Een organisatie onderweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een organisatie onderweg"

Transcriptie

1 Een organisatie onderweg Een onderzoek naar betrokkenheid en cohesie bij de Arbeidsinspectie Tilburg, augustus 2011 Menno Jacobs Marcel Quanjel Kazimier Helfenrath Joris de Rooij IVA beleidsonderzoek en advies

2 ii Een organisatie onderweg Uitgever: IVA Warandelaan 2 Postbus LE Tilburg Telefoonnummer: Telefax: IVA is gelieerd aan de UvT 2011 IVA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IVA. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 IVA beleidsonderzoek en advies iii Inhoudsopgave Samenvatting... v 1 Inleiding Ontwikkelingen binnen de Arbeidsinspectie Probleemstelling Doelstelling onderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Het Nieuwe Werken een literatuurverkenning Theoretische achtergrond Het Nieuwe Werken Cohesie en HNW Cohesie in gedistribueerde teams Cohesie en de AI Nieuwe eisen aan het management Cohesie binnen de AI: waar hebben we het over? Methode Respondenten Procedure Interviewprotocol Analyse Resultaten De Inspecteur Generaal de AI over tien jaar De directie Arbo een verhaal apart De directie AMF functioneel first De directie MHC behoefte aan contact OR en medewerkers kritische ondertoon Teamleiders Arbo, MHC en AMF verdieping en nuance Conclusie Middelen om betrokkenheid en cohesie te bevorderen Methode Vragenlijst Respons en beschrijving responsgroep Respons en populatie Nonrespons Resultaten van de webenquête Betrokkenheid en cohesie in relatie tot het ministerie van SZW Betrokkenheid en cohesie in relatie tot de AI als organisatie Betrokkenheid en cohesie in relatie tot de directies binnen de AI Betrokkenheid en cohesie in relatie tot het team / de afdeling...43

4 iv Een organisatie onderweg Conclusie Functioneel belangrijke en gemiste contacten tussen afdelingen Conclusie Adviezen aan het ministerie van SZW Conclusie Het bevorderen van cohesie binnen de AI Opzet van de workshop Thema 1: De menselijke maat Thema 2: Den Haag als centrum van Nederland Thema 3: Een plek waar je collega s ontmoet Thema 4: Omgaan met de verzakelijking Conclusie Ervaringen in andere organisaties De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit KPN Inspectie Verkeer en Waterstaat Conclusie Conclusies en aanbevelingen Inleiding De onderzoeksvragen één voor één Aanbevelingen...68 Literatuur Bijlage: vragenlijst cohesie arbeidsinspectie... 75

5 IVA beleidsonderzoek en advies v Samenvatting In verschillende gremia binnen de Arbeidsinspectie, waaronder de Ondernemingsraad, is de relatie tussen het tijd- en plaatsongebonden werken en de sociale en functionele cohesie geproblematiseerd. Meer specifiek rees de vraag of er sprake is van een kloof tussen de mogelijkheden die de organisatie biedt om cohesie te realiseren en het gebruik en de beleving daarvan door medewerkers. Doel van onderhavig onderzoek was dan ook om vast te stellen of en in welke mate die kloof er is, geplaatst in het licht van wat redelijkerwijs verwacht mag worden op het gebied van cohesie in een organisatie waarin tijd- en plaatsongebonden wordt gewerkt. Er zijn zes onderzoeksvragen uit deze doelstelling afgeleid. Zij liggen ten grondslag aan het onderzoek. 1. Welke behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie (sociale en functionele cohesie en esprit de corps) leven er bij medewerkers en bij de leidinggevenden van de AI (per AI-directie)? 2. In welke mate wordt gebruik gemaakt van de feitelijk geboden mogelijkheden op het gebied van cohesie en in welke mate en zin voorzien die in de behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie van medewerkers van de AI (per AIdirectie en voor totale AI)? 3. Is er sprake van een kloof, als geen of weinig gebruik wordt gemaakt van geboden mogelijkheden en/of zij niet voorzien in vermeende behoeften, en wat is daarvan dan de oorzaak? (per AI-directie en voor totale AI)? 4. Wat kan reëel verwacht worden op het gebied van cohesie, gezien de situatie van de AI (tijd- en plaatsongebonden werken; steunpunten in verschillende regio s; drie qua aard verschillende directies; ontwikkelingstraject om met IWI en SIOD op te gaan in één SZW-inspectie)? 5. Welke instrumenten kunnen het proces van cohesie versterken? 6. Welke instrumenten zijn per directie het meest passend? Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. In de eerste fase van het onderzoek is een literatuurverkenning naar het onderwerp uitgevoerd. Het tijd- en plaatsongebonden werken wordt toegelicht en in context geplaatst. De tweede fase van het onderzoek beslaat het empirische gedeelte: interviews met verscheidene medewerkers van de

6 vi Een organisatie onderweg AI en een webenquête die is voorgelegd aan alle AI-medewerkers. Het onderzoek sluit af in fase drie met een analyse van de resultaten en een workshop met AImedewerkers en leidinggevenden. De resultaten van dit onderzoek zijn voorgelegd aan een drietal externe deskundigen die in hun eigen organisatie 1 ervaring hebben opgedaan met wat Het Nieuwe Werken wordt genoemd. Cohesie binnen de AI waar hebben we het over? Om een beeld te krijgen van hoe de sociale en functionele cohesie binnen de AI wordt omschreven en beleefd zijn groepsinterviews gehouden met vertegenwoordigers van de drie directies van de AI: Arbo, AMF en MHC. Individuele gesprekken zijn gevoerd met teamleiders en met de Inspecteur Generaal. Het thema cohesie binnen de AI is controversieel te noemen. Er is sprake van nuancering van de problematiek ( waar hebben het over! ), maar we zien ook onverholen scepsis ( de term cohesie wordt te pas en te onpas ingezet ). Het ministerie lijkt over het algemeen op grote afstand te staan. Veel behoefte aan meer cohesie op dat niveau wordt niet geconstateerd. Dat ligt anders op het niveau van de organisatie, de directies en de afdelingen. Vooral op het niveau van de directies lijkt behoefte te bestaan aan meer cohesie. Er wordt gesproken van schotten tussen de directies, terwijl er eveneens sprake is van stigmatiserende beeldvorming over en weer. Aan cohesie op afdelingsniveau is uiteraard behoefte, maar daar lijkt het meer een vanzelfsprekende benodigdheid te zijn en in dat opzicht, mede dankzij de inzet van de teamleiders, wordt aan die behoefte ook wel tegemoet gekomen. Functionele cohesie zo blijkt uit de interviews - wordt belangrijker gevonden dan sociale cohesie. Sociale cohesie ziet men veeleer als een voorwaarde voor, maar vooral ook als een direct gevolg van functionele cohesie. Velen zien een meerwaarde in inhoudelijke bijeenkomsten, die een tweeledig doel dienen, namelijk het bevorderen van zowel functionele als sociale cohesie. Opvallend zijn enkele geografische en demografische verschillen in de vermeende behoefte aan cohesie. In de randstedelijke regio s zijn de lijnen, ook letterlijk, korter dan in de landelijke regio s en ontmoet men elkaar gemakkelijker. De behoefte daar aan meer cohesie is daardoor minder groot dan in de landelijke regio s. Verder zien we dat het beeld bestaat dat oudere werknemers gehecht zouden zijn geraakt aan de oude manier van werken met kantoren en de mogelijkheid voor toevallige ontmoetingen. Jongeren weten niet beter en spelen soms handig in op de mogelijkheden 1 Het gaat om de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit en KPN.

7 IVA beleidsonderzoek en advies vii die het thuiswerken biedt ten aanzien van het combineren van werk en zorg, bijvoorbeeld. Een duidelijk knelpunt ligt er ten aanzien van de communicatie tussen inspecteurs en de inspectie-ondersteuning. Deze kan niet meer spontaan verlopen, waardoor de inspectie-ondersteuning de betrokkenheid met het werkveld dreigt kwijt te raken. Een belangrijke veronderstelling van Het Nieuwe Werken bij de Arbeidsinspectie is dat bepaalde (technische) hulpmiddelen functionele cohesie (en daarmee sociale cohesie) in voldoende mate kunnen faciliteren. In de ogen van de Inspecteur Generaal is dit zeker het geval. Geïnterviewden van de Ondernemingsraad en van de werkvloer lijken daar in sommige gevallen duidelijk anders over te denken, al zijn die gedachten vooralsnog vaak nog niet erg expliciet of gedetailleerd te noemen. Sociale en functionele cohesie en de inzet van hulpmiddelen ter bevordering daarvan Het gebruik van middelen ter bevordering van sociale en functionele cohesie is vastgesteld met een behulp van een webenquête onder alle AI-medewerkers. De respons bedroeg 50%. De respondentengroep vormt een zeer adequate afspiegeling van de populatie werkenden bij de AI. De resultaten van de webenquête laten zich goed samenvatten met onderstaande tabel. Te zien is dat de betrokkenheid alsook de vermeende beschikbaarheid en de inzet van middelen verschillen per niveau. Zij zijn op het niveau van het ministerie het kleinst en lopen op, via het niveau van de Arbeidsinspectie en het niveau van de directie tot aan het niveau van de eigen afdeling of het team. Tabel 1 - Gemiddeld aantal middelen ter bevordering van sociale en functionele cohesie en de tevredenheid daarmee, uitgesplitst naar het organisatieniveau waarop ze betrekking hebben Niveau waarop betrekking Betrokkenheid Aantal actief beschikbaar gemaakte middelen Ingezet voor Sociale cohesie Tevreden met aantal beschikbare middelen Ingezet voor functionele cohesie Tevreden met aantal beschikbare middelen Ministerie 3,2 3,4 (uit 5) 1,3 61% 1,1 70% AI geheel 3,7 7,1 (uit 13) 3,0 78% 4,8 78% Directie 3,7 2,9 (uit 6) 2,1 76% 2,2 84% Afdeling/ team 3,9 7,0 (uit 10) 5,8 82% 5,8 87% De betrokkenheid en inzet van middelen, maar ook de tevredenheid met de beschikbare middelen is op het niveau van de afdeling duidelijk het grootst. De inzet van tools (niet afgebeeld in de tabel) is gering te noemen. Men lijkt weinig gebruik te willen of te kunnen maken van technische middelen en social media ten behoeve van

8 viii Een organisatie onderweg het werk. Mensen die directie-overstijgend werken en leidinggevenden zijn beduidend meer betrokken en zetten ook beduidend meer middelen en tools in ter bevordering van functionele en sociale cohesie dan andere medewerkers van de AI. Sociale cohesie wordt minder belangrijk gevonden dan functionele cohesie, behalve op afdelingsniveau waar beide vormen van cohesie ongeveer als even belangrijk worden gezien. Suggesties voor verbetering richten zich nogal eens op meer mogelijkheden voor ontmoetingen, waarbij nogal eens de herintroductie van het kantoor wordt bepleit. We zien dat het vaak zo is dat de contacten die men als meest functioneel benoemt ook het vaakst gemist worden. Al met al wordt er veel contact gemist. Bij de directie Arbo valt in dat opzicht de inspectie-ondersteuning op, die bij de directie MHC wel belangrijk wordt gevonden, maar niet erg wordt gemist. Bij de directie MHC blijkt het contact met de Inspecteur-Generaal sterk te worden gemist en bij AMF gaat het in dat opzicht om de afdeling Bestuurlijke Boete. Een belangrijke conclusie van de enquête is dat de beschikbare middelen ter bevordering van sociale en functionele cohesie voldoende zijn in aantal, maar niet toereikend zijn om bepaalde contacten voldoende te kunnen faciliteren. Waar leidinggevenden zich primair lijken te richten op functionele cohesie in de veronderstelling dat de sociale cohesie dan vanzelf volgt, zien we bij de medewerkers eerder het omgekeerde: men hecht een groot belang aan sociale cohesie, mist daarin overigens ook het nodige en meent dat sociale cohesie een voorwaarde is voor functionele cohesie. Functionele cohesie kan worden bevorderd met behulp van technische hulpmiddelen, maar het gebrek aan sociale cohesie ondermijnt dat effect dusdanig dat het netto-effect negatief lijkt te zijn. Het beschikbaar stellen van technische hulpmiddelen (dat overigens niet overal in gelijke mate gebeurt, gezien de roep van sommigen om bijvoorbeeld een mobiele telefoon met internet) is, zo blijkt, niet genoeg om de sociale cohesie in afdoende mate te bewerkstelligen. Er is dus wel degelijk sprake van een kloof, zoals het in de derde onderzoeksvraag wordt gesteld. Alleen zit het hem niet in de beschikbaarheid of het gebruik van de middelen, maar in het feit dat die middelen niet volstaan om de gewenste vorm de persoonlijke ontmoeting - van het contact tot stand te brengen. Gelet op het geconstateerde belang van sociale cohesie op het niveau van de eigen afdeling ligt daarvoor een belangrijke taak voor de teamleiders. In de analyses van de workshopdeelnemers en de daaruit voortvloeiende adviezen lijken enkele zaken in wisselende bewoordingen steeds terug te komen. De belangrijkste daarvan is dat er een spanningsveld zit tussen de ambities van de AI welke

9 IVA beleidsonderzoek en advies ix gepaard gaan met Het Nieuwe Werken en de mogelijkheden die de medewerkers zelf zien of ervaren om die ambities gestand te doen. Medewerkers zijn daarin overigens niet onwelwillend, mits ze in voldoende mate in staat worden gesteld contact met elkaar te hebben. Bij dat contact wordt de sociale dimensie van een groter belang geacht dan de functionele. Velen voelen zich daarin niet herkend. Andere organisaties en Het Nieuwe Werken Andere organisaties waar Het Nieuwe Werken is ingevoerd pleiten ervoor de nieuwe manier van werken goed te introduceren en te (blijven) begeleiden. Voor de AI is dat temeer relevant met de naderende samenvoeging van de diverse inspecties van het Ministerie van Sociale Zaken. Tegelijkertijd moet overmatige zorg worden vermeden om de zelfredzaamheid van de medewerkers te bevorderen. De organisatie zou zich primair moeten richten op het faciliteren van de eigen initiatieven en wensen van de medewerkers ten aanzien van sociale en functionele cohesie en dit ondersteunen met adequate technische hulpmiddelen. Daarnaast onderstrepen deze organisaties het belang van fysieke ontmoetingsruimte. Dat kan door op regioniveau mogelijkheden te creëren bij andere overheidsinstanties, zoals de nvwa doet en ook in de workshop met AI-medewerkers is geopperd, maar zelfs in het uiterste geval in de huiskamer van een collega als het team dat zelf een bevredigende oplossing vindt. De onderzoeksvragen één voor één De vraag wat er op het gebied van cohesie van de AI mag worden verwacht, wordt pas relevant als wordt vastgesteld dat er een tekort aan enige vorm van cohesie is binnen de AI. Welnu, dat tekort is er, al is het niet heel groot: één op de vijf respondenten vindt dat er onvoldoende sociale cohesie is op team/afdelingsniveau. De vermeende beschikbaarheid van middelen ter bevordering van functionele en sociale cohesie en ook het gebruik ervan is hoog te noemen alsmede de tevredenheid over het aanbod. Echter, het belang dat men aan beide vormen van cohesie hecht is ook weer dermate hoog dat toch een substantieel gedeelte van de medewerkers de bestaande (sociale) cohesie niettemin onvoldoende acht. Hierin ligt meteen de onverbrekelijke conditionele relatie tussen de twee vormen van cohesie besloten. Ten behoeve van de overzichtelijkheid lopen we de onderzoeksvragen één voor één kort langs. In het hoofdstuk conclusie en aanbevelingen wordt uitgebreider op de onderzoeksvragen ingegaan.

10 x Een organisatie onderweg 1. Welke behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie leven er bij medewerkers en bij de leidinggevenden van de AI? De behoefte aan cohesie binnen de Arbeidsinspectie is groot. De aandacht gaat daarbij uit naar zowel functionele als sociale cohesie. Leidinggevenden richten zich primair op functionele cohesie, terwijl medewerkers, althans op team / afdelingsniveau nagenoeg evenveel waarde hechten aan sociale cohesie. 2. In welke mate wordt gebruik gemaakt van de feitelijk geboden mogelijkheden op het gebied van cohesie en in welke mate en zin voorzien die in de behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie van medewerkers van de AI? Er wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de geboden middelen ter bevordering van sociale en functionele cohesie en de tevredenheid met het aanbod is op alle niveaus hoog tot zeer hoog te noemen. Technische hulpmiddelen, de zogenoemde tools, worden betrekkelijk weinig gebruikt voor sociale en/of functionele cohesie. 3. Is er sprake van een kloof, als geen of weinig gebruik wordt gemaakt van geboden mogelijkheden en/of zij niet voorzien in vermeende behoeften, en wat is daarvan dan de oorzaak? Er lijkt geen sprake te zijn van een kloof tussen aanbod en gebruik van middelen. Wel moeten we vaststellen dat de middelen niet volstaan om de gewenste vorm van het contact tot stand te brengen. Het contact is er misschien wel, maar er ontbreken aspecten aan, zoals spontaniteit, continuïteit en vertrouwdheid. Het grote belang dat medewerkers hechten aan zowel sociale als functionele cohesie en het feit dat één vijfde van de respondenten de huidige (sociale) cohesie onvoldoende vindt, maken dat we in dat opzicht toch moeten spreken van een kloof. 4. Wat kan reëel verwacht worden op het gebied van cohesie, gezien de situatie van de AI? Een instituut als de Arbeidsinspectie verricht verantwoordelijk werk dat vraagt om intervisie, taakdelegatie en dus samenwerking. Voor die samenwerking zijn goede werkrelaties een vereiste en voor die goede werkrelaties functionele en sociale cohesie. Als we afgaan op de beleving van de medewerkers, lijkt het niet zo te zijn dat als de functionele cohesie goed geregeld is, de sociale cohesie dan vanzelf volgt, zoals sommige leidinggevenden lijken te veronderstellen. Uiteindelijk is het aan de AI zelf om desgewenst een cijfermatige norm te stellen ten aanzien van sociale en functionele cohesie.

11 IVA beleidsonderzoek en advies xi 5. Welke instrumenten kunnen het proces van cohesie versterken? Belangrijk is vast te stellen dat uit het onderzoek binnen de AI naar voren komt dat sociale cohesie, in elk geval door de niet-leidinggevende medewerkers, als voorwaarde wordt gezien voor functionele cohesie. Men moet elkaar (kunnen) kennen om goed met elkaar te kunnen werken. Technische hulpmiddelen helpen daarbij niet of nauwelijks. Het gaat erom voldoende gelegenheid te bieden voor fysieke ontmoetingen die en dat is belangrijk - geen al te grote reistijd vragen. Er worden in het onderzoek verscheidene mogelijkheden voor genoemd, uiteenlopend van teamuitjes en lunches tot het koppelen van informele ontmoetingsmogelijkheden aan functionele samenkomsten zoals vergaderingen. 6. Welke instrumenten zijn per directie het meest passend? Teamleiders lijken een belangrijke, zo niet cruciale, rol te hebben in het bevorderen van cohesie binnen de AI, vooral, uiteraard, op team- of afdelingsniveau, waar die cohesie door werknemers ook het belangrijkst wordt gevonden. Welke instrumenten specifiek per directie of per team moeten worden ingezet, kan dus ook het beste bepaald worden door die teamleiders. Het vergroot hun geloofwaardigheid en verantwoordelijkheidsbesef en voegt hen de zogenoemde belief-factor toe: als zij erin geloven, is de kans dat de medewerkers er ook in geloven het grootst. Aanbevelingen 1. Betrokkenheid bij de organisatie en de mogelijkheid zich daarin, als sterk merk, te herkennen zijn belangrijke onderdelen van zowel functionele als sociale cohesie. Die betrokkenheid dient te worden gewaarborgd door een duidelijk profiel uit te dragen over wat je als organisatie wilt zijn en hoe je gezien wilt worden en door het individuele takenpakket, ook in termen van sociale en functionele cohesie, daar optimaal op af te stemmen. Als organisatie en leidinggevenden consequent uitdragen wat ieders taak in de organisatie is, wordt voorkomen dat mensen ruimte houden om een eigen taakinvulling te definiëren en dat de betrokkenheid bij de organisatie en dus ook de cohesie afnemen. Met andere woorden: betrokkenheid van medewerkers bij een organisatie is een belangrijke voedingsbodem voor de onderlinge cohesie. Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn meer betrokken. Sturen daarop bevordert uiteindelijk ook cohesie. 2. De organisatie dient, in het verlengde van de eerste aanbeveling, duidelijk te stellen wat zij onder adequate dan wel minimale functionele en sociale cohesie verstaat. De vragenlijst van onderhavig onderzoek (cf. vraag A4E zie bijlage)

12 xii Een organisatie onderweg kan daarbij behulpzaam zijn. De definities van functionele en sociale cohesie die de organisatie wil uitdragen (ook en vooral straks als de inspecties van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samengevoegd), dienen gedifferentieerd te zijn naar niveau. Aan cohesie op afdelingsniveau moeten immers andere eisen worden gesteld dan aan die op directie-, organisatie- of ministerieniveau. Duidelijk dient te worden gemaakt wat men op welk niveau van leidinggevenden en werknemers verwacht ten aanzien van de functionele en de sociale cohesie. Pas als duidelijk is wat verwacht wordt, wordt voor teams helder binnen welke kaders zij hun eigen afspraken maken en kan daaraan op geloofwaardige wijze begeleiding worden gegeven. 3. Speciale aandacht bij het formuleren van definities van functionele en sociale cohesie op organisatieniveau dient uit te gaan naar het slechten van de geconstateerde schotten, zowel in functionele als in stigmatiserende zin, tussen de directies. De schotten kunnen remmend werken op de betrokkenheid bij de organisatie, hetgeen ongewenst is, gelet op de relatie tussen betrokkenheid en cohesie. 4. De definitiestelling van functionele en sociale cohesie dient te bepalen wie voor welke onderdelen ervan verantwoordelijk is. Het verdient aanbeveling de verantwoordelijkheid voor de cohesie zoveel mogelijk bij de medewerkers en hun teamleiders te laten. Het is een misvatting te veronderstellen, zo blijkt uit dit onderzoek, dat door te sturen op functionele cohesie, zoals nu gebeurt, de sociale cohesie dan vanzelf volgt. Adequate ondersteuning blijft noodzakelijk, zowel in het proces als in de facilitering. 5. Aangezien sociale cohesie door de medewerkers als voorwaarde wordt gezien voor goede werkrelaties c.q. functionele cohesie, mag aan het belang van sociale cohesie niet voorbij worden gegaan. Een adequate faciliteit voor ontmoeting is daarvoor belangrijk. De organisatieontwikkeling en beleidskeuzes van de AI hebben tot gevolg dat regiokantoren en regionale steunpunten uit beeld verdwijnen. Ze gaat daarmee verder dan vergelijkbare organisaties. Het verdient aanbeveling dat de AI in enigerlei vorm voldoende kantoorfaciliteiten in de regio aanbiedt. 6. Het werken met gedistribueerde teams vraagt noodzakelijkerwijs om een andere manier van leidinggeven, namelijk meer gericht op de output dan op het proces. Deze andere manier van leidinggeven heeft belangrijke neveneffecten zoals een ervaren verzakelijking van het werkklimaat. Deze vermeende verzakelijking staat haaks op de behoefte aan meer sociale cohesie die sommige werknemers van

13 IVA beleidsonderzoek en advies xiii de AI hebben. Het idee bestaat immers dat het alleen nog maar gaat om functioneel contact. Leidinggevenden dienen daarom extra aandacht te besteden aan het handhaven van een coachende leiderschapsstijl. De organisatie dient hen te ondersteunen en te faciliteren bij de ontwikkeling hiervan De vraag ligt voor of de Arbeidsinspectie nu voldoet of niet aan de eisen die mogen worden gesteld aan sociale en functionele cohesie. Anders gesteld: hoe moet bijvoorbeeld het geconstateerde cijfer van één op de vijf ontevreden mensen als het gaat om sociale cohesie op afdelingsniveau worden geduid? Het antwoord op die vraag is uiteindelijk een keuze: hoeveel belang wenst de Arbeidsinspectie te hechten aan functionele en sociale cohesie? De hier aanbevolen definitiestelling zal inhoudelijk licht werpen op deze kwestie en weekt haar los van op zichzelf weinigzeggende cijfers. Het is zaak zich nu, ná de cijfers, nadrukkelijk te richten op de inhoudelijke aspecten van de functionele en sociale cohesie bij het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Er is ruimte voor verbetering. Het is aan de Arbeidsinspectie of en in hoeverre men van die ruimte gebruik wil maken. 8. Het verlies, en vooral de angst voor verlies, van met name sociale cohesie bij medewerkers als gevolg van het invoeren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken worden niet zomaar teniet gedaan door het beschikbaar stellen van (technische) middelen ter vervanging van de oude en vertrouwde ontmoetingsmogelijheden. De organisatie dient oog te hebben voor de geleidelijkheid van het vereiste veranderingsproces door het tonen van betrokkenheid door middel van coachingstrajecten in combinatie met een voortdurende monitoring van voortgang en knelpunten. In het licht van vooraf gestelde doelen omtrent sociale en functionele cohesie kan op termijn worden gedacht aan geleidelijke afbouw van deze trajecten. De naderende fusie versterkt deze noodzaak. 9. Bij veel medewerkers leeft de gedachte dat sociale cohesie, anders dan functionele cohesie, alleen kan gedijen dankzij spontane ontmoetingen. Aangezien sociale cohesie een belangrijke voorwaarde is voor een goede functionele cohesie dient te worden gezorgd voor vervanging van deze spontane ontmoetingen. Teamleiders dienen verantwoordelijk te worden gemaakt voor het organiseren van niet-vrijblijvende gelegenheden voor informeel contact. 2 Bij de bespreking van het concept van deze rapportage is ons gewezen op het feit dat de AI al ruim 10 jaar teamgericht werken propageert en ondersteunt. Tevens bleek echter ook dat de aandacht daarvoor de afgelopen jaren weggezakt is.

14 xiv Een organisatie onderweg 10. Technische hulpmiddelen ondersteunen vooral de functionele cohesie. Het verdient aanbeveling om oog en oor te hebben voor gemotiveerde individuele wensen van medewerkers dienaangaande en aan die wensen ruimhartig tegemoet te komen, waarbij uiteraard ook gelet moet worden op de mogelijkheden die er in logistiek en budgettair opzicht zijn. Toezien op daadwerkelijk gebruik van de verkregen technische middelen voor functioneel contact is gewenst.

15 IVA beleidsonderzoek en advies 1 1 Inleiding De Arbeidsinspectie heeft gedurende de afgelopen jaren, wat je zou kunnen noemen, een zijden revolutie doorgemaakt. De revolutie is zijden vanwege haar zachte en geleidelijke karakter. Tegelijk kunnen we spreken van een revolutie, daar de AI de werkomstandigheden drastisch heeft hervormd door de hoeveelheid kantooroppervlak bij een gelijkblijvend aantal werknemers flink terug te schroeven. Tegenwoordig werken medewerkers bij de AI grotendeels tijd- en plaatsongebonden. Meer dan ze al ruim 10 jaar doen. Daarbij rijst de vraag of werknemers elkaar nog wel voldoende weten te vinden, of er nog spontane ontmoetingen kunnen plaatsvinden en of men zich nog wel voldoende betrokken op elkaar en op de organisatie als geheel voelt. Onderhavig onderzoek vloeit voort uit die vraag. Anders geformuleerd: is er sprake van een kloof tussen de mogelijkheden die de AI aan haar individuele medewerkers, teams en afdelingen biedt voor het bereiken van onderlinge cohesie en het gebruik en de beleving hiervan door de AI-medewerkers, afgezet tegen de mogelijkheden tot cohesie binnen een organisatie waarin medewerkers grotendeels tijd- en plaatsongebonden werken? 1.1 Ontwikkelingen binnen de Arbeidsinspectie In 2009 werd bij de AI onderzoek uitgevoerd door Poels, Kielema (beiden van Ordina Public Management) en Klein Hesselink van TNO. Dit onderzoek werd uitgevoerd ten tijde van een veranderingsproces binnen de Arbeidsinspectie waarbij een Team Intake werd opgericht binnen de directie Arbo. Dit Team Intake werd centraal gehuisvest in Utrecht en ging ook voor de overige directies werken. Daarnaast werden teams inspectieondersteuning opgericht voor de verschillende directies. Het doel van het onderzoek destijds was: Onderzoek naar de werking van de nieuwe teams Centrale Intake en Inspectieondersteuning en de gevolgen die het formeren van deze teams heeft voor het werk (administratieve belasting) van de inspecteur en teamleider inspectie. Ook zal in dit onderzoek worden gekeken naar de taken en taakbelasting van de medewerkers van genoemde teams. (p. 5)

16 2 Een organisatie onderweg Uit dit onderzoek kwamen onder andere de volgende voor het onderhavige onderzoek relevante conclusies naar voren: Sociale cohesie binnen teams blijft gelijk, maar tussen inspecteurs en binnendienst wordt die minder. Volgens veel geïnterviewden zijn extra maatregelen nodig voor de cohesie. Ontbreken van een eigen locatie wordt als groot nadeel gezien, volgens de inspecteurs wordt dit als afbreuk van de sociale cohesie gezien. De communicatie over de veranderingen wordt vaak als onvoldoende beschouwd, er wordt teveel informatie op teveel verschillende manieren verstuurd. Veel geïnterviewden geven aan dat ze de informatie over de verandering graag mondeling willen ontvangen. De rol van de teamleider in de ontwikkeling van sociale cohesie is niet duidelijk. Op basis van deze bevindingen, kwam het onderzoeksteam tot onder andere de volgende aanbevelingen: Teamondersteuners meer laten meewerken met teams, dit verbetert de sociale cohesie tussen inspectieondersteuning en inspecteurs. Er moet meer tijd worden geïnvesteerd in elkaar beter leren kennen Betrek de inspecteurs bij het verder professionaliseren van de inspectieondersteuning. Resultaten hiervan duidelijk communiceren. Al met al kan geconcludeerd worden dat ten tijde van het onderzoek van Ordina gesignaleerd werd dat afbreuk ontstond van de sociale cohesie. Er werden aanbevelingen gedaan om daar iets aan te doen. Het onderhavige onderzoek gaat verder dan alleen de sociale cohesie. We splitsen het begrip cohesie in drie deelbegrippen, te weten sociale cohesie, functionele cohesie en esprit de corps. Functionele cohesie onderscheidt zich van sociale cohesie door het functionele: de gelegde contacten en relaties dienen een werk-gerelateerd, concreet doel. Sociale cohesie hoeft niet per se functioneel te zijn. Het gaat om collegiale of vriendschappelijke contacten die louter een persoonlijk doel dienen, zoals het uitwisselen van privé-belevenissen of gevoelens of het uitwisselen van al dan niet werkgerelateerde meningen of visies. Esprit de corps (letterlijk: korpsgeest) ten slotte gaat over de saamhorigheid van teams of afdelingen of divisies: de vraag of er een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid op elkaar wordt gevoeld.

17 IVA beleidsonderzoek en advies Probleemstelling Vanuit diverse bronnen binnen de AI (waaronder de Quality Meeting Thuiswerk en Cohesie en de Ondernemingsraad) blijkt een ervaren gebrek aan cohesie naar voren te komen. Naast een vermeend gebrek aan cohesie bekeken vanuit de beleving c.q. ervaring van de individuele medewerker lijkt dit ook te bestaan tussen teams. Als mogelijke oorzaak van het ervaren gebrek aan cohesie tussen medewerkers en teams ligt tijd- en plaatsongebonden werken binnen de AI voor de hand. Opmerkelijk in dit verband is dat teams theoretisch gesproken voldoende toegerust zouden moeten zijn om voor cohesie te zorgen. Er lijkt derhalve een kloof te bestaan tussen de mogelijkheden die de organisatie biedt om cohesie te realiseren en het gebruik en de beleving daarvan door medewerkers. 1.3 Doelstelling onderzoek Doel van het onderzoek is vaststellen of, in welke mate en in welke zin er een kloof bestaat tussen de binnen de AI geboden mogelijkheden ter bevordering van cohesie (onderscheid makend tussen sociale cohesie, functionele cohesie en esprit de corps) en het gebruik en beleving daarvan door de medewerkers van de AI. Deze doelstelling wordt nadrukkelijk geplaatst in het licht van wat reëel verwacht kan worden op het gebied van cohesie in een organisatie waarin tijd- en plaatsongebonden wordt gewerkt. Aldus kan ook worden bezien welke instrumenten (verder) ingezet kunnen worden om de cohesie binnen de AI te bevorderen. 1.4 Onderzoeksvragen De doelstelling van het onderzoek laat zich vertalen in zes onderzoeksvragen. We maken onderscheid in behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie, feitelijk gebruik van cohesiebevorderende middelen, grootte van de veronderstelde kloof daartussen en mogelijkheden om daar, gelet op de onderzoeksresultaten, wat aan te doen. 1. Welke behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie (sociale en functionele cohesie en esprit de corps) leven er bij medewerkers en bij de leidinggevenden van de AI (per AI-directie)? 2. In welke mate wordt gebruik gemaakt van de feitelijk geboden mogelijkheden op het gebied van cohesie en in welke mate en zin voorzien die in de behoeften en verwachtingen ten aanzien van cohesie van medewerkers van de AI (per AIdirectie en voor totale AI)?

18 4 Een organisatie onderweg 3. Is er sprake van een kloof, als geen of weinig gebruik wordt gemaakt van geboden mogelijkheden en/of zij niet voorzien in vermeende behoeften, en wat is daarvan dan de oorzaak? (per AI-directie en voor totale AI)? 4. Wat kan reëel verwacht worden op het gebied van cohesie, gezien de situatie van de AI (tijd- en plaatsongebonden werken; steunpunten in verschillende regio s; drie qua aard verschillende directies; ontwikkelingstraject om met IWI en SIOD op te gaan in één SZW-inspectie)? 5. Welke instrumenten kunnen het proces van cohesie versterken? 6. Welke instrumenten zijn per directie het meest passend? 1.5 Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. In de eerste fase van het onderzoek is een literatuurverkenning naar het onderwerp uitgevoerd. Het tijd- en plaatsongebonden werken wordt toegelicht en in context geplaatst. De tweede fase van het onderzoek beslaat het empirische gedeelte: interviews met verscheidene medewerkers van de AI en een webenquête die is voorgelegd aan alle AI-medewerkers. Het onderzoek sluit af in fase drie met een analyse van de resultaten, een workshop met AImedewerkers en leidinggevenden en een vergelijking met de ervaringen van een drietal andere organisaties met wat Het Nieuwe Werken wordt genoemd. De opbouw van het rapport is grotendeels analoog aan de onderzoeksopzet. Hoofdstuk twee beschrijft de theoretische achtergrond bij het onderwerp van onderzoek. Er wordt ingegaan op de mogelijke consequenties die het tijd- en plaatsongebonden werken heeft voor de cohesie binnen de AI en de betrokkenheid van de medewerkers bij hun organisatie. In hoofdstuk drie worden de resultaten van een kwalitatief onderzoek gepresenteerd dat is gehouden bij een verscheidenheid aan AI-medewerkers. Het gaat om medewerkers van de verschillende directies, leden van de ondernemingsraad, teamleiders en de Inspecteur Generaal. Duidelijk wordt hoe men over cohesie en de aanverwante begrippen binnen de AI denkt en wat men eronder verstaat. Hoofdstuk vier beschrijft de resultaten van een webenquête die aan alle medewerkers van de AI is voorgelegd. Er worden veel cijfers gegeven over beschikbaarheid en gebruik van cohesiebevorderende hulpmiddelen en de tevredenheid daarmee op alle niveaus binnen de organisatie.

19 IVA beleidsonderzoek en advies 5 Hoofdstuk vijf biedt verdieping aan de onderzoeksresultaten en gaat in op mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Bovendien gaan we daar in op de ervaringen van drie andere op onderdelen vergelijkbare organisaties: KPN, de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nvwa) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.. In hoofdstuk zes ten slotte worden de resultaten samengevat aan de hand van een puntsgewijze beantwoording van de onderzoeksvragen. Een en ander resulteert in aanbevelingen die mede tot stand zijn gekomen op basis van de ervaringen zoals verwoord in de expertconsultatie.

20

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Aangifte doen: de burger centraal?

Aangifte doen: de burger centraal? Aangifte doen: de burger centraal? Aangifte doen: de burger centraal? 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 17 1.1 Aanleiding en recent onderzoek 17 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Vervolg- onderzoek Het Nieuwe Werken. Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap en gedrag

Vervolg- onderzoek Het Nieuwe Werken. Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap en gedrag Vervolg- onderzoek Het Nieuwe Werken Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap en gedrag Vervolgonderzoek Het Nieuwe Werken Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie