Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten"

Transcriptie

1 Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten Rapportage bevindingen zorgsector kpmgplexus.nl

2 Inhoudsopgave Onderzoek KPMG Plexus Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten 1 Introductie onderzoek 2 Beeld anno Blik op Slotbeschouwing Contactgegevens

3 Onderzoek KPMG Plexus 1 Introductie onderzoek Inleiding Vrijwel alle instellingen binnen de publieke sector zijn momenteel op zoek naar mogelijkheden om de organisatie efficiënter en goedkoper in te richten. Met daarnaast als randvoorwaarde tenminste het behouden van het huidige kwaliteitsniveau. De aandacht gaat in dit soort trajecten daarbij vaak als eerste uit naar de ondersteunende diensten. Veelal is de beleving dat het met de overhead wel wat minder kan. Maar is dat ook zo? En is er dan zoveel onvrede over de geleverde ondersteuning? Voor KPMG Management Consulting aanleiding onderzoek te doen naar de meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten binnen de publieke sector en dan in het bijzonder binnen zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Wij hebben bestuurders en managers gevraagd naar hun oordeel over en visie op de kwaliteit en kosten van de algemeen ondersteunende diensten van hun eigen organisatie. Opzet en verantwoording Het onderzoek is uitgevoerd in de periode eind november 2012 medio januari In die periode is een online enquête, bestaande uit 39 overwegend meerkeuzevragen, uitgezet onder relaties van KPMG. Op onze vragenlijst, aanpak en de response zijn in statistisch opzicht de nodige kanttekeningen te maken. We pretenderen ook niet dat de uitkomsten representatief zijn voor de voltallige sector. De uitkomsten geven echter wel een interessant beeld van hoe tegen ondersteunende diensten wordt aangekeken. Dat beeld delen we graag met u. Response zorgsector Binnen de zorgsector zijn circa 300 enquêtes uitgezet, waarvan er 84 vragenlijsten geheel of gedeeltelijk zijn ingevuld, een response van 28%. In totaal zijn 39 vragenlijsten compleet retour ontvangen en verwerkt in deze rapportage. De response is afkomstig uit vrijwel alle sectoren van de zorg. Alleen de algemeen ondersteunende diensten waar 15 of meer respondenten op hebben aangegeven zicht op te hebben, zijn meegenomen in deze rapportage. Opbouw rapportage Dit document bevat de onderzoeksresultaten van de zorgsector. In hoofdstuk 1 geven wij de belangrijkste bevindingen weer over de huidige situatie van de ondersteunende diensten. Hoofdstuk 2 blikt vervolgens vooruit naar de verwachtingen die respondenten hebben voor Tot slot is als hoofdstuk 3 een compacte slotbeschouwing opgenomen KPMG Advisory N.V. 1

4 ICT Onderzoek KPMG Plexus 2 Beeld anno 2012 In het eerste deel van het onderzoek zijn vragen gesteld over de huidige situatie. Het ging onder meer over de tevredenheid over de kosten en kwaliteit, de huidige organisatievorm als ook het al dan niet succesvol realiseren van kwaliteits- en kostenreductietrajecten. Huidige organisatievorm is veelal centrale dienst Voor elke functie binnen de ondersteunende diensten zijn meerdere organisatievormen aangetroffen. De meest veelvoorkomende vorm is het centraal binnen de organisatie georganiseerd, op afstand gevolgd door intern shared service center en uitbesteed (m.n. bij ICT). Figuur 1: Organisatievorm ondersteunende diensten anno % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Uitbesteed In samenwerking met andere organisatie Ondergebracht in een intern shared service centre Centraal gebundeld in de organisatie Decentraal De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de huidige organisatievorm. Overall is 75% tevreden of zelfs zeer tevreden. Matig tevreden is 19% en uitgesproken ontevreden is 6% van de respondenten. Kijkend naar de verschillende functies scoort de financiële functie de hoogste tevredenheid. Over de organisatievorm van ICT en is men het minst tevreden. Algehele tevredenheid over kwaliteit en kosten Wij hebben aan de respondenten de vraag voorgelegd hoe tevreden ze zijn met kwaliteit en kosten van de ondersteunende diensten. Ten aanzien van de kwaliteit geeft 73% aan tevreden of zeer tevreden te zijn. Matig tevreden is 23% terwijl 5% aangeeft ontevreden te zijn. Het beeld over de tevredenheid over de kosten is in lijn met die voor kwaliteit. Hier is 7% ontevreden en 25% matig tevreden. Tevreden en zeer tevreden is 68% KPMG Advisory N.V. 2

5 ICT Onderzoek KPMG Plexus Onvoldoende kostenflexibiliteit Er is gevraagd naar de kostenflexibiliteit van de ondersteunende diensten. Meer specifiek hebben wij gevraagd of, en in welke mate, de kosten van de ondersteunende diensten meebewegen met de beweging van de omzet/opbrengsten van de organisatie. Overall vindt men 45% van de functies voldoende kostenflexibel en 38% onvoldoende flexibel. En 17% wordt als niet-flexibel beschouwd. De scores verschillen tussen de diverse ondersteunende functies. Het meest kostenflexibel wordt inkoop gezien. Als minst kostenflexibel worden ICT en gezien. Figuur 2: Mate waarin kosten van ondersteunende diensten flexibel meebewegen met de omzet van de zorginstelling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voldoende flexibel Onvoldoende flexibel Niet flexibel 2013 KPMG Advisory N.V. 3

6 ICT ICT Euro's Onderzoek KPMG Plexus Twee op de drie kostenbesparingstrajecten slagen Voor alle onderdelen van de ondersteunende dienst zijn in 2012 kostenbesparingstrajecten uitgevoerd. Het betrof met name de Facilitaire dienst en. De gemiddelde omvang van het besparingstraject bij de respondenten bedroeg ruim EUR De werkelijke omvang verschilt sterk per functie: van gemiddeld EUR voor tot gemiddeld EUR voor Marketing & Communicatie. Figuur 3: Gemiddelde doelstelling kostenbesparing in Gemiddelde Het lukt zorginstellingen volgens de respondenten maar ten dele om de ingezette kostenbesparingstrajecten op ondersteunende diensten echt succesvol af te ronden. Van de respondenten geeft twee op de drie aan dat het traject daadwerkelijk het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Voor het overige deel heeft het ten dele het gewenste effect gehad terwijl voor een klein deel het traject op een mislukking is uitgelopen. Figuur 4: Mate waarin beoogde doelen door kostenbesparingstrajecten zijn gerealiseerd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ten dele Nee Ja 2013 KPMG Advisory N.V. 4

7 ICT Onderzoek KPMG Plexus Gevraagd naar de bepalende factoren voor het wel of niet halen van het beoogde resultaat, zijn de respondenten behoorlijk gelijkgestemd. De meest genoemde succesfactor voor het daadwerkelijk realiseren van het beoogde resultaat is betrokkenheid management. Op de tweede plaats scoorde ook betrokkenheid medewerkers hoog, evenals als vooraf een duidelijke businesscase maken, de nummer 3. Succesbepalende factoren Betrokkenheid management Betrokkenheid medewerkers Vooraf duidelijke businesscase maken Faalfactoren Ontbreken implementatiekracht Onvoldoende kennis en ervaring medewerkers Beperkt toepassen ICT Ook voor de faalfactoren is een duidelijke top 3 te onderkennen. Gedeeld eerste zijn Ontbreken implementatiekracht en Onvoldoende kennis en ervaring bij medewerkers. Nummer 3 is Beperkt toepassen ICT. Kwaliteitsverbetering lukt lang niet altijd Ook hebben wij gevraagd naar de ervaringen met kwaliteitsverbeteringtrajecten. Vooral binnen de onderdelen en ICT zijn verbeteringstrajecten uitgevoerd. Het succes van de trajecten laat een zekere spreiding tussen de verschillende functies zien. Met name trajecten binnen de -kolom kennen volgens de respondenten een laag slagingspercentage. Figuur 5: Mate waarin beoogde doelen door kwaliteitsverbeteringen zijn gerealiseerd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ten dele Nee Ja 2013 KPMG Advisory N.V. 5

8 Onderzoek KPMG Plexus Voor kwaliteitstrajecten werden betrokkenheid van medewerkers en management het meest genoemd als succesfactor. Faalfactoren waren met name het ontbreken van deze betrokkenheid, het ontbreken van kennis en ervaring bij medewerkers en het ontbreken van een gedegen businesscase KPMG Advisory N.V. 6

9 ICT Onderzoek KPMG Plexus 3 Blik op 2013 In het onderzoek is ook vooruit gekeken. Wat zijn de uitdagingen voor 2013? Welke veranderingen zijn op komst? Wat baart zorgen? Dit hoofdstuk geeft een doorkijk naar de uitdagingen voor Organisatievorm gaat op de schop Het onderzoek geeft een stevig signaal af: de wijze waarop ondersteunende diensten zijn georganiseerd gaat fors veranderen. Meer dan 40% van de respondenten verwacht een verandering. De uitkomsten laten een beweging zien naar samenwerking en shared services. Was in 2012 nog bijna 70% van de functies centraal georganiseerd, de verwachting is dat dit ultimo 2013 nog maar 43% is. Er is een forse groei te verwachten van functies die in een eigen shared service center dan wel in samenwerking met andere organisaties zijn georganiseerd. Het lijkt erop dat de centrale dienst waar alle ondersteunende functies in zijn samengebracht de langste tijd heeft gehad. Instellingen gaan op zoek naar meer flexibele concepten, waarbij de klantleveranciersrelatie nadrukkelijker centraal komt te staan. Figuur 6: Verwachte organisatievorm van ondersteunende diensten ultimo % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Uitbesteed In samenwerking met andere organisatie Ondergebracht in een intern shared service centre Centraal gebundeld in de organisatie Decentraal 2013 KPMG Advisory N.V. 7

10 ICT Onderzoek KPMG Plexus Over de volle breedte ingrepen in kosten Gevraagd naar eventuele besparingsopdrachten/taakstellingen binnen de ondersteunende diensten voorziet 85% een dergelijk traject in Voor vrijwel alle functies worden besparingen verwacht. Het zwaartepunt ligt bij de ranges minder dan 5% en 5% tot 10% ten opzichte van de huidige kosten. Figuur 7: Verwachting over besparingstargets voor % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% meer dan 30% 20% tot 30% 10% tot 20% 5% tot 10% minder dan 5% Geen besparingspotentieel Gevraagd naar de maatregelen die worden genomen om de besparingen te realiseren, is er geen maatregel die opvallend vaak wordt ingezet. Het lijkt erop dat het brede palet aan mogelijkheden wordt ingezet. Zowel de vraag- als aanbodzijde krijgt aandacht. Procesoptimalisatie/lean wordt voor elke functie ingezet, evenals versterken van sturing en verbeteren van de productiviteit. Figuur 8: Verwachte maatregelen om kostenbesparingen te realiseren 2013 KPMG Advisory N.V. 8

11 ICT ICT Onderzoek KPMG Plexus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overig Outsourcing Samenwerken met andere organisaties Concentreren binnen de eigen organisatie Realiseren betere inkoopcondities Verbeteren productiviteit Versterken sturing Beperken aanbod Proces optimalisatie / lean Invoeren betalen voor verbruik Terugdringen vraag Behoefte aan kwaliteitsimpuls Van de respondenten ziet 87% mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering binnen de ondersteunende diensten. Gevraagd naar de manieren om deze kwaliteitsverbetering te realiseren, is een waaier aan maatregelen genoemd. Er is volgens dit onderzoek geen voorkeursmaatregel aan te wijzen. Wel valt op dat kwaliteitsverbetering niet wordt gezocht in het vergroten van het aanbod. Verder worden vrijwel alle denkbare maatregelen ook voor bijna alle functies ingezet. Figuur 9: Verwachte maatregelen om kwaliteitsverbetering te realiseren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overig Toepassen ICT Verbeteren service-niveau Verhogen kwaliteit medewerkers Standaardiseren proces Invoeren SLAs Verbeteren samenwerking met afnemers Vergroten aanbod 2013 KPMG Advisory N.V. 9

12 Onderzoek KPMG Plexus Veranderen gaat niet zonder zorgen over een goede afloop In het onderzoek hebben wij gevraagd naar mogelijke besparings-, kwaliteits- en organisatieveranderingstrajecten. Veel respondenten hebben aangegeven in 2013 een dergelijk verandertraject te zullen doorlopen. Gevraagd naar de grootste zorgpunten bij het realiseren van deze trajecten is een duidelijke top 2 te onderscheiden. Met stip de meeste zorg bestaat er over het gebrek aan tijd bij voor de verandering benodigde medewerkers. Daarnaast is weerstand in de organisatie een belangrijk zorgpunt. Daarnaast geven 13 respondenten aan dat het ontbreken van een echte visie op de toekomst hen zorgen baart. Eenzelfde aantal maakt zich zorgen over het ontbreken van besluitvaardigheid KPMG Advisory N.V. 10

13 Onderzoek KPMG Plexus Figuur 10: De grootste zorgen bij het realiseren van veranderingstrajecten Weerstand in de organisatie 17 Ontbreken kennis en vaardigheid binnen de eigen organisatie 6 Ontbreken ervaring hoe verandertraject te organiseren 6 Ontbreken budget voor doorvoeren verandering 8 Gebrek aan tijd van benodigde medewerkers 22 Ontbreken echte visie op de toekomst 13 Ontbreken van besluitvaardigheid 13 Ontbreken van urgentie 8 Onvoldoende bestuurlijk commitment Aantal keer genoemd Duidelijke prioriteiten voor 2013 De laatste vraag van het onderzoek betrof de top 3 actiepunten voor de ondersteunende diensten voor De respondenten gaven ons een bloemlezing van actiepunten. Een aantal prioriteiten kwam meer dan gemiddeld vaak voor. We hebben hieruit een top 5 gehaald van actiepunten waar zorginstellingen in 2013 binnen de ondersteunende diensten werk van gaan maken. Top 5 prioriteiten voor 2013 Zero base bepalen van ondersteuningsbehoefte: alleen leveren wat echt nodig is Samenbrengen van functies a.g.v. fusie Procesoptimalisatie en standaardisatie Betere toepassing IT en selfservice Kwaliteitsverbetering medewerkers 2013 KPMG Advisory N.V. 11

14 Onderzoek KPMG Plexus 4 Slotbeschouwing De resultaten van het onderzoek bevestigen onze vermoedens: ja, er is een noodzaak tot ingrijpen in de ondersteunende diensten. Maar niet omdat er grote ontevredenheid heerst. Het lijkt vooral te passen in de bredere maatschappelijke context dat er bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak al snel teruggegrepen op de bekende kaasschaafmethode of het veranderen van de structuur. Wij zien echter een andere route. Één waarbij het creëren van waarde door de ondersteunende diensten centraal staat. Wij geven u als slot van deze rapportage twee adviezen mee, om recht te doen aan de besparingsopgave én de waarde die ondersteunende diensten voor uw organisatie kan hebben. Advies 1: Creëer inzicht in de echte kostenveroorzakers Om de juiste keuzes te kunnen maken, is allereerst zicht nodig op de veroorzakers van de kosten. Wat zijn de grote kostenposten? Door wat of wie worden die kosten veroorzaakt? Wat zijn aangrijpingspunten om de vraag te beïnvloeden? Besparingstrajecten starten in onze visie met een analyse van de kostenveroorzakers die inzichtelijk maakt waarom kosten ontstaan en hoe de kosten samenhangen met het primaire zorgproces. Figuur 11 toont een vereenvoudigd analysekader om besparingsmogelijkheden van ondersteunende diensten in kaart te brengen. Deze analyses gaan in op én de afnemers van de ondersteunende diensten én de ondersteunende diensten zelf. Het is zaak om niet geïsoleerd, maar naar de hele keten te kijken. Met echt inzicht kunnen betere beslissingen worden genomen. Figuur 11: Vereenvoudigd analysekader Stoppen met vragen Besparingen realiseren Vraag-zijde Verminderen van de vraag (volume en kwaliteit) Stoppen van dienstverlening Schaalvoordelen realiseren door bundeling Uitbesteden Aanbod-zijde Verminderen benodigde Formatie Beperken kwaliteit en service Verhogen productiviteit Procesoptimalisatie (lbijv. lean, sturing) Verlagen kwaliteitsnivo Betere inkoopcondities Verlagen externe kosten Verlagen verbruik Verbeteren contract-en Leveranciers management 2013 KPMG Advisory N.V. 12

15 Onderzoek KPMG Plexus Advies 2: Laat de besturing hefboom zijn voor waardecreatie en kostenefficiëntie Zoals het onderzoek laat zien, zijn ondersteunende diensten anno 2012 veelal ondergebracht binnen een centrale dienst. Vanuit het concern krijgen zij financiële middelen en er is sprake van leveringsplicht voor de ondersteunende diensten: zij moeten de rest van de organisatie te allen tijde ondersteunen en faciliteren. En omdat de afnemers geconfronteerd worden met gedwongen winkelnering, hebben ze de neiging om minder scherp te zijn in hun vraagstelling. Daarmee vormt de tucht van leveringsplicht en gedwongen winkelnering een voedingsbodem waarbij een situatie kan ontstaan waarin zowel leverancier als afnemer suboptimaal acteren. Er wordt daarmee veel tijd en geld verspild die in onze ogen beter aan de zorg besteed kan worden. Dat moet en kan anders. In onze visie gaan invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid nemen hand in hand. Laat gebruikers van ondersteunende diensten dus bepalen welk kwaliteitsniveau van producten en diensten nodig is. En maak hen dan ook bewust van de kosten die hiermee samenhangen. Ofwel, maak de afnemers van de ondersteunende diensten dus verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten. Hierbij hebben ze wel zicht nodig op beide zaken en moeten ze deze ook kunnen beïnvloeden door de vraag aan te passen, in termen van kwaliteit en hoeveelheid en type product/dienst. Het is vervolgens aan de ondersteunende dienst om dit zo slim en kostenefficiënt mogelijk te organiseren. Wij pleiten er dus voor om afnemers veel meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. In onze visie vraagt dit vaak om een aanpassing in het besturingsmodel. Het besturingsmodel zou dusdanig moeten zijn ontworpen dat de verantwoordelijkheid voor de ondersteunende diensten bij de afnemers komt te liggen. Daarmee wordt een hefboom gecreëerd om de meerwaarde én kostenefficiency van ondersteunende diensten te vergroten KPMG Advisory N.V. 13

16 Onderzoek KPMG Plexus Contactgegevens KPMG Plexus KPMG Plexus maakt onderdeel uit van KPMG Advisory N.V. en vormt met circa 65 medewerkers een toonaangevend adviesbureau voor de gezondheidszorgsector. KPMG Plexus richt zich op zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen, GGZ-instellingen en VV&T-instellingen, als ook op zorgverzekeraars en zorggerelateerde onderdelen van de (rijks-)overheid. KPMG Plexus combineert sectorkennis met diepgaande kennis en ervaring met vraagstukken op terreinen waaronder strategie en kwaliteits- en efficiencyverbetering binnen zowel primaire zorgproces als (medisch) ondersteunende diensten. Adres Breukelen: KPMG Plexus Straatweg BR Breukelen Tel: +31 (0) Adres Amstelveen: KPMG Plexus Laan van Langerhuize DS Amstelveen Tel: + 31 (0) Over de onderzoeker Huibert Koevoets Director Huibert Koevoets is director bij KPMG Plexus. Sinds de afronding van zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1997 is hij werkzaam als organisatie-adviseur, sinds 2003 bij KPMG Advisory N.V.. Huibert heeft zich in zijn advieswerk altijd gericht op advisering aan de publieke sector, en de laatste jaren specifiek op de zorgsector. Samen de zorg beter maken is een motto dat Huibert bijzonder aanspreekt. Huibert heeft een jarenlange ervaring in het inrichten, doorlichten en optimaliseren van ondersteunende diensten, onder meer in de vorm van een shared service center. Hij heeft hierover meerdere publicaties geschreven. Voor meer informatie over dit onderwerp of het onderzoek kunt u contact met hem opnemen via of bovengenoemde telefoonnummers KPMG Advisory N.V. 14

17 De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG -netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, logo en cutting through complexity zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Corporatie in control

Corporatie in control Corporatie in control Professionalisering van de financiële functie Een onderzoek naar de volwassenheid van de financiële functie en ambitie voor de toekomst KPMG 201 2 Corporaties in control Inleiding

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Subtitle (optional) in one line

Subtitle (optional) in one line SERVICE OR INDUSTRY NAME White Waarde papers creëren and met survey informatie titles may extend Omdat het moet? to two Of omdat lines het ertoe doet? Subtitle (optional) in one line AUDIT Advisory OR

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Kengetallen in de Bouw

Kengetallen in de Bouw 1 Kengetallen in de Bouw Kengetallen in de Bouw 2 Kengetallen in de Bouw Inhoudsopgave 03 04 09 16 Introductie Een blijvend lager volume in onzeker Europa Optimalisering van de financiële functie De kengetallen

Nadere informatie

Talent Management in de financiële functie

Talent Management in de financiële functie ADVISORY Talent Management in de financiële functie In 2013 heeft KPMG International een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder CFO s met als titel Being the best: inside the intelligent finance function.

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Auteur/ stagiair: Matthijs Karssen Stagebegeleiders: Klaasjan Doeswijk,

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

NOVEMBER 2005. Shared Service Centres bij de overheid Kansen en succesfactoren

NOVEMBER 2005. Shared Service Centres bij de overheid Kansen en succesfactoren NOVEMBER 2005 Shared Service Centres bij de overheid Kansen en succesfactoren 60295444-450(D)al SHARED SERVICE CENTRES BIJ DE OVERHEID: Kansen en succesfactoren Drs. H.M. ter Beek Drs. M. Jansen Drs. F.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Navigerend Transformeren. in publieke organisaties

Navigerend Transformeren. in publieke organisaties 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 Web : www.carrenoir.com CAPGEMINI CAP_08_2133_Logo 20/10/2008 ÉQUIVALENCE PANTONES ÉQUIVALENCES QUADRI

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie