Van Droom Tot Daad wij werken aan een duurzaam bestaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Droom Tot Daad wij werken aan een duurzaam bestaan"

Transcriptie

1 Van Droom Tot Daad wij werken aan een duurzaam bestaan Wouter de Bruijn Voorzitter Platform Verduurzaming Voedsel februari 2011

2 Wouter de Bruijn Voorzitter Platform Verduurzaming Voedsel februari 2011

3 In deze presentatie Wat is het Platform Wat doet het Waarom is het van belang voor boeren en tuinders Wat gaan ZLTO/LTO en u doen?

4 Introductie Platform Verduurzaming Voedsel Platform is een samenwerkingsverband van 6 partijen:

5 ZLTO / LTO: aangesloten bedrijven, boerenbedrijven FNLI : ruim 350 aangesloten leden/bedrijven, ca. 52 miljard omzet CBL : 31 retailorganisaties en groothandels in Nederland Veneca : 11 cateringbedrijven, ca. 1,1 miljard omzet KHN : aangesloten ondernemers, ca. 9 miljard omzet

6

7 Introductie Platform Verduurzaming Voedsel Onder het motto werken aan een duurzaam bestaan hebben deze partijen namens hun achterbannen in oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die minimaal drie jaar loopt. De kern van de samenwerkingsovereenkomst is dat: de verduurzamingsprocessen waar de bedrijven in de voedselketen aan werken, versneld worden doorgevoerd middels de ketenbenadering en dat het aanbod van het aantal duurzame voedselproducten versneld wordt uitgebreid en opgeschaald Uitgangspunt: economie en ecologie gaan hand in hand met behoud van gezonde koopkracht

8 Regie en uitvoeringsorganisatie met: Het Platform? Specialisten van de 5 brancheorganisaties en de EL&I projectleider Verduurzaming Voedsel Stuurgroep? Voorzitters/directeuren van de 5 brancheorganisaties onder voorzitterschap van het ministerie van EL&I Dagelijks aanspreekpunt: Voorzitter Platform Wouter de Bruijn, samen met Secretaris / Communicatiecoördinator / Secretariële ondersteuning Vooral: grote inzet van de 5 brancheorganisaties en Ministerie van EL&I zelf! De tienduizenden bedrijven die moeten het doen!

9 Positionering van Platform ten opzichte van andere initiatieven Er zijn veel (overheids ) initiatieven om verduurzaming van voedsel te stimuleren. Het uitgangspunt van het Platform is om geen zaken dubbel te doen, maar synergie te bereiken en witte vlekken waar mogelijk in te vullen. Vanuit de Nota DUURZAAM VOEDSEL (publicatiedatum juni 2009) van LNV activiteiten uitvoeren die het aanbod perspectief gestalte geven. Belemmerende regelgeving: Op verzoek van het Platform inventariseert het ministerie van EL&I wetgeving die verduurzaming van voedsel tegenwerkt. Aansluiting bij Europese initiatieven. Voorbeeld: via FNLI en EL&I is er aansluiting bij de Round Table on Sustainable Consumption & Production. NB. De branchebrede ketensamenwerking via Platform is uniek in Europa!

10 Initiatieven Convenanten, samenwerkingsverbanden waarbij overheid en bedrijfsleven betrokken zijn, in relatie tot duurzaam ondernemen binnen de voedselketen: Marktontwikkeling biologische landbouwketen Duurzame Noordzeevisserij Transitie Mosselsector Duurzame veehouderij Schone zuinige agrosectoren Duurzame glastuinbouw Agrologistiek Duurzame Voedselsystemen Taskforce multifunctionele landbouw MVO Nederland IDH Etc.etc.

11 Overheidsbeleid

12 Wat is verduurzaming van voedsel? Definitie De continue inspanningen van ondernemingen actief in de productie, verwerking, distributie, bereiding en verstrekking van voedsel, gericht op het doorvoeren van verbeteringen in het productieproces van voedsel, op het terrein van het verminderen van milieubelasting en afval, vergroten van dierenwelzijn en eerlijke handel, binnen een haalbare economische context. Deze drie aandachtsgebieden: 1. vermindering milieubelasting en afval 2. vergroten van dierenwelzijn 3. eerlijke handel zijn vertaald in negen thema s

13 Wat is verduurzaming van voedsel? (1) Waterverbruik: De hoeveelheid water die per bron wordt gebruikt. Energieverbruik: De hoeveelheid energie die ondernemingen direct (bijvoorbeeld gas) en indirect (bijvoorbeeld elektriciteit) verbruiken. Hier horen ook bij: het energiebeleid van een onderneming, de activiteiten voor vermindering van het gebruik en het beheer van energie. CO 2 reductie: De hoeveelheid CO2 en CO2 equivalenten (alle broeikasgassen) die worden veroorzaakt door een onderneming, het verminderen van die uitstoot en het beleid achter die vermindering.

14 Wat is verduurzaming van voedsel? (2) Transportreductie: Verminderen van het aantal transportbewegingen, om zo de uitstoot van CO2 te verlagen, of om de hoeveelheid geluid te reduceren(geluidloos transport). Het gaat daarbij om het verplaatsen van personen of goederen, bijvoorbeeld per auto, trein, boot of vliegtuig. Afvalpreventie: Afval is wat overblijft na de verwerking van grondstoffen en andere materialen tot producten. Dit afval kan worden hergebruikt, gerecycled, verwerkt, verbrand of gestort. Ook vergisting en het winnen van energie uit afval vallen onder dit thema, evenals afvalbeleid, afval en consumptie en afvalverwerkingsmethoden. Duurzame teelt: Zodanig ontwikkelen van gewassen, dat schade voor het milieu (zoals ecosystemen, biodiversiteit water en klimaat) wordt voorkomen. De sociale aspecten van duurzame teelt vallen hier niet onder, deze vallen onder 'eerlijke handel'.

15 Wat is verduurzaming van voedsel? (3) Dierenwelzijn: De fysieke en de gevoelsmatige gesteldheid van dieren. De Europese Unie heeft vijf, op de grondrechten van mensen lijkende, 'dierlijke vrijheden' toegekend: vrij van dorst, honger en ondervoeding; vrij van fysiek en fysiologisch ongerief; vrij van pijn, verwondingen en ziektes; vrij om het normale gedrag te kunnen uitoefenen; vrij van angst en chronische stress. Betrokkenheid medewerkers: Dit is de maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers in Nederland (of het land van initiatief). Hierbij kan het zowel gaan om community investment (de inzet/kosten die zijn besteed) als om de resultaten van onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers. Eerlijke handel: Duurzame ontwikkeling van de internationale handel, vooral de export van arme landen naar rijke Westerse landen. Eerlijke handel gaat om de sociale aspecten buiten Nederland (of het land van initiatief).

16 Welke doelstellingen heeft het Platform? Doelstellingen zijn vorm gegeven, op basis van een 0 meting (monitoring) die eind 2010 is uitgevoerd Kwalitatieve doelstellingen, op maat gemaakt op de 9 thema s per Platformdeelnemer en hun achterbannen / bedrijven o.b.v. jaarlijkse enquêtes naar verbeteringen in de processen Plannen moeten bijdrage leveren om tot een verwachte omzetgroei van 10% van duurzaam geproduceerde voeding te komen

17 Op welke manier worden de doelstellingen bereikt (1)?

18 Op welke manier worden de doelstellingen bereikt (2)? Naast pilots ook andere stimuleringsmaatregelen zoals Onderzoek (inclusief opzetten van een vraaggerichte aansturingsmethodiek) Budget tot en met 2012: 2 miljoen Communicatie Budget tot en met 2012: 1,2 miljoen

19 Op welke manier worden de doelstellingen bereikt (3)? Voorbeelden van communicatie Blad METRO Metro Krant Website

20 Fair Trade Restaurantweek Savana Grown, tropisch fruit Real Food Congres FNLI: voorbeeldaanpak verduurzaming voedsel Voorbeelden van pilots Albron & KFS: Aanpak voedselverspilling in de food service Sodexo Fair Trade Sodexo Albron Fair Trade promotie Albron GRO La Place, koffiedrab hergebruik VENIK Ketenmodel duurzame eiwitbronnen CONO, klimaatneutraal kaas maken Mayonna BV Verduurzaming gekweekte vis Stichting Bakkerij Imago Eindeloos Brood Veneca Voedselverspilling in de catering NZO Friesland Campina Duurzame zuivelketen FNLI Systematische verduurzaming MKB in de levensmiddelen industrie CBL BSCI project, arbeidsomstandigheden CBL Zichtboek verduurzaming KHN Praktijkgids Duurzame Horeca Veneca Voorbeeldaanpak Albert Heijn WUR N&M DLV Jumbo The Greenery CLM

21 Rode draad in het innoveren Meerdere thema s worden integraal en branchebreed in één pilot opgepakt Pilots bieden enorm veel uitbreidings en opschalingsmogelijkheden Veel aandacht om juist voor MKB verduurzaming toegankelijk te maken Constructieve samenwerking met ngo s Populaire productgroepen: AGF, zuivel, vis, voor horeca en catering is voedselverspilling speerpunt We streven daarbij wél naar hoog ambitieniveau: Pilots die het wiel opnieuw uitvinden, geheel nieuwe afzetstructuren willen opzetten etc. worden veelal afgewezen Let op: verworven kennis wordt uiteindelijk openbaar Pilots moeten écht ambitie hebben: bv. t.a.v. omzetdoelstellingen

22 Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel (ISVV): achtergrond Aanleiding: wens vanuit Tweede Kamer voor een duurzaamheidslogo. Geschikte aanpak volgens Platform: bouw een informatiesysteem (toegankelijk via website) om alle schakels in de keten, waaronder ook de burger/consument, te informeren over de mate van verduurzaming van voedingsmiddelen via de negen thema s. Het is een enorme uitdaging om dit goed te organiseren, want het gaat om een diversiteit aan productieprocessen en een uiteenlopend spectrum van producten vaak met meerdere ingrediënten alle negen thema s komen aan bod

23 Discussie over ISVV Wie zit hier écht op te wachten? Maakt ISVV het bedrijfsleven niet kwetsbaar en daarmee een speelbal van bv. NGO s? Aansluiting met Europese & Internationale kaders is essentiële randvoorwaarde! Insteek van transparantie op productniveau stuit op heel veel bezwaren. Start op corporate niveau. Belang om medio 2011 planning gereed te hebben met als uitgangspunt: ÉÉN SYSTEEM!

24 En de consument dan. 17% van de Nederlanders vindt dat men duurzaam eet. Een kwart geeft aan (helemaal) niet duurzaam te eten. Ouderen (65+) geven vaker aan dat zij duurzaam eten, jongeren geven juist vaker aan dat zij niet duurzaam eten. Bijna de helft van de Nederlanders wil wel duurzamer gaan eten, met name vrouwen (vooral jonge vrouwen), hoog opgeleiden en 65+ers. Jonge mannen willen het minst vaak duurzamer gaan eten. Prijs, informatie (op verpakkingen) en verkrijgbaarheid zijn de meest genoemde redenen waarom het lastig is duurzamer te eten. Met name vrouwen vinden duurzaam eten te duur en ouderen geven vaker aan dat zij informatie op de verpakking missen. Consumenten vinden winkels het eerst verantwoordelijk om te zorgen dat er duurzame voedingsmiddelen in de winkel liggen. Daarna vinden zij fabrikanten het meest verantwoordelijk. Consumenten geven vaker aan de volgende aspecten belangrijk te vinden: dat boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen, dat het milieu zo min mogelijk wordt aangetast en dat er diervriendelijk geproduceerd wordt. Aanetenvan het seizoen en uit de streek hecht men minder belang. BRON: Distrifood

25 De bomen en het bos

26 Wat kan het Platform voor bedrijven betekenen? Concrete (financiële) ondersteuning en stimulering bij uw projecten en plannen gericht op verduurzaming Direct contact met de andere schakels in de keten om integraal uitdagingen m.b.t. verduurzaming op te pakken Invloed op ontwikkeling van een systeem om overheidsonderzoek naar verduurzaming kennis vraaggericht aan te sturen Geregisseerde dialoog met NGO s op strategische hoofdlijnen Vormgeving van ISVV

27 Taak ZLTO/LTO Wat gebeurt er in de diverse vakgroepen aan verduurzaming? Melkveehouderij Tuinbouw Akkerbouw Vlees Vollegrond Hoveniers Etc.etc.

28 Wat vraagt het Platform aan u? Dames en heren, boeren en tuinders, ondernemers: Ga vooral verder met verduurzaming van uw processen en producten! Wat kunt u zélf doen? Niet alleen kijken wat de andere schakels in de keten doen Wees ambitieus en zoek elkaar daarbij op Communiceer uw goede resultaten, want er is teveel bescheidenheid. Economie en ecologie gaat hand en hand Zie het als Kans, en niet als Bedreiging Platform is GROTE kans voor de primaire sector voor ketensamenwerking

29 ZLTO en de praktijk Tot zover achtergronden Hoe gaat het in de praktijk? Kost het of brengt het op

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014

mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 josé van der Klauw MVO Netwerk Brancheorganisaties INHOUD colofon Dit onderzoek kwam tot stand in

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

JAARPLAN. Werken naar resultaat

JAARPLAN. Werken naar resultaat JAARPLAN 2009 Werken naar resultaat 2 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 MARKT EN INNOVATIE... 7 Thema s: 1. Energie... 8 2. Arbeid... 9 3. Voeding, Gezondheid en Welbevinden... 10 4. Plantgezondheid...

Nadere informatie

VERGADERING : BESTUUR DATUM : 5 JUNI 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 47 CONVENANT SCHONE EN ZUINIGE AGROSECTOREN 1 INLEIDING

VERGADERING : BESTUUR DATUM : 5 JUNI 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 47 CONVENANT SCHONE EN ZUINIGE AGROSECTOREN 1 INLEIDING VERGADERING : BESTUUR DATUM : 5 JUNI 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 47 CONVENANT SCHONE EN ZUINIGE AGROSECTOREN 1 INLEIDING Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om in 2020 de CO 2 -uitstoot met 30%

Nadere informatie

Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens

Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens Van alle markten thuis Een studie naar samenwerking en verwaarding in versketens Op initiatief van: EFMI Business School Juli 2013 2 Van alle markten thuis; een studie naar samenwerking en verwaarding

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen.....wij gaan ervoor!

Duurzaam ondernemen.....wij gaan ervoor! Duurzaam ondernemen.....wij gaan ervoor! Maatschappelijk Verantwoord Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het beleid hierbij is kort en krachtig, begrijpelijk

Nadere informatie

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Gemeenteraad Agendasetting en bepalen ambitieniveau Externe communicatie Kaders stellen opdrachtformulering

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Een krachtige levensmiddelenketen

Een krachtige levensmiddelenketen Een krachtige levensmiddelenketen Met de CBL agenda tot 2020 Een krachtige levensmiddelenketen Met de CBL agenda tot 2020 Ter inleiding Geachte lezer, Iedere keten is zo sterk als zijn zwakste schakel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Bewustwording 2 3.1 Culturele Dimensies 2 3.1.1 Wat is cultuur? 2 3.1.2 Culturele dimensies 3 3.1.3 De vier culturele dimensies 3 3.1.

Hoofdstuk 3 Bewustwording 2 3.1 Culturele Dimensies 2 3.1.1 Wat is cultuur? 2 3.1.2 Culturele dimensies 3 3.1.3 De vier culturele dimensies 3 3.1. Hoofdstuk 3 Bewustwording 2 3.1 Culturele Dimensies 2 3.1.1 Wat is cultuur? 2 3.1.2 Culturele dimensies 3 3.1.3 De vier culturele dimensies 3 3.1.4 Culturele dimensies en organisaties 4 3.2 Gedragsverandering

Nadere informatie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie Manifest Task Force Duurzame Palmolie Initiatief ter stimulering van het gebruik van RSPO-gecertificeerde palmolie in Nederland November 2010 Rijswijk www.taskforceduurzamepalmolie.nl 1. Ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren

Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Voorwoord Agrosectoren

Nadere informatie

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen Melkveehouders, zuivelondernemingen, NZO en LTO zijn al vele jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Duurzaam Dineren. Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl

Duurzaam Dineren. Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl DUURZAAM DINEREN Duurzaam Dineren Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl Linda Nijenhuis, Milieu Centraal Mariken Stolk, Milieu Centraal Giulietta Cohen, CREM

Nadere informatie

Over tevreden consumenten De rol van supermarkten

Over tevreden consumenten De rol van supermarkten Over tevreden consumenten De rol van supermarkten centraal bureau levensmiddelenhandel Over tevreden consumenten De rol van supermarkten centraal bureau levensmiddelenhandel 4 Ter inleiding 5 Geachte

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, allen handelend

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Op-stap nei duorsumens

Op-stap nei duorsumens CONCEPTVERSIE Op-stap nei duorsumens Titel beleidsnota Titel Titel beleidsnota onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) Bijlagenboek Bijlagenboek: Op-stap nei

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie