Gezond reorganiseren: een uitdaging voor management en medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond reorganiseren: een uitdaging voor management en medewerkers"

Transcriptie

1 Gezond reorganiseren: een uitdaging voor management en medewerkers EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN REORGANISATIES OP HET WELZIJN VAN MEDEWERKERS Veel bedrijven of instellingen hebben nu of in de nabije toekomst te maken met reorganisaties. Een flinke uitdaging, zowel voor managers als voor medewerkers. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een Europees onderzoek naar de effecten van reorganisaties op het welzijn en de mentale gezondheid van medewerkers. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de effecten van een reorganisatie over het algemeen negatief zijn. Reorganisaties leiden tot stress omdat ze het gevoel van baanonzekerheid vergroten, ook voor medewerkers die niet ontslagen worden. Daarnaast verhoogt een reorganisatie de werkdruk en is er minder sociale steun. De resultaten laten ook zien dat de effecten niet altijd even negatief zijn. Medewerkers die goed inzetbaar zijn en veel vertrouwen hebben in eigen kunnen, hebben minder last van een reorganisatie. Daarnaast is het reorganisatieproces van groot belang. Een goede communicatie, de mogelijkheid voor medewerkers om te participeren in de besluitvorming en een goede ondersteuning van collega s en direct leidinggevende, zijn de drie elementen die het verschil kunnen maken tussen een succesvolle reorganisatie en een reorganisatie met negatieve gevolgen voor medewerkers. Dr. Noortje Wiezer is senior research scientist bij TNO. Drs. Tanja de Jong is research scientist bij TNO. Inleiding Reorganisaties zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse economie. Alleen al in het tweede kwartaal van 2012 hebben er in Europa 335 grote reorganisaties plaatsgevonden (European Restructuring Monitor, 2012). Een 61

2 62 belangrijk deel van deze reorganisaties is een gevolg van de huidige crisis. Maar ook zonder crisis zullen organisaties permanent moeten veranderen om zich aan te passen aan steeds nieuwe eisen die de omgeving aan hen stelt. Een aanpassing aan de veranderende omgeving vraagt soms een andere structuur van de organisatie, maar altijd flexibele, gemotiveerde, vitale en gezonde medewerkers. Een verklaring voor het feit dat veel reorganisaties uiteindelijk niet het gewenste resultaat opleveren, kan voor een deel gezocht worden in de effecten van deze reorganisatie op de motivatie en het welzijn van de medewerkers. Baarspul en Wilderom (2011) geven hiervan in hun studie vele voorbeelden. Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van een reorganisatie voor de medewerkers die door deze reorganisatie ontslagen zijn. Het verlies van je baan heeft een groot effect op het welzijn van mensen. Onderzoek toont aan dat je baan verliezen kan leiden tot een daling van het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen (self-efficacy), tot emotionele instabiliteit en tot ongezond gedrag (Bardasi en Francescone 2004; Kivimäki et al., 2001a, Bohle et al., 2001). De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de evolgen van een reorganisatie voor medewerkers die in de organisatie achterblijven. In de literatuur werden deze medewerkers lang de overlevenden genoemd, en als de gelukkigen beschouwd. Totdat onderzoek aantoonde dat reorganisaties ook op de overlevenden vaak een negatief effect hebben. Reorganisaties hebben een negatief effect op de gezondheid van deze medewerkers (Kivimäki et al., 2001a, 2001b, 2003, 2007, Campbell-Jamison et al., 2001, Vahtera et al., 2004), maar ook de tevredenheid met het werk en de betrokkenheid bij het werk kunnen dalen als gevolg van een reorganisatie (Allen et al., 2001, Armstrong-Stassen et al., 2002). Onderzoek laat ook zien dat reorganisaties niet altijd negatieve effecten hebben. Westgaard en Winkel (2011) vinden een reeks van factoren die het effect van een reorganisatie op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers positief kunnen beïnvloeden. Op een groot deel van deze factoren heeft een organisatie invloed, zoals de managementstijl en het reorganisatieproces. Juist deze factoren kunnen de sleutels zijn voor het ontwikkelen van gezonde reorganisaties. Ook al is er al veel bekend over de gevolgen van reorganisaties voor medewerkers, er blijven nog steeds veel vragen onbeantwoord. Op welke manier beïnvloeden reorganisaties het welzijn van medewerkers bijvoorbeeld, en zijn er factoren die deze relatie beïnvloeden? Juist omdat het welzijn en de gezondheid van de medewerkers essentieel zijn voor het succes van een reorganisatie, is meer inzicht nodig in de relatie tussen reorganisaties en het welzijn van medewerkers. In dit artikel vatten wij de resultaten samen van een Europees onderzoek naar de effecten van reorganisaties op het welzijn en de mentale gezondheid van medewerkers (PSYRES) 1. Het doel van dit project was meer inzicht krijgen in de effecten van reorganisaties voor medewerkers die na de reorganisatie nog in de organisatie werkzaam zijn. Om dit doel te bereiken is een consortium gevormd van partners uit vier landen: Denemarken, Finland, Polen

3 en Nederland. In elk van deze landen zijn gegevens verzameld voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In dit onderzoek hebben wij kwantitatieve analyses op verschillende longitudinale datasets gecombineerd met kwalitatief onderzoek. De analyses op de longitudinale datasets, waarin een groot deel van de in de wetenschappelijke literatuur behandelde concepten zijn opgenomen, maken dat het mogelijk is causale relaties goed te onderzoeken. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek maakt het mogelijk om niet alleen inzicht te krijgen in relaties en factoren die deze relaties beïnvloeden, maar ook het verhaal achter de cijfers helder te krijgen. Dat laatste is nodig om aanknopingspunten te vinden voor interventies. De opzet met meerdere onderzoeksmethoden onderscheidt dit onderzoek van andere onderzoeken op dit terrein. Daarnaast hebben wij ons in dit onderzoek niet alleen gericht op de negatieve effecten, maar juist ook aandacht besteed aan die factoren die deze negatieve effecten kunnen verminderen. 1. Theoretisch kader Voor de definitie van het begrip reorganisatie hebben we gebruik gemaakt van de definitie die is ontwikkeld in het HIRES-project (Health in Restructuring, Kieselbach et al., 2009): een reorganisatie is een grote organisatorische verandering, die veel omvattender is dan dagelijkse veranderingen. Deze veranderingen hebben een effect op de hele organisatie of zelfs op een sector. Voorbeelden van een reorganisatie: 1. Het verplaatsen van activiteiten binnen hetzelfde land: de activiteiten worden nog steeds door hetzelfde bedrijf gedaan, maar zijn verplaatst naar een andere locatie binnen hetzelfde land. 2. Het verplaatsen van activiteiten naar een ander land of naar zee (offshoring). 3. Faillissement of sluiting: een bedrijf gaat failliet of een locatie wordt gesloten om economische redenen. 4. Fusie of overname: twee bedrijven fuseren of een bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf, dat vervolgens een interne reorganisatie start. 5. Interne reorganisatie: een bedrijf krimpt in of reorganiseert op een andere manier. 6. Uitbreiding: een bedrijf gaat nieuwe activiteiten uitvoeren en neemt daarvoor nieuw personeel aan. (European Monitoring Centre on Change, 2011) Voor de definitie van mentale gezondheid maken we gebruik van de definitie van de World Health Organization (WHO) 2 voor het concept Mental Health: mentale gezondheid en welbevinden is niet slechts de afwezigheid van mentale klachten, maar het is een staat van welzijn waarin je je eigen potentieel kunt benutten, kunt omgaan met de eisen van het leven, op productieve wijze kunt werken en een bijdrage levert aan de gemeenschap. In onderzoek worden verschillende mechanismen gevonden waarlangs reorganisaties de (mentale) gezondheid en ervaren stress van medewerkers beïnvloeden. Zoals hieronder wordt beschreven kan een reorganisatie invloed hebben op werkgerelateerde factoren (kenmerken van de werksituatie, van de functie of van de organisatie als geheel) of kenmerken van een persoon, die 63

4 64 op hun beurt invloed hebben op de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers. We noemen dit de mediërende variabelen. Daarnaast kunnen er factoren zijn die de relatie tussen een reorganisatie en de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers beïnvloeden, bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van een van deze factoren is het gevolg van een reorganisatie op de mentale gezondheid van medewerkers veel groter dan als deze factoren niet aanwezig zijn. Dit noemen we modererende variabelen. Reorganisaties kunnen de baanonzekerheid van medewerkers vergroten. Ook medewerkers die niet ontslagen zijn ervaren baanonzekerheid, soms nog jaren na de reorganisatie. Baanonzekerheid is een belangrijke oorzaak van werkgerelateerde stress (Kivimäki et al., 2000, Kivimäki et al., 2001b, Lee en Teo, 2005, Campbell-Jamison et al., 2001). Een andere belangrijke oorzaak van werkgerelateerde stress is een hoge werkdruk. Reorganisaties kunnen om verschillende redenen de werkdruk voor medewerkers verhogen (Kivimäki et al., 2001, Kalimo et al., 2003). De eerste reden is dat, in geval van een reorganisatie waarbij medewerkers ontslagen zijn, dezelfde hoeveelheid werk door minder mensen moet worden gedaan. Als slechte resultaten de aanleiding waren voor de reorganisatie, zullen de resultaten na de reorganisatie bovendien beter moeten zijn dan vóór de reorganisatie. Daarnaast zorgt een reorganisatie vaak voor een onrustige periode, waarin medewerkers en management moet wennen aan een nieuwe structuur, waarin kinderziektes nog moeten worden overwonnen. Medewerkers kunnen het gevoel hebben dat ze de controle over hun werkzaamheden kwijt zijn (Campbell-Jaminson et al., 2001). Ook deze factoren zullen, zij het tijdelijk, de werkgerelateerde stress van medewerkers verhogen. Onderzoek laat bovendien zien dat een reorganisatie vaak een negatief effect heeft op de sfeer in een organisatie en de sociale steun die medewerkers ervaren. Zowel de sociale steun van medewerkers, als de steun van en het vertrouwen in het management kunnen dalen als gevolg van een reorganisatie (Campbell- Jamison et al., 2001; Brown, Arnetz en Petersson, 2003). Het ontbreken van sociale steun is ook een belangrijke oorzaak van het ontstaan van werkgerelateerde stress. Persoonlijke factoren blijken belangrijke modererende variabelen. Medewerkers die weinig weerstand hebben tegen veranderingen en er vertrouwen in hebben dat ze goed om kunnen gaan met veranderingen (sense of coherence) hebben minder last van een reorganisatie dan hun collega s die meer moeite hebben met veranderingen (Wanberg en Banas, 2000). Ook de employability van medewerkers, het vertrouwen dat ze hebben in eigen kunnen (self-efficacy) en het perspectief dat ze hebben op een alternatieve baan of functie heeft een effect op de relatie tussen reorganisaties en het welzijn van medewerkers (Blau, 2007). Een reorganisatie heeft niet voor alle medewerkers dezelfde gevolgen, zelfs niet als ze in eenzelfde organisatie werken, zo vond de Finse onderzoeker Kivimäki in verschillende onderzoeken (Kivimäki et al., 2000; Kivimäki et al., 2001; Kivimäki, Vahtera, Ferrie, Hemingway en Pentti, 2001; Kivimäki et al., 2003). Sommige afdelingen merken nauwelijks iets van de reor-

5 ganisatie, terwijl anderen grote gevolgen ondervinden. Het kan zelfs zo zijn dat de gevolgen van een reorganisatie voor de ene afdeling positief zijn, of althans als zodanig worden ervaren, terwijl de andere afdeling de reorganisatie als een achteruitgang ziet. Het is belangrijk om het verschil in ervaren impact en waardering van medewerkers mee te nemen in een onderzoek naar de relatie tussen reorganisaties en mentale gezondheid en welzijn van medewerkers. Als laatste blijkt niet alleen de waardering van de gevolgen van de reorganisatie, maar ook de waardering van het reorganisatieproces een rol te spelen in de relatie tussen reorganisaties en het welzijn van medewerkers. Verschillende studies laten zien dat de rol van communicatie over het proces belangrijk is (Jimmieson, Terry en Callan, 2004). Ook de mate van participatie van medewerkers in het proces kan van invloed zijn op relatie tussen reorganisatie en welzijn (Korunka et al., 2003). Gopinath en Becker (2000) en ook Blau (2007) laten bovendien zien dat betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en het welzijn van medewerkers na de reorganisatie beter is als medewerkers het proces van de reorganisatie als rechtvaardig hebben ervaren. Bovengenoemde factoren kunnen samengevat worden in een onderzoeksmodel dat in figuur 1 wordt gepresenteerd: Figuur 1: Onderzoeksmodel 2. Onderzoeksvragen Dit artikel beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat is het effect van verschillende typen reorganisaties op het welzijn en mentale gezondheid van medewerkers? 2. Via welke factoren beïnvloeden reorganisaties het welzijn van medewerkers (de mediërende variabelen)? 3. Welke werkgerelateerde en persoonlijke factoren beïnvloeden de relatie tussen reorganisaties en welzijn van medewerkers (de modererende variabelen)? 65

6 3. Onderzoeksmethoden 3 KWANTITATIEVE ANALYSES 66 Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, kwantitatief en kwalitatief. Als eerste hebben we secundaire analyses gedaan op longitudinale datasets uit Denemarken, Finland en Nederland. In een longitudinaal onderzoek worden dezelfde respondenten op meerdere momenten in de tijd bevraagd. Dit maakt het mogelijk om causale relaties te onderzoeken. De resultaten van deze analyses zijn verwerkt in een nieuwe vragenlijst waarmee in Polen gegevens zijn verzameld. Naast de secundaire analyses op de bestaande datasets, is de cross-sectionele analyse van deze gegevens gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Omdat we ook graag het verhaal achter de cijfers boven tafel wilden krijgen zijn in alle participerende landen interviews gehouden met medewerkers uit organisaties waar recent grote reorganisaties hadden plaatsgevonden. Data van de Danish Work Cohort Study (DWECS) zijn gebruikt om de effecten van verandering in eigenaarschap (door outsourcing, privatisering, buyout, fusie, overname of verkoop) op het welzijn en de baanonzekerheid van medewerkers te onderzoeken. Deze representatieve dataset bevat gegevens van 3701 Deense werknemers, uit 2000 en 2005 (Burr et al., 2006). Het effect van langdurige reorganisaties (meerdere reorganisaties achter elkaar) op het welzijn van medewerkers is onderzocht met behulp van twee Nederlandse datasets. De eerste is de Cohort Studie Sociale Innovatie (CSI, Kraan et al., 2009, 2011). Het betreft hier een longitudinaal onderzoek onder werknemers in Nederland. Voor de analyses van de CSI-data in het PSYRESproject zijn gegevens uit de jaren 2008 en 2009 gebruikt (N=1936). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van de NEA-longi (Bossche et al., 2008; Koppes et al., 2010). Dit is een longitudinale vragenlijst onder een representatieve steekproef van werknemers in Nederland tussen de 15 en 64 jaar. Voor de analyses van de NEA-longi in het PSYRES-project zijn gegevens uit de jaren 2007 en 2008 gebruikt (N=6105). De effecten van veranderingen in de functie van medewerkers op het welzijn van medewerkers na de reorganisatie is onderzocht met een Finse dataset die afkomstig is uit de Still Working -studie (Väänänen et al., 2008). Deze longitudinale dataset is verzameld in een groot Fins bedrijf in de hout- en papierindustrie voorafgaand aan (1996) en na afloop van (2000) een fusie van dit bedrijf met een Zweeds bedrijf (N=1086). Om de resultaten van de analyses op de verschillende datasets zoveel mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken, zijn uit iedere dataset dezelfde variabelen geselecteerd. Deze variabelen zijn in vier groepen ingedeeld: het type reorganisatie, werkgerelateerde factoren (onder verdeeld in kenmerken van de functie en kenmerken van de organisatie), persoonlijke factoren (bijvoorbeeld inzetbaarheid) en welzijn (onder verdeeld in werkgerelateerde en

7 algemene indicatoren van welzijn). Naast deze variabelen zijn ook leeftijd, geslacht en opleidingsniveau in de analyses meegenomen. Een overzicht van de variabelen is beschreven in tabel 1. Alle datasets bevatten bestaande betrouwbare en gevalideerde schalen. De analyses hebben een exploratief karakter, om deze reden hebben wij niet voor alle geïncludeerde variabelen specifieke hypothesen geformuleerd. Wel verwachten wij in algemene zin dat een reorganisatie een impact heeft op de werkgerelateerde en organisatorische factoren en baanonzekerheid. De verwachting is dat persoonlijke factoren vooral een modererende rol zullen spelen. Tabel 1: Overzicht van variabelen Type reorganisatie Werkgerelateerde factoren Persoonlijke factoren Welzijn en mentale gezondheid Werkgerelateerde factoren Organisatorische factoren Werkgerelateerd Verandering van eigenaar van organisatie (wel/niet) Taakautonomie Steun van organisatie Self-efficacy Baantevredenheid Verschillende reorganisaties (meerdere reorganisaties achter elkaar) (niet/2 jaar achterelkaar) Verandering in positie na reorganisatie (fusie) (verbeterde of verslechterde positie) Balans tussen inspanning en beloning Steun van leidinggevende Sense of coherence* Toewijding Emotionele taakeisen Steun van collega s Sense of competence** Burnout: emotionele uitputting en cynisme Tijdsdruk Participatie in besluitvorming Inzetbaarheid Stress Conflict met leidinggevende Copingstijl Workability Conflict met collega s Leeftijd Baan onzekerheid Ongewenst gedrag (in de Baanonzekerheid Algemeen organisatie) Aanpassings-vermogen van organisatie Mentale gezondheid Algemene gezondheid Ziekteverzuim * De mate waarin iemand vertrouwen heeft in adequate copingbronnen, vindt dat het leven zin heeft, en stimuli op een duidelijke gestructureerde manier waarneemt. ** De mate waarin iemand vertrouwen heeft in werkgerelateerde vaardigheden en mogelijkheden. Door middel van variantieanalyse (Ancova) waarbij we gecontroleerd hebben voor (in plaats van op) leeftijd, geslacht, opleiding en welzijn in de baselinemeting, hebben we onderzocht of het welzijn van medewerkers die een reorganisatie hebben ondergaan verschilt van het welzijn van medewerkers die geen reorganisatie hebben meegemaakt. Binnen het Finse onderzoek betrof het niet de reorganisatie zelf maar de vraag of de positie van de medewerker na de reorganisatie was verbeterd of verslechterd. Het betrof aparte analyses voor elke uitkomstvariabele. Door middel van regressieanalyse hebben we 67

8 onderzocht of er groepen zijn die meer vatbaar zijn voor gevolgen van een reorganisatie dan anderen en of er factoren zijn die de relatie tussen reorganisaties en welzijn beïnvloeden. Hiertoe zijn interactietermen gemaakt aangemaakt. De hoofdeffecten zijn hiervoor eerst gecentreerd volgens de methode van Aiken en West (1991). Voor elke uitkomstmaat en interactieterm zijn separate regressie uitgevoerd. Regressieanalyses zijn daarnaast gebruikt om de mechanismen waarlangs reorganisatie het welzijn van medewerkers beïnvloedt te onderzoeken (mediërende variabelen). Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de methode die door Baron en Kenny (1986) voorstellen. Met behulp van een stapsgewijze methode zijn de controle variabelen en vervolgens de mogelijk mediërende variabele toegevoegd. Indien de impact van de reorganisatie variabele lager was bij het toevoegen van de mogelijk mediërende variabele is de Sobel-test (Aroian) uitgevoerd om na te gaan of er sprake is mediatie. Het betrof hier wederom separate analyses voor alle uitkomstmaten en mogelijk mediërende variabelen. Ook voor het analyseren van de gegevens, die in Polen verzameld zijn met de nieuwe vragenlijst, is gebruik gemaakt van regressieanalyses. De beschrijving van de resultaten besteedt vooral aandacht aan de analyses van de longitudinale datasets. Kwalitatieve analyses Alle interviews zijn gehouden in organisaties waar in de afgelopen twee jaar een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Interviews zijn gehouden in een verzorgingstehuis in Denemarken, waar het werk gereorganiseerd werd in teams en tegelijkertijd bezuinigd werd door het aantal personeelsleden terug te brengen; in een onderzoeksinstituut in Nederland waar als gevolg van bezuinigingen ook medewerkers moesten worden ontslagen en in een papierfabriek in Finland waar al een aantal reorganisaties hadden plaatsgevonden, maar waar de nieuwe reorganisatie gepaard ging met gedwongen ontslagen. In Polen zijn interviews gehouden met medewerkers uit verschillende organisaties waar een reorganisatie had plaatsgevonden of gaande was. In alle organisaties zijn medewerkers en managers geïnterviewd. Daarnaast zijn ook andere betrokkenen, zoals HR-adviseurs, OR-leden, arbodiensten, health and safety -adviseurs geïnterviewd. Het minimum aantal deelnemers per organisatie betrof twintig medewerkers. Interviews zijn individueel of groepsgewijs gehouden. Interviews met leidinggevenden, en andere betrokkenen waren vaak van individuele aard. De interviews duurden gemiddeld een uur. De interviews zijn gehouden aan de hand van een topic lijst, die op basis van het theoretisch model én de resultaten van de kwantitatieve analyses is samengesteld. Alle interviews zijn schriftelijk uitgeschreven. De verzamelde informatie is met behulp van de topiclijst gecodeerd. Antwoorden zijn vervolgens gestructureerd op basis van de volgende onderzoeksthema s: effect van reorganisatie op werkkenmerken en op welzijn van medewerkers, verschillen tussen groepen medewerkers en meningen over wat beter had gekund. 68

9 4. RESULTATEN 4 Wat is het effect van verschillende typen reorganisaties op het welzijn en mentale gezondheid van medewerkers? Een verandering van eigenaarschap is een type reorganisatie dat regelmatig voorkomt. Met de Deense dataset is het effect van een verandering van eigenaarschap onderzocht door vijf jaar na de reorganisatie twee groepen medewerkers met elkaar te vergelijken: een groep die een verandering van eigenaarschap heeft meegemaakt en een groep die deze reorganisatie niet heeft meegemaakt. De groep medewerkers die de reorganisatie heeft meegemaakt heeft een significant hogere score op baanonzekerheid dan de groep die deze reorganisatie niet heeft meegemaakt. De meeste werknemers zullen in hun werkende leven meer dan één reorganisatie meemaken. In sommige organisaties wordt permanent gereorganiseerd. Met de Nederlandse dataset is onderzocht wat de effecten zijn van een langdurige reorganisatie (verschillende typen). Twee groepen medewerkers zijn met elkaar vergeleken: een groep die in de afgelopen twee jaar meerdere reorganisaties heeft meegemaakt en een groep die in de afgelopen twee jaar geen reorganisaties heeft meegemaakt. De resultaten laten zien dat de reorganisatiegroep significant negatiever scoort op de welzijnsvariabelen dan de groep die geen reorganisatie heeft meegemaakt. Voor de veronderstelling dat medewerkers wellicht gewend raken aan een reorganisatie en dat een volgende reorganisatie minder impact heeft, vinden we geen ondersteuning. De impact van een reorganisatie is niet voor alle medewerkers hetzelfde, zelfs niet als ze bij dezelfde organisatie werken. Met de Finse dataset is onderzocht wat het verschil is in het effect van een reorganisatie als de impact verschilt. Twee groepen zijn met elkaar vergeleken: een groep medewerkers die aangeeft dat de reorganisatie een vooruitgang voor henzelf betekent en een groep medewerkers die aangeeft dat de reorganisatie een achteruitgang voor henzelf betekent. Het welzijn van de medewerkers uit de eerste groep is na de reorganisatie gestegen. Ze hebben minder last van uitputting, cynisme en stress symptomen dan voor de reorganisatie. Voor de tweede groep, waarvoor de reorganisatie een achteruitgang betekent, geldt het omgekeerde: zij hebben meer last van uitputting, cynisme en stress symptomen na de reorganisatie. Analyses op de Poolse dataset laten hetzelfde resultaat zien. Deze analyses laten bovendien zien dat hoe meer veranderingen een respondent heeft meegemaakt hoe hoger de werkgerelateerde stress en emotionele uitputting is die hij ervaart en hoe lager de baantevredenheid. De resultaten van de kwantitatieve analyses worden ondersteund door de resultaten van de interviews. De geïnterviewde medewerkers vertellen dat ze onzeker zijn over het voortbestaan van hun functie. Ze zijn moe, en ervaren meer stress dan voorheen en ze wijten dat aan de reorganisatie. Een enkeling zegt dat de vermoeidheid en stress ook een effect heeft op de prestaties: ze zijn minder geconcentreerd en alert. Heel soms rapporteren ze ook fysieke klachten. Maar niet alle medewerkers zijn negatief. Sommigen zijn blij met de 69

10 verandering. Hun baan is er leuker door geworden, ze hebben meer verantwoordelijkheid. De verandering geeft deze medewerkers juist meer vertrouwen in de toekomst. Via welke mechanismen beïnvloeden reorganisaties het welzijn van medewerkers (de mediërende variabelen)? 70 De kwantitatieve analyses laten verschillende paden zien waarlangs reorganisaties het welzijn van medewerkers beïnvloeden. Het Nederlandse onderzoek laat zien dat medewerkers die een reorganisatie meemaken een hogere mate van baanonzekerheid hebben en dat leidt tot een hogere mate van werkgerelateerde stress. Daarnaast wordt vastgesteld dat reorganisaties de kenmerken van het werk veranderen en dat deze verandering op haar beurt het welzijn van medewerkers beïnvloedt. Een langdurige reorganisatie leidt tot een verhoging van de taakeisen en tijdsdruk en ook de emotionele eisen die aan medewerkers worden gesteld zijn hoger. Dit leidt tot een daling van de tevredenheid van medewerkers, en tot een stijging van de mentale vermoeidheid (een gevolg van stress) en ziekteverzuim. Maar ook sociale factoren worden door reorganisaties beïnvloed. Na een reorganisatie rapporteren medewerkers meer conflicten en meer ongewenst gedrag. De steun die medewerkers ervaren van leidinggevenden neemt af. Ook dit leidt tot een afname van tevredenheid en een toename van het ziekteverzuim. Langdurige reorganisaties hebben bovendien een effect op de flexibiliteit in een organisatie. Medewerkers staan minder open voor veranderingen en veranderingen worden minder vaak positief gewaardeerd. Medewerkers zijn minder geneigd werkmethoden te vernieuwen. Daarnaast verminderen reorganisaties vaak de mate waarin medewerkers kunnen participeren in besluitvorming. Dit alles heeft een vermindering van de betrokkenheid en een verhoging van de emotionele uitputting tot gevolg. In het Finse onderzoek is het positieve pad onderzocht: welke mechanismen zorgen ervoor dat een ervaren verbetering in de positie als gevolg van een reorganisatie leidt tot een verbetering van het welzijn? De resultaten laten zien dat een positief ervaren reorganisatie leidt tot een toename van de autonomie en rol duidelijkheid. Die leidt op haar beurt tot lagere scores op emotionele uitputting en cynisme en hogere scores op de workability. Een positief ervaren reorganisatie gaat bovendien gepaard met een hogere mate van sociale steun van leidinggevende en organisatie en meer mogelijkheden om te participeren in besluitvorming. Ook dit leidt tot een afname in cynisme, uitputting en gevoelens van stress en een toename van de workability. Na een als positief ervaren reorganisatie hebben medewerkers er meer vertrouwen in dat ze de benodigde vaardigheden hebben om het (nieuwe) werk goed te doen. Ook dit vermindert cynisme, uitputting en stress en verhoogt de workability. De resultaten van het Poolse onderzoek ondersteunen het bovenstaande. Een reorganisatie leidt tot hogere taakeisen, grote rolonduidelijkheid, meer baanonzekerheid en een grotere disbalans tussen werk en privé en tussen ervaren inspanning en ervaren opbrengst. Dit alles hangt samen met afgenomen tevredenheid met het werk en toegenomen stress.

11 Ook in de interviews rapporteren medewerkers dat de reorganisatie geleid heeft tot hogere werkdruk. Medewerkers moeten meer werk doen, omdat ze ook taken toebedeeld hebben gekregen van collega s die ontslagen zijn. Ze moeten bovendien werk doen dat ze eerder niet deden (bijvoorbeeld technische taken die voorheen door een, nu ontbonden, technische afdeling werden gedaan). Extra taken, die veel tijd kosten omdat ze nog aangeleerd moeten worden. In interviews wordt melding gemaakt van een afname van steun van de leidinggevende, die zeker tijdens het reorganisatieproces veel te druk met de reorganisatie bezig is om gesprekken te voeren met medewerkers. Maar ook onderling is de sfeer niet altijd goed, zeker niet als er ontslagen zullen vallen en nog niet duidelijk is welke criteria gehanteerd worden. Ook na de reorganisatie kunnen relaties door deze periode bekoeld zijn. Voor sommige medewerkers geldt ook dat hun sociale netwerk op het werk veel kleiner is geworden. Zij missen vooral de gezelligheid van hun voormalige collega s. Welke factoren beïnvloeden de relatie tussen reorganisaties en welzijn van medewerkers (de modererende variabelen)? De resultaten tonen aan dat er verschillende werkgerelateerde factoren zijn die een rol spelen. De Deense studie laat zien dat voor medewerkers die vlak na de overname veel autonomie hebben, veel steun ervaren van hun collega s, een goede balans ervaren tussen inspanning en opbrengst in hun werk veel minder onzeker zijn over hun baan vijf jaar later, dan medewerkers die dit niet hebben. Uit het Finse onderzoek komt naar voren dat het positieve effect van een verbeterde positie na de reorganisatie op workability kleiner is als er weinig sociale steun van collega s was voor de reorganisatie. Extra analyses op de Nederlandse dataset laten verder zien dat de toewijding van medewerkers hoger is naarmate medewerkers meer betrokken zijn bij het inrichten van de veranderingen. Deze resultaten worden ondersteund door het Poolse onderzoek. In de Poolse vragenlijst is gevraagd naar de participatie, communicatie en sociale steun tijdens het reorganisatieproces. Als respondenten tevreden zijn over deze factoren is het effect van de reorganisatie op het welzijn van de medewerkers minder negatief dan als ze niet tevreden zijn over deze factoren. In de interviews is het reorganisatieproces uitgebreid aan de orde geweest. Er werden veel negatieve voorbeelden genoemd: gebrekkige, onduidelijke of tegenstrijdige informatie, afstandelijke communicatie, genegeerde pogingen om te participeren in het besluitvormingsproces over de veranderingen in de eigen functie, afwezige, angstige of ronduit botte managers. Geïnterviewden vertellen hoe dit de sfeer tussen medewerkers beïnvloedt. Zonder uitzondering worden deze voorbeelden gekoppeld aan gevoelens van stress, boosheid, vermoeidheid, onvrede, frustratie en distantie van de organisatie. Gevraagd naar de lessen die getrokken kunnen worden uit de reorganisatie antwoorden bijna alle respondenten dat drie elementen belangrijk zijn: goede communicatie, mogelijkheid voor medewerkers om te kunnen participeren en ondersteuning van de (direct) leidinggevende. 71

Gezond reorganiseren

Gezond reorganiseren Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Karina Nielsen, Noortje Wiezer, Maria Widerszal-Bazyl, Tanja de Jong, Zofia Mockałło Gezond reorganiseren Hoe te reorganiseren met behoud van welbevinden van medewerkers?

Nadere informatie

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente Integraal Personeelsbeleid (IPB) op roc s: De relatie tussen self-efficacy en locus of control enerzijds en de attitude van medewerkers ten aanzien van IPB anderzijds. Ellen van de Maat - 0133043 23 februari

Nadere informatie

De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim

De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim Judith Bos Claudia Maria Greijn Joost van der

Nadere informatie

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk Eindrapport van het Project Stressmanagement Opdrachtgever Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. R.H. Bakker dr.

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

De rol van de direct leidinggevende bij een reorganisatie

De rol van de direct leidinggevende bij een reorganisatie De rol van de direct leidinggevende bij een reorganisatie Een casestudy naar betekenisvorming en betekenisgeving als mogelijke verklaring voor psychosociale arbeidsbelasting bij PostNL Naam: N.A.C. van

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de employee engagement van medewerkers van de Business Unit Television van Philips Consumer

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen

Transformationeel leiderschap en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen Transformationeel leiderschap en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen De mediërende invloed van organisatorische rechtvaardigheid en kwaliteit van arbeid Erik Nijskens Studentnummer: 851028319 Open

Nadere informatie

Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010.

Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010. TNO-rapport 031.21205/01.03 Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM). Methodologie en eerste resultaten 2010. Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid

Nadere informatie

Volwaardige arbeidsrelaties en inzetbaarheid in de Universitair Medische Centra

Volwaardige arbeidsrelaties en inzetbaarheid in de Universitair Medische Centra Volwaardige arbeidsrelaties en inzetbaarheid in de Universitair Medische Centra Aukje Nauta, Wardy Doosje, Irene de Pater en Rosina van Bloois Dit artikel gaat over de eerste bevindingen van een onderzoek

Nadere informatie

Op zoek naar verschillen tussen werkverslaving en bevlogenheid

Op zoek naar verschillen tussen werkverslaving en bevlogenheid Op zoek naar verschillen tussen werkverslaving en bevlogenheid Else Ouweneel, Corine van Wijhe, Wilmar Schaufeli, Pascale Le Blanc & Maria Peeters * Werknemers hebben verschillende drijfveren om hard te

Nadere informatie

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van individuele kenmerken, organisatiekenmerken en institutionele kenmerken op de kans op een arbeidsongeval onder jonge

Nadere informatie

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Onder redactie van: Birgitte Blatter Luc Dorenbosch Laura Keijzer Duurzame Inzetbaarheid in perspectief Inzichten en oplossingen op

Nadere informatie

Activiteit-gerelateerd werken

Activiteit-gerelateerd werken De modererende rol van management support op de relatie tussen drijfveren, attitudes en activiteit-gerelateerd werken Rick van der Kleij, Wilma Kuipers & Sarike Verbiest Dit artikel richt zich op de vraag

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in Rotterdam; een verbetering of verslechtering?

Het Nieuwe Werken in Rotterdam; een verbetering of verslechtering? Het Nieuwe Werken in Rotterdam; een verbetering of verslechtering? Arie Khalifa(368116) Matthijs van de Sluijs(343976) Mostafa Mohseni(367314) Pauline Zellenrath(367352) Tarik Küçük(367290) Yoeri Fransen(367001)

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR Uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk en het CAOP. Gesubsidieerd door het ministerie van VWS. P08/473 5 september 2008 Willeke E. van

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Sociale innovatie als inspiratie

Sociale innovatie als inspiratie Sociale innovatie als inspiratie inaugurele rede door prof. dr. f.d. (fr ank) pot inaugurele rede prof. dr. f.d. (fr ank) pot Investeren in de ontwikkeling van mensen en in slimmer werken legt de basis

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Motivatie en participatie in training & ontwikkeling

Motivatie en participatie in training & ontwikkeling Motivatie en participatie in training & ontwikkeling Onderzoek naar de relatie tussen steun bij ontwikkeling en participatie in training en ontwikkeling van werknemers bij Alliander met de mediators basic

Nadere informatie

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance?

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Een onderzoek naar de invloed van de stijl van leidinggeven van een directe of indirecte supervisor op de betrokkenheid van

Nadere informatie

Onderzoek Het Nieuwe Werken

Onderzoek Het Nieuwe Werken Onderzoeksrap 2011 Onderzoek Het Nieuwe Werken Competenties Leidinggevende Succes factoren Weerstanden medewerkers Acceptatie/Realisatie Het Nieuwe Werken Elmar van der Heijden & 4-7-2011 Onderzoek Het

Nadere informatie

Leeftijd en het psychologische contract

Leeftijd en het psychologische contract Leeftijd en het psychologische contract Vier wijze lessen voor organisaties die hun oudere werknemers willen behouden 1 Matthijs Bal De vergrijzende beroepsbevolking zorgt ervoor dat organisaties meer

Nadere informatie

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma.

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie