Studentenstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr De accreditatie geldt van tot en met Waar student en hij staat kan ook gelezen worden de studente en zij. De links in dit document werken alleen bij raadpleging van dit document op het intranet van Windesheim

2

3 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 6 B - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim en van de opleiding De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding 11 B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld 15 C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De inrichting van de opleiding 18 1a - De propedeutische fase 19 1b - De postpropedeutische of hoofdfase 21 1c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minor en modules Accreditatie ONDERDERWIJS EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLCIHTEN 27 Hoofdstuk 2 TOEGANG EN TOELATING 27 Artikel 2.1 Toegang (art WHW, art. 7.31a t/m e WHW, art WEB) 27 Artikel Nadere vooropleidingseis (art WHW) 27 Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO - art WHW) 27 Artikel Vervallen 27 Artikel 2.4a Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding (art WHW) 27 Artikel 2.5 Toelating (art WHW) 27 Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW) 28 Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) 28 Artikel EVC (WHW art lid 2 sub r) 28 Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) 29 Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING 30 Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs 30 Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad) 30 Artikel Examens en graden van de opleiding 30 Artikel 3.4 Major 30 Artikel Minors 30 Artikel 3.6 Premastertraject 31 Artikel Studiepunten onderwijseenheid 31 Artikel Onderwijsperioden per studiejaar 31 Artikel Gedragscode Nederlandse taal 31 Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) 33 Artikel Studiebegeleiding 33 Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding 33 Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding 33 Artikel Bijzondere studiebegeleiding 34 3

4 Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES 34 Artikel Uitbrengen studieadvies 34 Artikel Afwijzing bij het studieadvies 35 Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies 36 Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS 37 Artikel Vorm van de tentamens 37 Artikel Schriftelijke toets 37 Artikel Portfolio of werkstuk als toets 37 Artikel Mondelinge toets 37 Artikel Vrijstelling voor tentamens 38 Artikel Afleggen van tentamens 38 Artikel Cijfers 38 Artikel Toetsuitslag en tentamencijfer 39 Artikel Inzage beoordeeld werk 39 Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen 39 Artikel Examen 39 Artikel Cum laude 39 Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE 41 Artikel Instelling en taken examencommissie 41 Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie 41 Artikel Subcommissies 42 Artikel Examinatoren 42 Artikel 7.5 Getuigschriften en verklaringen 42 Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 43 Artikel Bezwaar en beroep 43 Artikel Wijziging van de regeling 43 Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling 43 Artikel Slot- en overgangsbepalingen 43 Artikel Inwerkingtreding en looptijd 43 4

5 INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In de OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of de OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van de OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Naast de OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen die tot het studentenstatuut behoren. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet. 5

6 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING B - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING 1 - De onderwijsvisie van Windesheim en van de opleiding Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. 6

7 Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken. De opleiding geeft aan deze uitgangspunten invulling door middel van onderwijsdidactische werkvormen, studie- en leeractiviteiten, studieloopbaanbegeleiding dan wel studentbegeleiding, en stage- en afstudeerperiodes. Onderwijsvisie opleiding LO In de onderwijsvisie van de opleiding LO wordt uitgegaan van de inbedding van het individu in verschillende verbanden of contexten. Startpunt van denken en doen ligt bij de (bewegings)activiteiten die worden aangeboden aan een groep in een bepaalde onderwijscontext. Van daaruit moet worden aangesloten bij de leermogelijkheden die individuele deelnemers in de groep op een bepaald gebied kunnen en willen realiseren. Dit uitgangspunt is van belang om iedereen in het (bewegings)onderwijs tot zijn of haar recht te laten komen. In het opleidingsonderwijs is het belangrijk, dat verschillen tussen studenten worden gerespecteerd en gewaardeerd. Daartoe zullen docenten en studenten van de opleidingen zich inzetten voor elkaar en mogelijkheden benutten om aan en met elkaar te leren. In de visie op leren van de Hogeschool Windesheim wordt de nadruk gelegd op de concepten 'leren leren' en 'zelfstandig leren '. Het 'leren leren concept' duidt op een wenselijk geachte manier van leren. Het is leren over het leren. Meta-leren, zouden we het ook kunnen noemen. Leren hoe je het beste kunt leren, vereist een dubbele gerichtheid: iemand is gericht op de leertaak en tegelijkertijd gericht op zijn wijze van aanpakken van het probleem. Uitgaande van het 'leren leren concept' is het belangrijk, dat de student zich afvraagt en leert nagaan of zijn wijze van aanpakken en oplossen van het probleem wel op een adequate (doelmatige) manier plaatsvindt. Met zijn meta-bewustzijn stuurt de student zijn eigen leerproces voortdurend bij en heeft hij steeds minder begeleiding nodig om iets te leren. Dit betekent dat 'leren leren' uitmondt in zelfsturing en zelfregulatie. 7

8 Dit zelfstandig kunnen reguleren van eigen leerprocessen is een vaardigheid die geleerd kan worden. De docent heeft hierbij een coachende en begeleidende rol. De opleidingscurricula worden competentiegericht en vraaggeleid vorm gegeven. Belangrijk uitgangspunt daarbij vormt de 11 e Windesheimcompetentie: zelfsturing. In dit onderwijsconcept gaat het dus niet om het leren reproduceren van pasklare antwoorden, maar om het zelf leren nadenken over mogelijkheden om de deelname aan bewegingsactiviteiten te beïnvloeden en te benutten. Inherent aan dit onderwijsconcept is het gebruik van werkvormen die het zelfstandig leren stimuleren. Voor de opleiding LO houdt deze opvatting over leren het volgende in: - De student is zelf verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling. De opleiding schept voorwaarden voor het competentiegericht leren en vraaggeleid vormgeven. Leren doen de studenten zelf; - Leren gebeurt langs meerdere wegen. Door te studeren, door te luisteren naar anderen, door te doen enzovoort. Voor het leren in het beroepsonderwijs geldt, dat praktijkoriëntatie en praktijkoefening zeer essentiële elementen zijn. Daarom vormen zij het centrum van het curriculum; - Het opleidingsonderwijs moet voor de studenten voorbeeldig zijn voor de toekomstige beroepspraktijk. Zo zal de opleidingsdidactiek bijvoorbeeld de didactische principes en grote verscheidenheid aan werkvormen moeten weerspiegelen waarmee toekomstige leerkrachten in stage en beroepspraktijk worden geconfronteerd; - De opleiding dient in volle breedte een oefenplaats te zijn waar studenten kunnen ervaren hoe zij later op eigen wijze vorm kunnen geven aan hun leraarschap en aan de identiteit van de school. Studenten zijn na het afstuderen startbekwaam, maar nog niet uitgeleerd. De ontwikkelingen gaan verder. Het is dus van belang dat afgestudeerden zich blijven scholen. In haar didactische overwegingen gaat de opleiding LO uit van de praktijk van het bewegingsonderwijs. Binnen de geldende wettelijke kaders worden door leerkrachten bewegingsonderwijs didactische beslissingen genomen over: leerdoelen, werkwijzen, middelen en evaluatie. Dat betekent dat het geven van bewegingsonderwijs in de vakdidactiek moet worden gepland en verantwoord. Bij die verantwoording speelt een aantal belangrijke noties een rol, zoals: doel en plaats van het bewegingsonderwijs, en visie op onderwijs en opvoeding. Daarin krijgen ook opvattingen over mensen, lichamelijkheid en menselijk bewegen, alsmede maatschappij en bewegingscultuur in hun onderlinge samenhang betekenis. Dit niveau, waarin uitspraken over legitimering, uitgangspunten en algemene doelstellingen van het bewegingsonderwijs worden gedaan, geeft het veld van waardentoekenningen aan waarin het vak bewegingsonderwijs is te plaatsen en wordt geplaatst. 2 - De onderwijsleeractiviteiten Leren als cyclisch proces Binnen de opleiding LO wordt ervan uitgegaan dat competentiegericht opleiden zich niet zozeer laat karakteriseren door het afwerken van competentielijstjes als wel door het op een competente wijze leren uitvoeren van verschillende beroepsrollen en -taken. Het gaat er niet om dat een student compententies heeft, het gaat er veeleer om dat hij of zij competent is, of liever nog competent handelt. Een competente bewegingsdeskundige is iemand die adequaat zijn beroepstaken uitvoert, daarbij zijn handelen afstemt op de context waarin hij zich bevindt en dit met een persoonlijke betrokkenheid doet. De afstemming op de context behelst daarbij (1) het kunnen afstemmen op de specifieke doelgroep waarmee of waarvoor wordt gewerkt, (2) de afstemming op de inhoudelijke en/of beleidsdoelen waarbinnen wordt geopereerd en (3) de afstemming op de geldende regels, protocollen en verantwoordelijkheden van de specifieke beroepscontext waarbinnen een functie wordt uitgeoefend. 8

9 Daarbij valt in de ogen van de opleiding, competentiegericht leren op te vatten als het doorlopen van een leerspiraal. In deze leerspiraal zijn vier fasen te onderscheiden (zie figuur). Fase van Evaluatie en Planning A.d.h.v. evaluaties vaststellen van resultaat & niveau en op grond daarvan een leerplan maken. Fase van Ervaringen Realistisch, uitdagend en gecontextualiseerd karakter Fase van Verdieping en Training Gericht oefenen en/of theoretische en conceptuele verdieping Fase van Reflectie Reflectie op context, gedrag, bekwaamheden, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Het doorlopen van de leerspiraal gebeurt idealiter niet in een kort tijdsbestek en eenmalig, maar verspreid over een langere periode met een aantal herhaalmomenten. Alleen op die manier krijgt de student de gelegenheid meerdere verschillende ervaringen op te doen waarop gereflecteerd kan worden, verschillende (deel)aspecten te oefenen of conceptueel te verdiepen en meerdere plannen uit te proberen. Leren is, anders gezegd, een cyclisch proces. De stage centraal Het beroepsspecifieke deel van de opleiding bestaat voor een belangrijk deel uit stages (kenmerkende beroepssituaties). De leerdoelen in deze stage zijn in belangrijke mate richtinggevend voor het onderwijs,dat over het algemeen ondersteunend is aan het leren in de stage. Onderstaande afbeelding toont de verschillende moduulclusters die de stage ondersteunen: - SLB (studie- en loopbaanbegeleiding); - Didactische practica (DP); - Praktijkvakken, met aandacht voor eigen vaardigheid (spel, turnen, atletiek, bewegen en muziek, judo, zwemmen) en vakspecifieke didactische en methodische vraagstukken; - Theorie (humane biologie en sociale wetenschappen). Stage centraal SLB (reflectie) Theorie Stage Eigen vaardigheid Didactiek / Methodiek Afbeelding: Moduulclusters ter ondersteuning van de stage 9

10 Koppeling met de leercirkel In de stage doen studenten leerervaringen op, binnen SLB wordt daarop teruggeblikt, binnen theorie en didactiek/methodiek/eigen vaardigheid vindt verdieping en training plaats. Maar ook binnen de lessen zelf wordt ervaring opgedaan en is reflectie en verdieping aan de orde. Het doorlopen van de leercirkel vindt herhaling plaats, zowel in grotere als in kleinere eenheden (lessen, opdrachten, stage). Horizontale samenhang binnen een jaar De stage omvat een belangrijk deel van het programma. In de stage komt de student het beroep van docent LO in de volle omvang tegen. Daarbij gaat het vooral om het (beter) leren verzorgen van lessen bewegingsonderwijs, maar ook om het leren functioneren in een team van collega s. Per studiejaar zijn lesgeefthema s uit de stages gedestilleerd. Vooral bij de didactische practica (DP s)en methodieklessen komen deze lesgeefthema s aan de orde. De DP s vormen in die zin de rode draad binnen de beroepslijn. In een DP wordt voortdurend heen en weer gependeld tussen theorie en praktijk. Vakgerichte methodieklessen hebben vergroting van inzicht in bewegingsactiviteiten tot doel. Waar in DP s activiteiten gekozen worden als exemplaar om een bepaalde lesgeefproblematiek te thematiseren, staan bij methodiek juist de activiteiten zelf centraal: binnen het doen en nadenken over deze activiteiten wordt ook ingegaan op het lesgeefthema dat gedurende dat semester aan de orde is. In de vakgerichte eigen vaardigheidslessen wordt op eigen niveau gewerkt aan het verbeteren van wijzen en niveaus van deelnemen aan bewegingssituaties. Het gaat daarbij om: - het opdoen van bewegingservaring; - het verbeteren van bewegingsvaardigheden; - het leren nadenken over eigen en andermans doen en laten in bewegingssituaties; - het ontwikkelen van methodische kennis en inzicht in bewegingssituaties. De theorie is gericht op verdieping van de stagecontext. Bij humane biologie (HB) gaat het om kennis met betrekking tot de motorische en fysieke belasting en ontwikkeling, training van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen van leerlingen in bewegingssituaties. Bewegingsanalyse is daarbij een belangrijk onderdeel en wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de lesgeefpraktijk van dat moment. Bij sociale wetenschappen (SW) gaat het over concepten en conceptualiseringen van beïnvloedingspraktijken in het bewegingsonderwijs. Studenten leren een eigen werkconcept te ontwikkelen in de wereld van bewegen en sport. Legitimeringvraagstukken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de stagecontext besproken en bekeken vanuit ethische, pedagogische en psychologische invalshoeken. Tijdens de studie- en loopbaan (SLB)-lessen leren studenten leervragen vanuit hun stage te formuleren, op grond daarvan leerdoelen te bepalen en een PAP (persoonlijk activiteitenplan) en POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) te schrijven. De student houdt zelf een portfolio bij en bespreekt dit een of twee keer per jaar met de SLB-docent. 3 - Studiebegeleiding Door de gehele opleiding heen wordt aandacht gegeven aan studie- en loopbaanbegeleiding. Deze bestaat uit individuele begeleidingsgesprekken, supervisie en intervisie in groepen, reflectieopdrachten, maar ook training in beroepsvaardigheden. Binnen de opleiding onderscheiden we verschillende begeleidingsrollen. Binnen de opleiding LO vallen deze rollen onder verantwoordelijkheid van één persoon: de SLB er is mentor, stagebegeleider, coach en assessor van een groep studenten. Tevens is deze persoon kerndocent van een groep: hij geeft les in DP, SIV/SLB en daarnaast nog een vak. Op deze manier heeft de mentor/slb er veel contact met een groep en daarmee veel begeleidingsmogelijkheden. Meer informatie over studiebegeleiding is hier te vinden. 10

11 4 - Kwaliteit en studeerbaarheid De spreiding van de studielast over het studiejaar en de opleiding De studielast is voor de verschillende fases van de opleiding is gelijkmatig over het jaar verspreid. De beoordeling van de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.14 WHW (evaluaties) De beoordeling van de onderwijseenheden van de opleiding LO gebeurt volgens een gestandaardiseerde procedure (KWZ). Het aanbieden van individuele routes voor studenten met achterstand (studiecontracten) Voor de studenten met achterstanden wordt tijdens de vier jaar van de opleiding gezocht naar studieprogramma s van 60 EC per jaar. De student heeft zelf de verantwoordelijkheid met een voorstel te komen. De student mag aan maximaal twee tentamengelegenheden per jaar deelnemen. Wat betreft de herkansingen van de postpropedeuse staat het de student vrij om deel te nemen aan tentamengelegenheden als het tentamen regulier aangeboden wordt, met uitzondering van de tentamens die worden aangeboden in de regeling voor vijfdejaars studenten en ouder. 5 - Vorm van de opleiding Het onderwijs in de opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. In hoofdstuk 1.3 Inrichting van het onderwijs worden de beide leerroutes nader uitgewerkt. 11

12 B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD 1 - Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd de student de vereiste competenties en/of een zodanige integratie van kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen, dat hij in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening. 2 - De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Richtinggevend voor de uitwerking van het curriculum van de lerarenopleidingen zijn de opleidingskwalificaties uit het landelijke opleidingsprofiel van de gezamenlijk opleidingen leraar lichamelijke opvoeding in de 1 e graad. 1 In het curriculum worden ook alle aspecten van de landelijke kennisbasis voor de opleiding LO geïntegreerd. 2 De opleidingskwalificaties bestaan uit zeven competenties die worden geconcretiseerd door middel van handelingscriteria. Een handelingscriterium beschrijft in waarneembaar gedrag wat een student aan het einde van de opleiding moet kennen, kunnen en willen ofwel de learning outcomes. 5.1 Interpersoonlijk handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 1.1 geeft het goede voorbeeld in communicatie en omgangsvormen voor de leerlingen; 1.2 schept een fysiek en emotioneel veilig bewegingsklimaat gericht op optimale ontwikkelingskansen voor sport en bewegen; 1.3 toont belangstelling voor sportparticipatie en bewegingservaringen van de leerlingen; 1.4 betrekt leerlingen bij de vormgeving van een veilig beweeg-, sport- en leerklimaat; 1.5 draagt bij aan integratie van en samenwerking tussen leerlingen met een verschillende culturele achtergrond of seksuele gerichtheid; 1.6 stimuleert leerlingen tot een gezonde en actieve leefstijl met sport- en bewegingsactiviteiten. 5.2 Pedagogisch handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 2.1 analyseert het sociale klimaat van de groep; 2.2 werkt aan een pedagogisch klimaat dat bijdraagt aan zowel zelfstandig als samenwerkend leren; 2.3 streeft voor de individuele leerling naar een persoonlijk en positief ontwikkelingsklimaat; 2.4 signaleert problemen en belemmeringen in de ontwikkeling van leerlingen (fysiek, motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief); 2.5 bespreekt gesignaleerde gedragsproblemen in het onderwijsteam; 2.6 onderhoudt waar nodig contact met ouders/verzorgers en gaat op een professionele manier om met informatie over leerlingen; 2.7 verantwoordt professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot individuele leerlingen aan ouders en andere belanghebbenden; 2.8 evalueert zijn pedagogische aanpak en stelt deze zo nodig bij, voor de hele groep en/of voor individuele leerlingen. 1 Landelijke Opleidingsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding eerste graad (20130). 2 Kennisbasis Docent lichamelijke opvoeding (2012). 12

13 5.3 Vakinhoudelijk en vakdidactisch handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: Plannen 3.1 analyseert het sport- en bewegingsniveau van de leerlingen; 3.2 analyseert de wijze waarop leerlingen als groep en individu deelnemen aan bewegings- en sportsituaties; 3.3 maakt jaarplannen en lessenreeksen passend binnen het vakwerkplan lichamelijke opvoeding van de school; 3.4 ontwerpt bewegingssituaties die gevarieerd, attractief, uitvoerbaar, veilig zijn en bijdragen aan een gezonde en sportieve leefstijl; 3.5 ontwerpt aangepaste beweegsituaties voor individuele leerlingen; Uitvoeren 3.6 legt de bedoeling van de leersituaties uit op het niveau van de leerlingen; 3.7 doceert ondersteunende theorie binnen het leergebied bewegen en sport (LO2, BSM en de sportrelevante onderdelen uit SDV); 3.8 demonstreert de mogelijke uitvoeringswijzen in bewegingssituaties op een aan de leerlingen aangepast niveau of laat dit doen; 3.9 ondersteunt en beveiligt het oefenen van leerlingen door het geven van aanwijzingen en/of passende hulpverlening(stechnieken); 3.10 neemt samen met leerlingen maatregelen om leersituaties vlot en veilig te laten verlopen; 3.11 past verschillende didactische werkvormen, (digitale) leermiddelen en organisatieprincipes toe tijdens de lessen en verandert deze waar nodig; 3.12 past leersituatie voor groep en individu aan op basis van vastgestelde vooruitgang of belemmeringen; 3.13 differentieert in de klassensituatie naar bewegingsinteresse en -niveau en let op het effect hiervan op de leerlingen; 3.14 houdt rekening met het individuele perspectief van de leerlingen in de verschillende bewegingssituaties; 3.15 schat bij ongelukken situaties in en handelt in overeenstemming met de ernst van het ongeval en het schoolprotocol; Evalueren 3.16 observeert binnen de lessen lichamelijke opvoeding vorderingen van leerlingen en legt deze vast, werkt met leerlingvolgsystemen en portfolio s; 3.17 ontwerpt met behulp van bestaande observatie- en evaluatie-instrumenten een programma van toetsing en afsluiting; 3.18 meet binnen de lessen of in aparte sessies verschillende aspecten van de bewegingsontwikkeling van leerlingen; 3.19 trekt op basis van observaties conclusies over bewegingsontwikkeling en bespreekt deze zo nodig met leerlingen, ouders en collega s; 3.20 leert leerlingen om observatie- en evaluatie-instrumenten te gebruiken, zodat zij elkaars vorderingen kunnen waarnemen en vastleggen; 3.21 gebruikt evaluatiegegevens voor de vervolgbepaling van leerprocessen binnen lessen en lessenreeksen; 3.22 stelt op grond van evaluaties planningsdocumenten bij. 13

14 5.4 Organisatorisch handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 4.1 ontwerpt en organiseert voor en met leerlingen een aansprekend sport- en beweegaanbod voor het schoolsportprogramma buiten de lessen; 4.2 werkt op projectmatige wijze aan activiteiten; 4.3 organiseert evenementen in schoolverband; 4.4 begeleidt en coacht leerlingen bij het deelnemen aan schoolsporttoernooien en ander buitenschools bewegingsaanbod. 5.5 Samenwerken met collega s De startende leraar lichamelijke opvoeding: 5.1 maakt afspraken over beroepsethische uitgangspunten met collega s met de beroepscode LO 3 als basis; 5.2 levert een effectieve en constructieve bijdrage aan overleg van team en vaksectie; 5.3 vraagt en geeft feedback op het handelen van collega s 5.4 zorgt samen met collega s voor een correct gebruik van materialen en schoolaccommodatie; 5.5 creëert draagvlak voor het belang van bewegen en sport in het curriculum; 5.6 positioneert samen met anderen doel en plaats van het leergebied lichamelijke opvoeding binnen het schoolbeleid; 5.7 werkt met collega s (onderzoeksmatig) samen aan de ontwikkeling en verbetering van het leergebied en het totale curriculum; 5.8 ontwerpt samen met (vak)collega s thema s, projecten en cursussen, waar bewegen en sport deel van uitmaakt. 5.6 Samenwerken met de omgeving van de school De startende leraar lichamelijke opvoeding: 6.1 inventariseert interesse bij leerlingen voor buitenschools sport- en bewegingsaanbod; 6.2 herkent sporttalenten en adviseert over een passend binnen- en buitenschools sportaanbod; 6.3 ontwerpt buitenschools sport- en beweegprogramma in samenwerking met de omgeving; 6.4 bevordert aanbod voor leerlingen om in het verlengde van de school te bewegen en te sporten; 6.5 participeert in samenwerkingsverbanden gericht op sport en bewegen in en rondom de school; 6.6 toont zich ondernemend in de samenwerking op gebied van sport en bewegen met externe partners; 6.7 toont zich representatief buiten de school in de omgang met externe contacten. 3 KVLO,

15 5.7 (Zelf)reflecteren en professioneel ontwikkelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 7.1 maakt zijn beroepsuitoefening en zijn opvattingen daarover tot onderwerp van gesprek en onderzoek; 7.2 werk planmatig aan het onderhoud en de ontwikkeling van eigen kennis en bekwaamheid; 7.3 vraagt en gebruikt feedback van leerlingen; 7.4 vraagt en gebruikt collegiale hulp zoals supervisie en intervisie; 7.5 beoordeelt nationale en internationale kennis en kennisbronnen kritisch; 7.6 voert praktijkgericht onderzoek op gebied van lichamelijke opvoeding uit; 7.7 draagt bij aan valorisatie door het breder benutten van kennis uit onderzoek; 7.8 draagt bij aan het zoeken naar duurzame oplossingen; 7.9 drukt zich mondeling en schriftelijk duidelijk uit in de Nederlandse taal; 7.10 houdt zich aan de beroepscode LO 4 ; 7.11 reflecteert op zijn persoonlijk handelen en functioneren als leraar. 3 - Inhoud van de opleiding De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (in het vervolg afgekort tot LO) beoogt studenten op te leiden tot vakleerkracht bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding in het onderwijs. De inhoud is afgestemd op deze doelstelling. Enerzijds worden gedurende de opleiding stages aangeboden in de werkvelden voortgezet onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wat betreft de stages bestaat er een zekere keuzevrijheid van de student. Anderzijds wordt praktisch, methodisch en theoretisch onderwijs aangeboden dat het stagelopen ondersteunt en verdiept. De opleiding wordt afgerond met een langdurige en omvangrijke eindstage, mogelijk als 'Leraar-in-opleiding' (LIO) in een onderwijswerkveld naar keuze. 4 - De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld Algemeen gesproken is de doelstelling van lerarenopleidingen de voorbereiding tot de uitoefening van het beroep van leraar in het onderwijs. De opleiding leraar lichamelijke opvoeding leidt op tot één ongedeelde (eerstegraads) bevoegdheid. De verzorgingsgebieden zijn het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, naast basisonderwijs en speciaal onderwijs. De doelgroepen waarvoor onderwijsgevenden moeten worden opgeleid zijn leerlingen van de onderbouw van het basisonderwijs (4- tot 8-jarigen, bovenbouw basisonderwijs (8-12 jarigen), leerlingen in het VMBO, Havo en VWO (met specifieke aandacht voor LO als examenvak) en leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee kan de opleiding een brede worden genoemd, te meer daar er ook moet worden opgeleid voor het uitvoeren van taken op meso- en macroniveau. BEROEPSBEELD De bijdrage van het bewegingsonderwijs kan liggen in opening en verruiming van een specifiek bestaansveld: het domein bewegen. Daarin ligt het pedagogisch belang, de pedagogische gebruikswaarde, van onderwijs in bewegen. In dit verband wordt in vakkringen ook wel gesproken over introductie in de bewegingscultuur. Bij dit alles moet worden opgemerkt, dat de opleiding LO het bewegingsonderwijs primair opvat als een groepsactiviteit. Dat is gezien het gekozen relationele denkkader voor de hand liggend. Op het moment dat gestart wordt met het aanbieden, begeleiden en veranderen van bewegingsactiviteiten, worden wijzen van deelnemen (doen en laten van leerlingen) geïnitieerd en kunnen allerlei aspecten in en van de groep naar voren komen en dominant worden. 4 KVLO,

16 Startpunt van denken en doen is, dat aangesloten wordt bij de groep en de mogelijkheden die individuele deelnemers daarbinnen hebben. Verschillen tussen deelnemers worden hierbij gerespecteerd en gewaardeerd, hetgeen ook betekent dat er bekommernis is om mensen die uit de boot vallen of dreigen te vallen. Afhaken dient voorkomen te worden, zowel aan onder- als aan bovenkant. Juist ook de 'middengroep' van leerlingen verdient aandacht. Zorgbreedte is niet een extra item of aanhangsel, maar inherent aan onze visie. Daarom wordt grote aandacht geschonken aan observatie-, interventie- en vervolgprocedures tijdens de les. Als gevolg van decentralisatie en deregulering door de overheid hebben scholen meer ruimte gekregen om een eigen koers te bepalen. Scholen profileren zich op allerlei manieren. Docenten worden betrokken bij de invulling van de koers en profilering van de school. Voor de docent lichamelijke opvoeding biedt dit kansen om bewegen en sport meer op de agenda van de school te krijgen: de sportactieve school, sportklassen, LO2, SDV, BSM. De leraar LO kan ook worden ingezet bij het vormgeven van het naschoolse sportaanbod. In het ontwikkelen van nieuw aanbod moeten zinvolle, inhoudelijke samenwerkingsverbanden worden gezocht met collega s van andere vak- of leergebieden en met partners buiten de school (zoals de jeugdhulpverlening, organisatie voor buitenschoolse opvang, sportverenigingen). De opleiding bereidt de studenten voor op actuele ontwikkelingen en het participeren daar aan, met in het bijzonder ook aandacht voor de combinatiefunctionaris. Overgewicht is een maatschappelijk probleem geworden. Leerlingen moeten zich bewust worden van het belang van een gezonde leefstijl. Scholen ontwikkelen projecten over voeding en beweging en landelijke instanties komen scholen binnen met gezondheidsprojecten. Voor de invulling van deze projecten wordt in veel gevallen een appel gedaan op de docent LO. Van belang is dat de docent kan verantwoorden in hoeverre en op welke wijze hij in de lessen lichamelijke opvoeding de gezondheidsproblematiek wil thematiseren. Het Nederlandse onderwijs kenmerkt zich steeds meer door diversiteit in culturen. Docenten zullen op de hoogte moeten zijn van de verschillen tussen die culturen en daar met hun onderwijs zo goed mogelijk bij leren aansluiten. Ook de betekenis en het belang van bewegen verschilt voor leerlingen. De docent LO zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om verschillen niet tegenover elkaar te plaatsen, maar deze juist te benutten en naast elkaar een plek te geven binnen de les. Het reguliere onderwijs krijgt steeds meer te maken met leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De docent LO zal bij zijn voorbereiding op de les meer rekening moeten houden met het verschil in bewegingsvaardigheden tussen leerlingen in de klas. Er kunnen zich tijdens de les gedragsproblemen voordoen. Meer dan ooit zal de docent zal zijn pedagogische kwaliteiten moeten inzetten. Per augustus 2006 is de wet BIO (Wet op de beroepen in het onderwijs) ingetreden. De wet bevordert dat het personeel tijdens de loopbaan in ieder geval aan een minimumkwaliteit blijft voldoen en dat werkgevers het personeel daartoe in staat stellen. Er zijn bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel geformuleerd. Scholen houden per docent een bekwaamheidsdossier bij. Docenten moeten (de kans krijgen) zich (te) scholen in lijn van de missie en visie van de school. Op veel scholen stellen docenten een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. De professionalisering van docenten staat hoog in het vaandel. Ook docenten bewegingsonderwijs krijgen hiermee te maken. Sinds 2005 zijn studenten die afstuderen aan een Pabo niet meer bevoegd om het vak bewegingsonderwijs te verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. Basisscholen zullen, als er geen eerder afgestudeerde en dus nog wel bevoegde groepsleerkracht beschikbaar is, voor deze groepen een vakleerkracht LO aan moeten stellen (of een van de groepsleerkrachten zal de bevoegdheid alsnog moeten halen via een post-hbo-opleiding). 16

17 Wanneer een vakleerkracht LO aangesteld wordt, zal deze de groepsleerkrachten ondersteuning moeten bieden bij de lessen voor de groepen 1 en 2 en verantwoordelijk zijn voor een doorlopende leerlijn. Het counselen van groepsleerkrachten kan een belangrijke taak zijn van de vakleerkracht LO in het basisonderwijs. We zien binnen het gehele MBO een tendens van (her)invoeren van het vak Lichamelijke opvoeding/sport/bewegingsonderwijs. De vraag vanuit het MBO zal zich gaan richten op legitimering van het vak in de context van het toekomstige beroep. Bovendien moeten bestaande praktijken worden geactualiseerd en nieuwe praktijken worden ontwikkeld. De opleiding LO richt zich op onderwijsgevenden in het vak lichamelijke opvoeding in het primair en secundair onderwijs. Voor het primair onderwijs betreft dat zowel groeps- als vakleerkrachten. De opleiding LO vindt het belangrijk om haar post-initiële onderwijsactiviteiten te ontplooien in de regio. Daarnaast wil de opleiding LO ook scholingsmogelijkheden bieden aan leraren lichamelijke opvoeding en groepsleerkrachten die buiten de regio werkzaam zijn en een speciale interesse voor de vakopvattingen van de Calo hebben. Hierbij wordt beslist gedacht aan de groep afgestudeerden van de eigen opleiding. De opleiding LO onderhoudt contacten met: - secties bewegingsonderwijs; - (afdelingen van) de vakvereniging voor de lichamelijke opvoeding, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO); - verzorgingsinstellingen, zoals de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO); - andere academies voor lichamelijke opvoeding (Alo's). Hiernaast onderhoudt de opleiding LO contacten met de diverse sportbonden. Hiervoor verleent de opleiding ondersteuning bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma's en bewegingsprogramma's voor sporters. Deze programma's zijn ook van belang voor de lichamelijke opvoeding. Er wordt in de opleiding veel waarde gehecht aan directe (inhoudelijke) contacten met de verschillende werkvelden. Die contacten garanderen een realistisch, up-to-date opleidingsprogramma. Dit betekent dat er wordt gestreefd naar een substantiële inzet van deskundigen uit het werkveld, zowel voor nascholing als voor taken binnen de opleiding. 17

18 C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 1 - De inrichting van de opleiding De opleiding LO heeft twee opleidingsvarianten, namelijk: - De voltijdse opleiding die vier leerjaren duurt. - De deeltijdopleiding die vier leerjaren duurt. Voor de deeltijdvariant gelden bijzondere toelatingseisen. Deze studiegids geldt voor de voltijdse opleiding. De inrichting van de voltijdse opleiding Het onderwijsmodel gaat uit van een studietijd van vier jaar en bestaat uit 240 EC (studiepunten). Deze vier jaar zijn verdeeld in acht semesters van een half jaar. Zeven semesters vormen samen de major (180 EC). Een semester wordt besteed aan het volgen van een minor (30 EC). De major De propedeuse maakt in zijn geheel deel uit van de major. Dit is het eerste deel van de major (1, 2). Daarna wordt de major als volgt geprogrammeerd: - 1 e en 2 e semester 2 e jaar: tweede deel van de major (3, 4); - 1 e en 2 e semester 3 e jaar: derde deel van de major (5, 6) - 2 e semester 4 e jaar: laatste deel van de major (7). De reden om een deel van de major ook in het 4 e jaar te volgen, is dat op deze wijze de major afgesloten kan worden op bachelorniveau. De minor Tijdens zijn studie moet de student een minor volgen. Zie ook artikel 3.5. In de leerroute van de opleiding LO volgt de student in het 1 e semester van het 4e jaar de minor Bewegen, leren en legitimeren. Vanaf cursus vervalt deze minor en wordt het 1e semester van het vierde jaar het laatste deel van de major (7). Er komt dan een keuzeminor in het 2e semester van het 4e studiejaar. 18

19 Major-minormodel 4 e jaar Minor Major 3 e jaar Major Major 2 e jaar Major Major 1 e jaar Major Major 1a - De propedeutische fase De propedeutische fase van de opleiding LO wordt gezamenlijk gevoerd met de andere twee opleidingen van de Calo, te weten: PMT-BA en Sport en Bewegen. Verwerking algemene doelen propedeuse in curriculum De propedeutische fase kent drie doelen: - Oriëntatie De student moet een adequaat beeld krijgen van de door hem gekozen opleiding en het latere beroepenveld; - Selectie Zowel de student als de opleiding moet een adequaat beeld krijgen van de geschiktheid van de student voor de door hem gekozen opleiding en voor het latere beroepenveld; - Verwijzing De student die niet geschikt is voor of te weinig interesse heeft voor de door hem gekozen opleiding en/of het latere beroepenveld, moet worden geïnformeerd over andere studiemogelijkheden. Deze drie doelen hebben hun neerslag gevonden in het curriculum van de propedeutische fase. In dit verband is van belang dat dit curriculum uit twee onderdelen bestaat: een gemeenschappelijk deel en een specifiek deel. Het gemeenschappelijke deel van het curriculum moet door alle studenten worden gevolgd, ongeacht de opleiding die zij hebben gekozen. Het specifieke deel van het curriculum is toegespitst op de door de student gekozen opleiding. 19

20 Oriëntatie De oriënterende functie van de propedeutische fase heeft 2 doelen: - oriëntatie van de student op het werkveld en beroep; - oriëntatie van de student op de opleiding. Binnen het gemeenschappelijke deel van het curriculum wordt door middel van interne specificatie binnen de modulen aandacht geschonken aan de drie opleidingen. Daar waar dat mogelijk en gewenst is, geeft de docent binnen zijn onderwijseenheid aan wat de uitwerking van het algemene of gemeenschappelijke is naar het werkveld van de door de student gekozen opleiding. In het eerste semester heeft de student een dag in de week een opleidingsspecifieke dag en in het tweede semester zijn dat er twee. De studenten zitten dan in homogene opleidingsgroepen en krijgen opleidingsspecifieke onderwijseenheden. Deze opleidingsspecifieke onderwijseenheden zijn gericht op het toekomstig beroep. De omvang van deze onderwijseenheden is in totaal 21 EC (= 30% van propedeuse curriculum). Tijdens het onderwijs komt het beroep naar binnen bijvoorbeeld door middel van gastcolleges en de studenten gaan naar buiten door middel van korte snuffelstages. Op deze wijze maakt de student kennis met werkvelden die model staan voor de gekozen opleiding. De student gaat als het ware in de keuken van de beroepsgroep kijken. De onderwijseenheden werkveldoriëntatie in het eerste semester en in het 2 e semester vormen een algemene theoretische en praktische inleiding op de postpropedeutische fase. De student maakt kennis met voorbeelden die specifiek en exemplarisch zijn voor het latere beroep. Deze beroepsvoorbereidende modulen worden afgesloten met presentaties, verslagen en tentamens. Switchprocedure Tijdens de gemeenschappelijke propedeuse blijkt een aantal studenten bij nader inzien meer interesse te hebben voor één van de andere Calo-opleidingen dan voor de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. De student krijgt dan de mogelijkheid om, mits de opleiding waarnaar hij/zij wil switchen geen numerus fixus opleiding betreft,onder bepaalde voorwaarden te switchen van opleiding. Zie voor meer informatie de Procedure switchers Selectie Om te voorkomen dat studenten onvoldoende aanleg hebben voor het beroep, en daarmee ongeschikt zijn voor het beroep, worden zij verplicht deel te nemen aan de selecterende keuring voorafgaand aan het jaar van inschrijving. Voor een uitgebreide beschrijving van de selecterende praktijkkeuring wordt hier verwezen naar bijlage 2.3a Aanvullende eisen selecterende praktijkkeuring van de Onderwijs- en Examenregeling , Rechten en Plichten en bijlage 2.3b Normering selecterende praktijkkeuring. Beoordeling aan eind van het propedeutische jaar Is de student tot de opleiding toegelaten, dan worden per activiteitsgebied aan het eind van het eerste studiejaar twee uitspraken gedaan met betrekking tot de eigen bedrevenheid. In de eerste plaats wordt een uitspraak gedaan over het niveau aan het eind van het eerste jaar. Het vereiste niveau staat beschreven in de betreffende moduulbeschrijvingen, zie: Curriculumoverzicht In de tweede plaats doen de secties aan het eind van het eerste jaar een uitspraak over de vraag of te verwachten is dat de student het niveau dat in de postpropedeutische fase van de opleiding vereist is, zal kunnen halen. Deze uitspraak wordt als advies aan de student meegegeven. De student hoeft hier geen conclusies aan te verbinden. Voor de theoretische modulen geldt dat ervan mag worden uitgegaan dat het niveau van het eerste jaar exemplarisch is voor de postpropedeutische fase. 20

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho-nr: 35025 voltijd De accreditatie

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding (Deeltijd) Croho nr. 35025 De accreditatie geldt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Lerarenopleiding LO-Voltijd 2013-2014. Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten

Onderwijs- en examenregeling (OER) Lerarenopleiding LO-Voltijd 2013-2014. Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Onderwijs- en examenregeling (OER) Lerarenopleiding LO-Voltijd 2013-2014 Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Christelijke Hogeschool Windesheim Domein Bewegen en Educatie Calo Bachelor Leraar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

OPLEIDINGSCOMPETENTIES ALO AMSTERDAM

OPLEIDINGSCOMPETENTIES ALO AMSTERDAM OPLEIDINGSCOMPETENTIES ALO AMSTERDAM In dit document zijn de opleidingscompetenties uitgewerkt in kerntaken, werkprocessen en beroepshandelingen. Per beroepshandeling is de relatie met het landelijk opleidings

Nadere informatie

Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten

Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Onderwijs- en Examenregeling (OER) Sport en Bewegen 2013-2014 Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Christelijke Hogeschool Windesheim Domein Bewegen en Educatie Calo Bachelor Sport en Bewegen

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Sport en Bewegen (Voltijd) Croho nr. 34040 De accreditatie geldt van 1-12-2008 tot en met 31-12-2015. Waar student en hij staat

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor en Associate degree Lerarenopleidingen Technisch Beroepsonderwijs Associate degree Deel CROHO Bachelor Vol Deel CROHO tijd tijd tijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Lerarenopleiding LO-Deeltijd Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten

Onderwijs- en examenregeling (OER) Lerarenopleiding LO-Deeltijd Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Onderwijs- en examenregeling (OER) Lerarenopleiding LO-Deeltijd 2013-2014 Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Christelijke Hogeschool Windesheim Domein Bewegen en Educatie Calo Bachelor Leraar

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Bachelor en Associate degree Technische Lerarenopleidingen Associate degree Deeltijd CROHO Bachelor Voltijd Deeltijd CROHO Bouwtechniek x 80049 Bouwtechniek x x 35383 Bouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Sport en Bewegen Croho-nr: 34040 Voltijd De accreditatie geldt van 30-04-2015 tot en met 29-04-2021. Waar student

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Opleidingsdeel

Onderwijs en Examenregeling Opleidingsdeel Onderwijs en Examenregeling 2017-2018 Opleidingsdeel Christelijke hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr: 35025 Lerarenopleiding

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Toegepaste Gerontologie en CROHO-30108 Bachelor degree voltijd / deeltijd Geaccrediteerd van 01.09.2009 tot 01.09.2015 Colofon

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor of science degree Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor degree bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014 Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Pedagogisch Management Kinderopvang Crohonummer 30012 Bachelor of Social Work voltijd / deeltijd /duaal

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Opleidingsdeel

Onderwijs en Examenregeling Opleidingsdeel Onderwijs en Examenregeling 2016-2017 Opleidingsdeel Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr: 35025 Lerarenopleiding LO-deeltijd De accreditatie

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming, CROHO-nummer: 34610 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd /duaal Deze onderwijs-

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie