Inhoudsopgave. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 2 van 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 2 van 11"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2014

2 Inhoudsopgave 1. De organisatie Doelen voor Versterking ASW marktpositie, diensten en acquisitie Slagvaardiger organisatie Flexibele werkvormen en snellere aansturing Personele Zaken & Ondersteuning Communicatie Een solide financiële basis Opbouwen financiële buffer (vermogen en liquiditeit) Kostenbewustzijn & onorthodoxe maatregelen Betere informatievoorziening Vernieuwde strategie Groei Intensieve Samenwerking 7 2. Werkplan Staf De collega als ambassadeur De collega als inhoudelijke kwaliteitskracht De collega als verantwoordelijke collega 10 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 2 van 11

3 1. De organisatie 1.1. Doelen voor 2014 Dit beleidsplan is een aanpassing op het beleidsplan 2013 van begin van dit jaar. De doelen die in 2013 al zijn gerealiseerd zijn verdwenen en de punten die we in 2014 extra willen oppakken zijn er bij gekomen. Hierbij blijven de belangrijkste doelen: extra nadruk op acquisitie, continu vernieuwen en aanpassen van de diensten van het ASW aan de veranderende omgeving elkaar helpen om ook intern de zaken op orde te hebben Versterking ASW marktpositie, diensten en acquisitie Reflectie & aanpassing diensten Reflectie van de teams en thema werkgroepen op hun ASW diensten in relatie tot belangrijke ontwikkelingen voor/bij (lokale) bewoners en financiers. Kiezen voor uitbreiden, beperken schrappen, aanpassen, ontwikkelen en/of verplaatsen van ASW diensten naar aanleiding van die reflectie. Van alle diensten wordt vastgelegd hoe het resultaat gemeten wordt en wat de te halen norm is Partnerships, netwerken & acquisitie Het weer opbouwen van de samenwerking met de vernieuwde Huurdersvereniging Amsterdam. Relatie met samenwerkingspartners verhelderen en verstevigen. Het gericht zoeken naar kansen op werk in bestaande en nieuwe partnerships, de ruimte tussen commercie en welzijn en andere partijen die op zoek zijn naar inbreng van bewoners en burgers. De directie legt bij het netwerken het accent op het eigen werkterrein in Amsterdam, onze samenwerkingspartners; WZS/Programmabureau Wijkaanpak/DMO; opdrachtgevers/partners ASW Wijksteunpunten Wonen; partners Team Wonen Leiden en verder op nieuwe partners in Haarlem en Zaanstad. Blijven investeren in betere acquisitievaardigheden bij een talentvol deel van de medewerkers en bij alle medewerkers vergroten van de alertheid op acquisitiekansen en bewustzijn van kosten en opbrengsten van het werk. Acquisitie en productontwikkeling, coördinatie, voortgangs- en budget bewaking en rapportage wordt uitdrukkelijk in de zelfsturing als taak opgenomen Imago Uitbouw van de nieuwe, frissere huisstijl van het ASW, waar nodig begeleiding bij de passende werkhouding en verdere vergroting van de naamsbekendheid. In Amsterdam de naam voluit, daarbuiten gebruiken we ASW. Meer duidelijkheid, eenheid en kracht in de presentatie van het ASW en haar diensten door de medewerkers. Van alle diensten is er een PMC en voor alle diensten voor derden is er ook een promotieversie, voor alle gesubsidieerde publieksdiensten is er ook publiciteitsplan / paragraaf. ASW inzet op sociale media wordt door 80% van de medewerkers op de afgesproken wijze uitgevoerd Slagvaardiger organisatie Flexibele werkvormen en snellere aansturing Naast de werkgroepen Energielasten en Bewonersgestuurde wijkontwikkeling (BGW) worden ook op de andere thema s cross ASW werkgroepen opgericht, te beginnen met werkgroep 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 3 van 11

4 Wonen-Zorg. Andere mogelijke werkgroepen (gericht op innovatie en productontwikkeling) zijn mogelijk rond thema s als Wijkeconomie, Zelfbeheer bij Corporaties, Buurt coöperaties (BuCo) e.d. Mogelijk in de plaats van of als vorm van doorontwikkeling van BGW. Het acquisitieplatform komt maandelijks bijeen en bespreekt de productie, acquisitie en faciliteiten in het licht van de ontwikkelingen. Het benutten van kansen voor interne samenwerking en uitwisseling staat daarbij voorop. De staf heeft aanwijzingsbevoegdheid t.a.v. de uitvoering van dit plan op hun taakgebied. Van Senior adviseurs verlangen we initiatief bij de organisatie van de zelfsturing in hun centrale ASW team of cluster. Kansen worden binnen 2 werkdagen door de teamleider of team acquisitiecoördinator uitgezet, daarbij wordt de reactietijd afgesproken. Bij belangrijke kansen wordt binnen 2 werkdagen een offertegroep gevormd met de benodigde specialisten. Deze spreken en adequate planning af, desnoods met extra werk. Maak gebruik van de mogelijkheden tot efficiëntieverbeteringen die de bundeling van de centrale overhead biedt en die het delen van (ontwikkel)kosten met derden biedt Personele Zaken & Ondersteuning Wekelijkse feedback via de permanent beschikbare Sumatra projectinformatie report aan projectleiders over het presteren en functioneren (mits tijdschrijf gegevens en facturen/rekeningen wekelijks ingevoerd). In het rapport informatie over budget, realisatie, saldo project. Wekelijkse feedback projectleiders aan projectmedewerkers over presteren en functioneren. Verder ontwikkelen en integreren kwaliteitssystemen met het INK/HZK model op de achtergrond als richtlijn. Voortzetting van reflectie op individueel presteren in het collectief en de actuele situatie met meer feedback van de directe collega s in de vorm van functioneringsgesprekken door de senioradviseurs en teamleiders / staf. Het in kaart brengen welke kennis, vaardigheden en houding (competenties) medewerkers al in huis hebben / tonen en nog missen c.q. aanpassing vereist om nieuwe kansen aan te boren, en daarna middels training / coaching / doorstroom / werving verbeteren. Evaluatie competenties op grond van de strategie m.n. bij de functies betrokken bij de themaclusters: de bij bepaald functieniveau behorende competenties scherper toetsen en bij discrepantie maatregelen nemen om ofwel competenties te verhogen tot vereiste niveau of functie, functieniveau of de setting (centraal-decentraal bijvoorbeeld) aanpassen t/m maatregelen in de sfeer van door- en uitstroom. Om de vereiste kwaliteitsslag te maken wordt een plan opgesteld, waarin mogelijke maatregelen, de procedure, de fasering, voorwaarden en financiële consequenties zijn beschreven. Dit plan zal in nauw overleg met de OR tot stand komen. Met een aantal ZZP ers wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In ruil voor een omzet garantie/premies maken we afspraken over productie via het ASW en gezamenlijke acquisitie Communicatie 2013 is een goed jaar geweest voor de profilering van het ASW. We hebben ons duidelijk onderscheiden als dé partner van bewoners op het gebied van energiebesparing, zijn één van de spilpartners in het bewoners gestuurd (BGW) ontwikkelen van wijken en hebben ons imago als sterke en onmisbare ondersteuner van bewoners weten vast te houden. De acquisitie loopt niet altijd even soepel, maar loopt wel. We zijn sterk op de gebieden van ons reguliere ondersteuningswerk, duurzaamheid & energiebesparing. Zelfbeheer en bewoners gestuurde wijkontwikkeling is goed in ontwikkeling, Wonen en Zorg kent een sterke poot (de samenwerking met de Latei) en is verder net 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 4 van 11

5 in ontwikkeling (samenwerking Woonsaem en Cliëntenbelang Amsterdam) of moet op dit punt nog starten (samenwerking met de HA). Intern is er door flex plekken en nieuwe werkvormen zoals BGW-lab, de werkgroep energie & duurzaamheid en het acquisitieplatform aanmerkelijk meer contact tussen de verschillende teams. Ook is het Petra Fisher gelukt om meer informatie van en door ASW-medewerkers te vergaren en te delen via Facebook, Twitter en de websites. Tot slot was het 25-jarige bestaan van het ASW een succes. Er is media aandacht geweest en er waren meer dan 300 genodigden die zijn langsgekomen en een goede menging vormden van sleutelfiguren bij de opdrachtgevers, bewoners en personeel. In 2014 is er een nieuwe slag te maken. Die bouwt voort op de resultaten in De zaken die in 2013 zijn blijven liggen pakken we alsnog op. Het consequent doorvoeren en communiceren van de strategie i.o van Zodat iedere medewerker hierin wordt meegenomen. Scherp in de gaten houden van de politieke ontwikkelingen, naar aanleiding van de verkiezingen, zowel van belang voor Leiden als voor Den Haag. Acquisitietraject voor nieuwe kansen in Leiden, Haarlem, Zaanstad en verder Alkmaar en Almere echt vormgeven. Het dienstenaanbod gebruiken voor verdere standaardisering van marketing, en communicatie over het ASW. Aanbod ASW communicatiemiddelen uitbreiden. Vernieuwing van de websites, maar onder verantwoordelijkheid van Petra Fisher (ASW en Intranet) en Stedelijk Bureau (Huurders.info) Doorzetten positieve imagoverandering ASW en het blijven positioneren van het ASW als de innovatieve, betrokken en effectieve ondersteuner van bewoners. Taakverdeling De staf communicatiemanagement delegeert wat kan. Zo kunnen we meer op hoofdlijnen sturen. Collega s krijgen ruimte voor eigen invulling van diverse projecten. De Staf communicatiemanagement probeert vooral nieuwe zaken toe te voegen die weer een extra bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van interne en externe communicatie. Daarnaast speelt deze een stevige rol in het versterken van de acquisitie door het ASW bij nieuwe en tijdelijke partners, zoals bijvoorbeeld fondsen en bedrijfsleven. Acquisitie Verder uitbouwen BGW en Zelfbeheer als volwaardige poot van het ASW. Buurtbizzconcept, zelfbeheer door huurders en bewonersacademie moeten nationale voorbeelden worden van goede wijkontwikkeling. Proberen bij alle corporaties mee te worden genomen als de partij om energiebesparing en duurzaamheid samen met bewoners vorm te geven. Zoeken naar passende PMC s bij Wonen en Zorg Innovatie Wonen en Zorg en verder Zelfbouw vorm geven. De mogelijkheden tot crowdfunding uitproberen en inpassing in financiering. Verdere doorontwikkeling van de mogelijkheden van het ASW om kwetsbare eigenaar/bewoners en m.n. bewoners van gemengde VvE s in Amsterdam beter van dienst te zijn. Scherp zijn op eventuele vragen vanuit nieuwe politieke constellaties in Amsterdam en Leiden. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 5 van 11

6 Strategie en Visie van het ASW Strategie wordt voorlopig toegepast. In april leggen we het ter goedkeuring aan de RvT voor. Daarvoor is een Stakeholders consultatieronde. Voor de zomer een bijeenkomst met medewerkers over de voortgang van uitwerking strategie. Netwerken Consolideren van goed imago n.a.v. 25-jarig bestaan. Volgend jaar minimaal één succesvol netwerkevent met minimale middelen. Onderhouden contacten met gemeente, bewoners, politiek, corporaties, welzijn en creatieve innovatieve partners. Meer ruimte voor medewerkers voor deelname in communicatie via intranet en website. Daarnaast telkens link proberen te leggen tussen netwerk en inhoudelijk medewerker ASW. Vormgeving / communicatiemiddelen Stedelijk bureau levert Huurders.info op. Petra Fisher en Hannie de Graaf leveren nieuwe website & intranet en de transitie naar Wordpress op. Uitbreiding aantal flyers en andere zaken waarmee we ASW breder en beter in de picture kunnen zetten. Gehele productenaanbod ASW op website. Standaardpresentatie voor ASW klaar. Jaarverslag uiterlijk april af. ASW-nieuwsbrief voor partners in het kader van 25-jarig bestaan omzetten tot algemene ASW nieuwsbrief die drie keer per jaar wordt verstuurd. Minimaal twee keer positief in de grote media Een solide financiële basis Opbouwen financiële buffer (vermogen en liquiditeit) Opbouwen van het eigen vermogen. Met voldoende vermogen kunnen tegenvallende inkomsten opgevangen worden en is er tijd om maatregelen te nemen (sociaal plan). De resultaat doelstelling voor 2014 is daarom wederom tenminste ,- Een goede liquiditeit/kasstroom betekent voldoende geld in kas om schulden e.d. te betalen. We maken 3x per jaar (1 e drie RvT vergaderingen) een liquiditeitsprognose voor 2014 en de eerste maanden van 2015 bij de 3 e prognose. Het bankkrediet loopt geleidelijk naar nul. We streven naar vaste reserve op SNS meersparen en/of ING vermogensspaarrekening. We financieren de investeringen uit de positieve kasstroom als gevolg van de gedekte afschrijvingen. Het investeringsbudget 2014 is ongeveer gelijk aan de afschrijvingskosten Snel factureren en tijdige bevoorschotting blijven het doel en zijn positief voor de liquiditeit. Omzetvergroting of in elk geval behoud door lobby bij subsidiegevers en het zoeken naar kansen op werk in de stad, de regio en via partnerships met nieuwe en bestaande partners Kostenbewustzijn & onorthodoxe maatregelen Tijdig bijsturen als we onze ambities niet volledig kunnen waarmaken door meer inzet van flexibele arbeidskrachten en het ontwikkelen van slechtweerscenario s. Het verder doorzetten van de cultuuromslag waardoor medewerkers zich meer bewust zijn van de kosten en opbrengsten van het werk; urenbesteding kost geld en opdrachtgevers moeten overtuigd worden van het nut van de uitgave. Directer aanspreken van teams en medewerkers (m.n. projectleiders) op hun verantwoordelijkheid voor de financiële kant van projecten: is er dekking voor het werk, zijn de 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 6 van 11

7 doelen haalbaar binnen het budget, is de rapportage goed en tijdig, wordt de interne organisatie voldoende op de hoogte gehouden van de (toekomstige) kosten en opbrengsten Kostenbesparing door onderverhuur van een deel van de kantoorruimte en samenwerking met andere organisaties Betere informatievoorziening Het verbeteren (of verder uitwerken) van de ICT-systemen die de medewerkers en de interne organisatie laagdrempelig van actuele informatie voorzien over de financiën en de interne bedrijfsprocessen. Afronden flexibel vastleggen en intern publiceren van de beschrijving van de primaire processen en het administratieve proces. Daarna, waar ruimte is, gestaag doorwerken aan beschrijving, vastleggen overige secundaire processen Vernieuwde strategie Groei Minder focus op groei van aantal medewerkers, meer gericht op groei qua diensten en bereik, zoals de Multikanaalsaanpak, Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling, Wijkeconomie en Wonen- Zorg. Blijvende ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe niches door ASW medewerkers. Uitbreiding van ASW in Noordwestvleugel van de Randstad als het past binnen onze missie: goed & betaalbaar wonen in een fijne buurt en motto, resultaat met bewoners Intensieve Samenwerking Verkennen en benutten van de mogelijkheden tot het delen kosten, van samenwerking met mogelijke partners als St. Wijkalliantie, Woonbond, Stade, lokale partners. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 7 van 11

8 2. Werkplan Staf Het ASW zit in een snel veranderende omgeving met veel verschillende eisen van veel verschillende partners. De kracht van het ASW zit in de deskundigheid en de betrokkenheid van haar medewerkers en de verbinding die zij leggen tussen bewoners(groepen) in de stad, de ontwikkelingen in de buurt en betrokkenheid in en rond hun woning. De kracht van het ASW is daarmee de kracht van haar medewerkers. En juist daar zijn er meerdere zaken die nóg beter kunnen. Die bekijken we in drie onderdelen. 1) De collega als ambassadeur van het bedrijf. 2) De collega als een inhoudelijke kwaliteitskracht. 3) De collega als zorgvuldig werkende collega De collega als ambassadeur Alle medewerkers zijn zich ten alle tijden ervan bewust dat ze het ASW vertegenwoordigen in al hun contacten die zij voor het ASW hebben met bewoners, bewonersorganisaties, gemeente, woningcorporaties, andere partners en fondsen. Het beeld dat de medewerker van het ASW achterlaat moet zodanig goed zijn dat eventuele acquisitie bijna als vanzelf loopt. Hiervoor is nodig: De medewerker weet wat het ASW is en waar het voor staat. De medewerker weet wat zijn eigen rol is als persoon en medewerker binnen het ASW. De medewerker weet het ASW goed te vertegenwoordigen en te ondersteunen bij acquisitie. De medewerker (voor zover nodig) in de verschillende gedeeltes van het bedrijf actief deelneemt aan de nieuwe vormen van media zoals LinkedIn, Facebook & Twitter. Dit betekent voor dit jaar: Heldere en eenduidige boodschap formuleren die het hele ASW samenvat en deze omzetten in Standaardpresentatie ASW Communicatie naar medewerkers van deze boodschap Aanpassen websites en communicatiemateriaal naar deze kernboodschap voor zover nodig. Continue training van ASW-medewerkers in kansen & gevaren rondom acquisitie en werkzaamheden, met daarbij helderheid van het belang van acquisitie betreffende het voorbestaan ASW in huidige omvang. Ondersteuning bij het verdere uitwerken en opzetten van acquisitieplannen voor gedeelte van Wijkontwikkeling, Huurderskoepels, WSWonen. Rol als begeleider verder uitwerken van personen die binnen het ASW hebben meegedaan met het kopgroep traject. Versterken imago ASW als vernieuwende partner, door nadruk op: Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) met nadruk op West en Nieuw West (Buurtbizz), Energiebesparing & bewoners via Meer Kanaal Aanpak met o.a. de Energiecheck, huurders.info, de Energieadviseur en Besparen met de Buren, Zon PV), Leegstand en het opzetten van coöperaties. Intensivering van de ondersteuning aan medewerkers door Staf Communicatiemanagement bij fondsenwerving. Advies over positie richting partners Een uitbreiding van sociale media bij het centrale ASW en de lokale teams. Doelen: Standaardpresentatie ASW voor maart 2014 klaar. Aanpassing websites voor september 2014 gereed (huurders.info in maart). Acquisitietrainingen als standaard onderdeel van trainingscyclus voor maart gereed. Acquisitieplan medewerkers 2015 voor juni 2014 gereed. Aan het eind van het jaar, minimaal vier extra fondsen geworven door medewerkers. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 8 van 11

9 We lopen in pas met Amsterdams gebruik van Twitter, LinkedIn en Facebook ten bate van betere ondersteuning van (zelforganisatie door) bewoners, op lokaal en centraal niveau De collega als inhoudelijke kwaliteitskracht Werknemers verdienen een goed organisatiebeleid dat gericht is op een zo optimaal mogelijk functioneren met daarnaast een goed functioneringsbeleid. Om optimaal te kunnen functioneren moeten er doelen worden afgesproken en elk jaar wordt dan gekeken of die doelen worden gehaald en waarom wel/niet. Die doelen moeten passen binnen de kwaliteiten/vaardigheden die de medewerker als inhoudelijke kracht te bieden heeft maar ook passen binnen de opdracht voor de organisatie. Hiervoor is nodig: Een organisatiebeleid dat het mogelijk maakt medewerkers goed te laten functioneren. Een optimaal verzuimbeleid voeren met daarin goede mogelijkheden om medewerkers aan te spreken op hun verzuimgedrag. Weten welke kwaliteiten/vaardigheden (competenties) elke medewerker al heeft/nodig heeft. Functioneringsgesprekken voeren waarbij er (in wederzijds overleg) heldere doelen worden gesteld voor het volgende jaar en deze doelen/afspraken evalueren. Het opleidingsbudget inzetten om desbetreffende medewerkers verder te trainen op het voeren van functioneringsgesprekken en het verwerven van de juiste vaardigheden (competenties). Het arbobeleid/budget inzetten om de desbetreffende medewerk(st)ers een goede werkomgeving te geven en te behouden. Dat betekent dat dit jaar: In het voorjaar wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie gedaan en daarin onderzoeken we o.a werkdruk / werktevredenheid en de nieuwe flexibele wijze van werken (na verhuizing). Medewerkers die drie keer ziek zijn in één jaar, krijgen een verzuimgesprek. Dat leidt tot een plan van aanpak om regelmatig verzuim te voorkomen. Het verzuimcijfer moet gelijk / lager dan 5%. We voeren functioneringsgesprekken met alle medewerk(st)ers. We hebben een duidelijk beeld van kwaliteiten/vaardigheden (competenties) die het ASW dient te waarborgen om de huidige positie op het raakvlak van wonen & bewoners vast te houden en uit te breiden. Van elke functie zijn de kwaliteiten (competenties) die worden verwacht bekend. We zetten een veranderingstraject in. De evaluatie competenties. Voor medewerk(st)ers die niet voldoen aan de competenties uit hun functieomschrijving in het licht van de nieuwe strategie zetten we een verbeter- dan wel door- en uitstroomtraject op. Elke medewerker stelt minimaal twee heldere, meetbare en uitdagende doelen (vast te stellen in het functioneringsgesprek) voor het volgend jaar worden gesteld. De meetbare doelen passen binnen het algehele kwaliteitsbeeld van het ASW. Om nieuwe vaardigheden te leren en oude vaardigheden bij te spijkeren organiseert ASW incompany trainingen. Alle vacatures en daaruit volgend nieuwe medewerkers voldoen aan dit profiel met kennis en vaardigheden en passen in de criteria (vernieuwing, diversiteit en verjonging) zoals vastgesteld in de strategienota. Bij alle sollicitatieprocedures staan competenties naast inhoud centraal en PZ / directie wordt altijd bij de definitieve keuze betrokken of bewaakt deze. In 2014 worden de personeelsdossier gedigitaliseerd. Er is een flexlijst met daarbinnen een bestand met overtuigde en betrokken ZZP-ers waarmee we een samenwerkingsafspraak hebben Doelen 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 9 van 11

10 In het voorjaar zetten we, in overleg met de OR, een onderzoek uit naar de werktevredenheid en de werkdruk in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het gehele jaar door voeren we gesprekken met medewerkers die vaak verzuimen. PZ houdt de WSW coördinatoren op de hoogte van medewerkers die vaak verzuimen. Het verzuimcijfer komt niet boven de 5%. In 2014 is duidelijk wat de kwaliteiten/competenties zijn die het ASW moet herbergen (in samenspraak met staf communicatiemanagement). In het voorjaar 2014 is duidelijk wat dat betekent voor de kwaliteiten / vaardigheden (competenties) van de afzonderlijke medewerkers. De medewerk(st)ers die teveel begeleiding vragen van de directie, en dus niet voldoen aan de beschreven competenties in de functieomschrijving, weten dat zij mee moeten werken aan een verbetertraject of dat door-of uitstroming (op welke wijze dan ook) aan de orde is. In september/oktober inplannen en afstemmen van functioneringsgesprekken en de personen die de functioneringsgesprekken voeren. Hele jaar door training om benodigde vaardigheden op peil te krijgen. Alle medewerkers hebben aan het eind van het jaar een functioneringsgesprek gehad waarin de doelen per medewerker (voor 2015) helder worden neergezet. De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd volgens de wettelijke voorschriften. Het opleidingsplan is geactualiseerd. Het arbobeleid en Arbo jaarplan is geactualiseerd. Het verzuimbeleid wordt indien nodig geactualiseerd De collega als verantwoordelijke collega De medewerkers van het ASW zorgen ervoor dat zij de organisatie en hun collega s helpen zo goed mogelijk te functioneren. Hiervoor is nodig: Dat medewerkers (m.n. projectleiders) hun budgetverantwoordelijkheid nemen (inclusief het informeren van financiën) en daar ook de ruimte voor krijgen. Medewerkers op de hoogte zijn van taken en verantwoordelijkheden die horen bij hun functieomschrijving en hier ook naar handelen; De ICT-structuur van het ASW door de medewerkers optimaal wordt gebruikt en werkt. Dat betekent dat dit jaar: De rol van projectleider duidelijker neergezet wordt. Een projectleider krijgt de verantwoordelijkheid en ruimte om een project zelf in te richten en uit te voeren. Daar hoort een heldere budgetverantwoordelijkheid bij waarover Financiën voortdurend actueel geïnformeerd is. Wie dat niet kan, wordt geen projectleider (meer). Hetzelfde geldt t.a.v. het rapporteren over de inhoudelijke voortgang en resultaten aan opdrachtgevers en team/directie. Meer medewerkers beter weten hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de ICT-faciliteiten. Alle medewerkers op hetzelfde centrale ASW-systeem werken. De procesbeschrijvingen in Mavim zijn afgerond en een integraal onderdeel vormen van het denken en doen van de organisatie. Tijdschrijven door 100% van de medewerkers goed wordt bijgehouden. Doelen: Vanaf januari wordt met elke projectleider heldere afspraken gemaakt over aanlevering van gegevens en volgorde van proces. Bij afwijking wordt direct ingegrepen door staf Financiën, gesteund door directie. Vanaf dit overleg wordt geen enkel uur meer geschreven op een ongedekt project als de directie daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven. Vanaf april zijn procesbeschrijvingen Mavim volledig en gemakkelijk toegankelijk via intranet. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 10 van 11

11 Vanaf februari geeft Sumatra DS actuele en complete informatie over de financiële stand van elk project. Vanaf april kunnen de medewerkers ook informatie over productiviteit en vakantie uren uit Sumatra DS halen. In juni zijn er twee spilfiguren ICT (naast de stafmedewerker ICT) wegwijs gemaakt in de ICTfaciliteiten zodat ze bij storingen de juiste externe partij inschakelen. Tijdschrijven is een verplichting. Het niet nakomen van de verplichting heeft consequenties. Als de medewerk(st)er drie keer is verzocht tijd te schrijven, dan volgt correctiegesprek en aantekening in personeelsdossier. 3 december 2013 Beleidsplan 2014 ASW pagina 11 van 11

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Functieprofiel. Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC)

Functieprofiel. Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC) Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC) Functieprofiel Algemene kenmerken De AC is belast met de aansturing

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

Communicatiejaarplan LVBHB 2017

Communicatiejaarplan LVBHB 2017 Communicatiejaarplan LVBHB 2017 De Werkgroep Communicatie & PR van de LVBHB ondersteunt het bestuur van de LVBHB met de realisatie van het Driejarig Operationeel Plan (DOP) op het gebied van communicatie

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Voorwoord De stichting WWZsupport heeft als doel het stimuleren van het opzetten en begeleiden, van projecten kleinschalig wonen welbevinden

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie