Schoolwerkplan Windekind BuBaO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolwerkplan Windekind BuBaO"

Transcriptie

1 Windekind vzw, centrum voor buitengewone zorg school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs type 4 voor kinderen met motorische problemen school voor buitengewoon lager onderwijs type 1 voor kinderen met een lichte algemene leervertraging, ev. in combinatie met autisme expertisecentrum voor GON- en ambulante begeleiding voor kinderen met motorische problemen en/of autisme in het gewoon onderwijs Schapenstraat Leuven - tel fax Schoolwerkplan Windekind BuBaO Het bespreekt het handelingsgericht werken op (het overkoepelend) niveau van de school en vermeldt afspraken/verwachtingen die daaruit voortvloeien voor het schoolteam. Meer info? bij je directie Daarnaast starten we dit schooljaar met een aanzet tot afdelingsplan. Bedoeling is dat daar specifieke werking/afspraken van een afdeling (opgebouwd oa vanuit het maandelijks overleg van het desbetreffend team) samen worden gebracht. Vooral omdat onze school met zoveel doelgroepen werkt, ervaren we dat dit nodig is omwille van de specifieke aanpak naar kinderen toe, omwille van de nood van medewerkers aan duidelijkheid. Meer info? bij je PeVe

2 Schoolwerkplan in wording Inhoud VOORWOORD... 3 I. Windekind, centrum voor buitengewone zorg: algemeen kader... 4 ONZE MISSIE... 4 voor welke kinderen/leerlingen dragen we zorg?... 4 HOE VINDEN WE EEN (buitengewoon) ANTWOORD op de zorgvragen?... 5 gelijkgerichte VISIE, PEDAGOGISCH PROJECT... 6 II.onze BuBaO-school SPECIFIEKE VISIETEKSTEN HANDELINGSGERICHT PLANMATIG WERKEN UITBOUW VAN KRACHTIGE LEEROMGEVING + OPBOUW van EXPERTISE ONZE SCHOOL als ORGANISATIE COMMUNICATIE: kennisgeving van afspraken BETROKKENHEID van OUDERS PROFILERING naar de buitenwereld EVALUATIE - ZELFREFLECTIE versie aug 2010 Pag 2/23

3 VOORWOORD Om op een planmatige en transparante wijze te werk te gaan bij het uitwerken van kwaliteitsvolle dienstverlening/onderwijs, hebben we ons gebaseerd op twee werken van Marc Van Gils (uitgegeven bij Garant): - planmatig werken in de school - handelingsplanning in het basisonderwijs In de voorbije 5 jaren hebben we 3 pedagogische studiedagen ingericht om deze manier van werken te leren kennen en stap voor stap te implementeren. Op niveau van, groepswerkplan en individueel handelingsplan werken we daardoor handelingsgericht in 5 fasen (beeldvorming doelen bepalen voorbereiden uitvoeren evalueren). Een school zoals elke organisatie kun je vergelijken met bouwen + eerst heb je een beeld nodig waar je naar toe wil (een visie / doelen) + dan ga je aan het bouwen niet alles ineens maar steeds opnieuw stap voor stap door verschillende vakjes (elementen) in rekening te brengen (structuur/ cultuur / overlegorganen/..) Dit proces is nooit af : het blijft een zoeken, reflecteren, een samen zoeken, een samen reflecteren Dank voor dit samen zoeken alleen ga je sneller samen kom je verder Zo werd Windekind een organisatie die reeds 50 jaar zijn waarde heeft Zo blijft windekind een organisatie die ook de komende jaren waardevol zal zijn voor kinderen die nood aan buitengewone zorg hebben en voor hun ouders Ik hoop dat het besef dat wij hieraan meewerken jullie en ook mij nog lang veel arbeidsvreugde mag geven. Griet Smeets, coördinerend directeur Windekind Leuven. versie aug 2010 Pag 3/23

4 I. Windekind, centrum voor buitengewone zorg: algemeen kader ONZE MISSIE Als het gewoon niet (meer) kan doen wij het buitengewoon Ons streefdoel is de totale ontplooiing van ieder kind, vertrekkend vanuit zijn talenten en mogelijkheden. Jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs, een goede opvoeding en begeleiding én op maximale ontplooiingskansen om nu en morgen gelukkig en tevreden én zo zelfstandig als mogelijk een eigen plaats in de maatschappij te realiseren. voor welke kinderen/leerlingen dragen we zorg? We richten ons op kinderen/jongeren woonachtig in de provincie Vlaams Brabant en omliggende gemeenten. Het centrum Windekind biedt een waaier van zorgvormen aan: I. als school voor buitengewoon onderwijs organiseren we buitengewoon basisen secundair onderwijs II. als expertisecentrum van buitengewoon onderwijs organiseren we GONbegleiding en ambulante begeleiding III. als instelling van welzijn organiseren we semi internaatswerking I. SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS: 1. een lagere school voor kinderen met een lichte algemene leervertraging (= BuBaO type 1) In onze type 1-afdeling gaat onze volle aandacht naar het kind met een lichte algemene leerachterstand tussen 6 en 13 jaar. Centraal in onze manier van werken staat het scheppen van een veilig en warm klimaat, een individueel gerichte aanpak (qua tempo en qua niveau), het belang van het functioneel leren en de ondersteuning door logo en psychomotoriek. In deze school is er ook een specifieke aanpak voor kinderen met autisme, NLD, Gilles de la Tourette, ADHD ea (en dit in combinatie met randnormale begaafdheid of algemene leervertraging). Deze kinderen maken deel uit van een gewone klasgroep in onze type 1-school MAAR krijgen extra ondersteuning, namelijk: extra individuele begeleiding en extra groepsgebonden activiteiten. 2. een kleuter- en lagere school voor kinderen met motorische problemen (= BuBaO type 4) In onze type 4 afdeling richten we ons tot kinderen met motorische problemen die binnen het gewoon onderwijs te weinig ontwikkelingskansen krijgen. Ook voor kinderen met CVI, dyspraxie, en andere psycho-neurologische problemen creëren we in deze afdeling een aangepaste leeromgeving. In onze kleuterschool zijn kinderen vanaf hun 2,5 jaar welkom. Tot (maximum) hun 8 ste jaar kunnen zij in de kleuterklassen blijven. Vanaf 6 jaar is er de lagere school waar zij tot (maximum) hun 14 de onderricht kunnen genieten. 3. secundair onderwijs voor jongeren met motorische problemen en specifieke onderwijsbehoeften (= BuSO, type 4 OV1) versie aug 2010 Pag 4/23

5 In onze BuSO-school bieden we een opleidingsvorm 1 aan. Dit wil zeggen dat ons secundair onderwijs is afgestemd op het geven van een voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermd leefmilieu. Dit doen we door middel van inhouden die inspelen op de specifieke mogelijkheden van de individuele leerling. Het BuSO richt zich daarbij op jongeren met een motorische en meervoudige handicap die tussen de 13 en 21 jaar zijn, met de mogelijkheid om na hun 21 ste de schoolloopbaan nog (maximaal) 2 jaar te verlengen. Het gaat in deze onderwijsvorm niet alleen om zoveel mogelijk te leren en te leren doen, maar ook om zoveel mogelijk het leven zelf in handen te nemen en zelf te organiseren. We helpen bij de persoonlijke toekomstplanning, dit met veel respect voor en gelovend in mogelijkheden en talenten, met extra aandacht voor de betrokkenheid op de maatschappij. II. EXPERTISECENTRUM VAN BUITENGEWOON ONDERWIJS We staan volledig achter het idee van inclusief onderwijs en willen dit ondersteunen. Daarom hebben we in het laatste decennium sterk werk gemaakt van de uitbouw van een nieuwe afdeling : het expertisecentrum. Vanuit dit centrum begeleiden we leerlingen in en scholen van gewoon onderwijs en dit op kleuter, lager, secundair en hoger niet-universitair niveau. Concreet bieden we onze begeleiding aan voor die problemen bij kinderen/jongeren die verband houden met domeinen waarin we vanuit ons type 1 en type 4 expertise (deskundigheid) hebben opgebouwd. 1.GONbegeleiding we organiseren GON-begeleiding (type 4 en type 7 autisme) voor kinderen en hun (gewone) school op kleuter, lager, secundair en hoger niveau in de provincie Vlaams Brabant en aangrenzende gemeenten. Deze GONbegeleiding kan maar starten mits een attest van een (daartoe) erkend centrum. Samen met de gewone school en met de ouders verkennen we elk jaar opnieuw de hulpvraag van kind en school.. De ondersteuning die we bieden aan leerling, ouders en (gewone) school, kan in functie van de hulpvraag- gegeven worden door een leerkracht, kinesist, logopedist of orthopedagoog van ons centrum. 2. ambulant team Via ons ambulant adviesteam willen we scholen en andere diensten in onze regio ondersteunen om zo hun draagkracht te vergroten naar kinderen/jongeren toe waarbij zij problemen ervaren binnen hun werking. We doen dit in de vorm van vraaggestuurde interventies door experts vanuit ons centrum. III. VANUIT WELZIJN: SEMI-INTERNAATSWERKING Vanuit Welzijn hebben we een erkenning voor het begeleiden van 20 schoolgaande kinderen/jongeren van 3 tot 21 jaar met een motorische of motorisch-meervoudige handicap, categorie B. Anders dan een internaat, houdt een semi internaat in dat er enkel begeleiding wordt georganiseerd tijdens de dag en dit alle dagen, uitgezonderd weekends en wettelijke feestdagen. De werking is verschillend naargelang het al dan niet een schooldag is: - op niet schooldagen biedt ons semi internaat leefgroepwerking en behandeling (kiné, logo, ergo) op maat aan. De semi internen zijn verdeeld in vier leefgroepen. - tijdens de schooldagen volgen de semi internen onderwijs. De opvoeders werken dan kindondersteunend in de klasgroepen. Voor voor- en naopvang kunnen de semi internen dan terecht in de leefgroepen. HOE VINDEN WE EEN (buitengewoon) ANTWOORD op de zorgvragen? Dit doen we - door te vertrekken vanuit de mogelijkheden van het kind en zijn natuurlijk milieu - door het scheppen van een warm pedagogisch klimaat - via ontwikkelingsgericht werken, een aangepast curriculum en een flexibele organisatie - met de hulp van een multidisciplinair team bestaande uit gespecialiseerde medewerkers: leerkrachten en opvoeders, therapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, arts. De verscheidenheid in deskundigheid bij onze medewerkers maakt het mogelijk om een sterk antwoord te vinden op (complexe) zorgvragen die leerlingen en ouders ons stellen. We zorgen voor opbouw van expertise door de coördinatie van dit alles in handen te geven van pedagogisch en paramedisch verantwoordelijken. (zie personeelsvergadering BuBaO mei 2007: het goede goed doen) versie aug 2010 Pag 5/23

6 Windekind wil bij dit alles een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. In ons centrum vormen kinderen/jongeren, ouders, leerkrachten, therapeuten, opvoedend, verzorgend en administratief personeel, directie en schoolbestuur één grote gemeenschap. Ieder lid van onze Windekind-gemeenschap is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het samenleven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ieder (leerling, ouder en medewerker) zich thuis voelt in de school én dat ieder kind/jongere er op weg gezet wordt om te ontwikkelen tot gelukkige en tevreden volwassenen.. gelijkgerichte VISIE, PEDAGOGISCH PROJECT Onze visie bestaat uit 3 elementen: 1. ons logo, niet zo maar een logo 2. onze visie op onderwijs als continuüm van zorg logo, niet zomaar een logo 3. de rode draad in onze functiebeschrijving 1. vertrekpunt is het kind en de manier waarop wij in Windekind kijken naar het kind. We hebben dit trachten uit te drukken in ons logo. ons symbool bestaat uit twee bomen waarvan de kruinen vingerafdrukken zijn: net als bomen helpen we onze kinderen groeien, soms wat sneller soms wat trager, - volgens eigen kunnen - zoals kronkels in een stam net als vingerafdrukken verwijzen naar de individualiteit, zo is ons doel een optimale zelfstandigheid en zelfrealisatie te ontwikkelen bij ieder kind opdat hij van daaruit volwaardig en op zijn eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving. net als een opgestoken duim, willen we je zeggen: je doet het goed! JIJ bent de moeite waard! Doe zo voort! In ons symbool zijn alle wortels met elkaar verankerd. Dit wijst op de samenhorigheid en op het kunnen rekenen op elkaar: kinderen, ouders, medewerkers, samen komen we er wel! De bomen worden ondersteund door het woord Windekind want alle medewerkers van Windekind willen hun steentje bijdragen om ieder kind een zo goed mogelijke ondersteuning te geven in zijn groeien. Op hen kan je rekenen! Als je valt, vangen ze je op. Wees dus niet bang als je valt: iedereen mag vallen we staan klaar om je op te vangen en helpen je door samen met jou weer naar omhoog te klimmen schooljaar versie aug 2010 Pag 6/23

7 omdat we stellen dat we vertrekken vanuit dat wat het kind goed kan, willen we opzoek gaan wat iets goed kunnen is en hoe je als leerkracht daar kan op inspelen. Cfr het thema van onze pedagogische studiedag: meervoudige intelligentie Meer info over deze dag vind je de map nascholingsplan (SWP-kast) 2. onze visie op onderwijs : gewoon en buitengewoon zijn geen twee verschillende systemen : zij bouwen samen een onderwijs continuüm uit. De centrale vraag is: welke zorg heeft dit kind op dit ogenblik nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Hoe groter de nood aan zorg hoe meer het kind nood heeft aan ondersteuningsvormen hoe groter de nood aan ondersteuning hoe meer het kind zich naar rechts in het continuüm gaat begeven om zo te krijgen wat hij op dat ogenblik nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Hoe kleiner de nood aan ondersteuning, hoe meer naar links die ondersteuning te vinden zal zijn. Individuele nood aan zorg GOK BLIO AN BPT Gewoon Onderwijs Zorg attest GON Buitengewoon Onderwijs + Paramedici Differentiëring: 1. aanpak 2. inhoud 3. evaluatie Individualisering Niet alleen in het onderwijslandschap, ook in onze scholen werken we met een continuüm van zorg. uitbouw van continuüm van zorg door gradatie in zorg STAP 1 Een continuüm van zorg start bij adequate didactiek + goed pedagogisch klimaat: PEDAGOGISCH KLIMAAT (met aandacht voor de totale persoon via aandacht voor alle ontwikkelingsdomeinen) (a) sfeer in klas, school, positief houden (b) warme structuur ADEQUATE DIDACTIEK: (a) opbouw van leerlijnen/leerafspraken voor de verschillende vakken (b) mét continuïteit over de jaren heen versie aug 2010 Pag 7/23

8 Via het groepswerkplan, dat twee maal per jaar wordt opgesteld en geëvalueerd, wordt dit verduidelijkt voor elke klasgroep, elk jaar opnieuw. STAP 2 Als basisdidactiek en pedagogisch klimaat geen oplossing biedt (als er dus een aantal ontwikkelingsdomeinen zijn, waar het kind geen goed antwoord krijgt vanuit het groepswerkplan), wordt er verder gewerkt op het niveau van het individueel handelingsplan. In deze fase werkt men volgens een systematiek: (a) in signaleren, analyseren en interveniëren Vb : leerlingvolgsysteem / observatie van sociaal emotionele / (b) handelingsgerichte diagnostiek (ism CLB)= gericht op concreet probleemoplossend gedrag in klas, therapie, (c) consultatieve begeleiding (uitleg zie verder) (d) systematische handelingsplanning (IHP - individueel handelingsplan) STAP 3 Bij de uitbouw van zorg (of het n u gaat om schools aanbod dan wel aanpak van leren en gedrag), kunnen we spreken van een continuüm van zorg, maw de zorg die onze school aanbiedt naar de individuele leerling wordt specifieker en groter in functie van zijn nood: : (a) groepsgericht individueel (b) preventie is belangrijk maar tegelijkertijd ook o remediëren, compenseren en dispenseren o specifiek curriculum o specifiek curriculum + bijkomende inspanning wb (para)medische zorg Wat in de klas bij gewone leerkracht kan gebeuren, moet daar gebeuren MAAR zo nodig: stapje verder gaan (c) waar kan klasinterne begeleiding zo nodig klasexterne begeleiding (als individuele therapie, autibegeleiding, ) 3. de rode draad in onze taakopvatting In onze rode draad vind je de principes van ons pedagogisch handelen terug. We baseren ons in ons werken op de principes van handelingsgericht werken (NoellePameijer): DE RODE DRAAD in onze taakopvatting Werken in Windekind vraagt van iedere medewerker een respectvolle houding tav het kind, zijn ouders én alle teamleden. Een sterke gedrevenheid om mensen te laten voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn én het christelijk geloof in de groeimogelijkheden vormen de basis van dit respect. In een constructief samenwerkingsverband met alle teamleden, willen we het kind/de jongere stimuleren tot een maximaal ontplooien van - enerzijds het welbevinden, een positief en realistisch zelfbeeld, sociale competenties en zelfstandigheid - anderzijds zijn kennen en kunnen Op die manier willen we het kind/de jongere (ism zijn ouders) helpen om zijn eigen plaats te vinden in de maatschappij. We vertrekken van wat het kind/de jongere goed kan en stellen zijn onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften centraal: wat heeft dit kind/deze jongere nodig? De interacties van het kind/de jongere met ieder van de medewerkers zijn daarbij van het grootste belang. Ten aanzien van de ouders, stellen wij als school het gemeenschappelijk belang centraal: samen streven naar het goede voor jullie kind, onze leerling. Vanuit een creatieve basishouding, persoonlijke groei en groeiende vakkundigheid vertrekt elke medewerker om telkens opnieuw doelgericht en haalbaar te werken met handelingsplanning en ontwikkelingsdoelen. Dit doen we op een systematische en transparante manier, zowel op niveau van het kind/de jongere, als op groeps- en schoolniveau. versie aug 2010 Pag 8/23

9 II.onze BuBaO-school 1. SPECIFIEKE VISIETEKSTEN Wat betreft schoolvisie sluit onze school zich volledig aan bij het pedagogisch project van Windekind vzw. (zoals hierboven beschreven). Van daaruit hebben we een aantal specifieke visieteksten opgesteld, in functie van de eigenheid van bepaalde leerlinggroepen en/in functie van bepaalde ondersteuningsvormen die we opnemen. Deze specifieke visieteksten vind je in onze SWP-kast (=kast die zich bevindt in de gang van C/D, O naast het vergaderlokaal) Zo ontwikkelden we - een visie op het werken met kinderen met ernstig meervoudige problematiek : we werken hier met de methodiek van Vlaskamp. In het leerweg 3 plan wordt dit verder geduid. - een visie op het samenwerken met ouders en de plaats daarin van de contactpersoon in onze school : dit brachten we samen in het GOK-plan - een visie op het uitbouwen van een autivriendelijke school : in de map autiwerking - een visie op de rol van de paramedici in onze school zie brochure met (a) paramedische zorg in Windekind (b) visietekst psychomotoriek in type 4 BuBaO (c) visietekst logopedie in type 4 BuBaO (d) visietekst kinesitherapie in type 4 BuBaO Daarnaast zijn er 2 uitgaven van het VVKBuO: - om ons beter zicht te geven op het type 1 kind : curriculum type 1 - om ons beter zich te geven op het type 4 kind: profilering voor leerlingen met lichamelijke beperking De school heeft als eerste verantwoordelijkheid het zorgen voor hulp. BASISIDEE: zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is integraal deel van de taak van elk teamlid (niet alleen van leerkracht, therapeut, ) en ook als anderen (externen) betrokken worden, behoudt de school haar verantwoordelijkheid. COORDINATIE is hierbij essentieel. + de diverse verantwoordelijkheden moeten gecoördineerd vorm krijgen + die coördinatiebevoegdheid moet gecommuniceerd worden versie aug 2010 Pag 9/23

10 problemen van leerling = afstemmingsproblemen VRAAG: Hoe kan ons onderwijs aangepast worden aan de noden van dit kind? VRAAG: Hoe gaan we samen met de ouders van dit kind op weg? Schooljaar : Vorig schooljaar zijn we gestart met een werkgroep zorg voor gedrag in type 1. Dit schooljaar werkt deze groep verder onder de naam zonne groep. Daarnaast is er voor 9u een zonne leerkracht aan het werk. In onze SWP kast vind je nu reeds een aanzet tot visie over welbevinden en zorg voor gedrag bij het type 1 kind, en over de rol van de zonneleerkracht. Naast dit SWP, zetten de PeVe s de eerste stappen in het uitschrijven van een afdelingsplan voor hun afdeling. Hierin beschrijft men specifieke visie, handboeken, evaluatiepraktijk, voor/in de desbetreffende afdeling. Voor onze school en concreet voor dit schooljaar gaat het dan om : afdeling type 1 / afdeling leerweg / afdeling startklassen en schakel 2 / afdeling leerweg 3 en kikkerklas. Dit is ook de onderverdeling van de maandelijkse teams. 2. HANDELINGSGERICHT PLANMATIG WERKEN Bij ons staat het handelingsgericht planmatig werken centraal. Hiervoor baseren we ons op de visie van Marc V. Gils. Op schoolniveau, klasniveau en kindniveau vertrekken we steeds van een beeldvorming, om van daaruit doelen vast te leggen, middelen uit te kiezen / voor te bereiden en om na een periode van uitvoeren, van doen, de laatste fase van de cyclus in te richten namelijk de evaluatie. Van daaruit gaan we dan weer opnieuw de cyclus van handelingsgericht werken aanvatten. Schoolniveau Ieder kind kan leren maar de weg die we moeten gaan om tot harmonische ontplooiing van zijn mogelijkheden te komen kan soms erg verschillen. Daarom hebben we in onze type 4 school, waar die nood het sterkst aanwezig is omwille van de grote verschillen in leermogelijkheden bij de leerlingen, verschillende leerwegen uitgebouwd. Je vindt meer info over de leerwegen in onze schoolinfo pag Op elke klasdeur van type 4 vind je het schema met de leerwegen en zie je ook de plaats van die bepaalde klas in dat kader. versie aug 2010 Pag 10/23

11 In functie van de zorgvragen van de leerlingen, kunnen zich elk jaar aanpassingen voordoen op schoolniveau in de indeling van de klassen Schooljaar : in type 4 starten we met schakelklassen kinderen die nood hebben aan programma-onderdelen van twee leerwegen zitten dit schooljaar samen in de schakelklas. Schakelklas 1 is daarbij een schakel tussen leerweg 1 en 2, schakelklas 2 tussen leerweg 2 en 3. overleggroepen spelen ook op dit niveau een essentiële rol. Zij werken volgens de 5 fasen van het planmatig (handelingsgericht) werken: beeldvorming (waar staan we nu?) / doelen selecteren (waar willen we naar toe?) / voorbereiden (verantwoordelijken aanduiden voor en uitwerking) / uitvoeren / evalueren (door bevragingen/swot analyse/ ) + stuurgroep: denkgroep die zich bezig houdt met de vraag: hoe moet Windekind zich profileren, uitbouwen om antwoord te kunnen bieden op de vragen die vanuit onze maatschappij naar ons centrum toekomen en om te handelen in de lijn van ons pedagogisch project. De werking in elke subafdeling wordt hier ook doorgelicht + reflectiegroep - stuurgroep: na een vergadering van de stuurgroep wordt met VCLB, beleidsmedewerkers en maatschappelijk werkers besproken wat er aan bod kwam in de stuurgroep en wordt er gepeild naar hun bedenkingen hieromtrent. + klassendirecties: 6 leerkrachten als vertegenwoordigers vanuit elke subafdeling van BuBaO komen om de 14 dagen samen met directie om op organisatorische en inhoudelijke aspecten concrete antwoorden te zoeken die haalbaar zijn voor de hele school en goed zijn voor specifieke afdeling in het bijzonder + personeelsvergadering in 3 de trimester waar directie met de medewerkers toekomstplannen vorm geeft en vooral ook de voorbije werking evalueert Ook de verschillende participatie-organen (LOC/CPB/schoolraad) alsook de oudervereniging hebben een rol op dit schoolniveau. Schooljaar : Net zoals vorig schooljaar nemen we 6 uren uit het lestijden pakket om de functie van klassendirectie te organiseren. Op die manier is er een vertegenwoordiger vanuit onderbouw en vanuit bovenbouw van type 1, vanuit elk van de 3 leerwegen uit type 4 en vanuit het kleuteronderwijs; Groepsniveau Op niveau van de groep staat het werken met groepswerkplannen centraal. Met de acht ontwikkelingsdomeinen als invalshoek wordt het GWP (groepswerkplan) en later ook het IHP (individueel handelingsplan) opgesteld.; hierbij volgen we telkens de procesmatige benadering : + beeldvorming + evaluatie + doelen versie aug 2010 Pag 11/23

12 uitwerking voorbereiding De voorbije jaren hebben we, via pedagogische studiedagen, ons een systeem eigen gemaakt om voor elk van die ontwikkelingsdomein aan beeldvorming en aan doelenselectie te doen. De beeldvorming vertrekt van het functioneren van elk individueel kind in die klasgroep. Op basis van het globaal beeld gaat men dan ontwikkelingsdoelen selecteren. Sinds 3 jaar werken we mij. Hierdoor zijn de gegevens van groep en kind voor alle betrokkenen medewerkers ter beschikking. Voor de leerlingen uit leerweg 3 is het werken met de acht ontwikkelingsdomeinen niet aangewezen. We gingen op zoek naar een meer aangepaste methodiek. Daar werkt men met de methodiek van Vlaskamp en werkt men vooral op niveau van het individuele kind. Schooljaar Omdat de Vlaskamp methodiek een intens overleg vraagt en regelmatige opvolging met het team dat rond het kind werkt, hebben we 2 uur ambulante leerkracht ingericht voor deze afdeling. Op momenten van besprekingen kan zij, die ondertussen een vertrouwde persoon is geworden voor de leerlingen, de juf vervangen die naar het overleg is. Groepswerkplannen worden in onze school 2x jaar opgesteld: in oktober en bij de start van de 2 de semester. Omwille van de meerwaarde van een multidisciplinair overleg hiervoor, worden de therapeuten betrokken bij het opstellen ervan. Kindniveau. Bij het opstellen van het groepswerkplan en meer nog bij het uitvoeren ervan, stelt men vaak vast dat een individueel kind niet voor alle ontwikkelingsdomeinen voldoende aan zijn trekken komt via de selectie van doelen, die men in het groepswerkplan maakte. Het individueel handelingsplan(ihp) is dan een moment van overleg waarop men, ook hier weer in een multidisciplinair team, antwoord zoekt op die extra noden van het kind. Ook hier gaat men de acht ontwikkelingsdomeinen als invalshoek gebruiken, ook hier werkt men volgens de 5 fasen van planmatig werken. IHP en GWP samen vormen zo het orthopedagogisch handelingsplan (OHP) dat we opstellen voor het kind. Bij dit alles is er een grote nood aan (interdisciplinaire) samenwerking, waarbij we vetrekken van de evenwaardigheid van elke partner. Hierbij zijn er 2 essentiële componenten te onderscheiden: 1. het participatief model = ik zie dit als waardevol hoe zie jij dat te integreren in de klas? maw gebruik van consultatieve begeleiding integreren in klascommunicatie 2. professionele communicatie Kenmerken: (a) door systematiek en structuur aan te brengen in de communicatie (b) oplossingsgericht: wat kunnen we eraan doen? Voorbeeld: hoe maken we dagschema? / hoe kunnen we ons aanbod wijzigen zodat gedrag van kind (c) wijzigt? /. Empathie zowel in verslaggeving als in bespreking hoe zou ik willen dat erover gepraat zou worden als het over mijn kind ging? versie aug 2010 Pag 12/23

13 We werken samen met het VCLB van Leuven. Hun ankerfiguur vormt samen met de PeVe en de maatschappelijk werker (contactpersoon) het zorgteam, dat op regelmatige basis overleg heeft over de kinderen, hun welbevinden en hun ontwikkeling. 3. UITBOUW VAN KRACHTIGE LEEROMGEVING + OPBOUW van EXPERTISE In onze school hebben we de laatste jaren sterk geïnvesteerd in het planmatig ontwikkelen van een krachtig en harmonisch leeraanbod. Om ervoor te zorgen dat het aanbod binnen bepaald leerdomein, sterk is gaan we in 3 fasen te werk en ook deze fasen herhalen zich over de jaren heen: I. Verkenningsfase: verkenners Op vraag van de school of vanuit eigen interesse, volgt men bijscholingen, werkgroepen, om zich zo een beeld te vormen van mogelijkheden om een bepaald ontwikkelingsdomein uit te bouwen II. Uitwerkingsfase: uitwerkers Eens we de mogelijkheden kennen, krijgt een medewerker de taak (meestal wordt hij hiervoor gedurende 1 tot 3 schooljaren een uur vrij gemaakt) om voor dit onderdeel leerafspraken/leerlingvolgsysteem te ontwikkelen. Hij werkt een visie uit, vertrekt van wat er in de school reeds gebeurt voor dit domein en zoekt naar leerafspraken, materialen, Kortom hij bouwt aan een houvast voor de leerkrachten op niveau van dat ontwikkelingsdomein en tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat er zo verticale en horizontale samenhang komt in het leeraanbod. Hiervoor doet de medewerker beroep op zijn collega s en informeert hij regelmatig de collega s over de stand van zaken. Op dat ogenblik verzamelt hij de materialen die hij hierbij ontwikkelt in de kast ontwikkelingsdomeinen die zich bevindt in de traphall van C/D, 0. Het ontwikkelingsdomein socio-emotionele ontwikkeling vinden we de basis van alle werken met onze kinderen. Het resultaat van het uitwerken van dit domein hebben we daarom een centrale plaats gegeven nl in het onthaal (lokaal C/D 0.16) Dit uitwerken van materialen, leerafspraken, leerlingvolgsystemen past volledig in de 3 de fase van handelingsgericht werken nl voorbereiden, maar start vanuit beeldvorming (wat gebeurt op dit ogenblik in de verschillende klassen? hoe gaat men nu te werk?) en doelen (waar willen we naar toe?) en eindigt met het evalueren door leerkrachten die ermee aan de slag gaan. III. Opvolgingsfase: up-to-daters Na de uitwerking krijgt een medewerker de taak, via de schoolopdracht, dit domein verder op te volgen en wordt hij de verantwoordelijke voor dit ontwikkelingsdomein waar andere medewerkers bij terecht kunnen met vragen. Zodra hij aangeeft dat er nieuwe verkenning/uitwerking nodig is voor dat domein of voor bepaalde onderdelen ervan, geeft hij dit door en kan mogelijks de cyclus opnieuw gestart. Daarnaast zijn er ook nog een aantal domeinoverschrijdende thema s die in elk ontwikkelingsdomein aan bod komen. Op dit ogenblik onderscheiden we zo - ICT - Gezondheidsbeleid - Functioneel leren versie aug 2010 Pag 13/23

14 Ook voor deze thema s denken we op dezelfde manier te werk te kunnen gaan. Schooljaar : Hieronder vind je het schema waarin duidelijk wordt, in welke fase elk ontwikkelingsdomein op dit ogenblik staat. Ontwikkelingsdomein Verkenningsfase Uitwerkingsfase opvolgingsfase Godsdienst Via : bijscholing / bezoeken/ volgen projecten/ Via BPT uren Marnic Via schoolopdracht Leren leren Sociale en emotionele opvoeding 10-11: AGENDA gebruik + leerafspraken (ortho) + visie (Hilde vd) PAD introductie + WG RSV PAD methode: Heidi + visie/ leerafspraken RSV: Sofie + zonneleerkracht: PeterT+Hilde vd Sept 2010: uitschrijven lijnen schrijfmotoriek type 1 Bewegingsopvoeding + motorische ontwikkeling Muzische vorming afgewerkt afgewerkt 09-10/10-11 Taal en communicatie afgewerkt afgewerkt 09-10/10-11: coördinatie taaloverschrijdend : (logot1/ward T4) Wereldoriëntatie en maatschappelijke vorming technologie afgewerkt Technologie technologie : Kevin + omgevingsboek + cultuur :AnneP : start met (leerafspraken vastgelegd via de) methode Open Wereld Wiskundige vaardig -heid afgewerkt afgewerkt : via opleid rekencoach (ElsS) Functioneel leren(voor alle ontwikkelingsdomeinen) ICT 09-10: Nele OdB + Tine C 10-11: + T1: met diocees (Nele) + T4: : met verbond (KatrienD) opgevolgd door ICT coördinator + therapeuten ICT in T1+T4 : PetraH+ElsS Gezondheidsbeleid Via CPB / klassendirecties/projecten Schooljaar In onze SWP-kast bij nascholing vind je welk leertraject ivm functioneel leren we de volgende jaren zullen doorlopen. Dit traject vertrekt vanuit dezelfde visie voor type 1 en 4, maar de uitwerking zal doelgroep specifiek gebeuren op niveau van diocees, resp. verbond. + omdat in het functioneel leren de mediatie centraal staat, gaat er dit schooljaar een pedagogische studiedag aan Feuerstein gewijd worden. Meer info in de map nascholing en via de nieuwsbrief + vanuit beeldvorming (quick scan 3 de trim ) hebben we prioriteiten bepaald waaraan dit schooljaar gewerkt wordt: fitheid / drink water / fruit / bewegen We besteden veel aandacht aan het goed beheren van materialen. versie aug 2010 Pag 14/23

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De sleutel voor gelijke

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs

o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs Inhoudsopgave vervolg inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2. De school pag 02: Situering van de school pag 02: Cluster Noord 3. Ons onderwijs pag

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie