Jeugdbeleidsplan Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan 2010 2015. Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak Jeugdraad april 2011

2 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Missie... 4 Hoofdstuk 2. De Jeugdraad... 5 Ad Werkwijze Jeugdraad Ad Samenstelling... 7 Ad Financiën... 8 Ad Externe contacten... 8 Hoofdstuk 3. Beleidsvoornemens Ad Kerkdiensten... Ad Catechisatie... Ad Activiteiten... Ad Doorgaande lijn... Ad Ad 3.5 Vergaderingen... Ad Ad 3.6 Communicatie en PR... Hoofdstuk 4. Transitie naar missie Ad Speerpunten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Hoofdstuk 5. Omschrijving speerpunten Bijlage I Medewerkers Jeugdwerk Bijlage II: Agenda Jeugdraadbijeenkomst Bijlage III: Jaarkalender Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 2

3 Voorwoord Wij willen werken aan een kerk met hart en ruimte voor jeugd en jongeren, geïnspireerd door het evangelie. Wij willen investeren in onze jeugd, want zij zijn de kerk van vandaag en morgen. We ervaren keer op keer dat jongeren met hun geloof bezig zijn en dat ze hier graag op een eigentijdse manier invulling aan willen geven. Een kerk zonder jeugd heeft geen toekomst De laatste beleidsplan dateert van De Dorpskerk en de Ontmoetingskerk gaan per 1 januari 2011 gezamenlijk als een Protestantse gemeente in Moordrecht-Gouderak verder. Het is dus noodzaak en een goed moment om een nieuw beleidsplan te schrijven. Op het moment dat de beleidsplan geschreven werd kan de jeugd en jeugdwerk als volgt omschreven worden. Een gemiddeld actieve jeugd van 0 tot 25 jaar. Jeugdwerk van de Dorpskerk en Ontmoetingskerk uit Moordrecht al sinds 1998 als SOW actief is. Voor de verschillende leeftijdsgroepen is er veel gelegenheid tot ontmoeting en viering (zie activiteitenlijst). Voor de kinderen tot de basis school is er tijdens de dienst wekelijks creche en kinderkerk en wordt 1x per jaar een kinderdienst en met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt 5 keer per jaar speciale jeugddiensten gehouden. Er is ongeveer 1 x per maand gelijktijdig met de reguliere dienst een aparte jeugdkerk (zo n 10 x per jaar).. Voor verschillende leeftijdscategorieen is er catechesatie. Er wordt 1 x per vijf jaar een diaconale reis naar het buitenland gemaakt. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 3

4 Hoofdstuk 1. Missie In de afgelopen tijd heeft de Jeugdraad haar beleid opnieuw geformuleerd. De Jeugdraad heeft de volgende stappen gevolgd om tot een nieuw beleidsplan te komen: Formulering nieuwe missie. Op basis van de missie zijn nieuwe beleidsvoornemens geschreven Update van structuur, werkwijze Verschil analyse tussen huidige en missie Kritische Succes Factoren bepaald zijn om tot de missie te komen Actieplan. Door de status van de acties te volgen wordt continue aan de missie gewerkt en komen de beleidspunten steeds weer onder onze aandacht. Voor de komende 3 tot 5 jaar is het de Jeugdraad z n missie om: Het grote aanbod aan activiteiten voor de verschillende groepen te handhaven of uit te bouwen. Zorg te dragen voor een goede doorstroming is tussen de groepen. Betrokkenheid bij kerkelijk (jeugd)werk te handhaven, bij voorkeur binnen onze gemeente. De betrokkenheid en deelname bij de reguliere diensten vergroten waardoor de liturgie beter past in deze tijd en de diensten voor de jeugd aantrekkelijker worden. De betekenis van het geloof voor de jeugd in de gemeente en in de samenleving tastbaar maken door middel van gerichte activiteiten, projecten en pastoraat dichtbij en ver over de grens. Het onderlinge contact en begrip tussen ouderen, jeugd en kerk vergroten, zodat duidelijk wordt dat jong en oud voor de kerk belangrijk zijn en vice versa. De bijbelkennis van de jeugd vergroten. De geformuleerde beleidsvoornemens kunnen alleen gestalte krijgen wanneer ze breed gedragen worden en in lijn zijn met de visie en missie van de nieuwe de Protestantse gemeente "De Stroom". Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 4

5 Hoofdstuk 2. De Jeugdraad Ad Werkwijze Jeugdraad De Jeugdraad is opgebouwd uit een voorzitter, penningmeester/notulist, Jeugdouderlingen en Adviseurs. Er zijn 3 Jeugdouderlingen die elk verantwoordelijk zijn voor een leeftijdsgroep. De Jeugdraad wordt bijgestaan door één van de predikanten die deelneemt aan de JR vergaderingen. Het is de bedoeling dat de JR versterkt gaat worden door twee jeugdleden. De Jeugdraad wil de jeugd laten meedenken over zaken die hun aangaan. Hiermee hoopt de JR nog beter aan te sluiten bij de wensen van de Jeugd en hun betrokkenheid te vergroten. In het schema hieronder wordt zichtbaar hoe de Jeugdraad is samengesteld en welke activiteiten onder het jeugdwerk vallen. De Jeugdraad komt het beleid van het gehele jeugdwerk samen en wordt gewaakt en gestuurd op de missie en beleidsvoornemens. Het Jeugdwerk is onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën (1) < 12 jaar, (2) 13t/m 17 jaar en (3) jaar en toebedeeld aan minimaal 3 jeugdouderlingen. Voor sommige activiteiten is de leeftijdsscheiding niet zo strikt. De jeugdouderling is verantwoordelijk voor pastoraat en activiteiten binnen de toegewezen leeftijdsgroep. In dit plan zijn aan aantal speerpunten voor de tijdsduur van het beleidsplan geformuleerd. Elk JR lid is verantwoordelijk voor één of meerdere speerpunten. De Jeugdraad valt direct onder de verantwoording van kerkenraad; jeugdouderlingen vertegenwoordigen het jeugdwerk en de jeugdraad in de kerkenraad. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 5

6 Schematische weergave jeugdwerk Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 6

7 Ad Samenstelling Rol Voorzitter Penningmeester/ Notulist Adviseur/ predikant Jeugdouderling t/m basisschool Jeugdouderling Brugklas t/m 16 jaar Jeugdouderling jaar Naam Ronald Hoogendoorn Esmeralda de Haan Ruben Schep Pieter Verkiel Andre Stormbroek Laura Bos Categese Pastoraat Moderamen Crèche Ontmoetingsclub Kinderkerk Adressenlijst shoots Jeugdclub Kamp Jeugdkerk Examenkandidaten Flevo festival Zondagavondclub Diaconale projecten Aandacht pastorale zaken. Speerpunten zoals beschreven in beleidsplan Tekst onderweg Jeugddiensten Intranet Jeugdraad kalender Jeugdinfo Jeugdcombo Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 7

8 Ad Financiën De Jeugdraad is voor wat betreft financiën afhankelijk van de kerkenraad en collectes. Nieuw beleid zal ook financieel gedragen moeten worden. Het organiseren van activiteiten kost geld. In 2010 droegen beide kerkenraden elk 1500,- bij aan het jeugdwerk. Alle declaraties t.b.v. het jeugdwerk verlopen via de Jeugdraad. De Jeugdraad stelt jaarlijks in januari een begroting op en legt deze voor aan de kerkenraad.. Verantwoording van de bestedingen vindt plaats via de kerkenraad die ook verantwoordelijk is voor de kascontrole. De Jeugdraad heeft eigen reserves voor eventuele grote activiteiten. Hieronder staat het beleid vertaald in de begroting De 2011 begroting wordt ter goedkeuring naar de Kerkrentmeesters gestuurd. Ad Externe contacten Als Jeugdraad hebben we contacten met het HGJB en zijn we aangesloten bij het PGCJ/CJV/YMCA. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 8

9 Hoofdstuk 3. Beleidsvoornemens In dit hoofdstuk is in zwart beschreven welke zaken doorlopen en in rood wat de nieuwe beleidsvoornemens zijn. Ad Kerkdiensten De frequentie van Jeugddiensten en Jeugdkerk minimaal handhaven. o Jaarlijks vallen er 6 jeugd/kinderdiensten onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdraad. Deze worden als paralleldiensten ingeroosterd. Tevens worden Jeugdkerk diensten ( 10 x per jaar) voor de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar gehouden. Tijdens de kerkdiensten in de ochtend is voor de opvang van hele jonge kinderen tot 4 jaar de crèche beschikbaar. Tijdens de kerkdiensten in de ochtend is er voor de leeftijdsgroep basisschool kinderen kinderkerk, behalve tijdens diensten met een specifiek thema voor deze doelgroep. De reguliere kerkdiensten moeten meer van deze tijd worden waarin kind- en jeugd een grotere bijdrage leveren en zich meer tot aangetrokken voelen. Ad Catechisatie Streven naar optimale aansluiting bij het eigene van de leeftijdsgroep en de leefwereld. Dit komt tot uiting in de keuze van thema s. Thema s worden zo concreet mogelijk gemaakt door middel van bijvoorbeeld excursies of het uitnodigen van (ervarings)-deskundigen. Basisscholen vertrouwd maken met de bijbel en kerkdiensten door het introduceren van Kern thema s Catechisatie heeft mede het doel om de bijbelkennis te vergroten Ad Activiteiten We willen een aantal activiteiten jaarlijks laten terugkeren: o Start- of slotdag; o Kampeerweekend voor aankomende brugklassers tot en met 16jaar; o Flevofestival (15+). o EO jongerendag (15+) Activiteiten die nu reeds jaarlijks terugkeren: o Boswandeling (Ontmoetingsclub); o Lampionnenoptocht (Ontmoetingsclub); o Kerststukjes maken (Ontmoetingsclub); o Strandwandeling (Ontmoetingsclub); o Strandwandeling (Zaterdagavondclub). o Schaatsen (Zaterdagavondclub) o Bowlen (Zaterdagavondclub) o Zondagavondclub (18+) o Update aan de hand van activiteitenlijst zie bijlage. Het geloof tastbaar maken voor de jeugd door meer activiteiten te ontplooien die betrekking hebben op de sociale en maatschappelijke zaken die zowel dichtbij als over de grens spelen. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 9

10 Ad Doorgaande lijn We willen extra aandacht besteden aan de overgang naar een andere leeftijdsgroep. Aan het einde van een seizoen brengen de kinderen, samen met iemand van de leiding, een bezoekje bij een nieuwe activiteit voor de doelgroep. Dit geldt met name voor groep 8. Voorbeeld: de kinderen die de zondagsschool verlaten brengen een bezoek aan de jeugdkerk. Om goed zicht te houden op de aankomende activiteiten van en/of voor onze doelgroep wordt een jeugdraadkalender bijgehouden. Voor de doorgaande lijn in de gemeente willen we dat Jong en Oud elkaar beter begrijpen en gaan inzien dat beide groeperingen nodig zijn voor een gezonde langdurige gemeente. o Dit is ook van belang als we meer hedentijdse elementen in de reguliere dienst indien de reguliere diensten o Er moet dus meer interactie komen tussen beide groepen. Ad 3.5 Vergaderingen De Jeugdraad vergadert in ieder geval vijf keer per jaar, in de maanden (januari, maart, mei, september en november). Indien nodig wordt een extra vergadering belegd. Er wordt vergaderd aan de hand van een vaste agendastructuur (zie bijlage II). De vergadering wordt geopend met een moment van bezinning dat betrekking heeft op een aspect van het jeugdwerk. De jaarkalender geeft aan welke onderwerpen extra aandacht dienen te krijgen. Ad 3.6 Communicatie en PR Er wordt maandelijks een pagina met jeugdnieuws gevuld in Onderweg. Op dit moment gebeurt dit door roulatie over alle Jeugdouderlingen. We willen de uniformiteit en herkenbaarheid van het Jeugdraad stukje in Onderweg vergroten. De bijdrage in Onderweg wordt ook per aan de Jeugd verstuurd zodra deze beschikbaar is (dus voorafgaand aan de uitkomst van Onderweg). Jaarlijks willen we aan het begin van het nieuwe seizoen een geactualiseerde Jeugdinfo uitbrengen, met daarin een overzicht van de jeugdactiviteiten binnen onze gemeenten. In samenwerking met de kerkelijke bureaus willen we komen tot een gezamenlijke database (administratie), waarin zowel leden als niet leden in opgenomen zijn. Het gebruik van de lijst binnen de verschillende JR groepen vergroten en vergemakkelijken door op verschillende criteria te kunnen selecteren. Wij vinden de mening van de jeugd belangrijk: ze moeten zich betrokken voelen bij de activiteiten. Regelmatig (2-jaarlijks) zal hun mening gepeild moeten worden. We willen 2 jeugdleden aan de Jeugdraad toe voegen zodat continue hun mening meegenomen word. We willen jongeren ook benaderen via moderne media (mail en website). Hyves, twitter? sms Door goede communicatie en PR zorgen dat de overgang naar een andere groep beter verloopt. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 10

11 Hoofdstuk 4. Transitie naar missie Om van de huidige situatie te komen tot de missie en hierbij de beleidsvoornemens in ogenschouw nemende zijn de volgende Speerpunten (aandachtpunten) geformuleerd. Ad Speerpunten (1) Zorgen dat de Jeugd zich meer thuis en serieus genomen voelt binnen onze kerk en hun betrokkenheid vergroten (RS/RH) (2) Onderling begrip en verstandhouding tussen ouderen en jongeren verbeteren (LB) (3) Communicatie platform creëren waarbinnen jeugdwerkers onderling en met jongeren kunnen communiceren (PV) (4) Zorgen dat bij overgang van groep binnen jeugdgroepen de kans op lek vermindert (AS) (5) Bijbelkennis van de jeugd vergroten en geloof toepassen in de samenleving(rh/rs) De speerpunten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdraad. Voor elk speerpunt is een champion van de JR gekozen. De verantwoordelijkheid van de champion bestaat uit: (a) Indien nodig een team vormeren om speerpunt uit te werken (b) Actieplan aan JR overleggen (c) Voortgangsrapportage tijdens JR vergadering Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 11

12 Hoofdstuk 5. Omschrijving speerpunten Speerpunt 1: Zorgen dat de Jeugd zich meer thuis en serieus genomen voelt binnen onze kerk en hun betrokkenheid vergroten. Kampioen: RH Team: RS DOEL (wat zijn de doelen van je speerpunt) UITKOMST (Wat is het resultaat) Weten wat voor diensten de jeugd graag heeft. Betrokkenheid van de Jeugd bij het organiseren van kerkactiviteiten vergroten. De reguliere kerkdienst voor de Jeugd (12-20) attractiever maken zonder de ouderen weg te jagen. De jeugd (16-25) meer invloed op diensten laten hebben en hun inbreng tijdens diensten vergroten. In jeugd- en 1 kinderdienst als reguliere dienst houden Reguliere diensten waarin de Jeugd van zich meer thuis voelt Meer jongeren in de kerk tijdens de reguliere diensten Toename aantal gemotiveerde en betrokken jeugdleden Meer belijdenis vanuit de jeugd Gemiddelde leeftijd Commissie Erediensten lager VOOR WIE (Wie krijgen met speerpunt te maken) SUCCES CRITERIA (Wanneer is het succesvol) Jeugd Protestantse gemeente De Stroom Kosters Predikanten Commissie Erediensten X% meer jongeren in de dienst 1 jeugdlid (16-25) in commissie eredienst Toename aantal jongere belijdenis catechisanten Dienst bevat meer elementen die de jeugd aanspreken Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 12

13 Speerpunt 2: Onderling begrip en verstandhouding tussen ouderen en jongeren verbeteren Kampioen: LB Team: Ad DOEL (wat zijn de doelen van je speerpunt) Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) Verschillen tussen de doelgroepen verkleinen Creëren van wederzijds begrip voor ieders geloofsbeleving Jongeren helpen roulerend mee bij de contactmiddag/koffieochtend die 1x in de maand plaatsvindt. Elke maand stellen een of twee jongeren zich voor in de Onderweg. Jongeren in het kader van catechese de opdracht meegeven om een oudere te interviewen over een bepaald thema, wat in de Onderweg geplaatst kan worden of in een jeugddienst gebruikt kan worden. Eventueel een soort maatjesproject waar een jongere en een oudere aan elkaar gekoppeld worden. Zij doen dan elke week een keer wat samen (koffie drinken, door het park wandelen, etc.) Activiteiten organiseren voor jong en oud, waar de doelgroepen elkaar tegenkomen. Ad VOOR WIE (Wie krijgen met speerpunt te maken) Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is het succesvol) Jeugd Ouderen Medewerkers jeugdwerk Medewerkers contactmiddag, koffieochtend In de dienst zijn elementen die door jong én oud gewaardeerd worden Jongeren en ouderen vinden het leuk om met elkaar in gesprek te zijn Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 13

14 Speerpunt 3: Communicatie platform creëren waarbinnen jeugdwerkers onderling en met jongeren kunnen communiceren. Aanvoerder: PV Team: Ad DOEL (Wat zijn de doelen van je Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) speerpunt) Jeugdraad meer profileren, zodat belang van jeugdzaken binnen de gemeente herkenbaar gemaakt wordt. Herkenbaar en uniform stukje in onderweg. Toepasbaarheid van huidige contactdatabase vergroten en toegankelijker maken voor jeugdwerkers. Inzet van moderne internet communicatiemiddelen voor breder bereik naar jongeren. Inzichtelijk maken van alle gremia en hun samenhang/aansluiting/inhoud. Jeugdwerk agenda bijhouden. Vaste indeling bijdrage Onderweg. Bijdrage Onderweg verdelen onder ouderlingen en in agenda opnemen. Centrale contactlijst promoten, procedures laagdrempelig maken, publicatie plaats op internet zoeken (beperkte toegang), selectiemogelijkheid maken. adres voor jeugdraad. Doelgroep voorkeurscommunicatie methoden inventariseren en volgen. Ad VOOR WIE (Wie krijgen met Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is speerpunt te maken) het succesvol) Gemeente Kerkenraad Jeugdraad Jeugdwerkers 0-25 jaar; de doelgroep (leden en nietleden). Ouders van de onderbouw doelgroep Als er een compact en helder inzicht gegeven kan worden van het jeugdwerk binnen onze kerk, via diverse media. Als de bijdrage in Onderweg een maandelijkse routine blijkt te zijn geworden. Als alle decentrale contactlijsten afgeleide zijn van de centrale contactlijst, en deze up to date wordt gehouden. Als we beeld hebben van diverse communicatiemiddelen, zowel de vormen als de inhoud. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 14

15 Speerpunt 4: Zorgen dat bij overgang van groep binnen jeugdgroepen de kans op lek vermindert. Kampioen: AS Team: Ad DOEL (wat zijn de doelen van je Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) speerpunt) Voorkomen dat er jeugd weg lekt uit het jeugd werk. Betrokkenheid van de Jeugd bij het organiseren van kerkactiviteiten vergroten. Inventariseren waarin we met jeugd activiteiten tekort schieten. Jeugd meer betreken bij de activiteiten Activiteiten organiseren waarbij de Jeugd van 8-20 thuis voelt Meer jongeren bij de club activiteiten. Toename aantal gemotiveerde en betrokken jeugdleden Door betere communicatie meer jeugd bereiken. Jeugd organiseert eigen activiteiten. Ad VOOR WIE (Wie krijgen met Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is speerpunt te maken) het succesvol) Jeugd Protestantse gemeente De Stroom Medewerkers jeugdwerk X% meer jongeren bij de clubs Dat de jeugd betrokken blijft bij onze (jeugdraad) activiteiten. Clubs bevatten meer elementen die de jeugd aanspreken Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 15

16 Speerpunt 5: Bijbelkennis van de jeugd vergroten en geloof toepassen in de samenleving(rh/rs) Kampioen: RS/RH Team: RH Ad DOEL (wat zijn de doelen van je speerpunt) Bijbelkennis vergroten Geloof toepassen in de samenleving Ad UITKOMST (Wat is het resultaat) Nadruk tijdens catechese meer verschuiven van meningvorming naar kennis Jaarlijkse activiteit organiseren tijdens de bijbel tiendaagse Bij overgang van basis naar grip groepen ontvangen catechisanten een boekje over de rode draad van de Bijbel Gezinnen krijgen spellen aangereikt die Bijbelkennis vergroten Tijdens jeugddiensten en catechese wordt gezocht naar verbinding van de leefwereld van jongeren en de Bijbel Ad Jeugd Gezinnen Bezoekers jeugddiensten Catecheten Kerkrentmeesters VOOR WIE (Wie krijgen met speerpunt te maken) Ad SUCCES CRITERIA (Wanneer is het succesvol) Jongeren hebben basiskennis over oude en nieuwe testament en het verschil tussen beiden Jongeren kunnen Bijbelboeken vinden in de Bijbel Een deel van de jongeren ziet de Bijbel niet langer als een ondoorgrondelijk boek, maar eerder als een hulpmiddel en basis van onze kerk Overige mogelijke Uitkomsten: Start van een project om in 1 jaar de bijbel door te lezen Een aantal bijbelkennis spellen worden aangeschaft om te gebruiken bij jeugdactiviteiten Een bijbelleesproject met jongeren over de grens. Aan de hand van catechese methode provider helpen ouderen jongeren bij het toepassen van geloof op de samenleving Excursies naar christelijke projecten en het uitnodigen van gasten tijdens catechese of andere activiteiten helpt jongeren geloof toepasbaar te maken in de samenleving Tijdens de bijbel tiendaagse is er een bijbelquiz in teamverband waarmee deelnemers een echt mooie prijs kunnen winnen (ipod bv.) Tijdens jeugddiensten staat er niet alleen een thema, maar ook een persoon uit Bijbel en heden centraal. Zo wordt Bijbelkennis verbonden aan heden. Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 16

17 Bijlage I Medewerkers Jeugdwerk Locatie Tijdstip Leeftijd Aanspreekpunt Crèche De Stee Zondagmorgen 0 t/m 3 jaar Martine Hoven tijdens kerkdiensten Ontmoetingsclub Per activiteit Per activiteit 4 t/m 12 jaar Joyce v/d Weijden verschillend verschillend Pieter Schipper Kinderkerk De Stee De Zespunt Zondagmorgen tijdens kerkdiensten Jeugdkerk De Stee 2 e zondag van de maand Jeugdclub Kerkzolder Verschillend per activiteit 4 t/m 12 jaar Ida van Vianen Medewerkers: Simone Hofman Joyce v/d Weijden Evy de Groote Anke Fletterman Dirk Rijneveld Joffrey Quak Peter Kool Jeanet Steenhoven Anja Aanen Jolanda Koppenaal Louise Verboom Mieke de Wilde Pieter Schipper Marijke Verzijl 13 t/m 17 jaar Bep Hoogendoorn Hanny de Bruin Medewerkers: Brugklas t/m 16jaar Ellen Schensema Louise Verboom Corry Slobbe Jacques Steenhoven Monirah Schep Jacques Steenhoven Andre Stormbroek Monirah Schep Zondagavondclub Kerkzolder Zondagavond 17 t/m 25 jaar Laura Bos vanaf 20:00 Flevo Festival Apeldoorn Augustus 15 t/m 25 jaar Laura Bos Hendrik Rijneveld Jeugddiensten Beide kerken 5x per jaar Hele gemeente Predikanten en Jeugdouderlingen Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 17

18 Bijlage II: Agenda Jeugdraadbijeenkomst Datum: Tijd: 19:45-20:00 koffie/thee 20:00-22:00 vergadering Locatie: De Stee Agendapunt Welkom & opening 20:00 o Bezinning jeugdkerk, Vaststellen agenda, Notulen Rapportage Financiën Rapportage Jeugdouderlingen (JO) o Terugkoppeling o Pastoralia, Clubs, Andere zaken /projecten Rapportage Predikanten o Terugkoppeling o Catachese, Jeugdpastoraat, Moderamen Specifiek onderwerp Volgende vergadering Rooster bekijken Rondvraag Sluiting 22:00 Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 18

19 Bijlage III: Jaarkalender veranderen in 2011? Jeugdbeleidsplan Protestantse kerk de Stroom, Moordrecht/Gouderak pagina 19

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten Handleiding voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Versie december 2014 Samen1Plan.nl Handleiding voor hulpverleners, leidinggevenden,

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Kom. ga met ons. Gereformeerde Kerk Voorthuizen. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Kom. ga met ons. Gereformeerde Kerk Voorthuizen. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Kom ga met ons Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Gereformeerde Kerk Voorthuizen Kom ga met ons Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Inhoudsopgave Visie 3 Opdracht: werkwijze, resultaat,

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie