KWIC INSTRUMENT. Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO) u Doelstelling instrument u Stappenplan u Voorbeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWIC INSTRUMENT. Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO) u Doelstelling instrument u Stappenplan u Voorbeeld"

Transcriptie

1 KWIC INSTRUMENT 5 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO) u Doelstelling instrument u Staenplan u Voorbeeld

2 1 Doelstelling instrument Mensen tennissen en ze spelen de bal heen en weer. Vanaf het moment dat de score wordt bijgehouden zie je plots een ander spel. Er komt meer vuur in het spel en mensen gaan in Cleysters spreidstand om de bal nog over het net te krijgen. Zelfsturende team zijn resultaatgedreven teams die continu alert zijn en erop uit zijn hun klanten tevreden te maken. Het is dan ook goed om voor het team een scorebord te ontwikkelen. Het scorebord meet de resultaten die vanuit de behoeften van de belanghebbenden belangrijk zijn. Door de prestaties te meten: krijgen de teams vertrouwen, omdat ze aantoonbaar resultaten boeken. krijgen de teams een duidelijk zicht op hun gemeenschaelijke doelen en worden hun verantwoordelijkheden duidelijk. is het team samen verantwoordelijk voor een groep van klanten. Door het scorebord krijgen de teams ook feedback van de klant over de kwaliteit van hun werk. Het team kan zich pas verantwoordelijk voelen voor een klant als de leden ook op ieder moment op de hoogte zijn van de tevredenheid van de klant. Door de feedback van de klant kan het team ook zijn werking bijsturen en worden de medewerkers geprikkeld om bij te leren, hun processen te verbeteren of te vernieuwen. kunnen de teams verantwoording afleggen. Dankzij het scorebord kunnen de teams ook verantwoording afleggen aan het management en kan het functioneren van het team worden beoordeeld. ontstaat er uniformiteit in organisaties met parallelle teams, omdat de teams dezelfde normen hanteren. De parallelle teams zijn het eens over wat ze willen bereiken, maar er blijft ruimte aan ieder team om het te doen op hun manier. Ze spreken af waar Rome ligt maar voor ieder team is er ruimte om daar te geraken op zijn manier. Prestatiesturing introduceren is echter geen evident verhaal. In het begin is er bij de medewerkers vaak weerstand. Zal dit niet gebruikt worden om mensen op af te rekenen? De cultuur van de organisatie beïnvloedt de reactie van de medewerkers. Is er een cultuur van fouten maken mag? Of is er een cultuur waar fouten maken eerder wordt bestraft? Is er een cultuur van continu optimaliseren, waar alle medewerkers bij betrokken worden, of is optimaliseren eerder een zaak van het management? Zorg ervoor, bij het invoeren van prestatiemeting, dat er voldoende vertrouwen is van de medewerker in de organisatie. Creëer dan ook voldoende betrokkenheid van de medewerkers bij de invoering ervan. 2 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

3 2 Komen tot prestatiemeting door middel van een staenplan Hieronder een voorbeeld van een staenplan voor een kmo die prestatie indicatoren wil invoeren voor zijn teams. Stap 1: Waarom willen we meten? Eerst en vooral dienen we duidelijkheid te scheen over waarom we willen meten. Alleen zo kan een team gemotiveerd worden tot prestatiemeting. Ga samen met het team op zoek naar de meerwaarde van prestatiemeting. Waarom zouden we dit doen? Waarom zouden wij dit niet doen? Het is goed om het team te laten ervaren wat het effect is van een concreet doel op het team en hoe prestatiemeting de werking van het team beïnvloedt. Een outdooropdracht zoals het spinnenweb kan hierbij helpen. Materiaal 2 klimtouwen sjortouw schaar post-its Opstellen oefening Tussen twee bomen worden twee klimtouwen parallel gespannen. De laagste bevindt zich +- op heuphoogte, de hoogste op een kleine 2 meter. Tussen de twee klimtouwen worden een aantal gaten gemaakt met sjortouw. Het aantal gaten komt overeen met het aantal groepsleden dat deelneemt aan de oefening. Hou een voldoende groot gat vrij langs de kant van een boom, waarlangs de eerste van de groep door kan. Belangrijk is dat de touwen goed aangespannen worden. Daarnaast is het goed op voorhand de lichaamsbouw van de groepsleden wat in te schatten en hiermee rekening te houden bij de constructie van de gaten van het web. 3 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

4 Instructies oefening De bedoeling van de oefening is dat alle groepsleden aan de overkant van het web geraken zonder hierbij het web aan te raken. Elk groepslid neemt hierbij één gat voor zijn rekening. Geen enkel gat mag twee maal gebruikt worden. De omstaanders worden uiteraard verwacht mee te helpen om hun collega s aan de overkant te krijgen, maar mogen zich niet aan de overkant van het web begeven. Wat ze wel mogen doen is een handje of voetje zetten onder het web ter ondersteuning. Als één iemand correct aan de overkant geraakt, wordt het gebruikte gat afgeplakt met een post-it. Vanaf dan mag de persoon ook helpen vanuit de overkant van het web. Raakt iemand echter het web aan, dan begint iedereen opnieuw, ook degenen die correct aan de overkant geraakt waren. Bij de evaluatie van de oefening merkt het team vrij snel op dat de betrokkenheid van het team wordt verhoogd door een duidelijk, concreet, meetbaar en uitdagend gemeenschaelijk doel. Het team stuurt zijn werking continu bij wanneer ze ieder moment op de hoogte zijn van de resultaten. Het team discussieert over het belang van prestatiemeting en duidt aan wat het effect ervan is op de werking van het team. Enkele voorbeelden: Om de doelgerichtheid van het team te vergroten het belang van gemeenschaelijke doelen verantwoordelijkheden zijn duidelijk Om feedback te verwerven over de prestaties het prikkelen van het leervermogen van het team vermijden van verspilling Om het ondernemerschap te bevorderen het team is verantwoordelijk om hun processen te beheersen en te verbeteren het team is betrokken bij de realisatie van de teamdoelen Om rekenschap af te leggen het team is verantwoordelijk voor resultaten, niet voor processen om het functioneren van het team te beoordelen Om uniformiteit te waarborgen in de organisatie en voor een uniforme output te zorgen Let op: Prestatiemeting dient niet om mensen af te rekenen!er moet vertrouwen zijn dat: er niet wordt gemeten om mensen af te rekenen er een cultuur heerst waar plaats is voor het maken van fouten er een cultuur heerst waar men continu wil verbeteren 4 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

5 Stap 2: De identiteit en bestaansreden van de teams vastleggen Ga op zoek naar de identiteit en de bestaansreden van het team. Het team kan dit vastleggen tijdens een workshop. Wat is de opdracht van ons team? Wat mist men als we er morgen niet meer zijn? Waarom bestaan we? De oefening Elevator Pitch kan hierbij helpen: Het team moet zich de volgende situatie voorstellen: U staat aan de lift en hebt een vergadering op de 8ste verdieping. Samen met u stapt een dame in. Zij spreekt u aan: Welke verdieping? U antwoordt 8 graag. O, ik ben consultant en heb daar een vergadering. U werkt toevallig toch niet voor xxx? Ja, antwoordt u, en wij zijn net opgestart met zelfsturende teams. Zo, en wat doet het team waarvoor u werkt? vraagt zij. U krijgt nu de tijd tot aan de 8ste verdieping om uit te leggen wat uw team doet en waar het voor staat. De Elevator Pitch is de zin, of het aantal zinnen waarmee u in 20 seconden kan zeggen waar het op neerkomt in een begrijpelijke taal voor een buitenstaander. Het moet aantrekkelijk genoeg zijn om de interesse van de toehoorder te hebben en hem benieuwd te maken naar meer. Het team verwoordt waarom zij een team zijn en wat men zou missen als ze er morgen niet meer zouden zijn. Stap 3: De producten en diensten van ons team Het team lijst al hun producten en diensten op. Ze gebruiken hiervoor kaartjes en ze noteren 1 dienst of product per kaart. Stap 4: De belanghebbenden van ons team: wie zijn ze? Het team noteert de verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern. Wie heeft er naar ons team toe verwachtingen? Als ik wil achterhalen of het team succesvol werkt, aan wie moet ik het dan gaan vragen? leveranciers klanten aandeelhouders & investeerders omgeving/ buurt mogelijke stakeholders personeel overheden andere bedrijven opleidings- & onderzoeksinstellingen 5 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

6 Stap 5: De belanghebbenden van ons team: wat verwachten zij? Vervolgens noteert het team de verwachtingen van de belanghebbenden zo concreet mogelijk. Een klantenarena met prioritaire belanghebbenden kan hiertoe inspirerend werken. Een klantenarena is een georganiseerd overleg van het team met de prioritaire belanghebbenden, om hen te bevragen naar hun verzuchtingen. Vragen die hierop kunnen worden gesteld, zijn: p p Waarmee moeten wij als team stoen, wat moeten wij afzwakken, versterken en creëren? Als jij als belanghebbende morgen ons team mag leiden, wat is het eerste wat je zou doen? Wat zouden je belangrijkste objectieven zijn? Waarin zijn we sterk als team? Wat kunnen wij verbeteren? Geef eens een positieve ervaring in de samenwerking met ons team? Wanneer heb je je geërgerd in de samenwerking met ons team?. Wie zijn de belanghebbenden? Wanneer zijn zij tevreden over ons werk? Klanten Medewerkers Leveranciers Stap 6: Wat willen wij meten? Vanuit de verwachtingen van de belanghebbenden gaat het team na welke resultaatsgebieden ze willen meten. We willen niet alles meten. Alleen datgene wat relevant is. Op een dashboard van onze auto wordt er ook niet weergegeven hoeveel keer ons wiel draait. We willen het aantal te meten indicatoren ook beperkt zien tot wat echt kritisch is. We willen de output meten en niet de input. We zijn bijvoorbeeld eerder geïnteresseerd in kwaliteit dan kwantiteit. Het team zet de voor hen belangrijke resultaatgebieden in kaart: Kwaliteit Kosten doorlooptijd Innovatie Integriteit deskundigheid p p Tevredenheid van de medewerker Ziekteverzuim Samenwerking Milieu 6 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

7 Het is belangrijk om de resultaatsgebieden niet te beperken tot louter prestatiegerichte indicatoren. Het is aan te bevelen om ook het welbevinden van de medewerkers te meten, de collegiale sfeer of de waarden van de organisatie. Wat ben je met een team dat zijn resultaten wel behaalt, maar waar het welbevinden van de medewerker zoek is? Stap 7: Hoe kunnen wij meten? Het team bepaalt de belangrijke resultaatsgebieden en brainstormt nu over hoe uiteindelijk dit resultaatsgebied kan gemeten worden. Wat geeft ons uiteindelijk een indicatie van het behaalde resultaat? Het team houdt rekening met volgende zaken bij het vastleggen van de meetindicatoren: enkel meetindicatoren waar het team zelf invloed kan op uitoefenen en waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, worden opgenomen. de meetindicatoren zijn eenvoudig de meetindicatoren vragen relatief weinig tijd om te meten zo veel mogelijk meetindicatoren die de teamleden zelf (of automatisch) kunnen meten. Als de teamleden zelf meten, zijn ze onmiddellijk op de hoogte van hun prestaties en hebben ze het meten van prestaties ook zelf in de hand. Het is zeker niet aan te bevelen om de meting van de prestaties van het team over te laten aan iemand buiten het team of een ondersteunend team. Het team wordt dan afhankelijk van externen om hun werking te kunnen evalueren. meetindicatoren moeten relevant zijn en echt iets meer vertellen over hun prestaties als team meetindicatoren moeten tenslotte SMART zijn: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden In bijlage vind je voorbeelden van mogelijke indicatoren. Stap 8: Vaststellen van de normhoogte Bij de opstart van zelfsturing is het soms aangewezen om eerst proef te draaien en historische gegevens op te bouwen. Vaak wordt de normhoogte bij opstartende teams bepaald door het management. Het management geeft dan aan wanneer de normen worden bijgestuurd. Stap 9: Hoe registreren en evalueren? Het verdient de voorkeur dat de teamleden zelf de resultaten registreren. Daardoor is er meer betrokkenheid van de teamleden en is de snelheid om de werking bij te sturen ook veel sneller. In de eerste fase is het de teamcoach die de resultaten registreert en raorteert aan het team. Het is wel de bedoeling dat er uiteindelijk iemand in het team wordt aangeduid om deze taak op te nemen. Eens de regeltaken aan het team zijn gedelegeerd door bijvoorbeeld sterrolhouders hiervoor aan te duiden binnen het team, gebeurt het registreren vaak door de sterrolhouders voor het resultaatgebied dat aan hen is toegewezen. De resultaten worden besproken op het teamoverleg. Zoek dan ook een manier om de resultaten voor het team te visualiseren. Door visualisatie worden de resultaten sneller opgenomen. Dashboards zijn bijvoorbeeld veelvuldig gebruikte systemen om de resultaten van het team te ondersteunen. 7 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

8 (zie instrument :Teamdashboard)Het is aangewezen om ervoor te zorgen dat de teams op een eenvoudige manier vanuit het besturingssysteem via dashboards kunnen geïnformeerd worden over hun resultaten. De besturingssystemen zijn erom de werking van de teams te vergemakkelijken. Stap 10: Invoeren van het systeem en bijsturen Het systeem van prestatie indicatoren wordt ingevoerd en regelmatig tussentijds geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Stap 11: Verloning/beloning koelen aan prestaties De prestaties van het team kunnen ook worden aangewend om teamprestaties te waarderen. Het is niet aanbevolen om daar onmiddellijk mee te starten. Het is beter om het team eerst vertrouwd te maken met prestatiegericht werken. Als het vertrouwen van de medewerkers en hun betrokkenheid in de organisatie hoog is, kan later overwogen worden om prestatieverloning in te voeren. 8 Van Teamidentiteit tot Prestatiemeting (Cluster KMO)

KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT

KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT 2 KWIC-VISIE IN SALESOMGEVING Mensen starten met zelfsturing? Maar wat houdt dit juist in.? We willen een visie ontwikkelen die draait rond GEDRAG. Wat zien we mensen

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

TEAMBUILDING VOOR TEAMS

TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING Toon Gerbrands: "Teambuilding is hetzelfde als samenwerken in het normale leven. Iets willen bereiken, dat doe je door een gemeenschappelijk doel te stellen. Hoe moeilijker

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAGER EN INTERNE KLANTGERICHTHEID

HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAGER EN INTERNE KLANTGERICHTHEID DE 'TOP'-MANAER ALS PRESTATIEERICHTE LEIDINEVER HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAER EN INTERNE KLANTERICHTHEID Als topmanager bent u ervan overtuigd dat uw medewerkers onmisbaar zijn voor het succes van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Stappenplan:... 5 Algemene informatie over workshops... 7 De workshopbegeleider... 8 Voorbereiding

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie