Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert"

Transcriptie

1 Kiezen en gekozen worden! Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan SJG Weert

2 SJG Weert heeft sinds 2010 een nieuw bestuur met nieuwe plannen. Nu de contouren daarvan zijn bepaald, is het tijd om deze te verankeren in een Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan. Het resultaat ligt voor u: Kiezen en gekozen worden! In dit bestuurlijk beleidsplan staat de koers van het ziekenhuis voor de komende periode. Kort, krachtig en resultaatgericht. Het vormt een onderdeel van het Ondernemingsplan en leunt op het Convenant Raad van Bestuur-Stafbestuur van januari Is het nodig al onze goede voornemens in een Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan vast te leggen? Jazeker! Maar belangrijker nog is er met z n allen voor te zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk wor den uitgevoerd. Onze goede voor nemens mogen niet verdwijnen in de rubberen muren van de organisatie. Wij nemen allemaal onze verantwoordelijkheid en spreken onszelf en anderen daarop aan. Immers: Voorwoord een klus is pas geklaard als de doelstelling behaald is! Parallel aan dit Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan heeft de medische staf het bestaande medisch beleidsplan herschreven. In dit Meerjaren Medisch Beleidsplan wordt aangegeven welke koers de medische staf op medisch inhoudelijk gebied gaat varen en welke stappen gezet zullen worden om bij te dragen aan de resultaten van SJG Weert. De voortgang hiervan staat in de jaarplannen van vakgroep en afdelingen. Primair is dit Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan voor intern gebruik. Samen maken we keuzes en zorgen we ervoor dat onze klanten voor ons blijven kiezen. Samen zetten we SJG Weert op de kaart als het ziekenhuis voor uitstekende basiszorg voor alle inwoners van ons verzorgingsgebied. Hans de Jong, Bart Bemelmans Weert, mei

3 Wie zijn wij? SJG Weert levert vanuit een zelfstandige positie een basispakket met hoogwaardige medisch specialistische zorg in nauwe samenwerking met partners in het netwerk van zorgketens. Het ziekenhuis Het ziekenhuis richt zich op de inwoners van de regio Weert, Nederweert, Leudal, Hunsel en Cranendonck. In totaal gaat het om zo n inwoners. Wij zijn klantgericht maar vanzelfsprekend houden we rekening met de maatschappelijke context; dit betekent dat de klant centraal staat maar ook dat de bomen niet tot in de hemel reiken. We doen waar we goed in zijn. Wij bieden acute en electieve zorg dicht bij huis. Wij staan naast de klant als aanspreekpunt en gids: dat hebben wij met elkaar vastgelegd in het document SJG Weert kiest!. Wij doen waar we goed in zijn en weten wanneer we moeten doorverwijzen; praktisch betekent dit dat wij sommige complexe ingrepen zelf doen en andere samen met onze partners. We werken daarvoor samen met andere basis-, topklinische- en academische ziekenhuizen. Doordat wij keuzes maken blijven cliënten voor ons kiezen: dat is wat wij bedoelen met Kiezen en gekozen worden! 5

4 Goede zorg maak je samen. Wat willen wij? Hoe onderscheiden wij ons? SJG Weert is ambitieus. Wij willen tot in lengte van jaren het ziekenhuis zijn waar alle inwoners uit onze regio in goede handen zijn en graag naartoe komen. Door het net even anders en beter te doen! Wij zijn het ziekenhuis waar de inwoners met al hun medische zorgen terecht kunnen en waar zij als klant in goede handen zijn. Kwaliteit en servicegerichtheid zijn woorden die bij ons passen. Wij noemen de patiënt voortaan klant. Wij weten wat de klant wil omdat we structureel de klanttevredenheid meten en met de uitkomsten verbeteringen realiseren. Ons zorgaanbod is passend, wat wil zeggen: er is een spoedeisende hulp samen met de huisartsenpost en dienstapotheek, wij hebben een goed geoutilleerde en functionerende niveau-1 IC, wij verzorgen (acute) verloskunde in goede samenwerking met de verloskundigen in de regio en wij organiseren de ketenzorg in samenwerking met de huisartsen en de verplegings- en verzorgingshuizen. Een klein ziekenhuis waar klanten gemakkelijk hun weg vinden in een fijn gebouw dat goed bereikbaar is met goede en goedkope parkeerfaciliteiten. Een professionele klantgerichte organisatie, maar ook gezellig en vertrouwd. Onze klanten merken de bijzondere sfeer en voelen zich welkom. In SJG Weert zijn medewerkers vakbekwaam, aardig en behulpzaam. Wij zijn helder en open over welke zorg wij zelf leveren en welke samen met externe partners. We hebben extra aandacht voor ouderen zorg en kankergeneeskunde; dat zijn onze speerpunten. Wij zijn een betrouwbare partner voor de partijen waar we mee samenwerken. Afspraak is afspraak en de vlag dekt de lading. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Goede zorg maak je samen. De klant staat bij ons op de eerste plaats. Medewerkers in het ziekenhuis werken samen om de klant optimaal te helpen. Dat betekent dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op basis van gelijkwaardigheid functioneren. De organisatie ondersteunt hen met een prettig werkklimaat, opleidingsfaciliteiten en moderne apparatuur en hulpmiddelen. Onze wachtlijsten voor onderzoek en behandeling zijn kort. Het ziekenhuis speelt in op de veranderde zorgbehoeften door het openstellen van avondpoli s en poli s op buitenlocaties. Waar nodig zetten wij ICT in zodat we zorg aan huis kunnen leveren. Wij betrekken mantelzorgers graag bij de zorg voor hun naasten. In alles zijn wij een menselijk, sociaal maar ook goed gestructureerd en georganiseerd ziekenhuis waar de klant koning is. Wij zijn trots op ons zelf en zijn niet bang daarvoor uit te komen. Onze klanten merken de bijzondere sfeer en voelen zich welkom. 6 7

5 Strategische keuzes en beleid Zoals in het voorwoord gesteld is het Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan onderdeel van het Ondernemingsplan Daarin worden als belangrijkste doelstellingen geformuleerd: ontwikkelen van onderscheidend vermogen; maken van keuzes; samenwerken met andere zorgpartners; tonen van ondernemerschap. Deze doelstellingen blijven onverminderd van kracht en zijn verwerkt in onderstaande strategische keuzes en beleid. SJG Weert wil een gidsziekenhuis zijn en kiest daarom voor: de klant op de eerste plaats; uitstekende basiszorg - aangevuld met zorgvuldig uitgekozen complexe zorgproducten - ; hoogcomplexe zorg in samenwerking met regionale en supra- regionale partners; speerpunten kankergeneeskunde en ouderenzorg. Hoe gaan wij dat doen? Door samen met onze klanten, medewerkers en partners initiatieven te nemen waarmee wij het verschil kunnen maken. De klant staat op de eerste plaats. 9

6 Ted Goossens nurse practitioner We moeten onszelf blijven verbeteren en ontwikkelen, maar moeten ervoor waken dat het niet leidt tot een ver zakelijking van de zorg. Hoe kleiner de afstand tot de patiënt hoe meer je voor ze kan betekenen. 1 Organisatie: fundament voor verbetering We stellen de klant op de eerste plaats. Uitgangspunt is dat wij kwalitatief uitstekende basiszorg bieden. Dat doen wij klantgericht, klantvriendelijk en efficiënt. De inrichting van de organisatie hebben we hierop aangepast. 1 Management en medische staf trekken gezamenlijk op en vinden elkaar in het vakgroepgericht management. Vanuit gedeelde visie en doelstellingen samenwerken aan betere zorg. Niet naast elkaar, maar met elkaar en voor elkaar. 2 We dagen medewerkers uit en faciliteren hen beter te worden in hun vak. En wij stimuleren hen betere collega s te zijn. Daar hoort bij dat we elkaar aanspreken op ons handelen: leren van elkaar. 3 Medewerkertevredenheid wordt elke twee jaar gemeten en de organisatie laat zien dat de uitkomsten van deze meting herkenbaar terugkomen in het beleid. 4 We stellen de klant centraal bij alles wat we doen. De organisatie ondersteunt dit proces met goede ICT, scholing op het gebied van klantbejegening en gastvrijheid en een helder beleidskader. Dit kader wordt op verschillende manieren vastgelegd: in dit Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan en in de zorglogistieke documenten. 5 Onze klantgerichtheid krijgt verder vorm door nieuwe buitenpoli s te openen. We brengen de zorg naar de klanten toe. 6 We investeren in kwaliteitsverbetering van de basiszorg en het invullen van de speerpunten ouderenzorg en kankergeneeskunde. Hoe we dat doen staat in het Meerjaren Medisch Beleidsplan, in de vakgroepjaarplannen en in het visiedocument Oncologische zorg op orde. Door in al deze dossiers samenhang te bewaken stimuleren we samenwerking over de vakgroepen heen. 7 We versnellen het verder invoeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD). 8 De relatie met MediWeert als zelfstandig behandelcentrum maakt het mogelijk snel en doeltreffend in te spelen op vragen van de markt en de ambities van medisch specialisten. Organisatie: fundament voor verbetering Vakgroepgericht management operationeel voor alle vakgroepen. Openen nieuwe buitenpoli in Zorglogistieke documenten operationeel. Visiedocument Oncologische zorg op orde operationeel. Verdere uitrol EPD: klaar

7 2 Kwaliteit: op naar de top SJG Weert is een klein ziekenhuis. Wij onderscheiden ons met een breed pakket basiszorg van uitstekende kwaliteit. Voor klanten willen wij als zorgverlener snel, betrouwbaar en klantvriendelijk zijn. Voor onze partners in de regio zijn wij een partij waarmee graag en goed wordt samengewerkt. Kwaliteit: op naar de top 1 We meten de klanttevredenheid op poliklinieken, SEH, IC, verpleegafdelingen en behandelcentrum en voeren verbeteringen door op basis van de uitkomsten. 2 We verbeteren de kwaliteit en veiligheid door de hele organisatie heen zo dat dit zichtbaar wordt in jaarlijkse enquêtes. Dat betekent verbetering van processen, verbetering van medische zorg en betere vastlegging van wat we doen. 3 We zijn volledig NIAZ-geaccrediteerd en gebruiken de PDCA-cyclus als basis voor ons (kwaliteits)denken en -doen. 4 Patiëntveiligheid verankeren we in onze dagelijkse praktijk. Dat doen we door een systeem waarmee we voortdurend risico s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen (PDCA). Daarmee beheersen we risico s voor patiënten en verminderen we het optreden van (onbedoelde) schade. 5 We verbeteren TRIASweb waarmee we het makkelijk willen maken om meldingen te doen; wij stimuleren collega s elkaar aan te spreken om zo samen te kijken naar mogelijke verbeteringen. 6 We onderhouden nauw contact met de Cliëntenraad omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan het vasthouden van onze focus op kwaliteit en veiligheid. 7 We houden elkaar scherp en spreken elkaar aan op het vastleggen van wat we doen. Trudy Breeuwer verpleegkundige polikliniek Chirurgie Als je jezelf en je vak serieus neemt, heb je aandacht voor de patiënt én voor de veiligheid en kwaliteit van je werk. Verhoging klanttevredenheid door stelselmatig in te spelen op de uitkomsten van de tevredenheidmetingen. AD Top-100: in ste - 50ste plaats, in ste - 25ste plaats. Behoud NIAZ-accreditatie. SJG Weert beschikt op 31 december 2012 over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem en heeft de doelstellingen van de tien thema s uit het landelijke VMS/NTA behaald. Alle vakgroepen ontwikkelen in 2012 tenminste één zorgpad. In 2012 doen we tenminste 5 PRI s en passen we zo nodig de protocollen aan

8 Joost Verkeyn chirurg en voorzitter van de medische staf Zie de patiënt als een klant, dan zul je zien dat je anders tegen bepaalde zaken aan zult kijken. 3 Medewerkers: klantgericht, professioneel en betrokken De klant op de eerste plaats! Grote woorden, maar de medewerkers moeten het doen! Door verder te kijken dan hun eigen werkplek of vakgebied. Samenwerken en collegialiteit. Door goed te luisteren naar de klant vanuit een open houding en de bereidheid het net even anders te doen. 1 Samenwerken aan betere zorg op gelijkwaardig niveau, dat is het uitgangspunt. Zorgprofessionals werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid waarbij duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 2 Een leven lang leren is een must: scholing is immers de basis voor kwaliteitsverbetering. 3 Duidelijkheid over welke investeringen in het kader van (na)scholing van het ziekenhuis worden verwacht en welke van de medewerkers. 4 De uitkomsten van de meting van de klanttevredenheid zijn leidend voor in te zetten trajecten om de klantgerichtheid te vergroten. Daarom zijn klantbejegening en gastvrijheid vaste onder werpen voor bij- en nascholing. 5 Vergroten van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Met het programma Binden en Boeien wil het ziekenhuis daaraan vorm geven. 6 Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden ingezet in het kader van kwaliteitsverbetering en het bieden van carrièreperspectief. De keuze een basisziekenhuis te zijn brengt echter met zich mee dat de inzet van deze gespecialiseerde verpleegkundigen steeds kritisch bekeken zal moeten worden. Immers, een basisziekenhuis leunt vooral op breed inzetbare zorgverleners, artsen zowel als verpleegkundigen. Specialisatie wordt doelgericht ingezet en is daarmee geen doel op zichzelf. 7 Van dokters verwachten we ondernemerschap. Marktgericht werken met oog voor de wensen van de klant, waarbij kostenbewust en efficiënt handelen de norm is. Betere samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en paramedici. Versterking verpleegkundige professie. Richtlijnen over vergoeding door ziekenhuis voor scholing, commissies en andere werkgerelateerde activiteiten van medewerkers. Door beter geschoolde medewerkers, hogere kwaliteit van zorg. Uit jaargesprekken en tevredenheidonderzoeken blijkt een grotere betrokkenheid van medewerkers. De afdeling P&O heeft een programma Binden en Boeien uitgewerkt dat mede werkers erkent in hun bijzondere waarde voor de organisatie en hen uitnodigt het allerbeste van zichzelf te laten zien. Artsen werken kostenbewust en marktgericht. Medewerkers: klantgericht, professioneel en betrokken 14 15

9 Peter Geerlings cardioloog De patiënt vertrouwt op ons. We zijn daarom verantwoordelijk voor de regie van het totale zorgtraject, ook voor de onderdelen die niet in ons ziekenhuis plaatsvinden. 4 Partners in de regio Weert: samen sterk SJG Weert kiest om niet meer alles zelf te doen. Wij zijn helder over de keuzes die gemaakt zijn. Wij investeren in het verder versterken van de samenwerking met onze partners. Door zelf keuzes te maken kunnen patiënten voor ons blijven kiezen. Wij zijn de gids die de klant door het zorglandschap voert. 1 De directie investeert in het leggen, onderhouden en uitbouwen van relaties met andere zorgaanbieders in de regio. 2 SJG Weert richt zich op een breed pakket basiszorg. Voor complexe zorgvragen kunnen patiënten terecht in ziekenhuizen waar wij mee samenwerken. Het rapport SJG Weert kiest! is hiervoor leidend. 3 We verwijzen de patiënt niet door, maar besteden een gedeelte van het zorgproces uit. Na de ingreep komt de patiënt weer terug in ons ziekenhuis. Dat betekent dat er zowel medisch specialistisch als verpleegkundig, goede contacten en afspraken moeten zijn met de partnerziekenhuizen. 4 Klanten ervaren dat de samenwerking soepel verloopt. Hiervoor is nodig dat gegevens altijd up-to-date voorhanden zijn, dat de overdracht van gegevens vlekkeloos is, dat zorgprofessionals elkaar ontmoeten voor het maken van multidisciplinaire zorgplannen en elkaar steunen in het uitgezette beleid. 5 De samenwerking met huisartsen wordt versterkt. De liaison officer die is aangesteld voor huisartsen is samen met een medisch specialist de verbindende schakel tussen ziekenhuis en huisartsen. De ketenzorg geven we vorm in een gemeenschappelijke HAP/SEH en in operationele zorgketens voor suikerziekte, hartfalen, COPD, valpreventie en dementie. 6 Medicatieveiligheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk. Daarom werken wij nauw samen met de openbare apothekers en de apotheekhoudende huisartsen. 7 Verloskundige zorg hebben wij optimaal georganiseerd samen met de regionale verloskundigen. 8 Speciale tandheelkundige zorg voor angstige patiënten wordt verder ontwikkeld in samenwerking met regionale tandartsen. 9 We versterken de samenwerking met thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de geestelijke gezondheidszorg, zodat we de gidsfunctie voor patiënten nog beter kunnen vervullen. 10 In de palliatieve zorgketen worden de activiteiten uitgebreid door binnenshuis een Palliatief Team in te richten en door buitenshuis samenwerkingsverbanden aan te gaan, onder andere met Netwerk Palliatieve Zorg Weert. 11 Waar mogelijk worden mantelzorgers actief ingezet bij bezoek aan polikliniek, informatieoverdracht, lichamelijke verzorging enz. Partners in de regio Weert: samen sterk Huisartsen verwijzen door naar SJG Weert als preferente aanbieder in de regio. Geïntegreerde huisartsenpost (HAP) en dienstapotheek in de SEH van het ziekenhuis. Wij realiseren samen met de regioapothekers en apotheekhoudend huisartsen een politheek binnen de ziekenhuismuren in Samenwerkingspartners hebben vertrouwen in SJG Weert. Patiënten ervaren het ziekenhuis als gids in de zorg en doen daarvoor een beroep op SJG Weert met al hun zorgvragen. Intensieve samenwerking met participanten in de geestelijke verzorgings- en palliatieve zorgketen

10 5 Huisvesting: SJG Weert in een nieuw jasje SJG Weert vertaalt de beleidskeuzes in een concept voor de (ver)nieuwbouw van het ziekenhuis. Zo willen we ook wat betreft het gebouw de uitstraling, de toegankelijkheid en de klantvriendelijkheid vergroten. 1 De plannen voor bouwkundige doorontwikkeling van het ziekenhuis worden in 2012 afgerond. 2 In deze plannen wordt rekening gehouden met de medische beleidskeuzes en de mede daardoor te verwachten klantencategorieën zoals ouderen. Niet alleen de medische staf is betrokken bij de invulling maar ook de Cliëntenraad en andere medewerkers. 3 Polikliniekruimte is schaars. De beste locaties qua uitstraling, functionaliteit en bereikbaarheid - de zogenaamde A-locaties - worden voor patiëntenzorg gereserveerd. (Ver)Nieuwbouw gerealiseerd in In de (ver)nieuwbouw wordt speciaal aandacht geschonken aan patiëntencategorieën die onder onze speerpunten ouderenzorg en kankergeneeskunde vallen. Start bouw onder OK: Afbouw onder OK klaar: Huisvesting: SJG Weert in een nieuw jasje Hans de Jong algemeen directeur Een ziekenhuis moet niet alleen een prettige sfeer bieden voor de patiënten, onze klanten, maar ook een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers

11 6 Financieel: gezond SJG Weert is financieel gezond en streeft ook de komende jaren naar behoud van een gezonde financiële basis om op voort te bouwen. Financieel: gezond 1 We richten ons op continuïteit op de lange termijn, financierbaarheid van de (ver)nieuwbouw en kwaliteit van zorg. 2 Groei is geen doelstelling op zich, maar een afgeleide van de ontwikkelingen in ons adherentiegebied. We zetten vooral in op effectiviteit en doelmatigheid. 3 Bij innovatie van zorgprocessen willen wij toonaangevend zijn. Bij innovaties op inhoud, zoals de invoering van nieuwe technologieën, is SJG Weert volgend innovatief. We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zullen steeds op basis van (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten en kosten-batenanalyses besluiten tot investeringen. Solvabiliteitsquote > 20%. zwarte cijfers. Chris Kivits teamleider medische elektronica We houden de technologische ontwikkelingen goed in de gaten. Op die manier kunnen we verantwoord en kosteneffectief investeren in kwaliteit en innovatie

12 7 Communicatie: kwaliteit, dat ben jij! SJG Weert wil voor zijn klanten het verschil maken. Samen werken aan betere zorg. Wat is dat en wat kun jij daaraan bijdragen? Welke waarden in de cultuur vinden we belangrijk? Maak dat meetbaar en zichtbaar. We investeren eerst intern en daarna extern. 1 We investeren in een intern communicatietraject om de waarden van waaruit wij willen werken zichtbaar te maken. Daarover gaan we met elkaar in gesprek en spreken elkaar aan op houding en gedrag. 2 Daarna bepalen wij de strategie hoe SJG Weert extern te profileren. Medewerkers kennen de waarden van de organisatie en kunnen deze in hun werk inzetten. Medewerkers kennen de strategische keuzes (koers) van de organisatie en zijn op de hoogte van bestuurlijk beleid, medisch beleid, bouwplannen en resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg en financiën. Zij weten dat de organisatie floreert en dragen dit als ambassadeurs van SJG Weert uit. Social media worden doeltreffend ingezet. Marketingcommunicatiestrategie gereed eind Communicatie: kwaliteit, dat ben jij! Hetty Gomes-Verheyen zorgmedewerker SJG Weert staat voor kwaliteit en servicegerichtheid en ik doe mijn best om daar vanuit mijn functie een bijdrage in te leveren en iets voor patiënten te kunnen betekenen

13 Met elkaar, voor elkaar! SJG Weert Vogelsbleek BE Weert Postbus AA Weert T Colofon Tekst Bart Bemelmans i.s.m. Bureau Ratelband Opmaak Buro Beeldvang, Weert Fotografie Franco Gori en Stefan Koopmans Drukwerk De Budelse b.v.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een kwestie van samenspel Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een uitgave van: NVZ vereniging van ziekenhuizen Oudlaan 4 Postbus 9696 3506 GR Utrecht t 030 273 98 83 E nvz@nvz-ziekenhuizen.nl

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013 Radboudumc Jaardocument 2013 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022

Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022 Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022 Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laag drempelig toe gankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mei 2014

Jaarverslag 2013 Mei 2014 Jaarverslag 2013 Mei 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 1. Externe ontwikkelingen 5 2. Het beeld van 2013 7 3. De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten 12 4.

Nadere informatie

Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020

Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020 Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Toekomst in kaart 4 Goede zorg is servicegericht 7 Goede zorg is toegankelijk 11 Goede zorg is van de beste kwaliteit

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie