KWALITEITSJAARVERSLAG Johannes Hospitium De Ronde Venen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen"

Transcriptie

1 KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Augustus 2013

2 Inhoud Inhoud... 0 Voorwoord... 2 Profiel... 3 Missie, Visie en Kernwaarden... 3 Missie... 3 Visie... 3 Kernwaarden... 3 Euthanasie... 3 Contactinformatie... 3 Bestuur en management... 4 Stichting Vrienden Van... 4 Organisatie van zorg... 5 Kamgras Vossestaart Bereikbaarheid... 5 Toegankelijkheid... 5 Bewoners... 5 Tevredenheidsonderzoek... 6 Vrijwilligers... 6 Medewerkers... 6 Productspecificaties en aanvullende leveringsvoorwaarden... 7 Financiën... 8 AWBZ... 8 Subsidie VWS... 8 Eigen bijdrage bewoner... 8 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)... 8 Stichting Vrienden van... 8 Evaluaties... 9 Evaluatie nabestaanden... 9 Evaluatie medewerkers... 9 Risico-inventarisatie en Evaluatie... 9 Klachtenregeling Persoonsgegevens en privacy Doelstellingen op het gebied van kwaliteit Ontwikkelingen en voornemens Conclusie Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 1

3 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Voorwoord Het overlijden van een dierbaar persoon is altijd een droevig moment. Soms gebeurt het geheel onverwacht, soms is er nog tijd om afscheid te nemen en de laatste woorden met elkaar te delen. Het blijft altijd moeilijk: niemand kan zich volledig voorbereiden op het eindstadium van het leven. Gelukkig hebben de meeste mensen familieleden, vrienden of een goede buur die tot steun en troost kunnen zijn wanneer het moment daar is. Daarnaast zijn er veel professionals en vrijwilligers die klaar staan als het moet en extra aandacht schenken als iemand dat wil. De medewerkers en vrijwilligers van het Johannes Hospitium De Ronde Venen doen dit al vele jaren. Met respectvolle nabijheid zetten ze zich in om de laatste levensfase van een persoon op een rustige en respectvolle manier te laten verlopen. Ze bieden de steun die juist dán zo belangrijk is. Steun die bijzonder waardevol is en niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Het Johannes Hospitium De Ronde Venen kan dan ook in dankbaarheid in 2013 haar derde lustrum vieren. Als beschermheer van het Johannes Hospitium wil ik alle medewerkers en vrijwilligers danken voor hun onmisbare bijdrage en voor hun betrokkenheid bij het lot van de medemens. Zij zorgen er telkens voor dat iemand zo waardig mogelijk kan heengaan. Dat is de kracht van het hospice en dat maakt haar zo nodig. Graag wil ik iedereen die hiertoe heeft bijgedragen feliciteren met het aankomend lustrumjaar. Ik wens het Johannes Hospitium toe nog lang dit belangrijke werk te blijven doen. R.C. Robbertsen Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht 2 Welkom bij het kwaliteitsjaarverslag 2012, het jaar op weg naar ons derde lustrum in 2013! Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 2

4 Profiel Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor een veilige en gastvrije omgeving waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten Missie, Visie en Kernwaarden MISSIE Het Johannes Hospitium biedt professionele, palliatieve, terminale zorg aan terminaal zieke mensen met een relatief korte levensverwachting in een veilige en gastvrije omgeving. Het Johannes Hospitium spant zich tot het uiterste in om het welbevinden van de zieke (en zijn omgeving) te bevorderen en om lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten, zonder daarbij het leven te willen bekorten of te willen verlengen. VISIE Het Johannes Hospitium is een open en kleinschalige zorgvoorziening, met respect voor iedereen, in de laatste fase van zijn/haar leven. De privacy en de individuele leefsfeer worden geëerbiedigd. De zorg is afgestemd op de behoefte van de bewoner en zijn/haar naasten. De zorg bestaat uit lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten en wordt gegeven door een multidisciplinair team, bestaande uit vrijwilligers en professionals. KERNWAARDEN Mensgerichte zorg en beleving van goede zorg en menselijk contact zijn naast professioneel, initiatiefrijk, respect, vertrouwen en betrokkenheid hierbij onze kernwaarden. 3 Euthanasie Wanneer uiterste inspanningen op het gebied van palliatieve zorg zijn gedaan en bij een bewoner de wens van actieve levensbekorting toch naar voren komt, zullen de huisarts en een SCEN-arts om advies worden gevraagd. Op hun beslissing kan na een zorgvuldige voorbereiding levensbekorting geschieden, waarbij dit in goed overleg met alle partijen maximaal zal worden gefaciliteerd. De actieve levensbekorting zal niet worden verricht door de eigen hospitiumarts en vindt niet plaats in het hospice. Bediscussieerd en vastgelegd moet worden hoe door het hospice te handelen als terugplaatsing van een bewoner naar huis of overplaatsing naar elders niet mogelijk of verantwoord is. Deze beslissing dient, gezien de mogelijke impact, genomen te worden door de directie in samenspraak met het bestuur. Het zal steeds gaan om een uniek besluit, afgestemd op de specifieke situatie van dat moment. Vanzelfsprekend kunnen medewerkers in de breedste zin van het woord nooit tot iets in deze worden verplicht. In 2012 is er geen euthanasieverzoek geweest. Contactinformatie Johannes Hospitium De Ronde Venen Kamgras HM Wilnis Telefoon Fax Website (hierop verschijnt een digitale dagelijkse nieuwsbrief van het johannes hospitium) Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 3

5 De Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer en is niet btw-plichtig. De stichting is ingeschreven als erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bestuur en management In 2012 bestond het bestuur van de Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen (tot mei 2013) uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden. In de maand mei 2012 trad 1 bestuurslid conform het rooster van aftreden af. De vacature werd op verzoek van het bestuur (tijdelijk) niet opgevuld. In 2012 werd 5 keer vergaderd met het voltallige bestuur in aanwezigheid van de directeur en 1 maal werd vergaderd zonder directeur. De taken zijn verdeeld over 3 dames en 3 heren. Van alle vergaderingen zijn de vergaderstukken digitaal gedocumenteerd. Het bestuur houdt toezicht en is werkgever. In 2012 werd onder leiding van de directeur gekozen voor een tweehoofdige operationele aansturing. De functie coördinator vrijwilligers wijzigde in operationeel manager(v) en er werd een verpleegkundig coördinator zorg(v), aangesteld, beide uit de eigen formatie. De directeur is een man. Stichting Vrienden Van Om het verblijf van onze bewoners voor nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten zijn, is financiële steun hard nodig! Zorg in de terminale fase is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt namelijk slechts een deel van de financiering voor haar rekening. Voor alle extra s voor onze bewoners, het gebouw en de inrichting zijn we afhankelijk van giften. Het hospice heeft daarvoor de Stichting Vrienden Van. Deze stichting ondersteunt het hospice en maakt ons bestaan mogelijk. Het bestuur bestaat uit 5 personen waarvan 2 vrouwen en 3 mannen. Er wordt 6 maal per jaar vergaderd en van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Er is een rooster van aftreden. 4 Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronden Venen Rabobank Kamgras HM Wilnis Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 4

6 Organisatie van zorg Het Johannes Hospitium De Ronde Venen beschikt over een tweetal locaties: 1. Kamgras HM Wilnis en 2. Vossestaart HM Wilnis KAMGRAS 2 is de locatie voor de bewoners en wordt gehuurd van de Stichting Vrienden Van. Het biedt een zestal kamers en eventueel een zevende kamer voor spoedopnames. De palliatieve zorg wordt verleend door een team van professionele hulpverleners en geschoolde vrijwilligers. Er is 24 uur per etmaal een verpleegkundige aanwezig. Een gespecialiseerd arts is op bepaalde tijden per dag aanwezig en is 24 uur bereikbaar. Een psychosociaal medewerker en muziektherapeut zijn aanwezig. Op verzoek kan een geestelijk verzorger ingeschakeld worden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met TV, telefoon en airco. De zorg wordt uitgevoerd door BIG registreerde verpleegkundigen. Wij streven naar gelijke voorwaarden voor alle medewerkers (en vrijwilligers). De arbeidsvoorwaarden voor verplegend personeel van het Johannes Hospitium zijn conform de CAO Ziekenhuizen. VOSSESTAART 2 is de werkplek van alle medewerkers in de ondersteuning en management en ook deze locatie wordt gehuurd van de Stichting Vrienden Van. Hier bevindt zich ook het bewonersarchief. BEREIKBAARHEID Wilnis ligt tussen Amsterdam en Utrecht en is één van de acht dorpskernen van de gemeente De Ronde Venen, waaronder ook vallen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen. Utrecht en Amsterdam zijn slechts een half uurtje verwijderd van Wilnis. Er rijden bussen vanuit Amsterdam, Amstelveen, Breukelen, Hilversum en Woerden naar ons hospice. Er is voldoende parkeergelegenheid en er is een invalideparkeerplaats aan de overzijde van de straat ter hoogte van het tegenover ons liggend schoolgebouw. 5 TOEGANKELIJKHEID De vestiging Kamgras 2 is goed toegankelijk voor valide en invalide bezoekers. Door 24/7 aanwezigheid van personeel is het hospice dag en nacht bereikbaar en toegankelijk. Bezoekers hebben de mogelijkheid tot overnachting en kunnen gebruik maken van de maaltijden. De toegang is camera bewaakt. Er mag niet worden geparkeerd op de toeloop naar de voordeur i.v.m. strikte veiligheidsregels. BEWONERS 2012 kende 366 kalenderdagen en 1795 verpleegdagen met een gemiddelde van 29 verpleegdagen. De bezettingsgraad was 82 %. In totaal werden 61 bewoners opgenomen waarvan 31 vrouwen en 30 mannen. De gemiddelde leeftijd was 76 jaar, waarvan de jongste bewoner 50 jaar was en de oudste 100 jaar. 57 bewoners overleden in het hospice en 4 bewoners zijn weer vertrokken. 31 bewoners kwamen vanuit de thuissituatie en 26 uit een ziekenhuis. 4 bewoners kwamen uit een andere Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 5

7 zorginstelling. 29 bewoners kwamen uit de gemeente de Ronde Venen en 32 bewoners kwamen van buiten 1 de regio. TEVREDENHEIDSONDERZOEK Het Johannes Hospitium meet regelmatig de kwaliteit van haar dienstverlening. Respondenten kunnen hun mening geven over de kwaliteit van onze dienstverlening. De resultaten kunnen vervolgens worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Verbeteracties worden repeterend besproken binnen de organisatie. Resultaat uit 2012 BEWONERSARCHIEF EN BEWAARPLICHT Op grond van artikel 454 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden bewonersdossiers 15 jaar bewaard. De enige uitzondering die hierop mogelijk is (artikel 455 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek), is als de bewoner zelf vraagt om vernietiging van het dossier na het overlijden. Vanzelfsprekend heeft de bewoner recht op inzage en op een kopie tijdens het verblijf. 6 VRIJWILLIGERS Het Johannes Hospitium steunt op een enthousiast team van ca. 130 vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde en werken aanvullend op de professionals. In 2012 beschikt het hospice over 126 vrijwilligers, 103 vrouwen en 23 mannen(waarvan 2 in de zorg). Activiteiten vonden plaats als gastvrouw/-heer, bloemendame/-heer, kok, tuinman/-vrouw, technicus, huishouding,zorgvrijwilliger en op het gebied van p.r. en administratie. Allen deden samen dagdelen (per dag 5 gemiddeld in de zorg, 2 in de hotelzorg functies en 4 vrijwilligers op andere zaken, denk daarbij aan huishouding tuin etc.) Dit vertegenwoordigt een financiële waarde, bij een dagdeel loon van de mogelijk te betalen vrijwilligersvergoeding van 4.50 per uur, is per dagdeel x dagdelen = euro! De gemiddelde leeftijd in 2012 was 58 jaar. MEDEWERKERS Op de arts en directeur na, zijn alle medewerkers vrouw en allen zijn via een parttime dienstverband verbonden aan het hospice. Hiermee komt het totaal aantal Fte op 10,23 in De in Oudekerk aan de Amstel, Weesp, Amstelveen, Amsterdam, Maarssen, Uithoorn, Nigtevegt, Amsterdam, Aalsmeer, Kamerik, Utrecht, Den Haag, Maarssen, Amsterdan Zuid-Oost, Kockengen, Vreeland, Woerden, Bussum en Voorschoten. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 6

8 ingevoerde wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(BIG) legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging expliciet bij de medische beroepsgroepen. Hospicearts en verpleegkundigen zijn allen BIG geregistreerd en voldoen hiermee aan de wettelijke opleidingseisen. Wij stimuleren onze medewerkers actief om (bij)scholing te volgen en ook op andere manieren op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het palliatieve zorggebied. Alle medewerkers en oproepkrachten en ingezette ZZP-ers volgen ieder jaar een aangepaste BHV-opleiding. Handelen in levensbedreigende situaties, brandbestrijding en ontruiming zijn vaste onderdelen in het programma. Certificaten worden opgenomen in de digitale personeelsdossiers. Wij vragen onze professionals om bij- en nascholing en intercollegiaal(intervisie) te registreren in het kwaliteitsregister van de V&VN. Bij de registratie gelden periodieke meetmomenten en herregistratietermijnen. Herregistratie is alleen mogelijk als door scholing en bijeenkomsten voldoende punten zijn vergaard. Alle medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Via Nationale Nederlanden wordt de ziekteverzuimregeling geregeld bij een Arbodienst. PRODUCTSPECIFICATIES EN AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN Zorgkantoren hanteren gezamenlijk productspecificaties voor zorgzwaartepakketten (ZZP s) ten behoeve van het zorginkoopbeleid Palliatieve zorg. De productspecificaties ZZP zijn een aanvulling op bestaande kwaliteitseisen die door het veld zijn afgesproken. Deze kwaliteitseisen zijn niet altijd specifiek genoeg voor het maken van afspraken over de te leveren zorg conform ZZP s. Daarom hebben zorgkantoren voor bepaalde ZZP s productspecificaties opgesteld, waarmee vooraf heldere afspraken over kwaliteit van zorg kunnen worden gemaakt. Zo hechten zorgkantoren bijvoorbeeld grote waarde aan deskundigheid van personeel, het nemen van verantwoordelijkheid en het werken volgens procesbeschrijvingen en protocollen. De specificaties zijn behulpzaam bij het contact tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van de in te kopen en te leveren ZZP s. Het Johannes Hospitium voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld aan de extramurale palliatief terminale zorg overeenkomstig artikel van het Achmea inkoopdocument AWBZ 2014-verpleging, verzorging en thuiszorg. 7 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 7

9 Financiën Bij de bedrijfsvoering van het Johannes Hospitium De Ronde Venen is er niet uitsluitend sprake van een klant-leverancier relatie. De overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren spelen ook een belangrijke rol. Een situatie die een bedrijfsmatige benadering van de (palliatieve) zorg extra gecompliceerd maakt. Een zuiver bedrijfseconomische benadering doet ook onvoldoende recht aan het maatschappelijk belang en, zeker in de palliatief terminale zorg, aan de noodzakelijke ethische afwegingen. Het Johannes Hospitium kent verschillende inkomstenbronnen: AWBZ Het Johannes Hospitium is onderaannemer van een thuiszorgorganisatie. Bewoners kunnen alleen in het hospice worden opgenomen met een indicatie voor palliatief terminale zorg (SIP 23-variant E). Deze indicatie wordt door het CIZ gesteld. SUBSIDIE VWS VWS stelt een subsidie beschikbaar voor kosten van de coördinatie van de vrijwilligers en een tegemoetkoming voor de huisvestingskosten. Deze laatste kosten maken namelijk geen deel uit van de bekostiging van extramurale zorg. De beschikbare subsidie is een vast bedrag. Dat betekent dat bij een toename van het aantal organisaties de beschikbare bedragen per organisatie zullen dalen. EIGEN BIJDRAGE BEWONER Het Johannes hospitium vraagt een eigen bijdrage aan de bewoner ter dekking van de niet-gefinancierde/gesubsidieerde kosten. Omdat elk hospice deze bijdrage zelf kan bepalen, vertoont die onderling aanzienlijke verschillen. 8 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) In het kader van de herziening van de AWBZ is de functie huishoudelijke hulp overgeheveld naar de gemeenten. Elke gemeente voert een eigen beleid ten aanzien van de wijze waarop men de subsidie inzet. Een aantal High Care Hospices ontvangt jaarlijks een subsidie van de betreffende gemeente. Momenteel wordt de discussie gevoerd met de gemeenten buiten De Ronde Venen over vergoedingen. Opvallend feit is dat we meer bewoners opnemen buiten de regio dan binnen de Ronde Venen. STICHTING VRIENDEN VAN Inkomsten van donaties, sponsors etc. worden door het Johannes Hospitium in een stichting Vrienden Van beheerd. Deze stichting levert een bijdrage aan het in stand houden van het hospice, door bijvoorbeeld garant te staan voor financiële tekorten en deze jaarlijks aan te vullen. De financiële kaders van keuzes(feitelijk de budgetten) worden in de begroting zichtbaar gemaakt. Dat geldt ook voor de financiële afstemming tussen de verschillende budgetten onderling en de financiële afstemming ten opzichte van de beschikbare middelen. Op stichtingsniveau is er sprake van een begrotingscyclus. De verantwoordelijkheid berust bij de penningmeester van de stichting. De begroting is afgeleid van het vigerend jaarplan wat onderdeel is van een meerjarig beleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan geeft een strategische richting en wordt vertaald naar een operationeel Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 8

10 jaarplan voor het hospitium. Dit jaarplan wordt vertaald naar een conceptbegroting en vastgesteld in de eerste bestuursvergadering van het lopend jaar. 4x per jaar wordt door de externe boekhouder een financiële kwartaalrapportage opgesteld en besproken in de bestuursvergaderingen. Een jaarrekening door een onafhankelijk accountant zorgt voor de jaarlijkse verantwoording. Hiermee is de PDCA cirkel rond. Evaluaties Evaluatie is kijken naar de gestelde doelen en gaat gepaard met een analyse van de succes- en faalmomenten en het levert leerpunten op voor verdere activiteiten. De focus van deze omschrijvingen ligt steeds aan het eind of na afsluiting van een beleidstraject. Het vormt een continue mogelijkheid om de beleids- en besluitvorming te ondersteunen. Evaluatie moet dan ook integraal onderdeel zijn van onze beleidscyclus. EVALUATIE NABESTAANDEN De website Palliatief.tevreden.nl is in het leven geroepen om palliatieve zorginstellingen te helpen de kwaliteit te verbeteren, te waarborgen en te communiceren. Dit doorlopende onderzoeksplatform is een initiatief van Tevreden BV in samenwerking met Stichting Agora en het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten in Nederland. Aan de vertegenwoordigers van onze bewoners is gevraagd in 2012 een totaaloordeel te geven over de organisatie en over de verpleegkundige zorg. De bij dit onderzoeksplatform aangesloten organisaties kunnen de kwaliteit van hun dienstverlening op vestigingsniveau continu onderzoeken. Respondenten kunnen hun mening geven over de kwaliteit van een palliatieve zorginstelling. De resultaten kunnen vervolgens worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Op basis daarvan krijgt de organisatie expertadviezen met verbetersuggesties. EVALUATIE MEDEWERKERS Binnen het onderzoek kunnen ook medewerkers hun mening geven. Wanneer medewerkers met plezier hun werk doen dan zal dat positieve gevoel ook overgebracht worden op de respondenten. Het betrekken van medewerkers door middel van tevredenheidsonderzoek onder personeel is daarom ook essentieel. Het geeft hen bovendien de mogelijkheid om bij te dragen aan beleidsvorming. Een betrokkenheid die weer draagvlak creëert om verbetertrajecten te implementeren. De tevredenheidonderzoeken hebben positieve resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van de rapportage worden verbetervoorstellen ingebracht in bestuurlijke en interne overleggen. Er is een risico-inventarisatie en evaluatie gehouden onder medewerkers in Dit heeft geleid tot een verbeterplan en na bestuurlijke accordering wordt dit plan uitgerold eind Risico-inventarisatie en Evaluatie In 2012 vond een risico-inventarisatie en evaluatie plaats door een externe organisatie. Door middel van een documentstudie werd gekeken naar: Bestaande arbobeleid; BHV-organisatie en plannen; Bestaande RI&E s, de manier waarop gewerkt is aan de uitvoering van de plannen van aanpak; Arbo-gerelateerde procedures, zoals melding van ongevallen en incidenten, agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten; Veiligheidshandboeken; Verzuimcijfers en verzuim oorzaken; Gegevens arbeidsomstandigheden; Gegevens arbeid gerelateerd verzuim; Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 9

11 Afdelingsspecifieke procedures. Voorlichting aan de medewerkers. Er werd in een voorlichtingsbijeenkomst van ongeveer 1 á 1 ½ uur met de medewerkers ingegaan op de betekenis van de RI&E, de aanpak en de werkzaamheden, de betrokkenheid van de medewerkers, de mogelijkheid om aandachtspunten in te brengen. Digitale Vragenlijst Als basis voor het systematisch in kaart brengen van de belangrijkste aandachtspunten en risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden werd een vragenlijst digitaal uitgezet onder alle medewerkers. Daarbij werd gebruik gemaakt van het digitale vragensysteem van Tri-plus. Voordat de vragenlijst werd uitgezet, werd de vragenlijst besproken met de directie en waar nodig op maat aangepast. Interviews met sleutelfiguren Er vonden verdiepende interviews plaats met een aantal sleutelfiguren, zoals de leidinggevenden van de organisatie. Deze interviews richtten zich vooral op beleidsontwikkeling, - uitvoering en handhaving. Werkplekbezoeken, rondgang. Alle werkplekken werden bezocht door medewerkers van Tri-plus, samen met de leidinggevende en indien gewenst met de directie. Deze werkplekbezoeken werden uitgevoerd door een veiligheidskundige (HVK) en een arbeidshygiënist, zonodig aangevuld door een ergonoom of andere deskundigen. De werkplekbezoeken bestonden uit het inventariseren van veiligheidskundige, arbeid-hygiënische en welzijnsaspecten. Daarnaast vond er kennisoverdracht plaats naar de medewerker en indien gewenst de directie. Tijdens de werkplekbezoeken vonden indicatieve klimaat- en geluidmetingen plaats. Ook werd stilgestaan bij de inrichting van beeldschermwerkplekken. 10 Het opstellen van de rapportage, de RI&E en het concept plan van aanpak. Zowel de uitkomsten van algemene en specifieke documentstudie, als de resultaten van de voorlichting onder medewerkers, interviews met sleutelfiguren en de rondgangen / werkplekbezoeken werden verwerkt in rapportages. Deze rapportages werden in conceptvorm aangeboden om eventuele feitelijk onjuistheden te corrigeren. Daarna werd een definitieve RI&E inclusief concept plan van aanpak, met prioritering op basis van risicoanalyse en wetgeving aangeboden. Deze RI&E werd aangeboden inclusief de wettelijke toetsing. Presentatie Het rapport werd gepresenteerd en doorgenomen met de directie, en leidinggevenden en gepresenteerd aan bestuur en medewerkers van het Johannes Hospitium. In 2013 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgerold. Klachtenregeling Basis van de klachtenbehandeling is dat het Johannes Hospitium De Ronde Venen klachten van de bewoners positief tegemoet wil treden en deze wil zien als een advies om het beter te doen. Klachten hebben altijd een negatief aspect omdat er sprake is van onvrede en van het gevoel bij de bewoner onjuist behandeld te zijn. In het hospice hebben klachten daarnaast bijna ook altijd een persoonlijk element omdat zorg en hulpverlening mensenwerk is. Een betrokken medewerker voelt zich door een klacht aangesproken en in negatieve zin beoordeeld. Door een klacht als een advies te beschouwen wil Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 10

12 het Johannes Hospitium er positief mee omgaan. Medewerkers mogen fouten maken als er maar van geleerd wordt. De klachtenbehandeling in het Johannes Hospitium is er op gericht snel en zoveel mogelijk in goed overleg met de klager te komen tot een bevredigende oplossing. Gestreefd wordt om de klacht door overleg binnen het hospice op te lossen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, of wanneer de klager daar niet voor voelt, is een externe klachtenbehandeling mogelijk. Daartoe kan door het hospice een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van de thuiszorgorganisatie Careyn. Persoonsgegevens en privacy Voor dit onderwerp hanteren we de privacyreglement van de hoofdaannemer Careyn. De laatste versie is te vinden op en Doelstellingen op het gebied van kwaliteit Ten aanzien van kwaliteitsbeleid hanteert het hospice de volgende uitgangspunten: Zorg voor kwaliteit is een middel om de zorg voor de bewoner op een zo hoog mogelijk niveau te brengen/houden; de bewoner staat centraal. Gestreefd wordt naar integrale kwaliteit. Essentieel is om alle medewerkers en vrijwilligers te betrekken in het plannen en uitvoeren van een voortdurende stroom van verbeteringen; De directeur is verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem; Activiteiten in kwaliteitszorg en verbeterinitiatieven kunnen bijdragen aan een gewenste cultuurverandering. Om integrale kwaliteit te realiseren zijn /worden de nodige randvoorwaarden geschapen: Vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers De plan-do-check-act cyclus als basis voor systematische kwaliteitsverbetering Borging van kwaliteitsverbeteringen door middel van het kwaliteitshandboek Jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsbeleid in het beleidsoverleg en terugkoppeling naar bestuur, medewerkers en vrijwilligers. 11 Alle processen in de organisatie zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Met het werken volgens het kwaliteitshandboek wordt beoogd verantwoorde zorg te geven. Hieronder wordt verstaan: zorg van een goed niveau, die gastgericht, doeltreffend en doelmatig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de gast (Kwaliteitswet). Ontwikkelingen en voornemens Het Johannes Hospitium is onderaannemer van Careyn. Vanwege de thans ingezette extramuralisering wordt er veel dynamiek verwacht in de verzorgingshuiszorg. Wat het voor het Johannes Hospitium betekent is nog niet duidelijk tijdens dit schrijfproces. De grote groei van enkele zorgaanbieders, zoals Buurtzorg is opvallend. Kleinschalige zorg met een sterke kostenbeheersing is een goede formule voor dit succes. Als we kijken naar de concentratie van zorgaanbieders zien we dat de concurrentie is toegenomen. Enerzijds is dit een positieve ontwikkeling omdat dit de keuze mogelijkheid van cliënten verbetert en de inkooppositie van de zorgkantoren versterkt. Anderzijds kent veel concurrentie ook schaduwkanten. Als meer aanbieders zich op de markt begeven, wordt de bezetting negatief beïnvloed. In 2011 was dat al voelbaar en 2012 kende even een positieve opleving in de bezetting van het hospice. Zorgkantoren hielden daarom eind 2012 vurige pleidooien voor innovaties en koersaanpassingen in de zorg. Het Johannes Hospitium heeft een luisterend oor voor deze pleidooien en paste haar beleid hier ook op aan. Zo worden er meer naar buiten gerichte diensten aangeboden. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 11

13 Nu nog excelleert het Johannes Hospitium in uitsluitend hospicezorg. Om de boot niet te missen zullen in de nabije toekomst enkele innovaties noodzakelijk zijn een sterke marktpartij in de zorg te blijven. De komende periode willen we afstand nemen van niet vereiste bureaucratie en de focus nog meer richten op de zorg van de bewoner en hun dierbaren. Mensgerichte zorg en beleving van goede zorg en menselijk contact zijn naast professioneel, initiatiefrijk, respect, vertrouwen en betrokkenheid hierbij onze kernwaarden. Met het oog op de toekomst zien wij de kansen om de organisatie steviger neer te zetten en zich te laten ontwikkelen. Het aantrekken en behouden van kwalitatief hoogwaardig personeel is een blijvend punt van aandacht. Deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers is hierbij een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Nieuwe technische toepassingen om personeel te ondersteunen en het comfort te vergroten en het gevoel van veiligheid verdienen veel aandacht. Daarnaast blijft het noodzakelijk om de kosten efficiëntie binnen de organisatie te verhogen. Om ons allen te verbinden en te inspireren in onze werkzaamheden zijn kernwaarden afgesproken. Zij vormen het DNA van ons hospitium. De kernwaarden geven ons richting en nodigen ons uit om elke dag weer het beste voor onze bewoners te geven. Door uiting te geven aan onze kernwaarden willen een 10+ organisatie zijn. Hierbij is voortdurende evaluatie van groot belang. Het organiseren en borgen van processen in de organisatie krijgt veel aandacht. Op het gebied van ICT en automatisering zijn resultaten neergezet in de vorm van automatische facturering, vernieuwde website met intranetomgeving. Echter zullen we de komende jaren deze ingeslagen weg continueren om de organisatie verder te professionaliseren en om vanuit een professionele backoffice de zorg maximaal te faciliteren die nodig is bij onze gezonde ambitie. Nieuwe diensten zoals het aanbieden van terminale thuiszorg door vrijwilligers vanuit het hospice is een terrein dat op korte termijn nader moet worden bezien naar de kansen die er liggen. Extra service op het gebied van gespreksgroepen over rouw, begeleiden van mensen thuis door professionals, begeleiden van kinderen op scholen bij verlies van ouder(s) zijn inmiddels gestart. Dienstverlening van het hospice werden en worden regelmatig onder de aandacht gebracht via mond op mond, folders, websites, redactionele artikelen. Er werd gestart met de voorbereidingen voor een volledig vernieuwde website. In 2014 wordt een online jaarverslag(sturingsinformatie) en wederom een kwaliteitsjaarsverslag 2013 uitgebracht. 12 Conclusie We blijven met elkaar alert op de mogelijkheden om onze kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verbeteren. Ook volgen we op alle mogelijke manieren, nationaal en internationaal, de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. In dit kwaliteitsjaarverslag 2012 heeft u kunnen lezen hoe wij de kwaliteit van de geleverde zorg verder willen verbeteren en borgen in de organisatie. Wij hebben vertrouwen in deze manier van aanpak. Vertrouwen dat we ontlenen aan de deskundigheid, de inzet en professionaliteit van alle betrokkenen bij ons hospice. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk en dankbaar. Ook de relaties en familieleden van onze bewoners zijn we veel dank verschuldigd voor hun vertrouwen. De input vanuit de evaluaties van nabestaanden gebeurt in een periode van rouw en verwerking tijdens het verlies van een dierbaar persoon uit hun omgeving. En toch vragen we hen hoe zij onze zorg hebben ervaren. Dit proberen wij waardig te doen, maar realiseren ons tegelijkertijd hoe moeilijk dit is. Wij hopen dat iedereen onze kwaliteit wil blijven verbeteren door ons aan te spreken wanneer het goed gaat maar zeker ook wanneer verbeteringen wenselijk zijn. Zo kunnen wij op deze wijze blijven werken aan onze liefdevolle zorg aan en voor anderen. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen pagina 12

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING... 2 HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN... 4 2.1 Interne audits... 4 2.2 Externe audits... 4 2.3 CQ meting cliënten... 6 2.4

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz, Postbus 296, 3700 AG Zeist, www.antroz.nl Voorwoord Stichting Antroz heeft in 2013 een intensieve beleidsperiode doorgemaakt.

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie