ACTIVITEITENPLAN ISW Midden Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN ISW Midden 2012-2014. Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN ISW Midden Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg Versie oktober 2012

2 Pagina 2 van 21 Index: Inleiding Onderdeel 1. Missie Onderdeel 2. Onderwijsconcept Onderdeel 3. Sterkte en zwakte analyse Onderdeel 4. Positie van de school in de regio Onderdeel 5. Organisatie Onderdeel 6. Kwaliteitszorg Onderdeel 7. Personeel Onderdeel 8. Communicatie

3 Pagina 3 van 21 Inleiding Voor u ligt het activiteitenplan ISW Lage Woerd. Het plan is een afgeleide van het algemene schoolplan van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). De opzet en indeling loopt hieraan parallel zodat in één oogopslag helder wordt op welke manier de locatie bijdraagt aan de verwezenlijking van de in het algemene schoolplan verwoorde ambities. In het plan worden dus de activiteiten beschreven die op de locatie Lage Woerd worden ondernomen. We hebben er eerder al voor gekozen om een periode van twee jaar aan te houden, zodat het een overzichtelijk plan wordt/blijft dat jaarlijks op basis van de PDCA cyclus geactualiseerd kan worden. Dit betekent ook dat gedurende een bepaalde periode niet altijd nieuwe activiteiten zullen plaatsvinden binnen alle aandachtsgebieden. Op een aantal gebieden worden reeds ingezette ontwikkelingen gecontinueerd (staand beleid) of is de locatie nog niet toe aan activiteiten binnen een bepaald beleidsterrein. Onze locatie kiest zelf voor een prioritering op basis van het ontwikkelingsstadium waarin wij ons bevinden. De activiteiten worden schematisch weergegeven binnen een vast format. Hierdoor wordt op een overzichtelijke manier inzichtelijk gemaakt welke activiteiten, onder wiens verantwoordelijkheid gedurende een bepaalde periode worden opgepakt. NB : staat voor Lage Woerd Martin Wolf Locatiedirecteur Oktober 2012

4 Pagina 4 van 21 1 Missie De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wil een dynamische school zijn met een open blik op de wereld, met degelijk en inspirerend onderwijs en met aandacht en respect voor het individuele kind en diens ouders of verzorgers. Met veel enthousiasme en betrokkenheid werken personeel, ouders en leerlingen aan een veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat. Dit maakt ISW een aantrekkelijke school om samen te leren en samen te werken. ISW werkt vanuit een christelijke grondslag en staat open voor leerlingen van alle onderwijsniveaus. Elke leerling en medewerker krijgt veel kansen zich op tal van terreinen optimaal te ontplooien.

5 Pagina 5 van 21 2 Onderwijsconcept Uitgangspunt binnen de Lage Woerd is dat het onderwijs wordt gekenmerkt door een goede balans tussen het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden, tussen persoonlijke aandacht en het belang van de groep, tussen onderwijs op maat en de objectieve eisen die van buitenaf aan de school gesteld worden. Dit is alles op basis van een goed pedagogisch klimaat en een duidelijk structuur. Een omgeving, waarin de leerling wordt gekend en waarin met name de mogelijkheden van een kind worden geaccentueerd. Een omgeving die de leerling houvast biedt en de kansen geeft om door te groeien tot een verantwoordelijke deelnemer aan het maatschappelijk proces. 2.1 Verhoging kwaliteit en rendement. activiteit Ontwikkeling PSO-elementen onderbouw in ISW Hoge Woerd (PSO=praktische sectororiëntatie) doel Praktische invulling PSO ontwikkelen t.b.v. VAKCOLLEGEonderbouw-locaties ISW resultaat Praktische PSO-elementen in het lesprogramma onderbouw VAKCOLLEGE worden aangeboden op de HW door docenten HW i.s.m. pedagogische ondersteuning door docenten onderbouw uitvoeren mentoren onderbouw in samenspraak met docenten bovenbouw; initiatieven: werkgroep BK ISW-breed verantwoordelijk PSO-mentoren/teamleiders onderbouw Wanneer start (September 2008) evaluatie Doorlopend tijdens de ontwikkeling; daarna jaarlijks Ontwikkelen praktische elementen PSO; onderzoek naar mogelijkheden binnen HW, roostertechnisch en qua facilitering docenten beroepsgericht Wanneer Noot: activiteit Uitbouwen van het GIP model (Vakcollege)_ (GIP= van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) doel Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen aanmerkelijk toe laten nemen in lessituaties resultaat Méér mogelijkheden om gedifferentieerd te gaan werken voor leerlingen en leerkrachten en daarnaast de mogelijkheid te implementeren om de coachings-en portfoliogesprekken te integreren tijdens deze lessen waardoor tijd vrijkomt. uitvoeren Teamleiders en teamleden VAKCOLLEGE OO en VAKCOLLEGE BK verantwoordelijk Teamleiders VAKCOLLEGE OO en VAKCOLLEGE BK start Reeds gestart evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar Door het uitwerken van persoonlijke kwaliteiten en het verzorgen van voldoende know how ten aanzien van deze methodiek moeten leerkrachten in staat worden gesteld om deze methodiek nog verder te implementeren in hun docentkwaliteiten. Het is belangrijk dat iedere nieuwe medewerker kennis neemt van deze methodiek,

6 Pagina 6 van 21 en daar ook écht ingevoerd wordt. Daarom zal er in het schooljaar een nieuwe scan worden gemaakt om te kijken welke medewerkers zich in dit model nog voldoende ervaren voelen. activiteit Kiezen voor een methode en methodiek van rekenen bij het onderdeel basisvaardigheden doel Het integreren van de methodes van klas 1 en klas 2 en het nadrukkelijk afstemmen op de Hoge Woerd resultaat Één gelijke methodiek op de Lage Woerd, en tevens een goede doorstroming naar de Hoge Woerd. uitvoeren Teamleiders en mentoren van het VAKCOLLEGE-OO verantwoordelijk Teamleiders VAKCOLLEGE OO (deelverantwoordelijkheid binnen de ontwikkelgroep: Liesbeth Boutkan) Wanneer start Juni 2010 evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar Door de wetgever is er een strakke ordening opgezet met betrekking tot de nieuwe doelen die gehaald moeten worden inzake het (taal en-) rekenbeleid. Er is een ISW brede ontwikkelgroep opgezet waar collega s van het OO zitting in hebben. Zij zijn de voortrekkers van de locatie. Dat is zowel voor het Vakcollege alsook voor het Praktijkonderwijs. activiteit Opzetten taalbeleid doel Verbeteren van actieve en passieve taalvaardigheid van de leerlingen. In relatie tot de nieuwe wettelijke ontwikkelingen. resultaat Integraal taalbeleidsplan uitvoeren Alle docenten die op de Lage Woerd werken verantwoordelijk Voor de taalbeleidsgroep: Yvonne Roerdink en Sylvia Timmermans Wanneer start Juni 2010 evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar Door de wetgever is er een strakke ordening opgezet met betrekking tot de nieuwe doelen die gehaald moeten worden inzake het (taal en-) rekenbeleid. Er is een ISW brede ontwikkelgroep opgezet waar collega s van het OO zitting in hebben. Zij zijn de voortrekkers van de locatie. Dat is zowel voor het Vakcollege alsook voor het Praktijkonderwijs.

7 Pagina 7 van 21 activiteit Maatschappelijke stage activiteit Individueel Ontwikkelingsplan (Praktijkonderwijs) doel Leerlingen verantwoordelijk leren maken voor hun eigen ontwikkelingsproces resultaat De leerling is in staat om zijn eigen ontwikkeling (op maat) bij te houden dan wel de begeleiders van de leerlingen zijn samen in staat met de leerling om de ontwikkeling te volgen. uitvoeren Docenten, leerlingen verantwoordelijk Teamleider Pro Wanneer start Augustus 2007 evaluatie Jaarlijks in de laatste of de eerste vergadering van het Praktijkonderwijs van het schooljaar eind Loopt door Door steeds direct de ontwikkeling te volgen, conform de pdca cyclus en de formele kant daar waar mogelijk te minimaliseren. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om op basis van voortgangsgesprekken hun handelen en hun ontwikkeling te volgen. activiteit PORTFOLIO ontwikkeling (VAKCOLLEGE) doel Leerlingen verantwoordelijk leren maken voor hun eigen leerproces resultaat Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om door het voeren van coachings-gesprekken hun handelen en hun ontwikkeling te volgen uitvoeren Docenten en mentoren op de verantwoordelijk Mentoren en docenten en TL s Wanneer start Januari 2008 evaluatie Ieder jaar in de laatste of de eerste Vakcollege vergadering van het schooljaar eind Loopt door (continue ontwikkelingsproces) De studievaardigheden zijn binnen de uitermate belangrijk, door gebruik te maken van het GIP model ontstaat er ruimte voor het voeren van coachingsgesprekken daarnaast kunnen de leerlijnen helpen bij het vaststellen van individuele doelen. activiteit Verbeterplan met betrekking tot het optimaliseren van de registratie van de nazorgleerlingen Doel Nazorgleerlingen nadrukkelijker volgen (met name mbt naw gegevens). Daardoor beter statistische gegevens kunnen aanleveren. Aanpassing indien noodzakelijk van onderwijsaanbod Resultaat Beter overzicht, soepele gang van de leerling naar de arbeidsmarkt Uitvoeren Docenten stage Verantwoordelijk Teamleider Anja Start Augustus 2012 Wanneer Evaluatie Mei / juni 2013 eind Loopt door Door gebruik te maken van diverse (sociale) media leerlingen triggeren (uit te dagen) om wijziging van gegevens aan school bekend te maken. Telefonisch contact en bezoeken afleggen.

8 Pagina 8 van 21 doel Invoering planmatig voorbereiden binnen ISW-brede kaders resultaat Geleidelijke opbouw MaS, complete vorm in 2013 klaar en voldoende draagvlak creëren binnen het team/mentoren; Heldere afspraken met onderbouw maken uitvoeren THT verantwoordelijk THT Wanneer start Mei 2008 evaluatie Meerdere keren per jaar eind Doorlopend naar 2013 Coördinatie: THT Overleg met HW, en ISW-breed Inventarisatie van alle leerlingactiviteiten die als MaS kunnen gelden Procedures, taken, richtlijnen vaststellen en bespreken binnen het team 2.2 Zorg activiteit Verder ontwikkelen van de interne zorg Doel In de Open Space conferentie van mei 2012 is door de medewerkers gevraagd om een nieuwe opzet voor een slagvaardiger Intern Zorgteam resultaat Beleving slagvaardigheid moet zijn toegenomen uitvoeren allen verantwoordelijk MT Wanneer start Gedurende het schooljaar evaluatie Einde schooljaar tijdens PRO en Vakcollege vergaderingen einde Einde schooljaar Overleg tijdens vergaderingen van PRO en Vakcollege, overleg managementoverleg activiteit In beeld brengen waar de grenzen liggen van onze zorg als school doel In het onderzoek door de visitatiecommissie is naar voren gekomen dat we mogelijk onze grenzen van de zorg onvoldoende in beeld hebben. resultaat Duidelijkheid hebben over de mentorzorg Uitvoeren allen Verantwoordelijk Management team Wanneer Start Oktober 2012 Evaluatie Mei / juni 2013 einde Einde schooljaar 2012 / 2013 Door met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden die we met elkaar hebben om leerlingen te begeleiden op didactisch en sociaal emotioneel en pedagogisch gebied. Daarnaast de grenzen van het mogelijke verkennen en helder maken waar we de grens van het werken met elkaar voor de leerlingen bereiken. activiteit Oudercontact vanuit de Lage Woerd

9 Pagina 9 van 21 Doel Het samenwerken met ouders als partner in de zorg rondom leerlingen optimaliseren Resultaat Duidelijk beleidsplan dat gedragen wordt door het team van de Lage Woerd ; daarvanuit wordt een handleiding ontwikkeld voor het werken met ouders voor medewerkers van de Lage Woerd. Uitvoeren management Verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer Start Oktober 2012 evaluatie Mei / juni 2013 Einde Schooljaar Door gebruik te maken van een literatuuronderzoek een beleidsplan te ontwikkelen dat de mogelijkheden om ouders te laten participeren binnen de school weet te vergroten. Het gaat om betrokkenheid van ouders bij het leren van leerlingen bij het gedrag van leerlingen en bij de begeleiding naar verdere studie. activiteit Methode keuze voor sociale vaardigheden op de lage Woerd (integrale zorg) Doel Een methode kiezen die door het team van de Lage Woerd als belangrijk wordt ervaren voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden in een schoolse omgeving. Resultaat Een concrete keuze voor een methode Uitvoeren Alle medewerkers Verantwoordelijk Locatiedirecteur en teamleiders Wanneer Start Mei- september 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Einde schooljaar Door het met elkaar in gesprek te gaan met betrekking tot de voorlichting van Leefstijl en de voorlichting van de Kanjertraining activiteit Prioritering zorgactiviteiten in de locatie Doel Helder te krijgen welke zorgactiviteiten we als team de prioriteit geven op onze locatie. Door de verregaande bezuinigingen kunnen we niet alles meer doen, maar we kunnen wel doen waar we goed in zijn of goed in moeten zijn Resultaat Duidelijke lijst van prioritering in de normjaartaak als voorstel naar team of locatieraad toe Uitvoeren Management Verantwoordelijk Management team Wanneer Start September 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Einde schooljaar Door discussie en andere werkvormen eerst een inventarisatie maken van de diverse zorgactiviteiten en vervolgens een gewicht aan de diverse activiteiten hangen hetgeen kan leiden tot duidelijke onderscheidenheid. activiteit Ontwikkeling van het Project de Leerling in beeld Doel Het leerlingvolgsysteem optimaliseren zodat ingevoerde gegevens méér bijdragen tot verregaand gebruik in alle klassen van ISW Lage en Hoge Woerd Resultaat Vanuit de bovenbouw is men in staat om de dossiers goed te lezen

10 Pagina 10 van 21 Uitvoeren Allen (aangestuurd door werkgroepje; aangevoerd door Dennis van den Oever) Verantwoordelijk Locatiedirecteur Wanneer Start Januari 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Schooljaar activiteit Intervisie en feedback Doel Oriëntatie op een methodiek Resultaat Methode kunnen kiezen voor gedegen intervisie en feedback die in het team gedragen kan worden Uitvoeren Management Verantwoordelijk Management team Wanneer Start September 2012 evaluatie Einde schooljaar Einde Schooljaar Door in contact met de medewerkers te onderzoeken wat er nodig is om een open en transparante mogelijkheid voor het geven van feedback te gaan ontwikkelen. activiteit Zelfstandig opstellen van en hanteren en gebruiken van een individueel handelingsplan voor de leerling doel Kwalitatieve verbetering van het gebruik en het opstellen van het handelingsplan door de mentor resultaat Meer inzicht in de do s en don ts van het handelingsplan uitvoeren Alle collega s en de teamleiders (interdisciplinair) verantwoordelijk teamleiders Wanneer start Augustus 2008 evaluatie Mei 2012 / jaarlijks eind Blijft in aandacht Door overleg met de teamleiders, door overleg met de ambulant begeleiders, door eventueel extra informatie van buiten af (cursus, readers enz.) activiteit Het gebruiken en integreren van een CITO toets systeem (inclusief diagnostische toetsen taal en rekenen) doel Objectieve en kwalitatieve informatie inbrengen in het LVS (=leerlingvolgsysteem) resultaat Méér ge-objectiveerde informatie uitvoeren Teamleiders, RT er, toets-verantwoordelijke en de mentoren en leerkrachten verantwoordelijk Teamleiders en NIK Wanneer start Januari 2008 evaluatie Jaarlijks einde van het schooljaar eind Blijft voortdurend in aandacht PDCA cyclus doorlopen mbt het CITO toetssysteem om daarmee de ontwikkeling vanaf het moment dat de leerling gegevens neergezet werden in magister (bij de start op de ) en de dan bekende deficiënties te volgen ten bate van een meer specifieke aansturing op ontwikkeling en een goed overzicht van de mogelijkheden bij doorzending naar de Hoge Woerd.

11 Pagina 11 van 21 activiteit Jobcoaching doel Warme overdracht naar de arbeidsmarkt resultaat Leerling op de juiste plek brengen uitvoeren Docenten en stagebegeleiders verantwoordelijk Docenten en teamleider Wanneer start Augustus 2008 evaluatie jaarlijks eind Loopt door Door echte (warme) kennis van de leerling de mogelijkheid aangrijpen om in het netwerk leerlingen plaatsen te geven om uit te groeien naar verantwoordelijken binnen hun werkplek.

12 Pagina 12 van Leermiddelenbeleid: Onderwijs en ICT activiteit Stimuleren en implementeren van het werken met ICT middelen en ontwikkeling van digitaal lesmateriaal doel Activerende didactiek resultaat Meer gericht op het gebruik van ICT-middelen door docenten en leerlingen. Dit werkt motivatieverhogend. uitvoeren Docenten en lesassistenten gecoacht door teamleiders verantwoordelijk teamleiders Wanneer start augustus 2008 evaluatie Elk schooljaar in juli eind Doorlopend Verder werken met de Elektronische Leer Omgeving. Het arrangeren van digitaal leermateriaal. Het delen van good practises, workshops. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, cijferverwerking en LVS in Magister. activiteit ELO ict doel Een ELO omvat de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur) die de interactie faciliteert tussen: 1.het proces van leren 2.de communicatie die nodig is voor dat leren 3.de organisatie van het leren" resultaat Leerkrachten en leerlingen helpen om in die facilitering de nodige ervaring te krijgen uitvoeren Ict / elo medewerker ( RTS) plus alle collega s verantwoordelijk Werkgroepje ict Wanneer start Augustus 2008 evaluatie Ieder jaar in mei eind Loopt door Momenteel worden er door de leerlingen regelmatig opdrachten gedaan vanuit de ELO; door een aantal collega s worden opdrachten (huiswerk) al geplaatst in de ELO. Er zijn workshops aangeboden door RTS. Hert lijkt van belang dit proces te optimaliseren door de extra tools die nodig zijn, er is een expertgroepje opgezet: ervaringen uitwisselen en de olievlek zijn werk laten doen. activiteit Ontwikkelen van (Junior)Vakcollege doel Het samen met de locaties Sweelincklaan en Irenestraat en Hoge Woerd ontwikkelen van een Westlands model Vakcollege resultaat Een nog meer naar de leerling toegesneden onderwijsmodel waarbij de praktische vakken een belangrijke invulling krijgen om deze leerling beter te kunnen bedienen. ontwikkelen Drie ontwikkelgroepen met collega s (avo/techniek/zorg en dienstverlening) uitvoeren Alle Vakcollege collega s Wanneer start Augustus feitelijk juni 2011 evaluatie Loopt in de ontwikkeling door eind Loopt door

13 Pagina 13 van 21 Door het faciliteren van collega s en door gebruik te maken van de aanwezige kennis een op maat product leveren voor de bl / kl leerlingen activiteit Het optimaliseren van het gebruik van de Touchscreens, het aanvragen van Touchscreens doel Het mogelijk maken dat alle collega s beschikken over een smart-bord of over een Touchscreen. resultaat Aanvragen van subisidies en begroten in de jaarbegroting van de komende jaren uitvoeren management verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start juli 2012 evaluatie Einde schooljaar eind Einde schooljaar Door gebruik te maken van de mogelijkheden die subsidiegevers aanleveren. activiteit Het gebruiken van de Touchscreens op de locatie op een verantwoorde manier doel Het mogelijk maken dat alle collega s beschikken over een smart-bord of over een Touchscreen. En dat de collega s beschikken over de nodige vaardigheden om deze Touchscreens ook werkelijk te gebruiken. resultaat Aan het einde van het schooljaar moet 85% van de collega s beschikken over de vaardigheden om goed met dit bord te kunnen werken. uitvoeren allen verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start Na de herfstvakantie evaluatie Einde schooljaar eind Einde schooljaar

14 Pagina 14 van 21 3.Sterktezwakte analyse 3.1Algemeen Als we die dynamische open school, zoals verwoord in de missie, willen zijn met aandacht en respect voor de individuele leerling die inspirerend en degelijk onderwijs verwacht, dan moeten we ons de volgende vragen stellen. 1. Waar zijn we als school goed in en op welke punten zijn verbeteringen mogelijk of noodzakelijk? 2. verlangt de omgeving van ons. kunnen we de ruimte die de omgeving ons biedt, zo goed mogelijk benutten zijn we tot deze analyse gekomen? Het resultaat van onderstaand matrix is tot stand gekomen door gebruik te maken van de resultaten van de tevredenheidonderzoeken (personeel, ouders, leerlingen) en de meest recente inspectierapporten. En het visitatierapport uit september 2012 speelde daarbij ook rol. Als middel om het draagvlak binnen de school te vergroten zal de SWOT een instrument zijn om periodiek in te zetten binnen alle geledingen van de school (zie 6.3) 3.2 Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen Sterkte -goed pedagogisch klimaat (positieve aandacht) -duidelijke structuur voor de leerlingen -ruimte voor kennisoverdracht -kans krijgen om te experimenteren -zoeken naar onderwijs op maat -veel leerlingen naar kaderberoeps -goed geoutilleerd gebouw Kansen -meer gebruik maken van levensecht onderwijs Zwakte -onderwijsvernieuwingen te weinig geborgd Bedreigingen -teveel zorg onderbouw (lw), die door

15 Pagina 15 van 21 -vernieuwingen bottom-up aanpakken -revitalisering van onderbouw BK -Individueel ontwikkelingsplan (lw) -verantwoordelijkheid laag in de organisatie -uitbouwen veiligheidsplan vervolgonderwijs niet kan worden ingevuld --teveel aandacht voor kennisoverdracht -matige leerlingenparticipatie -matige ouderparticipatie 4.Positie van de school in de regio ISW Midden vindt het belangrijk om een spilfunctie te vervullen tussen de leerling en de maatschappij in het algemeen en de Westlandse samenleving in het bijzonder. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, door participatie in Westlandse belangenorganisaties en actieve bijdragen in gemeentelijke werkgroepen wil de school die functie inhoud en kleur geven. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen op de maatschappelijke stages die in 2011 verplicht ingevoerd werden. 4.1Maatschappelijke verantwoordelijkheid activiteit Zorgen voor de buren doel Draagvlak vergroten in de buurt van de school resultaat Herkenning en erkenning in de sociale omgeving uitvoeren Alle medewerkers verantwoordelijk management Wanneer start Januari 2011 evaluatie Jaarlijks in mei Regelmatig overleg plegen met de buren rondom de school en informatie verstrekken aan onze buren over de zaken die spelen binnen onze locatie. Hierdoor betrokkenheid trachten te genereren. Hierdoor kunnen we de overlast die er mogelijk ontstaat door onze school en de leerlingen zo minimaal mogelijk houden. Praktijkmarkt Brieven bij disco s ; open huizen en rapportavonden. 4.2 Westland specifiek activiteit Update gezondheidsbeleid binnen Westlands verband

16 Pagina 16 van 21 doel Preventielessen ontwikkelen binnen de sectie sport en bewegen en de sectie verzorging / biologie. resultaat Duidelijkheid omtrent de interventiemogelijkheden en beperkingen daar waar het gaat om de gezondheidsproblematiek van het puberkind. uitvoeren Allen op de locatie verantwoordelijk Allen, sectie sport en bewegen Wanneer start 2008 evaluatie 2011 Door aandacht te blijven hebben vanaf het moment van toelating tot aan het moment van uitstroom voor relevante karakteristieken van gezond gedrag en de beperkingen die dat in zich kan hebben. Dat betekent aandacht voor het dikke kind, maar tevens aandacht voor de pubers die zich richten op de modellen-look van graatmagere dames. 5.Organisatie 5.2Managementstructuur activiteit Meer verantwoordelijkheid neerleggen (terugleggen) bij medewerkers doel Verantwoordelijkheid op de locatie vergroten van medewerkers resultaat Meer betrokkenheid vanuit het team uitvoeren Allen aangestuurd door het management verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start Schooljaar evaluatie Doorlopend doch voor het eerst in Grotere betrokkenheid van de medewerkers activiteit Activiteitenplan werkt doel Draagvlak vergroten resultaat Geactualiseerd activiteitenplan met en door personeel uitvoeren Teamleider + team verantwoordelijk management Wanneer start Januari 2011 evaluatie Jaarlijks in mei Activiteiten zichtbaar maken in formatie- en algemene begroting; voortgang regelmatig agenderen op teamvergaderingen; periodiek (tweejaarlijks) maken van een SWOT analyse door alle geledingen; alle geledingen betrekken bij en/of informeren over (tussentijdse) evaluaties en bijstellingen

17 Pagina 17 van 21 6.Kwaliteitszorg Sinds een aantal jaren wordt systematisch de kwaliteit gemeten aan de hand van bijvoorbeeld verschillende tevredenheidonderzoeken. Daarnaast bepalen de kwaliteitskaart en de inspectierapportages regelmatig de agenda en zijn aanleiding om de ingeslagen weg aan een kritische blik te onderwerpen en eventueel te herijken. Belangrijk in dit continue proces is het gebruik van de PDCA cyclus. Gedurende de schoolplan periode willen we binnen unit Midden de horizontale verantwoording integraal vorm en inhoud geven. 6.1Meetbaar maken van de kwaliteit activiteit Het meetbaar maken van de zorgactiviteiten doel Het inventariseren en statistisch verwerken van gegevens op de locatie tot overzichtelijke data resultaat Beter en inzichtelijker beleid kunnen ontwikkelen uitvoeren allen verantwoordelijk management Wanneer start September 2013 evaluatie Jaarlijks aan het einde of aan het begin van het schooljaar Gegevens van zorgactiviteiten kwantificeren en overzichtelijk bundelen 6.2Beleidscyclus Activiteit Project Stimulans (kwaliteitsmeting)m.b.t. de uitstroommonitor. (Daarnaast werken we in vensters voor verantwoording. doel Beschouwen wat hebben we ontwikkeld en doen we de juiste dingen goed resultaat Ontwikkelingsagenda opstellen en uitvoeren uitvoeren Docenten Pro en teamleider verantwoordelijk Teamleider en WLF Wanneer start Augustus 2008 evaluatie Jaarlijks in mei eind Jaarlijks PDCA cyclus doorlopen; systematisch en cyclisch; waarbij er op basis van een groot onderzoek onder leerkrachten en leerlingen en ouders gegevens boven komen die getoetst zullen moeten gaan worden aan de verdere ontwikkelingseisen en mogelijkheden. 6.3Verantwoordelijkheid nemen HW - Activiteit Project Vensters voor verantwoording doel Uiteindelijk komen tot een inbedding van horizontale verantwoording binnen de school resultaat Vullen en publiceren van de 20 indicatoren die binnen het project zijn ontwikkeld uitvoeren Unitdirectie, teamleiders en administratie

18 Pagina 18 van 21 verantwoordelijk unitdirectie Wanneer start Najaar 2010 evaluatie doorlopend Publicatie vindt plaats via een speciaal voor dit project ontwikkeld portal. 7.Personeel De komende jaren zullen we binnen het onderwijs worden geconfronteerd met een krapper wordende arbeidsmarkt. Het is belangrijk om het zittende personeel te blijven binden en boeien door te zorgen voor een plezierige en veilige werkomgeving. Hierdoor blijft ISW Lage Woerd ook een aantrekkelijk plek voor nieuwkomers om hun carrière te starten of verder uit te bouwen 7.1Werving activiteit Door diverse activiteiten hoog gekwalificeerde en vooral

19 Pagina 19 van 21 sterk gemotiveerde medewerkers binnenhalen voor onze doelgroep. doel Binnen de locatie werken met sterke docenten en medewerkers resultaat Hoge rendementen en sterke samenwerking binnen het team uitvoeren allen verantwoordelijk management Wanneer start September 2012 evaluatie Jaarlijks en doorlopend Door met elkaar goed in de gaten te houden welke mensen we graag binnen de locatie aan het werk zouden willen hebben, gebruik te maken van informele contacten tussen medewerkers en hun netwerk. 7.2Andere inrichting van de organisatie activiteit Meer aandacht voor gedelegeerde verantwoordelijkheid van de teamleiders doel Meer zeggenschap en autonomie voor de teamleiders resultaat Meer gedelegeerde verantwoordelijkheden ; meer betrokkenheid ; meer efficiency uitvoeren management verantwoordelijk Management (locatiedirecteur) Wanneer start September 2011 evaluatie Einde schooljaar Door nadrukkelijker taken te laten aan de teamleiders zal betrokkenheid toenemen en daardoor efficiency vergroten en slagvaardigheid vergroten. 7.3Mensen binden activiteit Verhogen van professionaliteit door doorgaande ontwikkeling van alle medewerkers doel Verhogen van de professionaliteit in een continue proces resultaat Competenter binnen vakgebied en uit te voeren taken uitvoeren Medewerkers onder leiding van hun direct leidinggevende verantwoordelijk MT Wanneer start September 2007 evaluatie Jaarlijks eind Open eind vanwege het continue proces. Juli 2013 werken alle medewerkers aan hun ontwikkeling met behulp van het digitaal bekwaamheidsdossier Eens in de drie jaar gesprekscyclus waarbij medewerker en leidinggevende elkaar minimaal drie keer in een schooljaar spreken Medewerkers gaan werken met een digitaal bekwaamheidsdossier (ingroeimodel) waarbinnen het portfolio wordt opgenomen.

20 Pagina 20 van 21 8Communicatie Communicatie is de smeerolie binnen een organisatie. Het functioneren van een organisatie wordt bepaald door de mate waarin de communicatielijnen voor iedereen duidelijk zijn en goed gebruikt worden. Dit geldt zowel voor de interne als de externe communicatie. Het is dus van belang deze processen voortdurend te volgen en daar waar nodig aan te passen. 8.1Interne communicatie activiteit Het optimaliseren van het opslaan, bewaren en publiceren van relevante stukken voor teamleden

21 Pagina 21 van 21 doel De interne communicatie vergroten, betrokkenheid vergroten resultaat Meer betrokkenheid van medewerkers, kwalitatieve betere inspraak uitvoeren management verantwoordelijk locatiedirecteur Wanneer start September 2011 evaluatie Einde schooljaar Meer nauwkeurigheid in opslaan en toegang geven tot relevante stukken door management 8.2Externe communicatie HW activiteit Meer duidelijkheid naar scholen die aan ons leerlingen leveren en de betrokken ouders doel Meer duidelijkheid over de driedeling van de lage woerd resultaat Meer helderheid in de doelgroepen op de locatie en daarnaast leerlingenaanwas Uitvoeren allen Verantwoordelijk management Wanneer start Start schooljaar 2012 evaluatie Einde schooljaar 2012 eind Einde schooljaar zal doorlopen Door nadrukkelijk aan te sluiten bij de ouderbetrokkenheidinzet meer commitment genereren.

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie