de acties te volgen wordt continue aan de missie gewerkt en komen de beleidspunten steeds weer onder onze aandacht. Voor de komende 3 tot 5 jaar is het de Jeugdraad z n missie om: Het grote aanbod aan activiteiten voor de verschillende groepen te handhaven of uit te bouwen. Zorg te dragen voor een goede doorstroming is tussen de groepen. Betrokkenheid bij kerkelijk (jeugd)werk te handhaven, bij voorkeur binnen onze gemeente. De betrokkenheid en deelname bij de reguliere diensten vergroten waardoor de liturgie beter past in deze tijd en de diensten voor de jeugd aantrekkelijker worden. De betekenis van het geloof voor de jeugd in de gemeente en in de samenleving tastbaar maken door middel van gerichte activiteiten, projecten en pastoraat dichtbij en ver over de grens. Het onderlinge contact en begrip tussen ouderen, jeugd en kerk vergroten, zodat duidelijk wordt dat jong en oud voor de kerk belangrijk zijn en vice versa. De bijbelkennis van de jeugd vergroten. De geformuleerde beleidsvoornemens kunnen alleen gestalte krijgen wanneer ze breed gedragen worden en in lijn zijn met de visie en missie van de nieuwe de Protestantse gemeente "De Stroom". Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 4

5 Hoofdstuk 2. De Jeugdraad Ad Werkwijze Jeugdraad De Jeugdraad is opgebouwd uit een voorzitter, penningmeester/notulist, Jeugdouderlingen en Adviseurs. Er zijn 3 Jeugdouderlingen die elk verantwoordelijk zijn voor een leeftijdsgroep. De Jeugdraad wordt bijgestaan door één van de predikanten die deelneemt aan de JR vergaderingen. Het is de bedoeling dat de JR versterkt gaat worden door twee jeugdleden. De Jeugdraad wil de jeugd laten meedenken over zaken die hun aangaan. Hiermee hoopt de JR nog beter aan te sluiten bij de wensen van de Jeugd en hun betrokkenheid te vergroten. In het schema hieronder wordt zichtbaar hoe de Jeugdraad is samengesteld en welke activiteiten onder het jeugdwerk vallen. De Jeugdraad komt het beleid van het gehele jeugdwerk samen en wordt gewaakt en gestuurd op de missie en beleidsvoornemens. Het Jeugdwerk is onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën (1) < 12 jaar, (2) 13t/m 17 jaar en (3) jaar en toebedeeld aan minimaal 3 jeugdouderlingen. Voor sommige activiteiten is de leeftijdsscheiding niet zo strikt. De jeugdouderling is verantwoordelijk voor pastoraat en activiteiten binnen de toegewezen leeftijdsgroep. In dit plan zijn aan aantal speerpunten voor de tijdsduur van het beleidsplan geformuleerd. Elk JR lid is verantwoordelijk voor één of meerdere speerpunten. De Jeugdraad valt direct onder de verantwoording van kerkenraad; jeugdouderlingen vertegenwoordigen het jeugdwerk en de jeugdraad in de kerkenraad. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 5

6 Schematische weergave jeugdwerk Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 6

7 Ad Samenstelling Rol Voorzitter Penningmeester/ Notulist Adviseur/ predikant Jeugdouderling t/m basisschool Jeugdouderling Brugklas t/m 16 jaar Jeugdouderling jaar Naam Ronald Hoogendoorn Esmeralda de Haan Ruben Schep Pieter Verkiel Andre Stormbroek Laura Bos Categese Pastoraat Moderamen Crèche Ontmoetingsclub Kinderkerk Adressenlijst shoots Jeugdclub Kamp Jeugdkerk Examenkandidaten Flevo festival Zondagavondclub Diaconale projecten Aandacht pastorale zaken. Speerpunten zoals beschreven in beleidsplan Tekst onderweg Jeugddiensten Intranet Jeugdraad kalender Jeugdinfo Jeugdcombo Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 7

8 Ad Financiën De Jeugdraad is voor wat betreft financiën afhankelijk van de kerkenraad en collectes. Nieuw beleid zal ook financieel gedragen moeten worden. Het organiseren van activiteiten kost geld. In 2010 droegen beide kerkenraden elk 1500,- bij aan het jeugdwerk. Alle declaraties t.b.v. het jeugdwerk verlopen via de Jeugdraad. De Jeugdraad stelt jaarlijks in januari een begroting op en legt deze voor aan de kerkenraad.. Verantwoording van de bestedingen vindt plaats via de kerkenraad die ook verantwoordelijk is voor de kascontrole. De Jeugdraad heeft eigen reserves voor eventuele grote activiteiten. Hieronder staat het beleid vertaald in de begroting De 2011 begroting wordt ter goedkeuring naar de Kerkrentmeesters gestuurd. Ad Externe contacten Als Jeugdraad hebben we contacten met het HGJB en zijn we aangesloten bij het PGCJ/CJV/YMCA. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 8

9 Hoofdstuk 3. Beleidsvoornemens In dit hoofdstuk is in zwart beschreven welke zaken doorlopen en in rood wat de nieuwe beleidsvoornemens zijn. Ad Kerkdiensten De frequentie van Jeugddiensten en Jeugdkerk minimaal handhaven. o Jaarlijks vallen er 6 jeugd/kinderdiensten onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdraad. Deze worden als paralleldiensten ingeroosterd. Tevens worden Jeugdkerk diensten ( 10 x per jaar) voor de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar gehouden. Tijdens de kerkdiensten in de ochtend is voor de opvang van hele jonge kinderen tot 4 jaar de crèche beschikbaar. Tijdens de kerkdiensten in de ochtend is er voor de leeftijdsgroep basisschool kinderen kinderkerk, behalve tijdens diensten met een specifiek thema voor deze doelgroep. De reguliere kerkdiensten moeten meer van deze tijd worden waarin kind- en jeugd een grotere bijdrage leveren en zich meer tot aangetrokken voelen. Ad Catechisatie Streven naar optimale aansluiting bij het eigene van de leeftijdsgroep en de leefwereld. Dit komt tot uiting in de keuze van thema s. Thema s worden zo concreet mogelijk gemaakt door middel van bijvoorbeeld excursies of het uitnodigen van (ervarings)-deskundigen. Basisscholen vertrouwd maken met de bijbel en kerkdiensten door het introduceren van Kern thema s Catechisatie heeft mede het doel om de bijbelkennis te vergroten Ad Activiteiten We willen een aantal activiteiten jaarlijks laten terugkeren: o Start- of slotdag; o Kampeerweekend voor aankomende brugklassers tot en met 16jaar; o Flevofestival (15+). o EO jongerendag (15+) Activiteiten die nu reeds jaarlijks terugkeren: o Boswandeling (Ontmoetingsclub); o Lampionnenoptocht (Ontmoetingsclub); o Kerststukjes maken (Ontmoetingsclub); o Strandwandeling (Ontmoetingsclub); o Strandwandeling (Zaterdagavondclub). o Schaatsen (Zaterdagavondclub) o Bowlen (Zaterdagavondclub) o Zondagavondclub (18+) o Update aan de hand van activiteitenlijst zie bijlage. Het geloof tastbaar maken voor de jeugd door meer activiteiten te ontplooien die betrekking hebben op de sociale en maatschappelijke zaken die zowel dichtbij als over de grens spelen. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 9

10 Ad Doorgaande lijn We willen extra aandacht besteden aan de overgang naar een andere leeftijdsgroep. Aan het einde van een seizoen brengen de kinderen, samen met iemand van de leiding, een bezoekje bij een nieuwe activiteit voor de doelgroep. Dit geldt met name voor groep 8. Voorbeeld: de kinderen die de zondagsschool verlaten brengen een bezoek aan de jeugdkerk. Om goed zicht te houden op de aankomende activiteiten van en/of voor onze doelgroep wordt een jeugdraadkalender bijgehouden. Voor de doorgaande lijn in de gemeente willen we dat Jong en Oud elkaar beter begrijpen en gaan inzien dat beide groeperingen nodig zijn voor een gezonde langdurige gemeente. o Dit is ook van belang als we meer hedentijdse elementen in de reguliere dienst indien de reguliere diensten o Er moet dus meer interactie komen tussen beide groepen. Ad 3.5 Vergaderingen De Jeugdraad vergadert in ieder geval vijf keer per jaar, in de maanden (januari, maart, mei, september en november). Indien nodig wordt een extra vergadering belegd. Er wordt vergaderd aan de hand van een vaste agendastructuur (zie bijlage II). De vergadering wordt geopend met een moment van bezinning dat betrekking heeft op een aspect van het jeugdwerk. De jaarkalender geeft aan welke onderwerpen extra aandacht dienen te krijgen. Ad 3.6 Communicatie en PR Er wordt maandelijks een pagina met jeugdnieuws gevuld in Onderweg. Op dit moment gebeurt dit door roulatie over alle Jeugdouderlingen. We willen de uniformiteit en herkenbaarheid van het Jeugdraad stukje in Onderweg vergroten. De bijdrage in Onderweg wordt ook per aan de Jeugd verstuurd zodra deze beschikbaar is (dus voorafgaand aan de uitkomst van Onderweg). Jaarlijks willen we aan het begin van het nieuwe seizoen een geactualiseerde Jeugdinfo uitbrengen, met daarin een overzicht van de jeugdactiviteiten binnen onze gemeenten. In samenwerking met de kerkelijke bureaus willen we komen tot een gezamenlijke database (administratie), waarin zowel leden als niet leden in opgenomen zijn. Het gebruik van de lijst binnen de verschillende JR groepen vergroten en vergemakkelijken door op verschillende criteria te kunnen selecteren. Wij vinden de mening van de jeugd belangrijk: ze moeten zich betrokken voelen bij de activiteiten. Regelmatig (2-jaarlijks) zal hun mening gepeild moeten worden. We willen 2 jeugdleden aan de Jeugdraad toe voegen zodat continue hun mening meegenomen word. We willen jongeren ook benaderen via moderne media (mail en website). Hyves, twitter? sms Door goede communicatie en PR zorgen dat de overgang naar een andere groep beter verloopt. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 10

11 Hoofdstuk 4. Transitie naar missie Om van de huidige situatie te komen tot de missie en hierbij de beleidsvoornemens in ogenschouw nemende zijn de volgende Speerpunten (aandachtpunten) geformuleerd. Ad Speerpunten (1) Zorgen dat de Jeugd zich meer thuis en serieus genomen voelt binnen onze kerk en hun betrokkenheid vergroten (RS/RH) (2) Onderling begrip en verstandhouding tussen ouderen en jongeren verbeteren (LB) (3) Communicatie platform creëren waarbinnen jeugdwerkers onderling en met jongeren kunnen communiceren (PV) (4) Zorgen dat bij overgang van groep binnen jeugdgroepen de kans op lek vermindert (AS) (5) Bijbelkennis van de jeugd vergroten en geloof toepassen in de samenleving(rh/rs) De speerpunten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdraad. Voor elk speerpunt is een champion van de JR gekozen. De verantwoordelijkheid van de champion bestaat uit: (a) Indien nodig een team vormeren om speerpunt uit te werken (b) Actieplan aan JR overleggen (c) Voortgangsrapportage tijdens JR vergadering Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 11

12 Hoofdstuk 5. Omschrijving speerpunten Speerpunt 1: Zorgen dat de Jeugd zich meer thuis en serieus genomen voelt binnen onze kerk en hun betrokkenheid vergroten. Kampioen: RH Team: RS DOEL (wat zijn de doelen van je speerpunt) UITKOMST (Wat is het resultaat) Weten wat voor diensten de jeugd graag heeft. Betrokkenheid van de Jeugd bij het organiseren van kerkactiviteiten vergroten. De reguliere kerkdienst voor de Jeugd (12-20) attractiever maken zonder de ouderen weg te jagen. De jeugd (16-25) meer invloed op diensten laten hebben en hun inbreng tijdens diensten vergroten. In jeugd- en 1 kinderdienst als reguliere dienst houden Reguliere diensten waarin de Jeugd van zich meer thuis voelt Meer jongeren in de kerk tijdens de reguliere diensten Toename aantal gemotiveerde en betrokken jeugdleden Meer belijdenis vanuit de jeugd Gemiddelde leeftijd Commissie Erediensten lager VOOR WIE (Wie krijgen met speerpunt te maken) SUCCES CRITERIA (Wanneer is het succesvol) Jeugd Protestantse gemeente De Stroom Kosters Predikanten Commissie Erediensten X% meer jongeren in de dienst 1 jeugdlid (16-25) in commissie eredienst Toename aantal jongere belijdenis catechisanten Dienst bevat meer elementen die de jeugd aanspreken Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 12

13 Speerpunt 2: Onderling begrip en verstandhouding tussen ouderen en jongeren verbeteren Kampioen: LB Team: Ad DOEL (wat zijn de doelen van je speerpunt) Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) Verschillen tussen de doelgroepen verkleinen Creëren van wederzijds begrip voor ieders geloofsbeleving Jongeren helpen roulerend mee bij de contactmiddag/koffieochtend die 1x in de maand plaatsvindt. Elke maand stellen een of twee jongeren zich voor in de Onderweg. Jongeren in het kader van catechese de opdracht meegeven om een oudere te interviewen over een bepaald thema, wat in de Onderweg geplaatst kan worden of in een jeugddienst gebruikt kan worden. Eventueel een soort maatjesproject waar een jongere en een oudere aan elkaar gekoppeld worden. Zij doen dan elke week een keer wat samen (koffie drinken, door het park wandelen, etc.) Activiteiten organiseren voor jong en oud, waar de doelgroepen elkaar tegenkomen. Ad VOOR WIE (Wie krijgen met speerpunt te maken) Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is het succesvol) Jeugd Ouderen Medewerkers jeugdwerk Medewerkers contactmiddag, koffieochtend In de dienst zijn elementen die door jong én oud gewaardeerd worden Jongeren en ouderen vinden het leuk om met elkaar in gesprek te zijn Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 13

14 Speerpunt 3: Communicatie platform creëren waarbinnen jeugdwerkers onderling en met jongeren kunnen communiceren. Aanvoerder: PV Team: Ad DOEL (Wat zijn de doelen van je Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) speerpunt) Jeugdraad meer profileren, zodat belang van jeugdzaken binnen de gemeente herkenbaar gemaakt wordt. Herkenbaar en uniform stukje in onderweg. Toepasbaarheid van huidige contactdatabase vergroten en toegankelijker maken voor jeugdwerkers. Inzet van moderne internet communicatiemiddelen voor breder bereik naar jongeren. Inzichtelijk maken van alle gremia en hun samenhang/aansluiting/inhoud. Jeugdwerk agenda bijhouden. Vaste indeling bijdrage Onderweg. Bijdrage Onderweg verdelen onder ouderlingen en in agenda opnemen. Centrale contactlijst promoten, procedures laagdrempelig maken, publicatie plaats op internet zoeken (beperkte toegang), selectiemogelijkheid maken. adres voor jeugdraad. Doelgroep voorkeurscommunicatie methoden inventariseren en volgen. Ad VOOR WIE (Wie krijgen met Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is speerpunt te maken) het succesvol) Gemeente Kerkenraad Jeugdraad Jeugdwerkers 0-25 jaar; de doelgroep (leden en nietleden). Ouders van de onderbouw doelgroep Als er een compact en helder inzicht gegeven kan worden van het jeugdwerk binnen onze kerk, via diverse media. Als de bijdrage in Onderweg een maandelijkse routine blijkt te zijn geworden. Als alle decentrale contactlijsten afgeleide zijn van de centrale contactlijst, en deze up to date wordt gehouden. Als we beeld hebben van diverse communicatiemiddelen, zowel de vormen als de inhoud. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 14

15 Speerpunt 4: Zorgen dat bij overgang van groep binnen jeugdgroepen de kans op lek vermindert. Kampioen: AS Team: Ad DOEL (wat zijn de doelen van je Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) speerpunt) Voorkomen dat er jeugd weg lekt uit het jeugd werk. Betrokkenheid van de Jeugd bij het organiseren van kerkactiviteiten vergroten. Inventariseren waarin we met jeugd activiteiten tekort schieten. Jeugd meer betreken bij de activiteiten Activiteiten organiseren waarbij de Jeugd van 8-20 thuis voelt Meer jongeren bij de club activiteiten. Toename aantal gemotiveerde en betrokken jeugdleden Door betere communicatie meer jeugd bereiken. Jeugd organiseert eigen activiteiten. Ad VOOR WIE (Wie krijgen met Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is speerpunt te maken) het succesvol) Jeugd Protestantse gemeente De Stroom Medewerkers jeugdwerk X% meer jongeren bij de clubs Dat de jeugd betrokken blijft bij onze (jeugdraad) activiteiten. Clubs bevatten meer elementen die de jeugd aanspreken Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 15

16 Speerpunt 5: Bijbelkennis van de jeugd vergroten en geloof toepassen in de samenleving(rh/rs) Kampioen: RS/RH Team: RH Ad DOEL (wat zijn de doelen van je speerpunt) Bijbelkennis vergroten Geloof toepassen in de samenleving Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) Nadruk tijdens catechese meer verschuiven van meningvorming naar kennis Jaarlijkse activiteit organiseren tijdens de bijbel tiendaagse Bij overgang van basis naar grip groepen ontvangen catechisanten een boekje over de rode draad van de Bijbel Gezinnen krijgen spellen aangereikt die Bijbelkennis vergroten Tijdens jeugddiensten en catechese wordt gezocht naar verbinding van de leefwereld van jongeren en de Bijbel Ad Jeugd Gezinnen Bezoekers jeugddiensten Catecheten Kerkrentmeesters VOOR WIE (Wie krijgen met speerpunt te maken) Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is het succesvol) Jongeren hebben basiskennis over oude en nieuwe testament en het verschil tussen beiden Jongeren kunnen Bijbelboeken vinden in de Bijbel Een deel van de jongeren ziet de Bijbel niet langer als een ondoorgrondelijk boek, maar eerder als een hulpmiddel en basis van onze kerk Overige mogelijke Uitkomsten: Start van een project om in 1 jaar de bijbel door te lezen Een aantal bijbelkennis spellen worden aangeschaft om te gebruiken bij jeugdactiviteiten Een bijbelleesproject met jongeren over de grens. Aan de hand van catechese methode provider helpen ouderen jongeren bij het toepassen van geloof op de samenleving Excursies naar christelijke projecten en het uitnodigen van gasten tijdens catechese of andere activiteiten helpt jongeren geloof toepasbaar te maken in de samenleving Tijdens de bijbel tiendaagse is er een bijbelquiz in teamverband waarmee deelnemers een echt mooie prijs kunnen winnen (ipod bv.) Tijdens jeugddiensten staat er niet alleen een thema, maar ook een persoon uit Bijbel en heden centraal. Zo wordt Bijbelkennis verbonden aan heden. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 16

17 Bijlage I Medewerkers Jeugdwerk Locatie Tijdstip Leeftijd Aanspreekpunt Crèche De Stee Zondagmorgen 0 t/m 3 jaar Martine Hoven tijdens kerkdiensten Ontmoetingsclub Per activiteit Per activiteit 4 t/m 12 jaar Joyce v/d Weijden verschillend verschillend Pieter Schipper Kinderkerk De Stee De Zespunt Zondagmorgen tijdens kerkdiensten Jeugdkerk De Stee 2 e zondag van de maand Jeugdclub Kerkzolder Verschillend per activiteit 4 t/m 12 jaar Ida van Vianen Medewerkers: Simone Hofman Joyce v/d Weijden Evy de Groote Anke Fletterman Dirk Rijneveld Joffrey Quak Peter Kool Jeanet Steenhoven Anja Aanen Jolanda Koppenaal Louise Verboom Mieke de Wilde Pieter Schipper Marijke Verzijl 13 t/m 17 jaar Bep Hoogendoorn Hanny de Bruin Medewerkers: Brugklas t/m 16jaar Ellen Schensema Louise Verboom Corry Slobbe Jacques Steenhoven Monirah Schep Jacques Steenhoven Andre Stormbroek Monirah Schep Zondagavondclub Kerkzolder Zondagavond 17 t/m 25 jaar Laura Bos vanaf 20:00 Flevo Festival Apeldoorn Augustus 15 t/m 25 jaar Laura Bos Hendrik Rijneveld Jeugddiensten Beide kerken 5x per jaar Hele gemeente Predikanten en Jeugdouderlingen Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 17

18 Bijlage II: Agenda Jeugdraadbijeenkomst Datum: Tijd: 19:45-20:00 koffie/thee 20:00-22:00 vergadering Locatie: De Stee Agendapunt Welkom & opening 20:00 o Bezinning jeugdkerk, Vaststellen agenda, Notulen Rapportage Financiën Rapportage Jeugdouderlingen (JO) o Terugkoppeling o Pastoralia, Clubs, Andere zaken /projecten Rapportage Predikanten o Terugkoppeling o Catachese, Jeugdpastoraat, Moderamen Specifiek onderwerp Volgende vergadering Rooster bekijken Rondvraag Sluiting 22:00 Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 18

19 Bijlage III: Jaarkalender veranderen in 2011? Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 19

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Jaarplan Laarkerk

Jaarplan Laarkerk LAARKERK Zuidlaren (Protestantse gemeente i.w. Anloo-Zuidlaren) Scriba: Fer Harleman, Egge 4, 9472 VE Zuidlaren. Tel: 050-4095904. E-mail: laarkerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl Jaarplan Laarkerk 2015 2016.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Jeugdwerk beleidsplan

Jeugdwerk beleidsplan Jeugdwerk beleidsplan De jeugd is de toekomst (van de kerk)! Opgesteld door de Jeugdwerkcommissie Hervormde Marewijkgemeente Leiden, 2004 1. Inleiding Als de jeugd de toekomst heeft, en zelfs de toekomst

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Jeugdwerkbeleidsplan voor de Protestantse Gemeente Ruurlo Barchem 2010 2015

Jeugdwerkbeleidsplan voor de Protestantse Gemeente Ruurlo Barchem 2010 2015 Jeugdwerkbeleidsplan voor de Protestantse Gemeente Ruurlo Barchem 2010 2015 September 09 juni 10 Jeugdwerkbeleidsplan Voor de Protestantse Gemeente Ruurlo Barchem (PG Ruurlo Barchem) Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee Jaar 2013-2018

Jeugdbeleidsplan Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee Jaar 2013-2018 Jeugdbeleidsplan Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee Jaar 2013-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Huidige situatie en aanbevelingen... 3 3 Visie... 4 4 Speerpunten... 4 5 Plan van aanpak... 4 6 Aanbevelingen

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de samenleving

Betrokkenheid bij de samenleving Beleidsplan Adventgemeente Zeeland 0 Inhoud Visie Doelgroep Middelen Leden Organisatie Algemeen Departementen Pastorale zorg Secretariaat Financiën Diensten Diaconie Kinder- & Jeugdwerk Gemeentegroei ADRA

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente Steenwijk 2013-2018

Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente Steenwijk 2013-2018 Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente Steenwijk 2013-2018 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 2. Missie en visie 3. Huidige situatie 4. Sterkte en zwakte analyse 5. Over vijf jaar 6. Hoofdlijnen voor

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

De jeugd is de kerk van nu!

De jeugd is de kerk van nu! Jeugdbeleidsplan 2013-2016 Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht De jeugd is de kerk van nu! 2 december 2013 Yvonne Kroon, Gerda Boele, Gitta van Lindenberg en Pim van Rossum 1 Inleiding Voor u ligt een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. versie 2 dd 10 september 2014. Auteurs: Betty Sinke, Jacqueline Overbeeke, Mieke Vleugel, Freek Brouwer, Hans Meijer

COMMUNICATIEPLAN. versie 2 dd 10 september 2014. Auteurs: Betty Sinke, Jacqueline Overbeeke, Mieke Vleugel, Freek Brouwer, Hans Meijer COMMUNICATIEPLAN versie 2 dd 10 september 2014 Auteurs: Betty Sinke, Jacqueline Overbeeke, Mieke Vleugel, Freek Brouwer, Hans Meijer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Uitgangspunten... 3 Inhoud van

Nadere informatie

Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012

Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012 Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012 1. Opening door Gijs Gijs opent met het lezen van een stukje uit het boekje Aanbidding van Michael W. Smith en gaat voor in gebed.

Nadere informatie

concept versie april 2011 Thuis in Gods huis Waar ouderen, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten BELEIDSPLAN JEUGDWERK WIJKGEMEENTE 2&3

concept versie april 2011 Thuis in Gods huis Waar ouderen, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten BELEIDSPLAN JEUGDWERK WIJKGEMEENTE 2&3 Thuis in Gods huis Waar ouderen, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten BELEIDSPLAN JEUGDWERK WIJKGEMEENTE 2&3 1 Opgesteld door: wijkplatform wijk 2&3 voor de periode 2011-2014 INLEIDING 'Laat de kinderen

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Woord vooraf:... 4 1.2 Kerkelijke gegevens:... 4 1.3 Samenwerking met andere

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

Jaarplan Centrale Jeugdraad 2015-2016 1

Jaarplan Centrale Jeugdraad 2015-2016 1 Jaarplan Centrale Jeugdraad 1 Activiteit/ Onderdeel Afspraak Verantwoordelijke Tijdsplanning United Doel: veelzijdige en eigentijdse jongerendienst voor en door jongeren U-nited-Tienerdienst Doel: aansluiten

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdwerk Amstelkerk

Beleidsplan Jeugdwerk Amstelkerk Beleidsplan Jeugdwerk Amstelkerk Algemene gegevens Datum zomer 2010 Auteurs Caspar vd Berg, lid taakgroep jeugd Esther de Braal, jeugdouderling Achtergrond De kerkelijke gemeente in Ouderkerk a/d Amstel

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2011

Planning JWC Augustus/September 2011 Planning Augustus/September 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 27

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Speerpunten. Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading

Speerpunten. Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading Speerpunten Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading 2013 2016 Beleidsplan: Speerpunten voor de komende 3 jaar De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading wil

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2012

Planning JWC Augustus/September 2012 Planning Augustus/September 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 3

Nadere informatie

Visie en beleid 2012 2015

Visie en beleid 2012 2015 Visie en beleid 2012 2015 Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Proces blz. 4 Visie (droom)

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Goedereede. Jeugdbeleidsplan 2010-2014

Hervormde Gemeente Goedereede. Jeugdbeleidsplan 2010-2014 Hervormde Gemeente Goedereede Jeugdbeleidsplan 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 1.1 Onderzoeksresultaten 4 2. Beschrijving huidige situatie 5 3. Missie& Motto 8 3.1 Missie 3.2 Motto 4. Visie 9 5.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid Hoofdstuk 1: Doel van dit beleidsplan en het daarin geformuleerde beleid: Dit beleidsplan heeft als doel om, naast het (onder-)nemen

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016

Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016 Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016 Inleiding Sinds 1 oktober 2013 is Martine Versteeg werkzaam als jeugdwerker binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Zij is aangesteld naast Dorien Keus,

Nadere informatie

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek waar dit boek over gaat De eerste stap Mensen van de weg bevat werkvormen voor een compleet seizoen kerkenwerk Deze Cd-rom biedt materiaal aan voor het

Nadere informatie

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Hervormde Gemeente Kapelle... 2 Crèche... 2 Kinderkerk... 2 Jeugdkerk... 3 KK(Koken en Kletsen)... 4 Kindercantorij "Parels"... 4 Belijdeniskring... 4 Gezamenlijke

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

VACATURES JEUGDWERK 2015-2016

VACATURES JEUGDWERK 2015-2016 VACATURES JEUGDWERK 2015-2016 Héy! Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn allen trots

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Een plan voor de toekomst

Een plan voor de toekomst Een plan voor de toekomst Historie Kerkenraad 24-11-2010 Beleidsplan 2011-2015 Twee werkvelden met bezettingsprobleem Kerkenraad 22-01-2011 - brainstormsessie Uitkomsten Brainstormsessie positief naar

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 2015-2019 Voorwoord Zoals aangegeven in de kerkorde is het een taak van de kerkenraad om een beleidsplan

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Sint Pancras Beleidsplan 2011-2016. Samen geloven

Protestantse Gemeente te Sint Pancras Beleidsplan 2011-2016. Samen geloven Protestantse Gemeente te Sint Pancras Beleidsplan 2011-2016 Samen geloven 1. Inleiding Introductie Voor u ligt de beleidsnotitie 2011-2016 voor de Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Dit plan heeft

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

CONCEPT. Beleidsplan voor de jaren 2013-2017 van de Protestantse Gemeente te Eerbeek. Inhoud:

CONCEPT. Beleidsplan voor de jaren 2013-2017 van de Protestantse Gemeente te Eerbeek. Inhoud: Beleidsplan voor de jaren 2013-2017 van de Protestantse Gemeente te Eerbeek. CONCEPT Inhoud: 1. Inleiding 2. Evaluatie beleidsplan 2006 2010 3. Missie 4. Visie 5. Kernwaarden 6. Professionaliteit 7. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC)

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC) 1. Oprichting: De Werkgroep Aangepaste Catechese is opgericht op 22-09-1994. 2. Doel van Aangepaste Catechese: 2.1 Op een eenvoudige wijze doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus aan verstandelijk

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TAAKGROEP JEUGD OOSTERKERK ZEIST 2010-2014

BELEIDSPLAN TAAKGROEP JEUGD OOSTERKERK ZEIST 2010-2014 BELEIDSPLAN TAAKGROEP JEUGD OOSTERKERK ZEIST 2010-2014 Droom Onze droom voor de jongeren in de Oosterkerk is: De Oosterkerk is een plek waar jongeren graag naar toe gaan om elkaar en God te ontmoeten.

Nadere informatie

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Protestantse Gemeente Tiel Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Rondom de zondag Oppasdienst Voor wie: kinderen 0-4 jaar Waar

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK

TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 1 PROTESTANTSE GEMEENTE

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht Activiteiten overzicht Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn najaar 2015 In onderstaand overzicht vind u de activiteiten georganiseerd door onze gemeente. Follow Me is de catechese voor de jongeren

Nadere informatie

Zondag 6 maart, 4e zondag in de 40dagentijd, alle kerken

Zondag 6 maart, 4e zondag in de 40dagentijd, alle kerken Zondag 6 maart, 4 e zondag in de 40dagentijd, alle kerken 1e collecte: 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen in de regio. Miljoenen Syriërs zijn op drift. Het land is compleet

Nadere informatie

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam 1 Concept Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst, dienen. Een van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Opgesteld door: Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra 1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland)

Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) 14 maart 2013 Samen liefdevol en getuigend op weg, in één eigentijdse kerk Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) BELEIDSPLAN van de GEREFORMEERDE Kerk

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Jeugd- en jongerenbeleidsplan NGK Haarlemmermeer Oostzijde

Jeugd- en jongerenbeleidsplan NGK Haarlemmermeer Oostzijde Jeugd- en jongerenbeleidsplan NGK Haarlemmermeer Oostzijde Voorzet Dit jeugdbeleidsplan is door een aantal m ensen geschreven op initiatief van de kerkenraad. Het houdt niet in dat deze mensen menen de

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer (2015)

Profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer (2015) Profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer (2015) 1. Inleiding Met deze profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer wordt beoogd een beeld te geven van het reilen en zeilen van

Nadere informatie

Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken.

Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Betreft Van Doel Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Kadercommissie SPCJ, bestaande uit: Twee afgevaardigden van CGK Nunspeet: William den Boer en Pim Hulsman;

Nadere informatie

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld Mei 2013 Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Panta Rhei is een oud Grieks gezegde en betekent dat alles voortdurend in beweging is. Het beleidsplan

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Plan van Aanpak toekomst kerkgebouwen

Plan van Aanpak toekomst kerkgebouwen Plan van Aanpak toekomst kerkgebouwen 1. Inleiding De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maasdijk (PGM) heeft de Commissie Toekomst Kerkgebouwen (CTK) gevraagd een advies op te stellen op basis waarvan

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

Visiedocument. Kinderen leren

Visiedocument. Kinderen leren Visiedocument Kinderen leren 0. Inleiding en inhoud...3 1. Aanleiding en introductie...3 2. Onderbouwing...3 BIJBELSTHEOLOGISCH...3 PRAKTISCH-THEOLOGISCH...4 ONTWIKKELINGSPYSCHOLOGISCH...5 PEDAGOGISCH...5

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING Gereformeerde Kerk Aarlanderveen Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING In oktober 2014 is een beleidsplancommissie, bestaande uit de kerkelijk werker, een kerkenraadslid en drie gemeenteleden, begonnen met haar

Nadere informatie

Beleidsplan GKU 2015-2019

Beleidsplan GKU 2015-2019 Beleidsplan GKU 2015-2019 Wat de toekomst brengen moge Vastgesteld: Urk, 6 november 2015 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1. Typering van de gemeente 1.1. Missie 1.2. Visie 2. Adviezen van de beleidscommissie

Nadere informatie

Gereformeerde kerk Noordeloos

Gereformeerde kerk Noordeloos Profielschets van de burgerlijke gemeente Het dorp Noordeloos maakt deel uit van de gemeente Giessenlanden en is gelegen in het oosten van de Alblasserwaard (Zuid-Holland) langs de N214, ongeveer 3 km

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018 PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke

Beleidsplan 2013-2018 PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke Beleidsplan 2013-2018 PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke Beleidsplan PKN gemeente Biggekerke Meliskerke 2013-2018 1 ................................................................................................

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt U/ jij onder anderen - terecht bij het aanspreekpunt van de jeugdraad:

Voor meer informatie kunt U/ jij onder anderen - terecht bij het aanspreekpunt van de jeugdraad: Jeugdwerk Protestantse Gemeente DAW. Beste lezer, Het jeugdwerk leeft! Graag maken wij ook dit maal van de gelegenheid gebruik om u/jou middels het winterwerkboekje te informeren over het jeugdwerk en

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie