Communicatieplan implementatie Sociale Wijkteams 28 augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan implementatie Sociale Wijkteams 28 augustus 2014"

Transcriptie

1 Communicatieplan implementatie Sociale Wijkteams 28 augustus 2014 Aanleiding De (toegang) naar ondersteuning voor alle inwoners (0 tot 100 jaar) wordt per 1 januari 2015 georganiseerd via Sociale wijkteams (SWT). Per 1 oktober a.s. gaan 1 à 2 twee wijkteams van start om daarmee ervaring op te doen in aanloop van de daadwerkelijke implementatie stadsbreed. Elk stadsdeel krijgt een of meerdere SWT s, mede afhankelijk van de wijkopgave. Het SWT krijgt een eigen gezicht, ongeacht welk bestuurlijke constructie en organisatiemodel er wordt gekozen. Dit communicatieplan is gebaseerd op het communicatieplan Sociaal domein , het Ontwerp implementatie sociale SWT 2014 en het uitvoeringsprogramma SWT juni Dit plan is opgesteld in samenspraak met de kwartiermaker en de deelnemers van het deelproject communicatie van de werkorganisatie SWT en is geaccordeerd door de Bestuurstafel SWT. De Bestuurstafel, de werkorganisatie en deelproject communicatie worden gevormd door de organisaties die in het SWT gaan werken: De Kern (Wijz), BJzO, MEE, Travers, GGD en gemeente Zwolle. Dit communicatieplan is een dynamisch document. Communicatie volgt inhoud en op moment van opstellen van dit plan, zijn nog niet alle organisatie- en uitvoeringsvragen voor het SWT ingevuld. Communicatievraag Inwoners kunnen zich via verschillende wegen wenden tot het SWT: fysiek, post, , telefonisch en via de website. Ook kunnen zij in contact komen (en bekend raken) met het SWT en een aanbod krijgen op de vindplaatsen, door een thuisbezoek, via organisaties en dienstverleners (toeleiders), media enz. Het SWT, de dienstverlening, werkwijze en contactmogelijkheden moeten onder de aandacht gebracht worden van (wijk)bewoners, toeleiders en (medewerkers van) samenwerkende partners. Kernbegrippen in de communicatie zijn: tijdig, laagdrempelig, zichtbaar, herkenbaar, beschikbaar, dichtbij en participatie. In het communicatieplan richt zich op: de communicatie naar en met inwoners over (de dienstverlening van) het SWT en de samenwerking daarin opbouwen van de naamsbekendheid, positief imago passend bij de gewenste identiteit het stimuleren en vergroten van de participatie van wijkbewoners nabij het Sociale wijkteam, ook bij de (bepaling van de) organisatie en communicatieactiviteiten de communicatie met en door medewerkers van het SWT om daarmee de betrokkenheid (draagvlak) te vergroten, zij zich SWT-medewerker voelen en als zodanig gaan gedragen en presenteren de communicatie met de (achterban van de) moederorganisaties voor de verbinding met (de medewerkers van) het SWT de communicatie met toeleiders over (de dienstverlening van) het SWT en de samenwerking daarin tussen de partners zodat zij inwoners de weg kunnen wijzen communicatie met de organisaties in de schil om het SWT om de samenwerking te bevorderen met het SWT de proces/projectcommunicatie over de ontwikkeling naar een SWT (in- en extern). 1

2 We onderscheiden drie fases: Voortraject tot 1 oktober 2014: maken communicatieplan; inventariseren van de wijkopgaven en de communicatiebehoefte van (wijk)bewoners, medewerkers en verwijzers; investeren in informeren en draagvlak medewerkers (SWT); ontwikkelen van een aantal (digitale) basismiddelen, huisstijl en website. (passieve externe communicatie) De pilotfase van oktober tot 1 januari 2015: op basis van de eerste bevindingen van de inventarisatie organiseren van bijeenkomsten, werkbezoeken en ontwikkelen van middelen om de komst van de SWT s per 1 januari 2015 onder de aandacht te brengen; investeren in relatie met toeleiders. (persoonlijke communicatie, dialoog) Uitvoeringsfase vanaf januari 2015: voortdurende communicatie en publiciteit, opbouwen naamsbekendheid, promotie, informatiebijeenkomsten e.d. (actieve communicatie multimediaal). In het adviesrapport Doorontwikkeling naar Sociale Wijkteams Zwolle dat is opgesteld naar de praktijkervaringen van vier pilotprojecten is nauwelijks aandacht besteed aan de ervaringen met de communicatie. Het Netwerk voor Jeugd en Gezin (voorheen het CJG) heeft wel ruime ervaring opgedaan met de communicatie naar inwoners. De gemeente is een aantal jaren daarvoor verantwoordelijk geweest. Rol communicatie Communicatie zit verweven in alle organisatorische en operationele ontwikkelingen van het SWT. Communicatie is geen sluitstuk, maar is aan de voorkant en integraal in alle processen en deelprojecten in beeld. Een communicatieadviseur trekt vanaf de start van de pilot op met de medewerkers van het SWT zodat communicatie mee kan piloten en daardoor de juiste keuzes in de loop van het traject genomen worden. De communicatieadviseur adviseert en ondersteunt de afzenders van de communicatie: wethouders, kwartiermaker, teamleiders en medewerkers SWT. Het is voor de communicatieadviseur van de gemeente onmogelijk om aan alle deelprojecten mee te doen. Zij zal deze van een afstand volgen, wordt actief op de hoogte gehouden door de kwartiermaker en/of de deelprojectleiders en door haar deelname aan het overleg van de werkorganisatie SWT. Deelprojecten, werkorganisatie SWT Verantwoordelijkheid en organisatie van de communicatie De gemeente Zwolle is (voorlopig) (eind)verantwoordelijk voor het communicatieadvies en de uitvoering van de communicatie over en door het SWT. Zij wordt daarin bijgestaan door leden van het deelproject communicatie (de moederorganisaties) en de medewerkers van het SWT. Het deelproject communicatie gaat na implementatie van de SWT s over in een klankbordgroep/ redactieraad communicatie. De taken worden nader bepaald, maar deze is mede bedoeld om een goede afstemming en eenduidigheid te krijgen in de communicatie in en door de verschillende SWT s en de moederorganisaties. Omdat elk SWT en alle SWT-medewerkers ook een rol vervullen in de communicatie neemt een aantal SWT-medewerkers deel aan de klankbordgroep. Voor de communicatie met medewerkers en het vergroten van hun betrokkenheid in de moederorganisaties en de samenwerkingspartners, zijn de organisaties zelf verantwoordelijk. Zij zoeken daarvoor de ondersteuning bij hun eigen communicatieadviseur (zij nemen deel aan het communicatienetwerk sociaal domein). Zij kunnen zo nodig ondersteund worden door de communicatieadviseurs van het deelproject. 2

3 (Professionals van) Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en tijdige communicatie over de veranderingen met hun huidige cliënten. Op enig moment zouden zij contact kunnen krijgen met het SWT voor toewijzing van de ondersteuning. Uiteraard gaat dit in samenspraak met het SWT. Bovenstaande afspraken liggen in de lijn met de communicatiestrategie Sociaal domein. Klankbordgroep/redactieraad communicatie, website, nieuwsbrief, bijeenkomsten, presentaties, publieksvriendelijke plannen, zwolle.nl/sociaaldomein, intranet Strategie De communicatie is lokaal, landelijke en in de verschillende organisaties en de media al begonnen. In de communicatie over de veranderingen in het sociaal domein is de komst van het SWT bij herhaling genoemd. De communicatie over de veranderingen gaat onverminderd door en kent deels haar eigen traject of gebeurt in samenhang met de communicatie over het SWT. Investeren in communicatie is investeren in preventie. Met publicaties, middelen en ontmoetingen maakt het SWT zich bij inwoners bekend, bouwt naamsbekendheid waardoor men makkelijk en tijdig het SWT weten te vinden en hun vraag voorleggen. Dat voorkomt dat een vraag een groot probleem wordt. Fasering van de communicatie We gebruiken de periode tot 1 januari om de juiste communicatiekeuzes te maken en de communicatie geleidelijk aan uit te bouwen. Daar is een aantal redenen voor: Communicatie volgt inhoud en nog niet alle organisatievraagstukken rond het SWT zijn bekend. Het SWT gaat volgens de transformatie- en participatiegedachte werken zoals vraaggericht, inwoner centraal, eigen kracht. Die uitgangspunten trekken we door voor de inrichting van de communicatie. We betrekken daar dan ook medewerkers en inwoners bij. We peilen de communicatiebehoefte en toetsen welke middelen en manieren passen bij de verschillende doelgroepen. We kijken naar de specifieke wijk en welke wijkopgave er ligt. Medewerkers en de teamleiders SWT zijn belangrijke ambassadeurs en communicatiekanalen en vervullen een actieve rol in de communicatie, naar inwoners, cliënten en toeleiders. We investeren eerst in het informeren en draagvlak creëren bij deze medewerkers met onder meer scholingen, werksessies e.d. zodat zij de boodschap op een communicatieve manier, met de nieuwe taal en juiste houding kunnen uitdragen. In het functieprofiel van de teamleider is de verantwoordelijkheid voor communicatie. Van hem/haar wordt een actieve rol verwacht en dat hij/zij kennis en affiniteit heeft met digitale communicatie waaronder Twitter en Facebook. De teamleider trekt nauw samen op met de communicatieadviseur van af de start van de pilot op 1 oktober. In de periode tot 1 januari investeren we in de relatie met toeleiders. Naast informatie over de dienstverlening, werkwijze van het SWT is het belangrijk dat zij het nut en het voordeel inzien van verwijzing en samenwerking. Dat behoeft voortdurend onderhoud maar een goede start is het halve werk. De manier waarop is in eerste instantie een organisatievraagstuk, communicatie is daarin ondersteunend. We werken dit verder uit als duidelijk is hoe de samenwerking en toeleiding (verwijzing) vorm gaat krijgen. Naast onderzoek, bijeenkomsten, persoonlijk contact wordt de periode tot 1 januari gebruikt om middelen te ontwikkelen. Geleidelijk aan wordt dan de communicatie actiever en concreter. 3

4 Medewerkers zijn het gezicht Medewerkers zijn het visitekaartje van het SWT. Zij moeten zich (geleidelijk aan) gaan gedragen en presenteren als SWT-medewerker (en niet bijvoorbeeld medewerker van De Kern). Dit is organisatievraagstuk waar communicatie ondersteunend in kan zijn. Deze cultuuromslag kost tijd maar zal makkelijker verlopen als de SWT-medewerkers actief betrokken worden bij de voorbereidingen, planvorming en uitvoering, ook als het om communicatie gaat. Elke SWT wordt gevormd door medewerkers die (over het algemeen) elkaar niet kennen. Teamvorming gaat niet vanzelf. Door scholing, teamoverleggen, werksessies e.d. en vooral goede sturing en coördinatie vormt zich langzamerhand een team. In beginsel staan daarin centraal een nieuwe manier van dienstverlening, een andere werkwijze en bijvoorbeeld gebruik van nieuwe middelen (zoals Facebook). Communicatie(middelen) en speciale bijeenkomsten kunnen hierin ondersteunend zijn. Simulatiedag, teamoverleg, werksessies, scholing, routekaart naar ondersteuning, folder voor professionals over nieuwe werkwijze Trekkers van de verandering De managers, bestuurders, leidinggevenden zijn de trekkers en de boegbeelden van de verandering. Zij betrekken actief de achterban in de moederorganisatie bij de ontwikkelingen, zijn aanwezig op medewerkers-, inwonersbijeenkomsten, dragen de boodschap uit bijvoorbeeld een nieuwsbrief, persbericht, artikel en bijvoorbeeld door het posten van berichten op hun Twitter- en Facebookaccounts. Persoonlijke Facebook- en Twitteraccounts Participatie Om goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de (potentiele) gebruikers van het SWT, betrekken we hen niet alleen bij de communicatiekeuzes maar ook moeten laten participeren in de planvorming en uitvoering. Naast meedenken, adviseren over de dienstverlening van het SWT, kunnen zij ook ingezet worden om activiteiten te organiseren. Bovendien vormen meedenkers niet te onderschatten ambassadeurs voor het SWT: gratis mond tot mond reclame. We bepalen nog nader hoe we inspraak van gebruikers kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van huidige cliëntenraden of door een tijdelijke gebruikersraad in te stellen. Gebruikersraad Stadsbrede en wijkgerichte communicatie Er is sprake van stadsbrede communicatie over en door alle SWT s samen en van wijkgerichte communicatie op maat per stadsdeel en per SWT. De wijkopgave bepaalt deels de dienstverlening en het aantal wijkteams per stadsdeel. Ook de communicatie bepalen we mede en voortdurend al naar gelang de vraag, de behoefte en wijkopgave. Persoonlijke communicatie Voor het bereiken van de communicatie en organisatiedoelen zijn publiciteit en papieren en digitale middelen belangrijke informatiebronnen, -kanalen en hulpmiddelen. Persoonlijk contact heeft echter een veel grotere impact omdat er een persoon achter zit die op maat kan informeren. In aanloop van de start van het SWT gaan medewerkers op tournee om wijkbewoners, professionals en toeleiders te informeren over het SWT. Zij leggen werkbezoeken af, bezoeken 4

5 bestaande activiteiten en organiseren speciale SWT bijeenkomsten op scholen, opvang-, wijkcentra e.d. Zodra het SWT gehuisvest is organiseren zij kennismakingsbijeenkomsten. Dat kunnen ook themabijeenkomsten zijn om daarmee de dienstverlening te illustreren (bijvoorbeeld een avond voor puberouders of een lotgenotenbijeenkomst) of inspraakbijeenkomsten. Ter ondersteuning van de persoonlijke communicatie (tournee) van medewerkers SWT reiken we hen presentaties, visitekaartjes, verwijsposters- en flyers ed aan. Huisbezoeken, naar vindplaatsen gaan, achter de voordeur komen, maakt integraal onderdeel uit van de werkwijze. Op die manier bereiken we bijzondere doelgroepen zoals kinderen, jongeren en zorgmijders. Kennismakingstournee, thema- en informatiebijeenkomsten, presentaties, visitekaartjes, posters- en flyers, outreachend werken Communicatiemiddelenmix Schriftelijke en digitale communicatiemiddelen worden mede ontwikkeld om de persoonlijke communicatie te versterken. Dat kunnen verwijsflyers, wachtkamerposters e.d. zijn maar laten we mede afhangen van de (wijk)behoefte en wijkopgave. We maken zo veel mogelijk gebruik van beelden, foto s, Infographics, tekeningen en animaties omdat die makkelijker en sneller de boodschap kunnen overdragen. Daarmee komen we beter tegemoet aan de behoefte van mensen met een leesbeperking. Voor met name ouderen en digibeten communiceren we veelvuldig in huis-aan-huisbladen en wijkkranten en ontwikkelen we (in beperkte mate) flyers e.d. Eén op één contact, redactionele artikelen, bijeenkomsten, Infographics, foto s, beeldverhaal, animaties, huis aan huisbladen, wijkkranten, flyers, openingskrant Bestaande middelen en kanalen Het SWT is nieuw en moet naamsbekendheid en een goede reputatie opbouwen. Dat kost tijd. We sluiten aan bij wat al bekend is bij inwoners. Vertrouwdheid draagt bij aan een snellere acceptatie. We maken gebruik van bekende en bestaande kanalen en middelen, van stadsbrede media tot middelen van de organisaties. We communiceren frequent, bij herhaling en vanuit verschillende invalshoeken, maar houden er rekening mee dat er nieuwe inwoners, cliënten, professionals e.d. bijkomen die nog onvoldoende op de hoogte zijn. We richten ons op alle doelgroepen, maar hebben bijzondere aandacht voor mensen met een beperking, een taalachterstand, ouderen en jongeren, zodat ook zij de weg naar het wijkteam weten te vinden. We houden rekening met de aard van de doelgroepen en stemmen de informatie, het middel en de intermediair op specifieke doelgroepen af. Zo past bij een verstandelijk gehandicapte meer persoonlijke communicatie en is een onderwerp bedoeld voor laaggeletterden in taal daarop afgestemd of wordt daarvoor beeldmateriaal gebruikt.. Bij het bepalen van een onderwerp voor bijvoorbeeld een artikel staat steeds een andere doelgroep centraal (denk aan jeugd), zodat aan de informatiebehoefte van alle doelgroepen voldaan wordt. Zo komen we tegemoet aan de informatie- en communicatiebehoefte van specifieke doelgroepen zoals jongeren. We zorgen er voor dat er een evenwicht ontstaat tussen zorg-, preventie- en vrijetijd onderwerpen om daarmee te duiden dat het SWT niet alleen is voor degene die een hulpvraag heeft. 5

6 Pers en media We zoeken actief en frequent de media. We doen dat met persberichten om de organisatorische en beleidsontwikkelingen te berichten maar vooral met redactionele (human interest) artikelen met concrete (laagdrempelige) praktijkverhalen, vertelt door een medewerker of cliënt. We berichten over de contactmogelijkheden, dienstverlening, een activiteit maar maken ook themaberichten over bijvoorbeeld een opvoedvraag om daarmee duidelijk te maken met welke vragen je bij het SWT terecht kunt. (daarmee profileer je het SWT als deskundige, professionele organisatie) Over het woordvoerderschap bij vooral crisissituaties, incidenten met impact maken we afspraken. Daarvoor gebruiken we als basis het protocol dat door de Provincie is opgesteld. Inlooppunt Een herkenbaar inlooppunt (met gevelbord) waar men naar binnen kan lopen, draagt in hoge mate bij aan het vergroten van de naamsbekendheid. Afhankelijk van de gekozen locatie kunnen hier ook andere (rand)activiteiten georganiseerd worden (tweedehandskledingmarkt) om mensen over de drempel te halen. Een inlooppunt wordt zo een ontmoetingsplaats. Zodra het eerste SWT een feit is, maken we gebruik van de locatie (en/of de medewerkers) om daar allerlei bijeenkomsten te organiseren over de veranderingen in het sociaal domein. Daarmee kunnen we gelijk het SWT concreet en fysiek introduceren. De laagdrempeligheid komt (mede) tot uitdrukking door ruime openingstijden te hanteren (die we inlooptijden i.p.v. spreekuurtijden noemen) waarvoor geen afspraak hoeft te worden gemaakt en waar men direct te woord wordt gestaan. Hetzelfde principe hanteren we voor telefonisch contact: je wordt na een eerste selectie direct door een generalist te woord gestaan en geholpen. Niet nogmaals doorverbinden, een ander nummer geven of de boodschap dat ze worden teruggebeld. Thema- en informatiebijeenkomsten in het SWT, gevelbord, bewegwijzering, inlooptijden, beschikbaarheid, bereikbaarheid, sociale marktplaats, wijkactiviteiten Voorbeeldgedrag Gelijk bij de eerste tekenen van de locatie van het SWT zoeken we contact met de directe buurt. (wij zijn uw nieuwe buren) Hiermee verlagen we de drempel naar het SWT, geven we het goede voorbeeld en dragen we uit dat iedereen meedoet en je ook bij het wijkteam terecht kan als je de ander iets te bieden hebt. We kunnen de buurt direct betrekken bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals een feestelijke opening. (de olievlek breidt zich daarmee langzamerhand uit naar de rest van de wijk). Buurtcontact, openingsfeest Ontmoetingen Elk team werkt samen met een schil om het SWT heen en met medewerkers van andere SWT s. Om de betrokkenheid, saamhorigheid en dus de samenwerking te bevorderen, worden informele ontmoetingen georganiseerd en middelen ontwikkeld om de verbindingen te houden Netwerkcafé, wijkontmoetingen, lunchbijeenkomsten, nieuwsbrief Corporate identity Eenduidigheid, herkenbaarheid en één gezicht wordt benadrukt door een eigen huisstijl met logo, fonts, kleurgebruik, opmaak. Daarvoor is reden te meer omdat meerder partners in een zelfstandige entiteit samenwerken. Ondanks dat het SWT in juridische zin onder de gemeente Zwolle valt, is het raadzaam dat het SWT (voor het oog) zich onafhankelijk van de gemeente profileert en geen last heeft van vastgeroeste vooroordelen over een gemeentelijke organisatie. 6

7 We blijven de naam Sociaal wijkteam gebruiken. Elk SWT opereert en communiceert onder haar eigen naam bijvoorbeeld Sociaal wijkteam Holtenbroek. (appelleert aan het gevoel van mijn wijk) We verbergen niet welke organisaties er in het wijkteam werken. Veel organisaties zijn bij inwoners en cliënten bekend. Deze bekendheid draagt bij aan de acceptatie en gebruik maken van het SWT. Naast de communicatie door het SWT communiceren de moederorganisaties ook. Die moet goed afgestemd zijn op elkaar. Als het SWT de frontoffice en toegang naar ondersteuning is, zal de moederorganisaties terughoudend moeten zijn in het promoten van directe toegang naar hun organisatie. Een lastige kwestie is dat de meeste organisaties in meerder gemeenten werken en zo met verschillende communicatieafspraken te maken hebben. Uitgangspunt blijft dat het belang van de gebruiker voor op staat en niet die van de organisatie. Het bepalen van de huisstijlregels en de communicatieafspraken doen we samen met de partners in het SWT. De regels worden opgenomen in de huisstijlwijzer. Huisstijl, huisstijlwijzer De communicatie door het NJG gebeurt op dit moment passief. Alleen de social media contacten worden warm gehouden. Het NJG en de communicatie NJG gaat geleidelijk aan op in het SWT. Dat maken we bekend via de verschillende communicatiekanalen waaronder de website NJG. Taal, toon Het sociaal domein hanteert een eigen jargon. In vooral het contact met cliënten en partners willen we voorkomen dat dit jargon gebruikt wordt. We spreken in begrijpelijke taal die aansluit op de belevingswereld en het vermogen van mensen, in het bijzonder mensen met een leesbeperking. Het is niet de bedoeling om de (potentiële) gebruikers van het SWT te problematiseren. Het SWT is er juist voor ondersteuning, als er nog geen of nauwelijks problemen zijn. De toon is positief; geen schrikbeelden voorspiegelen, maar streefbeelden: zo kan het ook, en: het kan iedereen overkomen en er is voor iedereen een oplossing. De toon en taal moet de laagdrempeligheid van het SWT symboliseren en de visie rond de ondersteuning uitdragen: zelfredzaam, eigen regie, kracht en verantwoordelijkheid. De nieuwe taal wordt consequent toegepast in middelen en publicaties. Een voorbeeldfunctie vervullen de medewerkers SWT. Maar nieuwe taal aanleren kost tijd. Zij spreken elkaar van het begin af aan gewezen op gebruik van de nieuwe taal. Eenheid van taal bevordert bovendien de samenwerking tussen de partners. De term zorg (en hulp) wordt zo veel mogelijk vermeden en gebruiken we ondersteuning om daarmee consequent de visie en aanpak te duiden. (niet zorgen voor maar zorgen dat) Er worden verschillende termen gebruikt voor de doelgroep. Dit varieert van burgers, inwoners, bewoners, cliënten tot klanten. Wij kiezen voor de neutrale term inwoners omdat we hiermee alle inwoners van Zwolle aanspreken zonder iemand te snel een stempel op te drukken. Er zijn meer termen die we vervangen omdat die beter de transformatie weergeven zoals: ondersteuning in plaats van zorg. Woordenboek Digitaal Naast goedkoop, snel en 24/7 verwachten inwoners digitaal te kunnen communiceren en informatie op te halen. Bovendien versterken de digitale middelen andere vormen van communicatie en zijn ze 7

8 een aanvulling op de schriftelijke middelen. Een website, maar ook sociaal media zijn vindplaatsen van vragen van wijkbewoners en professionals, bieden een kans voor interactief werken en dienen als ontmoetingsplaats. Bij een nieuwe taal, nieuwe werkwijze, vernieuwing van de ondersteuning, passen ook nieuwe middelen. Digitale middelen bieden bij uitstek de mogelijkheid om de zelfredzaamheid te stimuleren en op een andere manier het werk te doen zoals het geven opvoedtips op Facebook, de hulpvraag stellen via de , online hulp via de site, contact via sms en whatsapp, een database van veel gestelde (opvoed)vragen, een app met contactgegevens, nieuws enz. Het NJG heeft belangrijke stappen gezet in de digitalisering van het NJG: Website, hulp online, Twitter (1100 volgers), Facebook (147 likers). Het websitebezoek komt voor een groot deel via sociale media. We moeten ons beraden wat we met de digitale NJG-middelen doen. We hebben daarmee een sociaal netwerk opgebouwd dat we niet zo maar kunnen wegdoen. Bovendien is op de website een database opgenomen met opvoed- en opgroeivragen en antwoorden. We nemen deze vraag mee in het deelproject website. Inmiddels zijn twee Facebookaccount (sociale wijkteams zwolle en sociaal wijkteam zwolle, keuze maken) aangemaakt en drie weburl vastgelegd: Twitter, Facebook, , website, database, app, whatsapp Website De website moet in en expliciet de uitgangspunten van het SWT uitdragen, daar waar het SWT voor staat en wie zij wil zijn. Een mooi uitgangspunt voor de site is dan ook om de website zo te bouwen dat deze uitgaat van de vraag van inwoners en deze zo gebruikt kan worden dat het de zelfredzaamheid stimuleert. (database met de meest gestelde vragen zoals database NJG) De site gaat uit van de klant, de lezer, de belanghebbende (ontvangergericht) en er is speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals laaggeletterden, ouderen en jongeren. Juist omdat de ipad door steeds meer ouderen gebruikt wordt vanwege de gebruiksvriendelijkheid wordt bij de bouw van de site gekeken naar de manier waarop de ipad werkt (met bijv. apps/blokken) De site is ook geschikt om te ontvangen op mobiele devices. Voor de medewerkers van de SWT s creëren we een (besloten) plek voor uitwisseling en contact. De website krijgt een verbinding met Top, het digitale platform voor registratie en casemanagement Voor het ontwerp van een website is het deelproject website gestart dat een programma van eisen opstelt. Een gebruikersraad adviseert en test. Smoelenboek, module nieuwsbrief, app, database, gebruikersraad Media- webcare Via google alert, Twitter, Facebook houden we in de gaten hoe over het SWT gesproken wordt. We reageren snel, voortvarend en nemen elke reactie serieus. We signaleren wat er leeft in Zwolle, welke thema s actueel zijn, welke vragen er leven en spelen daarop in door bijvoorbeeld een redactioneel artikel te maken, een discussie op Facebook op gang te brengen of een bijeenkomst te organiseren. Kernboodschap (Gericht op inwoners) 8

9 De organisatie en de werkwijze van de ondersteuning aan inwoners verandert. Dat is nodig omdat de gemeente er in 2015 nieuwe sociale taken in de ondersteuning bij krijgt en daardoor voor een groot deel verantwoordelijk wordt voor de ondersteuning en participatie van inwoners. En we moeten bezuinigingen. Samen met instellingen en voorzieningen in Zwolle pakken we deze verandering aan. Daar zijn we al mee begonnen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan of dat we niet goed voorbereid en klaar zijn in Bent u op zoek naar hulp, ondersteuning thuis, of een luisterend oor? Wilt u advies om uit de schulden te komen of heeft u vragen over de opvoeding. Maakt u zich zorgen over een buurvrouw, kennis of een van uw ouders? Of wilt u iets voor anderen doen of betekenen met klusjes of contact? U kunt nu dichtbij in uw eigen wijk terecht bij het SWT voor hulp en advies en met allerlei ondersteuningsvragen. Het SWT pakt vragen, problemen en kansen samen met u aan om u (weer) op weg te helpen. Het uitgangspunt is dat iedereen naar eigen kracht en mogelijkheden meedoet. Als u ondersteuning nodigt heeft dan bepalen we die aan de hand van uw persoonlijke situatie. Er zijn geen standaardpakketten waar u een beroep op kunt doen. Er wordt gekeken wat ú nodig heeft. We stimuleren uw eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zodat u actief en zo zelfstandig mogelijk deel kan blijven nemen aan de samenleving. We betrekken daar het sociale netwerk van bijvoorbeeld buren, familie en mantelzorgers bij. We verplichten dat niet maar bekijken samen met u en uw netwerk wat de mogelijkheden zijn. Als het op eigen kracht niet meer lukt en het sociale netwerk niet de juiste ondersteuning kan bieden, vangen organisaties dit op. De (toegang naar de) ondersteuning gebeurt door professionals van maatschappelijke organisaties die samenwerken in of met Sociale Wijkteams. Heeft u meerdere ondersteuningsvragen dan werken organisaties samen zodat alle vragen in samenhang en bij voorkeur door één professional samen met u kunnen worden opgepakt. Communicatiedoelen De doelen zijn gericht op het vergroten van de (naams)bekendheid van het SWT, vergroten van de betrokkenheid (commitment) van partners en medewerkers, het versterken van de samenwerking en participatie en een actieve communicatie met de achterban. Doel gebruikers, inwoners, sociaal netwerk Zijn bekend met het SWT, de werkwijze, aanbod, dienstverlening, contactmogelijkheden Weten (de medewerkers van) het SWT, de locatie en de (digitale)middelen van het SWT te vinden. Vinden het SWT een laagdrempelige, toegankelijke, zichtbare (digitale) wijkvoorziening, waar je makkelijk en snel terecht kan of op af stapt met ondersteuningsvragen of voor afstemming, doorverwijzing (er bij halen) en samenwerking (partners). Uiten zich positief naar anderen over het SWT Doel partners, professionals Zijn de op de hoogte van de veranderingen in de ondersteuning en daaraan gekoppeld de vorming van SWT s Zijn bekend met de (activiteiten rond de) ontwikkeling naar het SWT Zijn bekend met het SWT, de werkwijze, aanbod, dienstverlening, contactmogelijkheden 9

10 Voelen zich verbonden aan de (transformatie)visie en uitgangspunten van het SWT en dragen dat uit (in de eigen organisatie) en presenteren zich als partner, medewerker van het SWT. Werken actief en enthousiast mee om van het SWT een succes te maken, onder meer met deelname aan pilots, scholingen en bijeenkomsten. Betrekken hun achterban in de moederorganisatie bij de veranderingen Zijn bewust van hun eigen rol daarin en die van de gemeente Zoeken actief contact met het SWT en/of verwijzen potentiele gebruikers Communicatiedoelgroepen Cliënten en hun sociale netwerk Cliëntenraden Participatieraad Ouders Jeugd Allochtone inwoners Mensen met een verstandelijke beperking Laaggeletterden Ouderen Zorgmijders Inwoners Inwoners die nu ondersteuning krijgen Potentiële/toekomstige cliënten Sociaal netwerk Naasten Inwoners Mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, moskeeën, (sport)verenigingen e.d. werkgevers Wijkbewoners, buren Betrokken buurtbewoners Participatieraad Jongerenraad Instellingen en voorzieningen Kernpartners SWT Medewerkers SWT De Kern / Wijz Travers MEE BJzO GGD SoZaWe Organisaties in de schil rond het SWT Zorgaanbieders Onderwijs, Kinderopvang Politie Welzijnsinstellingen Informele en formele zorg 10

11 Vrijwilligersorganisaties Bedrijven/ondernemers Wijkorganisaties Woningcorporaties Netwerk voor Jeugd en Gezin Samenwerkingspartners, verwijzers Eerste lijn gezondheidszorgorganisaties Huisarts Politie Ziekenhuis Wijkverpleging/thuiszorg Gemeente Zwolle Leidinggevenden/managers Professionals/medewerkers Medewerkers met klantcontacten ( KCC, SoZaWe) Wijkmanagers Bestuurders en beleidsmakers College van B&W Gemeenteraad Regiogemeenten/provincie VNG Vervolg Dit is een dynamisch communicatieplan en wordt in de aanloop naar 1 januari 2015 voortdurend aangepast. Mede bepalend daarvoor zijn het implementatieplan en de wensen en behoeftes van medewerkers en inwoners. In een communicatiekalender worden de communicatieactiviteiten opgenomen en voor welke doelgroep(en) deze geschikt of ingezet worden. 11

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Inkomende post - 15229

Inkomende post - 15229 l i i i l Inkomende post - 15229 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 22 Gemeenteraad Goeree-oveKlakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS Nr. 1522ù/Z -13-094à% Zorg gemeente Goeree-overftaikkee I f Z -13-09835/12786

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Meer verbinden, minder zenden

Meer verbinden, minder zenden Meer verbinden, minder zenden Bron: SimplyBee.nl Inhoud Inleiding... 3 Waarom dit nieuwe beleidsplan?... 3 1. Gemeente Hellendoorn: beleid en communicatie... 4 Wat is de gemeente Hellendoorn?... 4 Wat

Nadere informatie

Koggenland voor elkaar

Koggenland voor elkaar Koggenland voor elkaar Lokaal communicatieplan decentralisaties, juni 2014 Aanleiding De komende jaren staan we voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning en zorg toegankelijk en betaalbaar

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Een inloopfunctie in de wijk opzetten

Een inloopfunctie in de wijk opzetten Een inloopfunctie in de wijk opzetten Handreiking Werkt u in de eerste lijn, in een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente? Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie