Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt"

Transcriptie

1 Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt

2 Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt De WMO- Proeftuin Paddepoel Inleiding Onder de noemer Groningse Lente heeft de landelijke WMO-Proeftuin in de stad Groningen vorm gekregen. Gemeente Groningen heeft ingezet op prestatieveld 1: sociale samenhang en leefbaarheid in wijk en buurt in combinatie met de thema s civil society en interactief beleid. Kortweg samengevat als burgerbetrokkenheid in de buurt, zowel in de vorm van onderlinge sociale samenhang (de zogenoemde horizontale variant) als in de zin van meedenken in het WMO-beleid (de verticale variant). Van januari 2006 tot september 2007 is in de wijk Paddepoel ervaring opgedaan met de horizontale variant. Stiel, dé organisatie voor opbouwwerk en vrijwilligerswerk in de stad Groningen, was hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering. Paddepoel Paddepoel is een naoorlogse wijk met veel sociale woningbouw en een laag voorzieningenniveau, uitgezonderd het grote overdekte winkelcentrum met regiofunctie in het midden van de wijk. In de leefbaarheidsmonitor van de gemeente Groningen is Paddepoel een van de wijken waar de sociale samenhang het slechtst scoort. De wijk kent een relatief laag gemiddeld inkomen. Paddepoel Zuid is een gemeentelijk aandachtsgebied. Hier vindt grootschalige wijkvernieuwing plaats. De gemeente Groningen heeft de wijk Paddepoel uitgekozen omdat hier een behoorlijke ontwikkelopgave ligt voor de versterking van de sociale samenhang binnen de wijk. In deze wijk zijn de doelgroepen en de voorzieningen vanuit de WMO behoorlijk hoger dan gemiddeld: de wijk is het meest vergrijsd en de aanspraken op de WVG en de intramurale voorzieningen behoren tot het hoogste van de gehele Stad. De komende jaren is het de bedoeling om deze wijk zowel in sociale als in fysiek zin behoorlijk op de schop te nemen. Er zullen grote groepen nieuwe bewoners in de wijk komen wonen ( stedelijk wonen aan het Reitdiep ). In die zin komt de proeftuin WMO heel gelegen. (uit : Voortgangsrapportage Proeftuin WMO Groningse Lente, Gemeente Groningen, 1 oktober 2005) Burgerbetrokkenheid in de buurt Burgerbetrokkenheid is de crux waar de WMO om draait en waar het dus in hoge mate mee valt of staat. Sociale cohesie in de directe leefomgeving is de basis van burgerbetrokkenheid. Met dit motto als leidraad heeft Stiel ervaring opgedaan met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt. Stiel gaat er hierbij van uit: - dat een voorwaarde voor onderlinge betrokkenheid is dat bewoners (weer) meer met elkaar in contact komen. In veel zgn. kwetsbare buurten gaat dit niet vanzelf; mensen moeten hiertoe geprikkeld worden. - dat het belangrijk is om structuren te creëren voor het vormgeven van vrijwillige inzet. Veel burgers blijken bereid wel eens iets te willen doen voor of samen met een ander. Mensen activeren is één ding; ze blijven vasthouden iets geheel anders. Het is essentieel om hiertoe een aantal structuren op te zetten. - dat er kansen liggen voor het werven van nieuw vrijwilligerspotentieel; met name bij groepen die niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt. In de WMO-Proeftuin voor de wijk Paddepoel is er extra ingezet op een drietal onderdelen van burgerbetrokkenheid. Daarnaast is de bestaande inzet voor het verbeteren van wonen, welzijn en zorg geïntegreerd met de extra inzet vanuit Stiel, voortgevloeid vanuit de proeftuin. Het doel is om het mes aan twee kanten te laten snijden. Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 1

3 De sociale samenhang, onderlinge betrokkenheid, wordt verbeterd en het beroep op de formele zorg wordt daardoor verminderd. Dit proces ontstaat niet vanzelf en zal binnen de wijk moeten worden aangejaagd. Stiel heeft er voor gekozen om in te zetten op de volgende drie (samenhangende) onderdelen: 1. Meer ontmoeting tussen bewoners van de wijk Met bewoners worden àlle bewoners bedoeld, dus ook zij die intern wonen in voorzieningen in de wijk. Bij ontmoeting is er speciale aandacht voor allochtoon, autochtoon en nieuwe bewoners, oude bewoners. 2. Activering en betrokkenheid bij de buurt Buurtvoorzieningen vervullen een cruciale functie als het gaat om het vergroten van de betrokkenheid in de buurt. Hier ligt ook een belangrijke link met activering van mensen die een uitkering hebben. 3. De vergrijzing verzilveren In een van de meest vergrijsde wijken van de stad de categorie vitale ouderen interesseren om actief te worden in de buurt (b.v. voor vrijwilligerswerk). Voor een extra impuls voor de proeftuin in de wijk Paddepoel heeft bij Stiel een accentverschuiving plaatsgevonden bij de afdeling vrijwilligerswerk. De, tot dat moment voornamelijk stedelijk georiënteerde, Vrijwilligerszaak heeft een aantal consulenten gedetacheerd in de wijk. Het opbouwwerk van Stiel richt zich in essentie al op het betrekken van mensen bij elkaar en de wijk. Daarom is doorgegaan op de weg die inmiddels was ingezet. Het opbouwwerk in Paddepoel is verder geïntensiveerd en is tevens uitgebreid richting speciale doelgroepen en de zorg. Daarnaast is erop ingezet om verschillende ontwikkelingen in Paddepoel met elkaar te verbinden. Samen werken aan burgerbetrokkenheid Bij aanvang in januari 2006 is een (gemeentelijke) startbijeenkomst gehouden voor alle actieve organisaties in Paddepoel om hen te informeren over de proeftuin en de plannen. Samen met een twintigtal organisaties, actief op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Paddepoel, is vervolgens gewerkt aan de drie genoemde onderdelen van burgerbetrokkenheid. Humanitas Novo Vrijwilligerszaak Stiel Hulpdienst NW Nijestee Ouderenbonden SOOG Prof. Heymansstichting (Bernlef) Vensterschool Ouderenadvieswerk MJD Jongerenwerk COP Opvoedingsondersteuning Het Gilde In (wonen) Opbouwwerk Stiel Buurthuis Sonde 2000 Kinderwerk SKSG Gemeentelijke diensten Huismeesters Ketenondersteuning Werkprojecten Groningen Menzis Thuiszorg Groningen Wijkraad Paddepoel enz. enz. Er is gezamenlijk afgesproken om door te gaan met de werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk gebruik makend van nieuwe kansen in het kader van de WMO. De term WMO bleek een soort toverspreuk; om de boot niet te missen wilde iedereen meedoen!. De WMO-Proeftuin Paddepoel is niet gepresenteerd als een nieuw project met bijbehorende toeters en bellen als een uitgebreide p.r.-campagne voor de proeftuin zelf. Er is ingestoken op aanhaken bij Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 2

4 de reeds lopende werkzaamheden en op duurzaamheid. Met de intentie het werk niet te laten stoppen bij beëindiging van de proeftuin. Op verschillende (deel)gebieden zijn mensen samengebracht en hebben organisaties zich geconformeerd aan een gezamenlijke koers. Dit is vast gelegd in het werkdocument Proeftuin WMO Paddepoel; uitvoeringsplannen. Dit document is al werkend tot stand gekomen en is als leidraad gehanteerd. Het document samenvattend: Gezamenlijk werken aan het opzetten van een aantal organisatievormen, structuren waarbinnen de vrijwillige inzet vormgegeven kan worden. Zoals: een Hulp- en Klussendienst, WMO- teams (voor o.a. buurtbeheer), (buurt)ontmoetingsplekken en bewonersplatforms. - Specifieke aandacht voor verschillende doelgroepen: ouderen, bijstandsgerechtigden en mensen met een beperking. Met een scala aan activiteiten inzetten op kleinschalig niveau: de buurt. Binnen de Proeftuin is een sterk appèl gedaan op de betrokkenheid van burgers bij hun eigen wijk, op burenhulp en op vrijwillige inzet van burgers. In Paddepoel stonden daarbij de volgende uitgangspunten centraal: - Krachten bundelen - Kleinschalige buurtgerichte aanpak; het vertrouwen weer terug in de buurt - Inzet nieuw vrijwilligers potentieel - Persoonlijke benadering voor activering en onderlinge dienstverlening De resultaten van de inzet Voor een beschrijving van de resultaten worden de drie werkonderdelen waarop is ingezet, uit elkaar gehaald. Het is enigszins kunstmatig aangezien in de praktijk zaken door elkaar heen lopen. 1. Meer ontmoeting tussen bewoners van de wijk 2. Activering en betrokkenheid bij de buurt 3. De vergrijzing verzilveren Onderdeel 1: Meer ontmoeting tussen bewoners van de wijk Een voorwaarde voor onderlinge betrokkenheid en dienstverlening is dat de wijkbewoners weer meer met elkaar in contact komen. Ontmoeting is daarbij een sleutelwoord. In veel kwetsbare buurten gaat dit proces niet vanzelf; mensen moeten hiertoe geprikkeld worden. Binnen de proeftuin zijn bewoners gestimuleerd om samen buurtproblemen aan te pakken en vooral ook om samen leuke dingen te gaan doen. Want als je elkaar kent, zul je ook wat eerder naar elkaar omkijken. Stiel heeft met het opbouwwerk met name ingezet op dergelijke vormen van burgerbetrokkenheid. Er is gekozen voor een actieve houding met als uitgangspunt dat het noodzakelijk is om aan te sluiten bij wat er bij de bewoners leeft. De werkwijze omvat een persoonlijke benadering van bewoners. Niet een briefje in de brievenbus, maar de mensen écht op gaan zoeken. Op het plein gaan staan (onder een partytent), mensen aanspreken op straat en bij mensen thuis aanbellen. Wanneer eenmaal duidelijk is wat er leeft in de buurt is een volgende stap om bewoners samen te brengen. Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 3

5 Het blijkt zeer goed mogelijk om te zorgen dat mensen meer dingen gaan samen doen door ze bijeen te roepen voor concrete aanleidingen, die hen direct raken. De insteek kan negatief zijn, b.v. overlast door jongeren. Veel sterker is het om het positief te benaderen: er is in jullie buurt wat mogelijk! Een aantal concrete voorbeelden uit Paddepoel: Samen pleinen inrichten met speeltoestellen en gezamenlijk beheren en toezicht houden. Rond de kerst de deuren langs voor een bijdrage aan een grote Kerstboom in de straat of gezamenlijk sfeerverlichting aan de gevels. Samen meedoen aan de gemeentelijke schoonmaakactie Lentekriebels en met het verdiende geld een leuk straatfeest organiseren voor de kinderen. Samen eieren zoeken met Pasen. Pompoen snijden met Halloween. Rommelmarkt in de straat of met de flat. Noem maar op Met de Proeftuin is voortdurend geprobeerd om bewoners te verleiden om samen activiteiten te organiseren. Dit is goed gelukt; er zijn werkelijk honderden mensen op één of andere manier in de benen gekomen voor hun eigen buurt. Denk hierbij alleen maar aan alle buurt, straat- of pleinfeesten die er georganiseerd zijn door en voor bewoners. Dit waren mooie gelegenheden om andere buurtgenoten te ontmoeten. Ook op grotere schaal (de hele wijk) is het één en ander ondernomen. De vrijwilligers van Wijkraad Paddepoel hebben naar alle tevredenheid de organisatie van activiteiten voor ouderen en een groots Koninginnefeest op zich genomen. Ook zijn er meermalen grote wijkfeesten georganiseerd door de woningcorporaties. Hiertoe is in alle gevallen aansluiting gezocht bij bewoners die actief waren op buurtniveau. Het opbouwwerk was daarbij een handige schakel. In kwetsbare buurten als Paddepoel Zuid blijkt het zelfstandig organiseren van kleinschalige buurt- en straatactiviteiten nog een hele kunst. Ondersteuning hiervan door professionals blijkt onontbeerlijk. Verdwijnt de ondersteuning dan bloeden veel fantastische buurtideeën uiteindelijk dood. Het is geen onwil, maar meer onmacht om gezamenlijk activiteiten van de grond te krijgen. Communiceren met elkaar blijkt vaak erg moeilijk. Ingrediënten hiervoor: niet naar elkaar luisteren, moeilijk knopen doorhakken, afspraken slecht nakomen, moeite met het samenwerken en het hebben van korte(re) lontjes In veel gevallen was het opbouwwerk de aanjager om bewoners te stimuleren gezamenlijk activiteiten te organiseren. Uiteraard is daarbij de samenwerking gezocht met andere disciplines als het (sociaal cultureel) kinderwerk, het jongerenwerk, de woningcorporaties en de gemeentelijke diensten. Een aantal andere succesvolle acties om mensen met elkaar in contact te brengen zijn geweest: Welkom in de buurt, opgepakt door de woningbouwcorporaties. Hierbij ontvangen bewoners nieuwe huurders met een bloemetje en informatie over de wijk (zoals de nieuwe wijkgids van Paddepoel en een Nieuwsbrief met buurtactiviteiten). Bewoners organiseren koffieochtenden en activiteiten samen met de NOVO in het buurtpandje van de woningcorporatie. De NOVO begeleidt de mensen met een verstandelijke beperking in de woonvorm van Paddepoel. Voor die tijd was er amper contact tussen deze bewoners van dezelfde straat. Het experiment Straatcontactpersonen. Hierbij heeft de contactpersoon aandacht voor mensen die nieuw in de straat komen wonen, maar b.v. ook voor de straatgenoot die (langdurig) ziek is. Na nogal wat opstartproblemen loopt dit nu (kleinschalig) in Paddepoel Zuidoost. Het is te vroeg om al conclusies te trekken. Al met al blijkt het activeren van buurtbewoners op de schaalgrootte van de door henzelf ervaren buurt (een plein of een paar straten) goed mogelijk. Om deze burgers in actie krijgen, is het doorgaans wel Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 4

6 nodig hen daartoe te prikkelen. Het belangrijkste hierbij is de benadering om het allemaal van onderop tot stand te brengen. Dus aansluiten bij wat er bij hen leeft. Het is arbeidsintensief maar het werkt! In het filmpje dat gemaakt is ten behoeve van de WMO-Proeftuin zijn een aantal betrokken bewoners zelf aan het woord. Het is fraai om te zien dat de effecten op hen enorm zijn en Als je elkaar kent, zul je ook wat eerder naar elkaar omkijken blijkt echt te werken! Onderdeel 2: Activering en betrokkenheid bij de buurt Activering met behoud van uitkering Stiel heeft met de Vrijwilligerszaak ingezet op het verwerven van nieuw vrijwilligerspotentieel. Er zijn in de Proeftuin goede ervaringen opgedaan met het inzetten van mensen met een uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering zonder arbeidsverplichting gaan minimaal vijf uren in de week aan de slag en krijgen hiervoor via de gemeentelijke sociale dienst, SoZaWe, een maandelijkse vergoeding voor vrijwilligerswerk boven op de uitkering (conform de wettelijke mogelijkheden). Stiel heeft voor de Proeftuin een aantal buurtprojecten op maat opgezet. In Beijum, een andere wijk van Groningen, loopt een pilot om ervaringen op te doen met het aanhaken van (individuele) deelnemers bij al bestaand vrijwilligerswerk. In Paddepoel is gekozen voor het opzetten van nieuwe, buurtgerichte vrijwilligersteams. Er is hierbij gekozen voor een groepsgerichte benadering. Paddepoel heeft inmiddels voor drie gebieden verschillende Buurtbeheerteams waarbij de deelnemers onkruid en zwerfvuil verwijderen. Ook zijn er deelnemers actief met het begeleiden van kinderzwerfvuilteams en met de uitvoering van praktische klussen (gekoppeld aan de Hulpdienst). Mede door aanhoudende verhalen over eenzaamheid in de CasPoMor-flats (met 500 huurwoningen voor ouderen) is een nieuw project opgezet. Het initiatief betreft het team Bewonershulp CasPoMor. Bijstandsgerechtigden, woonachtig in de Castor-, Pollux- en Morgensterflats zijn hiervoor benaderd. Elke deelnemer wordt gevraagd om minimaal één andere hulpbehoevende (c.q. eenzame) bewoner uit de flat(s) te adopteren. Samen wandelen, een boodschapje doen of naar een activiteit. Met SoZaWe zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van deelnemers, de werving en (groepsgerichte) begeleiding van de deelnemers. Stiel heeft ondervonden dat mensen over de streep krijgen om mee te doen erg arbeidsintensief is. Deelnemers worden persoonlijk benaderd door professionals die in de buurt werken. Het persoonlijk kennen van de deelnemer is hierbij een pré. Er moeten vaak nogal wat drempels beslecht worden. Zo is er het wantrouwen jegens SoZaWe ( al het verdiende geld wordt ons toch weer afgenomen ; Alles gaat rechtstreeks naar de schuldsanering ) en het gebrek aan geloof in eigen kunnen. De financiële prikkel werkt in alle gevallen enorm stimulerend (men krijgt 61 euro voor participatie). Daarnaast blijkt het belangrijk om projecten op maat aan te bieden en te kijken naar de capaciteiten van de deelnemers. Zo kunnen b.v. mensen die fysiek niet in staat zijn om zelf onkruid of zwerfvuil te verwijderen, wel kinderen begeleiden om dit te doen of ingezet worden om te helpen bij het werven van vrijwilligers voor de kaartenbak van de Hulpdienst. Het van de grond krijgen van dergelijke nieuwe initiatieven kost relatief veel tijd. Wanneer de teams eenmaal draaien blijkt er een aanzuigende werking vanuit te gaan. Potentiële deelnemers bieden zich inmiddels zelf aan. De effecten blijken groot voor de buurt (Paddepoel is stukken schoner) en voor de deelnemers zelf (weer ritme en grote waardering uit allerlei hoeken). Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 5

7 Er lijkt overigens een positief verband te bestaan tussen de bereidwilligheid om mee te doen en de sociale samenhang in de buurt. De bereidheid om mee te doen bleek groter bij het wonen in een subwijk met een grotere sociale betrokkenheid. In Paddepoel Zuidwest waar veel activiteit op straat is en waar veel mensen elkaar kennen, bleek het makkelijker om een team te starten dan in Zuidoost, waar mensen wat anoniemer leven. Buurtvoorzieningen Paddepoel telt een behoorlijk aantal voorzieningen waar mensen terecht kunnen. Buurtcentrum Sonde in de Vensterschool, Buurt- en speeltuingebouw De Waterman, Recreatiezaal Pluto en verschillende Buurtpandjes. Veel vrijwilligers hebben de weg al gevonden naar deze locaties. Echter, voor mensen die zich slechts kortdurend en incidenteel willen inzetten is vaak geen plek. In Paddepoel blijken veel mensen bereid af en toe wel eens iets te willen doen voor of samen met een ander. Deze mensen activeren is één ding, ze blijven vasthouden iets geheel anders. Het bleek essentieel om een aantal (nieuwe) structuren op te zetten voor het vormgeven van vrijwillige inzet. Stiel was betrokken bij de totstandkoming van een Hulp- en Klussendienst, de WMO-teams (zie vorig onderdeel) en de Bewonerplatforms. Vanaf de start van de Proeftuin heeft de Vrijwilligerszaak van Stiel vooral ingezet op de werving van (nieuwe) vrijwilligers en de werving van bewoners die af en toe wel eens wat voor een ander willen doen. Hiertoe is de Bijspringer-methode ingezet. Helaas heeft deze niet het gewenste resultaat opgeleverd. De methode waarbij sleutelfiguren van wijk of dorp, bewoners persoonlijk opzoeken bleek in Paddepoel niet echt te werken; dit in tegenstelling tot de ervaringen op het platteland. In een dorp kennen mensen elkaar vaak wel van horen zeggen of vanuit de kerk, de sportvereniging of het dorpshuis. De lijntjes zijn veel korter... De methode sloeg niet aan in Paddepoel. Mensen bleken veel meer stedelijk gericht en het is er veel anoniemer. Er waren amper geschikte sleutelfiguren te vinden. De Bijspringer is daarom losgelaten en de werving van bewoners is over een ander boeg gegooid. Als insteek is vervolgens gekozen voor een herstart van de Vrijwillige Hulpdienst. Samen met Humanitas heeft Stiel een Hulp- en Klussendienst opgezet, waarbij bewoners hulp bieden aan andere bewoners. Voor werving van medewerkers heeft een WMO-team (met bijstandsgerechtigden) vervolgens huisaan-huis aangebeld en buurtgenoten gevraagd of ze eens een keer iets zouden willen doen voor een ander. B.v. boodschappen, ziekenhuisvervoer, hulp in de tuin, uitleg mobiele telefoon, etc. Deze persoonlijke aanpak bleek uitermate succesvol. Er is een kaartenbak aangelegd met daarin alle gegevens van deze hulpbieders. Bij de Hulp- en Klussendienst worden deze mensen vervolgens gekoppeld aan ouderen of mensen die hulp nodig hebben. Vraag en aanbod worden gematcht. Met de Proeftuin is ervaren dat vraag en aanbod van vrijwilligerswerk gelijk moeten oplopen. Zo bleek het heel lastig om zonder een heldere vraag vrijwilligers te werven (de Hulpdienst had een tijdlang geen fysieke plek). Ook blijkt het moeilijk nieuw geworven vrijwilligers vast te houden als er niet geregeld een beroep op hun diensten gedaan wordt. Werken aan de vraagkant blijkt ook voortdurend noodzakelijk. Sinds de Hulp- en Klussendienst onderdeel uitmaakt van het STIP (zie onderdeel verderop) is de vraag naar diensten enorm gestegen! Een andere structuur om bewoners wat vrijblijvender te activeren zijn de zgn. Bewonersplatforms. Paddepoel is opgedeeld in 5 deelgebieden en in elk deelgebied worden alle bewoners uitgenodigd om mee te komen praten over hun wijk / buurt. Iedereen is welkom. De bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar en worden georganiseerd door ofwel het opbouwwerk of de bewonersorganisatie Wijkraad Paddepoel. Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met de Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 6

8 woningcorporaties. De bijeenkomsten, die druk bezocht worden, blijken een podium voor nieuwe ideeën en activiteiten in de buurt. Het leuke is dat zowel autochtoon als allochtoon, huurders en kopers (van de nieuwbouw) samen komen op deze bijeenkomsten. Op de avonden van de verschillende Bewonersplatforms blijken ook ouderen / senioren goed vertegenwoordigd. Onderdeel 3: De vergrijzing verzilveren Paddepoel in een van de meest vergrijsde wijken van de stad; er wonen veel ouderen. Samen met anderen heeft Stiel geprobeerd de categorie vitale ouderen te interesseren om actief te worden in de buurt. Door een aantal (veelal trieste) omstandigheden is dit onderdeel van de Proeftuin het minst goed uit de verf gekomen. Dat wil niet zeggen dat de vitale ouderen thuis zitten te verpieteren. Integendeel, ze zijn juist superactief. Als oppas-oma s en -opa s, met Nordic Walking, met taallessen of als vrijwilliger in het ziekenhuis of verzorgingshuis, etc. Vertegenwoordigers van de Ouderenbonden (SOOG), wijkraad Paddepoel en de ouderenadviseur van de MJD hebben een aantal buurtbijeenkomsten voor ouderen georganiseerd. Hieruit voortvloeiend is een Seniorenplatform opgericht, bestaande uit zes mensen. In samenwerking met het Gilde heeft deze groep voor oudere Paddepoelers een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder de Doos van Pandora (met foto s van vroeger). Om mensen te motiveren te komen (en te helpen) zijn door de senioren veel huisbezoeken afgelegd. Het Seniorenplatform is na driekwart jaar ondergebracht bij Wijkraad Paddepoel. De betrokken senioren wilden liever de handen uit de mouwen steken (zelf activiteiten organiseren) dan participeren in een soort denktank om andere vitale ouderen te activeren. De wijkraad heeft sindsdien de activiteitenwerkgroep ouderen (inclusief betrokkenheid bij de Doos van Pandora) onder haar vleugels. Waar mogelijk zijn (spontane) initiatieven van oudere bewoners gestimuleerd. Mede door inzet van buurtbudgetten bleek dit succesvol. B.v. gezellige ontmoetingsactiviteiten door en voor senioren van de flats aan de Planetenlaan, viswedstrijden vanuit Buurtvereniging De Waterman en koffieochtenden in het buurtpandje aan de Dierenriemstraat. Het is een enorme stimulans dat b.v. de partytent voor bij de straatbarbecue betaald wordt uit het buurtbudget. Het STIP Binnen de WMO-proeftuin neemt het STIP een speciale plek in. Binnen dit Steun- en Informatie Punt komen een aantal onderdelen bij elkaar. Sinds augustus 2007(een maand voor het aflopen van de Proeftuin in Paddepoel) was het STIP er dan eindelijk. Het is in feite een soort laagdrempelig Zorgloket in de buurt met daar aan gekoppeld de Hulp- en Klussendienst. Een paar maanden later was het STIP al een groot succes; de vragen om hulp stroomden binnen. Binnen de proeftuin is het pad geëffend voor het STIP. Een heel scala van instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg heeft nagedacht over de vormgeving van het STIP. Hierdoor is het een breed gedragen steunpunt geworden met tal van kansen voor de toekomst. STIP Paddepoel onderscheidt zich van de ander STIP s in de stad Groningen doordat het hoofdzakelijk draait op vrijwilligers én dat Hulp- en Klussendienst er deel van uit maakt. Dit blijkt een gouden greep. Achter de laagdrempelige vraag om een klusje blijkt dikwijls een andere vraag te zitten op het vlak van zorg. Het STIP is ondergebracht in verzorgingshuis Bernlef. Er is daar een ruimte gecreëerd die van buitenaf met een eigen ingang te bereiken is. De mensen hoeven dus niet eerst een zorginstelling in; Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 7

9 want dat bleek in praktijk toch een drempel te zijn. Het zit op een mooie plek, vlakbij de CasPoMorflats en het door ouderen drukbezochte Winkelcentrum Paddepoel. De opening trok honderden bezoekers; voornamelijk ouderen uit de omgeving. Gelukkig wisten velen het STIP daarna ook nog te vinden. Gewoon voor een bakje koffie of een luisterend oor. Het team vrijwilligers is zeer gedreven en er is zelfs al tijdelijk een vrijwilligersstop geweest. In het STIP zijn ook spreekuren van de Thuiszorg en kunnen steunkousen aangemeten worden. Al met al is een voorziening als het STIP een enorme aanwinst voor de inwoners van Paddepoel. Eindconclusie De Proeftuin was bedoeld om te experimenteren met wat werkt wel en wat niet als we spreken over het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat een persoonlijke benadering inderdaad werkt: mensen moeten elkaar eerst leren kennen voordat zij bereid zijn zich in te zetten voor een buurtgenoot. Deze werkwijze is arbeidsintensief, maar werpt wel de meeste vruchten af. Zo wordt er aangesloten bij het potentieel wat aanwezig is bij bewoners in een buurt. Ook het inzetten op het bundelen van de krachten van verschillende organisaties / instellingen in een buurt werkt. Op zich is dit niet vernieuwend, maar door de gestructureerde aanpak op verschillende niveaus is aangetoond dat op zich niet (weer) nieuwe werkwijzen hoeven uitgevonden te worden om resultaten te bereiken. Het consequent inzetten op activering van (individuele) bewoners en activering van sociale infrastructuur biedt kansen. Het is overigens nog de vraag of het beroep op de formele zorg daadwerkelijk wordt verminderd door verbetering van de onderlinge betrokkenheid. De komende tijd zal moeten uitwijzen of deze effecten inderdaad plaats vinden. Terugblikkend op de Proeftuin kan geconcludeerd worden dat sociale betrokkenheid een voorwaarde is voor leefbaarheid en cohesie. Deze sociale betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid en dient geregeld een prikkel te krijgen of op geschud te worden. De ervaringen opgedaan in de Proeftuin Paddepoel leveren genoeg ingrediënten daarvoor! December 2007 Carina van de Witte Projectleider WMO- Proeftuin Paddepoel, Stiel Eindrapportage STIEL - Ervaringen met het vergroten van burgerbetrokkenheid in de buurt pagina 8

De Groningse Lente Rapporteur: Catrinus Egas, bureau AanZ

De Groningse Lente Rapporteur: Catrinus Egas, bureau AanZ De Groningse Lente Rapporteur: Catrinus Egas, bureau AanZ De wijk Paddepoel in Groningen is, samen met de wijk Lewenborg, aangewezen als (landelijke) proeftuin in het kader van de WMO. Er wordt gewerkt

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Hier woon ik; Tilburg

Hier woon ik; Tilburg Hier woon ik; Tilburg Korte karakteristiek In diverse wijken in Tilburg worden activiteiten georganiseerd met en door kwetsbare wijkbewoners en professionals om mensen met beperkingen te laten meedoen,

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Prestaties: doelstellingen Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort CONCEPT STEDELIJK PLAN Amersfoort Amersfoort, 9 november 2016 INLEIDING De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis een wijkplan en stedelijk plan. In de plannen beschrijven we de doelen en

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk 31-12-2016 Na de voorbereidingen is per 1 september 2016 gestart met de uitvoering van het projectplan inburgering nieuwkomers in Winterswijk.

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Welkom A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Een tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? 2016: van 60 100% Taakvolwassenheid

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Advies Buurtconciërges

Advies Buurtconciërges Advies Buurtconciërges juni 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In mei 2011 is Nijestee haar tiende BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

de wijk maar zorg je ook dat je de vrijwilligers niet overbelast?

de wijk maar zorg je ook dat je de vrijwilligers niet overbelast? Wat mag je van een vrijwilliger vragen en wat niet? Wat is de meest ideale samenwerking tussen vrijwilliger en professional? Deze twee vragen vormden de basis van het onderzoek dat in 2013 is gehouden

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Wij blijven hier wonen. De Heumense aanpak

Wij blijven hier wonen. De Heumense aanpak Wij blijven hier wonen De Heumense aanpak Opbouw presentatie, deel 1 De workshop Wij blijven hier wonen Projectaanpak en organisatie Rol en meerwaarde belangenbehartigers Hoe eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Activeringscentrum Power Enschede

Activeringscentrum Power Enschede Activeringscentrum Power Enschede Korte karakteristiek In diverse wijken in Enschede zijn activeringscentra opgezet waar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelf activiteiten kunnen organiseren

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen

Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen Een verkennend onderzoek Conferentie Zorg in eigen hand 11 november 2011 1 Onderzoeksvragen Welke sociale verbanden zijn er? Hoe zijn ze te typeren? Hoe

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Happy Sports & Holiday Foundation

Happy Sports & Holiday Foundation Voorwoord: Alweer een sport- en spelfestijn, daar zijn er toch al zo veel van? Een vraag die al snel naar voren komt. Het antwoord op deze vraag is ja en tegelijkertijd nee. Ja, het is een sport- en spelfestijn.

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Concept Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Inleiding: De Stedelijke Wmo-Adviesraad biedt deze notitie aan de Gemeente aan als ongevraagd advies. In de Wmo doet de overheid een dringend

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert Vorkmeer Nederweert Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert De samenleving verandert en daarmee ook de vraag van de burger. Het is nodig om als organisatie mee te veranderen, om een passende

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012 Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Zorgen voor Morgen Presentatie door: Klaas van den Berg gemeente Groningen Anne Nipius ketenondersteuner

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte Rapportage Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte In opdracht van: CROW en Elba Media Datum: december 0 Projectnummer: 06 Auteur: Els Griffioen Index Achtergrond van het onderzoek Conclusies

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie