ORGANISATIE GEDRAG VAN NAAR. Adviesrapport ongewenst vergadergedrag xxxxxxx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGANISATIE GEDRAG VAN NAAR. Adviesrapport ongewenst vergadergedrag xxxxxxx"

Transcriptie

1 ORGANISATIE GEDRAG Adviesrapport ongewenst vergadergedrag xxxxxxx VAN NAAR

2 Voorwoord Mijn naam is xxxx. Sinds 1 april 2013 ben ik werkzaam bij de gemeente xxxxxx als teamleider xxxxxxx. Hier vallen de teams burgerzaken, telefonisch informatiecentrum, omgevingsvergunningen en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf september 2012 volg ik de opleiding bedrijfskunde bij de NCOI. In mijn werk als leidinggevende miste ik in toenemende mate een stuk theoretische kennis bij de onderbouwing van organisatie vraagstukken op dat vlak. De studie bedrijfskunde biedt mij die kennis die ik ook meteen in de praktijk kan toepassen. In de moduleopdracht van Organisatiegedrag heb ik onderzoek gedaan naar het ongewenste vergadergedrag binnen de afdeliing xxxxxxxxvan de gemeente xxxx Ik heb onderzocht wat er verbeterd kan worden om meer betrokkenheid en input van individuele medewerkers te krijgen bij team vergaderingen. In mijn werk als teamleider xxxxx valt het mij op dat de team overleggen door de medewerkers slecht worden voorbereid, er nauwelijks agendapunten door medewerkers worden aangedragen en tijdens het overleg geen input of discussie op gang komt. De betrokkenheid bij teamoverschrijdende zaken is minimaal. Men is gericht op het eigen team en proces. De medewerkers verwachten dat de teamleider tijdens het overleg een besluit neemt over procesmatige zaken om dan weer verder te kunnen. De afdelingsmanager xxxxheeft aangegeven dit onderzoek te willen gebruiken om de effectiviteit van de team overleggen in het algemeen te verhogen. 2

3 Samenvatting In dit rapport is het ongewenste vergadergedrag binnen de afdeling xxx van de gemeente xxxxxxxonderzocht. Er is gekeken naar individueel gedrag, gedrag van de leidinggevende, teamgedrag en organisatiegedrag. Naar aanleiding van de conclusies zijn er 4 concrete adviezen opgesteld om het ongewenste vergader gedrag te reduceren en de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.(wikipedia). Binnen de organisatie van de gemeente xxxxxxxis geen vastgestelde vergaderstructuur aanwezig. Het doel van het teamoverleg en de agendapunten en is niet altijd duidelijk. Bovendien is de inbreng en voorbereiding van de individuele teamleden matig tot slecht te noemen. Veel punten worden ad hoc bij de rondvraag ingebracht. Uit het onderzoek blijkt dat er geen spelregels zijn rondom het teamoverleg. Medewerkers weten dan ook niet wat er, voor en tijdens het teamoverleg van ze verwacht wordt. Mijn advies is dan ook om die spelregels duidelijk te maken. Die spelregels hebben betrekking op: - Het aanleveren van agendapunten - Doel van het overleg - Indeling van het overleg - Vorm van het overleg - Rol van de voorzitter Tevens is gebleken dat de rol van de informele leider mede bepalend is voor het gedrag van de overige teamleden. Om de individuele teamleden te prikkelen tot een actieve bijdrage kan de nominale groepstechniek worden toegepast. Door het opstellen van een eigen team plan, met toepassing van de cirkel van betrokkenheid en invloed worden de energievreters van zaken waarop medewerkers niet of nauwelijks invloed hebben gereduceerd en kan de energie gebruikt worden voor zaken waar zij wel invloed op hebben. Dit leidt tot meer effectiviteit en een positievere pro actieve houding van de medewerkers. Door het politieke klimaat wordt door het bestuur en MT soms afgeweken van de geformuleerde missie, visie en kernwaarden. De verantwoordelijkheid en gevolgen hiervan wordt nog weleens bij de individuele medewerker gelegd. Dit heeft gevolgen op de houding en het gedrag van de medewerker. 3

4 Inhoud Voorwoord... 2 Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 Opbouw van het adviesrapport... 5 Vraagstelling... 5 Organisatiebeschrijving... 5 Hoofdstuk 2. Beschrijving van het ongewenste gedrag... 6 Hoofdstuk 3. Deelvragen In hoeverre leidt het individuele gedrag van de medewerkers tot het ongewenste gedrag Attitudes Big Five... 7 Conclusie In hoeverre leidt het individuele gedrag van de leidinggevende tot het ongewenste gedrag.. 7 Conclusie In hoeverre leidt het situationele groepsgedrag tot het ongewenste vergadergedrag? Groepsdefinitie en classificatie Groepsontwikkeling. Het vijf- fase model Groepseigenschappen... 8 Conclusie In hoeverre leidt het gedrag van de organisatie tot het ongewenste gedag?... 9 Conclusie Hoofdstuk 4. Advies Literatuurlijst Bijlage Bijlage Missie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Visie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kernwaarden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage

5 Hoofdstuk 1. Inleiding Opbouw van het adviesrapport Dit adviesrapport is opgebouwd uit 4 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, de inleiding, wordt de vraagstelling geformuleerd en een korte beschrijving gegeven van de organisatie en het betreffende team. In hoofdstuk 2 wordt het ongewenste gedrag beschreven. In hoofdstuk 3 worden de deelvragen geformuleerd en beantwoord. De conclusies staan verwoord onder de betreffende deelvragen. In hoofdstuk 4 vindt u de adviezen. De literatuurlijst en bijlagen zijn bijgevoegd. Vraagstelling Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.(wikipedia). Binnen de organisatie van de gemeente xxxxs geen vastgestelde vergaderstructuur. Het doel van het teamoverleg en de agendapunten en is niet altijd duidelijk. Bovendien is de inbreng en voorbereiding van de individuele teamleden matig tot slecht te noemen. Veel punten worden ad hoc bij de rondvraag ingebracht. Naar aanleiding van het bovenstaande is ervoor gekozen om dit ongewenste gedrag met betrekking tot vergaderingen binnen de xxxxxxxxxxnader te onderzoeken. Vraag is: Wat kan de organisatie Nieuwkoop ondernemen om dit ongewenste vergadergedrag te reduceren en/of te voorkomen? Deelvragen: 1. In hoeverre leidt het Individuele gedrag van de medewerkers tot het ongewenste gedrag? 2. In hoeverre leidt het individuele gedrag van de leidinggevende tot het ongewenste gedrag? 3. In hoeverre leidt het situationele groepsgedrag tot het ongewenste gedrag? 4. In hoeverre leidt het systeem (cultuur) gedrag tot het ongewenste gedrag? Organisatiebeschrijving De gemeente xxxxx is een fusiegemeente die ontstaan is op 1 januari De voormalige gemeenten xxxxxxvormen de nieuwe gemeente xxxxxxx De gemeente bestaat uit 13 dorpskernen en heeft ruim inwoners. De gemeenten ligt centraal in het xxxxx. De grote steden Den-Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn binnen een half uur bereikbaar. xxxxx is bekend om zijn plassen en water recreatie. De gemeente xxxxxxxx als organisatie heeft 230 medewerkers in dienst (193,8 fte). Het organogram van de organisatie kunt u vinden in bijlage 1. De missie, visie en kernwaarden van de organisatie vindt u in bijlage 2. 5

6 Hoofdstuk 2. Beschrijving van het ongewenste gedrag Als recent binnengekomen teamleider xxxxx stuur ik binnen de afdeling xxxx een team van 26 medewerkers (21 fte ) aan. De afdeling xxxx bestaat uit 4 teams, het team Burgerzaken, Wet maatschappelijke ondersteuning, Telefonisch informatiecentrum en Omgevingsvergunningen. Ieder subteam heeft maandelijks een eigen teamoverleg. Het valt mij op dat de voorbereiding en inbreng van de teamleden bij een team overleg minimaal is. Ook tijdens het overleg vindt er weinig interactie plaats. Om de deelvragen goed te kunnen onderzoeken en beantwoorden is dit rapport toegespitst op de het team omgevingsvergunningen. Dit team bestaat uit 5 teamleden (4,00 fte). Dit team wordt als representatief geacht voor dit onderzoek. Bij 4 teamleden is er sprake van het ongewenste gedrag. Bij 1 teamlid is er minder sprake van het ongewenste gedrag. Het team wordt formeel aangestuurd door de teamleider front-office. Hoofdstuk 3. Deelvragen 3.1 In hoeverre leidt het individuele gedrag van de medewerkers tot het ongewenste gedrag Vier van de vijf klantadviseurs van het team xxxxx vertonen tijdens het teamoverleg allemaal min of meer hetzelfde gedrag. Bij 1 medewerker zie ik dit gedrag minder, zij treedt wat meer op de voorgrond en voert vaker het woord tijdens overleggen. De overige teamleden zien haar als de informele leider. De individuele gedragskenmerken van 1 medewerker en van de informele leider zijn onderzocht Attitudes Iemand kan duizenden attitudes hebben, maar binnen de GiO beperken we ons tot slechts enkele werk gerelateerde attitudes (GiO, Robbins & Judge, blz 32) Werktevredenheid: deze attitude wordt gedefinieerd als een positief gevoel over het werk op basis van een beoordeling van de kenmerken ervan. Uit het laatste medewerker tevredenheidonderzoek xxxxxxxx is de teamscore hoger dan de benchmark op de algemene tevredenheid maar lager op tevredenheid ten aanzien van communicatie, beloning en ontwikkelingsmogelijkheden. Het ongewenste gedrag bevindt zich bij 4 teamleden binnen het exit-stem-loyaliteits-verwaarlozingskader (GiO Robbins en Judge pag 41), passief constructief oftewel de loyaliteits reactie. Betrokkenheid bij het werk: Betrokkenheid bij het werk omvat de mate waarin iemand zich psychologisch identificeert met zijn werk. Anderzijds gaat het om het prestatieniveau dat de werknemer zelf heeft ingeschat, wat belangrijk is voor zijn gevoel van eigenwaarde. Een concept dat daar nauw mee samenhangt is psychologisch empowerment. De cognities zijn de gedachten die medewerkers kunnen hebben met betrekking tot hun werk. De cognities waaruit psychologische empowerment bestaat zijn: betekenis, competentie, autonomie en invloed (psychologische empowerment en eigen verantwoordelijkheid in opdacht van de rijksuniversiteit Groningen door Niek Faber, februari 2005). Uit een gesprek met de individuele teamleden blijkt dat zij niet tevreden zijn over de autonomie en de invloed die zij hebben op het werk. 6

7 Autonomie: het gevoel van de medewerker eigen sturing aan de werkzaamheden en uitkomsten te kunnen geven. Invloed: het gevoel van de medewerker invloed te hebben op de strategische, administratieve of uitvoerende processen in het werk. (Niek Faber, februari 2005) Betrokkenheid bij de organisatie: dit is de toestand waarin een werknemer zich identificeert met de organisatie en haar doelstellingen en lid wenst te blijven van de organisatie. De individuele teamleden hebben een affectieve binding met de organisatie. Zij zetten zich ogenschijnlijk in en tonen zich redelijk flexibel om de organisatiedoelen te halen. Alle leden van het team vertonen een duidelijke beroepsbinding. Het ziekte verzuim binnen het team is laag en het verloop niet opvallend hoog. De kwalitatieve en kwantitatieve resultaten laten bij een aantal teamleden te wensen over. De inzet die zij ogenschijnlijk tonen leidt niet tot een meetbaar goed resultaat Big Five Om de persoonlijkheidskenmerken van de 2 medewerkers te kunnen vaststellen heb ik gekozen voor het Big Five-model omdat de validiteit van de uitkomst van dit persoonlijkheidsonderzoek in tegenstelling tot de MBTI wel gestaafd wordt door bewijsmateriaal (GiO Robbins en Judge, blz 64). De 2 betreffende medewerkers hebben de test ingevuld. De resultaten kunt u vinden in bijlage 3. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden mede tot de conclusie en het advies van dit onderzoek. Conclusie Medewerkers hebben het gevoel onvoldoende sturing te kunnen geven en invloed te hebben op het eigen werk. Tevens hebben zij het gevoel nauwelijks invloed te hebben op beleidsmatige besluiten. Uit de resultaten van het big five onderzoek is de conclusie te trekken dat de medewerker 1 het hoogst scoort op plichtsgetrouwheid en het laagst op Extraversie. Medewerker 2 scoort hoger op extraversie, zij is de informele leider van het team. Uit de score op plichtsgetrouwheid blijkt dat de medewerkers een sterke drive hebben om zaken op orde en geregeld te hebben. De score op extraversie zegt iets over de assertiviteit en actieve houding van de medewerkers. Uit het feit dat medewerker 1 hier laat op scoort blijkt dat deze eigenschap van nature minder sterk aanwezig is. De informele leider scoort hier hoger op. Dat verklaart het waargenomen gedrag in het team 3.2. In hoeverre leidt het individuele gedrag van de leidinggevende tot het ongewenste gedrag Het team xxxxxx maakt deel uit van de xxxxxx De gehele xxxxxxx (wordt aangestuurd door de teamleider xxxxx (26 personen). De span of control is groot, dit is bevorderlijk voor de efficiëntie. Op een bepaald punt daalt de effectiviteit. De prestaties van de werknemers gaan achteruit bij een te brede span of control, omdat de manager geen tijd meer heeft om leiding en ondersteuning te geven (GiO, Robbins &Judge, blz 357). Het leiderschap is met de komst van de nieuwe teamleider veranderd. De vorige teamleider scoorde volgens de contigentietheorie van Fiedler (GiO, Robbins &Judge, blz 276) hoog op taakgericht leiderschap. Uit de leastpreferred co-worker test (GiO, Robbines&Judge, blz 276) blijkt dat de huidige teamleider een relatiegerichte leiderschapsstijl heeft (bijlage 3). De leider en de situatie moeten op elkaar worden afgestemd om de effectiviteit van leiderschap te bepalen. Met andere woorden vereist de situatie een taakgerichte of een relatiegerichte leiderschapsstijl. De situatie is geavalueerd aan de hand van drie variabelen in het model van Fiedler. 7

8 1. De relatie tussen de leidinggevende en de individuele medewerkers is goed. Het ontbreken van vakinhoudelijke kennis van de teamleider wordt wat betreft de teamleden goed gemaakt door de getoonde interesse in de mens, de analytische kijk op het proces en besluitvaardigheid van de teamleider. 2. De taakstructuur is sterk gestructureerd. Het betreft een gemeentelijke organisatie die gehouden is aan strikte wetten, regels en verantwoording aan in en externe stakeholders 3. De positiemacht van de teamleider is in de praktijk niet zo groot. Dit komt deels door de hiërarchische opbouw van de organisatie en het feit dat we onder het ambtenaren recht vallen. Ambtenaren hebben het voordeel een zeer beschermde arbeidspositie te hebben. Het nadeel hiervan is dat de mobiliteit laag is en mogelijkheden tot doorgroei zeer beperkt zijn. De salarisschalen liggen vast. Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor variabele beloningen. Conclusie De situatie en de leider moeten op elkaar worden afgestemd. De cultuur binnen het team is vanuit het verleden vooral taakgericht. De teamleider heeft door de taakstructuur en hiërarchische opbouw van de organisatie feitelijk weinig positiemacht. Volgens de manual grid van Blake en Mouton (1963) is in deze situatie de teamstijl (veel aandacht voor productie en de mens gaan hand in hand) het meest effectief (Bouwstenen management en organisatie 011, Jan Eppink, Gert Jan Melker, Peter Tack, blz 246). Door het toepassen van de teamstijl verkrijgt de teamleider ook invloed of macht. Het geeft de medewerkers een gevoel van verplichting, geloof in kundigheid en identificatie zich met de manager (Kotter 1999) (Bouwstenen management en organisatie 011, Jan Eppink, Gert Jan Melker, Peter Tack, blz 243). 3.3 In hoeverre leidt het situationele groepsgedrag tot het ongewenste vergadergedrag? Groepsdefinitie en classificatie Een groep definiëren we als twee of meer individuen die met elkaar in contact staan en wederzijds afhankelijk zijn, die samenkomen om bepaalde doestellingen te verwezenlijken (GiO Robbins & Judge, blz 194). Het team xxxxxxis een formele groep die na een organisatiewijziging is ontstaan. Het team is opgesplitst in een front en back- office team. Het xxxxxxxxxxteam is hiërarchisch en fysiek losgemaakt uit de bestaande structuur en overgeheveld naar het klanten contact centrum. Bij een aantal medewerkers heeft dit in het begin tot grote weerstand geleid Groepsontwikkeling. Het vijf- fase model Het vijf-fasenmodel (GiO Robbins & Judge, blz 196) volgend, bevindt het team zich nu in de derde, normerende fase. In de tweede fase( de stormfase) heeft zich een hiërarchie ontwikkeld, er is sprake van een informele leider binnen de groep Groepseigenschappen Er zijn een aantal factoren bekend die het gedrag van groepsleden beïnvloeden. Hieronder is het groepsgedrag op basis van waarneming en een interview met een medewerker van een ander team beschreven 8

9 Rollen Door het niet leveren van een (pro) actieve bijdrage aan de voorbereiding en tijdens het teamoverleg is een bepaalde rolperceptie ontstaan. De medewerkers interpreteren het niet leveren van en actieve bijdrage als geaccepteerd. Een van de medewerkers (de informele leider) heeft te maken met een rolverwachting die tot een rolconflict kan leiden. Met verwacht van haar dat zij de punten van de groep oppakt, ze aan het voetlicht brengt en het (vooringenomen) standpunt van de groep verdedigd. Normen Elke groep heeft vaak impliciete normen. Dit wil zeggen dat bepaald gedrag door de groepsleden wordt gedeeld. De norm van het zich slecht voorbereiden en niet leveren van input voor en tijdens een teamoverleg is geaccepteerd gedrag binnen het team. Ondanks dat zij zich voorstaan op hun individualiteit, kennis en kunde conformeren zij zich aan het groepsgedrag. Status De informele leider wordt gewaardeerd door de groep. Zij heeft binnen de groep een (door de groep geaccepteerd) hogere status verworven. Door het statusverschil voelen de andere teamleden zich belemmerd om actief deel te nemen aan een groepsdiscussie. Het gevaar van statusincongruentie is aanwezig. Omvang De omvang van de groep heeft effect op het gedrag van de individuele groepsleden. De omvang van het team zorgt voor een integrale en snellere doorloop van processen. Doordat het groepsresultaat en niet het individuele resultaat wordt gemeten is er sprake van een lichte vorm van lijntrekken. Dit lijntrekken kan je ook doortrekken naar het achteroverleun gedrag tijdens de team overleggen. Groepscohesie De groepscohesie is groot. Het team bestaat uit 3 ervaren medewerkers en 2 pas toegetreden en onervaren medewerkers. De ervaren medewerkers voelen zich mede verantwoordelijk de kwaliteit en kwantiteit van het werk dat de 2 onervaren medewerkers leveren. De prestatienormen van de groep is hoog. Conclusie Het niet leveren van een actieve bijdrage voor en tijdens het teamoverleg wordt als acceptabel gedrag beschouwd. De overige teamleden leunen achterover tijdens het overleg en verwachten van de informele leider dat die de punten van het team voor het voetlicht brengt en verdedigt. 3.4 In hoeverre leidt het gedrag van de organisatie tot het ongewenste gedag? De organisatie heeft een bureaucratische structuur (Gio, Robbins & Judge, blz 360). De taken zijn sterk gespecialiseerd en worden uitgevoerd door functionele afdelingen die onderverdeeld zijn in diverse (functionele) teams. De regels en voorschriften zijn in vergaande mate geformaliseerd. Organisatiecultuur: De gewenste organisatiecultuur is beschreven en wordt vormgegeven in de strategie formulering en de gedragscode (2011) van de organisatie. De missie van de organisatie 9

10 luidt: Toegewijd aan xxxx. De visie sluit daarop aan en luidt: De organisatie werkt voor en met de samenleving, het bestuur kan op ons bouwen, wij zijn transparant en trots op onze resultaten. De kernwaarden van de organisatie zijn: toegewijd, resultaatgericht, betrouwbaar en flexibel. Van de werknemers wordt verwacht dat zij binnen een geformaliseerde werkomgeving innovatief zijn en zo nodig maatwerk bieden aan de burger. De visie en de kernwaarden zijn een nadrukkelijk onderdeel van het afdelingsplan, de teamplannen en de functionering en beoordeling cyclus met de individuele medewerker. De medewerker krijgt er feitelijk alleen direct mee te maken in het functionering en beoordelingsgesprek. Het afdelingsplan leeft niet binnen de individuele team. Zij zijn niet betrokken bij het tot stand komen van het organisatie en afdelingsplan. Er is op afdelingsniveau geen vergaderstructuur waarin de frequentie en doel van de team overleggen zijn vastgesteld. Vanuit het bestuur en worden soms besluiten genomen die onderhevig zijn aan het politieke klimaat en gestoeld zijn op incidenten. De opdrachten die daaruit voortvloeien zijn niet altijd eenduidig en stroken niet met de door de organisatie vastgestelde regels, voorschriften, visie en de kernwaarden. De verantwoordelijkheid en de gevolgen van die besluiten naar de individuele burger toe wordt vaak bij de medewerker neergelegd. Dit heeft tot gevolg dat de medewerker zich ook minder gehouden voelt om aan de kernwaarden te voldoen en ongewenst gedrag gaat vertonen. Conclusie De xxxxxxxxxxis een bureaucratische, formele organisatie waarin de processen veelal zijn voorgeschreven door Wet en regelgeving. De organisatie wil transparant, toegewijd en resultaatgericht zijn. Door het politieke klimaat worden deze waarden door het bestuur en management niet altijd nageleefd en ervaart de individuele medewerker /het team geen eenheid in leiderschap. Bij het tot stand komen van het organisatie en afdelingsplan worden medewerkers niet of nauwelijks betrokken. Het is medewerkers onvoldoende duidelijk waar en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Hoofdstuk 4. Advies Om de input van medewerkers en de effectiviteit van het teamoverleg te vergroten adviseer ik: Individueel Medewerkers hebben het gevoel niet betrokken te zijn en weinig invloed te hebben op het eigen werk. Door medewerkers te betrekken bij het tot stand komen van het afdelingsplan en ze daarmee hun eigen teamplan te laten maken worden ze meer betrokken bij de doelstellingen van de organisatie. Door het toepassen van de cirkel van betrokkenheid en invloed van Coffey ( , 123 management ) worden de energievreters van zaken die zich in de cirkel van betrokkenheid afspelen geminimaliseerd. Die energie kan beter en effectiever gebruikt worden voor zaken die zich afspelen in de cirkel van invloed. Groep Een deel van het gedrag is toe te schrijven aan de rol van de informele leider. Om andere medewerkers te prikkelen tot een actieve bijdrage kan de nominale groepstechniek worden toegepast (Gio, Robbins & Judge, blz 213). Dit houdt in dat ieder teamlid zijn eigen idee over het probleem opschrijft, men presenteert dit aan de groep. Er vindt nog geen discussie plaats. Als 10

11 alle ideeën besproken en verduidelijkt zijn rangschikt elk groepslid de ideeën naar eigen voorkeur. Het idee dat het hoogst eindigt in de totaalscore van de groep wint Organisatie Uit het onderzoek blijkt dat er geen spelregels zijn rondom het teamoverleg. Medewerkers weten dan ook niet wat er, voor en tijdens het teamoverleg van ze verwacht wordt. Mijn advies is dan ook om die spelregels duidelijk te maken. Die spelregels kunnen betrekking hebben op het aanleveren van de agendapunten, het doel van het overleg, de indeling van het overleg, hoe om te gaan met de rondvraag en de rol van de voorzitter. Door het politieke klimaat wordt door het bestuur en MT soms afgeweken van de geformuleerde missie, visie en kernwaarden. Indien dit gebeurt behoort het bestuur en/of het MT de verantwoordelijkheid te nemen voor dat (afwijkende) besluit en de verantwoording hiervan niet aan de individuele medewerker over te laten. Nu krijgen individuele medewerkers, buiten medeweten van de teamleider rechtstreekste opdrachten van een bestuurder of MT lid. Hierdoor wordt de medewerker in een lastige positie gebracht. Bij een afwijkend besluit dient de hiërarchische lijn gevolgd te worden. Het bestuur en/of MT dient de verantwoordelijkheid te nemen en de opdracht aan de individuele medewerker moet via de teamleider gegeven worden. Literatuurlijst 123 management.nl Jan Eppink, Gert Jan Melker, Peter Tack Bouwstenen management en organisatie 011 Medewerkeronderzoek Gemeente Nieuwkoop, oktober 2012 Niek Faber, Psychologisch empowerment en eigen verantwoordelijkheid in opdracht van de rijksuniversiteit Groningen door, februari 2005 Stephen P.Robbins en Timothy A. Judge Gedrag in organisaties, Amsterdam Pearson Benelux.. Afgekort in het onderzoek als: Gio, Robbins en Judge Wikipedia 11

12 Bijlage 1 Organogram xxxxxxxxxxper 1 januari 2013 Bijlage 2 Missie, visie en kernwaarden xxxxxx,

13 Bijlage 3 Uitkomsten medewerkers Big Five Test en Least prefered Coworker test (LPC) Medewerker 1 Extraversie 6 Inschikkelijkheid 8 Plichtsgetrouwheid 12 Emotionele stabiliteit 10 Openheid 9 Medewerker 2 (informele leider) Extraversie 12 Inschikkelijkheid 11 Plichtsgetrouwheid 10 Emotionele stabiliteit 12 Openheid 11 De score van de leidinggevende op de LPC schaal: 66 De score op de LPC schaal is een meetpunt van de leiderschapsstijl. Het geeft een indicatie van de primaire en motivatie of doel in een werkomgeving. Als de score 64 of hoger is, is de leidinggevende relatie-georienteerd. 13

14 14

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Verandergedrag Vergeleken

Verandergedrag Vergeleken Verandergedrag Vergeleken Een evaluatieonderzoek naar de invloeden op veranderbereidheid en verandergedrag rondom de Dialoog bij Politie Amsterdam-Amstelland Masterscriptie Anne Breunissen (305565) Faculteit

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, 16 februari 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005 Master thesis Roeland Tameling THE PERFECT MATCH Hoe organisatieadviseurs gebruik kunnen maken van Rol-leren Begeleidend docent: Piet Hogervorst Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy

Nadere informatie

Wat heeft geleidt tot daling van het ziekteverzuim in verschillende clusters en is deze methodiek ook in te zetten voor andere clusters.

Wat heeft geleidt tot daling van het ziekteverzuim in verschillende clusters en is deze methodiek ook in te zetten voor andere clusters. Wat heeft geleidt tot daling van het ziekteverzuim in verschillende clusters en is deze methodiek ook in te zetten voor andere clusters. Naam: P. Poort- van der Veen Studentnummer: NCOI 159843 Datum: 17-10-2013

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Leidinggeven is eenvoudig?

Leidinggeven is eenvoudig? Leidinggeven is eenvoudig?? John Romeijnders ISBN: 978-90-821682-0-4 Eerste druk: januari 2014. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Inhoudsopgave Waarom een brochure over beoordelen? 1. De brochure in vogelvlucht. 5 2. Beoordelen: waarom, wie,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie