WorkWell Gezondheidsmanagement voor werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WorkWell Gezondheidsmanagement voor werkgevers"

Transcriptie

1 WorkWell Gezondheid Beweging Arbo G1 G2 G3 G4 G5 G6 Bedrijfsarts Verzuimregistratie Case management (WVP) Zorg on Line (Arbo) Professionals Verzuimtraining Vitaliteitscan 1. Gezondheid Voor arbeidsparticipatie van verzuimende medwerkers 2. Beweging Voor gezond werk- en bewegingsgedrag binnen de organisatie 3. Arbo Voor gezonde arbeidsomstandigheden B1 B2 B3 B4 Bewustwordingstraining Leefstijl workshops Fitness Preventiemedewerker Dienstenomschrijving Gezondheismanagement voor werkgevers A1 A2 A3 A4 De ergo coach RI&E Werkplekadvies en -begeleiding Gezonde medewerkers maken een gezonde organisatie. Steeds meer werkgevers erkennen het economische belang van gezonde medewerkers: het loont om aandacht te schenken aan arbeidsrelevante aandoeningen. Of het nu gaat om preventie of directe betrokkenheid bij de terugkeer in het arbeidsproces van medewerkers die door klachten niet meer kunnen werken. WorkWell sluit daar op aan met een unieke werkwijze waarbij verschillende disciplines samenwerken. Deze vernieuwde aanpak staat garant voor snelheid, efficiency en duurzaam resultaat bij (dreigend) verzuim en re-integratie. Concreet betekent dat: besparingen (op verzuim- en verzekeringskosten) en vooral een merkbare verbetering in het leven van betrokken medewerker.

2 1. Gezondheid Arbeidsparticipatie van verzuimende medewerkers Vanaf 1 januari 2006 geen Arbo-dienst, maar WorkWell? Dit is nu mogelijk door de wijziging in de Arbo-wet per 1 juli De maatwerkregeling levert een werkgever veel voordelen. Kiest u voor deze maatwerkregeling, dan heeft u eindelijk zelf maximaal invloed op de Arbozorg in uw organisatie. U moet daarvoor enkele voorwaarden invullen die de betrokkenheid van uw organisatie bij Arbozorg borgen en verder verbeteren, zoals: overeenstemming met de OR of personeelsvertegenwoordiging, het welzijn van uw medewerkers organiseren, uw eigen bedrijfsarts kiezen, uw arbeidsomstandigheden regelen, uw gezondheidsbeleid neerzetten en een goede administratie bijhouden. WorkWell ondersteunt u juist op deze punten. Bijkomend voordeel zijn de lage kosten van de aanpak van WorkWell, waarmee u een prima basis heeft voor de invulling van het Gezondheidsbeleid van uw organisatie. G1. Bedrijfsarts (optioneel in bedrijf ) Omschrijving: Snel, demedicaliserend en professionele bedrijfsarts, die actief meedenkt als het gaat om verzuimbeheersing (individueel en beleidsmatig). De bedrijfsarts kan onder meer ingezet worden voor verzuimbegeleiding en Arbeidsgezondheidskundig spreekuur. Beperken of voorkomen verzuim Voldoen aan wettelijk recht van medewerkers op arts in de organisatie Procesmatig analyseren en adviseren voor WVP (inhoudelijk, termijnen en acties UWV e.d.) Signaleren van trends in verzuim en beleid maken met verzuimbeheersing G.2 Verzuimregistratie Omschrijving: De Verzuimregistratie van WorkWell is een krachtige internetapplicatie. Verzuimregistratie on-line zorgt voor een probleemloze communicatie tussen alle interne en externe partijen. De belangrijkste voordelen van Verzuimregistratie: Veilig, door gebruikmaking van de laatste SSL Gemakkelijk en poortwachterproof Actieve signalering en bewaking Biedt slimme standaarddocumenten Minder administratie en meer inzicht Uitbreidbaar met verlof, contracten, keuringen etc. Met Verzuimregistratie voldoet de werkgever aan de wettelijke richtlijnen en wordt ziekteverzuim inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. G3. Case management (WVP) en verzuimbegeleiding Omschrijving: Bij verzuim zijn er verschillende stappen die een werkgever goed moet verzorgen. Ter adstructie: uiterlijk zes weken na de eerste ziektedag geeft de bedrijfsarts bij dreigend langdurig verzuim een advies over de mogelijkheden om de medewerker weer snel aan het werk te krijgen. Twee weken na dit advies stellen werkgever en medewerker samen een plan van aanpak op. Uit het plan moet duidelijk blijken wat de mogelijkheden zijn van de zieke medewerker op de langere termijn. Kan de medewerker weer aan het werk? Is dat dan in eigen functie of betreft het aangepast werk? De stappen die worden ondernomen zoals werkplekaanpassingen en -training moeten in het plan worden opgenomen. Als een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld moet dit ook in het plan worden opgenomen. Het komt er dus op neer dat alle afspraken over herstel, de re-integratie en de werkhervatting in het plan moeten staan. De aanpassingen die er in de loop van de tijd plaatsvinden worden onderdeel van het plan. Afstemmen van het re-integratieproces omdat er meerdere partijen betrokken zijn en het aantal acties en afspraken in veel gevallen aanzienlijk is. Bewaken dat de afspraken worden nagekomen, zorgen dat acties worden uitgevoerd en dat de betrokken partijen goed samenwerken (onder andere om termijnoverschrijdingen bij het UWV en claims te voorkomen). Tevens het regelen van financieringen zoals de zorgverzekeringbijdragen.

3 G4. Zorg on Line Omschrijving: Verzuimende medewerkers vanwege aspecifieke rug- of nekklachten kunnen binnenkort aangemeld worden bij Zorg on Line. De website met daaraan gerelateerde on-line Arbozorg stimuleert dat medewerkers meer inzicht in en grip op hun eigen situatie krijgen, zodat hun self-efficacy (herstelvermogen en herstelbevorderend gedrag) toeneemt en men via individugerichte interventies eerder het werk zal kunnen hervatten. In nauwe samenwerking tussen wetenschap (EMGO Instituut) en praktijk (WorkWell, NS & Arbo Unie en KLM), wordt op dit moment gewerkt aan een website voor on-line activerende Arbozorg volgens de laatste stand der wetenschap en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de e-health. De site heeft een activerende functie. Enerzijds voor medewerkers, die meer inzicht in en grip op hun situatie krijgen, waardoor werkhervatting wordt bespoedigd. Anderzijds voor ArboProfessionals, die gerichter kunnen adviseren en, indien nodig, sneller kunnen verwijzen. De site bevordert de afstemming tussen verschillende betrokkenen (medewerkers, leidinggevenden en Arbo- en zorgprofessionals). Bedrijven krijgen daarmee dus snellere en betere Arbozorg, kwalitatief en kwantitatief, resulterend in verzuim- en kostenreductie. G5. (Arbo)Professionals (optioneel in bedrijf ) Omschrijving: Professionals beantwoorden iedere vraag die door u of uw medewerker gesteld wordt op het gebied van arbeid, gezondheid, leefstijl en verzuim. Laagdrempelige consultancymogelijkheid bij deskundigen op het gebied van arbeid en gezondheid, voor medewerkers en leidinggevenden. Advies, oefeningen, behandelingen, korte trainingen. Professionals kunnen ook in de organisatie rondlopen. Ook telefonisch en on-line. Voorbeelden van ArboProfessionals (in bedrijf of on-line) zijn: Arbeidsfysiotherapeut Arbeidspsycholoog Mediator Vertrouwenspersoon BHV (EHBO, brandbestrijding, evacuatie) Arbo-adviseur Veiligheidsdeskundige Arbeids- en/of organisatiedeskundige (Bedrijf)fysiotherapeut Ergonoom Arbeidshygiënist Hoe sneller (kleine) interventies plaatsvinden, hoe beter en effectiever. Vaak is het mogelijk met een paar tips of oefeningen al verzuim te voorkomen, als er maar op tijd een deskundige bij is. G6. Verzuimtraining, verzuimbeheersing en voorkomen van verzuim Omschrijving: Leidinggevenden coachen/trainen bij hun verantwoordelijkheden en taken voor het beheersen en voorkomen van verzuim. Uitgangspunt daarbij is de stelling: Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze! Enkele oorzaken van vermijdbaar verzuim liggen in de organisatie en kunnen alleen door de organisatie zelf worden aangepakt. De organisatie heeft daar ook belang bij, want onnodig verzuim verstoort het bedrijfsproces en brengt hoge kosten met zich mee. Verzuimbeheersing hoort dan ook onderdeel te vormen van de beleidsvoering, waarvoor het management de leidinggevenden op alle niveaus de verantwoordelijkheid draagt. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: wetgeving (officieel verleent de leidinggevende verzuimverlof en is het dus feitelijk niet de bedrijfsarts die bepaalt), proces, verzuimgesprekken, veranderen van cultuur, verhogen verzuimdrempel en verlagen hervattingdrempel, verzuimstatistieken, trends, verzuimveroorzakers, WVP e.d. Kenmerkend in de training is dat de focus niet alleen ligt op verzuim en het terugdringen daarvan, maar vooral op het zo veel mogelijk voorkomen van verzuim. Het spreekwoord Voorkomen is beter dan genezen is juist hier van toepassing. Verzuim voor de managers beheersbaar maken Beleid maken op verzuim Aangesproken worden op verzuim en verzuimbeleid

4 2. Beweging Gezond werk- en bewegingsgedrag binnen de organisatie Samen mensen beter aan het werk krijgen. Vaak zorgen meerdere factoren samen voor arbeidsrelevante klachten. Denk aan de werk- en privé-situatie van een medewerker of de fysieke en psychologische gesteldheid die een rol spelen bij het werk- en bewegingsgedrag van de medewerker (en de eventuele keuze voor verzuim). WorkWell houdt rekening met al deze factoren en stemt de aanpak erop af. Meerdere disciplines (onder meer medisch specialistisch, paramedisch en psychologisch) werken direct samen. De resultaten van een daadwerkelijk geïntegreerde aanpak voor vitaliteit en arbeidsrelevante gezondheidsklachten en strategisch verzuimmanagement zijn arbeidsparticipatie en (meer) bewegingsvrijheid voor de medewerker en minder verzuim voor de organisatie. B1. Vitaliteitscan Omschrijving: Bij de Vitaliteitscan vindt een screening van gezondheid, gezondheidsrisico s en verzuimrisico s plaats. De resultaten en adviezen kunnen op individueel en/op collectief niveau gegeven worden. Op basis hiervan kan gekeken worden, hoe gezond de medewerkers zijn in vergelijking met andere organisaties. Bij een Vitaliteitscan worden vragenlijsten ingezet, en kunnen op maat testen worden uitgevoerd voor de algehele gezondheid (health check-up: bloeddruk, cholesterol, conditie e.d.) of specifieke testen gericht op de functies van de medewerkers (gezichtsvermogen, kracht, werkhoudingen e.d.). Een vitaliteitscan kan gecombineerd worden met RI&E. Naast belasting speelt vooral de belastbaarheid een rol bij het ontstaan en onderhouden van klachten en verzuim. Met het screenen van de gezondheid en belastbaarheid worden verzuimrisico s opgespoord. Met een advies op maat geven we aan hoe u de gezondheid en belastbaarheid kunt verbeteren. B2. Bewustwordingstraining Omschrijving: In de bewustwordingstraining wordt uitleg gegeven over arbeidsrelevante klachten, signalen en risicofactoren. Tijdens het praktische gedeelte van de training worden preventiemiddelen (oefeningen om de zelfredzaamheid te bevorderen) aangereikt. De training kent een interactieve benadering en zal worden toegesneden op de lokale situatie. Om maximaal effect te sorteren kunnen er niet meer dan 15 personen deelnemen. Deze activiteiten worden aangeboden op locatie. leren onderkennen van signalen van arbeidsrelevante klachten en daar adequaat mee omgaan. B3. Leefstijl workshops/trainingen Omschrijving: Hieronder vallen interactieve workshops/trainingen (CANS, tillen, voeding, boxclinic, etc.) die een aanzet geven tot gezond werken en leven en die juiste (werk)houding(en) en (werk)techniek(en) aanleren. De workshop/trainingen werken stimulerend voor wat betreft eigen verantwoordelijkheid en gezond lichaamsgedrag. Niet alleen de arbeidsomstandigheden bepalen de belasting, maar ook hoe de medewerkers zelf met de arbeidssituatie en hun lichaam omgaan (ook buiten het werk). Naast de arbeidsspecifieke factoren worden in de training de algemene leefstijlfactoren besproken (BRAVO: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Bewustwording en aanzetten tot gedragsverandering Benadrukken eigen verantwoordelijkheid Voldoen aan wettelijke eisen m.b.t. voorlichting en onderricht over de arbeidsrisico s Bij structurele gedrags- en cultuurverandering besteden we vooral ook aandacht aan vergroten draagvlak en borging B4. Fitness Omschrijving: Op basis van de intake en het onderzoek van de paramedicus naar de fysieke conditie (kracht, mobiliteit en uithoudingsvermogen) worden trainingsdoelen bepaald. Deze vormen de aanzet voor het individuele trainingsschema. Op vaste tijden wordt gekeken of de cliënt de gestelde doelen heeft behaald. Dit blijkt in de praktijk erg motiverend te werken voor de cliënt. Verhogen van de fysieke belastbaarheid.

5 3. Arbo Gezonde arbeidsomstandigheden De werkgever heeft tegenwoordig zelf de regie op het gebied van arbeidsomstandigheden in handen. WorkWell kan een werkgever na een vrijblijvende inventarisatie aangeven wat de verbetermogelijkheden zijn op het gebied van Arbo en wat de wettelijke verplichtingen zijn. Een voorbeeld van het laatste is de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is een nieuw fenomeen, geïntroduceerd in de nieuwe Arbo-wet en verplicht vanaf juli Dat biedt de werkgever de kans om Arbo- en verzuimbeleid en uitvoering intern te verstevigen. A1. Preventiemedewerker Omschrijving: De Preventiemedewerker heeft: kennis van de Arbowetgeving, waaronder een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inzicht in arbeidsrelevante klachten en het ontstaan ervan inzicht in de mogelijkheden voor preventie van arbeidsrelevante klachten Een bekende preventiemogelijkheid is natuurlijk de ergonomische inrichting van werkplekken, maar daarmee is het arsenaal aan preventiemogelijkheden beslist niet uitgeput! Om aandacht voor preventie van arbeidsrelevante klachten te waarborgen binnen de organisatie, in verband met de wettelijke verplichting van 1 juli 2005 om een Preventiemedewerker te benoemen. Subdoelen: Terugdringen ziekteverzuim in de organisatie betreffende arbeidsrelevante klachten, o.a. door het begeleiden van (nieuwe) medewerkers met/zonder klachten Vergroten van de medewerkertevredenheid Arbeidsrelevante klachten op termijn onder controle brengen door o.a. het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van de ontwikkeling van klachten te vergroten en zichzelf hiertegen te beschermen Adviseren van de organisatie over het te voeren bedrijfsbeleid aangaande preventie, maatregelen om de risico s te beperken door o.a. aandacht voor de inrichting van de werkplek, voorlichting en training Opleiden en coachen interne ergo coach voor het geven van voorlichting en advies (verminderen van externe kosten) Inzicht geven in de actuele wet- en regelgeving t.a.v. arbeidsomstandigheden. A2. De Ergo coach Omschrijving: De Ergo coach zal worden opgeleid om zelfstandig medewerkers te trainen, voor te lichten en te adviseren. De Ergo coach zal een duidelijke checklist ontvangen met instructies over de belangrijke punten voor het voorkomen van arbeidsrelevante klachten en achtergrondinformatie ter ondersteuning van het beantwoorden van vragen. De inzet van ergo coaches bij organisaties is succesvol gebleken en leid aantoonbaar tot een daling van het verzuim. Vergroten bewustzijn binnen de organisatie Terugdringen ziekteverzuim Verbeteren werkklimaat De arbeidsomstandigheden van binnenuit beheersen (en niet door externen) Vroegtijdig leren herkennen van signalen van overbelasting Aanleren van gezond bewegingsgedrag in de (privé- en) werksituatie A3. RI&E Omschrijving: In kaart brengen van arbeidsrisico s en aangeven van verbeterpunten t.a.v. Arbobeleid, veiligheid, welzijn, fysieke belasting e.d. Geen verplicht nummer, maar het liefst een bewuste keuze om de arbeidsrisico s te verminderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren met een planmatige en bredere aanpak. Naast technische en organisatorische zaken nemen we ook het werkgedrag mee. Uit de RI&E moeten de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker blijken. Als bedrijf bent u verplicht een RI&E te bezitten (en overigens ook een Arbobeleid te voeren) Verbeteren arbeidsomstandigheden.

6 A4. Werkplekadvies en -begeleiding Omschrijving: De Arbo-wet is ook van toepassing op werkplekken. Bij een werkplekonderzoek wordt de werkplek vanuit ergonomische principes beoordeeld. In preventief opzicht is het voor een medewerker zonder klachten van groot belang dat de werkplek aangepast is aan de taken die uitgevoerd moeten worden en de individuele lichaamsmaten van de medewerker. Uiteraard wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de medewerker voor te lichten. Een werkplek ergonomisch, dus zo praktisch en zo comfortabel mogelijk inrichten. De risico s van de arbeidsbelasting op de werkplek bepalen en hierover adviseren.

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie