Studentenstatuut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr De accreditatie geldt van tot en met Waar student en hij staat kan ook gelezen worden de studente en zij. De links in dit document werken alleen bij raadpleging van dit document op het intranet van Windesheim

2

3 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 6 B - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim en van de opleiding De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding 11 B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld 15 C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De inrichting van de opleiding 18 1a - De propedeutische fase 19 1b - De postpropedeutische of hoofdfase 21 1c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minor en modules Accreditatie ONDERDERWIJS EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLCIHTEN 27 Hoofdstuk 2 TOEGANG EN TOELATING 27 Artikel 2.1 Toegang (art WHW, art. 7.31a t/m e WHW, art WEB) 27 Artikel Nadere vooropleidingseis (art WHW) 27 Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO - art WHW) 27 Artikel Vervallen 27 Artikel 2.4a Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding (art WHW) 27 Artikel 2.5 Toelating (art WHW) 27 Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW) 28 Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) 28 Artikel EVC (WHW art lid 2 sub r) 28 Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) 29 Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING 30 Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs 30 Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad) 30 Artikel Examens en graden van de opleiding 30 Artikel 3.4 Major 30 Artikel Minors 30 Artikel 3.6 Premastertraject 31 Artikel Studiepunten onderwijseenheid 31 Artikel Onderwijsperioden per studiejaar 31 Artikel Gedragscode Nederlandse taal 31 Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) 33 Artikel Studiebegeleiding 33 Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding 33 Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding 33 Artikel Bijzondere studiebegeleiding 34 3

4 Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES 34 Artikel Uitbrengen studieadvies 34 Artikel Afwijzing bij het studieadvies 35 Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies 36 Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS 37 Artikel Vorm van de tentamens 37 Artikel Schriftelijke toets 37 Artikel Portfolio of werkstuk als toets 37 Artikel Mondelinge toets 37 Artikel Vrijstelling voor tentamens 38 Artikel Afleggen van tentamens 38 Artikel Cijfers 38 Artikel Toetsuitslag en tentamencijfer 39 Artikel Inzage beoordeeld werk 39 Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen 39 Artikel Examen 39 Artikel Cum laude 39 Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE 41 Artikel Instelling en taken examencommissie 41 Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie 41 Artikel Subcommissies 42 Artikel Examinatoren 42 Artikel 7.5 Getuigschriften en verklaringen 42 Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 43 Artikel Bezwaar en beroep 43 Artikel Wijziging van de regeling 43 Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling 43 Artikel Slot- en overgangsbepalingen 43 Artikel Inwerkingtreding en looptijd 43 4

5 INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In de OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of de OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van de OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Naast de OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen die tot het studentenstatuut behoren. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet. 5

6 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING B - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING 1 - De onderwijsvisie van Windesheim en van de opleiding Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. 6

7 Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken. De opleiding geeft aan deze uitgangspunten invulling door middel van onderwijsdidactische werkvormen, studie- en leeractiviteiten, studieloopbaanbegeleiding dan wel studentbegeleiding, en stage- en afstudeerperiodes. Onderwijsvisie opleiding LO In de onderwijsvisie van de opleiding LO wordt uitgegaan van de inbedding van het individu in verschillende verbanden of contexten. Startpunt van denken en doen ligt bij de (bewegings)activiteiten die worden aangeboden aan een groep in een bepaalde onderwijscontext. Van daaruit moet worden aangesloten bij de leermogelijkheden die individuele deelnemers in de groep op een bepaald gebied kunnen en willen realiseren. Dit uitgangspunt is van belang om iedereen in het (bewegings)onderwijs tot zijn of haar recht te laten komen. In het opleidingsonderwijs is het belangrijk, dat verschillen tussen studenten worden gerespecteerd en gewaardeerd. Daartoe zullen docenten en studenten van de opleidingen zich inzetten voor elkaar en mogelijkheden benutten om aan en met elkaar te leren. In de visie op leren van de Hogeschool Windesheim wordt de nadruk gelegd op de concepten 'leren leren' en 'zelfstandig leren '. Het 'leren leren concept' duidt op een wenselijk geachte manier van leren. Het is leren over het leren. Meta-leren, zouden we het ook kunnen noemen. Leren hoe je het beste kunt leren, vereist een dubbele gerichtheid: iemand is gericht op de leertaak en tegelijkertijd gericht op zijn wijze van aanpakken van het probleem. Uitgaande van het 'leren leren concept' is het belangrijk, dat de student zich afvraagt en leert nagaan of zijn wijze van aanpakken en oplossen van het probleem wel op een adequate (doelmatige) manier plaatsvindt. Met zijn meta-bewustzijn stuurt de student zijn eigen leerproces voortdurend bij en heeft hij steeds minder begeleiding nodig om iets te leren. Dit betekent dat 'leren leren' uitmondt in zelfsturing en zelfregulatie. 7

8 Dit zelfstandig kunnen reguleren van eigen leerprocessen is een vaardigheid die geleerd kan worden. De docent heeft hierbij een coachende en begeleidende rol. De opleidingscurricula worden competentiegericht en vraaggeleid vorm gegeven. Belangrijk uitgangspunt daarbij vormt de 11 e Windesheimcompetentie: zelfsturing. In dit onderwijsconcept gaat het dus niet om het leren reproduceren van pasklare antwoorden, maar om het zelf leren nadenken over mogelijkheden om de deelname aan bewegingsactiviteiten te beïnvloeden en te benutten. Inherent aan dit onderwijsconcept is het gebruik van werkvormen die het zelfstandig leren stimuleren. Voor de opleiding LO houdt deze opvatting over leren het volgende in: - De student is zelf verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling. De opleiding schept voorwaarden voor het competentiegericht leren en vraaggeleid vormgeven. Leren doen de studenten zelf; - Leren gebeurt langs meerdere wegen. Door te studeren, door te luisteren naar anderen, door te doen enzovoort. Voor het leren in het beroepsonderwijs geldt, dat praktijkoriëntatie en praktijkoefening zeer essentiële elementen zijn. Daarom vormen zij het centrum van het curriculum; - Het opleidingsonderwijs moet voor de studenten voorbeeldig zijn voor de toekomstige beroepspraktijk. Zo zal de opleidingsdidactiek bijvoorbeeld de didactische principes en grote verscheidenheid aan werkvormen moeten weerspiegelen waarmee toekomstige leerkrachten in stage en beroepspraktijk worden geconfronteerd; - De opleiding dient in volle breedte een oefenplaats te zijn waar studenten kunnen ervaren hoe zij later op eigen wijze vorm kunnen geven aan hun leraarschap en aan de identiteit van de school. Studenten zijn na het afstuderen startbekwaam, maar nog niet uitgeleerd. De ontwikkelingen gaan verder. Het is dus van belang dat afgestudeerden zich blijven scholen. In haar didactische overwegingen gaat de opleiding LO uit van de praktijk van het bewegingsonderwijs. Binnen de geldende wettelijke kaders worden door leerkrachten bewegingsonderwijs didactische beslissingen genomen over: leerdoelen, werkwijzen, middelen en evaluatie. Dat betekent dat het geven van bewegingsonderwijs in de vakdidactiek moet worden gepland en verantwoord. Bij die verantwoording speelt een aantal belangrijke noties een rol, zoals: doel en plaats van het bewegingsonderwijs, en visie op onderwijs en opvoeding. Daarin krijgen ook opvattingen over mensen, lichamelijkheid en menselijk bewegen, alsmede maatschappij en bewegingscultuur in hun onderlinge samenhang betekenis. Dit niveau, waarin uitspraken over legitimering, uitgangspunten en algemene doelstellingen van het bewegingsonderwijs worden gedaan, geeft het veld van waardentoekenningen aan waarin het vak bewegingsonderwijs is te plaatsen en wordt geplaatst. 2 - De onderwijsleeractiviteiten Leren als cyclisch proces Binnen de opleiding LO wordt ervan uitgegaan dat competentiegericht opleiden zich niet zozeer laat karakteriseren door het afwerken van competentielijstjes als wel door het op een competente wijze leren uitvoeren van verschillende beroepsrollen en -taken. Het gaat er niet om dat een student compententies heeft, het gaat er veeleer om dat hij of zij competent is, of liever nog competent handelt. Een competente bewegingsdeskundige is iemand die adequaat zijn beroepstaken uitvoert, daarbij zijn handelen afstemt op de context waarin hij zich bevindt en dit met een persoonlijke betrokkenheid doet. De afstemming op de context behelst daarbij (1) het kunnen afstemmen op de specifieke doelgroep waarmee of waarvoor wordt gewerkt, (2) de afstemming op de inhoudelijke en/of beleidsdoelen waarbinnen wordt geopereerd en (3) de afstemming op de geldende regels, protocollen en verantwoordelijkheden van de specifieke beroepscontext waarbinnen een functie wordt uitgeoefend. 8

9 Daarbij valt in de ogen van de opleiding, competentiegericht leren op te vatten als het doorlopen van een leerspiraal. In deze leerspiraal zijn vier fasen te onderscheiden (zie figuur). Fase van Evaluatie en Planning A.d.h.v. evaluaties vaststellen van resultaat & niveau en op grond daarvan een leerplan maken. Fase van Ervaringen Realistisch, uitdagend en gecontextualiseerd karakter Fase van Verdieping en Training Gericht oefenen en/of theoretische en conceptuele verdieping Fase van Reflectie Reflectie op context, gedrag, bekwaamheden, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Het doorlopen van de leerspiraal gebeurt idealiter niet in een kort tijdsbestek en eenmalig, maar verspreid over een langere periode met een aantal herhaalmomenten. Alleen op die manier krijgt de student de gelegenheid meerdere verschillende ervaringen op te doen waarop gereflecteerd kan worden, verschillende (deel)aspecten te oefenen of conceptueel te verdiepen en meerdere plannen uit te proberen. Leren is, anders gezegd, een cyclisch proces. De stage centraal Het beroepsspecifieke deel van de opleiding bestaat voor een belangrijk deel uit stages (kenmerkende beroepssituaties). De leerdoelen in deze stage zijn in belangrijke mate richtinggevend voor het onderwijs,dat over het algemeen ondersteunend is aan het leren in de stage. Onderstaande afbeelding toont de verschillende moduulclusters die de stage ondersteunen: - SLB (studie- en loopbaanbegeleiding); - Didactische practica (DP); - Praktijkvakken, met aandacht voor eigen vaardigheid (spel, turnen, atletiek, bewegen en muziek, judo, zwemmen) en vakspecifieke didactische en methodische vraagstukken; - Theorie (humane biologie en sociale wetenschappen). Stage centraal SLB (reflectie) Theorie Stage Eigen vaardigheid Didactiek / Methodiek Afbeelding: Moduulclusters ter ondersteuning van de stage 9

10 Koppeling met de leercirkel In de stage doen studenten leerervaringen op, binnen SLB wordt daarop teruggeblikt, binnen theorie en didactiek/methodiek/eigen vaardigheid vindt verdieping en training plaats. Maar ook binnen de lessen zelf wordt ervaring opgedaan en is reflectie en verdieping aan de orde. Het doorlopen van de leercirkel vindt herhaling plaats, zowel in grotere als in kleinere eenheden (lessen, opdrachten, stage). Horizontale samenhang binnen een jaar De stage omvat een belangrijk deel van het programma. In de stage komt de student het beroep van docent LO in de volle omvang tegen. Daarbij gaat het vooral om het (beter) leren verzorgen van lessen bewegingsonderwijs, maar ook om het leren functioneren in een team van collega s. Per studiejaar zijn lesgeefthema s uit de stages gedestilleerd. Vooral bij de didactische practica (DP s)en methodieklessen komen deze lesgeefthema s aan de orde. De DP s vormen in die zin de rode draad binnen de beroepslijn. In een DP wordt voortdurend heen en weer gependeld tussen theorie en praktijk. Vakgerichte methodieklessen hebben vergroting van inzicht in bewegingsactiviteiten tot doel. Waar in DP s activiteiten gekozen worden als exemplaar om een bepaalde lesgeefproblematiek te thematiseren, staan bij methodiek juist de activiteiten zelf centraal: binnen het doen en nadenken over deze activiteiten wordt ook ingegaan op het lesgeefthema dat gedurende dat semester aan de orde is. In de vakgerichte eigen vaardigheidslessen wordt op eigen niveau gewerkt aan het verbeteren van wijzen en niveaus van deelnemen aan bewegingssituaties. Het gaat daarbij om: - het opdoen van bewegingservaring; - het verbeteren van bewegingsvaardigheden; - het leren nadenken over eigen en andermans doen en laten in bewegingssituaties; - het ontwikkelen van methodische kennis en inzicht in bewegingssituaties. De theorie is gericht op verdieping van de stagecontext. Bij humane biologie (HB) gaat het om kennis met betrekking tot de motorische en fysieke belasting en ontwikkeling, training van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen van leerlingen in bewegingssituaties. Bewegingsanalyse is daarbij een belangrijk onderdeel en wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de lesgeefpraktijk van dat moment. Bij sociale wetenschappen (SW) gaat het over concepten en conceptualiseringen van beïnvloedingspraktijken in het bewegingsonderwijs. Studenten leren een eigen werkconcept te ontwikkelen in de wereld van bewegen en sport. Legitimeringvraagstukken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de stagecontext besproken en bekeken vanuit ethische, pedagogische en psychologische invalshoeken. Tijdens de studie- en loopbaan (SLB)-lessen leren studenten leervragen vanuit hun stage te formuleren, op grond daarvan leerdoelen te bepalen en een PAP (persoonlijk activiteitenplan) en POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) te schrijven. De student houdt zelf een portfolio bij en bespreekt dit een of twee keer per jaar met de SLB-docent. 3 - Studiebegeleiding Door de gehele opleiding heen wordt aandacht gegeven aan studie- en loopbaanbegeleiding. Deze bestaat uit individuele begeleidingsgesprekken, supervisie en intervisie in groepen, reflectieopdrachten, maar ook training in beroepsvaardigheden. Binnen de opleiding onderscheiden we verschillende begeleidingsrollen. Binnen de opleiding LO vallen deze rollen onder verantwoordelijkheid van één persoon: de SLB er is mentor, stagebegeleider, coach en assessor van een groep studenten. Tevens is deze persoon kerndocent van een groep: hij geeft les in DP, SIV/SLB en daarnaast nog een vak. Op deze manier heeft de mentor/slb er veel contact met een groep en daarmee veel begeleidingsmogelijkheden. Meer informatie over studiebegeleiding is hier te vinden. 10

11 4 - Kwaliteit en studeerbaarheid De spreiding van de studielast over het studiejaar en de opleiding De studielast is voor de verschillende fases van de opleiding is gelijkmatig over het jaar verspreid. De beoordeling van de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.14 WHW (evaluaties) De beoordeling van de onderwijseenheden van de opleiding LO gebeurt volgens een gestandaardiseerde procedure (KWZ). Het aanbieden van individuele routes voor studenten met achterstand (studiecontracten) Voor de studenten met achterstanden wordt tijdens de vier jaar van de opleiding gezocht naar studieprogramma s van 60 EC per jaar. De student heeft zelf de verantwoordelijkheid met een voorstel te komen. De student mag aan maximaal twee tentamengelegenheden per jaar deelnemen. Wat betreft de herkansingen van de postpropedeuse staat het de student vrij om deel te nemen aan tentamengelegenheden als het tentamen regulier aangeboden wordt, met uitzondering van de tentamens die worden aangeboden in de regeling voor vijfdejaars studenten en ouder. 5 - Vorm van de opleiding Het onderwijs in de opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. In hoofdstuk 1.3 Inrichting van het onderwijs worden de beide leerroutes nader uitgewerkt. 11

12 B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD 1 - Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd de student de vereiste competenties en/of een zodanige integratie van kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen, dat hij in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening. 2 - De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Richtinggevend voor de uitwerking van het curriculum van de lerarenopleidingen zijn de opleidingskwalificaties uit het landelijke opleidingsprofiel van de gezamenlijk opleidingen leraar lichamelijke opvoeding in de 1 e graad. 1 In het curriculum worden ook alle aspecten van de landelijke kennisbasis voor de opleiding LO geïntegreerd. 2 De opleidingskwalificaties bestaan uit zeven competenties die worden geconcretiseerd door middel van handelingscriteria. Een handelingscriterium beschrijft in waarneembaar gedrag wat een student aan het einde van de opleiding moet kennen, kunnen en willen ofwel de learning outcomes. 5.1 Interpersoonlijk handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 1.1 geeft het goede voorbeeld in communicatie en omgangsvormen voor de leerlingen; 1.2 schept een fysiek en emotioneel veilig bewegingsklimaat gericht op optimale ontwikkelingskansen voor sport en bewegen; 1.3 toont belangstelling voor sportparticipatie en bewegingservaringen van de leerlingen; 1.4 betrekt leerlingen bij de vormgeving van een veilig beweeg-, sport- en leerklimaat; 1.5 draagt bij aan integratie van en samenwerking tussen leerlingen met een verschillende culturele achtergrond of seksuele gerichtheid; 1.6 stimuleert leerlingen tot een gezonde en actieve leefstijl met sport- en bewegingsactiviteiten. 5.2 Pedagogisch handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 2.1 analyseert het sociale klimaat van de groep; 2.2 werkt aan een pedagogisch klimaat dat bijdraagt aan zowel zelfstandig als samenwerkend leren; 2.3 streeft voor de individuele leerling naar een persoonlijk en positief ontwikkelingsklimaat; 2.4 signaleert problemen en belemmeringen in de ontwikkeling van leerlingen (fysiek, motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief); 2.5 bespreekt gesignaleerde gedragsproblemen in het onderwijsteam; 2.6 onderhoudt waar nodig contact met ouders/verzorgers en gaat op een professionele manier om met informatie over leerlingen; 2.7 verantwoordt professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot individuele leerlingen aan ouders en andere belanghebbenden; 2.8 evalueert zijn pedagogische aanpak en stelt deze zo nodig bij, voor de hele groep en/of voor individuele leerlingen. 1 Landelijke Opleidingsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding eerste graad (20130). 2 Kennisbasis Docent lichamelijke opvoeding (2012). 12

13 5.3 Vakinhoudelijk en vakdidactisch handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: Plannen 3.1 analyseert het sport- en bewegingsniveau van de leerlingen; 3.2 analyseert de wijze waarop leerlingen als groep en individu deelnemen aan bewegings- en sportsituaties; 3.3 maakt jaarplannen en lessenreeksen passend binnen het vakwerkplan lichamelijke opvoeding van de school; 3.4 ontwerpt bewegingssituaties die gevarieerd, attractief, uitvoerbaar, veilig zijn en bijdragen aan een gezonde en sportieve leefstijl; 3.5 ontwerpt aangepaste beweegsituaties voor individuele leerlingen; Uitvoeren 3.6 legt de bedoeling van de leersituaties uit op het niveau van de leerlingen; 3.7 doceert ondersteunende theorie binnen het leergebied bewegen en sport (LO2, BSM en de sportrelevante onderdelen uit SDV); 3.8 demonstreert de mogelijke uitvoeringswijzen in bewegingssituaties op een aan de leerlingen aangepast niveau of laat dit doen; 3.9 ondersteunt en beveiligt het oefenen van leerlingen door het geven van aanwijzingen en/of passende hulpverlening(stechnieken); 3.10 neemt samen met leerlingen maatregelen om leersituaties vlot en veilig te laten verlopen; 3.11 past verschillende didactische werkvormen, (digitale) leermiddelen en organisatieprincipes toe tijdens de lessen en verandert deze waar nodig; 3.12 past leersituatie voor groep en individu aan op basis van vastgestelde vooruitgang of belemmeringen; 3.13 differentieert in de klassensituatie naar bewegingsinteresse en -niveau en let op het effect hiervan op de leerlingen; 3.14 houdt rekening met het individuele perspectief van de leerlingen in de verschillende bewegingssituaties; 3.15 schat bij ongelukken situaties in en handelt in overeenstemming met de ernst van het ongeval en het schoolprotocol; Evalueren 3.16 observeert binnen de lessen lichamelijke opvoeding vorderingen van leerlingen en legt deze vast, werkt met leerlingvolgsystemen en portfolio s; 3.17 ontwerpt met behulp van bestaande observatie- en evaluatie-instrumenten een programma van toetsing en afsluiting; 3.18 meet binnen de lessen of in aparte sessies verschillende aspecten van de bewegingsontwikkeling van leerlingen; 3.19 trekt op basis van observaties conclusies over bewegingsontwikkeling en bespreekt deze zo nodig met leerlingen, ouders en collega s; 3.20 leert leerlingen om observatie- en evaluatie-instrumenten te gebruiken, zodat zij elkaars vorderingen kunnen waarnemen en vastleggen; 3.21 gebruikt evaluatiegegevens voor de vervolgbepaling van leerprocessen binnen lessen en lessenreeksen; 3.22 stelt op grond van evaluaties planningsdocumenten bij. 13

14 5.4 Organisatorisch handelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 4.1 ontwerpt en organiseert voor en met leerlingen een aansprekend sport- en beweegaanbod voor het schoolsportprogramma buiten de lessen; 4.2 werkt op projectmatige wijze aan activiteiten; 4.3 organiseert evenementen in schoolverband; 4.4 begeleidt en coacht leerlingen bij het deelnemen aan schoolsporttoernooien en ander buitenschools bewegingsaanbod. 5.5 Samenwerken met collega s De startende leraar lichamelijke opvoeding: 5.1 maakt afspraken over beroepsethische uitgangspunten met collega s met de beroepscode LO 3 als basis; 5.2 levert een effectieve en constructieve bijdrage aan overleg van team en vaksectie; 5.3 vraagt en geeft feedback op het handelen van collega s 5.4 zorgt samen met collega s voor een correct gebruik van materialen en schoolaccommodatie; 5.5 creëert draagvlak voor het belang van bewegen en sport in het curriculum; 5.6 positioneert samen met anderen doel en plaats van het leergebied lichamelijke opvoeding binnen het schoolbeleid; 5.7 werkt met collega s (onderzoeksmatig) samen aan de ontwikkeling en verbetering van het leergebied en het totale curriculum; 5.8 ontwerpt samen met (vak)collega s thema s, projecten en cursussen, waar bewegen en sport deel van uitmaakt. 5.6 Samenwerken met de omgeving van de school De startende leraar lichamelijke opvoeding: 6.1 inventariseert interesse bij leerlingen voor buitenschools sport- en bewegingsaanbod; 6.2 herkent sporttalenten en adviseert over een passend binnen- en buitenschools sportaanbod; 6.3 ontwerpt buitenschools sport- en beweegprogramma in samenwerking met de omgeving; 6.4 bevordert aanbod voor leerlingen om in het verlengde van de school te bewegen en te sporten; 6.5 participeert in samenwerkingsverbanden gericht op sport en bewegen in en rondom de school; 6.6 toont zich ondernemend in de samenwerking op gebied van sport en bewegen met externe partners; 6.7 toont zich representatief buiten de school in de omgang met externe contacten. 3 KVLO,

15 5.7 (Zelf)reflecteren en professioneel ontwikkelen De startende leraar lichamelijke opvoeding: 7.1 maakt zijn beroepsuitoefening en zijn opvattingen daarover tot onderwerp van gesprek en onderzoek; 7.2 werk planmatig aan het onderhoud en de ontwikkeling van eigen kennis en bekwaamheid; 7.3 vraagt en gebruikt feedback van leerlingen; 7.4 vraagt en gebruikt collegiale hulp zoals supervisie en intervisie; 7.5 beoordeelt nationale en internationale kennis en kennisbronnen kritisch; 7.6 voert praktijkgericht onderzoek op gebied van lichamelijke opvoeding uit; 7.7 draagt bij aan valorisatie door het breder benutten van kennis uit onderzoek; 7.8 draagt bij aan het zoeken naar duurzame oplossingen; 7.9 drukt zich mondeling en schriftelijk duidelijk uit in de Nederlandse taal; 7.10 houdt zich aan de beroepscode LO 4 ; 7.11 reflecteert op zijn persoonlijk handelen en functioneren als leraar. 3 - Inhoud van de opleiding De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (in het vervolg afgekort tot LO) beoogt studenten op te leiden tot vakleerkracht bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding in het onderwijs. De inhoud is afgestemd op deze doelstelling. Enerzijds worden gedurende de opleiding stages aangeboden in de werkvelden voortgezet onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wat betreft de stages bestaat er een zekere keuzevrijheid van de student. Anderzijds wordt praktisch, methodisch en theoretisch onderwijs aangeboden dat het stagelopen ondersteunt en verdiept. De opleiding wordt afgerond met een langdurige en omvangrijke eindstage, mogelijk als 'Leraar-in-opleiding' (LIO) in een onderwijswerkveld naar keuze. 4 - De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld Algemeen gesproken is de doelstelling van lerarenopleidingen de voorbereiding tot de uitoefening van het beroep van leraar in het onderwijs. De opleiding leraar lichamelijke opvoeding leidt op tot één ongedeelde (eerstegraads) bevoegdheid. De verzorgingsgebieden zijn het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, naast basisonderwijs en speciaal onderwijs. De doelgroepen waarvoor onderwijsgevenden moeten worden opgeleid zijn leerlingen van de onderbouw van het basisonderwijs (4- tot 8-jarigen, bovenbouw basisonderwijs (8-12 jarigen), leerlingen in het VMBO, Havo en VWO (met specifieke aandacht voor LO als examenvak) en leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee kan de opleiding een brede worden genoemd, te meer daar er ook moet worden opgeleid voor het uitvoeren van taken op meso- en macroniveau. BEROEPSBEELD De bijdrage van het bewegingsonderwijs kan liggen in opening en verruiming van een specifiek bestaansveld: het domein bewegen. Daarin ligt het pedagogisch belang, de pedagogische gebruikswaarde, van onderwijs in bewegen. In dit verband wordt in vakkringen ook wel gesproken over introductie in de bewegingscultuur. Bij dit alles moet worden opgemerkt, dat de opleiding LO het bewegingsonderwijs primair opvat als een groepsactiviteit. Dat is gezien het gekozen relationele denkkader voor de hand liggend. Op het moment dat gestart wordt met het aanbieden, begeleiden en veranderen van bewegingsactiviteiten, worden wijzen van deelnemen (doen en laten van leerlingen) geïnitieerd en kunnen allerlei aspecten in en van de groep naar voren komen en dominant worden. 4 KVLO,

16 Startpunt van denken en doen is, dat aangesloten wordt bij de groep en de mogelijkheden die individuele deelnemers daarbinnen hebben. Verschillen tussen deelnemers worden hierbij gerespecteerd en gewaardeerd, hetgeen ook betekent dat er bekommernis is om mensen die uit de boot vallen of dreigen te vallen. Afhaken dient voorkomen te worden, zowel aan onder- als aan bovenkant. Juist ook de 'middengroep' van leerlingen verdient aandacht. Zorgbreedte is niet een extra item of aanhangsel, maar inherent aan onze visie. Daarom wordt grote aandacht geschonken aan observatie-, interventie- en vervolgprocedures tijdens de les. Als gevolg van decentralisatie en deregulering door de overheid hebben scholen meer ruimte gekregen om een eigen koers te bepalen. Scholen profileren zich op allerlei manieren. Docenten worden betrokken bij de invulling van de koers en profilering van de school. Voor de docent lichamelijke opvoeding biedt dit kansen om bewegen en sport meer op de agenda van de school te krijgen: de sportactieve school, sportklassen, LO2, SDV, BSM. De leraar LO kan ook worden ingezet bij het vormgeven van het naschoolse sportaanbod. In het ontwikkelen van nieuw aanbod moeten zinvolle, inhoudelijke samenwerkingsverbanden worden gezocht met collega s van andere vak- of leergebieden en met partners buiten de school (zoals de jeugdhulpverlening, organisatie voor buitenschoolse opvang, sportverenigingen). De opleiding bereidt de studenten voor op actuele ontwikkelingen en het participeren daar aan, met in het bijzonder ook aandacht voor de combinatiefunctionaris. Overgewicht is een maatschappelijk probleem geworden. Leerlingen moeten zich bewust worden van het belang van een gezonde leefstijl. Scholen ontwikkelen projecten over voeding en beweging en landelijke instanties komen scholen binnen met gezondheidsprojecten. Voor de invulling van deze projecten wordt in veel gevallen een appel gedaan op de docent LO. Van belang is dat de docent kan verantwoorden in hoeverre en op welke wijze hij in de lessen lichamelijke opvoeding de gezondheidsproblematiek wil thematiseren. Het Nederlandse onderwijs kenmerkt zich steeds meer door diversiteit in culturen. Docenten zullen op de hoogte moeten zijn van de verschillen tussen die culturen en daar met hun onderwijs zo goed mogelijk bij leren aansluiten. Ook de betekenis en het belang van bewegen verschilt voor leerlingen. De docent LO zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om verschillen niet tegenover elkaar te plaatsen, maar deze juist te benutten en naast elkaar een plek te geven binnen de les. Het reguliere onderwijs krijgt steeds meer te maken met leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De docent LO zal bij zijn voorbereiding op de les meer rekening moeten houden met het verschil in bewegingsvaardigheden tussen leerlingen in de klas. Er kunnen zich tijdens de les gedragsproblemen voordoen. Meer dan ooit zal de docent zal zijn pedagogische kwaliteiten moeten inzetten. Per augustus 2006 is de wet BIO (Wet op de beroepen in het onderwijs) ingetreden. De wet bevordert dat het personeel tijdens de loopbaan in ieder geval aan een minimumkwaliteit blijft voldoen en dat werkgevers het personeel daartoe in staat stellen. Er zijn bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel geformuleerd. Scholen houden per docent een bekwaamheidsdossier bij. Docenten moeten (de kans krijgen) zich (te) scholen in lijn van de missie en visie van de school. Op veel scholen stellen docenten een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. De professionalisering van docenten staat hoog in het vaandel. Ook docenten bewegingsonderwijs krijgen hiermee te maken. Sinds 2005 zijn studenten die afstuderen aan een Pabo niet meer bevoegd om het vak bewegingsonderwijs te verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. Basisscholen zullen, als er geen eerder afgestudeerde en dus nog wel bevoegde groepsleerkracht beschikbaar is, voor deze groepen een vakleerkracht LO aan moeten stellen (of een van de groepsleerkrachten zal de bevoegdheid alsnog moeten halen via een post-hbo-opleiding). 16

17 Wanneer een vakleerkracht LO aangesteld wordt, zal deze de groepsleerkrachten ondersteuning moeten bieden bij de lessen voor de groepen 1 en 2 en verantwoordelijk zijn voor een doorlopende leerlijn. Het counselen van groepsleerkrachten kan een belangrijke taak zijn van de vakleerkracht LO in het basisonderwijs. We zien binnen het gehele MBO een tendens van (her)invoeren van het vak Lichamelijke opvoeding/sport/bewegingsonderwijs. De vraag vanuit het MBO zal zich gaan richten op legitimering van het vak in de context van het toekomstige beroep. Bovendien moeten bestaande praktijken worden geactualiseerd en nieuwe praktijken worden ontwikkeld. De opleiding LO richt zich op onderwijsgevenden in het vak lichamelijke opvoeding in het primair en secundair onderwijs. Voor het primair onderwijs betreft dat zowel groeps- als vakleerkrachten. De opleiding LO vindt het belangrijk om haar post-initiële onderwijsactiviteiten te ontplooien in de regio. Daarnaast wil de opleiding LO ook scholingsmogelijkheden bieden aan leraren lichamelijke opvoeding en groepsleerkrachten die buiten de regio werkzaam zijn en een speciale interesse voor de vakopvattingen van de Calo hebben. Hierbij wordt beslist gedacht aan de groep afgestudeerden van de eigen opleiding. De opleiding LO onderhoudt contacten met: - secties bewegingsonderwijs; - (afdelingen van) de vakvereniging voor de lichamelijke opvoeding, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO); - verzorgingsinstellingen, zoals de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO); - andere academies voor lichamelijke opvoeding (Alo's). Hiernaast onderhoudt de opleiding LO contacten met de diverse sportbonden. Hiervoor verleent de opleiding ondersteuning bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma's en bewegingsprogramma's voor sporters. Deze programma's zijn ook van belang voor de lichamelijke opvoeding. Er wordt in de opleiding veel waarde gehecht aan directe (inhoudelijke) contacten met de verschillende werkvelden. Die contacten garanderen een realistisch, up-to-date opleidingsprogramma. Dit betekent dat er wordt gestreefd naar een substantiële inzet van deskundigen uit het werkveld, zowel voor nascholing als voor taken binnen de opleiding. 17

18 C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 1 - De inrichting van de opleiding De opleiding LO heeft twee opleidingsvarianten, namelijk: - De voltijdse opleiding die vier leerjaren duurt. - De deeltijdopleiding die vier leerjaren duurt. Voor de deeltijdvariant gelden bijzondere toelatingseisen. Deze studiegids geldt voor de voltijdse opleiding. De inrichting van de voltijdse opleiding Het onderwijsmodel gaat uit van een studietijd van vier jaar en bestaat uit 240 EC (studiepunten). Deze vier jaar zijn verdeeld in acht semesters van een half jaar. Zeven semesters vormen samen de major (180 EC). Een semester wordt besteed aan het volgen van een minor (30 EC). De major De propedeuse maakt in zijn geheel deel uit van de major. Dit is het eerste deel van de major (1, 2). Daarna wordt de major als volgt geprogrammeerd: - 1 e en 2 e semester 2 e jaar: tweede deel van de major (3, 4); - 1 e en 2 e semester 3 e jaar: derde deel van de major (5, 6) - 2 e semester 4 e jaar: laatste deel van de major (7). De reden om een deel van de major ook in het 4 e jaar te volgen, is dat op deze wijze de major afgesloten kan worden op bachelorniveau. De minor Tijdens zijn studie moet de student een minor volgen. Zie ook artikel 3.5. In de leerroute van de opleiding LO volgt de student in het 1 e semester van het 4e jaar de minor Bewegen, leren en legitimeren. Vanaf cursus vervalt deze minor en wordt het 1e semester van het vierde jaar het laatste deel van de major (7). Er komt dan een keuzeminor in het 2e semester van het 4e studiejaar. 18

19 Major-minormodel 4 e jaar Minor Major 3 e jaar Major Major 2 e jaar Major Major 1 e jaar Major Major 1a - De propedeutische fase De propedeutische fase van de opleiding LO wordt gezamenlijk gevoerd met de andere twee opleidingen van de Calo, te weten: PMT-BA en Sport en Bewegen. Verwerking algemene doelen propedeuse in curriculum De propedeutische fase kent drie doelen: - Oriëntatie De student moet een adequaat beeld krijgen van de door hem gekozen opleiding en het latere beroepenveld; - Selectie Zowel de student als de opleiding moet een adequaat beeld krijgen van de geschiktheid van de student voor de door hem gekozen opleiding en voor het latere beroepenveld; - Verwijzing De student die niet geschikt is voor of te weinig interesse heeft voor de door hem gekozen opleiding en/of het latere beroepenveld, moet worden geïnformeerd over andere studiemogelijkheden. Deze drie doelen hebben hun neerslag gevonden in het curriculum van de propedeutische fase. In dit verband is van belang dat dit curriculum uit twee onderdelen bestaat: een gemeenschappelijk deel en een specifiek deel. Het gemeenschappelijke deel van het curriculum moet door alle studenten worden gevolgd, ongeacht de opleiding die zij hebben gekozen. Het specifieke deel van het curriculum is toegespitst op de door de student gekozen opleiding. 19

20 Oriëntatie De oriënterende functie van de propedeutische fase heeft 2 doelen: - oriëntatie van de student op het werkveld en beroep; - oriëntatie van de student op de opleiding. Binnen het gemeenschappelijke deel van het curriculum wordt door middel van interne specificatie binnen de modulen aandacht geschonken aan de drie opleidingen. Daar waar dat mogelijk en gewenst is, geeft de docent binnen zijn onderwijseenheid aan wat de uitwerking van het algemene of gemeenschappelijke is naar het werkveld van de door de student gekozen opleiding. In het eerste semester heeft de student een dag in de week een opleidingsspecifieke dag en in het tweede semester zijn dat er twee. De studenten zitten dan in homogene opleidingsgroepen en krijgen opleidingsspecifieke onderwijseenheden. Deze opleidingsspecifieke onderwijseenheden zijn gericht op het toekomstig beroep. De omvang van deze onderwijseenheden is in totaal 21 EC (= 30% van propedeuse curriculum). Tijdens het onderwijs komt het beroep naar binnen bijvoorbeeld door middel van gastcolleges en de studenten gaan naar buiten door middel van korte snuffelstages. Op deze wijze maakt de student kennis met werkvelden die model staan voor de gekozen opleiding. De student gaat als het ware in de keuken van de beroepsgroep kijken. De onderwijseenheden werkveldoriëntatie in het eerste semester en in het 2 e semester vormen een algemene theoretische en praktische inleiding op de postpropedeutische fase. De student maakt kennis met voorbeelden die specifiek en exemplarisch zijn voor het latere beroep. Deze beroepsvoorbereidende modulen worden afgesloten met presentaties, verslagen en tentamens. Switchprocedure Tijdens de gemeenschappelijke propedeuse blijkt een aantal studenten bij nader inzien meer interesse te hebben voor één van de andere Calo-opleidingen dan voor de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. De student krijgt dan de mogelijkheid om, mits de opleiding waarnaar hij/zij wil switchen geen numerus fixus opleiding betreft,onder bepaalde voorwaarden te switchen van opleiding. Zie voor meer informatie de Procedure switchers Selectie Om te voorkomen dat studenten onvoldoende aanleg hebben voor het beroep, en daarmee ongeschikt zijn voor het beroep, worden zij verplicht deel te nemen aan de selecterende keuring voorafgaand aan het jaar van inschrijving. Voor een uitgebreide beschrijving van de selecterende praktijkkeuring wordt hier verwezen naar bijlage 2.3a Aanvullende eisen selecterende praktijkkeuring van de Onderwijs- en Examenregeling , Rechten en Plichten en bijlage 2.3b Normering selecterende praktijkkeuring. Beoordeling aan eind van het propedeutische jaar Is de student tot de opleiding toegelaten, dan worden per activiteitsgebied aan het eind van het eerste studiejaar twee uitspraken gedaan met betrekking tot de eigen bedrevenheid. In de eerste plaats wordt een uitspraak gedaan over het niveau aan het eind van het eerste jaar. Het vereiste niveau staat beschreven in de betreffende moduulbeschrijvingen, zie: Curriculumoverzicht In de tweede plaats doen de secties aan het eind van het eerste jaar een uitspraak over de vraag of te verwachten is dat de student het niveau dat in de postpropedeutische fase van de opleiding vereist is, zal kunnen halen. Deze uitspraak wordt als advies aan de student meegegeven. De student hoeft hier geen conclusies aan te verbinden. Voor de theoretische modulen geldt dat ervan mag worden uitgegaan dat het niveau van het eerste jaar exemplarisch is voor de postpropedeutische fase. 20

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, vestiging Zwolle CROHO-nummer:34616 voltijd / deeltijd /duaal Geaccrediteerd van 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor opleiding Verpleegkunde CROHO-34560 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding verpleegkunde is geaccrediteerd van 1 januari 2007

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Master Special Educational Needs, croho-nr. 44103 voltijd / deeltijd / e-learning De MSEN is geaccrediteerd tot en met 9 oktober 2018. Waar

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie