ACTIVITEITENPLAN ISW Midden Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN ISW Midden 2012-2014. Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN ISW Midden Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg Versie oktober 2012

2 Pagina 2 van 21 Index: Inleiding Onderdeel 1. Missie Onderdeel 2. Onderwijsconcept Onderdeel 3. Sterkte en zwakte analyse Onderdeel 4. Positie van de school in de regio Onderdeel 5. Organisatie Onderdeel 6. Kwaliteitszorg Onderdeel 7. Personeel Onderdeel 8. Communicatie

3 Pagina 3 van 21 Inleiding Voor u ligt het activiteitenplan ISW Lage Woerd. Het plan is een afgeleide van het algemene schoolplan van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). De opzet en indeling loopt hieraan parallel zodat in één oogopslag helder wordt op welke manier de locatie bijdraagt aan de verwezenlijking van de in het algemene schoolplan verwoorde ambities. In het plan worden dus de activiteiten beschreven die op de locatie Lage Woerd worden ondernomen. We hebben er eerder al voor gekozen om een periode van twee jaar aan te houden, zodat het een overzichtelijk plan wordt/blijft dat jaarlijks op basis van de PDCA cyclus geactualiseerd kan worden. Dit betekent ook dat gedurende een bepaalde periode niet altijd nieuwe activiteiten zullen plaatsvinden binnen alle aandachtsgebieden. Op een aantal gebieden worden reeds ingezette ontwikkelingen gecontinueerd (staand beleid) of is de locatie nog niet toe aan activiteiten binnen een bepaald beleidsterrein. Onze locatie kiest zelf voor een prioritering op basis van het ontwikkelingsstadium waarin wij ons bevinden. De activiteiten worden schematisch weergegeven binnen een vast format. Hierdoor wordt op een overzichtelijke manier inzichtelijk gemaakt welke activiteiten, onder wiens verantwoordelijkheid gedurende een bepaalde periode worden opgepakt. NB : staat voor Lage Woerd Martin Wolf Locatiedirecteur Oktober 2012

4 Pagina 4 van 21 1 Missie De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wil een dynamische school zijn met een open blik op de wereld, met degelijk en inspirerend onderwijs en met aandacht en respect voor het individuele kind en diens ouders of verzorgers. Met veel enthousiasme en betrokkenheid werken personeel, ouders en leerlingen aan een veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat. Dit maakt ISW een aantrekkelijke school om samen te leren en samen te werken. ISW werkt vanuit een christelijke grondslag en staat open voor leerlingen van alle onderwijsniveaus. Elke leerling en medewerker krijgt veel kansen zich op tal van terreinen optimaal te ontplooien.

5 Pagina 5 van 21 2 Onderwijsconcept Uitgangspunt binnen de Lage Woerd is dat het onderwijs wordt gekenmerkt door een goede balans tussen het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden, tussen persoonlijke aandacht en het belang van de groep, tussen onderwijs op maat en de objectieve eisen die van buitenaf aan de school gesteld worden. Dit is alles op basis van een goed pedagogisch klimaat en een duidelijk structuur. Een omgeving, waarin de leerling wordt gekend en waarin met name de mogelijkheden van een kind worden geaccentueerd. Een omgeving die de leerling houvast biedt en de kansen geeft om door te groeien tot een verantwoordelijke deelnemer aan het maatschappelijk proces. 2.1 Verhoging kwaliteit en rendement. activiteit Ontwikkeling PSO-elementen onderbouw in ISW Hoge Woerd (PSO=praktische sectororiëntatie) doel Praktische invulling PSO ontwikkelen t.b.v. VAKCOLLEGEonderbouw-locaties ISW resultaat Praktische PSO-elementen in het lesprogramma onderbouw VAKCOLLEGE worden aangeboden op de HW door docenten HW i.s.m. pedagogische ondersteuning door docenten onderbouw uitvoeren mentoren onderbouw in samenspraak met docenten bovenbouw; initiatieven: werkgroep BK ISW-breed verantwoordelijk PSO-mentoren/teamleiders onderbouw Wanneer start (September 2008) evaluatie Doorlopend tijdens de ontwikkeling; daarna jaarlijks Ontwikkelen praktische elementen PSO; onderzoek naar mogelijkheden binnen HW, roostertechnisch en qua facilitering docenten beroepsgericht Wanneer Noot: activiteit Uitbouwen van het GIP model (Vakcollege)_ (GIP= van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) doel Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen aanmerkelijk toe laten nemen in lessituaties resultaat Méér mogelijkheden om gedifferentieerd te gaan werken voor leerlingen en leerkrachten en daarnaast de mogelijkheid te implementeren om de coachings-en portfoliogesprekken te integreren tijdens deze lessen waardoor tijd vrijkomt. uitvoeren Teamleiders en teamleden VAKCOLLEGE OO en VAKCOLLEGE BK verantwoordelijk Teamleiders VAKCOLLEGE OO en VAKCOLLEGE BK start Reeds gestart evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar Door het uitwerken van persoonlijke kwaliteiten en het verzorgen van voldoende know how ten aanzien van deze methodiek moeten leerkrachten in staat worden gesteld om deze methodiek nog verder te implementeren in hun docentkwaliteiten. Het is belangrijk dat iedere nieuwe medewerker kennis neemt van deze methodiek,

6 Pagina 6 van 21 en daar ook écht ingevoerd wordt. Daarom zal er in het schooljaar een nieuwe scan worden gemaakt om te kijken welke medewerkers zich in dit model nog voldoende ervaren voelen. activiteit Kiezen voor een methode en methodiek van rekenen bij het onderdeel basisvaardigheden doel Het integreren van de methodes van klas 1 en klas 2 en het nadrukkelijk afstemmen op de Hoge Woerd resultaat Één gelijke methodiek op de Lage Woerd, en tevens een goede doorstroming naar de Hoge Woerd. uitvoeren Teamleiders en mentoren van het VAKCOLLEGE-OO verantwoordelijk Teamleiders VAKCOLLEGE OO (deelverantwoordelijkheid binnen de ontwikkelgroep: Liesbeth Boutkan) Wanneer start Juni 2010 evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar Door de wetgever is er een strakke ordening opgezet met betrekking tot de nieuwe doelen die gehaald moeten worden inzake het (taal en-) rekenbeleid. Er is een ISW brede ontwikkelgroep opgezet waar collega s van het OO zitting in hebben. Zij zijn de voortrekkers van de locatie. Dat is zowel voor het Vakcollege alsook voor het Praktijkonderwijs. activiteit Opzetten taalbeleid doel Verbeteren van actieve en passieve taalvaardigheid van de leerlingen. In relatie tot de nieuwe wettelijke ontwikkelingen. resultaat Integraal taalbeleidsplan uitvoeren Alle docenten die op de Lage Woerd werken verantwoordelijk Voor de taalbeleidsgroep: Yvonne Roerdink en Sylvia Timmermans Wanneer start Juni 2010 evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar Door de wetgever is er een strakke ordening opgezet met betrekking tot de nieuwe doelen die gehaald moeten worden inzake het (taal en-) rekenbeleid. Er is een ISW brede ontwikkelgroep opgezet waar collega s van het OO zitting in hebben. Zij zijn de voortrekkers van de locatie. Dat is zowel voor het Vakcollege alsook voor het Praktijkonderwijs.

7 Pagina 7 van 21 activiteit Maatschappelijke stage activiteit Individueel Ontwikkelingsplan (Praktijkonderwijs) doel Leerlingen verantwoordelijk leren maken voor hun eigen ontwikkelingsproces resultaat De leerling is in staat om zijn eigen ontwikkeling (op maat) bij te houden dan wel de begeleiders van de leerlingen zijn samen in staat met de leerling om de ontwikkeling te volgen. uitvoeren Docenten, leerlingen verantwoordelijk Teamleider Pro Wanneer start Augustus 2007 evaluatie Jaarlijks in de laatste of de eerste vergadering van het Praktijkonderwijs van het schooljaar eind Loopt door Door steeds direct de ontwikkeling te volgen, conform de pdca cyclus en de formele kant daar waar mogelijk te minimaliseren. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om op basis van voortgangsgesprekken hun handelen en hun ontwikkeling te volgen. activiteit PORTFOLIO ontwikkeling (VAKCOLLEGE) doel Leerlingen verantwoordelijk leren maken voor hun eigen leerproces resultaat Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om door het voeren van coachings-gesprekken hun handelen en hun ontwikkeling te volgen uitvoeren Docenten en mentoren op de verantwoordelijk Mentoren en docenten en TL s Wanneer start Januari 2008 evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar eind Loopt door (continue ontwikkelingsproces) De studievaardigheden zijn binnen de uitermate belangrijk, door gebruik te maken van het GIP model ontstaat er ruimte voor het voeren van coachingsgesprekken daarnaast kunnen de leerlijnen helpen bij het vaststellen van individuele doelen. activiteit Verbeterplan met betrekking tot het optimaliseren van de registratie van de nazorgleerlingen Doel Nazorgleerlingen nadrukkelijker volgen (met name mbt naw gegevens). Daardoor beter statistische gegevens kunnen aanleveren. Aanpassing indien noodzakelijk van onderwijsaanbod Resultaat Beter overzicht, soepele gang van de leerling naar de arbeidsmarkt Uitvoeren Docenten stage Verantwoordelijk Teamleider Anja Start Augustus 2012 Wanneer Evaluatie Mei / juni 2013 eind Loopt door Door gebruik te maken van diverse (sociale) media leerlingen triggeren (uit te dagen) om wijziging van gegevens aan school bekend te maken. Telefonisch contact en bezoeken afleggen.

8 Pagina 8 van 21 doel Invoering planmatig voorbereiden binnen ISW-brede kaders resultaat Geleidelijke opbouw MaS, complete vorm in 2013 klaar en voldoende draagvlak creëren binnen het team/mentoren; Heldere afspraken met onderbouw maken uitvoeren THT verantwoordelijk THT Wanneer start Mei 2008 evaluatie Meerdere keren per jaar eind Doorlopend naar 2013 Coördinatie: THT Overleg met HW, en ISW-breed Inventarisatie van alle leerlingactiviteiten die als MaS kunnen gelden Procedures, taken, richtlijnen vaststellen en bespreken binnen het team 2.2 Zorg activiteit Verder ontwikkelen van de interne zorg Doel In de Open Space conferentie van mei 2012 is door de medewerkers gevraagd om een nieuwe opzet voor een slagvaardiger Intern Zorgteam resultaat Beleving slagvaardigheid moet zijn toegenomen uitvoeren allen verantwoordelijk MT Wanneer start Gedurende het schooljaar evaluatie Einde schooljaar tijdens PRO en Vakcollege vergaderingen einde Einde schooljaar Overleg tijdens vergaderingen van PRO en Vakcollege, overleg managementoverleg activiteit In beeld brengen waar de grenzen liggen van onze zorg als school doel In het onderzoek door de visitatiecommissie is naar voren gekomen dat we mogelijk onze grenzen van de zorg onvoldoende in beeld hebben. resultaat Duidelijkheid hebben over de mentorzorg Uitvoeren allen Verantwoordelijk Management team Wanneer Start Oktober 2012 Evaluatie Mei / juni 2013 einde Einde schooljaar 2012 / 2013 Door met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden die we met elkaar hebben om leerlingen te begeleiden op didactisch en sociaal emotioneel en pedagogisch gebied. Daarnaast de grenzen van het mogelijke verkennen en helder maken waar we de grens van het werken met elkaar voor de leerlingen bereiken. activiteit Oudercontact vanuit de Lage Woerd

9 Pagina 9 van 21 Doel Het samenwerken met ouders als partner in de zorg rondom leerlingen optimaliseren Resultaat Duidelijk beleidsplan dat gedragen wordt door het team van de Lage Woerd ; daarvanuit wordt een handleiding ontwikkeld voor het werken met ouders voor medewerkers van de Lage Woerd. Uitvoeren management Verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer Start Oktober 2012 evaluatie Mei / juni 2013 Einde Schooljaar Door gebruik te maken van een literatuuronderzoek een beleidsplan te ontwikkelen dat de mogelijkheden om ouders te laten participeren binnen de school weet te vergroten. Het gaat om betrokkenheid van ouders bij het leren van leerlingen bij het gedrag van leerlingen en bij de begeleiding naar verdere studie. activiteit Methode keuze voor sociale vaardigheden op de lage Woerd (integrale zorg) Doel Een methode kiezen die door het team van de Lage Woerd als belangrijk wordt ervaren voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden in een schoolse omgeving. Resultaat Een concrete keuze voor een methode Uitvoeren Alle medewerkers Verantwoordelijk Locatiedirecteur en teamleiders Wanneer Start Mei- september 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Einde schooljaar Door het met elkaar in gesprek te gaan met betrekking tot de voorlichting van Leefstijl en de voorlichting van de Kanjertraining activiteit Prioritering zorgactiviteiten in de locatie Doel Helder te krijgen welke zorgactiviteiten we als team de prioriteit geven op onze locatie. Door de verregaande bezuinigingen kunnen we niet alles meer doen, maar we kunnen wel doen waar we goed in zijn of goed in moeten zijn Resultaat Duidelijke lijst van prioritering in de normjaartaak als voorstel naar team of locatieraad toe Uitvoeren Management Verantwoordelijk Management team Wanneer Start September 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Einde schooljaar Door discussie en andere werkvormen eerst een inventarisatie maken van de diverse zorgactiviteiten en vervolgens een gewicht aan de diverse activiteiten hangen hetgeen kan leiden tot duidelijke onderscheidenheid. activiteit Ontwikkeling van het Project de Leerling in beeld Doel Het leerlingvolgsysteem optimaliseren zodat ingevoerde gegevens méér bijdragen tot verregaand gebruik in alle klassen van ISW Lage en Hoge Woerd Resultaat Vanuit de bovenbouw is men in staat om de dossiers goed te lezen

10 Pagina 10 van 21 Uitvoeren Allen (aangestuurd door werkgroepje; aangevoerd door Dennis van den Oever) Verantwoordelijk Locatiedirecteur Wanneer Start Januari 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Schooljaar activiteit Intervisie en feedback Doel Oriëntatie op een methodiek Resultaat Methode kunnen kiezen voor gedegen intervisie en feedback die in het team gedragen kan worden Uitvoeren Management Verantwoordelijk Management team Wanneer Start September 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Schooljaar Door in contact met de medewerkers te onderzoeken wat er nodig is om een open en transparante mogelijkheid voor het geven van feedback te gaan ontwikkelen. activiteit Zelfstandig opstellen van en hanteren en gebruiken van een individueel handelingsplan voor de leerling doel Kwalitatieve verbetering van het gebruik en het opstellen van het handelingsplan door de mentor resultaat Meer inzicht in de do s en don ts van het handelingsplan uitvoeren Alle collega s en de teamleiders (interdisciplinair) verantwoordelijk teamleiders Wanneer start Augustus 2008 evaluatie Mei 2012 / jaarlijks eind Blijft in aandacht Door overleg met de teamleiders, door overleg met de ambulant begeleiders, door eventueel extra informatie van buiten af (cursus, readers enz.) activiteit Het gebruiken en integreren van een CITO toets systeem (inclusief diagnostische toetsen taal en rekenen) doel Objectieve en kwalitatieve informatie inbrengen in het LVS (=leerlingvolgsysteem) resultaat Méér ge-objectiveerde informatie uitvoeren Teamleiders, RT er, toets-verantwoordelijke en de mentoren en leerkrachten verantwoordelijk Teamleiders en NIK Wanneer start Januari 2008 evaluatie Jaarlijks einde van het schooljaar eind Blijft voortdurend in aandacht PDCA cyclus doorlopen mbt het CITO toetssysteem om daarmee de ontwikkeling vanaf het moment dat de leerling gegevens neergezet werden in magister (bij de start op de ) en de dan bekende deficiënties te volgen ten bate van een meer specifieke aansturing op ontwikkeling en een goed overzicht van de mogelijkheden bij doorzending naar de Hoge Woerd.

11 Pagina 11 van 21 activiteit Jobcoaching doel Warme overdracht naar de arbeidsmarkt resultaat Leerling op de juiste plek brengen uitvoeren Docenten en stagebegeleiders verantwoordelijk Docenten en teamleider Wanneer start Augustus 2008 evaluatie jaarlijks eind Loopt door Door echte (warme) kennis van de leerling de mogelijkheid aangrijpen om in het netwerk leerlingen plaatsen te geven om uit te groeien naar verantwoordelijken binnen hun werkplek.

12 Pagina 12 van Leermiddelenbeleid: Onderwijs en ICT activiteit Stimuleren en implementeren van het werken met ICT middelen en ontwikkeling van digitaal lesmateriaal doel Activerende didactiek resultaat Meer gericht op het gebruik van ICT-middelen door docenten en leerlingen. Dit werkt motivatieverhogend. uitvoeren Docenten en lesassistenten gecoacht door teamleiders verantwoordelijk teamleiders Wanneer start augustus 2008 evaluatie Elk schooljaar in juli eind Doorlopend Verder werken met de Elektronische Leer Omgeving. Het arrangeren van digitaal leermateriaal. Het delen van good practises, workshops. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, cijferverwerking en LVS in Magister. activiteit ELO ict doel Een ELO omvat de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur) die de interactie faciliteert tussen: 1.het proces van leren 2.de communicatie die nodig is voor dat leren 3.de organisatie van het leren" resultaat Leerkrachten en leerlingen helpen om in die facilitering de nodige ervaring te krijgen uitvoeren Ict / elo medewerker ( RTS) plus alle collega s verantwoordelijk Werkgroepje ict Wanneer start Augustus 2008 evaluatie Ieder jaar in mei eind Loopt door Momenteel worden er door de leerlingen regelmatig opdrachten gedaan vanuit de ELO; door een aantal collega s worden opdrachten (huiswerk) al geplaatst in de ELO. Er zijn workshops aangeboden door RTS. Hert lijkt van belang dit proces te optimaliseren door de extra tools die nodig zijn, er is een expertgroepje opgezet: ervaringen uitwisselen en de olievlek zijn werk laten doen. activiteit Ontwikkelen van (Junior)Vakcollege doel Het samen met de locaties Sweelincklaan en Irenestraat en Hoge Woerd ontwikkelen van een Westlands model Vakcollege resultaat Een nog meer naar de leerling toegesneden onderwijsmodel waarbij de praktische vakken een belangrijke invulling krijgen om deze leerling beter te kunnen bedienen. ontwikkelen Drie ontwikkelgroepen met collega s (avo/techniek/zorg en dienstverlening) uitvoeren Alle Vakcollege collega s Wanneer start Augustus feitelijk juni 2011 evaluatie Loopt in de ontwikkeling door eind Loopt door

13 Pagina 13 van 21 Door het faciliteren van collega s en door gebruik te maken van de aanwezige kennis een op maat product leveren voor de bl / kl leerlingen activiteit Het optimaliseren van het gebruik van de Touchscreens, het aanvragen van Touchscreens doel Het mogelijk maken dat alle collega s beschikken over een smart-bord of over een Touchscreen. resultaat Aanvragen van subisidies en begroten in de jaarbegroting van de komende jaren uitvoeren management verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start juli 2012 evaluatie Einde schooljaar eind Einde schooljaar Door gebruik te maken van de mogelijkheden die subsidiegevers aanleveren. activiteit Het gebruiken van de Touchscreens op de locatie op een verantwoorde manier doel Het mogelijk maken dat alle collega s beschikken over een smart-bord of over een Touchscreen. En dat de collega s beschikken over de nodige vaardigheden om deze Touchscreens ook werkelijk te gebruiken. resultaat Aan het einde van het schooljaar moet 85% van de collega s beschikken over de vaardigheden om goed met dit bord te kunnen werken. uitvoeren allen verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start Na de herfstvakantie evaluatie Einde schooljaar eind Einde schooljaar

14 Pagina 14 van 21 3.Sterktezwakte analyse 3.1Algemeen Als we die dynamische open school, zoals verwoord in de missie, willen zijn met aandacht en respect voor de individuele leerling die inspirerend en degelijk onderwijs verwacht, dan moeten we ons de volgende vragen stellen. 1. Waar zijn we als school goed in en op welke punten zijn verbeteringen mogelijk of noodzakelijk? 2. verlangt de omgeving van ons. kunnen we de ruimte die de omgeving ons biedt, zo goed mogelijk benutten zijn we tot deze analyse gekomen? Het resultaat van onderstaand matrix is tot stand gekomen door gebruik te maken van de resultaten van de tevredenheidonderzoeken (personeel, ouders, leerlingen) en de meest recente inspectierapporten. En het visitatierapport uit september 2012 speelde daarbij ook rol. Als middel om het draagvlak binnen de school te vergroten zal de SWOT een instrument zijn om periodiek in te zetten binnen alle geledingen van de school (zie 6.3) 3.2 Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen Sterkte -goed pedagogisch klimaat (positieve aandacht) -duidelijke structuur voor de leerlingen -ruimte voor kennisoverdracht -kans krijgen om te experimenteren -zoeken naar onderwijs op maat -veel leerlingen naar kaderberoeps -goed geoutilleerd gebouw Kansen -meer gebruik maken van levensecht onderwijs Zwakte -onderwijsvernieuwingen te weinig geborgd Bedreigingen -teveel zorg onderbouw (lw), die door

15 Pagina 15 van 21 -vernieuwingen bottom-up aanpakken -revitalisering van onderbouw BK -Individueel ontwikkelingsplan (lw) -verantwoordelijkheid laag in de organisatie -uitbouwen veiligheidsplan vervolgonderwijs niet kan worden ingevuld --teveel aandacht voor kennisoverdracht -matige leerlingenparticipatie -matige ouderparticipatie 4.Positie van de school in de regio ISW Midden vindt het belangrijk om een spilfunctie te vervullen tussen de leerling en de maatschappij in het algemeen en de Westlandse samenleving in het bijzonder. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, door participatie in Westlandse belangenorganisaties en actieve bijdragen in gemeentelijke werkgroepen wil de school die functie inhoud en kleur geven. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen op de maatschappelijke stages die in 2011 verplicht ingevoerd werden. 4.1Maatschappelijke verantwoordelijkheid activiteit Zorgen voor de buren doel Draagvlak vergroten in de buurt van de school resultaat Herkenning en erkenning in de sociale omgeving uitvoeren Alle medewerkers verantwoordelijk management Wanneer start Januari 2011 evaluatie Jaarlijks in mei Regelmatig overleg plegen met de buren rondom de school en informatie verstrekken aan onze buren over de zaken die spelen binnen onze locatie. Hierdoor betrokkenheid trachten te genereren. Hierdoor kunnen we de overlast die er mogelijk ontstaat door onze school en de leerlingen zo minimaal mogelijk houden. Praktijkmarkt Brieven bij disco s ; open huizen en rapportavonden. 4.2 Westland specifiek activiteit Update gezondheidsbeleid binnen Westlands verband

16 Pagina 16 van 21 doel Preventielessen ontwikkelen binnen de sectie sport en bewegen en de sectie verzorging / biologie. resultaat Duidelijkheid omtrent de interventiemogelijkheden en beperkingen daar waar het gaat om de gezondheidsproblematiek van het puberkind. uitvoeren Allen op de locatie verantwoordelijk Allen, sectie sport en bewegen Wanneer start 2008 evaluatie 2011 Door aandacht te blijven hebben vanaf het moment van toelating tot aan het moment van uitstroom voor relevante karakteristieken van gezond gedrag en de beperkingen die dat in zich kan hebben. Dat betekent aandacht voor het dikke kind, maar tevens aandacht voor de pubers die zich richten op de modellen-look van graatmagere dames. 5.Organisatie 5.2Managementstructuur activiteit Meer verantwoordelijkheid neerleggen (terugleggen) bij medewerkers doel Verantwoordelijkheid op de locatie vergroten van medewerkers resultaat Meer betrokkenheid vanuit het team uitvoeren Allen aangestuurd door het management verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start Schooljaar evaluatie Doorlopend doch voor het eerst in Grotere betrokkenheid van de medewerkers activiteit Activiteitenplan werkt doel Draagvlak vergroten resultaat Geactualiseerd activiteitenplan met en door personeel uitvoeren Teamleider + team verantwoordelijk management Wanneer start Januari 2011 evaluatie Jaarlijks in mei Activiteiten zichtbaar maken in formatie- en algemene begroting; voortgang regelmatig agenderen op teamvergaderingen; periodiek (tweejaarlijks) maken van een SWOT analyse door alle geledingen; alle geledingen betrekken bij en/of informeren over (tussentijdse) evaluaties en bijstellingen

17 Pagina 17 van 21 6.Kwaliteitszorg Sinds een aantal jaren wordt systematisch de kwaliteit gemeten aan de hand van bijvoorbeeld verschillende tevredenheidonderzoeken. Daarnaast bepalen de kwaliteitskaart en de inspectierapportages regelmatig de agenda en zijn aanleiding om de ingeslagen weg aan een kritische blik te onderwerpen en eventueel te herijken. Belangrijk in dit continue proces is het gebruik van de PDCA cyclus. Gedurende de schoolplan periode willen we binnen unit Midden de horizontale verantwoording integraal vorm en inhoud geven. 6.1Meetbaar maken van de kwaliteit activiteit Het meetbaar maken van de zorgactiviteiten doel Het inventariseren en statistisch verwerken van gegevens op de locatie tot overzichtelijke data resultaat Beter en inzichtelijker beleid kunnen ontwikkelen uitvoeren allen verantwoordelijk management Wanneer start September 2013 evaluatie Jaarlijks aan het einde of aan het begin van het schooljaar Gegevens van zorgactiviteiten kwantificeren en overzichtelijk bundelen 6.2Beleidscyclus Activiteit Project Stimulans (kwaliteitsmeting)m.b.t. de uitstroommonitor. (Daarnaast werken we in vensters voor verantwoording. doel Beschouwen wat hebben we ontwikkeld en doen we de juiste dingen goed resultaat Ontwikkelingsagenda opstellen en uitvoeren uitvoeren Docenten Pro en teamleider verantwoordelijk Teamleider en WLF Wanneer start Augustus 2008 evaluatie Jaarlijks in mei eind Jaarlijks PDCA cyclus doorlopen; systematisch en cyclisch; waarbij er op basis van een groot onderzoek onder leerkrachten en leerlingen en ouders gegevens boven komen die getoetst zullen moeten gaan worden aan de verdere ontwikkelingseisen en mogelijkheden. 6.3Verantwoordelijkheid nemen HW - Activiteit Project Vensters voor verantwoording doel Uiteindelijk komen tot een inbedding van horizontale verantwoording binnen de school resultaat Vullen en publiceren van de 20 indicatoren die binnen het project zijn ontwikkeld uitvoeren Unitdirectie, teamleiders en administratie

18 Pagina 18 van 21 verantwoordelijk unitdirectie Wanneer start Najaar 2010 evaluatie doorlopend Publicatie vindt plaats via een speciaal voor dit project ontwikkeld portal. 7.Personeel De komende jaren zullen we binnen het onderwijs worden geconfronteerd met een krapper wordende arbeidsmarkt. Het is belangrijk om het zittende personeel te blijven binden en boeien door te zorgen voor een plezierige en veilige werkomgeving. Hierdoor blijft ISW Lage Woerd ook een aantrekkelijk plek voor nieuwkomers om hun carrière te starten of verder uit te bouwen 7.1Werving activiteit Door diverse activiteiten hoog gekwalificeerde en vooral

19 Pagina 19 van 21 sterk gemotiveerde medewerkers binnenhalen voor onze doelgroep. doel Binnen de locatie werken met sterke docenten en medewerkers resultaat Hoge rendementen en sterke samenwerking binnen het team uitvoeren allen verantwoordelijk management Wanneer start September 2012 evaluatie Jaarlijks en doorlopend Door met elkaar goed in de gaten te houden welke mensen we graag binnen de locatie aan het werk zouden willen hebben, gebruik te maken van informele contacten tussen medewerkers en hun netwerk. 7.2Andere inrichting van de organisatie activiteit Meer aandacht voor gedelegeerde verantwoordelijkheid van de teamleiders doel Meer zeggenschap en autonomie voor de teamleiders resultaat Meer gedelegeerde verantwoordelijkheden ; meer betrokkenheid ; meer efficiency uitvoeren management verantwoordelijk Management (locatiedirecteur) Wanneer start September 2011 evaluatie Einde schooljaar Door nadrukkelijker taken te laten aan de teamleiders zal betrokkenheid toenemen en daardoor efficiency vergroten en slagvaardigheid vergroten. 7.3Mensen binden activiteit Verhogen van professionaliteit door doorgaande ontwikkeling van alle medewerkers doel Verhogen van de professionaliteit in een continue proces resultaat Competenter binnen vakgebied en uit te voeren taken uitvoeren Medewerkers onder leiding van hun direct leidinggevende verantwoordelijk MT Wanneer start September 2007 evaluatie Jaarlijks eind Open eind vanwege het continue proces. Juli 2013 werken alle medewerkers aan hun ontwikkeling met behulp van het digitaal bekwaamheidsdossier Eens in de drie jaar gesprekscyclus waarbij medewerker en leidinggevende elkaar minimaal drie keer in een schooljaar spreken Medewerkers gaan werken met een digitaal bekwaamheidsdossier (ingroeimodel) waarbinnen het portfolio wordt opgenomen.

20 Pagina 20 van 21 8Communicatie Communicatie is de smeerolie binnen een organisatie. Het functioneren van een organisatie wordt bepaald door de mate waarin de communicatielijnen voor iedereen duidelijk zijn en goed gebruikt worden. Dit geldt zowel voor de interne als de externe communicatie. Het is dus van belang deze processen voortdurend te volgen en daar waar nodig aan te passen. 8.1Interne communicatie activiteit Het optimaliseren van het opslaan, bewaren en publiceren van relevante stukken voor teamleden

21 Pagina 21 van 21 doel De interne communicatie vergroten, betrokkenheid vergroten resultaat Meer betrokkenheid van medewerkers, kwalitatieve betere inspraak uitvoeren management verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start September 2011 evaluatie Einde schooljaar Meer nauwkeurigheid in opslaan en toegang geven tot relevante stukken door management 8.2Externe communicatie HW activiteit Meer duidelijkheid naar scholen die aan ons leerlingen leveren en de betrokken ouders doel Meer duidelijkheid over de driedeling van de lage woerd resultaat Meer helderheid in de doelgroepen op de locatie en daarnaast leerlingenaanwas Uitvoeren allen Verantwoordelijk management Wanneer start Start schooljaar 2012 evaluatie Einde schooljaar 2012 eind Einde schooljaar zal doorlopen Door nadrukkelijk aan te sluiten bij de ouderbetrokkenheidinzet meer commitment genereren.

Activiteitenplan ISW Sweelincklaan 2012 2014. samenwerken aan actief en inspirerend leren

Activiteitenplan ISW Sweelincklaan 2012 2014. samenwerken aan actief en inspirerend leren Activiteitenplan ISW Sweelincklaan 2012 2014 samenwerken aan actief en inspirerend leren 1 ISW Sweelincklaan Activiteitenplan 2012-2014 De Sweelincklaan in beweging Behouden, vernieuwen en implementeren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK 17 mei 2014 Inhoud 1. Hoe is het plan tot stand gekomen? 2 2. Missie van de school

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

Formulier doelstellingengesprek

Formulier doelstellingengesprek Formulier doelstellingengesprek Functie : Docent Afdeling/sector : Havens Datum gesprek : 24 september 2012 Deze cyclus is breed opgezet vanuit de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd uit het sectorplan

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Beleidsterrein: Verbeterdoelen: Consequenties: 1 Leerstofaanbod Afspraken bewegingsonderwijs Femke Marvin Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Oriëntatie

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. 25 april 2013

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. 25 april 2013 Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk 25 april 2013 Taal en rekenen Elke achtstegroeper die de basisschool verlaadt krijgt een klassenfoto van 20 bij 25 cm. Welke is het? Op havo en vwo Klachten van

Nadere informatie

Rekenbeleid in school. studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers

Rekenbeleid in school. studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers Rekenbeleid in school studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen,

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl Opzet lezing Taalbeleidsplan in de school Taalbewust gedrag in de les Onderzoek naar taal

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier De school is mijn tuin Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT 2015-2019 Dit document beschrijft de parasolvisie van onderwijsteam DHKT. Het vormt een beschrijving van de gezamenlijke visie van

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie