Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage"

Transcriptie

1 8 Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage

2 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Ton Bruining (redactie) Hanna de Koning Emerance Uytendaal s-hertogenbosch / Utrecht: KPC Groep / APS, 2014

3 Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep en APS voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep en APS vervullen op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Auteurs: Ton Bruining (redactie), Emerance Uytendaal (KPC Groep) en Hanna de Koning (APS). Met dank aan: Evelien Loeffen (KPC Groep), Maurice van Werkhoven en Sander Galjaard (APS), Gelbrich Feenstra en Henny Molenaar. Illustratie omslag: Arend van Dam Het is toegestaan om in het kader van educatieve doelstellingen (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm zodanig dat de intentie en de aard van het werk niet worden aangetast. Bronvermelding is in alle gevallen vereist en dient als volgt plaats te vinden: Bruining, T., Koning, H. de & Uytendaal, E. (2014). Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage. s-hertogenbosch / Utrecht: KPC Groep / APS in opdracht van het ministerie van OCW. 2014, KPC Groep / APS, s-hertogenbosch / Utrecht

4 Woord vooraf Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs is de derde rapportage die we hebben gemaakt in het kader van het project Vormgeven aan professionele ruimte. De eerste rapportage is een literatuurstudie die we de titel Creëren van professionele ruimte in het onderwijs (Bruining, Loeffen, De Koning & Uytendaal, 2012) gaven. In deze studie betogen we dat professionele ruimte niet iets is wat leraren van hogerhand krijgen of wat zij voor zichzelf moeten bevechten. Professionele ruimte creëer je met elkaar. We gebruikten bij de presentatie aan experts het beeld van de manier waarop in Barcelona al generaties lang wordt gewerkt aan de Sagrada Familia. Hedendaagse architecten creëren samen met metselaars, beeldhouwers en computerprogrammeurs en met gebruik van eigentijdse technieken op een professionele manier een bijzondere ruimte ten dienste van anderen. De tweede rapportage is een volledig herziene uitgave van onze eerste verkennende studie geworden. Op basis van ervaringen in het veld en uitwisseling met experts probeerden we nog scherper te krijgen wat er voor nodig is om professionele ruimte te maken. Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs (Bruining, De Koning, Loeffen & Uytendaal, 2014) werd de titel. We wilden laten zien dat professionele ruimte niet vanuit het niets wordt gecreëerd, maar dat leraren, schoolleiders en leerlingen samen vormgeven aan professionele ruimte in de context van de school en van de samenleving. In Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs laten we aan de hand van een vijftal projecten in scholen voor voortgezet onderwijs zien hoe leraren en hun schoolleiders op een eigen manier professionele ruimte realiseren. Namens de projectteams van KPC Groep en APS, Dr. Ton Bruining Drs. Hanna de Koning Woord vooraf

5 D Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

6 Inhoud Woord vooraf 1 Inleiding 3 2 Contextanalyse (De)professionalisering Zeggenschap en regelgeving Leiderschap Parallel onderzoek naar professionele ruimte 6 3 Doelstelling en vraagstelling Hoofdvraag van het onderzoek Deelvragen van het onderzoek 9 4 Theoretisch kader Literatuurstudie en reflectie experts Activiteitensysteemmodel 12 5 Onderzoeksaanpak 15 6 Cross case analyse 17 7 Vijf ontwikkelingsgerichte projecten professionele ruimte School A School B School C School D School E 34 8 Conclusies Deelvraag Deelvraag Deelvraag Deelvraag Deelvraag Tot slot 44 Literatuur 45 Inhoud 1

7 2 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

8 1 Inleiding De afgelopen decennia beklaagden leraren zich over de ontnomen ruimte om mede vorm te geven aan het onderwijs. De kracht van de werkvloer zou onvoldoende tot zijn recht komen. Vernieuwingen zouden zijn mislukt door top-down-benaderingen. Van verbinding tussen innovatiedoelen en de praktijk zou onvoldoende sprake zijn. Alom wordt gepleit voor meer professionele ruimte voor de leraar door belangengroepen van leraren, door politici en de overheid en door wetenschappers en publicisten. Professionele ruimte is gekoppeld aan vraagstukken rond de professionele ontwikkeling van leraren. Hoe professionele ruimte vorm moet krijgen, is echter de vraag. APS en KPC Groep hebben van 2011 tot en met 2013 een praktijkonderzoek uitgevoerd dat is bedoeld om een praktische handreiking te ontwikkelen voor het optimaal vormgeven aan professionele ruimte in scholen en inzicht te geven in kritische succesfactoren bij het realiseren van professionele ruimte gericht op een verbetering van het primair proces. Daartoe is het nodig inzicht te verwerven in hoe leraren en hun leidinggevenden de professionele ruimte percipiëren, zowel in de huidige als in de gewenste situatie. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke kritische factoren zijn volgens de literatuur en betrokkenen (management, teams en leraren) zelf te onderscheiden voor wat betreft het vormgeven van de professionele ruimte? Om deze vraag te beantwoorden werd literatuuronderzoek gedaan, werden interviews gehouden met 100 leraren en schoolleiders en werden in vijf scholen ontwikkelingsgerichte projecten uitgevoerd waarin samen met leraren en leidinggevenden aan de hand van vraagstukken uit de praktijk werd verkend hoe er vormgegeven kan worden aan professionele ruimte. In dit verslag presenteren we de bevindingen van het praktijkonderzoek naar professionele ruimte. In hoofdstuk 2 schetsen we de context waarbinnen door scholen (leraren en hun leidinggevenden) gewerkt wordt aan professionele ruimte. In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de doelstelling en de vraagstelling van dit onderzoek. In hoofdstuk 4 lichten we het theoretisch kader kort toe. Voor verdere verdieping verwijzen we naar de literatuurstudie Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs (Bruining et al., 2014). In hoofdstuk 5 gaan we in op de onderzoeksaanpak. In hoofdstuk 6 presenteren we de opbrengsten van een cross case analyse van de interviews in de scholen. In hoofdstuk 7 presenteren we de opbrengsten van de vijf ontwikkelingsgerichte projecten in de scholen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. We sluiten dit onderzoeksverslag in hoofdstuk 8 af met conclusies en handreikingen. 1 Inleiding 3

9 4 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

10 2 Contextanalyse Iedere professional heeft professionele ruimte nodig. Kenmerk van het werk van een professional is dat hij/zij in complexe situaties zelfstandig beslissingen kan en moet nemen. Lesgeven is zo n complexe activiteit: interactie met leerlingen vraagt van een leraar voortdurend in te spelen op nieuwe situaties. Schoolregels en didactische methodes bieden daarbij maar een beperkte ondersteuning. De Commissie Leraren (2007) heeft een aantal maatregelen voorgesteld in het rapport Leerkracht! en daarmee de professionele ruimte van de leraar prominent op de agenda gezet. De commissie pleit voor meer zeggenschap voor leraren. Veel van de adviezen van de commissie zijn overgenomen in het Actieplan LeerKracht van Nederland (Ministerie van OCW, 2007). In de beleidsadviezen is de aanname dat het vergroten van de zeggenschap van leraren bij het onderwijskundig beleid van de school en meer ruimte voor teams van leraren bij het ontwerp en de uitvoering van onderwijs en de verantwoording daarover zullen leiden tot meer actieve steun en betrokkenheid van leraren. 2.1 (De)professionalisering Zoals Sleegers en Klaassen (1994) twintig jaar geleden al signaleerden en wat de analyses van de Commissie Leraren (2007) en de Commissie Dijsselbloem (2008) ruim een decennium later nog eens bevestigden, is dat er een sterke tendens is van deprofessionalisering van het beroep: leraren hebben steeds minder autonomie en velen voelen zich steeds meer een uitvoerder in plaats van een professional. De door leraren ervaren professionele ruimte is steeds beperkter geworden. Tegelijk is er een groeiende consensus dat de leraar cruciaal is voor het leren van leerlingen én dat de aard van lesgeven een bepaalde beslissingsruimte vereist om goed te worden uitgevoerd. Het besef dat de kwaliteit van onderwijs afhankelijk is van het functioneren van leraren neemt toe. Voor goed onderwijs is het nodig dat leraren zichzelf als professional ervaren, dat ze als professional worden gezien en dat ze voldoende zeggenschap hebben om autonoom en/of samen met collega s beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van lessen. In Professional Capital betogen Hargreaves & Fullan (2012) op basis van hun onderzoek dat het professioneel kapitaal een functie is van het menselijk kapitaal, het sociaal kapitaal en het besluitvormingsvermogen in de school. 2.2 Zeggenschap en regelgeving Naast aspecten die betrekking hebben op opvattingen en de cultuur in een school ten aanzien van de professionele ruimte is het van belang te onderzoeken hoe structureel die ruimte is en kan worden geregeld in termen van zeggenschap en invloed op de besluitvorming en de manier waarop de verantwoording is georganiseerd (Smylie, 1992). Hierbij gaat het om vragen als: Wie bepaalt de inhoud en de vorm van het curriculum, de didactiek, de lesplanning en de toetsing in de school, waarbij de achterliggende vraag is of leraren werkelijk die zeggenschap hebben en hoe die zeggenschap kan worden georganiseerd in de school. Wat is het systeem dat erachter zit? 2 Contextanalyse 5

11 2.3 Leiderschap Het bouwen van professionele ruimte voor goed onderwijs vraagt ook aandacht voor de invulling van het onderwijskundig leiderschap in de school, in teams en in secties, voor de rol van de leidinggevende en de interactie tussen leidinggevende en het team. Kessels (2012) stelt dat dit leiderschap niet exclusief bij de leidinggevenden hoort, maar dat dit leiderschap gespreid kan worden in de school en dat onderwijsmensen op het ene moment het voortouw kunnen nemen en op het andere moment een volgersrol kunnen hebben. Tegen deze achtergrond is het relevant om te onderzoeken hoe leraren en leidinggevenden de eigen professionaliteit en de actuele en de benodigde professionele ruimte definiëren en ervaren én hoe die ruimte structureel kan worden georganiseerd in de school. Het abstracte karakter van het thema Professionele ruimte maakt het lastig om er in de praktijk mee te werken. Mensen in het onderwijs hebben talrijke verhalen over hun professionele ruimte, zonder dat zij deze term gebruiken. Er zijn ook veel voorbeelden van vormgeving van professionele ruimte, zonder dat het etiket professionele ruimte erop zit. Juist die voorbeelden kunnen leraren, schoolleiders en besturen op een idee brengen en stimuleren om ook zelf aandacht te besteden aan de professionele ruimte binnen hun school en hun bestuurlijke organisatie. Zo beschreven is duidelijk dat professionele ruimte niet statisch vastgelegd kan worden in een wet of een professioneel statuut. Wel kan een wettelijke regeling of een statuut helpen als hefboom om in situaties waarin professionele ruimte van leraren (te) beperkt is beweging te brengen. Bijvoorbeeld door de dialoog in de school over professionele ruimte op gang te brengen en te houden en door de zeggenschap van werknemers te verankeren. Voor het overige geldt dus dat professionele ruimte al dan niet wordt gecreëerd in de complexe dynamiek in en rond de schoolorganisatie en binnen de werkrelatie tussen leidinggevenden en leraren en tussen leraren en hun teams. Inmiddels is ook het ministerie van OCW van mening dat het échte werk in de scholen zelf dient te gebeuren (Bruining, 2012). 2.4 Parallel onderzoek naar professionele ruimte Het praktijkonderzoek van APS en KPC Groep loopt parallel aan soortgelijke projecten van de Open Universiteit en van VOION en de VO-raad. Op verzoek van de sociale partners in het voortgezet onderwijs zijn door het SBO (Sectorbestuur Onderwijsmarkt, nu VOION) in 2010 discussiebijeenkomsten georganiseerd op scholen. Het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs (VOION) voert nu een project Professionele ruimte uit. Nadat in 2009 voor het eerst de professionele ruimte van leraren in kaart werd gebracht door middel van de nulmeting Zeggenschap in po, vo, mbo en hbo is de online vragenlijst, die in 2009 is gebruikt, opnieuw uitgezet onder leraren in het voortgezet onderwijs om vast te kunnen stellen hoe het er inmiddels voorstaat met de mate van zeggenschap en of zich in vergelijking met de eerste meting veranderingen hebben voorgedaan. De Open Universiteit voerde een reviewstudie uit die als doel had om het perspectief van gespreid leiderschap nader te duiden en in verband te brengen met de professionele ruimte die leraren ervaren in scholen (Hulsbos, Andersen, Kessels & Wassink, 2012). De onderzoekers leggen daarbij nadruk op gespreid leiderschap als interactiemechanisme. De onderzoekers van de Open Universiteit stellen verder vast dat vragenlijsten, interviews en netwerkanalyses wel relevant zijn, maar niet toereikend. Zij stellen daarom participatief onderzoek voor die recht doet aan en inzicht biedt in bestaande praktijken en zich tegelijkertijd richt op mogelijkheden om die praktijk te verbeteren. APS en KPC Groep hebben in het project Vormgeven aan professionele ruimte zulk onderzoek uitgevoerd. 6 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

12 In vijf concrete onderwijs- en schoolontwikkelingsprojecten is gewerkt aan de balans tussen sturing vanuit de onderwijspraktijk en de schoolleiding en professionele oordeelsvorming. Ontwikkelingsgericht onderzoek naar de professionele ruimte van leraren is een kans om in concrete situaties aan het onbehagen van leraren te werken en tegelijkertijd een beroep te doen op een professionele omgang met het leraarschap door leraren zelf en door hun leidinggevenden. Dat is belangrijk, omdat de invloed van de kwaliteit van de leraar op de prestaties van leerlingen groot is. 2 Contextanalyse 7

13 8 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

14 3 Doelstelling en vraagstelling Van 2011 tot 2013 hebben we ontwikkelingsgericht onderzoek in vijf scholen begeleid. Daarmee hadden we een tweeledig doel. Het eerste doel was een impuls geven aan de professionele ontwikkeling en de schoolontwikkeling in de deelnemende scholen. Het tweede doel was om parallel daaraan de ontwikkeling van professionele ruimte te volgen en zicht te krijgen op de kritische succesfactoren bij het realiseren van professionele ruimte, gericht op een verbetering van het primair proces. De inzichten moeten leiden tot een praktische handreiking voor het optimaal vormgeven van de professionele ruimte in scholen. 3.1 Hoofdvraag van het onderzoek De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke kritische factoren zijn volgens de literatuur en betrokkenen (management, teams en leraren) zelf te onderscheiden voor wat betreft het vormgeven van de professionele ruimte? 3.2 Deelvragen van het onderzoek We hebben de hoofdvraag uiteengelegd in vijf deelvragen. Deelvraag 1: Wat is er bekend over hoe de professionele ruimte van leraren kan worden vergroot? In 2011 zijn we begonnen met een literatuuronderzoek. De resultaten hebben we gepresenteerd in de rapportage Creëren van professionele ruimte in het onderwijs (Bruining et al., 2012) die we voorlegden aan experts. In 2013 hebben we dit onderzoek afgerond met de rapportage Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs (Bruining et al., 2014). Deelvraag 2: Hoe percipiëren leraren, teams en schoolleiding de huidige en gewenste professionele ruimte en welke ideeën bestaan er bij hen over hoe deze ruimte kan worden vergroot? In 2011 hebben we een diner pensant georganiseerd met belangstellenden uit zestien scholen, hebben we zeven scholen geworven om deel te nemen in het project en hebben we leraren en schoolleiders geïnterviewd over hun beleving van de professionele ruimte. Dit leverde acht rapportages op. Vijf scholen besloten verder mee te doen met een actieonderzoeksproject om aan de hand van een concrete vraag de ontwikkeling van professionele ruimte te volgen. Deelvraag 3: Welke interventies kunnen in scholen worden uitgevoerd ten aanzien van het vergroten van de professionele ruimte? In zogenaamde affirmatiebijeenkomsten zijn we met leraren en schoolleiders nagegaan wat voor de scholen relevante ontwikkelingsvragen zouden zijn. De vijf scholen hebben gedurende bijna twee jaar aan de onderzoeksprojecten gewerkt. Deelvraag 4: Hebben de interventies geleid tot het gewenste effect? Eind 2013 hebben we met de scholen de projecten geëvalueerd en in verdiepingsbijeenkomsten met de projectgroep van begeleiders/onderzoekers hebben we de projecten besproken. 3 Doelstelling en vraagstelling 9

15 Deelvraag 5: Hoe kunnen de bevindingen van het onderzoek vertaald worden in handreikingen voor vo-scholen die de professionele ontwikkeling willen vergroten? Op basis van de ervaringen met de actieonderzoeksprojecten hebben de onderzoekers een aantal handreikingen geformuleerd. Deze studie richt zich op de deelvragen 2 tot en met 5. In deze studie wordt een vijftal casestudies gepresenteerd van deelprojecten die gericht waren op de versterking van de professionele ruimte door de leraar, het lerarenteam en de leidinggevende. Met de casestudies en de analyse daarvan willen we scholen inspiratie bieden en houvast geven om zelf aan de slag te gaan. Verder is de verwachting dat het project inzichten oplevert voor het beleid gericht op het versterken van de professionele ruimte in scholen. 10 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

16 4 Theoretisch kader De literatuurstudie heeft duidelijk gemaakt dat professionele ruimte beschouwd kan worden als een vorm van sociale productie. Leraren geven in interactie met hun omgeving, met hun leerlingen, met hun collega s en met hun leidinggevenden elke dag opnieuw vorm aan hun professionele ruimte. Daarbij spelen onder meer de motieven en doelen van leraren een rol en ook de onderwijs-pedagogische concepten en didactische werkvormen die ze inzetten, de gemeenschap waar leren deel vanuit maakt, de uitgangspunten die gehanteerd worden en de rol en taakverdeling in de school. Het maakt een verschil of leraren gericht zijn op de leerling of op de zorg om te overleven in een hectische onderwijspraktijk en het maakt een verschil of leraren op zichzelf zijn of vanuit een professionele gemeenschap werken. In onze literatuurstudie zijn we nagegaan: Wat is er bekend over hoe de professionele ruimte van leraren kan worden vergoot? (Deelvraag 1) We gaan hierna eerst in op de uitkomsten van onze verkenningen in de literatuur en met experts. Daarna gaan we in op het activiteitensysteemmodel. 4.1 Literatuurstudie en reflectie experts Uit de literatuurstudie en de reflecties met experts komt naar voren dat het vooral belangrijk is dat leraren zich bewust worden van hun opvattingen en dat zij de dialoog over hun opvattingen aangaan. Daarbij wordt benadrukt dat: de belanghebbenden gezamenlijk een leerproces aangaan, waarbij geen van de partijen een dominante positie opeist, maar waarin met het oog op goed onderwijs steeds opdrachten en problemen worden geframed ; tijdelijk werkbare overeenstemmingen worden gerealiseerd; professionele oordelen worden gevormd. Verder komt uit de verkenning naar voren dat het activiteitensysteemmodel van Engeström (1987) een bruikbaar model is om het gezamenlijk handelen in de onderwijspraktijk te beschrijven, daarvan te leren en interventies voor te stellen. Het model kan dienstbaar zijn aan het onderzoeken van verschillende werkwijzen en/of wrijvingspunten en conflicten. Daarnaast kan het model gebruikt worden voor het verbinden van verschillende belanghebbenden, opvattingen en manieren van handelen. Engeström benadrukt dat een activiteitensysteem geen vaststaand gegeven is, professionele ruimte dus ook niet. De professionele ruimte en de handelingsruimte van de leraar (en de leidinggevenden en ondersteuners) zijn niet maakbaar. De professionele ruimte is wel raakbaar. Dat vraagt van leraren, schoolleiders en ondersteuners dat ze aanwezig zijn, zonder oordelen, zonder elkaars zijn en handelen of zonder elkaar te veroordelen. Dit vraagt van alle actoren dat zij elkaars persoonlijke en professionele grenzen serieus nemen. Alleen een dergelijke houding maakt contact mogelijk en creëert de randvoorwaarden voor het samen leren en de professionele ruimte om samen te werken aan goed onderwijs en aan een goede school. Zogenaamde grensgangers en bruggenbouwers spelen in deze processen van samen leren en samen werken een belangrijke rol. Daarbij kan het gaan om de bevlogen, extended professional, om onderwijskundige ondersteuners of leidinggevenden. De grensgangers laten naast een vakbetrokkenheid een bredere oriëntatie zien. Ze vinden bijvoorbeeld centrale doelstellingen 4 Theoretisch kader 11

17 belangrijk en zijn zo de bruggenbouwers bij vak- en schoolontwikkeling. De grensgangers gaan fricties niet uit de weg. Ze maken leren en ontwikkelen door verdieping en verbreding mogelijk. 4.2 Activiteitensysteemmodel Het activiteitensysteemmodel van Engeström (1987) biedt een ordeningskader en laat zien hoe professionele ruimte in interactie met de omgeving geproduceerd, gebruikt, onderhouden en zo nodig vernieuwd wordt. We kiezen ook het activiteitensysteemmodel van Engeström omdat het meer kan zijn dan een theoretisch concept om de onderwijspraktijk te lezen. Het is gericht op gemeenschappelijk leren en het oplossen van fricties en problemen in organisaties. Het model helpt bij verbetering en verandering van praktijken en kan worden ingezet om nieuwe praktijken te ontwerpen. Het activiteitensysteemmodel is voorzien van een rijk repertoire aan instrumenten om in organisaties te leren en te innoveren. We bespreken hierna vier sociale processen die het activiteitensysteemmodel in kaart brengt: 1 productieproces: het vormgeven en inrichten van het primair proces in de school; 2 proces van betrokkenheid: de relatie met belanghebbenden; 3 uitwisselingsproces: de wijze waarop leraren en andere belanghebbenden met elkaar omgaan en de daarbij geldende geschreven en ongeschreven regels; 4 distributieproces: de manier waarop rollen en taken verdeeld worden. Figuur 1 Activiteitensysteemmodel Productieproces In het productieproces gaat het om het primair proces in de school en de ruimte die leraren hebben om hun onderwijs vorm te geven. Vertrekpunt is de leraar die motieven heeft, die zich op een doel richt en die resultaten nastreeft. Zo zijn wiskundeleraren bijvoorbeeld gemotiveerd om de liefde voor rekenen over te dragen, om leerlingen voor te bereiden op een toekomst en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kennismaatschappij. Leraren richten zich bijvoorbeeld op de ontwikkeling van de school als leeromgeving, op de ontwikkeling van het curriculum en op de ontwikkeling van de leerling. Om de gewenste resultaten te bereiken, maken ze gebruik van mentale modellen en instrumenten, zoals opvattingen over het leren van kinderen, beroepsstandaarden en onderwijs-pedagogische hulpmiddelen. 12 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

18 Proces van betrokkenheid Het proces van betrokkenheid betreft de relatie met belanghebbenden en de ondersteuning door verschillende netwerkgroepen. Het gaat om het geven van ruimte aan elkaar, om het geven van richting aan elkaar, om het bepalen van wenselijke resultaten en rekenschap geven. Vertrekpunt is de leraar die motieven heeft, die zich op een doel richt en die resultaten nastreeft. Bij betrokkenheid gaat het om de wijze waarop de leraar daar andere mensen bij betrekt, belangen van verschillende groepen in het oog houdt en zich door anderen gesteund weet. In het sociale netwerk wordt de leraar uitgedaagd zich tot anderen te verhouden. De vraag is hoe de leraar zich in dit proces van betrokkenheid manifesteert. Is hij de restricted professional die de focus heeft op het primair proces in de klas, op de leerling en de resultaten, of is hij een extended professional die ook een breder perspectief hanteert. Uitwisselingsproces In het uitwisselingsproces tussen mensen gaat het om de professionele uitwisseling tussen de leraar en diens netwerk, de plaatsen van uitwisseling, de manier van uitwisseling, de inhoud daarvan en de geschreven en ongeschreven regels die daarbij gelden. Is er sprake van overleg en/of dialoog, wat wordt besproken en welke regels gelden daarbij? En is er informatieoverdracht, wordt naar verduidelijking gevraagd, wordt verantwoording afgelegd en worden drijfveren, werkwijzen en uitgangspunten onderzocht? Distributieproces In het distributieproces gaat het om de verdeling van rollen en taken en de verduurzaming daarvan. Vormgeven aan professionele ruimte is in dit proces een professionele opgave waarbij talenten moeten worden aangesproken en competenties worden ontwikkeld om de rollen en taken waarin die opgave besloten ligt met verve uit te voeren. 4 Theoretisch kader 13

19 14 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

20 5 Onderzoeksaanpak Op basis van het eerste literatuuronderzoek werd in 2011 gekozen voor een theoretisch kader, het activiteitensysteemmodel. Dat model bood de onderzoekers houvast om de professionele ruimte te lezen, daar met werkgroepen in scholen lering uit te trekken, zo nodig interventies te plegen of nieuwe processen van samen bouwen aan goed onderwijs te ontwerpen. In een verkennende bijeenkomst op 23 mei 2011 hebben APS en KPC Groep schoolleiders en andere betrokkenen van zestien scholen uitgenodigd om deel te nemen aan het eerste deel van het onderzoek naar vormgeving aan professionele ruimte voor leraren in het voortgezet onderwijs. Zeven scholen reageerden positief op deze uitnodiging. Met deze scholen is een uitgebreide intake uitgevoerd. Aan de schoolleiding werd gevraagd om als afspiegeling van de school een groep leraren te vragen om met de onderzoekers te spreken. Op basis van het activiteitensysteemmodel dat als theoretisch kader werd gekozen werden zeven thema s gekozen waarop leraren open bevraagd zijn: de leraar zelf; de leerling; de onderwijs-pedagogische instrumenten; de samenwerkingsverbanden; de rollen en taken; de waarden en normen; de resultaten. Naast individuele interviews met leraren in zeven scholen zijn ook de schoolleiders bevraagd. De gesprekken met de leraren duurden ongeveer 45 minuten en zijn door twee onderzoekers gevoerd. Een van de onderzoekers voerde het gesprek, de tweede maakte direct na het gesprek een verslag. Nadat daarvoor toestemming werd gegeven, zijn de gesprekken ook op band vastgelegd. De onderzoekers spraken daarnaast met de leiding van de school en vroegen hen naar hun associaties bij professionele ruimte, hun beeld van de manier waarop leraren professionele ruimte ervaren en naar de activiteiten in de school om concreet vorm te geven aan professionele ruimte. In totaal zijn er in de scholen 100 interviews afgenomen. De onderzoekers interpreteerden met behulp van het theoretisch kader de interviews en de verslaglegging daarvan. Per school werd een rapport gemaakt waarin met behulp van het activiteitensysteemmodel een analyse werd gemaakt. Deze rapportage werd met vertegenwoordigers van de school besproken met als doel om samen projecten te definiëren die zouden moeten leiden tot concrete maatregelen voor verbetering van de professionele ruimte. De terugkoppeling aan scholen bevatte suggesties om samen te bouwen aan goed onderwijs en tegelijkertijd een adequate professionele ruimte te creëren. Op basis van de terugkoppeling besloten vijf scholen te participeren in een ontwikkelingsgericht onderzoek naar de professionele ruimte van leraren. In 2012 en 2013 zijn de collectieve praktijkonderzoeken in scholen uitgevoerd, afgerond en met de scholen geëvalueerd. In verdiepingsbijeenkomsten met de projectgroep van begeleiders/onderzoekers hebben we de projecten besproken. 5 Onderzoeksaanpak 15

21 16 Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs

22 6 Cross case analyse Een cross case analyse tussen de uitkomsten per school geeft antwoord op de vraag in welke subsystemen in de school fricties of productieve spanningen zijn gevonden in het krijgen of nemen van professionele ruimte. In het productiesysteem zijn weinig spanningen gevonden omdat er weinig onderlinge afhankelijkheid is leraren opereren in hoge mate stand alone. In het subsysteem betrokkenheid is te constateren dat de betrokkenheid van leraren op het eigen lesgeven en de leerling het grootst is, de fricties die er ontstaan te herleiden zijn op de diverse beroepsoriëntaties van de leraar en dat deze verschillende oriëntaties geregeld spanning geven op de wederzijdse betrokkenheid in de deelsystemen uitwisseling en distributie. Spanningen zijn veelal niet onderwerp van gesprek en een gemeenschappelijk onderwijsconcept vermindert fricties tussen deelsystemen. Het subsysteem uitwisseling wordt gekenmerkt door veelal informele uitwisseling, er is nauwelijks sprake van een professionele dialoog en collegiale toetsing vindt mondjesmaat plaats. De normen en waarden van een school zijn in de regel diffuus en een gedeeld onderwijskundig concept kan richting geven aan de uitwisseling en deze productiever maken. In het subsysteem distributie is er een aantal fricties waar te nemen; taakbeleving en taakbeleid zijn niet congruent en communicatie over taakverdeling en toekennen van taken en functies verloopt in de regel verticaal en niet transparant en het inzetten van talenten is niet gangbaar. Rolneming van leraren en leiding is impliciet. Aangrijpingspunten in de scholen om de professionele ruimte te vergroten zijn: focussen op een gedeelde ambitie vanuit de gedachte dat gezamenlijke ruimte wordt vergroot en er minder fricties zijn binnen en tussen de subsystemen; binnen teamverband actief werken aan de vertaalslag van centrale onderwijskundige ambities om zo meer zeggenschap te krijgen over de uitwerking van de ambities in de eigen werkprocessen en bijbehorende professionalisering; stimuleren van (onderwijskundig) leiderschap in meerdere lagen van de school. De interventie in de scholen is het formeren van een werkgroep in de school die bestaat uit een mix van leidinggevenden op tactisch en strategisch niveau en leraren. Terwijl de werkgroep actief is, leert ze op twee niveaus. Het eerste niveau is voordenken over doelen en bijbehorende stappen ten aanzien van het inhoudelijk doel. Het tweede niveau heeft betrekking op de wijze waarop de stappen worden gecommuniceerd en vormgegeven. Daarbij denken ze expliciet na wat kan werken willen collega s zeggenschap hebben en ervaren over aanvankelijk richting en later vorm en inhoud. Door reflectie op de eigen gekozen aannames en bijpassende vorm wordt gewerkt aan kennis en inzicht over wat werkt en niet werkt in het vormgeven van professionele ruimte. 6 Cross case analyse 17

Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs

Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs 8 Ton Bruining, Hanna de Koning, Evelien Loeffen en Emerance Uytendaal Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs Onderzoeksrapportage Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed

Nadere informatie

Creëren van professionele ruimte in het onderwijs

Creëren van professionele ruimte in het onderwijs Creëren van professionele ruimte in het onderwijs Ton Bruining (redactie) Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Hanna de Koning Colofon Dit artikel is ontwikkeld door KPC Groep en APS voor ondersteuning van

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

professioneel kapitaal

professioneel kapitaal Goed zorgen voor professioneel kapitaal over professionaliseren in vo-scholen Evelien Loeffen (KPC Groep), Ton Bruining (KPC Groep), Emerance Uytendaal (KPC Groep), Louis Thijssen (Voion) 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Naar gedeeld leiderschap in de school

Naar gedeeld leiderschap in de school Naar gedeeld leiderschap in de school Naar gedeeld leiderschap in de school It takes two to tango Hanna de Koning m.m.v. Iko Doeland, Gelbrich Feenstra, Johan Hamstra, Henny Molenaar, Marischka Tjeerde,

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN VAN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS YVETTE SOL Beoordelingscommissie: Prof.dr. M. Brekelmans (voorzitter) Prof.dr. P.J. den Brok Dr. E. Roelofs Prof.dr. P.R.J. Simons

Nadere informatie

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Onder redactie van: Chantal Kessels Jeannette J.M. Geldens Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Wie heeft hier een probleem?

Wie heeft hier een probleem? Martine Amsing Linda Sontag Wie heeft hier een probleem? Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs onderzocht vanuit een interactionele benadering Wie heeft hier een probleem? Gedragsproblemen in het

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie