Actie 1/A0322: Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actie 1/A0322: Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten."

Transcriptie

1 Beleidsdoelstelling 15/ Brugge is een sociale en solidaire stad Actieplan 8: Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijk beleid. Stad Brugge wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren. Actie 1/A0322: Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten. Taak 10068: Nakijken mogelijkheden opstart integratiedienst LIBVBP01: De gemeente versterkt sociale samenhang door wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen te bevorderen, door deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren, door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse levensbeschouwingen te faciliteren en door een consequente aanpak van discriminatie en racisme. Taak 10069: We ondersteunen en versterken projecten die bijdragen tot sociale cohesie LIBVBP01: De gemeente versterkt sociale samenhang door wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen te bevorderen, door deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren, door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse levensbeschouwingen te faciliteren en door een consequente aanpak van discriminatie en racisme. LIBVBP05: De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid Taak 10070: Uitbouwen regiefunctie Taak 10048: Ondersteuning lokaal onderwijsbeleid LIBVBP03: De gemeente voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie-en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen. LIBVBP04: De gemeente versterkt en/of stimuleert de niet-gemeentelijke organisaties en voorzieningen in de verschillende relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor alle burgers. FOBVBP01 : Taak 10072: Stimuleren tewerkstellingskansen doelgroepen van het integratiedecreet Taak 10073: Samenwerking met niet-stedelijke organisaties en voorzieningen LIBVBP04: De gemeente versterkt en/of stimuleert de niet-gemeentelijke organisaties en voorzieningen in de verschillende relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere 1

2 doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor alle burgers. LIBVBPO2: De gemeente voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving. LIBVBP05: De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. FOBVBP01: GOSVBP01: Indicatoren: - De aanwerving van een competente integratieambtenaar in Brede consultatie van betrokken actoren inzake het uitwerken van een integratie-en inburgeringsbeleid in Brugge - De mate van betrokkenheid en advisering vanuit het platform etnisch-culturele minderheden inzake integratie en inburgering - Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit in Brugge - Aantal en aandeel personen van vreemde herkomst in Brugge - Aantal inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft getekend en aantal inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald - De stijgende ondersteuning van sociale cohesieprojecten rond etnisch-culturele diversiteit in verschillende sectoren in Brugge - De stijgende ondersteuning van werkingsmiddelen van etnisch-culturele verenigingen die voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitscriteria in het subsidiereglement - De jaarlijkse bijdrage van stad Brugge aan de sociale tolkendienst, het opvangcentrum voor asielzoekers en de federaties die een actieve bijdrage leveren aan het integratie-en inburgeringsbeleid van de stad Brugge - De regiefunctie van de integratieambtenaar wordt uitgewerkt in een door het stadsbestuur en middenveld goedgekeurde visienota - Aantal allochtone niet-werkende werkzoekenden en aandeel van allochtone niet-werkende werkzoekenden onder de niet-werkende werkzoekenden - Het Brede Schoolconcept wordt goedgekeurd in een visienota - Aandeel (%) leerlingen van het voltijds en deeltijds beroepssecundair onderwijs wier thuistaal niet het Nederlands is - Vanaf 2017 werken 2 scholen jaarlijks een specifieke actie uit rond etnisch-culturele diversiteit op school - Aantal publieksgerichte acties, publicaties, debatten, tentoonstellingen, vormingen rond integratie in samenwerking met diverse netwerkpartners - Het stadsbestuur keurt het actieplan taalbeleid van de werkgroep klare taal en taalbeleid goed in

3 Commentaarveld: Het integratiebeleid van de stad Brugge is nieuw. Tot op heden richtte de diversiteitsdienst zich op de genderthematiek (emancipatie van mannen en vrouwen) alsook werd er gewerkt rond diversiteit: de holebi-en transgenderfocus als ook de focus op etnisch-culturele diversiteit. Diversiteit werd dus in zijn brede vorm bekeken: een perfect voorbeeld van het zogenaamde kruispuntdenken (ongeacht onze afkomst zijn we allemaal moeder, partner, Bruggeling, werknemer,... en worden we met dezelfde uitdagingen en problemen geconfronteerd). Met zicht op een uit te werken concreet en realistisch integratiebeleid zal er in 2014 een integratieambtenaar aangeworven worden. Niet alleen wordt hierbij de focus gelegd op het integratie-en inburgeringsbeleid voor nieuwkomers, ook wordt van deze persoon in kwestie verwacht dat hij/zij sociale cohesie bevordert door in te zetten op nieuwe projecten in buurten in samenwerking met externe partners en de etnisch-culturele minderheden in Brugge. Intern heeft de persoon samen met de diversiteitsdienst de paden verder te effenen inzake toegankelijkheid voor elke burger, verstaanbare en klare taal, belang van positieve beeldvorming, aandacht voor interculturaliseringstrajecten, overleg met andere stadsdiensten inzake integratie en toegankelijkheid... Juist doordat de integratieambtenaar een plaats krijgt binnen de ruimere diversiteitsdienst, zal wederzijdse verrijking en samenwerking een versterking van het integratiebeleid zijn. Stad Brugge wil met haar integratie-en diversiteitsbeleid specifiek inzetten op anti-discriminatie en op toegankelijkheid van haar eigen maar ook van externe diensten en organisaties en dit heeft dan een positieve weerslag in de dienstverlening voor élke burger, ongeacht zijn of haar herkomst. Stad Brugge zet in op ondersteuning van projecten die bijdragen tot sociale cohesie. In samenwerking met middenveld en met etnisch-culturele zelforganisaties wordt getracht de verdraagzaamheid in buurten en in onze stad te versterken. Er wordt werk gemaakt van een subsidiereglement voor etnisch-culturele zelforganisaties en verenigingen die specifiek integratie en diversiteit in Brugge stimuleren aan de hand van hun acties. Ook zet stad Brugge verder in op de financiële ondersteuning van de federaties die de zelforganisaties ondersteunen en zo meewerken aan de participatie van de etnisch-culturele minderheden aan het lokaal beleid. In overleg met het Bruggemuseum wordt een fotografieproject Snapshot omtrent etnisch-culturele diversiteit opgezet. We betrekken hierbij vanaf de opstart van dit project zoveel mogelijk mensen met een migratieachtergrond. In samenwerking met Bruggelingen met een migratie-achtergrond wordt een brochure Vreemd in Brugge opgestart. Elke etnisch-culturele diversiteit op culinair, sportief en cultureel vlak in Brugge komt aan bod. Ook wordt aandacht gegeven aan godsdienst, horeca en organisaties: op deze manier proberen we de interculturaliteit in stad Brugge gestalte te geven. Het intercultureel Noord-Zuidfestival Feest In t Park van de Noord-Zuiddienst wil jaarlijks specifiek inzetten op de participatie van etnisch-culturele Bruggelingen aan het festival, o.a. door hun workshops te laten aanbieden. Concrete focus ligt in ook op de school- en werkcarrière van etnisch-culturele minderheden. In samenwerking met de dienst lokaal onderwijsbeleid en andere betrokken onderwijspartners (de scholen zelf, LOPs, CLB s,...) worden de mogelijkheden bekeken voor het opleiden van brugfiguren en het concept Brede School wordt uitgewerkt. Verder wordt ook expliciet ingezet op het versterken van praatgroepen (bv. Integraal maar ook nieuwe projecten) en 3

4 het stimuleren van projecten die inzetten op de oefenkansen Nederlands in Brugge. Het provinciaal integratiecentrum desom vzw is hierin een niet onbelangrijke partner in samen met Samenlevingsopbouw, Huis van het Nederlands, CVO s en andere NT2-verstrekkers. I.s.m. VDAB wordt gekeken om een actieplan op te stellen rond het stimuleren van tewerkstellingskansen voor de doelgroepen van het integratiedecreet. Het stadsbestuur wil dat infovergaderingen echte inspraakvergaderingen worden die leiden tot projecten in samenspraak: alle burgers worden geïnformeerd maar ook actief geraadpleegd en geconsulteerd. De adviesraden wordt gerespecteerd in hun adviesfunctie. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de participatie van de doelgroepen van het integratiebeleid: de diversiteitsdienst faciliteert de deelname van deze doelgroepen aan de bestaande inspraakinitiatieven en aan nieuwe vormen van participatie. De integratieambtenaar maakt dus concreet werk van voldoende inspraak- en participatiemogelijkheden voor etnisch-culturele minderheden in Brugge. De Stedelijke Emancipatieraad Brugge is o.a. een actief adviesorgaan van en voor het beleid op het vlak van gelijke kansen en emancipatie. Deze raad gaat uit van een emancipatiegedachte en wil via een structurele aanpak van de achterstand van bepaalde groepen komen tot gelijke kansen voor iedereen. Ze heeft een genderfocus (verhouding man/vrouw) en een diversiteitsfocus (holebi- en transgenderdiversiteit en etnisch-culturele diversiteit). De Stedelijke Emancipatieraad wil adviseren, aan bewustmaking doen naar de overheid, de Brugse bevolking en de eigen leden toe én het emancipatie-/diversiteitsbeleid van de stad ondersteunen. De emancipatieraad zet sterk in op een divers samengesteld ledenbestand. Participatie van de etnischculturele minderheden wordt nog eens expliciet versterkt o.a. door het verdere uitbouwen van het platform etnisch-culturele minderheden. Dit platform is niet enkel betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan, maar wordt ook verder bevraagd en geconsulteerd bij de concrete opvolging, evaluatie en bijsturing van het integratiebeleid van de stad Brugge. Er worden nieuwe inspraakmethodieken uitgeprobeerd i.s.m. diverse partners als Samenlevingsopbouw, de Wakkere Burger vzw, desom vzw, Vormingplus vzw, Minderhedenforum... Aan de hand van vormingsmomenten waken we ervoor dat dit platform niet enkel advies uitbrengt, maar ook de plannen en acties mee vorm kan geven. Het Brugs Overleg Integratie en Inburgering (BOII: overleg met dienst- en hulpverlening omtrent beleidsdomeinen die van belang zijn voor etnisch-culturele diversiteit) wordt verder uitgewerkt en versterkt. Het Regionaal Ondersteunend Overleg Inburgering en Integratie (ROOII) wordt in samenspraak met de SOM vzw beter bekend gemaakt in Brugge. De uitwisseling tussen de drie overleggroepen wordt gestimuleerd. Het integratiebeleid is een uitermate geïntegreerd intern beleid: Aandacht voor klare taal en beeldvorming: in samenspraak met de dienst stedenbeleid, communicatiedienst, pers en publicaties, OCMW, armoedeverenigingen en etnisch-culturele minderheden wordt een werkgroep klare taal en taalbeleid opgestart. Deze werkgroep stelt een taalbeleidsplan op waaruit verschillende acties kunnen gedestilleerd worden, zoals bv. het hertalen van de vele formele brieven, maar ook de screening van bestaande sport- en vrijetijdsbrochures en algemene communicatiebladen van de stad Brugge In samenwerking met de dienst welzijn wordt met de armoedetoets ook specifiek aandacht besteed aan de gekleurde armoede; In overleg met het OCMW wordt werk gemaakt van een doortrekkersterrein in Brugge; 4

5 Samenwerking met de diversiteitsdienst om een Internationale Vrouwendag met focus op vrouwen met een migratiegeschiedenis uit te werken; Fotoproject i.s.m. musea (Snapshot) omtrent etnisch-culturele diversiteit in Brugge; Noord-Zuidwerking: jaarlijks intercultureel Feest In t Park met aandacht voor participatie van etnisch-culturele Bruggelingen; Onthaalbeleid i.s.m. de dienst vreemdelingenzaken en het onthaalbureau: voorzien van een kennismakingsronde in het stadhuis voor nieuwkomers adhv een vrijetijdsmarkt; Studiedag omgaan met racisme in samenwerking met het meldpunt discriminatie... De integratieambtenaar zet ook samenwerkingsverbanden op met niet-stedelijke organisaties en scholen. Zo wordt er specifiek ingezet op campagnes op school (van kleuter tot volwassenenonderwijs) alsook worden interculturele vormingsdagen op school actief gestimuleerd. Via het project Taalrap krijgen anderstalige jongeren oefenkansen Nederlandse taal op een educatieve en speelse manier. Het Rode Kruisopvangcentrum de Patio wordt niet enkel financieel ondersteund maar we trachten zoveel mogelijk de werking van het centrum en haar bewoners te ondersteunen. De mensenrechtenwandeling en interculturele wandeling eindigen bv. met een bezoek aan het asielcentrum. We proberen tweejaarlijks een project op te starten in samenwerking met het penitentiair complex in Brugge en de dienstverlening voor de sociale tolkendienst door Brugse hulp- en dienstverleningssectoren blijft gratis. In kader van het taalbeleid is de samenwerking met de sociale tolkendienst uitermate belangrijk voor het integratiebeleid. Laten we tot slot ook de regiefunctie niet uit het oog verliezen: als integratieambtenaar met een duidelijk omschreven mandaat (met slagkracht), kan de stad niet alleen intern maar ook extern heel wat verwezenlijken. Er wordt een visienota over die regiefunctie opgesteld en uitgewerkt via het Brugs Overleg Integratie en Inburgering, via het Regionaal Ondersteunend Overleg Inburgering en Integratie, in overleg met het platform etnisch-culturele minderheden en de Stedelijke Emancipatieraad, en in werking gesteld via samenwerkingsverbanden met de dienst preventie (samenleven doe je niet alleen), de lokale politie en het meldpunt discriminatie, lokaal onderwijsbeleid, VDAB en werkwinkel, dienst welzijn en sociaal huis (gekleurde en genderarmoede), de vrijetijdssector (het kenbaar maken van het vrijetijdsaanbod), de dienst stedenbeleid (met aandacht voor buurtcheques voor diverse en toegankelijke buurtfeesten, nieuwe projecten rond sociale cohesie),... In deze overlegmomenten wil de integratieambtenaar de acties en het aanbod zoveel mogelijk coördineren en op elkaar afstemmen. 5

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen Agenda Vergadering Commissie 3 woensdag 15 januari 2014 - Alternatief gerechtelijke maatregelen goedkeuring overeenkomst 2013 - Stand van zaken kinderopvang - Inhoud strategisch meerjarenplan Gelijke Kansen

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: B11-13592 Portefeuillehouder: Programma: Programmaonderdeel: M. Jacobs 2.1 Iedereen doet mee 2.1.1 Betrokkenheid en participatie Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

via!theoretische!kernconcepten!en! beleidsdocumenten!naar!een! operationeel!kader!

via!theoretische!kernconcepten!en! beleidsdocumenten!naar!een! operationeel!kader! Solidariteitindiversiteit: viatheoretischekernconceptenen beleidsdocumentennaareen operationeelkader PascalDebruyne,BartVanBouchaute,NickSchuermans&Stijn Oosterlynck DieGemworkingpaperD1.4. 17/01/2015

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

De Vlaamse Regering 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving DE VLAAMSE REGERING 2009-2014 EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie