Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport."

Transcriptie

1

2 VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen in goede conditie te zijn, om dek, mast en zeilen te kunnen dragen. Zo is het ook met de zorgvisie van Maeykehiem. De zorgvisie is een beschrijving van een aantal bassale uitgangspunten met betrekking tot ons handelen als zorg- en dienstverleners en geeft richting aan het te voeren beleid. De eerste zorgvisie werd in 1996 vastgesteld. Deze lijvige notitie heeft aan waarde niet ingeboet maar is toe aan een grondige herziening. Opvattingen veranderen, evenals posities, bijvoorbeeld die van cliënten en naastbetrokkenen, maar ook Maeykehiem als organisatie. De herziening van de thans voorliggende zorgvisie past in het cyclisch proces van actualiseren van de uitgangspunten. Deze visie wordt beschreven vanuit het perspectief, vanuit de missie, de cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, organisatie en samenwerking. Dit zal leiden tot nadere aanpassing van het huidige beleidsplan, waarin de visie verder concreet wordt uitgewerkt. We hebben getracht de leesbaarheid van de zorgvisie te vergroten, en de vorm waarvoor gekozen is moet de inhoud toegankelijk maken. De teksten in de linkerkolommen, die door de tekst heen gebruikt zijn, bevatten teksten uit het huidige beleidsplan. Van de zorgvisie is ook een speciale versie voor cliënten.

3 MISSIE Maeykehiem levert zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap in de provincie Friesland en de Zuidwesthoek van Friesland in het bijzonder. Maeykehiem levert de zorg tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten en werkt daarbij aan een actieve deelname aan de samenleving, dorp of regio. Maeykehiem is een organisatie die open staat voor nieuwe ontwikkelingen, inzichten en vragen van cliënten. Maeykehiem levert zorg en dienstverlening aan cliënten, zodanig dat zij kunnen rekenen op een passend antwoord. Onze missie is visueel gemaakt in het logo van Maeykehiem. aan mensen met een verstandelijke handicap maeykehiem zorg en dienstverlening Op de achtergrond ziet u een blauwe vlek. Deze vlek staat voor de samenleving waar Maeykehiem deel van uitmaakt. De sterachtige figuur staat voor de activiteiten die Maeykehiem onderneemt waardoor we (steeds meer) gaan functioneren in de samenleving. De sterfiguur staat open, waarmee we willen aangeven een organisatie te zijn die open staat voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Ook geeft de kom-vorm aan dat Maeykehiem beschutting wil bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het briefhoofd Zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap geeft aan dat Maeykehiem meer is dan een tehuis, zoals dat vroeger het geval was. We verlenen naast zorg ook diensten. Wij denken dan aan de dienstverlening in de thuiszorg en de dagbesteding.

4 CLIËNTEN Maeykehiem richt zich op de doelgroep: mensen met een verstandelijke handicap. Zij kunnen op vraaggestuurde wijze zorg en ondersteuning vragen, op een wijze en plaats binnen de samenleving die zo gewoon mogelijk is, zodat zij een volwaardig bestaan kunnen leiden. Mensen met een handicap zijn burgers met rechten en plichten. Ze maken keuzes en beslissen zelf, daarbij ondersteund door ouders en naastbetrokkenen. Medezeggenschap in het beleid maakt hier onderdeel van uit. Maeykehiem wil zich verder ontwikkelen als een klantgerichte organisatie. De wensen van de bewoner/cliënt staan centraal en vormen een uitgangspunt waar wij onze zorg en dienstverlening op afstemmen. Volwaardige burgers Mensen met een verstandelijke handicap zijn in de eerste plaats gewone, volwaardige burgers. Burgers met dezelfde rechten en plichten, vragen en wensen als iedereen. Zij willen, net als wij, zoveel mogelijk zeggenschap over de inrichting van hun leven. Door hun verstandelijke handicap hebben zij hier hulp bij nodig. Deze behoefte aan hulp wil Maeykehiem vertalen in een gevarieerd pakket van ondersteuningsmogelijkheden. Kwaliteit van bestaan Ondersteuning is gericht op het realiseren van een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan. De mate van tevredenheid van cliënten is hierin mede richtinggevend. Dit betekent dat ten aanzien van wonen, dagbesteding en vrije tijd voor cliënten keuzemogelijkheden aanwezig moeten zijn, binnen de gegeven kaders. Dit kunnen zijn maatschappelijke opvattingen, financiële mogelijkheden en wet- en regelgeving in brede zin. Het handelen van medewerkers/vrijwilligers wordt bepaald vanuit de gedachte dat er een zorgrelatie wordt opgebouwd tussen de cliënt en medewerker. Vraaggestuurde zorg Cliënten moeten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen op alle levensgebieden. Deze ontwikkeling willen wij op een zo normaal mogelijke manier vorm geven, sommige cliënten vragen echter om speciale zorg. Een uitgangspunt is dan ook normaal als het kan en speciaal wanneer het nodig is. De vraag van de cliënt is sturend voor de zorg die wij op een professionele manier inhoud willen geven. Continuïteit vinden wij van essentieel belang en iedere cliënt heeft een eigen zorg- en dagbestedingscoördinator die de zorg coördineert en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorg. De cliënt stuurt dit cyclische proces van zorgplanning aan door middel van goed overleg waarin de geboden zorg wordt besproken, geëvalueerd Voor de levenskwaliteit van en bijgesteld met voor de cliënt belangrijke personen en de bewoners is inclusie en professionals. De functies die Maeykehiem biedt het hebben van een gezond zijn een afspiegeling van de vragen van de cliënten. sociaal netwerk van groot belang. Het streven naar Deelname aan de sociale integratie is mede samenleving gericht op de fysieke integratie en op de wederzijdse participatie van de bewoners en de mensen in de omgeving.

5 Ieder mens kan als persoon niet los gezien worden van zijn omgeving. Wij stellen cliënten in de gelegenheid om een sociaal netwerk op te bouwen en te kunnen integreren in de maatschappij. Vanuit deze gedachte richten wij ons op de directe omgeving als het gaat om het ondernemen van activiteiten, het gebruik maken van faciliteiten en het stimuleren van contacten in de directe omgeving van Maeykehiem. NAASTBETROKKENEN * De positie en rol van naastbetrokkenen is aan het veranderen. Maeykehiem vindt dit veranderingsproces van essentieel belang voor de toekomst van zorg- en dienst-verlening. Bewustwording van ouders en medewerkers is een voorwaarde voor dit veranderingsproces. * Met naastbetrokkenen worden bedoeld ouders, gezin, familie en / of wettelijk vertegenwoordiger. Ouders....belangrijke personen Ouders zijn belangrijke personen in ieders leven. Ook in het leven van mensen met een handicap is dit niet anders. Normaliter komt er een eind aan de zorg- en opvoedingsrelatie tussen ouders en hun zoon of dochter als die volwassen is. Bij mensen met een verstandelijke handicap eindigt deze relatie meestal niet. Ouders en naastbetrokkenen blijven nauw betrokken bij het leven van hun gehandicapt kind, juist vanwege de blijvende vraag om zorg en ondersteuning. De aard van deze betrokkenheid zal in elke relatie tussen ouders en kind verschillend zijn, afhankelijk van factoren als cultuur, visie op handicap en morele standaards. Primaire verantwoordelijkheid De visie van Maeykehiem op naastbetrokkenen in relatie tot hun kind * is dat zij primair verantwoordelijk zijn en blijven voor de zorg van hun kind. Daar waar zij voor aanvullende zorg voor hun kind kiezen zal de verantwoordelijkheid van de zorg niet overgenomen worden door de zorgverlener. Integendeel, de zorgverlener zal die zorg bieden die door de cliënt (daarbij meestal ondersteund door zijn naastbetrokkenen) van de zorgaanbieder gevraagd wordt. * Waar hier het woord kind gebruikt wordt kan ook gelezen worden broer, zus of anderen met een directe relatie met deze persoon. De zorg door Maeykehiem is aanvullend en niet vervangend voor de zorg door naastbetrokkenen. Maeykehiem vormt zich een goed beeld van de eigen mogelijkheden van de naastbetrokkenen en de cliënt. Aansturing door naastbetrokkenen Maeykehiem stelt daarbij de cliënt centraal en wil behulpzaam zijn om samen met cliënt en zijn naastbetrokkenen op zoek te gaan naar de hulp- of ondersteuningsvraag. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de gewenste zorg- en ondersteuning en op welke wijze deze aangeboden wordt. Op deze wijze kunnen naastbetrokkenen de zorgaanbieder aansturen. De zorgaanbieder heeft daarin zijn professionele verantwoordelijkheid, maar naastbetrokkenen zien er op toe dat vanuit hun verantwoordelijkheid voor hun kind, deze zorg op de juiste wijze, volgens afspraak en naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Een zeer belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit proces is de samenwerking tussen naastbetrokkenen en de zorgverleners. Deze samenwerking kenmerkt zich door regelmatig contact, overleg, betrokkenheid en wederzijds respect. Op collectief niveau vindt aansturing plaats door de cliëntenraad. Sociale netwerk Daar waar professionele hulpverleners dikwijls komen en gaan zijn naastbetrokkenen constante, blijvende personen in het leven van cliënten. Naastbetrokkenen zijn daarom ook goed in staat om in het sociale netwerk van de cliënt een wezenlijke rol te spelen, waardoor hij of zij beter geaccepteerd wordt en aan sociaal/maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Op deze wijze vormen naastbetrokkenen een schakel tussen de instelling en de sociale omgeving. Verandering van zorgcultuur

6 Doordat de zorgverlener zich meer moet laten leiden door de zorgvrager, betekent dit voor beide een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was: de zorgverlener dient zich meer terughoudend op te stellen en is bereid om aangestuurd te worden en de naastbetrokkene zal omgekeerd een pro-actieve rol moeten gaan vervullen om de zorgverlener aan te sturen. Op deze wijze dragen naastbetrokkenen en zorgverleners bij aan de zorgcultuur, waarbij minder het accent komt te liggen op de (on- ) mogelijkheden van de organisatie, en meer op het verbeteren van het zorgproces ten dienste van de cliënt. MEDEWERKERS Maeykehiem zal vanuit haar visie er alles aandoen een optimaal personeelsbeleid te voeren. Gebieden waarop dit gebeurt zijn: werving en selectie, scholingsbeleid, ziekteverzuim, functioneringsgesprekken, loopbaanbeleid en ARBO. Bij de rol en positie van medewerkers zijn verder drie aspecten te onderscheiden, namelijk professionaliteit, betrokkenheid, en attitude. Een bijzondere medewerker is de vrijwilliger. Professionaliteit Alle medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie, waarmee haar centrale doelstelling (zorg- en dienstverlening) gerealiseerd kan worden. Maeykehiem heeft er daarom alle belang bij om goede medewerkers te hebben. Dit vraagt specifieke aandacht voor werving en selectie, maar ook daarna zorg voor begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering, opdat medewerkers goed in staat zijn en blijven hun taak uit te voeren. Uitgangspunten elders in deze zorgvisie beschreven zijn leidraad voor denken en handelen van medewerkers. Zoals: de vraag van de cliënt staat centraal, waardoor medewerkers zich laten aansturen. Dit vraagt bewusthandeling, vakmanschap en professioneel handelen van de medewerker. Maeykehiem vindt het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven. Maeykehiem stelt zich ten doel een plezierig en optimaal werkklimaat te bieden. Waar nodig biedt Maeykehiem scholing en training, zodat medewerkers de bewoners/ cliënten zo goed mogelijk kunnen begeleiden en/of verzorgen. Betrokkenheid Betrokkenheid van medewerkers veronderstelt werken in het belang van de cliënt en zijn naastbetrokkene. Het bewustzijn primair werkzaam te zijn voor de cliënt en op zoek te gaan naar samenwerking met ouders en naastbetrokkene speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast is het van belang dat medewerkers betrokken zijn bij de organisatie en dat het gevoel aanwezig is een onderdeel van dit geheel te zijn. Anderzijds biedt de organisatie randvoorwaarden die dienen om de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie te vergroten, door o.a. goede communicatie en (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kennen de inhoud van de zorgvisie, deze kennis geeft richting aan hun denken en handelen. Attitude Betutteling past niet in onze zorgvisie. Waar mogelijk maken we gebruik van gewone voorzieningen; alleen als het nodig is nemen we bijzondere maatregelen of maken we bijzondere voorzieningen.

7 Van alle medewerkers wordt een correcte houding en bejegening verwacht, zowel naar cliënten, ouders/naastbetrokkenen, vrijwilligers, maar ook naar elkaar als collega s. Dat betekent dat medewerkers een klantgerichte houding hebben en die verder ontwikkelen. Vrijwilligers Een bijzondere plaats nemen de vrijwilligers in. Zij zijn geen medewerkers in de primaire betekenis, maar wel mensen die in de zorg- en dienstverlening een bijzonder belangrijke plaats innemen. Zij maken het mogelijk om ontbrekende zorg te kunnen bieden in de vorm van extra persoonlijke aandacht en ondersteuning bij (vaak vrijetijds) activiteiten. Zij vormen mede een schakel naar de samenleving. ORGANISATIE EN SAMENWERKING Goede zorg- en dienstverlening vraagt om een adequate en transparante organisatie, waarin de diverse onderdelen efficiënt samenwerken. Eigen zelfstandigheid van Maeykehiem en samenwerking met andere zorgaanbieders gaan goed samen. Goede samenwerking met externe koepels, diensten en instanties wordt zeer belangrijk gevonden. Maeykehiem wil toegankelijk en bereikbaar zijn en richt zich op mogelijkheden tot spreiding in ieder geval in de Zuidwesthoek van Friesland. Doelstelling De organisatie Maeykehiem heeft als belangrijkste doelstelling het bieden van zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Die zorg en dienstverlening moet voldoen aan de vragen van onze cliënten. Dat vraagt om zorgverlening die vernieuwend van karakter is en moet leiden tot verbeteringen. Daartoe wordt creativiteit van ons gevraagd. We gaan er vanuit dat we allereerst gebruik maken van de gewone, reeds bestaande voorzieningen in de omgeving. Pas als het echt niet anders kan, treffen we bijzondere maatregelen of voorzieningen. De grenzen aan vraaggestuurde zorg worden bepaald door verschillende factoren, zoals wet- en regelgeving, financiële middelen en maatschappelijke opvattingen. Maeykehiem ontwikkelt beleid voor een goede uitwisseling van informatie binnen en buiten de organisatie, waarbij Maeykehiem een duidelijk herkenbaar gezicht heeft. Zelfstandigheid Binnen Maeykehiem bestaat er grote consensus over de wijze waarop we ons als organisatie verder willen ontwikkelen. Deze ontwikkeling betreft zowel de (zorg)inhoudelijke kant (groei in kwaliteit en professionaliteit) als de organisatorische kant (groei in omvang). Wat dit laatste betreft is de intentie om deze groei gestaag te laten verlopen. We willen een kleine tot middelgrote organisatie blijven, omdat we van mening zijn dat de omvang van de organisatie optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Er zijn voldoende aanwijzingen dat we als zelfstandige organisatie succesvol kunnen blijven. We richten ons daarbij vooral op onze regio; namelijk Zuidwest Friesland. Samenwerking en ontwikkeling Al deze componenten, innovatie, financiële mogelijkheden, gebruik willen maken van bestaande voorzieningen en de wens zelfstandig te blijven vragen van Maeykehiem een grote mate van bereidheid tot samenwerking met anderen. Dit kunnen zijn; collega-instellingen, gemeentes, woningbouw coöperaties, bedrijven, etc. Anderen zijn bereid tot samenwerking als de organisatie heldere informatie geeft over wat we willen, de kosten inzichtelijk maakt en zelf een duidelijk eigen gezicht en geluid heeft.

8 De zorg- en dienstverlening die Maeykehiem biedt moet innovatief zijn. We blijven op zoek naar mogelijkheden om de geboden zorg beter en efficiënter te maken. Maeykehiem is aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Vereniging van Organisatie voor Gehandicap-tenzorg in Friesland (VGzF). Daarnaast zijn er intensieve contacten met de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) en instanties die zich bezig houden met plaatsing en toelating van bewoners. Daarnaast bestaan er verschillende samenwerkingsverbanden met collega-instellingen. Deze verbanden zijn ook nodig om antwoorden te geven op ontwikkelingen in de samenleving. Toetsing Maeykehiem is erkend als zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat betekent dat Maeykehiem vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gefinancierd. Met het Zorgkantoor Friesland is er dan ook een goed contact over de doelmatige besteding van de financiële middelen. De wet en regelgeving die in de (gehandicapten) zorg van toepassing is, geldt ook voor Maeykehiem. Dit houdt in dat ook de Inspectie voor de Gezondheid toekijkt/toetst of de zorg verantwoord verleend wordt en aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

9 Maeykehiem ontwikkelt informatiebeleid dat de zorg en bedrijfsvoering ondersteunt, de kosten inzichtelijk maakt en de beheersbaarheid mogelijk maakt. Maeykehiem kent het Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg (MKG). In dit model is de systematiek zodanig dat ook de zorgvisie wordt getoetst. Daarnaast kent Maeykehiem een drietal organen de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en functie toetst of de geboden zorg verantwoord wordt verleend. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO gehandicaptenzorg. In het zoeken naar antwoorden op vragen van cliënten zal een balans worden gevonden tussen de wensen van de cliënten, de mogelijkheden van de organisatie en de regelgeving in brede zin. Interne organisatie De samenwerking tussen alle onderdelen van de organisatie, waaronder de ondersteunende diensten, wordt gekenmerkt door het inzicht dat samenwerking noodzakelijk is, er korte communicatielijnen zijn en er éénduidige regelingen voor alle medewerkers zijn zoals functionerings- en exitgesprekken en verzuimbeleid.

10 Behoud van de continuïteit van de zorgverlening en behoud van de werkgelegenheid is onze doelstelling. De ontwikkeling van samenhangend beleid, begrotingsdiscipline en controle moeten de voortzetting van Maeykehiem ook voor de toekomst garanderen. In het Z!N project is de Zorgvisie verder uitgewerkt. Wat is Z!N? Z!N betekent Zelf Initiatief Nemen. Met Z!N willen we bereiken dat er een algemene begeleidingsattitude organisatiebreed binnen Maeykehiem ontstaat die meer recht doet aan de zelfstandigheid en keuzevrijheid van cliënten. Met Z!N willen een koerswijziging bereiken die ten goede komt aan de cliënt door meer zeggenschap en invloed op eigen leven te krijgen. Een middel daartoe is een attitudeverandering bij medewerkers. Het Z!N project is mede ontwikkeld met CEREIN, training en adviesbureau te Maarn, die ook de trainingen verzorgt en verdere ondersteuning biedt. Begin 2005 is het Z!N project binnen Maeykehiem van start gegaan. De aanleiding tot invoering van Z!N Aanleiding tot invoering van Z!N zijn twee hoofdredenen. In de eerste plaats ervaren veel begeleiders een grote onderlinge diversiteit aan begeleidingsmethodieken in individuele begeleidingsvisies. Vanuit een gezamenlijk gedeelde zorgvisie bestaat de wens om te komen tot meer onderlinge afstemming, zonder daarbij de individuele inkleuring en accentuering, die er altijd is en zal blijven, te niet te doen. Een tweede aspect ligt besloten in het begrip aangeleerde hulpeloosheid. Begeleiders ervaren het fenomeen dat cliënten soms aangeleerde vaardigheden weer vergeten zijn na bijvoorbeeld een vakantieperiode. Cliënten stellen zich afhankelijk op van begeleiders, die vervolgens als reactie hierop cliënten weer helpen hun probleem op te lossen. Binnen deze aangeleerde hulpeloosheid is kenmerkend de afhankelijkheid van cliënten van begeleiders en de zorg-reactie van begeleiders hierop om het probleem voor de cliënt zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. De vraag die gesteld kan worden is of cliënten inderdaad zo hulpeloos zijn, of dat dit een uiting is van een ingesleten omgangspatroon waarbij begeleiders op een rigide, ondoordachte manier op hulpvragen van cliënten reageren. Kenmerkende aspecten van de Z!N gedachte Z!N is een denkwijze waarbij voorop staat de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Deze zelfstandigheid is niet exclusief voor cliënten, maar geldt ook voor mensen in hun omgeving. In deze benadering komt het accent meer te liggen op: meer stilstaan en nadenken bij wat en hoe je iets doet niet direct iets voorschrijven of voordoen, niet direct iets uit han-den nemen van een ander meer ruimte voor de ander creëren om zelfstandiger te kunnen wor-den de ander beter in staat te stellen om meer en betere keuzes te kunnen maken. Keuzes kunnen maken betekent dat je: het vermogen hebt om keuzes te maken: dat je onderscheid kuntmaken tussen dingen de omstandigheden zo zijn dat er iets te kiezen valt: dat er meer-dere alternatieven aanwezig zijn waaruit je kunt kiezen, Verdere kenmerken die bij Z!N horen zijn:

11 respect hebben voor de ander in zijn anders-zijn geloven in en aansluiten bij de mogelijkheden van de ander; ooghebben voor beperkingen maar vooral de mogelijkheden van de ander accentueren mobiliseren van eigen oplossend vermogen ruimtelijke, materiële en technische voorwaarden creëren zodat deander zo zelfstandig mogelijk keuzes kan maken en positieve ervaringen kan opdoen Z!N is een benadering waarbinnen elementen van o.a. coaching, support, Eigen Initiatief Model, methodisch werken, etc. samengebundeld zijn. Door de collectieve aanpak en scholing wordt het een onderliggend geheel van de begeleidingssystematiek die binnen Maeykehiem toegepast wordt. Z!N is zo een verdere praktische vertaling van de Zorgvisie van Maeykehiem, waarin vraagsturing en de cliënt centraal gedachte verwoord zijn. Uiteindelijk moet de koerswijziging niet langer een wijziging zijn, maar de normale koers worden die we met elkaar willen gaan. Veel gestelde vragen over Z!N? Soms worden vragen gesteld of opmerking gemaakt met betrekking tot Z!N. Een paar veel voorkomende vragen of opmerkingen zijn: Taak en rol van de Z!N coaches De 6 coaches kunnen medewerkers uit wonen en dagbesteding zijn. De taak van de coaches is om de voortgang van invoering van het Z!Nproces te ondersteunen. De leidinggevenden zijn eindverantwoordelijk voor de implementatie van Z!N binnen hun afdeling of dienst. De coaches kunnen medewerkers individueel en als team ondersteunen en helpen belemmeringen weg te nemen. De coaches hebben hierin ook een signalerende functie naar leidinggevenden toe. Coaches worden ingezet of afdelingen/groepen waar zij zelf niet als begeleider werkzaam zijn. Verdere Informatie Voor meer informatie over het Z!N project kan contact opgenomen worden met MAEYKEHIEM - Januari 2008 Waarom gaan we Z!N invoeren? Deden we vroeger dan alles verkeerd? Z!N wil niet zeggen dat vroeger alles slecht(er) was. Z!N wil een verdere verbetering zijn van wat in t algemeen al op een goede manier plaatsvindt. Nu we Z!N gaan invoeren gaan we dus alles anders doen? Z!N is geen koerswijziging van 180 o. We gaan dus niet iets heel anders doen! Nee, misschien een koerswijziging van een paar graden! Ook dan kom je uiteindelijk op een heel andere plek uit. Is Z!N wel van toepassing voor mijn cliënten? Hun zelfstandigheid is zó beperkt en ze kunnen eigenlijk geen keuzes maken! Z!N betekent niet dat iedere cliënt nu opeens zomaar zelf keuzes kan en moet maken. Het is geen truckje of een kant-en-klare zelfredzaamheidstraining. Z!N is een leerproces waarin primair de begeleider meer bewust wordt van eigen handelen en welke factoren belemmerend zijn voor cliënten om zelfstandiger te kunnen functioneren. Z!N is veel meer een attitudeverandering die als basis dient voor bewustwording en reflectie op eigen gedrag. De Training In de Z!N training komen hoofdzakelijk de volgende thema s aan de orde: theorie over de geschiedenis van ondersteuning aan mensen meteen verstandelijke beperking, kwaliteit van leven, het Zelfstandigheidmodel, coaching van cliënten, observatie Praktisch wordt geoefend met opdrachten d.m.v. het stoplichtmo-del, gevarieerde oefeningen tijdens de training en het maken van reflectieverslagen. Omdat Z!N voor alle cliënten van toepassing is worden zowel binnen wonen als dagbesteding medewerkers getraind. Om cross-over effecten te realiseren worden de trainingsgroepen samengesteld uit medewerkers van beide disciplines. In principe worden alle medewerkers binnen de zorg- ondersteunende diensten binnen Maeykehiem getraind in Z!N. Frequent worden trainingen gehouden voor nieuwe medewerkers binnen deze diensten. Medewerkers die geen training ontvangen zullen voorgelicht worden en door getrainde collega s en/of leidinggevenden en interne coaches ondersteund worden bij het verder eigen maken van de Z!N gedachte. Projectorganisatie van Z!N Het Z!N project is als volgt gestructureerd: Er is een stuurgroep welke gevormd wordt door de diensthoofden van wonen en dagbesteding. Er is een projectgroep welke bestaat uit waarnemend hoofd dagbesteding (voorzitter) en 6 medewerkers waarvan 3 uit wonen en 3 uit dagbesteding. Er zijn 6 coaches, waarvan 3 medewerkers uit wonen en ook 3 uit dagbesteding.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies f Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis Universitair Medisch Centrum Utrecht Disciplinegroep Verplegingswetenschap J. Zweers-de Groot

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie