1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?"

Transcriptie

1 Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie Inleiding Wat betekent betrokkenheid? Wat is het doel van betrokkenheid? Randvoorwaarden voor betrokkenheid Het proces van de behandeling en de betrokkenheid van de cliënt Intake en indicatiestelling Uitvoering zorgverlening Evaluatie en nazorg Samenvatting Onderzoeken van de betrokkenheid op de afdelingen De kant van de hulpverlening De kant van de cliënt Inleiding Het doel van het project is het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het behandelplan. Het begrip betrokkenheid is een vaak gebruikte term. Maar wat betekent betrokkenheid van de cliënt in het kader van het behandelplan eigenlijk? Voordat het onderzoek op de afdelingen kan beginnen is het belangrijk om de term betrokkenheid te expliciteren. Ook in relatie tot het behandelplan. Op basis van deze uitkomsten kan onderzoek verder vorm geven worden o.a. in de vorm van interviewvragen voor cliënten en de hulpverlening. 2 Wat betekent betrokkenheid? Betrokkenheid in de vorm van participatie De dikke van Dalen geeft de volgende vertaling in iets gemoeid, een rol spelend. Dit betekent dat iemand meedoet, ergens aan deelneemt, meevoelt. Een ander woord hiervoor is participatie. Participatie wordt algemeen gedefinieerd als deelname aan sociale processen of deelnemen aan een uitwisseling. Luijpers en Keysers (2001) geven de volgende definitie aan participatie: Participatie is een ontwikkelproces met als kern: mensen serieus nemen door het samen creëren van een situatie zodat de betrokkene geïnformeerd is, invloed heeft, kan meebeslissen, greep krijgt op de eigen situatie en hieraan sturing kan geven. In deze definitie komen de verschillende niveaus van participatie aan de orde: geïnformeerd zijn, inspraak hebben en sturing geven. De term participatie wordt in de psychologie vooral in de context van groepen en besluitvorming gehanteerd. Een manier om doelgroepparticipatie te operationaliseren is participatie te onderscheiden naar de vorm of gradatie waarin of het niveau waarop participatie plaatsvindt. Een veel gebruikte typologie is die van Pretty (1995). Hierin worden zeven niveaus van participatie onderscheiden: 0. Geen participatie 1. Passieve participatie Geïnformeerd zijn 2. Participatie via informatie 3. Participatie via consultatie Inspraak hebben 4. Functionele participatie 5. Interactieve participatie Sturing geven 6. Zelfmobilisatie Bij het laagste niveau van participatie wordt de doelgroep niet betrokken bij het plan, maar wordt deze daar hooguit over geïnformeerd. Dit is de passieve vorm van participatie. Inspraak en consultatie is het niveau dat hierop volgt: de doelgroep wordt om commentaar op het plan gevraagd en daar wordt 1

2 vervolgens zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Bij actievere vormen van participatie is de doelgroep steeds meer betrokken bij het nemen van beslissingen. Ook in een één op één relatie is de term participatie toepasbaar. Dit blijkt onder andere ook uit de definitie van Luipers en Keysers. In de conversatietheorie van Pask (1987) duidt participatie op alle processen die het mogelijk maken om iets met anderen te delen en samen met anderen te realiseren. Het proces van hulpverlening tussen cliënt en behandelaar kan men als zo n proces zien. De cliënt heeft recht om zelf te beslissen over zijn behandeling. Voor het niveau van de participatie volgens het model van Pretty betekent dit zou inhouden dat de cliënt minimaal op het niveau van interactieve participatie moet deelnemen; het gezamenlijk afspraken beslissingen nemen over het plan en de activiteiten. Participatie gaat uit van een actieve houding van de betrokkene. Het moet mogelijk zijn om te participeren. De betrokkene moet in staat zijn, het willen en mogen. Ook is de houding van de ander ten opzichte van de betrokkene bepalend voor de participatiegraad. In zijn visie zal de betrokkene capabel moeten zijn om te kunnen participeren. Betrokkenheid als gevoel Een andere uitleg van de term betrokkenheid ligt meer in de belevingssfeer; ik voel me betrokken. Een gevoel van verbondenheid bij iets of iemand. Dit gevoel kan, net als participatie, variëren in de mate waarin men zich verbonden voelt. Bijvoorbeeld gehechtheid of onverschilligheid. Het gaat om een subjectieve beleving van de relatie tot iets of iemand. Dit heeft o.a. te maken met affiniteit, interesses, overtuigingen en identificatie. Het gevoel van betrokkenheid geeft een bepaalde warmte in de relatie van hulpverlener en cliënt. De focus in de relatie tussen hulpverlener en cliënt ligt voornamelijk op de behoeften van de cliënt. Uit professioneel oogpunt is het belangrijk dat de hulpverlener een gezonde afstand bewaart. Als de hulpverlener zich te emotioneel verbonden voelt met de cliënt komt dit niet ten goede aan de behandeling. De hulpverlener verliest hierdoor zijn professionele objectiviteit en de cliënt kan dit als benauwend ervaren. Een hulpverlener daarentegen die afstandelijk is, komt onverschillig en ongevoelig bij de cliënt over. Voor de hulpverlener is het dus de kunst om een balans te vinden tussen betrokkenheid en de mate van afstand houden. Betrokkenheid vanuit hulpverlener komt tot uiting in zijn medeleven, respect, empathie naar de cliënt toe. Het doel van de betrokkenheid is het aangaan van een professionele en functionele relatie met de cliënt. Betrokkenheid is het vermogen om in de relatie tot de cliënt mee te kunnen voelen zonder daarbij de professionele relatie uit het oog te verliezen die men met de cliënt heeft. Een gezonde mate van betrokkenheid in deze zin van het woord vormt een randvoorwaarde het creëren van een samenwerkingsrelatie met de cliënt. Door empathie, respect en begrip voelt de cliënt zich gehoord en gezien. Dit geeft vertrouwen, de cliënt voelt zich serieus genomen. De bereidheid om hulp te ontvangen en te participeren in het proces zal hierdoor groter zijn dan wanneer de relatie afstandelijk en kil is. Een bepaalde mate van betrokkenheid van de hulpverlener kan men dus zien als een randvoorwaarde voor het creëren van een situatie waarin participatie van de cliënt mogelijk wordt In de geestelijke gezondheidszorg wordt de houding en het gedrag van de hulpverlener ook wel aangeduid met de term bejegening. Het gevoel van betrokkenheid zegt verder niets over de mate van participatie van de betrokkene. Het kan zijn dat de cliënt zich als sterk betrokken voelt als de hulpverlener serieus naar zijn verhaal heeft geluisterd. De betrokken opstelling van de hulpverlener zorgt dan voor het gevoel van betrokkenheid van de cliënt. Wel kan men aannemen dat naarmate de cliënt actiever participeert, het gevoel van betrokkenheid versterkt. Participatie zal het best werken als de betrokkene tevreden is met het niveau waarop ze participeren. Het kan zijn dat de cliënt vanwege zijn ziekte nog niet in staat is om een actieve rol te spelen in de behandeling. De hulpverlener kan in die situatie de cliënt een actieve rol geven maar de cliënt zal zich in die situatie niet verbonden voelen met de behandeling en wellicht ook niet met de hulpverlener. Ook kan het zijn dat de hulpverlener de cliënt alleen informeert terwijl hij/zij juist ideeën en wensen heeft ten aanzien van zijn behandeling. De kunst is om goed in te spelen op de behoefte van de cliënt. 2

3 Conclusie Betrokkenheid kan men zien als een gevoel van verbondenheid en de mate waarin een betrokkene participeert in een sociale context. Voor de relatie tussen hulpverlener en cliënt betekent dit: Participatie van de cliënt is afhankelijk van het in staat zijn, willen en mogen Participatie van de cliënt is afhankelijk van de houding van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt over zijn vaardigheden en competenties Professionele betrokkenheid van de hulpverlener is een randvoorwaarde voor participatie. De professionele betrokkenheid van de hulpverlener kan men zien als een synoniem voor de term bejegening. Het gevoel van betrokkenheid van de cliënt werkt bevorderlijk voor de behandeling en creëert de ruimte voor participatie De mate van participatie moet aansluiten bij de behoefte van de cliënt. 3 Wat is het doel van betrokkenheid? Betrokkenheid bevordert de effectiviteit van de behandeling Een cliënt die actief betrokken wordt bij het vormgeven van de behandeling en het proces voelt zich meer verbonden met de behandeling. Hierdoor voelt de cliënt zich ook zelf verantwoordelijk voor het proces en is eerder geneigd zich hiervoor in te zetten. De hulpverlener mobiliseert de cliënt hierdoor om de doelen van de behandeling te bereiken. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat de meeste vormen van participatie de deelnemers stimuleren om mee te werken aan de gestelde doelen. Door participatie wordt de acceptatie van de cliënt vergroot en verhoogt de effectiviteit van de behandeling. Betrokkenheid bevordert de empowerment Ook kun je de betrokkenheid in de vorm van participatie beschouwen als een methode of een werkvorm om empowerment in de praktijk gestalte te brengen (Jacobs, 2005). Empowerment staat voor het herkrijgen van de regie over je eigen leven, op te komen voor je zelf en (weer) eigen besluiten en keuzes te maken. Door een cliënt te stimuleren actief mee te werken aan het hulpverleningsproces en hem actief te betrekken bij de vormgeving bevorder je de empowerment. Wanneer empowerment als onderliggend doel meegenomen wordt in de behandeling, dan betekent dit dat de hulpverlener de ruimte moet bieden om zelf beslissingen te nemen. De beste beslissingen worden genomen wanneer een individu over voldoende informatie beschikt en de mogelijke consequenties van zijn keuzes kan afwegen. Het is wel belangrijk dat er iets te kiezen valt. Ook kan participatie een positieve bijdrage leveren aan probleemoplossing en is de waargenomen controle bij de deelnemers hoger (Skinner, 1995). Een belangrijk resultaat is dat participatie controle geeft over de eigen omstandigheden eigen leven. Participatie geeft de cliënt de mogelijkheid om de capaciteiten en vaardigheden verder te verbeteren. Door een beroep te de doen op de vaardigheden van de cliënt, kan een cliënt op grenzen stuiten die hij kan proberen te verleggen, dit kan leiden tot nieuwe uitdagingen. Betrokkenheid bevordert de kwaliteit en de tevredenheid Als de hulpverlener de cliënt betrekt in het behandelproces worden de verwachtingen voor beide partijen duidelijk gemaakt. Door samen de behandeling vorm te geven, kijk je samen naar de best passende behandeling en weet de cliënt ook waarvoor hij getekend heeft. De behandeling kan daardoor beter aansluiten op de behoefte van de cliënt. Dit wordt onder andere vastgelegd in het behandelplan. Dit plan kun je beschouwen als een belangrijke invoervariabele waaraan de (voortgang-) resultaten (= uitvoervariabelen) kunnen worden getoetst. Door de tussentijdse evaluatiemomenten krijgt het behandelplan een cyclische dynamiek: periodieke evaluatie van de behandeldoelen waarna zonodig bijstelling van de korte en/of lange termijndoelen. Door de behandeling procesmatig te zien, blijft de hulpverlener in verbinding met de cliënt en vice versa. Het resultaat van de behandeling kan dan niet veel afwijken met de verwachting van de cliënt over het bereikte resultaat. 4 Randvoorwaarden voor betrokkenheid De volgende voorwaarden zijn bepalend voor het realiseren van betrokkenheid om de bovenstaande doelen te kunnen behalen: De visie van de behandelaar ten opzichte van de cliënt. Is de behandelaar bijvoorbeeld van mening dat de cliënt in staat is om te participeren? 3

4 De houding van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt; een gepaste bejegening. Praktikon, een bedrijf dat onderzoek doet in de jeugdgezondheidszorg heeft bejegening in de volgende categorieën ingedeeld: Wees duidelijk Handel transparant Geef goede informatie Hanteer heldere taal Koppel regelmatig terug Wees eerlijk Evalueer regelmatig Wees betrouwbaar Kom afspraken na Waarborg de privacy Zorg voor een goed contact Wees mens Zorg voor een goede sfeer Toon betrokkenheid Toon interesse Toon inzet Wees beschikbaar Wees bereikbaar Sluit aan bij de cliënt Ga uit van de hulpvraag van de cliënt Ga uit van de mogelijkheden van de cliënt Geef positieve feedback Geef op een positieve manier aanwijzingen Geef complimenten Sta naast de cliënt Zorg voor gelijkwaardigheid Werk samen Activeer de cliënt Leg de regie bij de cliënt Heb respect Neem de cliënt serieus Accepteer de persoon zoals hij is De beste beslissingen worden genomen wanneer een individu over voldoende informatie beschikt en de mogelijke consequenties van zijn keuzes kan afwegen. Deze informatie wordt herhaald en via verschillende kanalen aangeboden. Keuzemogelijkheden voor de cliënt in zijn behandeling Een helder proces van de behandeling met eenduidige middelen ter ondersteuning; zoals het behandelplan, evaluatiemomenten en verslaglegging. Om cliënten betrokken te laten blijven moeten zij (blijvend) het idee hebben dat meedoen zinvol is/nut heeft voor hen individueel. De betrokkenheid moet een plek krijgen in het ritme van de cliënt. Een activiteit moet men niet al te gemakkelijk verschuiven naar een andere dag. 4

5 5 Het proces van de behandeling en de betrokkenheid van de cliënt. Volgens het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) ziet het proces van de behandeling er als volgt uit: Aanmelding Inschrijving Indicatiestelling Intake/indicatie Opstellen behandelplan Informed consent Informatie over de uitvoering Uitvoering/zorgverlening Uitvoering behandelplan Bijstellen behandelplan Evaluatie/nazorg Hieronder worden de verschillende fasen in de behandeling omschreven worden. Daarnaast wordt per fase ingegaan op de betrokkenheid van de cliënt. 5.1 Intake en indicatiestelling De start van de behandeling begint met de intake en de indicatiestelling. In deze fase gaat het om het begrijpen, verifiëren en definiëren van de vraag van de cliënt en het omzetten van de vraag in een passend aanbod. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een behandelplan. Een behandelplan is een onderdeel van de overeenkomst tussen cliënt en hulpverlener ten aanzien van de reden, het doel en de aard van de behandeling. De cliënt moet zelf besluiten welke hulp hij wil en of hij de aangeboden hulp inderdaad wil. De betrokkenheid voor de cliënt begint bij het ervaren van een probleem dat om een oplossing of ondersteuning vraagt. Cliënten moeten vaak veel moeite doen om in het proces van probleemformulering hun eigen ervaringen en hun eigen visies op het probleem overeind te houden. Het is belangrijk dat de cliënt zich kan identificeren met de omschrijving van het probleem. Anders wordt het een onpersoonlijk verhaal waar de cliënt zich niet mee kan identificeren. Als cliënten zich er niet meer mee kunnen herkennen, lijkt het net alsof het probleem zoals zij die ervaren er niet meer toedoet. Ook kan een cliënt dit ervaren als etiket plakken en stigmatiserend (Haaster, 2001). Het zoeken naar een oplossing of steun is een tweede stap in deze fase. Bij het zoekproces gaat het om keuzen maken. Vaak zijn er weinig keuzemogelijkheden en is een cliënt gedwongen in zee te gaan met de enige weg die wordt aangeboden. Voorwaarde om een keuze te kunnen maken is dat de cliënt goede informatie krijgt en keuzemogelijkheden. 5

6 HKZ normering: Indicatiestelling: De individuele behoefte van de cliënt is bij de indicatiestelling het uitgangspunt. In een proces van open communicatie en onderhandeling over datgene wat de cliënt wil en wat de zorgverlener op basis van zijn professionaliteit constateert, komt de indicatie tot stand. Voor de indicatiestelling worden systematisch gegevens over de zorgvraag, de wensen en verwachtingen van de cliënt en eerder ontvangen zorg verzameld. Cliënten kunnen ondersteund worden door een derde De indicatiegegevens worden vastgelegd in een cliëntendossier. Opstellen behandelplan: Voor iedere cliënt wordt een schriftelijk behandelplan opgesteld binnen een door de instelling vastgestelde en onderbouwde termijn. Het behandelplan is gebaseerd op de indicatiestelling. Het behandelplan wordt opgesteld door de leden van het behandelteam of door de zorgverlener in samenspraak met de cliënt. In een proces van open communicatie en onderhandeling over datgene wat de cliënt wil en wat de zorgverlener op basis van zijn professionaliteit constateert wordt de zorgverlener gekozen. Indien niet tegemoet kan worden gekomen aan de voorkeur van de cliënt motiveert de instelling dit en onderzoekt zo nodig of de cliënt elders kan worden geholpen. Bij het opstellen van het behandelplan wordt aangesloten bij de specifieke situatie van de cliënt. De vraag van de cliënt is hierbij het uitgangspunt. In het behandelplan zijn tenminste bepalingen opgenomen betreffende: o De doelstelling van de behandeling o De wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd o De diagnose, op inzichtelijke wijze weergegeven in termen van somatische, psychiatrische en sociale aspecten van de stoornis. o De continuïteit van de zorgverlening in doorlooptijd en disciplines o De voorwaarden van de instelling waaronder de zorg wordt verstrekt. o De zorgverleners met wie de cliënt in het kader van de behandeling in aanraking komt. o De periodieke evaluatie en bijstelling van het behandelplan, waarbij eventuele heroverweging van de GGZ functies en activiteiten plaatsvindt o De bijstelling van het plan bij gewijzigde opvatting van de cliënt o De wijze waarop de het behandelplan wordt bijgesteld o De wensen, behoeften en keuzen van de cliënt. De cliënt wordt geïnformeerd over de inspanning die van hem worden verwacht. Informed consent: De toestemming van de cliënt wordt geregisterd. Uitleg: De cliënt heeft het recht op informatie over de ziekte en het recht om zelf te beslissen over de behandeling. Deze twee rechten samen heten 'informed consent'. Ze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Aandachtspunten ten aanzien van de betrokkenheid van de cliënt Een cliënt dient op een goede manier betrokken te worden bij de probleemdefiniëring. De cliënt moet zich kunnen herkennen in de probleemstelling. In het behandelplan kan de hulpverlener in de omschrijving van het probleem de eigen woorden van de cliënt gebruiken. Op het moment dat de hulpverlener een (voorlopige) diagnose heeft gesteld, is het van belang dat hij duidelijke informatie hierover geeft of wijst waar deze informatie te vinden is. Tijdens het hele proces dient de zorgverlener rekening te houden met de specifieke aspecten, leeftijd, sociaal economische positie en etniciteit. In sommige gevallen dient men bijvoorbeeld een tolk in te schakelen. De cliënt kan ter ondersteuning een onafhankelijke derde meenemen. Hierover moet de cliënt geïnformeerd worden. Op verschillende momenten (bij aanmelding, bij de start van de zorgverlening en tijdens de zorgverlening) moet een cliënt kunnen beschikken over schriftelijke en indien nodig mondelinge informatie. De informatie die aan de cliënt gegeven wordt, dient afgestemd te zijn op de specifieke situatie van de cliënt. In deze fase is het belangrijk dat de client informatie krijgt over: o Welke behandelingen er zijn o Wat zijn de voor- en nadelen van de behandelingen, welke is het beste? o Welke risico s hebben de behandelingen o.a. bijwerkingen medicatie. 6

7 o Wat gebeurt er als er geen behandeling plaatsvindt. o Wat is het effect van de behandeling? o Hoelang duurt de behandeling? In de empowerment gedachte zou de cliënt in deze fase ook een keuze moeten kunnen maken in het zorgaanbod. De cliënt moet toestemming geven voor de behandeling en akkoord geven voor het behandelplan. Mocht de cliënt niet geheel akkoord gaan dan moet dit in het behandelplan aangegeven worden. Met betrekking tot het behandelplan en de betrokkenheid van de cliënt is het belangrijk dat: o Het in begrijpelijke taal is geschreven en dat de eigen visie van de cliënt erin staat. o De cliënt een exemplaar krijgen of inkijken wanneer je maar wil. Hierover moet de client geïnformeerd zijn. o Wat er in staat moet realistisch en haalbaar zijn. o De cliënt moet erop terug kunnen komen. 5.2 Uitvoering zorgverlening In de uitvoering van de hulp spelen cliënten een belangrijke rol. Cliënten zijn de actieve spelers in de hulpverlening en geven uitvoering aan de genomen beslissingen. Een goede bejegening is in deze fase een belangrijk element voor het handhaven en stimuleren van de betrokkenheid. HKZ normering: De cliënt ontvangt mondeling en/of schriftelijk informatie over: De samenstelling en werkwijze van het (behandel) team De aard en inhoud van de behandeling De wijze van omgaan met cliëntgegevens in multidisciplinair verband De uitgangspunten voor de zorgverlening De bereikbaarheid en beschikbaarheid De privacyregelling Het bestaan, de doelstelling en de werkwijze van de cliëntenraad De gehanteerde regels, protocollen en reglementen Uitvoering behandelplan Tijdens de uitvoering wordt continu de relatie gelegd met de gestelde behandeldoelen Indien nodig wordt in overleg met de cliënt de wijze waarop de doelstellingen wordt gerealiseerd bijgesteld De bijstelling worden schriftelijk vastgelegd om het cliëntendossier Indien er sprake is van dwanghandelingen of toepassing van middelen en maatregelen, wordt dit gemeld bij de Inspectie voor de gezondheidszorg door middel van meldingsformulieren. De cliënt wordt proactief betrokken bij en geïnformeerd over de uitkomsten van het multidisciplinair overleg. Aandachtspunten ten aanzien van de betrokkenheid van de cliënt De cliënt moet geïnformeerd worden over zaken betreffende zijn behandeling, en informatie over zijn rechten en plichten. Tijdens de behandeling legt de behandelaar regelmatig de relatie met de behandeldoelen. Als het nodig is, wordt in overleg met de cliënt de doelen en/of aanpak bijgesteld. Afspraak is afspraak. Een goede bejegening. 5.3 Evaluatie en nazorg Er kan invulling gegeven worden aan de betrokkenheid van de cliënt door gezamenlijk de behandeling en de hulpverlening te evalueren en op basis hiervan bij te stellen. Dit gebeurt in de tussentijdse behandelplanbesprekingen. Belangrijk dat de cliënt op een passende manier betrokken wordt bij de behandelplanbespreking. Dit kan op twee manieren: Aanwezig zijn bij de bespreking. Dit is niet altijd mogelijk en de vraag kan gesteld worden of dit wel een gepaste manier is die aansluit bij de behoefte van de cliënt. 7

8 Met de behandelaar kan het behandelplan voorbesproken worden aan de hand van bijvoorbeeld een vragenlijst. In het formulier kunnen de volgende vragen worden gesteld (Kragten, 2003) o Waar heb je de afgelopen 2 maanden aan gewerkt? Wat waren je doelen? o Wat is wel/niet gelukt. Ben je tevreden over je resultaten. Licht dit in het kort toe. o Heb je wensen e/of suggesties ten aanzien van de hulpverlening, hulpverlener of andere zaken? o Waar wil je de komende twee maanden aan werken? Wat zijn je doelen? De behandelaar neemt dit vervolgens mee in de bespreking en koppelt de uitkomsten terug aan de cliënt. Hier moet voldoende tijd voor genomen worden. Hoe vaak het behandelplan besproken moet worden hangt af van waar de cliënt zich in de behandeling bevindt en kan variëren van 1 keer per maand tot 1 keer in de 3 maanden. Kragten geeft 3 aspecten aan die voor de evaluatie van belang zijn: Evaluatie van de doelen van de cliënt; hoe gaat het? In hoeverre zijn de doelen bereikt? Is het nodig om de doelen en/of aanpak bij te stellen? Staat de cliënt nog achter zijn doelen? Evaluatie van de randvoorwaarden: faciliteiten, bejegening, Evaluatie van de informatieverstrekking: behandelplan, informatie over rechten en plichten, over ziektebeeld. Ook aan het eind van de behandeling is het belangrijk om te evalueren. Bijvoorbeeld in een exitgesprek of door middel van de thermometer. Hiermee rond je het traject op een zorgvuldige manier af. Daarnaast kan de instelling leren van de punten die voortkomen uit de evaluatie en de interne organisatie eventueel verbeteren. Ook kan gezamenlijk bepaald worden of er behoefte is aan nazorg en wat hiervoor nodig is. HKZ-normering: De waardering van de cliënt wordt tenminste bij de in het behandelplan vastgestelde evaluatiemomenten geïnventariseerd. In het evaluatiegesprek met de cliënt wordt ook het bejegeningaspect betrokken. De resultaten wordt vastgelegd in het cliëntendossier Bij langdurige hulp wordt besproken of de cliënt de juiste hulp ontvangt, de hulp moet worden aangepast, een herindicatie noodzakelijk is. In overleg met de cliënt en na instemming van de cliënt wordt het behandelplan bijgesteld als daar aanleiding toe bestaat. Indien er wijzigingen optreden in de aard en omvang van de zorgverlening wordt het behandelplan altijd gewijzigd. In de eindevaluatie wordt de zorgverlening afgesloten of indien noodzakelijk wordt besloten tot nazorg of verwijzing Aandachtspunten ten aanzien van de betrokkenheid van de cliënt De cliënt wordt op een passende manier betrokken bij de behandelplanevaluaties. Passend betekent onder andere in dat de cliënt zich kan voorbereiden op de input die hij of zij wil leveren en indien nodig hierin begeleidt wordt. De cliënt krijgt de resultaten terug gekoppeld. In de behandelplanevaluaties wordt ingegaan op de doelen, de randvoorwaarden en de informatieverstrekking. De thermometer invullen. 6 Samenvatting De betrokkenheid van de cliënt in het proces van de behandeling is niet in een aantal zinnen te omschrijven. Het is een ingewikkelde term die op verschillende manieren uitgelegd en beleefd kan worden zowel door hulpverleners als cliënten. Betrokkenheid kan men zien als een gevoel van verbondenheid en de mate waarin een betrokkene participeert in een sociale context. Voor de relatie tussen hulpverlener en cliënt betekent dit: Participatie van de cliënt is afhankelijk van het in staat zijn, willen en mogen 8

9 Participatie van de cliënt is afhankelijk van de houding van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt over zijn vaardigheden en competenties Professionele betrokkenheid van de hulpverlener is een randvoorwaarde voor participatie. De professionele betrokkenheid van de hulpverlener kan men zien als een synoniem voor de term bejegening. Het gevoel van betrokkenheid van de cliënt werkt bevorderlijk voor de behandeling en creëert de ruimte voor participatie De mate van participatie moet aansluiten bij de behoefte van de cliënt. Het doel van betrokkenheid is drieledig: Het bevordert de effectiviteit van de behandeling. Het bevordert de empowerment van de cliënt. Het waarborgt de kwaliteit en tevredenheid van de cliënt. De randvoorwaarden voor betrokkenheid zijn als volgt te formuleren: De visie van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt, als actief, partner en ervaringsdeskundige. De houding van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt; een gepaste bejegening Informatievoorziening Keuzemogelijkheden Een duidelijk proces van de behandeling. Het proces van de behandeling kun je in drie fasen indelen; indicatie en intake, uitvoering, evaluatie. De accenten van de betrokkenheid van de cliënt verschilt in de drie fasen: Indicatie en intake: accent ligt op het gezamenlijk opstellen van het behandelplan en informeren zodat de cliënt de juiste keuze kan maken Uitvoering: juiste bejegening Evaluatie: het activeren van de cliënt om zijn of haar inbreng en visie te geven over het verloop van de behandeling en de wensen/behoeften voor het vervolg. 7 Onderzoeken van de betrokkenheid op de afdelingen Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de betrokkenheid van de cliënt in de behandeling en specifiek in het behandelplan. Om dit inzicht te krijgen is het belangrijk dat we de term en de visie op betrokkenheid onderzoeken; zowel bij de hulpverlening als bij de cliënt. In dit hoofdstuk wordt het onderzoek uitgewerkt voor de hulpverlening en de cliënt. 7.1 De kant van de hulpverlening Visie op betrokkenheid De basis voor het realiseren van betrokkenheid legt het management van de afdeling. Wat is hun visie over de betrokkenheid de cliënt? Vinden ze het belangrijk en waarom? Op basis van de visie worden bepaalde keuzes gemaakt en kan betrokkenheid operationeel vorm gegeven worden en middelen ingezet worden. Onderzoeksvragen: Wat verstaat de hulpverlening onder betrokkenheid van de cliënt? Waarom vinden ze betrokkenheid belangrijk? (zie doelen betrokkenheid) Vinden ze dat de cliënt in staat is om te participeren? Wat zijn volgens de hulpverleners randvoorwaarden voor de betrokkenheid van de cliënt? Zit men op een lijn binnen de afdeling, of denkt men verschillend over betrokkenheid. Hoe wordt deze visie uitgedragen, bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers? Het proces van de behandeling Een duidelijk uniform proces van de behandeling is een randvoorwaarde voor het mogelijk maken van de betrokkenheid. Belangrijk is dat de hulpverleners van de afdeling een gedeeld beeld hebben over het proces en de verschillende rollen in het proces. 9

10 Onderzoeksvragen: Is er een duidelijk beschreven proces voor de behandeling? Hoe ziet dit proces eruit? Is het bekend wie, welke rol en verantwoordelijkheid heeft in het proces? Hoe vindt de evaluatie van de behandeling plaats? Hoe ziet de betrokkenheid van de cliënt in de praktijk eruit? Op papier kan de betrokkenheid goed ingeregeld zijn, maar de praktijk komt niet altijd overeen met de theorie. Belangrijk is om na te gaan hoe de cliënt daadwerkelijk participeert in de behandeling Onderzoeksvragen: Hoe geven ze in de praktijk invulling aan de betrokkenheid van de cliënt in de drie fasen? Heeft de hulpverlening zelf het gevoel dat de cliënt zich betrokken bij de behandeling voelt? Welke eigenschappen van de hulpverlening ziet men zelf als belangrijk voor het betrekken van de cliënten? Volgens HKZ dient het behandelplan in samenspraak met de client opgesteld te worden. Hoe ziet deze samenspraak eruit? Wordt de cliënt bijvoorbeeld alleen geïnformeerd over hoe de behandeling eruit gaat zien? Heeft de cliënt keuzemogelijkheden en beslist hij zelf hierover? Hoe wordt de cliënt gefaciliteerd om te participeren Hoe ziet het behandelplan eruit? Komt de visie van de cliënt terug? Krijgt de cliënt voldoende informatie? Heeft de cliënt keuzemogelijkheden? (dit is zeker belangrijk als empowerment een van de doelstellingen is) Hoe wordt de cliënt betrokken in de evaluatie? Hoe wordt de thermometer ingevuld? Informatievoorziening: Hoe wordt de cliënt geïnformeerd over relevante zaken met betrekking tot behandeling? o Over rechten en plichten o Over het proces van de behandeling o Over de eigen rol van de cliënt in de behandeling (op basis van de visie van de afdeling) o De rol van de cliëntenraad en vertrouwenspersoon o Het ziektebeeld naar aanleiding van de diagnose. o De verschillende behandelmogelijkheden o Medicatie en bijwerkingen o Afspraken en contactpersonen o Evaluatiemomenten en procedure. 7.2 De kant van de cliënt Ervaring van betrokkenheid door de cliënt Belangrijk is om na te gaan of de cliënt zich betrokken voelt bij de behandeling of dat de behandeling ver weg van hem of haar staat, bijvoorbeeld als iets wat de hulpverlening heeft bedacht? Daarnaast is het relevant hoe de cliënt de betrokkenheid van de hulpverlening ervaart. Dit is een randvoorwaarde voor het kunnen participeren van de cliënt. Onderzoeksvragen: In welke mate voelt de cliënt zich verbonden met de behandeling en specifiek met de diagnose, behandeldoelen en de aanpak? Ervaart de cliënt de hulpverlener als betrokken? en waar blijkt dit uit? De mate van participatie De behandeling is een samenwerkingsverband tussen cliënt en hulpverlener. In een aantal wetten zijn de rechten van de cliënt vastgelegd zoals de WGBO. De cliënt speelt dus een bepaalde rol in de behandeling. Belangrijk is om te onderzoeken hoe de cliënt zijn eigen rol ervaart. Onderzoeksvragen: Heeft de cliënt het gevoel dat hij of zij zeggenschap heeft in de behandeling? Heeft de cliënt het gevoel dat er naar zijn wensen en behoeften wordt geluisterd? 10

11 Heeft de cliënt keuzemogelijkheden? Hoe heeft de cliënt geparticipeerd in de verschillende fasen: o Gezamenlijk de probleemstelling opgesteld o Gezamenlijk de hulpvraag en de doelstellingen gedefinieerd o Informatie gekregen over het ziektebeeld o Informatie gekregen over de verschillende mogelijkheden in de hulpverlening o Informatie gekregen over de rechten van de cliënt: De mogelijkheid om een derde persoon mee te nemen Instemmingsrecht Recht op informatie Cliëntenraad en vertrouwenspersoon o Het opstellen van het behandelplan o De behandelplan evaluatie (wordt bejegening hierin meegenomen): voorbereiding en terugkoppeling. Wil de cliënt wel participeren? Meebeslissen en actief evalueren? Het behandelplan Het behandelplan is een belangrijk document in de behandeling, zowel voor de cliënt als voor de hulpverlener. Voor de cliënt is het een soort handvat voor de behandeling en de cliënt kan op de inhoud terugkomen. Daarnaast is het een document die tussentijds getoetst kan worden of de behandeling nog wel op koers zit. Het is belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van de inhoud van het plan. Onderzoeksvragen: Is de cliënt bekend met het behandelplan? Heeft de cliënt zelf een kopie in het bezit of is dit aangeboden? Wordt in de behandelinggesprekken gerefereerd aan de doelstellingen van het behandelplan? Heeft de cliënt ingestemd met de inhoud van het behandelplan? Is het behandelplan begrijpelijk en kan de cliënt zich identificeren met de probleemomschrijving? Is de cliënt tevreden over het behandelplan en de evaluaties? Vindt de cliënt het behandelplan belangrijk? En waarom? De relatie met de hulpverlener/hulpverlening Een goede bejegening is een van de voorwaarden voor het gevoel van betrokkenheid en de mate van betrokkenheid. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken hoe de bejegening wordt ervaren. Hiervoor gebruiken we de vragenlijst van Praktikon (zie hoofdstuk 4; randvoorwaarden voor betrokkenheid) Overige vragen: Heeft de cliënt het idee dat de hulpverlening, het behandelteam op een lijn zit. Heeft de cliënt het gevoel dat hij dingen bespreekbaar kan maken? Is er een crisisplan of rehabilitatieplan gemaakt? 11

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit 1. Inleiding DNB heeft in het kader van toezicht op gedrag en cultuur in het eerste kwartaal van 2012 een themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie