Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport."

Transcriptie

1

2 VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen in goede conditie te zijn, om dek, mast en zeilen te kunnen dragen. Zo is het ook met de zorgvisie van Maeykehiem. De zorgvisie is een beschrijving van een aantal bassale uitgangspunten met betrekking tot ons handelen als zorg- en dienstverleners en geeft richting aan het te voeren beleid. De eerste zorgvisie werd in 1996 vastgesteld. Deze lijvige notitie heeft aan waarde niet ingeboet maar is toe aan een grondige herziening. Opvattingen veranderen, evenals posities, bijvoorbeeld die van cliënten en naastbetrokkenen, maar ook Maeykehiem als organisatie. De herziening van de thans voorliggende zorgvisie past in het cyclisch proces van actualiseren van de uitgangspunten. Deze visie wordt beschreven vanuit het perspectief, vanuit de missie, de cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, organisatie en samenwerking. Dit zal leiden tot nadere aanpassing van het huidige beleidsplan, waarin de visie verder concreet wordt uitgewerkt. We hebben getracht de leesbaarheid van de zorgvisie te vergroten, en de vorm waarvoor gekozen is moet de inhoud toegankelijk maken. De teksten in de linkerkolommen, die door de tekst heen gebruikt zijn, bevatten teksten uit het huidige beleidsplan. Van de zorgvisie is ook een speciale versie voor cliënten.

3 MISSIE Maeykehiem levert zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap in de provincie Friesland en de Zuidwesthoek van Friesland in het bijzonder. Maeykehiem levert de zorg tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten en werkt daarbij aan een actieve deelname aan de samenleving, dorp of regio. Maeykehiem is een organisatie die open staat voor nieuwe ontwikkelingen, inzichten en vragen van cliënten. Maeykehiem levert zorg en dienstverlening aan cliënten, zodanig dat zij kunnen rekenen op een passend antwoord. Onze missie is visueel gemaakt in het logo van Maeykehiem. aan mensen met een verstandelijke handicap maeykehiem zorg en dienstverlening Op de achtergrond ziet u een blauwe vlek. Deze vlek staat voor de samenleving waar Maeykehiem deel van uitmaakt. De sterachtige figuur staat voor de activiteiten die Maeykehiem onderneemt waardoor we (steeds meer) gaan functioneren in de samenleving. De sterfiguur staat open, waarmee we willen aangeven een organisatie te zijn die open staat voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Ook geeft de kom-vorm aan dat Maeykehiem beschutting wil bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het briefhoofd Zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap geeft aan dat Maeykehiem meer is dan een tehuis, zoals dat vroeger het geval was. We verlenen naast zorg ook diensten. Wij denken dan aan de dienstverlening in de thuiszorg en de dagbesteding.

4 CLIËNTEN Maeykehiem richt zich op de doelgroep: mensen met een verstandelijke handicap. Zij kunnen op vraaggestuurde wijze zorg en ondersteuning vragen, op een wijze en plaats binnen de samenleving die zo gewoon mogelijk is, zodat zij een volwaardig bestaan kunnen leiden. Mensen met een handicap zijn burgers met rechten en plichten. Ze maken keuzes en beslissen zelf, daarbij ondersteund door ouders en naastbetrokkenen. Medezeggenschap in het beleid maakt hier onderdeel van uit. Maeykehiem wil zich verder ontwikkelen als een klantgerichte organisatie. De wensen van de bewoner/cliënt staan centraal en vormen een uitgangspunt waar wij onze zorg en dienstverlening op afstemmen. Volwaardige burgers Mensen met een verstandelijke handicap zijn in de eerste plaats gewone, volwaardige burgers. Burgers met dezelfde rechten en plichten, vragen en wensen als iedereen. Zij willen, net als wij, zoveel mogelijk zeggenschap over de inrichting van hun leven. Door hun verstandelijke handicap hebben zij hier hulp bij nodig. Deze behoefte aan hulp wil Maeykehiem vertalen in een gevarieerd pakket van ondersteuningsmogelijkheden. Kwaliteit van bestaan Ondersteuning is gericht op het realiseren van een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan. De mate van tevredenheid van cliënten is hierin mede richtinggevend. Dit betekent dat ten aanzien van wonen, dagbesteding en vrije tijd voor cliënten keuzemogelijkheden aanwezig moeten zijn, binnen de gegeven kaders. Dit kunnen zijn maatschappelijke opvattingen, financiële mogelijkheden en wet- en regelgeving in brede zin. Het handelen van medewerkers/vrijwilligers wordt bepaald vanuit de gedachte dat er een zorgrelatie wordt opgebouwd tussen de cliënt en medewerker. Vraaggestuurde zorg Cliënten moeten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen op alle levensgebieden. Deze ontwikkeling willen wij op een zo normaal mogelijke manier vorm geven, sommige cliënten vragen echter om speciale zorg. Een uitgangspunt is dan ook normaal als het kan en speciaal wanneer het nodig is. De vraag van de cliënt is sturend voor de zorg die wij op een professionele manier inhoud willen geven. Continuïteit vinden wij van essentieel belang en iedere cliënt heeft een eigen zorg- en dagbestedingscoördinator die de zorg coördineert en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorg. De cliënt stuurt dit cyclische proces van zorgplanning aan door middel van goed overleg waarin de geboden zorg wordt besproken, geëvalueerd Voor de levenskwaliteit van en bijgesteld met voor de cliënt belangrijke personen en de bewoners is inclusie en professionals. De functies die Maeykehiem biedt het hebben van een gezond zijn een afspiegeling van de vragen van de cliënten. sociaal netwerk van groot belang. Het streven naar Deelname aan de sociale integratie is mede samenleving gericht op de fysieke integratie en op de wederzijdse participatie van de bewoners en de mensen in de omgeving.

5 Ieder mens kan als persoon niet los gezien worden van zijn omgeving. Wij stellen cliënten in de gelegenheid om een sociaal netwerk op te bouwen en te kunnen integreren in de maatschappij. Vanuit deze gedachte richten wij ons op de directe omgeving als het gaat om het ondernemen van activiteiten, het gebruik maken van faciliteiten en het stimuleren van contacten in de directe omgeving van Maeykehiem. NAASTBETROKKENEN * De positie en rol van naastbetrokkenen is aan het veranderen. Maeykehiem vindt dit veranderingsproces van essentieel belang voor de toekomst van zorg- en dienst-verlening. Bewustwording van ouders en medewerkers is een voorwaarde voor dit veranderingsproces. * Met naastbetrokkenen worden bedoeld ouders, gezin, familie en / of wettelijk vertegenwoordiger. Ouders....belangrijke personen Ouders zijn belangrijke personen in ieders leven. Ook in het leven van mensen met een handicap is dit niet anders. Normaliter komt er een eind aan de zorg- en opvoedingsrelatie tussen ouders en hun zoon of dochter als die volwassen is. Bij mensen met een verstandelijke handicap eindigt deze relatie meestal niet. Ouders en naastbetrokkenen blijven nauw betrokken bij het leven van hun gehandicapt kind, juist vanwege de blijvende vraag om zorg en ondersteuning. De aard van deze betrokkenheid zal in elke relatie tussen ouders en kind verschillend zijn, afhankelijk van factoren als cultuur, visie op handicap en morele standaards. Primaire verantwoordelijkheid De visie van Maeykehiem op naastbetrokkenen in relatie tot hun kind * is dat zij primair verantwoordelijk zijn en blijven voor de zorg van hun kind. Daar waar zij voor aanvullende zorg voor hun kind kiezen zal de verantwoordelijkheid van de zorg niet overgenomen worden door de zorgverlener. Integendeel, de zorgverlener zal die zorg bieden die door de cliënt (daarbij meestal ondersteund door zijn naastbetrokkenen) van de zorgaanbieder gevraagd wordt. * Waar hier het woord kind gebruikt wordt kan ook gelezen worden broer, zus of anderen met een directe relatie met deze persoon. De zorg door Maeykehiem is aanvullend en niet vervangend voor de zorg door naastbetrokkenen. Maeykehiem vormt zich een goed beeld van de eigen mogelijkheden van de naastbetrokkenen en de cliënt. Aansturing door naastbetrokkenen Maeykehiem stelt daarbij de cliënt centraal en wil behulpzaam zijn om samen met cliënt en zijn naastbetrokkenen op zoek te gaan naar de hulp- of ondersteuningsvraag. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de gewenste zorg- en ondersteuning en op welke wijze deze aangeboden wordt. Op deze wijze kunnen naastbetrokkenen de zorgaanbieder aansturen. De zorgaanbieder heeft daarin zijn professionele verantwoordelijkheid, maar naastbetrokkenen zien er op toe dat vanuit hun verantwoordelijkheid voor hun kind, deze zorg op de juiste wijze, volgens afspraak en naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Een zeer belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit proces is de samenwerking tussen naastbetrokkenen en de zorgverleners. Deze samenwerking kenmerkt zich door regelmatig contact, overleg, betrokkenheid en wederzijds respect. Op collectief niveau vindt aansturing plaats door de cliëntenraad. Sociale netwerk Daar waar professionele hulpverleners dikwijls komen en gaan zijn naastbetrokkenen constante, blijvende personen in het leven van cliënten. Naastbetrokkenen zijn daarom ook goed in staat om in het sociale netwerk van de cliënt een wezenlijke rol te spelen, waardoor hij of zij beter geaccepteerd wordt en aan sociaal/maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Op deze wijze vormen naastbetrokkenen een schakel tussen de instelling en de sociale omgeving. Verandering van zorgcultuur

6 Doordat de zorgverlener zich meer moet laten leiden door de zorgvrager, betekent dit voor beide een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was: de zorgverlener dient zich meer terughoudend op te stellen en is bereid om aangestuurd te worden en de naastbetrokkene zal omgekeerd een pro-actieve rol moeten gaan vervullen om de zorgverlener aan te sturen. Op deze wijze dragen naastbetrokkenen en zorgverleners bij aan de zorgcultuur, waarbij minder het accent komt te liggen op de (on- ) mogelijkheden van de organisatie, en meer op het verbeteren van het zorgproces ten dienste van de cliënt. MEDEWERKERS Maeykehiem zal vanuit haar visie er alles aandoen een optimaal personeelsbeleid te voeren. Gebieden waarop dit gebeurt zijn: werving en selectie, scholingsbeleid, ziekteverzuim, functioneringsgesprekken, loopbaanbeleid en ARBO. Bij de rol en positie van medewerkers zijn verder drie aspecten te onderscheiden, namelijk professionaliteit, betrokkenheid, en attitude. Een bijzondere medewerker is de vrijwilliger. Professionaliteit Alle medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie, waarmee haar centrale doelstelling (zorg- en dienstverlening) gerealiseerd kan worden. Maeykehiem heeft er daarom alle belang bij om goede medewerkers te hebben. Dit vraagt specifieke aandacht voor werving en selectie, maar ook daarna zorg voor begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering, opdat medewerkers goed in staat zijn en blijven hun taak uit te voeren. Uitgangspunten elders in deze zorgvisie beschreven zijn leidraad voor denken en handelen van medewerkers. Zoals: de vraag van de cliënt staat centraal, waardoor medewerkers zich laten aansturen. Dit vraagt bewusthandeling, vakmanschap en professioneel handelen van de medewerker. Maeykehiem vindt het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven. Maeykehiem stelt zich ten doel een plezierig en optimaal werkklimaat te bieden. Waar nodig biedt Maeykehiem scholing en training, zodat medewerkers de bewoners/ cliënten zo goed mogelijk kunnen begeleiden en/of verzorgen. Betrokkenheid Betrokkenheid van medewerkers veronderstelt werken in het belang van de cliënt en zijn naastbetrokkene. Het bewustzijn primair werkzaam te zijn voor de cliënt en op zoek te gaan naar samenwerking met ouders en naastbetrokkene speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast is het van belang dat medewerkers betrokken zijn bij de organisatie en dat het gevoel aanwezig is een onderdeel van dit geheel te zijn. Anderzijds biedt de organisatie randvoorwaarden die dienen om de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie te vergroten, door o.a. goede communicatie en (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kennen de inhoud van de zorgvisie, deze kennis geeft richting aan hun denken en handelen. Attitude Betutteling past niet in onze zorgvisie. Waar mogelijk maken we gebruik van gewone voorzieningen; alleen als het nodig is nemen we bijzondere maatregelen of maken we bijzondere voorzieningen.

7 Van alle medewerkers wordt een correcte houding en bejegening verwacht, zowel naar cliënten, ouders/naastbetrokkenen, vrijwilligers, maar ook naar elkaar als collega s. Dat betekent dat medewerkers een klantgerichte houding hebben en die verder ontwikkelen. Vrijwilligers Een bijzondere plaats nemen de vrijwilligers in. Zij zijn geen medewerkers in de primaire betekenis, maar wel mensen die in de zorg- en dienstverlening een bijzonder belangrijke plaats innemen. Zij maken het mogelijk om ontbrekende zorg te kunnen bieden in de vorm van extra persoonlijke aandacht en ondersteuning bij (vaak vrijetijds) activiteiten. Zij vormen mede een schakel naar de samenleving. ORGANISATIE EN SAMENWERKING Goede zorg- en dienstverlening vraagt om een adequate en transparante organisatie, waarin de diverse onderdelen efficiënt samenwerken. Eigen zelfstandigheid van Maeykehiem en samenwerking met andere zorgaanbieders gaan goed samen. Goede samenwerking met externe koepels, diensten en instanties wordt zeer belangrijk gevonden. Maeykehiem wil toegankelijk en bereikbaar zijn en richt zich op mogelijkheden tot spreiding in ieder geval in de Zuidwesthoek van Friesland. Doelstelling De organisatie Maeykehiem heeft als belangrijkste doelstelling het bieden van zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Die zorg en dienstverlening moet voldoen aan de vragen van onze cliënten. Dat vraagt om zorgverlening die vernieuwend van karakter is en moet leiden tot verbeteringen. Daartoe wordt creativiteit van ons gevraagd. We gaan er vanuit dat we allereerst gebruik maken van de gewone, reeds bestaande voorzieningen in de omgeving. Pas als het echt niet anders kan, treffen we bijzondere maatregelen of voorzieningen. De grenzen aan vraaggestuurde zorg worden bepaald door verschillende factoren, zoals wet- en regelgeving, financiële middelen en maatschappelijke opvattingen. Maeykehiem ontwikkelt beleid voor een goede uitwisseling van informatie binnen en buiten de organisatie, waarbij Maeykehiem een duidelijk herkenbaar gezicht heeft. Zelfstandigheid Binnen Maeykehiem bestaat er grote consensus over de wijze waarop we ons als organisatie verder willen ontwikkelen. Deze ontwikkeling betreft zowel de (zorg)inhoudelijke kant (groei in kwaliteit en professionaliteit) als de organisatorische kant (groei in omvang). Wat dit laatste betreft is de intentie om deze groei gestaag te laten verlopen. We willen een kleine tot middelgrote organisatie blijven, omdat we van mening zijn dat de omvang van de organisatie optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Er zijn voldoende aanwijzingen dat we als zelfstandige organisatie succesvol kunnen blijven. We richten ons daarbij vooral op onze regio; namelijk Zuidwest Friesland. Samenwerking en ontwikkeling Al deze componenten, innovatie, financiële mogelijkheden, gebruik willen maken van bestaande voorzieningen en de wens zelfstandig te blijven vragen van Maeykehiem een grote mate van bereidheid tot samenwerking met anderen. Dit kunnen zijn; collega-instellingen, gemeentes, woningbouw coöperaties, bedrijven, etc. Anderen zijn bereid tot samenwerking als de organisatie heldere informatie geeft over wat we willen, de kosten inzichtelijk maakt en zelf een duidelijk eigen gezicht en geluid heeft.

8 De zorg- en dienstverlening die Maeykehiem biedt moet innovatief zijn. We blijven op zoek naar mogelijkheden om de geboden zorg beter en efficiënter te maken. Maeykehiem is aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Vereniging van Organisatie voor Gehandicap-tenzorg in Friesland (VGzF). Daarnaast zijn er intensieve contacten met de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) en instanties die zich bezig houden met plaatsing en toelating van bewoners. Daarnaast bestaan er verschillende samenwerkingsverbanden met collega-instellingen. Deze verbanden zijn ook nodig om antwoorden te geven op ontwikkelingen in de samenleving. Toetsing Maeykehiem is erkend als zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat betekent dat Maeykehiem vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gefinancierd. Met het Zorgkantoor Friesland is er dan ook een goed contact over de doelmatige besteding van de financiële middelen. De wet en regelgeving die in de (gehandicapten) zorg van toepassing is, geldt ook voor Maeykehiem. Dit houdt in dat ook de Inspectie voor de Gezondheid toekijkt/toetst of de zorg verantwoord verleend wordt en aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

9 Maeykehiem ontwikkelt informatiebeleid dat de zorg en bedrijfsvoering ondersteunt, de kosten inzichtelijk maakt en de beheersbaarheid mogelijk maakt. Maeykehiem kent het Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg (MKG). In dit model is de systematiek zodanig dat ook de zorgvisie wordt getoetst. Daarnaast kent Maeykehiem een drietal organen de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en functie toetst of de geboden zorg verantwoord wordt verleend. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO gehandicaptenzorg. In het zoeken naar antwoorden op vragen van cliënten zal een balans worden gevonden tussen de wensen van de cliënten, de mogelijkheden van de organisatie en de regelgeving in brede zin. Interne organisatie De samenwerking tussen alle onderdelen van de organisatie, waaronder de ondersteunende diensten, wordt gekenmerkt door het inzicht dat samenwerking noodzakelijk is, er korte communicatielijnen zijn en er éénduidige regelingen voor alle medewerkers zijn zoals functionerings- en exitgesprekken en verzuimbeleid.

10 Behoud van de continuïteit van de zorgverlening en behoud van de werkgelegenheid is onze doelstelling. De ontwikkeling van samenhangend beleid, begrotingsdiscipline en controle moeten de voortzetting van Maeykehiem ook voor de toekomst garanderen. In het Z!N project is de Zorgvisie verder uitgewerkt. Wat is Z!N? Z!N betekent Zelf Initiatief Nemen. Met Z!N willen we bereiken dat er een algemene begeleidingsattitude organisatiebreed binnen Maeykehiem ontstaat die meer recht doet aan de zelfstandigheid en keuzevrijheid van cliënten. Met Z!N willen een koerswijziging bereiken die ten goede komt aan de cliënt door meer zeggenschap en invloed op eigen leven te krijgen. Een middel daartoe is een attitudeverandering bij medewerkers. Het Z!N project is mede ontwikkeld met CEREIN, training en adviesbureau te Maarn, die ook de trainingen verzorgt en verdere ondersteuning biedt. Begin 2005 is het Z!N project binnen Maeykehiem van start gegaan. De aanleiding tot invoering van Z!N Aanleiding tot invoering van Z!N zijn twee hoofdredenen. In de eerste plaats ervaren veel begeleiders een grote onderlinge diversiteit aan begeleidingsmethodieken in individuele begeleidingsvisies. Vanuit een gezamenlijk gedeelde zorgvisie bestaat de wens om te komen tot meer onderlinge afstemming, zonder daarbij de individuele inkleuring en accentuering, die er altijd is en zal blijven, te niet te doen. Een tweede aspect ligt besloten in het begrip aangeleerde hulpeloosheid. Begeleiders ervaren het fenomeen dat cliënten soms aangeleerde vaardigheden weer vergeten zijn na bijvoorbeeld een vakantieperiode. Cliënten stellen zich afhankelijk op van begeleiders, die vervolgens als reactie hierop cliënten weer helpen hun probleem op te lossen. Binnen deze aangeleerde hulpeloosheid is kenmerkend de afhankelijkheid van cliënten van begeleiders en de zorg-reactie van begeleiders hierop om het probleem voor de cliënt zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. De vraag die gesteld kan worden is of cliënten inderdaad zo hulpeloos zijn, of dat dit een uiting is van een ingesleten omgangspatroon waarbij begeleiders op een rigide, ondoordachte manier op hulpvragen van cliënten reageren. Kenmerkende aspecten van de Z!N gedachte Z!N is een denkwijze waarbij voorop staat de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Deze zelfstandigheid is niet exclusief voor cliënten, maar geldt ook voor mensen in hun omgeving. In deze benadering komt het accent meer te liggen op: meer stilstaan en nadenken bij wat en hoe je iets doet niet direct iets voorschrijven of voordoen, niet direct iets uit han-den nemen van een ander meer ruimte voor de ander creëren om zelfstandiger te kunnen wor-den de ander beter in staat te stellen om meer en betere keuzes te kunnen maken. Keuzes kunnen maken betekent dat je: het vermogen hebt om keuzes te maken: dat je onderscheid kuntmaken tussen dingen de omstandigheden zo zijn dat er iets te kiezen valt: dat er meer-dere alternatieven aanwezig zijn waaruit je kunt kiezen, Verdere kenmerken die bij Z!N horen zijn:

11 respect hebben voor de ander in zijn anders-zijn geloven in en aansluiten bij de mogelijkheden van de ander; ooghebben voor beperkingen maar vooral de mogelijkheden van de ander accentueren mobiliseren van eigen oplossend vermogen ruimtelijke, materiële en technische voorwaarden creëren zodat deander zo zelfstandig mogelijk keuzes kan maken en positieve ervaringen kan opdoen Z!N is een benadering waarbinnen elementen van o.a. coaching, support, Eigen Initiatief Model, methodisch werken, etc. samengebundeld zijn. Door de collectieve aanpak en scholing wordt het een onderliggend geheel van de begeleidingssystematiek die binnen Maeykehiem toegepast wordt. Z!N is zo een verdere praktische vertaling van de Zorgvisie van Maeykehiem, waarin vraagsturing en de cliënt centraal gedachte verwoord zijn. Uiteindelijk moet de koerswijziging niet langer een wijziging zijn, maar de normale koers worden die we met elkaar willen gaan. Veel gestelde vragen over Z!N? Soms worden vragen gesteld of opmerking gemaakt met betrekking tot Z!N. Een paar veel voorkomende vragen of opmerkingen zijn: Taak en rol van de Z!N coaches De 6 coaches kunnen medewerkers uit wonen en dagbesteding zijn. De taak van de coaches is om de voortgang van invoering van het Z!Nproces te ondersteunen. De leidinggevenden zijn eindverantwoordelijk voor de implementatie van Z!N binnen hun afdeling of dienst. De coaches kunnen medewerkers individueel en als team ondersteunen en helpen belemmeringen weg te nemen. De coaches hebben hierin ook een signalerende functie naar leidinggevenden toe. Coaches worden ingezet of afdelingen/groepen waar zij zelf niet als begeleider werkzaam zijn. Verdere Informatie Voor meer informatie over het Z!N project kan contact opgenomen worden met MAEYKEHIEM - Januari 2008 Waarom gaan we Z!N invoeren? Deden we vroeger dan alles verkeerd? Z!N wil niet zeggen dat vroeger alles slecht(er) was. Z!N wil een verdere verbetering zijn van wat in t algemeen al op een goede manier plaatsvindt. Nu we Z!N gaan invoeren gaan we dus alles anders doen? Z!N is geen koerswijziging van 180 o. We gaan dus niet iets heel anders doen! Nee, misschien een koerswijziging van een paar graden! Ook dan kom je uiteindelijk op een heel andere plek uit. Is Z!N wel van toepassing voor mijn cliënten? Hun zelfstandigheid is zó beperkt en ze kunnen eigenlijk geen keuzes maken! Z!N betekent niet dat iedere cliënt nu opeens zomaar zelf keuzes kan en moet maken. Het is geen truckje of een kant-en-klare zelfredzaamheidstraining. Z!N is een leerproces waarin primair de begeleider meer bewust wordt van eigen handelen en welke factoren belemmerend zijn voor cliënten om zelfstandiger te kunnen functioneren. Z!N is veel meer een attitudeverandering die als basis dient voor bewustwording en reflectie op eigen gedrag. De Training In de Z!N training komen hoofdzakelijk de volgende thema s aan de orde: theorie over de geschiedenis van ondersteuning aan mensen meteen verstandelijke beperking, kwaliteit van leven, het Zelfstandigheidmodel, coaching van cliënten, observatie Praktisch wordt geoefend met opdrachten d.m.v. het stoplichtmo-del, gevarieerde oefeningen tijdens de training en het maken van reflectieverslagen. Omdat Z!N voor alle cliënten van toepassing is worden zowel binnen wonen als dagbesteding medewerkers getraind. Om cross-over effecten te realiseren worden de trainingsgroepen samengesteld uit medewerkers van beide disciplines. In principe worden alle medewerkers binnen de zorg- ondersteunende diensten binnen Maeykehiem getraind in Z!N. Frequent worden trainingen gehouden voor nieuwe medewerkers binnen deze diensten. Medewerkers die geen training ontvangen zullen voorgelicht worden en door getrainde collega s en/of leidinggevenden en interne coaches ondersteund worden bij het verder eigen maken van de Z!N gedachte. Projectorganisatie van Z!N Het Z!N project is als volgt gestructureerd: Er is een stuurgroep welke gevormd wordt door de diensthoofden van wonen en dagbesteding. Er is een projectgroep welke bestaat uit waarnemend hoofd dagbesteding (voorzitter) en 6 medewerkers waarvan 3 uit wonen en 3 uit dagbesteding. Er zijn 6 coaches, waarvan 3 medewerkers uit wonen en ook 3 uit dagbesteding.

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde VOORWOORD De ouderenzorg is volop in beweging. Zorgorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

maeykehiem zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Zorgvisie cliëntenversie

maeykehiem zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Zorgvisie cliëntenversie maeykehiem zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Zorgvisie cliëntenversie Wat staat er in deze zorgvisie? Voorwoord Pagina 2 Wat is Maeykehiem? Pagina 3 Goede zorg Pagina

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Informatieblad voor zorglandbouwsector over de cliënt staat centraal

Informatieblad voor zorglandbouwsector over de cliënt staat centraal Informatieblad voor zorglandbouwsector over de cliënt staat centraal De cliënt staat centraal is een uitspraak die we breed in de maatschappij tegen komen. Soms iets anders verwoordt; bijvoorbeeld klant

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie!

Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie! Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie! De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit een nieuw perspectief Jos van Loon Kwaliteit van bestaan als uitgangspunt voor ondersteuning

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Binnen Ouderinitiatief JOVO wordt gestreefd naar het realiseren van een woonproject voor jongvolwassenen (verder bewoners genoemd) met een stoornis in het autismespectrum

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Mantelzorg in Kampen AAN DE SLAG MET EN VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorg in Kampen AAN DE SLAG MET EN VOOR MANTELZORGERS Mantelzorg in Kampen AAN DE SLAG MET EN VOOR MANTELZORGERS ARCON JULI 2016 1. Inleiding In 2015 heeft de gemeente Kampen een mantelzorgbeleidsscan uit laten voeren door Arcon. Op interactieve wijze zocht

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager Bedrijfsvoering(16-20 u per week)

een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager Bedrijfsvoering(16-20 u per week) Normaal en toch bijzonder Voor een nieuw ouder- wooninitiatief met unieke mooie mensen op een prachtige locatie zoeken we op korte termijn: een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2. VOOR WIE IS EEN INTRODUCTIE BEDOELD? 4 3. HOE ZIET DE INTRODUCTIE ERUIT? 5 4. WANNEER MOET DE INTRODUCTIE PLAATSVINDEN? 7 5. WIE VOERT DE

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012)

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) In de periode 2008-2012 heeft het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4 BTN Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Gedragscode 4 2 Gedragsregels: - Algemeen 4 - Kwaliteit van zorg 6 - Cliënten 6 - Zorgverleners 7 - Zorgorganisaties 7 - Overige disciplines 8 - Samenleving

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument www.keiwijzer.nl Keiwijzer professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument 360º Feedback

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Binnen de algemene voorwaarden WLZ zijn er ten opzichte van de Algemene Leveringsvoorwaarden AWBZ gedateerd op 1 januari 2014 wijzigingen aangebracht.

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Voorwoord Zorgcoöperatie West-Friesland Missie Visie De doelen

Voorwoord Zorgcoöperatie West-Friesland  Missie Visie De doelen Jaarverslag 2015 Voorwoord Jaarlijks schrijft de secretaris van de zorgcoöperatie West-Friesland (ZC-WF) het jaarverslag welke ter vaststelling wordt aangeboden aan de leden. In het jaarverslag wordt o.a.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEHANDEL- EN EXPERTISECENTRUM (BEC) ZUIDWESTER

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEHANDEL- EN EXPERTISECENTRUM (BEC) ZUIDWESTER FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEHANDEL- EN EXPERTISECENTRUM (BEC) ZUIDWESTER 2011 Directeur BEC A. Plaats in de organisatie 1.Missie en visie van. Missie In het Zuidwesten van Nederland zijn wij dé zorg-

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Domotica in de langdurige zorg. Math Gulpers

Domotica in de langdurige zorg. Math Gulpers Domotica in de langdurige zorg Math Gulpers Waarom Domotica en/of Technologie Behouden van de zelfredzaamheid/autonomie Betaalbaar, toegankelijk en hoge kwaliteit van zorg Zorg op afstand mogelijk maken

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep Behandel Expertise Centra 12-18 + Afdeling Behandeling Ambulant Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Zorgvisie. TICOhuis. TICOhuis. Auteur: Werkgroep Zorgvisie. Datum: 10 juli Status: definitief. Mathildastraat HC Oosterhout

Zorgvisie. TICOhuis. TICOhuis. Auteur: Werkgroep Zorgvisie. Datum: 10 juli Status: definitief. Mathildastraat HC Oosterhout TICOhuis Mathildastraat 50 4901 HC Oosterhout info@ticohuis.nl www.ticohuis.nl Zorgvisie TICOhuis Auteur: Werkgroep Zorgvisie Datum: 10 juli 2017 Status: definitief 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Uitgangspunten..3

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie