Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten"

Transcriptie

1 Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten Rapportage bevindingen zorgsector kpmgplexus.nl

2 Inhoudsopgave Onderzoek KPMG Plexus Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten 1 Introductie onderzoek 2 Beeld anno Blik op Slotbeschouwing Contactgegevens

3 Onderzoek KPMG Plexus 1 Introductie onderzoek Inleiding Vrijwel alle instellingen binnen de publieke sector zijn momenteel op zoek naar mogelijkheden om de organisatie efficiënter en goedkoper in te richten. Met daarnaast als randvoorwaarde tenminste het behouden van het huidige kwaliteitsniveau. De aandacht gaat in dit soort trajecten daarbij vaak als eerste uit naar de ondersteunende diensten. Veelal is de beleving dat het met de overhead wel wat minder kan. Maar is dat ook zo? En is er dan zoveel onvrede over de geleverde ondersteuning? Voor KPMG Management Consulting aanleiding onderzoek te doen naar de meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten binnen de publieke sector en dan in het bijzonder binnen zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Wij hebben bestuurders en managers gevraagd naar hun oordeel over en visie op de kwaliteit en kosten van de algemeen ondersteunende diensten van hun eigen organisatie. Opzet en verantwoording Het onderzoek is uitgevoerd in de periode eind november 2012 medio januari In die periode is een online enquête, bestaande uit 39 overwegend meerkeuzevragen, uitgezet onder relaties van KPMG. Op onze vragenlijst, aanpak en de response zijn in statistisch opzicht de nodige kanttekeningen te maken. We pretenderen ook niet dat de uitkomsten representatief zijn voor de voltallige sector. De uitkomsten geven echter wel een interessant beeld van hoe tegen ondersteunende diensten wordt aangekeken. Dat beeld delen we graag met u. Response zorgsector Binnen de zorgsector zijn circa 300 enquêtes uitgezet, waarvan er 84 vragenlijsten geheel of gedeeltelijk zijn ingevuld, een response van 28%. In totaal zijn 39 vragenlijsten compleet retour ontvangen en verwerkt in deze rapportage. De response is afkomstig uit vrijwel alle sectoren van de zorg. Alleen de algemeen ondersteunende diensten waar 15 of meer respondenten op hebben aangegeven zicht op te hebben, zijn meegenomen in deze rapportage. Opbouw rapportage Dit document bevat de onderzoeksresultaten van de zorgsector. In hoofdstuk 1 geven wij de belangrijkste bevindingen weer over de huidige situatie van de ondersteunende diensten. Hoofdstuk 2 blikt vervolgens vooruit naar de verwachtingen die respondenten hebben voor Tot slot is als hoofdstuk 3 een compacte slotbeschouwing opgenomen KPMG Advisory N.V. 1

4 ICT Onderzoek KPMG Plexus 2 Beeld anno 2012 In het eerste deel van het onderzoek zijn vragen gesteld over de huidige situatie. Het ging onder meer over de tevredenheid over de kosten en kwaliteit, de huidige organisatievorm als ook het al dan niet succesvol realiseren van kwaliteits- en kostenreductietrajecten. Huidige organisatievorm is veelal centrale dienst Voor elke functie binnen de ondersteunende diensten zijn meerdere organisatievormen aangetroffen. De meest veelvoorkomende vorm is het centraal binnen de organisatie georganiseerd, op afstand gevolgd door intern shared service center en uitbesteed (m.n. bij ICT). Figuur 1: Organisatievorm ondersteunende diensten anno % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Uitbesteed In samenwerking met andere organisatie Ondergebracht in een intern shared service centre Centraal gebundeld in de organisatie Decentraal De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de huidige organisatievorm. Overall is 75% tevreden of zelfs zeer tevreden. Matig tevreden is 19% en uitgesproken ontevreden is 6% van de respondenten. Kijkend naar de verschillende functies scoort de financiële functie de hoogste tevredenheid. Over de organisatievorm van ICT en is men het minst tevreden. Algehele tevredenheid over kwaliteit en kosten Wij hebben aan de respondenten de vraag voorgelegd hoe tevreden ze zijn met kwaliteit en kosten van de ondersteunende diensten. Ten aanzien van de kwaliteit geeft 73% aan tevreden of zeer tevreden te zijn. Matig tevreden is 23% terwijl 5% aangeeft ontevreden te zijn. Het beeld over de tevredenheid over de kosten is in lijn met die voor kwaliteit. Hier is 7% ontevreden en 25% matig tevreden. Tevreden en zeer tevreden is 68% KPMG Advisory N.V. 2

5 ICT Onderzoek KPMG Plexus Onvoldoende kostenflexibiliteit Er is gevraagd naar de kostenflexibiliteit van de ondersteunende diensten. Meer specifiek hebben wij gevraagd of, en in welke mate, de kosten van de ondersteunende diensten meebewegen met de beweging van de omzet/opbrengsten van de organisatie. Overall vindt men 45% van de functies voldoende kostenflexibel en 38% onvoldoende flexibel. En 17% wordt als niet-flexibel beschouwd. De scores verschillen tussen de diverse ondersteunende functies. Het meest kostenflexibel wordt inkoop gezien. Als minst kostenflexibel worden ICT en gezien. Figuur 2: Mate waarin kosten van ondersteunende diensten flexibel meebewegen met de omzet van de zorginstelling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voldoende flexibel Onvoldoende flexibel Niet flexibel 2013 KPMG Advisory N.V. 3

6 ICT ICT Euro's Onderzoek KPMG Plexus Twee op de drie kostenbesparingstrajecten slagen Voor alle onderdelen van de ondersteunende dienst zijn in 2012 kostenbesparingstrajecten uitgevoerd. Het betrof met name de Facilitaire dienst en. De gemiddelde omvang van het besparingstraject bij de respondenten bedroeg ruim EUR De werkelijke omvang verschilt sterk per functie: van gemiddeld EUR voor tot gemiddeld EUR voor Marketing & Communicatie. Figuur 3: Gemiddelde doelstelling kostenbesparing in Gemiddelde Het lukt zorginstellingen volgens de respondenten maar ten dele om de ingezette kostenbesparingstrajecten op ondersteunende diensten echt succesvol af te ronden. Van de respondenten geeft twee op de drie aan dat het traject daadwerkelijk het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Voor het overige deel heeft het ten dele het gewenste effect gehad terwijl voor een klein deel het traject op een mislukking is uitgelopen. Figuur 4: Mate waarin beoogde doelen door kostenbesparingstrajecten zijn gerealiseerd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ten dele Nee Ja 2013 KPMG Advisory N.V. 4

7 ICT Onderzoek KPMG Plexus Gevraagd naar de bepalende factoren voor het wel of niet halen van het beoogde resultaat, zijn de respondenten behoorlijk gelijkgestemd. De meest genoemde succesfactor voor het daadwerkelijk realiseren van het beoogde resultaat is betrokkenheid management. Op de tweede plaats scoorde ook betrokkenheid medewerkers hoog, evenals als vooraf een duidelijke businesscase maken, de nummer 3. Succesbepalende factoren Betrokkenheid management Betrokkenheid medewerkers Vooraf duidelijke businesscase maken Faalfactoren Ontbreken implementatiekracht Onvoldoende kennis en ervaring medewerkers Beperkt toepassen ICT Ook voor de faalfactoren is een duidelijke top 3 te onderkennen. Gedeeld eerste zijn Ontbreken implementatiekracht en Onvoldoende kennis en ervaring bij medewerkers. Nummer 3 is Beperkt toepassen ICT. Kwaliteitsverbetering lukt lang niet altijd Ook hebben wij gevraagd naar de ervaringen met kwaliteitsverbeteringtrajecten. Vooral binnen de onderdelen en ICT zijn verbeteringstrajecten uitgevoerd. Het succes van de trajecten laat een zekere spreiding tussen de verschillende functies zien. Met name trajecten binnen de -kolom kennen volgens de respondenten een laag slagingspercentage. Figuur 5: Mate waarin beoogde doelen door kwaliteitsverbeteringen zijn gerealiseerd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ten dele Nee Ja 2013 KPMG Advisory N.V. 5

8 Onderzoek KPMG Plexus Voor kwaliteitstrajecten werden betrokkenheid van medewerkers en management het meest genoemd als succesfactor. Faalfactoren waren met name het ontbreken van deze betrokkenheid, het ontbreken van kennis en ervaring bij medewerkers en het ontbreken van een gedegen businesscase KPMG Advisory N.V. 6

9 ICT Onderzoek KPMG Plexus 3 Blik op 2013 In het onderzoek is ook vooruit gekeken. Wat zijn de uitdagingen voor 2013? Welke veranderingen zijn op komst? Wat baart zorgen? Dit hoofdstuk geeft een doorkijk naar de uitdagingen voor Organisatievorm gaat op de schop Het onderzoek geeft een stevig signaal af: de wijze waarop ondersteunende diensten zijn georganiseerd gaat fors veranderen. Meer dan 40% van de respondenten verwacht een verandering. De uitkomsten laten een beweging zien naar samenwerking en shared services. Was in 2012 nog bijna 70% van de functies centraal georganiseerd, de verwachting is dat dit ultimo 2013 nog maar 43% is. Er is een forse groei te verwachten van functies die in een eigen shared service center dan wel in samenwerking met andere organisaties zijn georganiseerd. Het lijkt erop dat de centrale dienst waar alle ondersteunende functies in zijn samengebracht de langste tijd heeft gehad. Instellingen gaan op zoek naar meer flexibele concepten, waarbij de klantleveranciersrelatie nadrukkelijker centraal komt te staan. Figuur 6: Verwachte organisatievorm van ondersteunende diensten ultimo % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Uitbesteed In samenwerking met andere organisatie Ondergebracht in een intern shared service centre Centraal gebundeld in de organisatie Decentraal 2013 KPMG Advisory N.V. 7

10 ICT Onderzoek KPMG Plexus Over de volle breedte ingrepen in kosten Gevraagd naar eventuele besparingsopdrachten/taakstellingen binnen de ondersteunende diensten voorziet 85% een dergelijk traject in Voor vrijwel alle functies worden besparingen verwacht. Het zwaartepunt ligt bij de ranges minder dan 5% en 5% tot 10% ten opzichte van de huidige kosten. Figuur 7: Verwachting over besparingstargets voor % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% meer dan 30% 20% tot 30% 10% tot 20% 5% tot 10% minder dan 5% Geen besparingspotentieel Gevraagd naar de maatregelen die worden genomen om de besparingen te realiseren, is er geen maatregel die opvallend vaak wordt ingezet. Het lijkt erop dat het brede palet aan mogelijkheden wordt ingezet. Zowel de vraag- als aanbodzijde krijgt aandacht. Procesoptimalisatie/lean wordt voor elke functie ingezet, evenals versterken van sturing en verbeteren van de productiviteit. Figuur 8: Verwachte maatregelen om kostenbesparingen te realiseren 2013 KPMG Advisory N.V. 8

11 ICT ICT Onderzoek KPMG Plexus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overig Outsourcing Samenwerken met andere organisaties Concentreren binnen de eigen organisatie Realiseren betere inkoopcondities Verbeteren productiviteit Versterken sturing Beperken aanbod Proces optimalisatie / lean Invoeren betalen voor verbruik Terugdringen vraag Behoefte aan kwaliteitsimpuls Van de respondenten ziet 87% mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering binnen de ondersteunende diensten. Gevraagd naar de manieren om deze kwaliteitsverbetering te realiseren, is een waaier aan maatregelen genoemd. Er is volgens dit onderzoek geen voorkeursmaatregel aan te wijzen. Wel valt op dat kwaliteitsverbetering niet wordt gezocht in het vergroten van het aanbod. Verder worden vrijwel alle denkbare maatregelen ook voor bijna alle functies ingezet. Figuur 9: Verwachte maatregelen om kwaliteitsverbetering te realiseren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overig Toepassen ICT Verbeteren service-niveau Verhogen kwaliteit medewerkers Standaardiseren proces Invoeren SLAs Verbeteren samenwerking met afnemers Vergroten aanbod 2013 KPMG Advisory N.V. 9

12 Onderzoek KPMG Plexus Veranderen gaat niet zonder zorgen over een goede afloop In het onderzoek hebben wij gevraagd naar mogelijke besparings-, kwaliteits- en organisatieveranderingstrajecten. Veel respondenten hebben aangegeven in 2013 een dergelijk verandertraject te zullen doorlopen. Gevraagd naar de grootste zorgpunten bij het realiseren van deze trajecten is een duidelijke top 2 te onderscheiden. Met stip de meeste zorg bestaat er over het gebrek aan tijd bij voor de verandering benodigde medewerkers. Daarnaast is weerstand in de organisatie een belangrijk zorgpunt. Daarnaast geven 13 respondenten aan dat het ontbreken van een echte visie op de toekomst hen zorgen baart. Eenzelfde aantal maakt zich zorgen over het ontbreken van besluitvaardigheid KPMG Advisory N.V. 10

13 Onderzoek KPMG Plexus Figuur 10: De grootste zorgen bij het realiseren van veranderingstrajecten Weerstand in de organisatie 17 Ontbreken kennis en vaardigheid binnen de eigen organisatie 6 Ontbreken ervaring hoe verandertraject te organiseren 6 Ontbreken budget voor doorvoeren verandering 8 Gebrek aan tijd van benodigde medewerkers 22 Ontbreken echte visie op de toekomst 13 Ontbreken van besluitvaardigheid 13 Ontbreken van urgentie 8 Onvoldoende bestuurlijk commitment Aantal keer genoemd Duidelijke prioriteiten voor 2013 De laatste vraag van het onderzoek betrof de top 3 actiepunten voor de ondersteunende diensten voor De respondenten gaven ons een bloemlezing van actiepunten. Een aantal prioriteiten kwam meer dan gemiddeld vaak voor. We hebben hieruit een top 5 gehaald van actiepunten waar zorginstellingen in 2013 binnen de ondersteunende diensten werk van gaan maken. Top 5 prioriteiten voor 2013 Zero base bepalen van ondersteuningsbehoefte: alleen leveren wat echt nodig is Samenbrengen van functies a.g.v. fusie Procesoptimalisatie en standaardisatie Betere toepassing IT en selfservice Kwaliteitsverbetering medewerkers 2013 KPMG Advisory N.V. 11

14 Onderzoek KPMG Plexus 4 Slotbeschouwing De resultaten van het onderzoek bevestigen onze vermoedens: ja, er is een noodzaak tot ingrijpen in de ondersteunende diensten. Maar niet omdat er grote ontevredenheid heerst. Het lijkt vooral te passen in de bredere maatschappelijke context dat er bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak al snel teruggegrepen op de bekende kaasschaafmethode of het veranderen van de structuur. Wij zien echter een andere route. Één waarbij het creëren van waarde door de ondersteunende diensten centraal staat. Wij geven u als slot van deze rapportage twee adviezen mee, om recht te doen aan de besparingsopgave én de waarde die ondersteunende diensten voor uw organisatie kan hebben. Advies 1: Creëer inzicht in de echte kostenveroorzakers Om de juiste keuzes te kunnen maken, is allereerst zicht nodig op de veroorzakers van de kosten. Wat zijn de grote kostenposten? Door wat of wie worden die kosten veroorzaakt? Wat zijn aangrijpingspunten om de vraag te beïnvloeden? Besparingstrajecten starten in onze visie met een analyse van de kostenveroorzakers die inzichtelijk maakt waarom kosten ontstaan en hoe de kosten samenhangen met het primaire zorgproces. Figuur 11 toont een vereenvoudigd analysekader om besparingsmogelijkheden van ondersteunende diensten in kaart te brengen. Deze analyses gaan in op én de afnemers van de ondersteunende diensten én de ondersteunende diensten zelf. Het is zaak om niet geïsoleerd, maar naar de hele keten te kijken. Met echt inzicht kunnen betere beslissingen worden genomen. Figuur 11: Vereenvoudigd analysekader Stoppen met vragen Besparingen realiseren Vraag-zijde Verminderen van de vraag (volume en kwaliteit) Stoppen van dienstverlening Schaalvoordelen realiseren door bundeling Uitbesteden Aanbod-zijde Verminderen benodigde Formatie Beperken kwaliteit en service Verhogen productiviteit Procesoptimalisatie (lbijv. lean, sturing) Verlagen kwaliteitsnivo Betere inkoopcondities Verlagen externe kosten Verlagen verbruik Verbeteren contract-en Leveranciers management 2013 KPMG Advisory N.V. 12

15 Onderzoek KPMG Plexus Advies 2: Laat de besturing hefboom zijn voor waardecreatie en kostenefficiëntie Zoals het onderzoek laat zien, zijn ondersteunende diensten anno 2012 veelal ondergebracht binnen een centrale dienst. Vanuit het concern krijgen zij financiële middelen en er is sprake van leveringsplicht voor de ondersteunende diensten: zij moeten de rest van de organisatie te allen tijde ondersteunen en faciliteren. En omdat de afnemers geconfronteerd worden met gedwongen winkelnering, hebben ze de neiging om minder scherp te zijn in hun vraagstelling. Daarmee vormt de tucht van leveringsplicht en gedwongen winkelnering een voedingsbodem waarbij een situatie kan ontstaan waarin zowel leverancier als afnemer suboptimaal acteren. Er wordt daarmee veel tijd en geld verspild die in onze ogen beter aan de zorg besteed kan worden. Dat moet en kan anders. In onze visie gaan invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid nemen hand in hand. Laat gebruikers van ondersteunende diensten dus bepalen welk kwaliteitsniveau van producten en diensten nodig is. En maak hen dan ook bewust van de kosten die hiermee samenhangen. Ofwel, maak de afnemers van de ondersteunende diensten dus verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten. Hierbij hebben ze wel zicht nodig op beide zaken en moeten ze deze ook kunnen beïnvloeden door de vraag aan te passen, in termen van kwaliteit en hoeveelheid en type product/dienst. Het is vervolgens aan de ondersteunende dienst om dit zo slim en kostenefficiënt mogelijk te organiseren. Wij pleiten er dus voor om afnemers veel meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. In onze visie vraagt dit vaak om een aanpassing in het besturingsmodel. Het besturingsmodel zou dusdanig moeten zijn ontworpen dat de verantwoordelijkheid voor de ondersteunende diensten bij de afnemers komt te liggen. Daarmee wordt een hefboom gecreëerd om de meerwaarde én kostenefficiency van ondersteunende diensten te vergroten KPMG Advisory N.V. 13

16 Onderzoek KPMG Plexus Contactgegevens KPMG Plexus KPMG Plexus maakt onderdeel uit van KPMG Advisory N.V. en vormt met circa 65 medewerkers een toonaangevend adviesbureau voor de gezondheidszorgsector. KPMG Plexus richt zich op zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen, GGZ-instellingen en VV&T-instellingen, als ook op zorgverzekeraars en zorggerelateerde onderdelen van de (rijks-)overheid. KPMG Plexus combineert sectorkennis met diepgaande kennis en ervaring met vraagstukken op terreinen waaronder strategie en kwaliteits- en efficiencyverbetering binnen zowel primaire zorgproces als (medisch) ondersteunende diensten. Adres Breukelen: KPMG Plexus Straatweg BR Breukelen Tel: +31 (0) Adres Amstelveen: KPMG Plexus Laan van Langerhuize DS Amstelveen Tel: + 31 (0) Over de onderzoeker Huibert Koevoets Director Huibert Koevoets is director bij KPMG Plexus. Sinds de afronding van zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1997 is hij werkzaam als organisatie-adviseur, sinds 2003 bij KPMG Advisory N.V.. Huibert heeft zich in zijn advieswerk altijd gericht op advisering aan de publieke sector, en de laatste jaren specifiek op de zorgsector. Samen de zorg beter maken is een motto dat Huibert bijzonder aanspreekt. Huibert heeft een jarenlange ervaring in het inrichten, doorlichten en optimaliseren van ondersteunende diensten, onder meer in de vorm van een shared service center. Hij heeft hierover meerdere publicaties geschreven. Voor meer informatie over dit onderwerp of het onderzoek kunt u contact met hem opnemen via of bovengenoemde telefoonnummers KPMG Advisory N.V. 14

17 De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG -netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, logo en cutting through complexity zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Corporatie in control

Corporatie in control Corporatie in control Professionalisering van de financiële functie Een onderzoek naar de volwassenheid van de financiële functie en ambitie voor de toekomst KPMG 201 2 Corporaties in control Inleiding

Nadere informatie

Trendonderzoek woningcorporaties 2013

Trendonderzoek woningcorporaties 2013 Trendonderzoek woningcorporaties 2013 Corporatiebestuurders over 2020 In het najaar van 2012 spraken we in individuele gesprekken met een groot aantal bestuurders van woningcorporaties. We bespraken met

Nadere informatie

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel HR benchmark: diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel KPMG ziet veel corporaties die gedwongen zijn, of anticiperen op schaarser wordende middelen en veranderende kerntaken. Aangezien de

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Ons stelsel: een tussenstand

Ons stelsel: een tussenstand Ons stelsel: een tussenstand Avéro Achmea Zorgseminar Amerongen, 20 juni 2012 Wouter Bos Voorzitter KPMG Gezondheidszorg Partner, KPMG Plexus Ons stelsel: een tussenstand Kenmerken Uitdagingen Sleutelvragen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten big data. Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data

Onderzoeksresultaten big data. Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data Onderzoeksresultaten big data Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data Mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 7 Onderzoeksresultaten big data 2 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Juni 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 6 Onderzoeksresultaten groen ondernemen

Nadere informatie

Veranderende eisen van institutionele klanten. Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012

Veranderende eisen van institutionele klanten. Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012 Veranderende eisen van institutionele klanten Roel Menken Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012 2020 is geen science fiction 2020 is al over 7 jaar! Parallellen met de consumentengoederenmarkt

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Toekomstverkenning RIBW s

Toekomstverkenning RIBW s Toekomstverkenning RIBW s Congres RIBW Alliantie Wouter Bos Sectorleider KPMG Gezondheidszorg Partner, KPMG Plexus 21 maart 2013 Maatregelen Bestuurlijk Akkoord en Regeerakkoord Ambulantisering: in 2020

Nadere informatie

Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015

Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015 Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015 Indien van toepassing gebruiken. Kies uit de lijst hieronder en vul in (in HOOFDLETTERS) Banking Energy & Natural Resources Private Equity Insurance Communication

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Programma Introductie Better practices Doen we de juiste dingen Discussie Einde 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland

Nadere informatie

Ontwikkelagenda 2015 Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning. 9 februari 2015

Ontwikkelagenda 2015 Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning. 9 februari 2015 Ontwikkelagenda 2015 Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning 9 februari 2015 In het kort - Arjan Ogink Primaire focus op GGz, Care en Jeugd 12 jaar adviseur in de zorg Opgeleid als ingenieur / bedrijfskundige

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Inkopen 2010

Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Resultaten Gemeente Den Haag Mei 2011 2011 KPMG Advisory N.V, ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682,

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Er vindt een aantal fundamentele ontwikkelingen plaats binnen de gezondheidszorg De veranderende samenstelling

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag Welkom Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren Tekening Odinfo vlag Gerard de Wolff Rolf Meursing Agenda 1. Voorstellen 2. Toelichting op de Case (Gerard) 3. Odinfo s kijk op ICT-integraties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Belangrijke fundamentele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg: De veranderende samenstelling van

Nadere informatie

Strategische ontwikkelingen in de zorg en de rol van de OR. Workshop medezeggenschapsdag ziekenhuizen 2014 OR Fusies en taakstellingen

Strategische ontwikkelingen in de zorg en de rol van de OR. Workshop medezeggenschapsdag ziekenhuizen 2014 OR Fusies en taakstellingen Strategische ontwikkelingen in de zorg en de rol van de OR Workshop medezeggenschapsdag ziekenhuizen 2014 OR Fusies en taakstellingen Met het oog op de toekomst: Kantelpunt in het zorglandschap dient zich

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN

BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN SLIM SAMENWERKEND NETWERK TWENTE BEDRIJFSVOERING EN METERS MAKEN Bron: Nota aan de Colleges en Visiedocument SHARED SERVICES NETWERK TWENTE, een ontwikkelingsgerichte aanpak (december 2011) UITGANGSSITUATIE

Nadere informatie

Nieuwe contractvormen en projectcontrol

Nieuwe contractvormen en projectcontrol Nieuwe contractvormen en projectcontrol Rin-Sjoerd Zijlstra 12 juni 2014 Agenda Projecten in het nieuws Nieuwe kijk op projecten? Projectfalen en contractvorm Keuze voor juiste contractvorm Projectcontrol

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Een shared service center: werkt het echt?

Een shared service center: werkt het echt? Een shared service center: werkt het echt? Hans de Laat Inkoopadviseur bij Coöperatie A59 Een poging Samenwerkingsverband Regionale Inkoop Samenwerking Oost Brabant (RINOB) Deelnemers: 4 algemene ziekenhuizen

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis THE OPERATORS Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis Facilicom en Strukton Worksphere bieden onder het label The Operators een nieuw concept aan voor ziekenhuizen. Samen hebben we een model

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Digitale revolutie. Analyse van de enquête voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Digitale revolutie. Analyse van de enquête voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap Digitale revolutie Analyse van de enquête voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap 18-05-2017 Introductie In het kader van haar jaarcongres over de digitale toekomst heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties 2010-2014 KPMG branchegroep Woningcorporaties op verzoek van Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Succes verzekerd!?

SAMENVATTING. Succes verzekerd!? SAMENVATTING Succes verzekerd!? Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid en de rol van de gekozen samenwerkingvorm daarin Universiteit

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek TRENDRAPPORT Mobiele Apps bij woningcorporaties In de eerste helft van 2015 heeft Working Spirit een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van mobiele applicaties bij woningcorporaties. Doel van dit

Nadere informatie

Shared service centers in gemeenten. Een onderzoek onder burgemeesters

Shared service centers in gemeenten. Een onderzoek onder burgemeesters Shared service centers in gemeenten Een onderzoek onder burgemeesters Opgesteld door : drs. P.S.C. Janssen MBA drs. L.J. Zwaan MMC Kenmerk : LZW/LBO Datum : 26 april 2005 INHOUDSOPGAVE Pag. 1 INLEIDING

Nadere informatie

FM bij de overheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM bij de overheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM bij de overheid Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief een vierdelige artikelenreeks over de transformatie naar een nieuwe

Nadere informatie

IT ADVISORY. Google Hacking ADVISORY

IT ADVISORY. Google Hacking ADVISORY IT ADVISORY Google Hacking ADVISORY Google Hacking Introductie Wat is google hacking? Beperkingen Google Operators Informatievergaring & mapping Zoeken naar mogelijke targets Zoeken naar login portals

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk Léon-Paul de Rouw De servicedesk Spin in het facilitaire web Tweede herziene druk B+BVAKMEDIANET b.v., 2015 Inhoud Voorwoord 10 Deel 1 De servicedesk, betekenis en aanpak 13 1 De servicedesk in de facilitaire

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie