Communicatieplan implementatie Sociale Wijkteams 28 augustus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan implementatie Sociale Wijkteams 28 augustus 2014"

Transcriptie

1 Communicatieplan implementatie Sociale Wijkteams 28 augustus 2014 Aanleiding De (toegang) naar ondersteuning voor alle inwoners (0 tot 100 jaar) wordt per 1 januari 2015 georganiseerd via Sociale wijkteams (SWT). Per 1 oktober a.s. gaan 1 à 2 twee wijkteams van start om daarmee ervaring op te doen in aanloop van de daadwerkelijke implementatie stadsbreed. Elk stadsdeel krijgt een of meerdere SWT s, mede afhankelijk van de wijkopgave. Het SWT krijgt een eigen gezicht, ongeacht welk bestuurlijke constructie en organisatiemodel er wordt gekozen. Dit communicatieplan is gebaseerd op het communicatieplan Sociaal domein , het Ontwerp implementatie sociale SWT 2014 en het uitvoeringsprogramma SWT juni Dit plan is opgesteld in samenspraak met de kwartiermaker en de deelnemers van het deelproject communicatie van de werkorganisatie SWT en is geaccordeerd door de Bestuurstafel SWT. De Bestuurstafel, de werkorganisatie en deelproject communicatie worden gevormd door de organisaties die in het SWT gaan werken: De Kern (Wijz), BJzO, MEE, Travers, GGD en gemeente Zwolle. Dit communicatieplan is een dynamisch document. Communicatie volgt inhoud en op moment van opstellen van dit plan, zijn nog niet alle organisatie- en uitvoeringsvragen voor het SWT ingevuld. Communicatievraag Inwoners kunnen zich via verschillende wegen wenden tot het SWT: fysiek, post, , telefonisch en via de website. Ook kunnen zij in contact komen (en bekend raken) met het SWT en een aanbod krijgen op de vindplaatsen, door een thuisbezoek, via organisaties en dienstverleners (toeleiders), media enz. Het SWT, de dienstverlening, werkwijze en contactmogelijkheden moeten onder de aandacht gebracht worden van (wijk)bewoners, toeleiders en (medewerkers van) samenwerkende partners. Kernbegrippen in de communicatie zijn: tijdig, laagdrempelig, zichtbaar, herkenbaar, beschikbaar, dichtbij en participatie. In het communicatieplan richt zich op: de communicatie naar en met inwoners over (de dienstverlening van) het SWT en de samenwerking daarin opbouwen van de naamsbekendheid, positief imago passend bij de gewenste identiteit het stimuleren en vergroten van de participatie van wijkbewoners nabij het Sociale wijkteam, ook bij de (bepaling van de) organisatie en communicatieactiviteiten de communicatie met en door medewerkers van het SWT om daarmee de betrokkenheid (draagvlak) te vergroten, zij zich SWT-medewerker voelen en als zodanig gaan gedragen en presenteren de communicatie met de (achterban van de) moederorganisaties voor de verbinding met (de medewerkers van) het SWT de communicatie met toeleiders over (de dienstverlening van) het SWT en de samenwerking daarin tussen de partners zodat zij inwoners de weg kunnen wijzen communicatie met de organisaties in de schil om het SWT om de samenwerking te bevorderen met het SWT de proces/projectcommunicatie over de ontwikkeling naar een SWT (in- en extern). 1

2 We onderscheiden drie fases: Voortraject tot 1 oktober 2014: maken communicatieplan; inventariseren van de wijkopgaven en de communicatiebehoefte van (wijk)bewoners, medewerkers en verwijzers; investeren in informeren en draagvlak medewerkers (SWT); ontwikkelen van een aantal (digitale) basismiddelen, huisstijl en website. (passieve externe communicatie) De pilotfase van oktober tot 1 januari 2015: op basis van de eerste bevindingen van de inventarisatie organiseren van bijeenkomsten, werkbezoeken en ontwikkelen van middelen om de komst van de SWT s per 1 januari 2015 onder de aandacht te brengen; investeren in relatie met toeleiders. (persoonlijke communicatie, dialoog) Uitvoeringsfase vanaf januari 2015: voortdurende communicatie en publiciteit, opbouwen naamsbekendheid, promotie, informatiebijeenkomsten e.d. (actieve communicatie multimediaal). In het adviesrapport Doorontwikkeling naar Sociale Wijkteams Zwolle dat is opgesteld naar de praktijkervaringen van vier pilotprojecten is nauwelijks aandacht besteed aan de ervaringen met de communicatie. Het Netwerk voor Jeugd en Gezin (voorheen het CJG) heeft wel ruime ervaring opgedaan met de communicatie naar inwoners. De gemeente is een aantal jaren daarvoor verantwoordelijk geweest. Rol communicatie Communicatie zit verweven in alle organisatorische en operationele ontwikkelingen van het SWT. Communicatie is geen sluitstuk, maar is aan de voorkant en integraal in alle processen en deelprojecten in beeld. Een communicatieadviseur trekt vanaf de start van de pilot op met de medewerkers van het SWT zodat communicatie mee kan piloten en daardoor de juiste keuzes in de loop van het traject genomen worden. De communicatieadviseur adviseert en ondersteunt de afzenders van de communicatie: wethouders, kwartiermaker, teamleiders en medewerkers SWT. Het is voor de communicatieadviseur van de gemeente onmogelijk om aan alle deelprojecten mee te doen. Zij zal deze van een afstand volgen, wordt actief op de hoogte gehouden door de kwartiermaker en/of de deelprojectleiders en door haar deelname aan het overleg van de werkorganisatie SWT. Deelprojecten, werkorganisatie SWT Verantwoordelijkheid en organisatie van de communicatie De gemeente Zwolle is (voorlopig) (eind)verantwoordelijk voor het communicatieadvies en de uitvoering van de communicatie over en door het SWT. Zij wordt daarin bijgestaan door leden van het deelproject communicatie (de moederorganisaties) en de medewerkers van het SWT. Het deelproject communicatie gaat na implementatie van de SWT s over in een klankbordgroep/ redactieraad communicatie. De taken worden nader bepaald, maar deze is mede bedoeld om een goede afstemming en eenduidigheid te krijgen in de communicatie in en door de verschillende SWT s en de moederorganisaties. Omdat elk SWT en alle SWT-medewerkers ook een rol vervullen in de communicatie neemt een aantal SWT-medewerkers deel aan de klankbordgroep. Voor de communicatie met medewerkers en het vergroten van hun betrokkenheid in de moederorganisaties en de samenwerkingspartners, zijn de organisaties zelf verantwoordelijk. Zij zoeken daarvoor de ondersteuning bij hun eigen communicatieadviseur (zij nemen deel aan het communicatienetwerk sociaal domein). Zij kunnen zo nodig ondersteund worden door de communicatieadviseurs van het deelproject. 2

3 (Professionals van) Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en tijdige communicatie over de veranderingen met hun huidige cliënten. Op enig moment zouden zij contact kunnen krijgen met het SWT voor toewijzing van de ondersteuning. Uiteraard gaat dit in samenspraak met het SWT. Bovenstaande afspraken liggen in de lijn met de communicatiestrategie Sociaal domein. Klankbordgroep/redactieraad communicatie, website, nieuwsbrief, bijeenkomsten, presentaties, publieksvriendelijke plannen, zwolle.nl/sociaaldomein, intranet Strategie De communicatie is lokaal, landelijke en in de verschillende organisaties en de media al begonnen. In de communicatie over de veranderingen in het sociaal domein is de komst van het SWT bij herhaling genoemd. De communicatie over de veranderingen gaat onverminderd door en kent deels haar eigen traject of gebeurt in samenhang met de communicatie over het SWT. Investeren in communicatie is investeren in preventie. Met publicaties, middelen en ontmoetingen maakt het SWT zich bij inwoners bekend, bouwt naamsbekendheid waardoor men makkelijk en tijdig het SWT weten te vinden en hun vraag voorleggen. Dat voorkomt dat een vraag een groot probleem wordt. Fasering van de communicatie We gebruiken de periode tot 1 januari om de juiste communicatiekeuzes te maken en de communicatie geleidelijk aan uit te bouwen. Daar is een aantal redenen voor: Communicatie volgt inhoud en nog niet alle organisatievraagstukken rond het SWT zijn bekend. Het SWT gaat volgens de transformatie- en participatiegedachte werken zoals vraaggericht, inwoner centraal, eigen kracht. Die uitgangspunten trekken we door voor de inrichting van de communicatie. We betrekken daar dan ook medewerkers en inwoners bij. We peilen de communicatiebehoefte en toetsen welke middelen en manieren passen bij de verschillende doelgroepen. We kijken naar de specifieke wijk en welke wijkopgave er ligt. Medewerkers en de teamleiders SWT zijn belangrijke ambassadeurs en communicatiekanalen en vervullen een actieve rol in de communicatie, naar inwoners, cliënten en toeleiders. We investeren eerst in het informeren en draagvlak creëren bij deze medewerkers met onder meer scholingen, werksessies e.d. zodat zij de boodschap op een communicatieve manier, met de nieuwe taal en juiste houding kunnen uitdragen. In het functieprofiel van de teamleider is de verantwoordelijkheid voor communicatie. Van hem/haar wordt een actieve rol verwacht en dat hij/zij kennis en affiniteit heeft met digitale communicatie waaronder Twitter en Facebook. De teamleider trekt nauw samen op met de communicatieadviseur van af de start van de pilot op 1 oktober. In de periode tot 1 januari investeren we in de relatie met toeleiders. Naast informatie over de dienstverlening, werkwijze van het SWT is het belangrijk dat zij het nut en het voordeel inzien van verwijzing en samenwerking. Dat behoeft voortdurend onderhoud maar een goede start is het halve werk. De manier waarop is in eerste instantie een organisatievraagstuk, communicatie is daarin ondersteunend. We werken dit verder uit als duidelijk is hoe de samenwerking en toeleiding (verwijzing) vorm gaat krijgen. Naast onderzoek, bijeenkomsten, persoonlijk contact wordt de periode tot 1 januari gebruikt om middelen te ontwikkelen. Geleidelijk aan wordt dan de communicatie actiever en concreter. 3

4 Medewerkers zijn het gezicht Medewerkers zijn het visitekaartje van het SWT. Zij moeten zich (geleidelijk aan) gaan gedragen en presenteren als SWT-medewerker (en niet bijvoorbeeld medewerker van De Kern). Dit is organisatievraagstuk waar communicatie ondersteunend in kan zijn. Deze cultuuromslag kost tijd maar zal makkelijker verlopen als de SWT-medewerkers actief betrokken worden bij de voorbereidingen, planvorming en uitvoering, ook als het om communicatie gaat. Elke SWT wordt gevormd door medewerkers die (over het algemeen) elkaar niet kennen. Teamvorming gaat niet vanzelf. Door scholing, teamoverleggen, werksessies e.d. en vooral goede sturing en coördinatie vormt zich langzamerhand een team. In beginsel staan daarin centraal een nieuwe manier van dienstverlening, een andere werkwijze en bijvoorbeeld gebruik van nieuwe middelen (zoals Facebook). Communicatie(middelen) en speciale bijeenkomsten kunnen hierin ondersteunend zijn. Simulatiedag, teamoverleg, werksessies, scholing, routekaart naar ondersteuning, folder voor professionals over nieuwe werkwijze Trekkers van de verandering De managers, bestuurders, leidinggevenden zijn de trekkers en de boegbeelden van de verandering. Zij betrekken actief de achterban in de moederorganisatie bij de ontwikkelingen, zijn aanwezig op medewerkers-, inwonersbijeenkomsten, dragen de boodschap uit bijvoorbeeld een nieuwsbrief, persbericht, artikel en bijvoorbeeld door het posten van berichten op hun Twitter- en Facebookaccounts. Persoonlijke Facebook- en Twitteraccounts Participatie Om goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de (potentiele) gebruikers van het SWT, betrekken we hen niet alleen bij de communicatiekeuzes maar ook moeten laten participeren in de planvorming en uitvoering. Naast meedenken, adviseren over de dienstverlening van het SWT, kunnen zij ook ingezet worden om activiteiten te organiseren. Bovendien vormen meedenkers niet te onderschatten ambassadeurs voor het SWT: gratis mond tot mond reclame. We bepalen nog nader hoe we inspraak van gebruikers kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van huidige cliëntenraden of door een tijdelijke gebruikersraad in te stellen. Gebruikersraad Stadsbrede en wijkgerichte communicatie Er is sprake van stadsbrede communicatie over en door alle SWT s samen en van wijkgerichte communicatie op maat per stadsdeel en per SWT. De wijkopgave bepaalt deels de dienstverlening en het aantal wijkteams per stadsdeel. Ook de communicatie bepalen we mede en voortdurend al naar gelang de vraag, de behoefte en wijkopgave. Persoonlijke communicatie Voor het bereiken van de communicatie en organisatiedoelen zijn publiciteit en papieren en digitale middelen belangrijke informatiebronnen, -kanalen en hulpmiddelen. Persoonlijk contact heeft echter een veel grotere impact omdat er een persoon achter zit die op maat kan informeren. In aanloop van de start van het SWT gaan medewerkers op tournee om wijkbewoners, professionals en toeleiders te informeren over het SWT. Zij leggen werkbezoeken af, bezoeken 4

5 bestaande activiteiten en organiseren speciale SWT bijeenkomsten op scholen, opvang-, wijkcentra e.d. Zodra het SWT gehuisvest is organiseren zij kennismakingsbijeenkomsten. Dat kunnen ook themabijeenkomsten zijn om daarmee de dienstverlening te illustreren (bijvoorbeeld een avond voor puberouders of een lotgenotenbijeenkomst) of inspraakbijeenkomsten. Ter ondersteuning van de persoonlijke communicatie (tournee) van medewerkers SWT reiken we hen presentaties, visitekaartjes, verwijsposters- en flyers ed aan. Huisbezoeken, naar vindplaatsen gaan, achter de voordeur komen, maakt integraal onderdeel uit van de werkwijze. Op die manier bereiken we bijzondere doelgroepen zoals kinderen, jongeren en zorgmijders. Kennismakingstournee, thema- en informatiebijeenkomsten, presentaties, visitekaartjes, posters- en flyers, outreachend werken Communicatiemiddelenmix Schriftelijke en digitale communicatiemiddelen worden mede ontwikkeld om de persoonlijke communicatie te versterken. Dat kunnen verwijsflyers, wachtkamerposters e.d. zijn maar laten we mede afhangen van de (wijk)behoefte en wijkopgave. We maken zo veel mogelijk gebruik van beelden, foto s, Infographics, tekeningen en animaties omdat die makkelijker en sneller de boodschap kunnen overdragen. Daarmee komen we beter tegemoet aan de behoefte van mensen met een leesbeperking. Voor met name ouderen en digibeten communiceren we veelvuldig in huis-aan-huisbladen en wijkkranten en ontwikkelen we (in beperkte mate) flyers e.d. Eén op één contact, redactionele artikelen, bijeenkomsten, Infographics, foto s, beeldverhaal, animaties, huis aan huisbladen, wijkkranten, flyers, openingskrant Bestaande middelen en kanalen Het SWT is nieuw en moet naamsbekendheid en een goede reputatie opbouwen. Dat kost tijd. We sluiten aan bij wat al bekend is bij inwoners. Vertrouwdheid draagt bij aan een snellere acceptatie. We maken gebruik van bekende en bestaande kanalen en middelen, van stadsbrede media tot middelen van de organisaties. We communiceren frequent, bij herhaling en vanuit verschillende invalshoeken, maar houden er rekening mee dat er nieuwe inwoners, cliënten, professionals e.d. bijkomen die nog onvoldoende op de hoogte zijn. We richten ons op alle doelgroepen, maar hebben bijzondere aandacht voor mensen met een beperking, een taalachterstand, ouderen en jongeren, zodat ook zij de weg naar het wijkteam weten te vinden. We houden rekening met de aard van de doelgroepen en stemmen de informatie, het middel en de intermediair op specifieke doelgroepen af. Zo past bij een verstandelijk gehandicapte meer persoonlijke communicatie en is een onderwerp bedoeld voor laaggeletterden in taal daarop afgestemd of wordt daarvoor beeldmateriaal gebruikt.. Bij het bepalen van een onderwerp voor bijvoorbeeld een artikel staat steeds een andere doelgroep centraal (denk aan jeugd), zodat aan de informatiebehoefte van alle doelgroepen voldaan wordt. Zo komen we tegemoet aan de informatie- en communicatiebehoefte van specifieke doelgroepen zoals jongeren. We zorgen er voor dat er een evenwicht ontstaat tussen zorg-, preventie- en vrijetijd onderwerpen om daarmee te duiden dat het SWT niet alleen is voor degene die een hulpvraag heeft. 5

6 Pers en media We zoeken actief en frequent de media. We doen dat met persberichten om de organisatorische en beleidsontwikkelingen te berichten maar vooral met redactionele (human interest) artikelen met concrete (laagdrempelige) praktijkverhalen, vertelt door een medewerker of cliënt. We berichten over de contactmogelijkheden, dienstverlening, een activiteit maar maken ook themaberichten over bijvoorbeeld een opvoedvraag om daarmee duidelijk te maken met welke vragen je bij het SWT terecht kunt. (daarmee profileer je het SWT als deskundige, professionele organisatie) Over het woordvoerderschap bij vooral crisissituaties, incidenten met impact maken we afspraken. Daarvoor gebruiken we als basis het protocol dat door de Provincie is opgesteld. Inlooppunt Een herkenbaar inlooppunt (met gevelbord) waar men naar binnen kan lopen, draagt in hoge mate bij aan het vergroten van de naamsbekendheid. Afhankelijk van de gekozen locatie kunnen hier ook andere (rand)activiteiten georganiseerd worden (tweedehandskledingmarkt) om mensen over de drempel te halen. Een inlooppunt wordt zo een ontmoetingsplaats. Zodra het eerste SWT een feit is, maken we gebruik van de locatie (en/of de medewerkers) om daar allerlei bijeenkomsten te organiseren over de veranderingen in het sociaal domein. Daarmee kunnen we gelijk het SWT concreet en fysiek introduceren. De laagdrempeligheid komt (mede) tot uitdrukking door ruime openingstijden te hanteren (die we inlooptijden i.p.v. spreekuurtijden noemen) waarvoor geen afspraak hoeft te worden gemaakt en waar men direct te woord wordt gestaan. Hetzelfde principe hanteren we voor telefonisch contact: je wordt na een eerste selectie direct door een generalist te woord gestaan en geholpen. Niet nogmaals doorverbinden, een ander nummer geven of de boodschap dat ze worden teruggebeld. Thema- en informatiebijeenkomsten in het SWT, gevelbord, bewegwijzering, inlooptijden, beschikbaarheid, bereikbaarheid, sociale marktplaats, wijkactiviteiten Voorbeeldgedrag Gelijk bij de eerste tekenen van de locatie van het SWT zoeken we contact met de directe buurt. (wij zijn uw nieuwe buren) Hiermee verlagen we de drempel naar het SWT, geven we het goede voorbeeld en dragen we uit dat iedereen meedoet en je ook bij het wijkteam terecht kan als je de ander iets te bieden hebt. We kunnen de buurt direct betrekken bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals een feestelijke opening. (de olievlek breidt zich daarmee langzamerhand uit naar de rest van de wijk). Buurtcontact, openingsfeest Ontmoetingen Elk team werkt samen met een schil om het SWT heen en met medewerkers van andere SWT s. Om de betrokkenheid, saamhorigheid en dus de samenwerking te bevorderen, worden informele ontmoetingen georganiseerd en middelen ontwikkeld om de verbindingen te houden Netwerkcafé, wijkontmoetingen, lunchbijeenkomsten, nieuwsbrief Corporate identity Eenduidigheid, herkenbaarheid en één gezicht wordt benadrukt door een eigen huisstijl met logo, fonts, kleurgebruik, opmaak. Daarvoor is reden te meer omdat meerder partners in een zelfstandige entiteit samenwerken. Ondanks dat het SWT in juridische zin onder de gemeente Zwolle valt, is het raadzaam dat het SWT (voor het oog) zich onafhankelijk van de gemeente profileert en geen last heeft van vastgeroeste vooroordelen over een gemeentelijke organisatie. 6

7 We blijven de naam Sociaal wijkteam gebruiken. Elk SWT opereert en communiceert onder haar eigen naam bijvoorbeeld Sociaal wijkteam Holtenbroek. (appelleert aan het gevoel van mijn wijk) We verbergen niet welke organisaties er in het wijkteam werken. Veel organisaties zijn bij inwoners en cliënten bekend. Deze bekendheid draagt bij aan de acceptatie en gebruik maken van het SWT. Naast de communicatie door het SWT communiceren de moederorganisaties ook. Die moet goed afgestemd zijn op elkaar. Als het SWT de frontoffice en toegang naar ondersteuning is, zal de moederorganisaties terughoudend moeten zijn in het promoten van directe toegang naar hun organisatie. Een lastige kwestie is dat de meeste organisaties in meerder gemeenten werken en zo met verschillende communicatieafspraken te maken hebben. Uitgangspunt blijft dat het belang van de gebruiker voor op staat en niet die van de organisatie. Het bepalen van de huisstijlregels en de communicatieafspraken doen we samen met de partners in het SWT. De regels worden opgenomen in de huisstijlwijzer. Huisstijl, huisstijlwijzer De communicatie door het NJG gebeurt op dit moment passief. Alleen de social media contacten worden warm gehouden. Het NJG en de communicatie NJG gaat geleidelijk aan op in het SWT. Dat maken we bekend via de verschillende communicatiekanalen waaronder de website NJG. Taal, toon Het sociaal domein hanteert een eigen jargon. In vooral het contact met cliënten en partners willen we voorkomen dat dit jargon gebruikt wordt. We spreken in begrijpelijke taal die aansluit op de belevingswereld en het vermogen van mensen, in het bijzonder mensen met een leesbeperking. Het is niet de bedoeling om de (potentiële) gebruikers van het SWT te problematiseren. Het SWT is er juist voor ondersteuning, als er nog geen of nauwelijks problemen zijn. De toon is positief; geen schrikbeelden voorspiegelen, maar streefbeelden: zo kan het ook, en: het kan iedereen overkomen en er is voor iedereen een oplossing. De toon en taal moet de laagdrempeligheid van het SWT symboliseren en de visie rond de ondersteuning uitdragen: zelfredzaam, eigen regie, kracht en verantwoordelijkheid. De nieuwe taal wordt consequent toegepast in middelen en publicaties. Een voorbeeldfunctie vervullen de medewerkers SWT. Maar nieuwe taal aanleren kost tijd. Zij spreken elkaar van het begin af aan gewezen op gebruik van de nieuwe taal. Eenheid van taal bevordert bovendien de samenwerking tussen de partners. De term zorg (en hulp) wordt zo veel mogelijk vermeden en gebruiken we ondersteuning om daarmee consequent de visie en aanpak te duiden. (niet zorgen voor maar zorgen dat) Er worden verschillende termen gebruikt voor de doelgroep. Dit varieert van burgers, inwoners, bewoners, cliënten tot klanten. Wij kiezen voor de neutrale term inwoners omdat we hiermee alle inwoners van Zwolle aanspreken zonder iemand te snel een stempel op te drukken. Er zijn meer termen die we vervangen omdat die beter de transformatie weergeven zoals: ondersteuning in plaats van zorg. Woordenboek Digitaal Naast goedkoop, snel en 24/7 verwachten inwoners digitaal te kunnen communiceren en informatie op te halen. Bovendien versterken de digitale middelen andere vormen van communicatie en zijn ze 7

8 een aanvulling op de schriftelijke middelen. Een website, maar ook sociaal media zijn vindplaatsen van vragen van wijkbewoners en professionals, bieden een kans voor interactief werken en dienen als ontmoetingsplaats. Bij een nieuwe taal, nieuwe werkwijze, vernieuwing van de ondersteuning, passen ook nieuwe middelen. Digitale middelen bieden bij uitstek de mogelijkheid om de zelfredzaamheid te stimuleren en op een andere manier het werk te doen zoals het geven opvoedtips op Facebook, de hulpvraag stellen via de , online hulp via de site, contact via sms en whatsapp, een database van veel gestelde (opvoed)vragen, een app met contactgegevens, nieuws enz. Het NJG heeft belangrijke stappen gezet in de digitalisering van het NJG: Website, hulp online, Twitter (1100 volgers), Facebook (147 likers). Het websitebezoek komt voor een groot deel via sociale media. We moeten ons beraden wat we met de digitale NJG-middelen doen. We hebben daarmee een sociaal netwerk opgebouwd dat we niet zo maar kunnen wegdoen. Bovendien is op de website een database opgenomen met opvoed- en opgroeivragen en antwoorden. We nemen deze vraag mee in het deelproject website. Inmiddels zijn twee Facebookaccount (sociale wijkteams zwolle en sociaal wijkteam zwolle, keuze maken) aangemaakt en drie weburl vastgelegd: Twitter, Facebook, , website, database, app, whatsapp Website De website moet in en expliciet de uitgangspunten van het SWT uitdragen, daar waar het SWT voor staat en wie zij wil zijn. Een mooi uitgangspunt voor de site is dan ook om de website zo te bouwen dat deze uitgaat van de vraag van inwoners en deze zo gebruikt kan worden dat het de zelfredzaamheid stimuleert. (database met de meest gestelde vragen zoals database NJG) De site gaat uit van de klant, de lezer, de belanghebbende (ontvangergericht) en er is speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals laaggeletterden, ouderen en jongeren. Juist omdat de ipad door steeds meer ouderen gebruikt wordt vanwege de gebruiksvriendelijkheid wordt bij de bouw van de site gekeken naar de manier waarop de ipad werkt (met bijv. apps/blokken) De site is ook geschikt om te ontvangen op mobiele devices. Voor de medewerkers van de SWT s creëren we een (besloten) plek voor uitwisseling en contact. De website krijgt een verbinding met Top, het digitale platform voor registratie en casemanagement Voor het ontwerp van een website is het deelproject website gestart dat een programma van eisen opstelt. Een gebruikersraad adviseert en test. Smoelenboek, module nieuwsbrief, app, database, gebruikersraad Media- webcare Via google alert, Twitter, Facebook houden we in de gaten hoe over het SWT gesproken wordt. We reageren snel, voortvarend en nemen elke reactie serieus. We signaleren wat er leeft in Zwolle, welke thema s actueel zijn, welke vragen er leven en spelen daarop in door bijvoorbeeld een redactioneel artikel te maken, een discussie op Facebook op gang te brengen of een bijeenkomst te organiseren. Kernboodschap (Gericht op inwoners) 8

9 De organisatie en de werkwijze van de ondersteuning aan inwoners verandert. Dat is nodig omdat de gemeente er in 2015 nieuwe sociale taken in de ondersteuning bij krijgt en daardoor voor een groot deel verantwoordelijk wordt voor de ondersteuning en participatie van inwoners. En we moeten bezuinigingen. Samen met instellingen en voorzieningen in Zwolle pakken we deze verandering aan. Daar zijn we al mee begonnen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan of dat we niet goed voorbereid en klaar zijn in Bent u op zoek naar hulp, ondersteuning thuis, of een luisterend oor? Wilt u advies om uit de schulden te komen of heeft u vragen over de opvoeding. Maakt u zich zorgen over een buurvrouw, kennis of een van uw ouders? Of wilt u iets voor anderen doen of betekenen met klusjes of contact? U kunt nu dichtbij in uw eigen wijk terecht bij het SWT voor hulp en advies en met allerlei ondersteuningsvragen. Het SWT pakt vragen, problemen en kansen samen met u aan om u (weer) op weg te helpen. Het uitgangspunt is dat iedereen naar eigen kracht en mogelijkheden meedoet. Als u ondersteuning nodigt heeft dan bepalen we die aan de hand van uw persoonlijke situatie. Er zijn geen standaardpakketten waar u een beroep op kunt doen. Er wordt gekeken wat ú nodig heeft. We stimuleren uw eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zodat u actief en zo zelfstandig mogelijk deel kan blijven nemen aan de samenleving. We betrekken daar het sociale netwerk van bijvoorbeeld buren, familie en mantelzorgers bij. We verplichten dat niet maar bekijken samen met u en uw netwerk wat de mogelijkheden zijn. Als het op eigen kracht niet meer lukt en het sociale netwerk niet de juiste ondersteuning kan bieden, vangen organisaties dit op. De (toegang naar de) ondersteuning gebeurt door professionals van maatschappelijke organisaties die samenwerken in of met Sociale Wijkteams. Heeft u meerdere ondersteuningsvragen dan werken organisaties samen zodat alle vragen in samenhang en bij voorkeur door één professional samen met u kunnen worden opgepakt. Communicatiedoelen De doelen zijn gericht op het vergroten van de (naams)bekendheid van het SWT, vergroten van de betrokkenheid (commitment) van partners en medewerkers, het versterken van de samenwerking en participatie en een actieve communicatie met de achterban. Doel gebruikers, inwoners, sociaal netwerk Zijn bekend met het SWT, de werkwijze, aanbod, dienstverlening, contactmogelijkheden Weten (de medewerkers van) het SWT, de locatie en de (digitale)middelen van het SWT te vinden. Vinden het SWT een laagdrempelige, toegankelijke, zichtbare (digitale) wijkvoorziening, waar je makkelijk en snel terecht kan of op af stapt met ondersteuningsvragen of voor afstemming, doorverwijzing (er bij halen) en samenwerking (partners). Uiten zich positief naar anderen over het SWT Doel partners, professionals Zijn de op de hoogte van de veranderingen in de ondersteuning en daaraan gekoppeld de vorming van SWT s Zijn bekend met de (activiteiten rond de) ontwikkeling naar het SWT Zijn bekend met het SWT, de werkwijze, aanbod, dienstverlening, contactmogelijkheden 9

10 Voelen zich verbonden aan de (transformatie)visie en uitgangspunten van het SWT en dragen dat uit (in de eigen organisatie) en presenteren zich als partner, medewerker van het SWT. Werken actief en enthousiast mee om van het SWT een succes te maken, onder meer met deelname aan pilots, scholingen en bijeenkomsten. Betrekken hun achterban in de moederorganisatie bij de veranderingen Zijn bewust van hun eigen rol daarin en die van de gemeente Zoeken actief contact met het SWT en/of verwijzen potentiele gebruikers Communicatiedoelgroepen Cliënten en hun sociale netwerk Cliëntenraden Participatieraad Ouders Jeugd Allochtone inwoners Mensen met een verstandelijke beperking Laaggeletterden Ouderen Zorgmijders Inwoners Inwoners die nu ondersteuning krijgen Potentiële/toekomstige cliënten Sociaal netwerk Naasten Inwoners Mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, moskeeën, (sport)verenigingen e.d. werkgevers Wijkbewoners, buren Betrokken buurtbewoners Participatieraad Jongerenraad Instellingen en voorzieningen Kernpartners SWT Medewerkers SWT De Kern / Wijz Travers MEE BJzO GGD SoZaWe Organisaties in de schil rond het SWT Zorgaanbieders Onderwijs, Kinderopvang Politie Welzijnsinstellingen Informele en formele zorg 10

11 Vrijwilligersorganisaties Bedrijven/ondernemers Wijkorganisaties Woningcorporaties Netwerk voor Jeugd en Gezin Samenwerkingspartners, verwijzers Eerste lijn gezondheidszorgorganisaties Huisarts Politie Ziekenhuis Wijkverpleging/thuiszorg Gemeente Zwolle Leidinggevenden/managers Professionals/medewerkers Medewerkers met klantcontacten ( KCC, SoZaWe) Wijkmanagers Bestuurders en beleidsmakers College van B&W Gemeenteraad Regiogemeenten/provincie VNG Vervolg Dit is een dynamisch communicatieplan en wordt in de aanloop naar 1 januari 2015 voortdurend aangepast. Mede bepalend daarvoor zijn het implementatieplan en de wensen en behoeftes van medewerkers en inwoners. In een communicatiekalender worden de communicatieactiviteiten opgenomen en voor welke doelgroep(en) deze geschikt of ingezet worden. 11

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Nieuwe taken gemeente...3 1.2 Doelstellingen...3 1.3 Projectdoelstellingen...3 2. Doelgroepen...4

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Transitie Sociaal Domein in het kort We werken Kinderen opvoeden Naar school gaan Het gaat om onze leefwereld Zorgen voor familie Ouder worden Zelfstandig

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Communicatieplan Sociaal Domein tweede helft 2014

Iedereen doet mee. Communicatieplan Sociaal Domein tweede helft 2014 Communicatieplan Sociaal Domein tweede helft 2014 Iedereen doet mee Aanleiding De gemeente Zwolle krijgt met de decentralisatie van de jeugdzorg, de overdracht van een deel van de AWBZtaken naar de Wmo

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Fase II: Communicatie met de Rotterdammer Christel de Valk Mei 2014 1. Ondersteuning, zorg, werk dichtbij 1.1. Wat verandert? Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel

Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel plan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel Inleiding Het visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel gaat in op een viertal deelterreinen binnen dit sociale domein, namelijk: - Werk

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Communicatieplan Meppel Sociaal Domein Van zorgen voor naar zorgen dat

Communicatieplan Meppel Sociaal Domein Van zorgen voor naar zorgen dat Communicatieplan Meppel Sociaal Domein Van zorgen voor naar zorgen dat Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie gemeente Meppel 3 3. Externe communicatie 4 3.1 Communicatiedoelen 4 3.2 Doelgroepen

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel Bijlage - Communicatieplan Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel 7Versie 0.1 september 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Doel plan...3 3. Visie...4 4. Ambitie...4 5.

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling

Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling September 2016 Kerkrade, Heerlen, Simpelveld Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Voerendaal en Nuth 1 Versie 6 september 2016 Aanleiding Kindermishandeling

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Wat communiceren? Met wie communiceren?

Wat communiceren? Met wie communiceren? Het communicatieplan Verbeteren is mensenwerk! Het zijn de mensen binnen uw organisatie die daadwerkelijk de verbeteringen realiseren. Om uw mensen tot verbeteren aan te zetten, moet u ze motiveren en

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning

Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning gemeente Roosendaal, versie: 21-10-14 De gemeente Roosendaal zet er met communicatie op in dat alle inwoners goed op de hoogte zijn van de veranderingen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Van Voor Door Met. Elkaar

Van Voor Door Met. Elkaar Van Voor Door Met Elkaar 1 Inhoud waaier Kernboodschap Projectstructuur Lokaal netwerk Ontmoeting 2 Kernboodschap Kernboodschap Gewoon sámen DOEN! Simpel, herkenbaar en voor iedereen. Omdat iedereen ertoe

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Wijkzorgnetwerken & Sociale wijkteams

Wijkzorgnetwerken & Sociale wijkteams Wijkzorgnetwerken & Sociale wijkteams Pilot wijkzorgnetwerken en sociale wijkteams Op basis van partneroverleg maatschappelijke dienstverlening 1 januari 2014 1 juni 2014. Oosterheem en Meerzicht. Wijkzorgnetwerken

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Juli 2014 Inleiding Voor iedereen verandert er iets, nu of in de toekomst! Onder deze noemer zijn we vorig

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0822, d.d. 17 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijzigingen kinderopvang BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. het besluit van 19 oktober 2004 tot het instellen van het

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Bijlage 3 Communicatieplan Sociaal Domein 2014: vooral een gereedschapskist

Bijlage 3 Communicatieplan Sociaal Domein 2014: vooral een gereedschapskist Bijlage 3 Communicatieplan Sociaal Domein 2014: vooral een gereedschapskist Uitgangspunt communicatieplan De traditionele wijze van communicatie werkt niet meer in het huidige internettijdperk. Doelgroepen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

1. Communicatie met stakeholders de Zaanse aanpak

1. Communicatie met stakeholders de Zaanse aanpak 1. Communicatie met stakeholders de Zaanse aanpak What is the why? Maatschappelijk Domein Wat Sociale Wijkteams, Jeugdteams, Hervorming wijkmanagement, Hervormingsagenda sport, BUUV, Sociale kaart, Vrijwilligersbeleid,

Nadere informatie

Communicatieplan. Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden. datum: 28-01-2015 Versie 1

Communicatieplan. Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden. datum: 28-01-2015 Versie 1 Communicatieplan Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden datum: 28-01-2015 Versie 1 0 Inleiding Het college van B&W van de gemeente Covorden heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Reactie op ongevraagd advies proeftuin Participatieraad (WMOraad, SAMS en SoZaWe-raad) over communicatie met de burger Portefeuille. J.Chr,. van der Hoek Auteur Mevr.

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Wat als communicatiespecialisten het voor het zeggen hadden? Jan Tilman Communicatieadviseur Programma Vernieuwing Sociaal Domein

Wat als communicatiespecialisten het voor het zeggen hadden? Jan Tilman Communicatieadviseur Programma Vernieuwing Sociaal Domein Wat als communicatiespecialisten het voor het zeggen hadden? Jan Tilman Communicatieadviseur Programma Vernieuwing Sociaal Domein Aanpak in historisch perspectief Commissie Wallage: rapport in dienst van

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Omgaan met media Persprotocol gemeente TEXEL

Omgaan met media Persprotocol gemeente TEXEL Omgaan met media Persprotocol gemeente TEXEL Linda Dinkelman Oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen 4 Verantwoordelijkheden 4 Naamgeving in de media 5 Vormen van contacten met de pers 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie