Elkerliek Kiest Beleidsplan Elkerliek ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis"

Transcriptie

1 Elkerliek Kiest Beleidsplan Elkerliek ziekenhuis

2

3 Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later kunnen we constateren dat op beide terreinen zich veel ontwikkelingen hebben voorgedaan. Marktwerking is ondermeer gestimuleerd door een verdere uitbreiding van het B-segment. Daarnaast zijn er nieuwe zorgaanbieders op de markt gekomen. De groei van het B-segment is na achtergebleven bij de verwachtingen. Dit heeft echter niet tot gevolg dat we daardoor de concurrentie, die inherent is aan marktwerking, als beperkt ervaren. Ook onderhandelen zorgverzekeraars hard op het gebied van prijs. In de afgelopen jaren is ook het bewustzijn gegroeid dat we onderscheidend moeten zijn op kwaliteit en klantvriendelijkheid om de patiënt en de verwijzers te binden aan het ziekenhuis. De patiënt en de verwijzers kiezen steeds vaker op basis van kwaliteit en service. Het tweede thema uit het vorige beleidsplan, transparantie, speelt in dit kader een grote rol. Transparantie in de zin van verantwoording afleggen over resultaten en openheid omtrent de wijze waarop wij zorg inrichten is ongelooflijk belangrijk geworden. Deze ontwikkeling zal zich in de komende jaren voortzetten. Mede door de gevolgen van de economische crisis zal er de komende jaren grote druk ontstaan op de kostenontwikkeling in de zorg. Kostenreductie, door efficiencyverbetering, is dan ook strikt noodzakelijk. Kwaliteit, in de zin van goede, veilige en vriendelijke zorg, transparantie en efficiency, dat zijn de drie thema s die leidend zijn in dit beleidsplan. Plannen die tot stand zijn gekomen na uitvoerig overleg met de Medische Staf, leidinggevenden en gremia. Daarbij zijn keuzes gemaakt over wat we wel en niet doen. Deze keuzes zijn noodzakelijk om onze sterke positie in de regio te behouden. Het Elkerliek ziekenhuis wil het regionale ziekenhuis blijven waar de patiënt kan rekenen op goede zorg, geleverd door betrokken en vriendelijke medewerkers. Ons motto voor dit beleidsplan is: Elkerliek kiest voor vriendelijke en veilige zorg. Vriendelijke zorg betekent ook zorg leveren in een prettige omgeving. Kunst draagt daaraan bij. In het beleidsplan zijn daarom verschillende afgebeeld, die te vinden zijn in het ziekenhuis. Het ambitieniveau is wederom hoog. Dat durven we aan, omdat we ook nu weer hebben geconstateerd dat veel uit het vorige beleidsplan is gerealiseerd. Dit is gelukt dankzij de grote inzet van artsen en medewerkers. Daar zijn we iedereen zeer erkentelijk voor. We mogen trots zijn op onze prestaties als ziekenhuis. Die trots en zelfvertrouwen zullen ons ook in de komende periode motiveren het nog beter te doen. Raad van Bestuur mevrouw mr. W.H. van de Walle - van Veen de heer drs. C.A. Wolse

4 4 Inhoudsopgave Inleiding 6 1. Elkerliek kiest de patiënt als uitgangspunt 7 2. Elkerliek kiest voor de regio opdat de regio kiest voor Elkerliek 7 3. Elkerliek kiest voor gezamenlijke verantwoordelijkheid 8 4. Elkerliek kiest voor investeren in medewerkers Motivatie en betrokkenheid van medewerkers 4.2 Excellent leiderschap 4.3 Duurzaam opleiden 4.4 Arbeidsmarkt 5. Elkerliek kiest voor kwaliteit in zijn breedste zin Elkerliek kiest voor het bundelen van kennis Elkerliek kiest voor een uitgebalanceerd zorgaanbod Portfoliotraject 7.2 Algemeen beeld naar aanleiding van portfoliotraject 7.3 Speerpunten voor bedrijfsvoering voortkomend uit portfoliotraject 7.4 Medisch inhoudelijke ontwikkelingen voortkomend uit portfoliotraject 8. Elkerliek kiest voor handhaving medisch specialistische opleidingen Elkerliek kiest voor optimale benutting van locaties Elkerliek kiest voor ICT Elkerliek kiest voor een financieel gezonde basis Elkerliek kiest voor gerichte samenwerking Samenwerking met huisartsen en andere verwijzers 12.2 Samenwerking met V&V, thuiszorg en revalidatie instellingen 12.3 Samenwerking met GGZ 12.4 Samenwerking met andere ziekenhuizen 12.5 Samenwerking met diagnostische dienstverleners 13. Elkerliek kiest voor procesverbetering Elkerliek kiest voor een wendbare en transparante organisatie Structuur en inrichting zorgprocessen 14.2 Speerpunten ondersteunende diensten Samenvatting 29 Onze doelstellingen 34 Colofon 36

5 5 De keuzes van het Elkerliek ziekenhuis voor de beleidsperiode

6 6 Inleiding Elkerliek kiest vanuit kracht Het Elkerliek is een ziekenhuis in de kracht van zijn leven. Patiënten en verwijzers zijn zeer tevreden over het Elkerliek. Onze patiëntvriendelijkheid staat hoog aangeschreven. We zijn een lerende organisatie waar medisch specialisten en medewerkers met veel inzet en plezier werken. De laatste jaren hebben jonge, ambitieuze medisch specialisten en medewerkers voor ons ziekenhuis gekozen en daar gaat een vernieuwende energie van uit. Het gebouw in Helmond is up-to-date en straalt een aangename sfeer uit. Hetzelfde geldt binnenkort voor het gebouw in Deurne. De (medische) apparatuur waar we mee werken is van hoog niveau. En de financiële basis is - ondanks de toegenomen druk - nog steeds goed. Het Elkerliek is ook een eigenwijs ziekenhuis, dat zoveel mogelijk zelf wil doen. Het ziekenhuis beschikt over een breed basispakket aan medische functies, waardoor de meeste diagnostiek en behandeling in eigen huis kan worden gedaan. Ook waar het gaat om de medisch ondersteunende en facilitaire functies doen we veel zelf. Voorwaardenscheppende diensten die veel ziekenhuizen uitbesteed hebben, doen wij in eigen beheer. Niet alleen omdat het kostenefficiënt is, maar ook omdat dit een belangrijke culturele waarde heeft: het genereert een grote binding en betrokkenheid bij het ziekenhuis. We zijn trots op wat we bereikt hebben en doen het goed op de arbeidsmarkt en op het gebied van kwaliteit, geld en imago. Een uitstekende uitgangspositie voor de toekomst. Een toekomst die zonder meer uitdagend is. Het ziekenhuis staat voor grote investeringen in bedrijfsvoering, ICT, centrale voorzieningen (angiokamer, OK-complex, IC) en kennisontwikkeling. Terwijl de beschikbare middelen onder druk staan. Daarnaast worden de eisen die de omgeving aan ons stelt op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en bedrijfsvoering, steeds hoger. De zelfgekozen transparantie wordt steeds meer verplicht verantwoording afleggen aan onder andere IGZ, verzekeraars, overheid en bovenal de patiënt. Bovendien is het financiële risicoprofiel van ziekenhuizen, en ook ons ziekenhuis, de laatste jaren sterk veranderd. Een toekomst die zonder meer uitdagend is. De missie van het Elkerliek ziekenhuis is nog steeds: een regionaal ziekenhuis dat garant staat voor een tweedelijns zorg van goede kwaliteit. Veilig en vriendelijk. Onze ambitie is dat voor de patiënt, huisarts, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars het Elkerliek ziekenhuis vanzelfsprekend eerste keus is, want: kiezen voor het Elkerliek is kiezen voor veilige, vriendelijke zorg van goede kwaliteit. In dit beleidsplan schetsen wij hoe wij vanuit onze huidige kracht verder werken aan onze ambities. Hoe wij vanuit de goede uitgangspositie die wij op dit moment hebben, nóg sterker kunnen worden. Grotendeels op eigen kracht en waar dat meerwaarde heeft, in samenwerking met andere zorgaanbieders. Op die manier kunnen wij ook op de langere termijn de zorg voor de patiënt waarborgen.

7 1. Elkerliek kiest de patiënt als uitgangspunt 7 Wij stellen de komende beleidsperiode de patiënt nóg meer centraal in ons denken en handelen. Wij doen dit ten eerste door een ziekenhuisbreed programma te starten om de serviceverlening aan de patiënt verder te verbeteren. Het programma heeft enerzijds een organisatorische kant. Het gaat hierbij om de telefonische bereikbaarheid en gecombineerde elektronische en papieren berichtgeving. Ook gaat het om het zodanig inrichten van zorgprocessen dat activiteiten die plaats moeten vinden gecombineerd kunnen worden. Daarnaast heeft dit programma een culturele kant. Waarbij het vooral gaat om bejegening, open staan voor vragen en verbeterpunten van de patiënt en het ambassadeurschap van elke medisch specialist en medewerker die in het Elkerliek werkt. Dit programma start begin 2010 en loopt de gehele beleidsperiode door. Ten tweede betrekken we de patiënt intensiever bij verbetertrajecten in ons ziekenhuis. Door te werken met klantenpanels kunnen wij de wensen van onze doelgroepen beter in kaart brengen en gekozen oplossingen structureel evalueren. Vooral waar het gaat om de directe patiëntenzorg luisteren we nog te weinig naar wat de patiënt echt wil. Dit kan gaan om de behoefte aan avondspreekuren, maar ook om de behoefte aan aanvullende service tijdens het verblijf in het ziekenhuis. De klantenpanels zijn in het eerste kwartaal van 2010 operationeel en lopen de gehele beleidsperiode door. Aan de Commissie Patiëntgerichtheid, waarin ook de Cliëntenraad zitting heeft, is gevraagd nog dit jaar een adviesnota uit te brengen, als onderlegger voor het programma. 2. Elkerliek kiest voor de regio zodat de regio kiest voor Elkerliek Het Elkerliek ziekenhuis heeft als missie om een regionaal ziekenhuis te zijn, waar basiszorg wordt geboden van goede kwaliteit. Waarbij veilige en vriendelijke zorg kernwoorden zijn. Het Elkerliek ziekenhuis ambieert geen topklinische functies, maar wil wèl de vanzelfsprekende eerste keus zijn voor alle patiënten in de regio Helmond Deurne. Als we iets niet kunnen bieden, mag de patiënt erop rekenen dat wij hem verwijzen naar het beste ziekenhuis voor die speciale functie. Elkerliek eerste keus Eerste keus voor de patiënt betekent weten wat de patiënt, maar ook de huisarts wil en van ons verwacht. Klanttevredenheid, kennis van de markt, ontwikkelen van nieuwe service-concepten zullen daarbij onontbeerlijk zijn. De kennis op het terrein van marketing wordt uitgebouwd en ingezet ter versterking van onze positie.

8 8 3. Elkerliek kiest voor gezamenlijke verantwoordelijkheid Ter wille van het verhogen van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg, geven we in deze beleidsperiode de medisch specialist een meer centrale rol en positie in de organisatie van de zorg. De patiënt komt in eerste instantie naar de specialist in het ziekenhuis. Dan vernemen medisch specialist, polimedewerkers en verpleegkundigen wat de patiënt wenst. Om de dienstverlening te organiseren vanuit het klantenperspectief moeten de professionals nadrukkelijker de mogelijkheid krijgen om in te spelen op de wensen van de patiënt en de ontwikkeling van de zorgvraag. Dit doen we ten eerste door de medisch specialist een formele rol te geven in het management. Met de bijbehorende bevoegdheden om daadwerkelijk te kunnen sturen, maar ook met de bijbehorende verantwoordelijkheid om middelen doelmatig in te zetten. We plaatsen de poortspecialisten in een leidende rol als het gaat om de organisatie van de zorg. De poortspecialismen geven aan welke doelstellingen zij nastreven op het gebied van kwaliteit, productie, omzet en kosten. Ook welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben in termen van ruimtelijke middelen, OK-capaciteit, diagnostische

9 9 faciliteiten etc. De andere afdelingen in het ziekenhuis hebben een ondersteunende rol. Dat wil niet zeggen dat er een tweedeling in verantwoordelijkheid is. Poortspecialismen, ondersteunende specialismen en organisatorische managers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het waarmaken van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Deze veranderingen maken deel uit van de aanpassingen in de structuur en inrichting van de organisatie (zie hoofdstuk 14) en krijgen in 2010 hun beslag. Wij willen het ondernemerschap van medisch specialisten stimuleren door hen intensief te betrekken en/of te ondersteunen bij nieuwe zorginitiatieven, zoals niet-verzekerde zorg, zorgstraten en buitenpoli s. Wij geven hen de mogelijkheid om medeeigenaar te worden van deze initiatieven. In de bedrijfsplannen voor deze nieuwe initiatieven wordt ook aangegeven voor welke entiteit het best gekozen kan worden. Dat kan zijn binnen de structuur van het ziekenhuis of binnen een andere constructie, al dan niet als gezamenlijke investering van ziekenhuis en maatschap. 4. Elkerliek kiest voor investeren in medewerkers Onze medewerkers zijn een belangrijke factor voor de kwaliteit van de dienstverlening en het realiseren van de organisatiedoelen. In een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt en met een arbeidspotentieel dat steeds ouder wordt, is het van groot belang om medewerkers aan te trekken en te behouden voor onze organisatie. Onze marktwaarde als werkgever is daarbij doorslaggevend. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers is essentieel voor het behoud van personeel. Hierbij stellen we als doel het realiseren van een kwantitatief en kwalitatief optimale bemensing en het duurzaam inzetbaar en gemotiveerd houden van medewerkers binnen een sterk veranderende omgeving. Kernzin hierbij is de juiste medewerker op de juiste plek. Duurzame inzetbaarheid - ofwel werkvermogen: de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is te werken - wordt beïnvloed door verschillende factoren. Bij het bepalen van het werkvermogen wordt gekeken naar de gezondheid, competenties, motivatie en werkomstandigheden van de medewerker. Het Elkerliek heeft ervoor gekozen om de Werkvermogensmonitor als instrument in te zetten om het werkvermogen van onze medewerkers te meten. Het instrument, ontwikkeld aan het Finnish Institute of Occupational Health, is wetenschappelijk onderbouwd en heeft een voorspellende waarde voor een verminderd werkvermogen in de nabije toekomst. Het instrument werkt op het raakvlak van gezondheidsmanagement, arbomanagement en personeelsmanagement. Het vormt de basis voor de ontwikkeling en invoering van een integraal duurzaam inzetbaarheidbeleid. In het beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid kiezen we voor de komende beleidsperiode de volgende speerpunten: motivatie en betrokkenheid van medewerkers; excellent leiderschap; duurzaam opleiden.

10 Motivatie en betrokkenheid van medewerkers In de komende beleidsperiode zetten we - nog sterker dan wij nu al doen - in op de motivatie van de medewerker. Alleen met gemotiveerde medewerkers kan het Elkerliek zijn doelen bereiken. Om betrokkenheid en motivatie van medewerkers te vergroten is het van belang om gezamenlijke doelen te creëren. Ook het informeren van medewerkers over en hen betrekken bij veranderingen en verbetertrajecten is goed voor de motivatie. Daarnaast leggen wij bevoegdheden laag in de organisatie, zodat medewerkers zelfstandig beslissingen kunnen nemen en ook zelf verantwoordelijk zijn. Wij koppelen dit aan het versterken van het zelfstandig functioneren van teams: zorgverlening is nu eenmaal teamwork! We verwachten dat onze medewerkers proactief handelen, dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun vakgebied c.q. taakstelling en dat zij gericht zijn op samen werken en samen leren. Medewerkers van het Elkerliek zijn daarmee eigenaar (lees: ondernemer) van: hun eigen loopbaan en ontwikkeling; de aan hen toegewezen taken; hun gezondheid en veiligheid in werk en privé. Daarna zijn medewerkers aanspreekbaar op hun keuzes. Leidinggevenden stimuleren en faciliteren deze werkhouding. 4.2 Excellent leiderschap Vanuit verschillende invalshoeken wordt de komende jaren gevraagd om excellent leiderschap in het Elkerliek ziekenhuis. Enerzijds om medewerkers te motiveren. Aandacht en waardering van de leidinggevende zijn belangrijke motivators. En motivatie is een belangrijke stimulans voor de duurzame inzetbaarheid en het werkvermogen van medewerkers, maar ook voor het verbeteren van de kwaliteit en de servicegerichtheid. Anderzijds vraagt een omgeving van toenemende zorgvraag, marktwerking en de gewijzigde financieringstructuur om resultaatgerichte leidinggevenden. Zij spelen een cruciale rol in het creëren van bewustzijn in de organisatie waar het gaat om het rendement van onze activiteiten en in het vergroten van het financieel besef. Niet alleen in de top van de organisatie, maar juist en vooral op de plaats waar de directe zorg wordt verleend. Beide invalshoeken vragen om effectief leiderschap. Een leidinggevende van het Elkerliek ziekenhuis is resultaatgericht en communiceert open en eerlijk met de medewerker over de veranderende behoefte en mogelijkheden van de organisatie. De leidinggevende coacht en faciliteert de ontwikkeling van de medewerker, is betrouwbaar en integer en is gericht op kwaliteit. Wij faciliteren het excellente leiderschap door het aanbieden van een ontwikkeltraject voor leidinggevenden.

11 Duurzaam opleiden De ontwikkelingen binnen de zorgsector volgen elkaar snel op. Het is daarom noodzakelijk om huidige en toekomstige medewerkers op te leiden en bij te scholen. Dit moet zodanig gebeuren dat ze de competenties verwerven en behouden die nodig zijn om een professioneel beroepsbeoefenaar te zijn. De door medewerkers verworven kennis is immers niet levenslang bruikbaar. Wij streven daarom naar life long learning in alle levensfasen. Gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties om vakbekwaam te blijven binnen de functie en op persoonlijke groei op de lange termijn. Het leren en ontwikkelen van medewerkers is een gedeelde verantwoordelijkheid. De individuele medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het op peil houden van zijn beroeps- en functievereisten. Om richting te geven aan de leeractiviteiten van de medewerkers en deze te kunnen monitoren, kiest het Elkerliek voor de aanschaf van een Leer Management Systeem (LMS). Het systeem biedt de mogelijkheid om leertrajecten in te richten met e-learning en andere leervormen. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid opleidingen en trainingen van medewerkers te registreren en te volgen. 4.4 Arbeidsmarkt Gezien de schaarste aan zorgpersoneel leiden we in de komende beleidsperiode meer medewerkers zelf op. Zo brengen we meer focus aan in het takenpakket van de (schaarse) medisch specialist. Ter verbetering van de kwaliteit gaan we meer werken met Nurse Practitioners, Physician Assistants en Gespecialiseerd Verpleegkundigen. Over de inzet maken we financiële afspraken met de Medische Staf. De continuïteit van zorg waarborgen we door het huidige deeltijd beleid te heroverwegen. Gezien de schaarste aan zorgpersoneel leiden we in de komende beleidsperiode meer medewerkers zelf op. 5. Elkerliek kiest voor kwaliteit in zijn breedste zin Kwaliteit en veiligheid zijn sleutelbegrippen in het ziekenhuis. Na de NIAZ accreditatie in 2005 en de heraccreditatie in 2009, heeft de introductie van het Veiligheid Management Systeem (VMS) een grote impuls gegeven aan het kwaliteitsbewustzijn. De centrale doelstelling van het VMS het Elkerliek ziekenhuis werkt continu aan een zichtbaar veiliger ziekenhuis, staat onverkort overeind. De kern van het VMS is het inventariseren van risico s en het nemen en vastleggen van maatregelen om de risico s te beheersen. Daarnaast staat het beperken van eventuele schade ten gevolge van incidenten centraal. De vier onderdelen van het VMS zijn: beleid en strategie; veilige cultuur; centrale melding en analyse van incidenten; voorspellende risico-inventarisatie. Deze onderdelen worden omvat door de Plan Do Check Act-cyclus, ofwel continu verbeteren.

12 12 Ook de komende beleidsperiode komen er ongetwijfeld nieuwe kwaliteitseisen op basis van nieuwe inzichten bij. Inspectie, verzekeraars en niet in de laatste plaats de patiënt ontwikkelen hierbij volop mee. De commissie Kwaliteit & Veiligheid ziet toe op implementatie van nieuwe criteria. De leidinggevenden monitoren de kwaliteit, waarbij in toenemende mate gebruik gemaakt kan worden van outputgegevens (pijnscores, decubites, SNAQ-scores etc.). Kwaliteit en veiligheid worden daarmee onderdeel van de beleidscyclus. Medicatieveiligheid, patiëntveiligheid op de OK, complicatieregistratie en apparatuurveiligheid vragen om voortdurende aandacht. Bewaking via een elektronisch voorschrijfsysteem en distributie reduceren risico s op fouten. Introductie van de SURPASS (SURgical PAtient Safety System) op de OK verbetert het toezicht op het gehele opnametraject.

13 13 Wij geven hierbij veel aandacht aan cultuur- en gedragsaspecten van kwaliteit. Het gaat hierbij onder andere om bejegening en houding. Richting patiënten en verwijzers, maar ook intern naar elkaar toe. Zowel bij medewerkers als binnen de Medische Staf. Elkaar scherp houden en durven aanspreken als iets niet gaat zoals het is afgesproken. Fouten zullen er altijd gemaakt worden, we moeten er wel van leren. Een juiste balans vinden tussen het individuele belang en het belang van het collectief. De juiste prioriteiten stellen als individu en als organisatie. Dat is ook kwaliteit! 6. Elkerliek kiest voor het bundelen van kennis Tijdens de voorbereiding van het beleidsplan bleek dat op veel plekken in het ziekenhuis wordt gewerkt aan verbetering van werkwijzen en dienstverlening, zonder dat we dit altijd van elkaar weten. De kennis over verbetering blijft hierdoor versnipperd en de kans bestaat dat we op meerdere plekken hetzelfde wiel proberen uit te vinden. Terwijl we zoveel van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen we veel meer doen met externe signalen over ons functioneren, spiegelinformatie (benchmarks) en ervaringen van andere ziekenhuizen. In de komende beleidsperiode integreren we de kennis over procesverbetering. Dit doen we door interne best practices te verzamelen, deze te bundelen met externe best practices en toegankelijk te maken voor iedereen. Ook pakken we verbetertrajecten projectmatig aan, waarbij knelpunten eerst zichtbaar en objectief worden gemaakt en prioriteiten worden aangebracht. Alle initiatieven op het gebied van bedrijfsvoering worden gecoördineerd door een Kenniscentrum Bedrijfsvoering. De belangrijkste taken van dit Kenniscentrum zijn signaleren, coördineren en adviseren over bijvoorbeeld de verbeteraanpak. De deelnemers aan het Kenniscentrum hebben een directe lijn met Raad van Bestuur, ziekenhuismanagers en Medische Staf. 7. Elkerliek kiest voor een uitgebalanceerd zorgaanbod De financiering van onze activiteiten en ons risicoprofiel zijn de laatste jaren drastisch gewijzigd. Er zijn nu deels vrije prijzen en we moeten veel beter letten op het saldo van opbrengsten en kosten, oftewel het rendement van onze activiteiten. De marges c.q. de verdiensten op onze activiteiten zijn zeer beperkt. Activiteiten die structureel verlieslatend zijn, kunnen uiteindelijk de continuïteit van de zorg ondermijnen. We moeten meer alert en meer proactief zijn. We moeten keuzes maken in ons zorgaanbod. Als we kijken naar ons huidige zorgaanbod zien we dat het Elkerliek erg sterk is op het gebied van de chronische zorg, samen met de huisartsen, en de acute zorg. Traditioneel kennen deze zorgvormen minder sturingsmogelijkheden waar het gaat om omzet en rendement. De electieve zorg is in ons ziekenhuis minder sterk ontwikkeld, wat zich onder andere vertaalt in een relatief klein aandeel DBC s in het B-segment. Terwijl juist de electieve zorg - door zijn voorspelbare karakter en de grotendeels vrije prijsvorming kansen biedt. Nu gaat het er voor ziekenhuizen niet om, alleen winstgevende activiteiten te ontplooien. Waar het wel om gaat is een juiste mix (portfolio samenstelling) van winstgevende en verlieslatende activiteiten, gericht op de continuïteit van zorg op de lange termijn.

14 14

15 Portfoliotraject In de aanloop naar dit beleidsplan hebben wij een bewustwording- en keuzetraject doorlopen, gericht op het vinden van deze juiste mix. Raad van Bestuur en Stafbestuur hebben met alle poortspecialismen gesproken. Hierbij zijn vier onderwerpen behandeld: de ontwikkeling van de zorgvraag; de aantrekkelijkheid en het rendement van het eigen zorgaanbod; de ontwikkelingen bij concurrerende ziekenhuizen; de strategie van het specialisme om in te spelen op alle ontwikkelingen. Er op gericht om ook in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan de wensen en eisen van patiënten en verwijzers. En aan de ambities van onze eigen medisch specialisten en medewerkers. Dit portfoliotraject is een eerste stap in het keuzeproces waar we de focus van onze inspanningen willen leggen. Welke activiteiten rekenen wij tot de kern van ons ziekenhuis en willen we altijd zelf blijven uitvoeren? Welke activiteiten organiseren we eventueel in een andere vorm? Al dan niet samen met andere ziekenhuizen? Dit betekent dat we weloverwogen keuzes moeten maken. De consequenties van deze keuzes voeren wij in de komende beleidsperiode door. De portfoliogesprekken zelf worden elke twee jaar herhaald. 7.2 Algemeen beeld naar aanleiding van portfoliotraject Wat betreft de ontwikkelingen in de bevolkingsamenstelling en zorgvraag in de regio Noord Brabant Oost, zien we een grote toename van het aantal ouderen. Daarmee hangt een grote toename van het aandeel oncologische en chronische zorg samen. Het aantal kinderen in de regio neemt af. Op dit moment biedt het Elkerliek ziekenhuis een zeer compleet zorgaanbod. Een sterk punt van het Elkerliek is dat patiënten veelal direct contact hebben met de medisch specialist en niet gezien worden door een arts-assistent. De toegangstijden voor eerste polibezoek en verdere behandeling verschillen sterk per specialisme en zijn in een aantal gevallen te lang. Als belangrijke risico s gelden: schaarste aan personeel en aan sommige medisch specialisten; financiering van onze activiteiten (DBC vergoedingen die onder druk staan); opkomst van privéklinieken; de interne concurrentie bij sommige behandelingen (meerdere specialismen die dezelfde behandeling uitvoeren, maar niet samenwerken); de lage uitstroomsnelheid naar V&V.

16 Speerpunten voor bedrijfsvoering voortkomend uit het portfoliotraject 1. De externe en interne toegangstijden worden teruggedrongen, onder andere door het verbeteren van de logistiek op poliklinieken en OK (behandelstraten, verlengde openstelling, Prima Poli etc.). 2. De electieve zorg wordt verder uitgebouwd, daarbij gebruikmakend van nieuwe inzichten op het gebied van zorglogistiek en servicegerichtheid. 3. De acute zorg en de chronische zorg worden in samenwerking met de huisartsen gestroomlijnd. 4. De relatie met de huisartsen wordt verbeterd en de binding wordt vergroot. 5. Het verzorgingsgebied wordt uitgebreid door de oprichting van buitenpoliklinieken, te beginnen in Gemert. 6. Het opzetten van gespecialiseerde centra, spreekuren voor specifieke diagnosegroepen, met een vergelijkbaar serviceniveau als privéklinieken. Hierbij is er altijd één gezicht naar buiten toe, ook als een behandeling door meerdere specialismen wordt uitgevoerd. 7. De zorgprofielen van o.a. verlieslatende DBC s worden nader geanalyseerd tot op activiteitenniveau om te bezien of hierin nog kostenreducties mogelijk zijn.

17 17 8. Elke maatschap/vakgroep maakt een communicatie- en marketingplan, gericht op vergroting van het marktaandeel. De PR van het Elkerliek wordt meer proactief, met een duidelijke boodschap waar meer trots vanuit gaat. 9. We onderzoeken de mogelijkheden voor een digitaal afsprakensysteem via de website, met interactieve mogelijkheden voor patiënt en verwijzer. 10. De doorstroomsnelheid binnen het ziekenhuis en de uitstroomsnelheid richting thuissituatie en V&V worden verbeterd. 7.4 Medisch inhoudelijke ontwikkelingen voortkomend uit portfoliotraject Het huidige zorgaanbod wordt verbreed en verdiept, wanneer medisch-technologische ontwikkelingen hiertoe mogelijkheden bieden en kwaliteit van zorg verbeterd kan worden én het past binnen het profiel van het ziekenhuis. Zonder een limitatieve opsomming te geven (elders worden al verschillende initiatieven geschetst), kunnen in ieder geval de volgende ontwikkelingen worden vermeld. Oncologische zorg De oncologische zorg krijgt in toenemende mate een multidisciplinair karakter, waarbij een procesbewaker zal zijn die de uitvoering van het behandeltraject coördineert.

18 18 Vaatlijden Nieuwe technieken worden geïntroduceerd, die patiëntvriendelijk en effectief zijn. Dialyse Naast hemodialyse zal ook peritonale dialyse mogelijk zijn. Het predialyse traject en het plaatsen van de shunt zal ook in het Elkerliek mogelijk zijn. Pijnbehandeling In de loop van 2010 wordt in Deurne een centrum voor pijnbehandeling geopend. Interventieradiologie Door introductie van nieuwe technieken zal het aantal behandelmogelijkheden uitbreiden. Acute zorg De zorg op de Spoedpost/SEH wordt geoptimaliseerd door inzet van SEH-artsen, KLV-ers (kortelijns verpleegkundigen) en goed geschoolde agnio s.

19 19 8. Elkerliek kiest voor handhaving medisch specialistische opleidingen In het verleden hebben wij een hoog ambitieniveau geformuleerd over de verwerving van medisch specialistische opleidingen. Dat beleid heeft redelijk goed uitgepakt. Medio 2010 beschikt het Elkerliek over vijf medisch specialistische opleidingen. Opleidingen houden ons scherp en zorgen ervoor dat we blijven innoveren. Uit de portfoliogesprekken komt een beperkte wens naar voren tot verwerving van nieuwe medisch specialistische opleidingen. Bovendien is het voor algemene ziekenhuizen, die niet tot de STZ (topklinische ziekenhuizen) behoren, zeer moeilijk geworden om het aantal opleidingsplaatsen verder uit te breiden. Wij temporiseren daarom de actieve verwerving van nieuwe opleidingen en richten ons vooral op: het continueren van de huidige opleidingen en het introduceren van WESP en GEZP (wetenschappelijke of klinische stage van zestien weken). Het aantal coassistenten plaatsen willen we zo mogelijk verder uitbreiden. De financiering van de kosten van huisvesting is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Alle kosten moeten door het ziekenhuis op eigen kracht worden terugverdiend.

20 20 9. Elkerliek kiest voor optimale benutting van de locaties De financiering van de kosten van huisvesting is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Alle kosten moeten door het ziekenhuis op eigen kracht worden terugverdiend. Banken beoordelen de investeringsplannen kritisch alvorens financiering te verschaffen. Dit vraagt een voortdurende kritische afweging van alle bouwkundige aanpassingen. Deurne is voor de patiënt een cruciaal toegangspunt. Door de specifieke sfeer en uitstraling kunnen we in Deurne een ander serviceconcept neerzetten dan in Helmond. In de komende beleidsperiode benutten wij de mogelijkheden en capaciteit in Deurne nog beter. Niet alleen door de diagnostiekfaciliteiten verder uit te breiden, waaronder de tweede MRI, maar ook door meer niet-verzekerde zorg aan te bieden. Goede mogelijkheden hiervoor zijn flebologie, implantologie/kaakchirurgie en plastische chirurgie. In Deurne is inmiddels een dependance van revalidatiecentrum Blixembosch en worden verschillende poliklinieken gerenoveerd. Ook de plastische chirurgie zal starten met een polikliniek. Tenslotte blijft Deurne een algemeen dagziekenhuis, met als speciale functie het Dialysecentrum. In Helmond hebben in de loop der tijd diverse renovaties plaatsgevonden. Hierdoor voldoet het ziekenhuis vrijwel geheel aan de eisen van deze tijd. Het belangrijkste project in de komende jaren is de renovatie/nieuwbouw van het OK-complex, de IC, de CSA en dagbehandeling. Daarnaast worden de poliklinieken kaakchirurgie en oogheelkunde uitgebreid evenals de oncologieafdeling. Om de service naar patiënten te vergroten worden de openingstijden van de poliklinieken en OK s verlengd. Hiermee maken we tegelijkertijd productiegroei mogelijk binnen de bestaande capaciteit. Wij bieden dit eerst in Helmond aan. Daar zijn betere mogelijkheden om de openingstijden van de medisch ondersteuners aan te laten sluiten op de verlengde openingstijden van de poortvakken. Denk hierbij aan de radiologie en laboratoria. De plannen voor het opzetten van een buitenpolikliniek in Gemert zijn in uitvoering en worden eind 2009 afgerond. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk en zinvol is om poliklinieken op andere strategisch interessante locaties op te zetten. 10. Elkerliek kiest voor ICT In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in ICT. Zo is een draadloos netwerk gerealiseerd, wordt gewerkt met een Elektronisch Verpleegkundig Dossier en is een digitaal beeldopslagsysteem geïmplementeerd. De doelstellingen inzake het volledig papierloos werken zijn te ambitieus gebleken.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bij de titel van dit jaaroverzicht 3 Deel 1 - Over het IJsselland Ziekenhuis 4 Profiel 4 Belangrijkste ontwikkelingen 5 in de externe omgeving Strategie en

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst Scenario Planning inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Scenario Planning 5 De Zorgmarkt anno 2010

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Anticiperen op marktwerking

Anticiperen op marktwerking Anticiperen op marktwerking Dr. Kim Putters Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies over marktwerking in de medisch specialistische zorg Zoetermeer, 200

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013 Radboudumc Jaardocument 2013 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik

Nadere informatie