OER. onderwijs- en examenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER. onderwijs- en examenregeling"

Transcriptie

1 OER onderwijs- examregeling Oriëntaalse Tal Communicatie vastgesteld door Faculteitsdirecteur International Business and Communication

2 LEESWIJZER Deze onderwijs- examregeling (OER) is vormgegev op basis van de Model-OER (MOER) van Zuyd Hogeschool. In de MOER staan alle regeling bepaling die geld voor alle opleiding van de hogeschool. In de OER zijn deze aangevuld verbijzonderd met regeling die geld voor de opleiding. De OER begint met e begripplijst waarin de belangrijkste zak die betrekking hebb op de onderwijs- ttamprogramma s gedefinieerd word. Vervolgs bestaat de OER uit drie del: Deel 1 bevat de regels over onderwijs ttams die voor de opleiding geld. Deze regels zijn in de volgde hoofdstukk ingedeeld: Hoofdstuk 1: Algeme bepaling Hoofdstuk 2: De Examcommissie Hoofdstuk 3: Toelating tot de opleiding (verwijzing naar deel 3) Hoofdstuk 4: Inrichting van de opleiding Hoofdstuk 5: Studieloopbaanbegeleiding bewaking studievoortgang Hoofdstuk 6: Inrichting ttams exams Hoofdstuk 7: getuigschrift verklaring Hoofdstuk 8: Onregelmatighed fraude Hoofdstuk 9: Beroep klachtrecht Hoofdstuk 10: Bijzondere voorziing overmacht bij ttams Hoofdstuk 11: Slotbepaling-vaststelling & wijziging-evaluatie Deel 2 bevat het onderwijs- ttamprogramma. In hoofdstuk 1 van deel 2 wordt per variant per afstudeerrichting per blok alle informatie over de inrichting van het onderwijs de ttams verstrekt. Daarnaast bevat deel 2 informatie over het jaarrooster de indeling in blokk, de ttamregeling studieloopbaanbegeleiding. Deel 3, tslotte bevat informatie over toelating tot de opleiding de eis die daarvoor geld.

3 Hoofdstuk 0: Begripplijst Afstudeerrichting Assessmt Associate Degree programma Bacheloropleiding Blokperiode CMR College van Beroep voor de Exams College van Bestuur Compettie CROHO Deelraad Deelttam Deeltijdse opleiding In deze regeling wordt verstaan onder: E door de Faculteitsdirecteur vastgestelde leerroute bestaande uit e samhangd geheel van postpropedeutische onderwijsehed. De afstudeerrichting wordt vermeld op het getuigschrift. E beoordelingsinstrumt of e set beoordelingsinstrumt voor de toetsing van competties c.q. gestandaardiseerde procedures die het mogelijk mak competties vast te stell. E opleiding binn e bacheloropleiding met e omvang van tminste 120 EC, als bedoeld in art 7.8a WHW Initiële hbo-opleiding [ARTT a WHW]. De studt die met goed gevolg het afsluitd exam heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding e toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. E blokperiode is één van de vier termijn die e studiejaar omvat. Deze period hebb e vergelijkbare studielast. Voorafgaande aan e studiejaar word de dag waarop de onderscheid blokperiod start door het College van Bestuur vastgelegd. De Ctrale Medezeggschapsraad [ART WHW]. Het College van Beroep voor de Exams (College van Beroep) [ARTT WHW]. Het College van Bestuur [art WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met tak bevoegdhed als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs- beheersreglemt Zuyd Hogeschool. Compettie is het vermog om de aanwezige knis, inzicht, vaardighed houding te butt verder te ontwikkel om concrete beroepsactiviteit op adequate wijze te verricht. Ctraal Register Opleiding Hoger Onderwijs waarin alle opleiding zijn vermeld, die e getuigschrift hbo-onderwijs plus daarbij behorde graad oplever, op voorwaarde, dat het afsluitd exam met goed gevolg is afgelegd [ART WHW]. De medezeggschapsraad van e faculteit [ART WHW]. E ttam waarvan het cijfer bijdraagt aan het cijfer voor het ttam waar het onderdeel van uitmaakt. In de OER is vastgelegd wat de wegingsfactor van elk deelttam is. De opleiding die zodanig is ingericht, dat de studt naast het verricht van onderwijsactiviteit ook andere werkzaamhed kan verricht. Deze werkzaamhed kunn in de vorm van vrijstelling EC s oplever, dan wel als onderwijsehed word aangemerkt onder door de Examcommissie te stell eis. Diplomasupplemt E gestandaardiseerde bijlage met relevante gegevs over de studieloopbaan toegevoegd aan het getuigschrift/diploma gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa CEPES, de onderwijsafdeling van de UNESCO is ontwikkeld.

4 Duale opleiding EC ECTS Ervaringscertificaat Exam Examcommissie Examinator Externe opdracht Extraneus Faculteitsdirecteur Fraude Geschilladviescommissie Getuigschrift Hogeschool Jaar van inschrijving Opleiding die zodanig is ingericht dat het volg van onderwijs gedurde één of meer period wordt afgewisseld met beroepsuitoefing in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit e onderwijs- e werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding kan dus studiepunt oplever [ART. 7.7 WHW]. European Credit, e eheid die 28 ur studielast represteert. De EC is gelijk aan e studiepunt [ART 7.4 lid 1 WHW]. Als e ttam met goed gevolg is afgelegd verkrijgt de studt het aantal EC dat volgs deel 2 van deze OER bij het desbetreffde studieonderdeel behoort. European Credit Transfer System maakt grsoverschrijdde mobiliteit van studt mogelijk door studielast op vergelijkbare wijze (in European Credits) uit te drukk. Het certificaat waarin wordt vermeld welke competties het individu heeft aangetoond, gemet aan de hand van e specifieke landelijk erkde standaard, wat het niveau van die competties is waarmee die competties zijn aangetoond. Het propedeutisch of afsluitd exam van e opleiding [ARTT WHW]. De examcommissie is het orgaan dat op objectieve deskundige wijze vaststelt of e studt voldoet aan de voorwaard die de onderwijs- examregeling stelt t aanzi van knis, inzicht vaardighed die nodig zijn voor het verkrijg van e graad. [ART WHW] E door de Examcommissie aangewez persoon, al dan niet werkzaam bij de hogeschool, die ttams afneemt de uitslag daarvan vaststelt [ART. 7.12c WHW]. E verzoek van e andere rechtspersoon dan Zuyd Hogeschool aan e of meer opleiding van de hogeschool gericht op de uitvoering van e opdracht door e studt of groep studt. De Faculteitsdirecteur beschikt over e bindde aanwijsbevoegdheid voor de uitvoering van deze opdracht, met inachtneming van de bevoegdhed van de Examcommissie. Dege die als extraneus aan de hogeschool is ingeschrev [art WHW] op grond daarvan alle exams aflegt [ART WHW]. De leiding van de faculteit als bedoeld in art b lid 2 WHW. De Faculteitsdirecteur is conform artikel 23 lid 5 van het Bestuursregelemt onder andere belast met het opstell van onderwijsprogramma s van het opleidingsspecifiek deel van de OER. Onder fraude wordt verstaan het ernstig verwijtbaar handel of nalat daarvan door e studt, gericht op geheel of gedeeltelijk onmogelijk te mak van het vorm van e juist oordeel door de examinator over de verwerving van competties van hem of e andere studt. De commissie die advies uitbrgt inzake betaling collegegeld, inschrijving beëindiging daarvan, het verl van grad etc. [art A WHW] Het door e Examcommissie afgegev bewijsstuk, dat het propedeutisch exam of het afsluitd exam van e in het CROHO opgom opleiding met goed gevolg is afgelegd [art WHW]. Zuyd Hogeschool zoals in stand gehoud door Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerl Het tijdvak vanaf dag van inschrijving voor e opleiding tot aan het einde van de twaalfmaandse periode waarin de studt onafgebrok staat ingeschrev.

5 Kernwerkstuk Keuze-onderwijs Learning agreemt Leerroute Leerwerkoverekomst Major Masteropleiding MBO-opleiding Minor Nominale studielast Onderwijseheid Onregelmatigheid Opleiding Opleidingscommissie E kernwerkstuk is e onderwijseheid die beoordeeld is door e of meer examinator op grond waarvan de relevante compettieverwerving van e opleiding aangetoond kan word. Het kan hier om scripties, stageverslag, kunstwerk, voorstelling etc. gaan. De verzameling onderwijsehed van e opleiding, waaronder ook begrep project, die voor de studt de mogelijkhed biedt om eig compettieacct te kiez in zijn opleiding. Overekomst tuss studt Examcommissie waarin afsprak over dis buitlandse leeractiviteit word vastgelegd door de betrokk onderwijsinstelling én conform de richtlijn van het ECTS-systeem. De onderwijsehed waarin de studt volgtijdelijk of gelijktijdig ttams wst af te legg om de competties behord bij e opleiding te verwerv. Als de studt e van deze OER afwijkde leerroute wil volg, is toestemming van de Examcommissie noodzakelijk. Overekomst tuss studt, Faculteitsdirecteur van de opleiding waarvoor hij staat ingeschrev de organisatie waar de studt zijn praktijkdeel van de opleiding doorloopt. De leerwerkoverekomst bevat concrete bepaling over de externe leeractiviteit binn de leerroute van de studt heeft e vooraf overegekom duur. De kern van onderwijsehed van e opleiding, waarin alle studt ttams moet aflegg om de competties te bezitt die nodig zijn voor het behal van e getuigschrift. Initiële hbo-opleiding [art. 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de studt verlet. E middkaderopleiding of van e specialistopleiding of van e door de minister aangewez vakopleiding [art WEB]. Keuzeonderdeel van 15 EC. Zie ook Zuyd-minor. De studielast exclusief het tijdsbeslag dat verbond is aan herttams de voorbereiding daarop. E samhangd geheel van te verwerv competties uitgedrukt in hele studiepunt. Elk handel of nalat daarvan door e studt, waardoor de goede gang van zak in de onderwijsverzorging wordt verstoord; c.q. waardoor het vorm van e juist oordeel van de examinator over de verwerving van competties van e studt wordt verhinderd of beperkt. E samhangd geheel van onderwijsehed, gericht op verwezlijking van welomschrev doelstelling ter zake van knis, inzicht, vaardighed houding, waarover dege die de opleiding voltooit, dit te beschikk [art. 7.3 WHW]. Opleiding zijn voltijds, deeltijds of duaal ingericht leid op tot Bachelorniveau. De commissie die als taak heeft advies uit te brg over de onderwijs- examregeling, het jaarlijks beoordel van de wijze van uitvoer van de onderwijs- examregeling, het desgevraagd of uit eig beweging advies uitbrg aan de Faculteitsdirecteur over alle aangeleghed betreffde het onderwijs in de opleiding. [ART.9.18 WHW]

6 Plagiaat Postpropedeutische fase Praktische oefing Profileringsruimte Propedeutische fase Studt Studtdecaan Studieadvies Studiejaar Studielast Studieloopbaanbegeleider/mtor Studieplan Ttam Versnelde variant Voorziing Vrijstelling Werkdag WHW WSF 2000 Het overnem van stukk, gedacht, redering van ander deze lat doorgaan voor eig werk. De fase van de opleiding die volgt op de propedeutische fase die wordt afgeslot met e afsluitd exam. E praktische oefing bestaat uit e of meer samhangde onderwijsehed, waarbij de examinator door observatie van de handelde studt tot e beoordeling komt. De tot maximaal 120 EC's beperkte ruimte van de leerroute van e studt die naar eig inzicht kan word ingevuld met e of meer Zuyd-minor, e of meer andere minor of keuze-onderwijs, waaronder ook project, van de eig opleiding. E opleiding bestaat uit e major plus profileringsruimte. De fase die wordt afgeslot met het propedeutisch exam [ART. 7.8 WHW]. Dege die als studt is ingeschrev aan de hogeschool [ARTT WHW]. De medewerker die aan studt raad geeft h voorlicht in studie- studtaangeleghed. Ook begeleidt bemiddelt de studtdecaan bij persoonlijke problem van materiële immateriële aard. Het advies over het al dan niet voortzett van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de studt wordt gegev. Aan dit advies kan e afwijzing zijn verbond. [zie: Regeling Studie-advies Zuyd Hogeschool). Het tijdvak dat aanvangt op 1 september eindigt op 31 augustus van het daaropvolgde jaar [art. 1.1 WHW]. Het gormeerde tijdsbeslag van elke opleiding van elke onderwijseheid uitgedrukt in hele EC s [art. 7.4 WHW] zoals vastgelegd in de OER. De medewerker die de studievoortgang van de studt bewaakt de studt hierin ondersteunt begeleidt. E route van onderwijsehed, die e studt overekomt met zijn mtor/studieloopbaanbegeleider teinde het afsluitd exam af te legg. Deze route kan wat volgorde betreft afwijk van het reguliere programma. Aan elke onderwijseheid is e ttam verbond dat omvat e onderzoek naar knis, inzicht, houding vaardighed van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomst van dat onderzoek. E traject van 180 EC s, binn het bachelorprogramma, gericht op studt met e VWO diploma [Art. 7.9a WhW]. Maatregel getroff door e daartoe bevoegde medewerker of bevoegd orgaan van de hogeschool om de studt in e dist/service te voorzi met het doel de studievoortgang te ondersteun of te begeleid. Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot het aflegg van e ttam om te voldo aan inschrijvings- of toelatingsvoorwaard /of verkrijg van studiepunt inzake het aflegg van het propedeutisch of afsluitd exam. E dag, niet zijnde e zaterdag, zondag of algeme erkde feestdag of e door de overheid erkde nationale feestdag niet valld binn de door het College van Bestuur jaarlijks vast te stell roostervrije period. De Wet op het Hoger Onderwijs het Wetschappelijk Onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvulling wijziging. De Wet op de studiefinanciering 2000 [STAATSBLAD 2000 nr. 571], inclusief latere aanvulling wijziging).

7 WBP Zuyd Minor De Wet Bescherming Persoonsgegevs [STAATSBLAD 2000: 302] inclusief latere aanvulling wijziging. Minor van 15 EC s die als zodanig is boemd toegankelijk is voor de studt van minimaal twee opleiding. DEEL 1. REGELS OVER ONDERWIJS EN TENTAMENS Hoofdstuk 1. Algeme bepaling Artikel 1.1 Reikwijdte I Lid 1 Deze onderwijs- examregeling is van toepassing op de opleiding Oriëntaalse Tal Communicatie] met CROHO-opleidingscode voor voltijd onderwijs. Deze regeling geldt voor alle aan deze opleiding ingeschrev studt extranei, tzij uit de tekst het tegdeel blijkt. S Lid 2 De studt kan ge recht ontl aan Onderwijs- Examregeling die in voorafgaande studiejar geldd war, tzij dit expliciet is aangegev dat deze uitmak van e overgangsregeling als bedoeld in Artikel 1.2 Opbaarheid publicatie S De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor publicatie van de geldde OER, vóór 1 september van het studiejaar waarop deze betrekking heeft, zodat de studt zich e goed oordeel kan vorm over inhoud inrichting van het onderwijs van de exams.

8 Hoofdstuk 2 De Examcommissie Artikel 2.1. Examcommissie, tak bevoegdhed S Lid 1 Elke opleiding heeft zelf e eig Examcommissie of heeft gezamlijke met e groep andere opleiding binn één faculteit e Examcommissie. S Lid 2 De Examcommissie is het orgaan dat op objectieve deskundige wijze vaststelt of e studt voldoet aan de voorwaard die de onderwijs- examregeling stelt ter zake knis, inzicht vaardighed die nodig zijn voor het verkrijg van e graad. S Lid 3 Het reglemt het huishoudelijk reglemt van de Examcommissie zijn vastgelegd in het Handboek voor de Examcommissies. In dit handboek zijn eves alle procedures die betrekking hebb op het handel van de Examcommissie vastgelegd, S Lid 4 Studt kunn zich tot de Examcommissie wd voor : a. e verzoek tot vrijstelling van e of meer ttams; b. e verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefing met het oog op de toelating tot het aflegg van de desbetreffde ttams, al dan niet onder oplegging van vervangde eis; c. e verzoek tot ontheffing van de ingangseis voor het aflegg van e ttam; d. e verzoek tot toelating tot variant/leerroutes waarvoor toestemming van de Examcommissie nodig is e. e verzoek tot verlging van de geldigheidsduur van e met goed gevolg afgelegd ttam of deelttam; f. e verzoek tot het volg van e minor die niet in de lijst van de voor studt toegankelijke minor van hun opleiding; g. e verzoek om extra ttams af te legg die op het diplomasupplemt word vermeld; h. e verzoek om voorziing aanpassing vanwege e functiebeperking of chronische ziekte; i. e verzoek om studiefaciliteit vanwege het beoef van topsport ; j. e verzoek om af te wijk van de Onderwijs- Examregeling indi de toepassing daarvan zou leid tot onbillijkheid van overwegde aard; k. e bezwaar teg e beoordeling door e examinator. I Lid 5 De Examcommissie is bereikbaar via

9 Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding S Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van de bepaling in de Regeling Inschrijving Collegegeld Zuyd Hogeschool de bepaling uit deel 3 van deze OER. Hoofdstuk 4. Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Variant afstudeerrichting I Lid 1 De opleiding Oriëntaalse Tal Communicatie kt de variant voltijd. I Lid 2 Binn de opleiding bestaat ge associate degreeprogramma I Lid 3 De opleiding kt de volgde afstudeerrichting: Afstudeerrichting (met of Arabisch, of Chinees, of Japans): 1. Language & Communication(LC), 2. Communication Managemt (CM), 3. Business Managemt (BM). I Lid 4 De opleiding kt ge versnelde variant van 180 EC voor VWO-ers kt ge verkorte variant. Artikel 4.2. Start van de opleiding I De opleiding start op 1 september. Artikel 4.3. Voertaal I Lid 1 De voertaal van de opleiding is Nederlands. S Lid 2 Wanneer e onderwijseheid wordt aangebod in e andere taal dan de in lid 1 goemde voertaal, is dat aangegev bij de desbetreffde eheid in hoofdstuk 1 van deel 2. Artikel 4.4 Opbouw van de opleiding S Lid 1 De opleiding kt e uit onderwijsehed opgebouwde propedeutische fase e postpropedeutische fase. Aan de propedeutische fase van elke opleiding is e propedeutisch exam verbond; aan de opleiding is e afsluitd exam verbond. S Lid 2 E onderwijseheid is e samhangd geheel van te verwerv competties. Aan elke onderwijseheid is e ttam verbond. S Lid 3 Elke opleiding omvat e major van t minste 120 EC. De omvang van de major wordt weergegev in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. S Lid 4 Elke opleiding heeft e profileringsruimte van t minste 15 t hoogste 120 EC. De omvang van de profileringsruimte wordt weergegev in hoofdstuk

10 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. S Lid 5 De profileringsruimte is ingericht voor het kunn volg van minor keuze-onderwijs. Artikel 4.5. Studielast verdeling daarvan S Lid 1 De studielast van de opleiding in haar geheel is 240 EC. I Lid 2 Associate degree: niet van toepassing. S Lid 3 Aan e voor e opleiding ingeschrev studt wordt per studiejaar t minste e nominale studielast van 60 EC s aangebod. Dit aanbod is ingepland in t minste 40 cursuswek. S Lid 4 Elk studiejaar is verdeeld in vier blokperiod. De blokperiod hebb e vergelijkbare studielast. Het College van Bestuur stelt voorafgaand aan het studiejaar de startdag van de blokperiod vast draagt zorg voor publicatie. De indeling van het studiejaar in blokk de momt waarop toetsing plaatsvindt, zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van deel 2. S Lid 5 Per blokperiode word niet meer dan vijf onderwijsehed daarmee verbond ttams aangebod; praktische oefing mak daarvan deel uit. S Lid 6 De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor het aanbod van voldode ingeroosterde contactur om binn het vastgestelde onderwijsconcept goede onderwijskwaliteit te realiser aannemelijk te mak dat de studt betrokkheid van de opleiding jegs zijn persoon studie ervaart. Jaarlijks evalueert de Faculteitsdirecteur met de Opleidingscommissie de Examcommissie in elk geval het aantal gerealiseerde contactur. S Lid 7 In de propedeuse zijn tminste 504 contactur geprogrammeerd. S Lid 8 Studt die e opleiding volg voor e beroep, waaraan eis in de wet zijn gesteld t aanzi van verworv competties voor de beroepsuitoefing, word in de opleiding in de gelegheid gesteld om aan die vereist te voldo. Artikel 4.6. Praktische oefing S Lid 1 De Faculteitsdirecteur kan aan e of meer samhangde onderwijsehed de status praktische oefing gev. Alle praktische oefing word in deel 2 hoofdstuk 1 als zodanig vermeld. S Lid 2 Bij e praktische oefing komt de examinator door observatie van de handelde studt tot e beoordeling. S Lid 3 Als voor deelname aan e praktische oefing de voorwaarde geldt dat e specifiek ttam met voldode resultaat moet zijn afgerond, is dat beschrev in deel 2. Als voor deelname aan e ttam de voorwaarde geldt dat e praktische oefing met voldode resultaat moet zijn afgerond, is dat ook beschrev in deel 2. Artikel 4.7. Specifieke bepaling over de deeltijdvariant I Niet van toepassing.

11 Artikel 4.8. Specifieke bepaling over de duale variant S Lid1 Niet van toepassing. Artikel 4.9. Inrichting van het programma S Lid 1 De inrichting van de opleiding is neergelegd in deel 2, hoofdstuk 1. Daarin zijn voor alle variant, inclusief evtueel versnelde traject, van de opleiding per onderwijseheid (waaronder ook de praktische oefing) de volgde gegevs per studiejaar vermeld: 1. naam van de onderwijseheid; 2. de competties die met de onderwijseheid word verworv; 3. de periode(n) waarin de onderwijseheid wordt aangebod; 4. waar dit van toepassing is, de toegangseis voor de onderwijseheid; 5. de werkvorm() waarin de onderwijseheid wordt aangebod; 6. het aantal EC dat de onderwijseheid omvat; 7. het aantal contactur dat bij de onderwijseheid behoort; 8. het minimale aantal contactur studieloopbaanbegeleiding waarop elke studt recht heeft; 9. of er sprake is van aanwezigheidsplicht van (onderdel) van onderwijsehed; 10. de ttamvorm. In het geval deelttams word afgom wordt het aantal, de vorm de wegingsfactor van de deelttams vermeld; 11. de week waarin het ttam wordt aangebod; 12. de mogelijkhed voor herkansing van ttams voor zover van toepassing- van deelttams S Lid 2 Bij praktische oefing wordt bovdi in deel 2, hoofdstuk 1 vermeld: - de wijze van verdeling of toewijzing van plaats; - de wijze van begeleiding; - wat van de studt ter voorbereiding wordt verwacht; - welke beoordelingsnorm van toepassing zijn; - hoe wanneer beoordeling geschiedt; - de mogelijkheid van herttaminering, evals van onderbreking afbreking; - welke evtuele kost voor reking van de studt zijn. S Lid 3 Voor de duale variant is in bijlage 1 naast de studielast van het onderwijsdeel, tevs de tijdsduur van de periode die in het werkdeel wordt doorgebracht, vastgelegd. Artikel Propedeutische fase S Lid 1 De studielast van de propedeutische fase van e opleiding bedraagt 60 EC's. S Lid 2 Aan de propedeutische fase is e propedeutisch exam verbond. S Lid 3 De propedeutische fase maakt onderdeel uit van de major van de opleiding.

12 Artikel 4.11 Studieadvies S Lid 1 De propedeutische fase van de opleiding is zo ingericht, dat de studt inzicht kan verwerv in de inhoud doel van de opleiding. S Lid 2 De verstrekking van het studieadvies in de propedeutische fase is uitputtd geregeld in de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool in te zi via Infonet. S/I Lid 3 Voor die studt die het propedeutisch exam nog niet met goed gevolg hebb afgelegd, geldt op basis van de Regeling Studieadvies dat de Faculteitsdirecteur e bindd afwijzd studieadvies verstrekt indi de studieresultat met betrekking tot de onderwijsehed van de propedeutische fase onvoldode zijn. Als onvoldode studieresultaat geldt, dat de studt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 45 studiepunt heeft behaald. Het advies wordt niet eerder dan aan het einde van het eerste jaar van inschrijving verstrekt. S/I Lid 4 Onverminderd het tweede lid geldt tevs dat de studt aan de volgde eis moet voldo: - 28 EC van de onderwijsehed oriëntaalse taal behaald. - 7 EC Engels behaald - 4 EC Zakelijk Schrijv behaald Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichting Niet van toepassing Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differtiatie minor S Lid 1 De postpropedeutische fase bestaat uit e majorgedeelte e profileringsruimte. In de profileringsruimte kunn (Zuyd)minor keuzemodules word gevolgd. I Lid 2 Minor keuzemodules bestaan uit e studielast van 15 EC s. Zij word gepubliceerd in de Profileringsetalage. De profileringsetalage is te vind op S Lid 3 Per minor per keuzemodule is in de Profileringsetalage vastgelegd: op welke doelgroep() de minor/keuzemodule gericht is; welke instapvoorwaard gehanteerd word; wat de te behal eindterm zijn; welke onderwijsvorm gehanteerd word; de wijze van ttaminering herkansing; het aantal beschikbare plaats; de wijze van selectie bij overinteking (selectie op toelatingseis, loting of samstelling op doelgroep met loting per doelgroep) de evaluatiegegevs. S Lid 4 Studt kunn zonder voorafgaande toestemming Zuyd-minor volg, waarvan in de profileringsetalage is vastgelegd dat zij toegankelijk zijn voor h. S Lid 5 Wanneer e studt e minor binn of buit de hogeschool wil volg,

13 waarvoor niet is vastgelegd dat die toegankelijk is voor studt uit de opleiding waarvoor hij is ingeschrev, dit hij vooraf toestemming te vrag aan de Examcommissie. S Lid 6 Via inschrijving in OSIRIS legt e studt zijn keuze voor het volg van e minor of keuzemodule vast. De studt krijgt per e bevestiging van zijn inschrijving. S Lid 7 In geval e studt niet geplaatst kan word in e minor of keuzemodule, omdat het maximaal aantal plaats overschred is, dan wel het minimum aantal plaats niet gehaald is, wordt de studt in de gelegheid gesteld om zich in te schrijv voor e andere minor of keuze-onderwijs. Artikel 4.14 Externe opdracht in de major S Lid 1 De Faculteitsdirecteur kan besluit één of meer studt uit te nodig om e externe opdracht uit te voer als alternatief voor één of meer onderwijsehed van de major. S Lid 2 De Examcommissie van de opleiding, waarvoor betrokk studt staan ingeschrev beslist of de externe opdracht één of meer programma onderdel kan vervang. Daarbij betrekt zij in elk geval inhoud, niveau, omvang organisatie van de externe opdracht als adequate vervanging van het beoogde programmaonderdeel. Artikel 4.15 Studieplan S Lid 1 In overleg met zijn mtor/studieloopbaanbegeleider kan e studt e studieplan opstell voor de profileringsruimte, waarin hij de door hem gemaakte keuzes in zijn leerroute beschrijft. S Lid 2 Met voorafgaande instemming van de Examcommissie kan e studt bij e andere onderwijsinstelling ttam(s) aflegg. In geval het ttam bij e onderwijsinstelling in het buitland wordt afgelegd, dit daartoe door de betrokk onderwijsinstelling e learning agreemt te zijn ondertekd. Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding S Lid 1 E studt krijgt door de opleiding e medewerker c.q. e team van medewerkers toegewez, belast met studieloopbaanbegeleiding of hiertoe behorde activiteit. I Lid 2 In hoofdstuk 3 van deel 2 is per jaar vermeld hoe de studieloopbaanbegeleiding is ingericht. Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang I Lid 1 E studt kan tminste tweemaal per jaar van inschrijving, gespreid over

14 het jaar, van inschrijving e bewijsstuk van zijn studievoortgang, inclusief e overzicht van de ttamresultat, inzi. De studt kan te all tijde zijn studievoortgang via Osiris inzi. I Lid 2 De rapportage van de studievoortgang in het eerste tweede jaar van inschrijving conform de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool, is als volgt geregeld. In de propedeutische fase: Krijgt de studt e mtor toegewez, die de studt t minste tweemaal per studiejaar spreekt over zijn studievoortgang. Wordt de studt e studieloopbaanbegeleidingstraject aangebod in de vorm van e onderwijseheid ter waarde van 3 EC In de postpropedeutische fase: Wijst de opleiding de studt e mtor toe. De mtor heeft t minst emaal per jaar e gesprek over de studievoortgang. De studt maakt e afspraak met de mtor indi hij hem vaker dan emaal per jaar wil sprek over zijn studievoortgang. S Lid 3 De Faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat de studierapportage e correcte weergave is van de door de studt behaalde resultat. S Lid 4 Als de studt met dat de studievoortgangsrapportage onjuist of onvolledig is, dit hij binn 20 werkdag bezwaar aan te tek bij de Examcommissie. Hoofdstuk 6: Inrichting ttams exams Artikel 6.1. Ttams deelttams S Lid 1 Elke onderwijseheid wordt afgeslot met e ttam. S Lid 2 E ttam kan bestaan uit meerdere deelttams. In deel 2 hoofdstuk 1 is vermeld hoe de deelttams zich verhoud tot het ttam waarvan zij deel uitmak. Daarbij wordt in elk geval de wegingsfactor vermeld. S Lid 3 Bij e praktische oefing komt de examinator door observatie van de handelde studt tot e beoordeling. De inrichting organisatie van praktische oefing de beoordeling daarvan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Examcommissie van e opleiding. S Lid 4 E ttam diverse samhangde deelttams daaronder begrep - kan e assessmt zijn; de voorwaard gesteld aan het assessmt het aflegg daarvan zijn vermeld in deel 2 hoofdstuk 1. Artikel 6.2. Herkansing S Lid 1 E studt krijgt per jaar van inschrijving minimaal één herttam per ttam of deelttam aangebod. S Lid 2 Bij stages langdurige externe opdracht kan de Examcommissie e uitzondering op de regel uit lid 1 mak, wanneer het niet mogelijk is om in hetzelfde jaar van inschrijving de stage of opdracht over te do. I Lid 3 Het aflegg van e herttam is slechts mogelijk, indi het ttam of

15 deelttam van de desbetreffde onderwijseheid niet met goed gevolg is afgelegd. Artikel 6.3 Het aflegg van extra ttams buit het reguliere programma S Lid 1 E studt kan met toestemming van de Examcommissie, buit zijn studieprogramma van 240 EC s extra ttams aflegg, daarvan op zijn resultatoverzicht het diplomasupplemt aanteking krijg. Aanteking is alle mogelijk indi de ttams zijn afgelegd beoordeeld voordat het getuigschrift is uitgereikt. S Lid 2 De studt dit daartoe e gemotiveerd verzoek in bij de Examcommissie van zijn opleiding. De studt vermeldt daarbij de inhoud, omvang tijdstip van de onderwijseheid waarin hij ttam wst af te legg geeft aan welk doel hij met het extra onderwijs de ttams nastreeft. S Lid3 De Examcommissie toetst het verzoek aan de volgde criteria: - de opleiding behoeft ge onredelijke extra inspanning te lever om de studt te faciliter; - de inhoud van het te volg onderwijs levert e bijdrage aan de versterking van de beroepsuitoefing; - de studt kan uitsluitd ttams aflegg die onder de verantwoordelijkheid van Zuyd Hogeschool word aangebod. S Lid 4 De Examcommissie neemt binn 10 werkdag na ontvangst van het verzoek e gemotiveerd besluit deelt dit mee aan de Faculteitsdirecteur de studt. Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht S Lid 1 Aanwezigheidsplicht bij de onderwijsverzorging wordt in de volgde gevall geëist, - de examinator kan alle door observatie van de handelde studt tot e beoordeling kom; - de studt is in zijn handel afhankelijk van de persoonlijke aanwezigheid van medestudt vice versa. S Lid 2 In geval dat aanwezigheidsplicht van de studt bij e praktische oefing deel uitmaakt van de beoordeling van die praktische oefing, dan vindt beoordeling van de aanwezigheidsplicht plaats op het niveau van e deelttam. Artikel 6.5 Exams S Lid 1 Het propedeutische exam is afgelegd indi alle ttams van de tot de propedeutische fase behorde onderwijsehed met goed gevolg zijn afgelegd. De Examcommissie stelt vast dat dit het geval is besluit tot dan uitreiking van het getuigschrift. S Lid 2 Het afsluitd exam is afgelegd indi alle ttams van de tot de opleiding behorde onderwijsehed met goed gevolg zijn afgelegd. De Examcommissie stelt vast dat dit het geval is besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift.

16 S Lid 3 In afwijking van lid 1 lid 2 kan de Examcommissie voordat zij de uitslag van e exam vaststelt, zelf e onderzoek instell naar de knis, het inzicht de vaardighed van de studt, indi de uitslag van de desbetreffde ttams daartoe aanleiding gev. Artikel 6.6 Beoordeling S Lid 1 Beoordeling van ttams word door de examinator uitsluitd verstrekt op basis van de Nederlandse tipuntsschaal óf op basis van daarmee in relatie staande kwalitatieve beoordelingsschaal. Voor de vergelijking van beoordeling hanter examinator de onderstaande conversietabel: Dutch grade 10 (>=9,5) 9 (8,5=<x<9,5) 8 (7,5=<x<8,5) 7 (6,5=<x<7,5) 6 (5,5<x<6,5) 6 (x=5.5) 5 (4,5=<x<5,5) 4 (3,5=<x<4,5) 3 (2,5=<x<3,5) 2 (1,5=<x<2,5) 1 (0,5=<x<1,5) Description// beschrijving excellt// uitstekd very good// zeer goed good// goed Satisfactory// ruim voldode sufficit// voldode pass// voldode almost sufficit// bijna voldode fail// onvoldode poor// zeer onvoldode very poor// slecht very poor// zeer slecht ECTSgrade ECTSdefinition A+ excellt - outstanding performance with only minor errors U.S.- equival t OSIRISgrade A+ EX (excellt) A A+ ZG (zeer goed) B very good - A above the average standard GO but with some errors (goed) C good - gerally sound work B RV with a number of notable errors (ruim voldode) D satisfactory - fair but with C significant shortcomings E sufficit performance D VO/VLD meets the minimum criteria (voldode/ voldaan) FX fail - some more work required F before credit can be awarded F F F F fail - considerable further work is required F F F F OV/NVD (onvoldode/ niet voldaan) S Lid 2 E ttam is met goed gevolg afgelegd, als de beoordeling 5,5 of hoger is; in kwalitatieve begripp is dit sufficit/pass of voldode beter. De kwalificatie voldaan staat voor e voldode resultaat. S Lid 3 Na het aflegg van één of meer herttams van e onderwijseheid stelt de examinator het hoogst behaalde resultaat vast als resultaat voor deze onderwijseheid. S Lid 4 De Examcommissie kt onverwijld aan de studt behaalde EC s toe wanneer e ttam of herttam na vaststelling van de beoordeling van de examinator() met goed gevolg is afgelegd. S Lid 5 Alle ttams van onderwijsehed di met e voldode resultaat te word afgerond. Compsatie op het niveau van ttams is niet mogelijk; op het niveau van deelttams is compsatie wel mogelijk (zie bijlage 1) S Lid 6 Iedere studt heeft het recht om de beoordeling van zijn ttams in te zi knis te nem van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekom.

17 Dit inzagerecht vervalt na 20 werkdag na publicatie van het behaalde resultaat voor e ttam. S Lid 7 De geldigheid van voor ttams behaalde resultat of verlede vrijstelling is in beginsel onbeperkt op voorwaarde dat de studt onafgebrok is ingeschrev voor de desbetreffde opleiding. Indi voor één of meer ttams de geldigheidsduur beperkt is, wordt dat in hoofdstuk 1 van deel 2 bij het desbetreffde ttam vermeld. Daarbij wordt tevs vermeld wat de geldigheidsduur van het ttam is. S Lid 8 De Examcommissie is gerechtigd de geldigheidsduur van de ttamresultat of vrijstelling te beperk, dan wel te verlg. Zij kan na herinschrijving e aanvulld of vervangd ttam oplegg. Artikel 6.7 Vrijstelling bepaling over EVC s S Lid 1 De Examcommissie kan vrijstelling verl van het aflegg van één of meer ttams wanneer de studt reeds aan de vereist van desbetreffde ttam of exam heeft voldaan. S Lid 2 Vrijstelling kan word verled op grond van eerder met goed gevolg afgelegde ttams of exams, of van elders buit het hoger onderwijs opgedane competties. S Lid 3 De Examcommissie betracht terughouddheid bij het verstrekk van vrijstelling. Zij hanteert de volgde uitgangspunt: - bij e besluit word altijd de oordel van meerdere inhoudsdeskundige examinator betrokk; - de verworv competties zijn t minste gelijkwaardig aan het niveau de inhoud van de competties van de onderwijseheid waarvan wordt overwog het ttam geheel of gedeeltelijk vrij te stell; - het oordeel van examinator wordt geveld op basis van geldige documt waaronder begrep het ervaringscertificaat. De geldigheid wordt bepaald op basis van de inhoudelijke actualiteit van verworv competties. De Examcommissie houdt e verslag bij over de verstrekte vrijstelling S Lid 4 De Examcommissie verstrekt de verzoeker e bewijs van de vrijstelling, dat t minste de datum verling, desbetreffde ttam(s) de geldigheidsduur vermeldt. S Lid 5 De studt die in aanmerking wst te kom voor vrijstelling van één of meer ttams, dit daarvoor e gemotiveerd verzoek in bij de Examcommissie overlegt daarbij de bewijsstukk die aanton dat hij voldoet aan de eis voor de desbetreffde onderwijseheid. S Lid 6 Vrijstelling kunn op basis van e ervaringscertificaat verled word indi: - de in het ervaringscertificaat beschrev verworv competties qua niveau inhoud t minste gelijkwaardig zijn aan de competties van de onderwijsehed waarvan wordt overwog het ttam vrij te stell; - het ervaringscertificaat per compettie het niveau de inhoud bewijst; - het ervaringscertificaat afkomstig is van e erkd aanbieder van compettiemeting; - het ervaringscertificaat niet ouder is dan vijf jaar.

18 Artikel 6.8 Organisatie van ttams exams S Lid 1 Examinator andere bij e ttam betrokk bewar volstrekte geheimhouding t aanzi van de opgav opdracht van e ttam, totdat deze zijn uitgereikt aan de studt. S Lid 2 E ttam wordt afgelegd onder toezicht van t minste één examinator of e daartoe aangestelde surveillant, die nams hem het toezicht uitvoert. Alle overige ttams word onder toezicht van t minste één examinator afgelegd. S Lid 3 E studt moet zich met zijn collegekaart kunn legitimer bij het aflegg van e ttam. Is dit niet mogelijk, dan wordt hij direct uitgeslot van deelname doet de examinator of surveillant daarvan melding aan de voorzitter van de Examcommissie. S Lid 4 E studt dit bij het aflegg van e ttam alle aanwijzing op te volg van de Examcommissie, de examinator of andere door de Examcommissie aangewez person. Overtreding daarvan geldt als e onregelmatigheid op grond daarvan kan hij van (verdere) deelname word uitgeslot. S Lid 5 In deel 2 hoofdstuk 2 is de ttamregeling opgom die voor de opleiding geldt. Overtreding daarvan geldt als e onregelmatigheid op grond daarvan kan e studt van (verdere) deelname word uitgeslot. S Lid 6 E studt heeft recht op e tijdige bekdmaking van de vastgestelde beoordeling van door hem afgelegde ttams. Onder tijdig wordt hier verstaan: maximaal binn 15 werkdag na het aflegg van het ttam, tzij er aannemelijke red zijn om deze termijn te overschrijd de studt daarvan zo spoedig mogelijk in knis is gesteld. S Lid 7 Tuss het momt van ttam én herttam van ezelfde onderwijseheid ligt t minste e termijn van 5 werkdag. Voorafgaand aan het herttam moet de studt de gelegheid van inzage zijn gebod van e eerder afgelegd ttam of herttam. Artikel 6.9 Inschrijving voor ttams S Lid 1 Voor het aflegg van ttams herttams van de onderwijsehed van de major schrijft de studt zich in conform de door de Examcommissie vastgelegde inschrijvingsprocedure die is opgom in bijlage 4. S Lid 2 De inschrijving voor e minor of keuzemodule geeft aan de studt buit deelname aan het onderwijsaanbod ook recht op het aflegg van minimaal één herttam(s) het vereiste gebruik van onderwijsvoorziing van de hogeschool. S Lid 3 De studt dit zich in te schrijv voor het aflegg van e herttam van de minor wordt daartoe uitgodigd door de Examcommissie van de opleiding die de minor aanbiedt. In geval slechts e beperkt aantal studt e ttam kan aflegg, is t minste bepaald, dat de volgorde van inschrijving geldt voor toewijzing tot het aflegg van het ttam.

19 Artikel 6.10 Bewaring ttam- examwerkstukk S Lid 1 a. De bewaartermijn van ttamwerk /of andere bewijsstukk bedraagt minimaal 60 werkdag na vaststelling van de beoordeling door de Examcommissie. b. Met het oog op het accreditatieproces word de kernwerkstukk gedurde e periode van t minste zev jaar bewaard. c. De opleiding is verantwoordelijk voor het bewar van de kernwerkstukk. De bewaarwijze is afhankelijk van de aard van het kernwerkstuk. d. Na afloop van de bewaartermijn wordt het werk vernietigd of op dis verzoek geretourneerd aan de studt. Het bewijs dat e ttam met goed gevolg is afgelegd wordt 10 jaar bewaard. S Lid 2 Bewijsstukk voor het verstrekk van e getuigschrift bewaart de Faculteitsdirecteur gedurde e periode van t minste 30 jaar deze omvatt t minste: - de persoonsgegevs van de studt; - opleiding datum van het propedeutisch exam dat met goed gevolg is afgelegd; - opleiding datum van het afsluitd exam dat met goed gevolg is afgelegd. Lid 3 Bewijsstukk voor het verstrekk van e verklaring zoals bedoeld in artikel 7.2. bewaart de Faculteitsdirecteur gedurde e periode van t minste 10 jaar. Het betreft - de persoonsgegevs van de studt; - de opleiding periode van inschrijving van de studt; - e overzicht van de met goed gevolg afgelegde ttams. Artikel Eig bijdrag S Lid 1 De inschrijving als studt is niet afhankelijk van e andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld. I Lid 2 De aanschaf van bepaalde onderwijsbodigdhed wordt noodzakelijk geacht voor het studieprogramma. De kost hiervan bedrag naar verwachting voor Jaar 1 circa 400. Het betreft de volgde leer(hulp)middel: -studieboek; Jaar 2 circa 400. Het betreft de volgde leer(hulp)middel: -studieboek; Jaar 3 circa 250. Het betreft de volgde leer(hulp)middel: -studieboek; Jaar 4 circa 250. Het betreft de volgde leer(hulp)middel: -studieboek;

20 I Lid 3 Aan onderwijsvoorziing zoals excursies werkbezoek die deel uitmak van het onderwijsprogramma kunn kost verbond zijn. E overzicht van deze activiteit bijbehorde kost is te vind Blackboard S Lid 4 Als de studt de kost, bedoeld in lid 2, niet kan of wil mak, wordt de studt e gelijkwaardig alternatief aangebod. S Lid 5 Als de studt op grond van aantoonbare persoonlijke bijzondere omstandighed de kost van onderwijsbodigdhed of onderwijsvoorziing niet kan drag, kan hij de Faculteitsdirecteur verzoek om e financiële voorziing of ontheffing van de betalingsverplichting. S Lid 6 Voordat de Faculteitsdirecteur e besluit neemt op e verzoek als bedoeld in lid 4 wint zij advies in bij de studtdecaan. S Lid 7 De Faculteitsdirecteur neemt haar besluit binn 20 werkdag deelt dit mee aan de studt.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G. OER onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienstleraar CROHO-nummer: 35441 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie