Voor werknemers is het belangrijk om betekenisvolle en werkbare jobs uit te oefenen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor werknemers is het belangrijk om betekenisvolle en werkbare jobs uit te oefenen."

Transcriptie

1 Anders organiseren en beter werken Een sociaal economische cultuur waarin zoveel mogelijk productiviteit, energie en creativiteit worden geput uit mensen in de middelste leeftijdsklasse. 50 ers moeten afhaken niet meer houdbaar met het oog op komende demografische evolutie. Sociale innovatie houdt rekening met wat mensen kunnen en kennen, met de mogelijkheden die in elke werknemer aanwezig zijn. Uitdaging = overtuigen bedrijven dat sociale innovaties even belangrijk zijn als proces- en productinnovaties, aantonen dat het inzetten op sociale innovatie de competitiviteit van de onderneming kan verhogen. Voor werknemers is het belangrijk om betekenisvolle en werkbare jobs uit te oefenen. Er moet niet gekozen worden tussen economische en sociale doelstellingen. Sociale innovatie is anders organiseren en leidt tot beter werken en betere ondernemingsprestaties en omgedraaid Men moet steeds meer arbeidsmarkt spelers overtuigen dat sociale innovatie bijdraagt tot werkbaar werk en het ondernemingen economisch sterker maakt. Organisaties moeten opnieuw de logica van de processen zoeken, ontregelen en decentraliseren. Sociale innovatie is vernieuwing in de sfeer hoe mensen met elkaar omgaan, onderlinge relaties = vernieuwing in de arbeidssocialisatie. Dit moet binnen en buiten de organisatie gebeuren. Inleiding Waarom is anders organiseren zo moeilijk? Organisaties hebben nood aan voorspelbaarheid en dus stabiliteit Veranderijver van het management de baten voor de werknemers niet altijd worden geëxpliciteerd Anders organiseren kan de machtsveranderingen binnen de organisatie veranderen Men wil aantonen dat een win-win situatie mogelijk is. Synergie tussen stabiliteit en verandering, tussen organisatie performantie en werknemersbelang, tussen innovatie van werk en organisatie. Beter werken: balans tussen werkbaarheid en performantie. Arbeidsdeling Arbeidsdeling = proces waarbij organisatie het hele pakket van werkzaamheden dat moet gedaan worden, opdeelt in verschillende functies. Elke functie draagt bij tot een netwerk. Grondvormen van arbeidsdeling Arbeidsdeling naar product = iedereen verricht slechts 1 van de vereiste bewerkingen Arbeidsdeling naar bewerking = voor een bepaald product voert iemand alle verrichtingen uit. Meestal kiest men voor arbeidsdeling naar bewerking omdat men zo omschakeltijd uitschakelt en iemand zich snel kan specialiseren. Er zijn vele variaties mogelijk tussen 2 soorten arbeidsdeling. Het begrip arbeidsdeling Arbeidsdeling tussen denken en doen: Denkwerk scheiden van productie (voorbereiding, ondersteuning, besturing) Arbeidsdeling tussen mens en machine

2 Arbeidsdeling binnen het uitvoerend proces Nadruk leggen op specialisering. Dit leidt tot deelarbeid en arbeider verliest overzicht hele productieproces. Arbeidsplaatsen als resultaat van arbeidsdeling Gevolgen van verregaande arbeidsdeling Gemaakte keuzes mbt arbeidsdeling zijn niet vrijwillig genomen en heeft belangrijke gevolgen oa tot omstandigheden van werken Kwaliteit van de arbeid is een kenmerk van de arbeidsplaatsen Band kwaliteit en arbeid Arbeidsdeling bepaalt functie en functie bepaald kwaliteit van de arbeid. De manier van arbeidsdeling beïnvloedt ook kwaliteit van de organisatie, los van de werknemers en hun kwalificaties en los van de technologie. Productie is arbeidsdeling Welke manieren van arbeidsdeling zijn de meest performante voor welke organisatie en wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van arbeid? Omgeving in beweging 3 argumenten dat klassieke wijze om arbeid te verdelen niet perse de meest efficiënte is: 1.Vereisten van de afzetmarkt Afzetmarkt is consumenten ipv productenmarkt geworden. Efficiëntie arbeidsdeling is afhankelijk van kernmerken van afzetmarkt Andere performantiecriteria buiten productiviteit en prijs worden belangrijker zoals kwaliteit, levensduur, flexibiliteit, duurzaamheid Flexibiliteit is kortere doorlooptijden van kleinere runs maar ook andere productenmix. Soepel inspelen op marktvraag is moeilijk met arbeidsdeling De strakke structuur laat weinig ruimte voor flexibiliteit en bemoeilijkt de overschakeling naar nieuwe producten. organisatie is op efficiëntie gericht maar wordt inefficiënt door structuur. 2.Situatie op de arbeidsmarkt Door traditionele arbeidsdeling is er een grotere behoefte aan laag gekwalificeerde arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten worden schaarser en ze zijn in staat een grotere bijdrage te leveren dan nu verwacht maar strikte arbeidsdeling maakt dat niet mogelijk. Geldigheid argumenten arbeidsmarkt geld vnl in perioden van lage werkloosheid. Manier waarop werk georganiseerd wordt moet rekening houden met de situaties op de arbeidsmarkt. In toekomst zullen het de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op arbeidsmarkten zijn die dreiging vormen. In een innovatieve organisatie heeft men oog voor werkbaarheid. Ziekmakend werk moet eruit. Dit hb wil productieprocessen met werkzame jobs stimuleren.

3 3.Voortschrijdende automatisering: de technologiemarkt Door technologie zijn er zeer veel andere kwalificaties nodig op andere plaatsen dan ervoor. De werknemer moet over autonomie beschikken dit komt rendement van machines ten goede want actieve jobs leiden tot een grotere ROI. Technologie vereist een andere relatie tussen werknemers en management. Vertrouwen is nodig. Men moet eerder dan controleren, mensen motiveren. Nieuwe technologieën maken dit mogelijk maar daar gebeurt dit niet altijd. Contradictie: Tegenwoordig is mogelijkheid om mensen te vervangen door systemen heel groot, toch worden productiviteitswinsten afhankelijk van het al dan niet benutten menselijk potentieel. Organisatorische innovatie = teams Wat is juiste arrangement voor een organisatie gegeven zijn opgave en omgeving. 2 organisatiemodellen 1. Het bureaucratisch model Interne efficiëntiebeheersing van afzonderlijke taken Gesloten systeem Vatbaar voor verliezen relatie met buitenwereld Dominante constructieprincipe is verregaande arbeidsdeling Efficiëntie door tijdsstudies en opdeling taken Functionele inrichting primaire proces (gelijksoortige activiteiten bundelen in afdeling) Veel regels en procedures Specialisatie Formele communicatie Hiërarchie Planning en controle Alles voorspelbaar maken Variaties op het model: Machine buraucratie (kortcyclische deeltjes), professionele bureaucratie (complex en ondeelbare uitvoering met professionele opleiding Kans op specialisatiefuik (1gebied kennen)) Afwachtend en risicomijdend Bij complexe omgevingen: productiviteitsverliezen, onderontwikkelde competentie, creativiteitsfuik (geen reflectievaardigheden meer nodig), werkt isolerend (hokjesgeest) 2. Het flexibele model Openheid Actieve afstemmingen eisen omgeving Soepele aanpassingen te doen Procesgericht organiseren Meerdere werkstromen: gemengde samenstelling (multidisciplinaire teams) Decentralisering Flexibiliteit

4 Korte communicatielijnen Zelf sturing en menselijke bronnen noodzakelijk: kenniswerkers Klantgerichte cultuur Informatiesystemen spelen een belangrijke rol in horizontale coördinatie Reductie complexiteit noodzakelijk Wet van Ashby 1. Reduceren complexiteit: procesgericht organiseren Als procescomplexiteit te hoog is kan men proces opdelen in segmenten, delen van proces met complexe taak van sterk samenhangende activiteiten 2. Opvoeren interne regelcapaciteit: lokale regelcapaciteit versterken Binnen eenheden mogelijkheid tot beheersen en verbeteren van het proces Decentralisatie van bevoegdheden vanuit de hiërarchische bevelslijn en vanuit staf en hulpdiensten 3. Opvoeren externe regelcapaciteit: horizontaal organiseren Directe afstemmingsmogelijkheden met creatie van collectieve besluitvorming 4. Borgen van lokale en horizontale regelcapaciteit: minimale specificatie en congruente systemen Consequentie nodig. Lokale besluitvorming en horizontale coördinatie mogelijk via ICT Homogeniseren: specialisatie in stootsgewijze productie, dit op producttype of productfamilie (meerdere mogelijkheden: regio, toeleverancier, marktsegment, marktcombinatie ) Mate onderlinge afhankelijkheid is bepalend voor mate zelfstandigheid van de units. Zelfstandig: units (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor voorbereidende en ondersteunende taken Netwerkorganisatie: - Versterking horizontale samenwerking - Non routine processen - Deelnemers met gezamenlijk doel (iedereen levert toegevoegde waarde) - Samenwerking gebaseerd op vertrouwen (bereidheid om kwetsbaar op te stellen) - Structuren op hoofdlijnen en zelforganisatie (teams van 4 tot 7 leden om complexiteit op te kunnen lossen) - Creatie ontmoetingskansen en nabijheid Kennismanagement - Leiderschap (creëren collectieve visie, doelstellingen formuleren, bewaken normen en waarden, stimuleren kwaliteit, bewaken interactie teams en onderling (bv conflicten), organiseren ontmoetingskansen ) Teams 9 principes voor effectieve teams 1. Compleet takenpakket (gekoppeld aan meetbaar resultaat) 2. Onderlinge afhankelijkheid (activiteiten vullen elkaar aan) 3. Brede inzetbaarheid (probleem iedereen moet alles kunnen, en kent alles maar beperkt) Fleximatrix biedt inzicht in sterkten en zwakten teamleden. Brengt flexibiliteit in kaart. Zien wie waar ingezet kan worden. 4. Vier tot twintig leden -Klein genoeg om beslissingen te nemen -Klein genoeg om inzicht te behouden -Klein genoeg om zicht op ieders bijdrage te hebben -Groot genoeg om complex proces uit te kunnen voeren

5 -Groot genoeg om genoeg vaardigheden in team te hebben : SAMENSTELLING -Groot genoeg om doelen te bereiken die op niveau onderneming iets betekenen 5. Voldoende regelmogelijkheden (plannen, bijsturen, oplossen, bewaken, verbeteren) 6. Interne en externe coördinatie (behoefte samen werken, afstemming andere teams) Team coördinatie -Vaste coördinator -Roulerende team coördinator: bepaalde periode een bepaald lid -Stermodel: portefeuille taken verdeeld en toegewezen aan leden 7. Herkenbaarheid (eigen middelen en eigen plek om te werken) 8. Minimale specificaties (voldoende speelruimte bv budget) 9. Beloningssysteem (leden uitdagen om bijdrage te leveren) Ontwikkeling teams: vier dimensies: vakmanschap, organiserend vermogen (zelfstandigheid), samenwerken, resultaatgerichtheid Belangrijk aandacht voor mensen achter team en resultaten Fasemodel teamontwikkeling: 1. Bundelen individuen: Bepalen teamdoel, afspraken, werkoverleg 2. De groep: Vergroten zelfstandigheid 3. Het team: Verantwoordelijk voor resultaat, elkaar benutten onderlinge samenwerking 4. Het open team: Doelen hoger stellen op eigen initiatief : continue zelfstandigheid Mogelijke problemen: -Free riding: hoe minder de bijdragen worden erkend hoe groter de kans. -Groepsterreur: mensen die zich onzeker voelen in groep gaan tegenwerken -Kreeftenmand effect: ongezond streven naar gelijkwaardigheid -Gesloten teams: focus enkel op eigen werk Sociale innovatie Functie bestaat los van concrete persoon die arbeidsplaats inneemt. De persoon is een functiehouder Functies zijn het resultaat van de arbeidsdeling in de organisatie Kwaliteit van arbeid In werk, werkomgeving, de organisatie Voelt wn zich goed in werk? Nood objectieve maatstaf ter beoordeling kwaliteit arbeid Vier A s: noodzakelijke integrale benadering van de kwaliteit van arbeid Arbeidsinhoud (soort taken dat men moet uitvoeren, mogelijkheid bijleren ) Manier arbeidsdeling bepalend voor functie en taaksamenstelling Functie mag geen risico s op stress inhouden, functie moet leer- en ontplooiingsmogelijkheden bieden Beide afhankelijk van regelvereisten en regelmogelijkheden op het werk (men moet zelf genoeg kunnen sturen) Als een werknemer over voldoende mogelijkheden beschikt om zelf werk te regelen kan hij werkstrategieën ontwikkelen, verbeteren of veranderen naarmate het probleem verandert. Functiepakket moet logisch en samenhangend geheel vormen, men moet zelf methode, tempo en volgorde kunnen bepalen, voldoende mogelijkheden om samen te werken, functie bevat organiserende taken (creëert betrokkenheid), makkelijkere en moeilijkere taken in pakket, werknemer krijgt voldoende informatie, voldoende niet-kortcyclische taken Als dit aanwezig is, zijn er beperkte risicofactoren en leer- en groeimogelijkheden Arbeidsomstandigheden (omgevingsfactoren tijdens uitvoeren werk, veiligheid, gezondheid ) Voorbeelden risico s: lawaai, verlichting en uitzicht, klimaat, gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting, gereedschappen, voorzieningen

6 Arbeidsvoorwaarden (tijden, contractvorm, promotiemogelijkheden) - Primaire arbeidsvoorwaarden: vergoeding, loonverschillen die rechtvaardig zijn, functieclassificatie (gelijk loon voor gelijk werk), kwalificatieloon (loonsverhogingen op basis van opleiding), prestatieloon, competitiviteit - Secundaire arbeidsvoorwaarden: arbeidstijden, werkzekerheid, vakanties, flexibiliteit, competitiviteit - Tertiaire arbeidsvoorwaarden: Personeelsbeleid: instroom, doorstroom en uitstroom in organisatie, juiste persoon op juiste plaats, loopbaanbeleid, opleidingsbeleid, belang arbeidsdeling, functieclassificatie, arbeidsverhoudingen (mate inbreng top en bodem van bedrijf), beslissingsmogelijkheden Collectivisering: overeenkomst werkgever en werknemer over voorwaarden. Wordt collectief aanvaard Arbeidsverhouding (sociale klimaat onderneming, medezeggenschap ) Meten van kwaliteit van arbeid Knipperlichten: globaal en algemeen overzicht op niveau van de organisatie Deze laten toe met cijfers bepaalde evoluties in het oog te houden, fungeert als waarschuwingssignaal en zien waar het misloopt Vragenlijsten: achterhalen waar de problemen zich situeren (in te vullen door medewerkers) Informatie voor het beoordelen van de kwaliteit van arbeid. Nadelig is dat ze een subjectieve inkleuring hebben. Resultaat moet ingekaderd en toegelicht worden Checklist: achterhalen waar de problemen zich situeren (in te vullen door onafhankelijke deskundigen die op de hoogte is van situatie onderneming) Werken aan kwaliteit van arbeid Planmatig te werk gaan met een concrete aanleiding. Je moet ook al wat informatie verzameld hebben over het probleem. Als er een positieve houding is vanwege de werkgever dan is de kans groter dat het een succes wordt. Werknemers hebben baat bij een goede kwaliteit van arbeid maar ook belangrijk om het belang van de werkgever te benadrukken. (motivatie werknemers, goede service, gezond werk, laag verloop ) Probeer mensen zoveel mogelijk te betrekken om weerstand tegen te werken Meten en verbeteren van arbeidsinhoud Ziekteverzuim als knipperlicht (=afwezigheid) Te meten door verzuimpercentage (# verzuimde dagen / # kalenderdagen) en verzuimfrequentie (# ziektemeldingen / # personeelsomvang) Zien dat je zelfde berekeningen doet over zelfde perioden om te kunnen vergelijken Ziekteverzuimcijfers zijn belangrijke indicatoren van de gezondheidstoestand van de werknemers en organisatie. Kort verzuim: 1 tot 7 kalenderdagen Middellang verzuim: 8 tot 42 kalenderdagen Lang verzuim: 43 tot 365 kalenderdagen Vragenlijsten kunnen dienen ter beoordeling van arbeidsinhoud en werkdruk te meten Hoe arbeidsinhoud verbeteren:

7 Taakroulatie (periodiek wisselen van werknemers over diverse uitvoerende taken), taakverbreding (opeenvolgende taken in functie samenvoegen), taakverrijking (voorbereidende, ondersteunende en/of organiserende taken toevoegen aan functie), instellen werkoverleg, vernieuwen arbeidsorganisatie (productieproces anders inrichten) Meten en verbeteren arbeidsomstandigheden Beroepsongevallen en beroepsziekten (ongeval en langdurige blootstelling aan risico tijdens uitvoeren) Frequentiegraad: # ongevallen * 1000 / # uren blootstelling risico Werkelijke ernstgraad: hoeveel dagen werkelijk afwezig door ongeval. # werkdagen verloren * 1000 / # uren blootstelling Globale ernstgraag: werkelijke ernstgraad + aantal dagen arbeidsongeschiktheid Zien dat je zelfde berekeningen doet over zelfde perioden om te kunnen vergelijken Hoe arbeidsomstandigheden verbeteren: Bronoplossing, blootstelling beperken, beschermingsmaatregelen Meten en verbeteren van de arbeidsvoorwaarden Sociale balans als knipperlicht (voltijds, deeltijds, uitzendkrachten of eigen werknemers, (on)bepaalde duur, opleidingen, verloop Hoe arbeidsvoorwaarden verbeteren: Primaire voorwaarden zo maken dat werknemers gestimuleerd worden tot het verder uitbouwen van hun kwalificaties, secundaire voorwaarden moeten flexibiliteit verschaffen, tertiaire voorwaarden moet aandacht schenken aan ontwikkelingsmogelijkheden Meten en verbeteren arbeidsverhouding Hoe arbeidsverhouding verbeteren: Personeelsvergaderingen, werkoverleg De aanpak van het veranderingsproces: integraal veranderen Veranderen is gericht op het ontwikkelen en realiseren van andere samenwerkingsvormen, waardoor zowel concurrentiepositie en het veranderingsvermogen verbeteren als de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Verandering heeft betrekking op alle factoren: structuur, cultuur, procedures, formele en informele inrichting van besluitvormingsprocessen, technologie, besturingsmechanismen, planningssysteem, functie en beloningssysteem Integrale aanpak Organisatieveranderingsproces is erop gericht het dichten van kloof tussen werkelijkheid en gewenste situatie, continue beweging Veranderingsproces niet hetzelfde als project want het is een emotioneel proces met onvoorspelbaarheden. Basiskeuzes Verbeteren (kleine stapjes) of vernieuwen (fundamentele wijzigingen), tempo bepalen (snel of geleidelijk), object van verandering (geeft indicatie benodigde energie van het veranderingsproces), speelruimte in programma, mate van participatie (betrokkenheid in veranderingsproces), praktijkervaring, opleiding (dialoog laten plaatsvinden dat zorgt voor inzichtvergroting), aangrijpingspunten (sociale (gedrag, cultuur) of technische (structuur of systemen) variabelen)

8 Verschillende fases in organisatieverandering 1. Belichten (diagnose huidige plaats en werken aan bewustwording, beeldvorming toekomstige richting ) 2. Richten (vaststellen van doelen, ontwikkelen van een visie, strategische herbezinning ) 3. Inrichten (herontwerpen van organisatie) 4. Verrichten (aanbrengen van voorgestelde wijzigingen) Cultuurbeïnvloeding Integrale aanpak cultuurbeïnvloeding vervlochten met de wijze waarop het veranderingsproces wordt aangepakt Mensen willen zich zo organiseren dat hun basisveronderstellingen bevestigd worden. Mensen zijn ook selectief ten opzichte van waarnemingen Cultuur die binnen een organisatie heerst is sterk gevormd door persoonlijke opvattingen van oprichters. Deze cultuur zet een stempel op regels, procedures op het collectieve gedrag Ontstaan, behouden en veranderen van opvattingen heeft veel te maken met dynamische arbeidsnetwerk. Hier interacteren en communiceren deelnemers met elkaar. Er zullen door deze ontwikkelde gedragspatronen, gewoontes verwachtingen en normen ontstaan. Cultuur is dus de historische interactie van mensen Optreden van een netwerk afhankelijk van interactie en communicatie mogelijkheden en dit is bepaald door de formele structuur en de systemen voorhanden. Eenmaal deze interactie en communicatie patronen gewoonten zijn worden dit basisveronderstellingen. Directe cultuurbeïnvloeding: proberen basisveronderstellingen eigen te maken door bv gezamenlijk dialoog, mensen te overtuigen Indirecte cultuurbeïnvloeding: nieuwe interactie en communicatiepatronen laten ontstaan via indirecte krachten, het er laten insijpelen. Belang opleiding en training om basisveronderstellingen te prikkelen met aanreiken van hulpmiddelen. Systemen in organisaties Harde techniek: geïncorporeerd in routines bv lopende band Zachte gedragsprocedures: bv personeelsbeoordeling Minimale regels en procedures die door betrokkenen zelf worden opgesteld: mate flexibiliteit Personele systemen zijn gericht op het stimuleren van de resultaatsgerichte samenwerking en de persoonlijke groei Ondersteunende systemen hebben zowel borging en prikkel voor continu verbeteren als functie Informatievoorziening ondersteunt de verdeling van regelcapaciteit

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie

Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie DE INNOVATIEVE BENDE VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie 2012 C O Ö R D I N A T I E : E L K E W A M B A C Q * S P O N S O R : K A T R I E N V E R H E G G E DEZE TEKST

Nadere informatie

Innovatie en vergrijzing

Innovatie en vergrijzing Innovatie en vergrijzing is een uitgave van: Kenniscentrum GOC Unit Arbeidsmarkt De Schutterij 2 Postbus 347 3900 AH Veenendaal T (0318) 53 91 11 F (0318) 52 99 69 E info@goc.nl I www.goc.nl Innovatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp 1. Wat is een organisatie? Definitie Organisatie: Sociale entiteiten die gericht zijn op een doel, ontworpen zijn als systemen van bewust gestructureerde

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...4 2. INLEIDING...5 2.1. Onderzoeksvraagstellingen:...5 2.2. Leeswijzer...5

Nadere informatie

Een professionele cultuur als basis voor productiviteitsverbetering bij professionals

Een professionele cultuur als basis voor productiviteitsverbetering bij professionals ISSN 1568-9344 december 2005 jaargang 15 - Nummer 2 NIEUWSBRIEF van de ST-Groep en Panta Rhei Makkie Metsemakers, Pierre van Amelsvoort Een professionele cultuur als basis voor productiviteitsverbetering

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

WORKING APART TOGETHER

WORKING APART TOGETHER EEN ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING WORKING APART TOGETHER Marjan de Gier (307566) Ilja Helsdingen (306960) Erasmus Universisteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Bestuurskunde Begeleider: Dr.

Nadere informatie

Zelfsturende teams. Coert Visser en Alex Bunjes

Zelfsturende teams. Coert Visser en Alex Bunjes Zelfsturende teams Kluwer Handboek Methoden, technieken en analyses (1995). Coert Visser en Alex Bunjes Zelfsturende teams (ZST's) zijn populair en worden tegenwoordig op steeds grotere schaal toegepast.

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie