Resultaten afronding bestuursopdracht Onderwijs en Arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten afronding bestuursopdracht Onderwijs en Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Resultaten afronding bestuursopdracht Onderwijs en Arbeidsmarkt Gemeente Almere Velden KE van der (Kim) A: Versterking economie en arbeidsmarkt Regionale samenwerking en regie op arbeidsmarktbeleid Onderwerp: bijdragen aan ontwikkeling van een integrale regionale arbeidsmonitor met inbegrip van onderwijsinformatie (DUO). Projectleider: gemeente Amsterdam, economie. 1. Doelgroep: het rapportageniveau is primair de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit betekent dat cijfers voor de volgende arbeidsmarktregio s worden gerapporteerd: 1. Kennemerland (zuid) 1 ; 2. Groot-Amsterdam 2 ; 3. Gooi- en Vechtstreek 3 ; 4. Zaanstreek-Waterland 4 ; 5. Flevoland 5 ; 6. MRA (is het totaal van bovengenoemde regio s). 2. Wat wordt bereikt: één instrument (in de vorm van een jaarlijkse rapportage) op basis waarvan de regionale arbeidsmarkt kan worden gevolgd (naast cijfers over werkgelegenheid, vacatures, werkzoekenden ook onderwijsgegevens) en beleid kan worden gemaakt/geëvalueerd. 1/9 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Vooralsnog wordt voorzien dat deze rapportage in juni verschijnt, na publicatie van CBS-cijfers. In het najaar, na publicatie van onderwijscijfers, verschijnt er een update. Onderwerp: verbeterde Flevolandse afstemmingsstructuur overheid- UWV-werkgevers-werknemers-beroepsonderwijs. 1. Wat wordt bereikt: een overlegstructuur die als basis dient voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, participatie, onderwijs en economie. Regionaal en bovenregionaal Metropoolregio Amsterdam. 2. Naar verwachting start de verbeterde structuur in juni Dit betreft de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 2 Dit betreft de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Om een en ander in perspectief te plaatsen wordt een aantal indicatoren op de schaal van Amsterdam gerapporteerd om te kunnen vergelijken met de andere G4-steden. 3 Dit betreft de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. 4 Dit betreft de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. 5 Dit betreft de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk.

2 Onderwerp: regionale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleidsplan 1. Wat wordt bereikt: - een gedeelde arbeidsmarktanalyse Flevoland en Metropoolregio Amsterdam; - een gedeeld actieplan arbeidsmarkt regionaal en MRA: werkgevers- en werknemersdienstverlening; - beleidsafspraken Werkbedrijf Flevoland (garantiebanen Participatiewet). 2/9 2. Bestuurlijke besluitvorming over het arbeidsmarktbeleidsplan na de zomer Onderwerp: Techniekpact Noordvleugel - voldoende en vakbekwaam technisch personeel en betere aansluiting beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt, uitvoering werkplan Techniekpact Flevoland Doelgroep: alle (jonge) mensen die een technische opleiding volgen of gaan volgen. 2. Wat wordt bereikt: met de drie actielijnen (Kiezen voor techniek, Leren in de techniek en Werken in de techniek) ontstaat een betere profilering van het techniekonderwijs (basisonderwijs, middelbaar onderwijs, mbo, hbo) en van de beroepsmogelijkheden in de techniek. Inmiddels zijn zestien vmbo-scholen, drie mbo-scholen, het hbo en zeventien ondernemers betrokken bij de uitvoering van het plan. Binnen de actielijn Leren in de techniek heeft scholengemeenschap Het Baken Almere het Vakcollege opgericht. Dit is een arbeidsmarktgerichte gecombineerde opleiding vmbo-mbo tot vakman/vakvrouw. De bijbehorende opleidingen zijn Technology & Design, Ondernemen en Dienstverlening (start schooljaar ). Onderwerp: nationaal topsectorenbeleid: uitvoering human capitalagenda, actielijn ICT, deelproject ICT in de wolken Almere. 1. Doelgroep: leerlingen met ICT-talent. 2. Wat wordt bereikt: scholengemeenschappen Het Baken en Helen Parkhurst bieden extra ICT-onderwijs aan binnen het curriculum techniekonderwijs aan de hand van praktijkopdrachten van bedrijven. 3. Kosten: cofinanciering Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Start in maart 2014 met achttien leerlingen. Onderwerp: uitvoering human capital-agenda, actielijn ICT, deelproject bevordering uitstroom naar bedrijfsleven - project Smart Society Urban Lab (programma Almere Smart Society) 1. Doelgroep: ongeveer zestig studenten van ROC van Flevoland en Windesheim Flevoland, inwoners, jonge ondernemers, start-ups. 2. Wat wordt bereikt: netwerksamenwerking op het gebied van techniek en technologie ontwikkelingen. Directe aansluiting ICT- en mediastudenten bij vraag bedrijfsleven. 3. Project in uitvoering.

3 Onderwerp: Ondernemersplein Almere 1. In de doorontwikkeling van het Ondernemersplein Almere in 2014 (geopend op 7 maart 2014) kan de relatie met de beroepsopleidingen geconcretiseerd worden. Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van onderwijsinformatie en het onderwijsnetwerk aan ondernemers. 2. MKB Doorstartfonds (revolving fund): de provincie en de gemeenten in Flevoland realiseren een doorstartloket en doorstartfonds. Doel: bestaande ondernemers financieel ondersteunen die geen gebruik kunnen maken van voorliggende voorzieningen. De provincie financiert het fonds. De Flevolandse gemeenten financieren de uitvoeringskosten van het fonds via het Zelfstandigenloket Flevoland. In juni 2014 neemt Provinciale Staten haar besluit over het fonds. 3. Uitrol model Ondernemersplein: momenteel zijn de regionale afspraken in ontwikkeling voor werkgeversdienstverlening vanuit de gemeenten in Flevoland, de Kamer van Koophandel en het UWV. In het najaar van 2014 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats betrokken partijen. 3/9 B: Versterking bestrijding werkloosheid Overzicht relevante beleidsontwikkelingen Onderwerp: uitvoering regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Flevoland 2.0 (project in uitvoering ), onderdeel van nationaal actieplan jeugdwerkloosheid (ministeries van OCW en SZW 2013) 1. Budget regionaal ruim 8 ton. 2. Voorbeelden: - uitvoering school-ex 2.0: mbo-scholen spannen zich in om met begeleidingsen ombuiggesprekken gediplomeerde mbo ers door te laten studeren en te stimuleren te kiezen voor een studie met arbeidsmarktperspectief. Doel: voorkomen voortijdig schoolverlaten; - regionale startersbeurs voor werkgevers en werkervaringsplaatsen voor studenten; - begeleiden van jongeren naar techniek of een andere passende werkplek; - bevordering van het gebruik van stage.nl. Kadernota sluitende aanpak jongeren (12-27 jaar), een springplank naar werk (2013) 1. Doelen: - voorkomen voortijdig schooluitval; - aanpak jeugdwerkloosheid; - vangnet en springplank voor kwetsbare jongeren; - betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 2. Momenteel zijn de volgende deel(uitvoerings)plannen in ontwikkeling, die voortvloeien uit de kadernota sluitende aanpak jongeren: - uitvoeringsplan re-integratie en participatie (gereed); - deelplan sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren (2014); - deelplan voortijdig schoolverlaten (2014); - deelplan integraal bestedingsvoorstel (2014). Participatiewet met ingang van 1 januari nieuwe activiteiten, voorbereiding en opstart in Werknemersdienstverlening: verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het UWV via het loket Werk en Inkomen Almere. Onderdelen: - informatie en communicatie - vacaturedeling; - arbeidsmarktbewerkingplan.

4 2. Regionale samenwerkingsafspraken voor uitvoering Participatiewet: - instroom nieuwe arbeidsgehandicapten (voorheen Wajong); - oprichting regionaal Werkbedrijf; - afbouw sociale werkvoorziening. 3. Regionale samenwerking afdelingen Sociale Zaken gemeenten Flevoland. 4/9 4. Europees Sociaal Fonds (projectaanvraag is eind april 2014 ingediend bij het Agentschap SZW): - 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar voor de arbeidsmarktregio Flevoland; - 70% is voor gemeenten ten behoeve van re-integratie en van scholing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het wegwerken van taalachterstanden; - 30% is voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs ten behoeve van arbeidstoeleiding van (ex-)leerlingen (schoolverlaters zonder startkwalificatie). Aansluiting tussen economie, arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wet werk en bijstand Figuur: uitstroom bijstandsuitkeringen jaar geworden Verhuisd naar het buitenland Aan het werk Detentie Ander inkomen Start eigen bedrijf Postadres niet verlengd Overlijden 3 2 Op eigen verzoek/reden onbekend Toelichting inlichtingenplicht geschonden : Als werkzoekenden herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken met hun klantmanager/matchmaker, dan volgt er een nieuwe uitnodiging op basis van doelmatigheid en rechtmatigheid. Als de klant dan nog niet voldoet aan dit verzoek, dan wordt de uitkering beëindigd vanwege schending van de inlichtingenplicht. Deze procedure geldt ook bij het niet inleveren van een inkomstenformulier. Het aantal schendingen is vrij stabiel over de jaren heen. In 2013 zijn werkzoekenden wel vaker uitgenodigd dan voorheen. Dit leidt regelmatig tot het niet willen meewerken en daarom ook niet meer verschijnen op de afspraken.

5 Tabel: totaalaantallen 2013 Totaalaantal uitstroom Aantal actieve uitkeringen 2013 (instroom uitstroom) Toename van uitkeringen van 1 januari 2013 t/m 31 december Instroom Uitstroom Waarvan uitstroom naar werk (uitkering beëindigd) 568 5/9 Tabel: aantallen WWB-cliënten die werken met behoud van uitkering 2013 Almere Werkt/Tomingroep (re-integratiebedrijf) 360 Zone 3 (re-integratiebedrijf) 24 (ingezet vanaf maart 2013) Proefplaatsing, individueel, job-offer 299 Talentpool 66 (ingezet vanaf mei 2013) C: Versterking economie en onderwijs Overzicht van activiteiten en ontwikkelingen die een positieve invloed kunnen hebben op een betere aansluiting van het onderwijs in Almere op economie en arbeidsmarkt Middelbaar beroepsonderwijs Onderwerp: doorlopende leerlijn mbo-hbo 1. Doelgroep: circa 250 mbo-studenten worden getoetst (startassessment) op de kans van slagen op het hbo en krijgen daarbij extra onderwijs aangeboden (autumn-courses) om met name taal- en rekenvaardigheden op hbo-niveau te krijgen. 2. Wat wordt bereikt: betere doorstroom in het onderwijs. Beter benutten van talenten van jongeren. Bredere kansen op de arbeidsmarkt. 3. Kosten: , Onderwijsimpuls Gestart zomer 2013, afgerond mei Onderwerp: voorlichtingscampagne techniek en ICT 1. Doelgroep: 750 jongeren op het vmbo. 2. Wat wordt bereikt: jongeren laten kennismaken met de mogelijkheden en kansen die techniek- en ICT-opleidingen bieden. Zodoende de instroom op technische opleidingen in het mbo vergroten. Dit omdat er een groot tekort heerst aan technisch geschoold personeel. 3. Kosten: , Onderwijsimpuls Gestart zomer 2013, afgerond mei Onderwerp: duurzame aanpak mbo-entreeopleiding 1. Doelgroep: circa 500 jongeren. 2. Wat wordt bereikt: - verminderen van de uitval van leerlingen op niveau 1 en 2; - verbeteren van het imago van opleidingen op niveau 1 en 2; - vergroten van ouderbetrokkenheid; - verhogen van de duurzame arbeidsinpassing voor jongeren die uitstromen naar arbeid.

6 3. Kosten: Impuls Onderwijs 2013, Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Gestart september Onderwerp: doorontwikkeling techniekonderwijs (zie ook Techniekpact onder paragraaf A) 6/9 1. Doelgroep: alle (jonge) mensen die een technische opleiding volgen of gaan volgen. 2. Wat wordt bereikt: - een betere koppeling tussen onderwijsaanbod en de vraag uit de markt; - investeren in ICT- en techniektalent; - verbeteren van het imago van technisch onderwijs. 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Projecten starten in de loop van Onderwerp: leren ondernemen en stages 1. Doelgroep: zo goed als alle mbo-studenten in Almere: circa jongeren. 2. Wat wordt bereikt: in samenwerking met de drie mbo-instellingen in Almere wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het oprichten van een gezamenlijke gecertificeerde leerlijn ondernemerschap. Daarnaast wordt in samenwerking tussen werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, instellingen, het onderwijs en de gemeente Almere toegewerkt naar één centraal servicepunt voor stages. In dit servicepunt komt het aanbod van stagiaires van alle onderwijsinstellingen in Almere samen met het aanbod aan stageplaatsen in Almere (en mogelijk de regio). 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Start in de loop van Onderwerp: doelmatigheid en samenwerking 1. Doelgroep: zo goed als alle mbo-studenten en aankomende mbo-studenten in Almere: meer dan jongeren. 2. Wat wordt bereikt: doel is om in een eerste fase de samenwerking tussen de mboinstellingen in Almere duurzaam te organiseren en middels een netwerkoverleg te komen tot een gezamenlijke agenda. De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt laat zich dan vervolgens organiseren door in breder verband met elkaar samen te werken op thema s als de verbetering van de beroepspraktijkvorming, voldoende stageplekken in de regio en betere voorlichting aan studenten over de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen. Tevens kan - in lijn met de wens van de minister - de doelmatigheid van opleidingen worden besproken. 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Start in de loop van Onderwerp: nieuwbouw ROC van Flevoland in Almere Poort 1. Doelgroep: het gebouw gaat circa 800 studenten huisvesten. 2. Wat wordt bereikt: verruimen van het voorzieningenniveau op mbo-gebied, gelet op de groei van de stad. Het aantal jongeren stijgt de komende 20 jaar met circa (bron: gemeente Almere).

7 3. Kosten: bouwkosten voor het ROC van Flevoland (mogelijke EFROsubsidieaanvraag). 4. Start bouw gepland medio /9 Hoger beroeps Onderwijs Onderwerp: VOF Alwindes - partnership Windesheim Flevoland en gemeente Almere (via comakership, leerwerkervaring) 1. Doelgroep: tweede-, derde- en vierdejaars studenten van het hbo van alle studierichtingen. In totaal kunnen in drie jaar tijd 32 studenten een leerwerkervaring van twintig weken opdoen. Het heeft opgeleverd: acht adviesrapporten met een groot aantal adviezen over deregulering en verbeteringen voor de stad (slimmer, minder, efficiënter, innovatiever en goedkoper). Vier adviezen zijn aan het college van B en W gepresenteerd. De andere adviezen aan wethouders en directeuren. In maart 2014 is de raamovereenkomst Partner in education ondertekend door Windesheim Flevoland en de gemeente Almere. 2. Wat wordt bereikt: levert een bijdrage aan de aansluiting tussen hoger onderwijs en arbeidsmarkt in Almere: - verbetert strategische, duurzame samenwerking tussen Windesheim Flevoland en de gemeente Almere; - brengt nieuwe ideeën van een nieuwe generatie in de organisatie; - heeft een positieve invloed op het proces van nieuw denken en anders werken binnen de organisatie; - draagt bij aan de werkgeversbranding; - levert een bijdrage aan maatschappelijk betrokken ondernemen (voorbeeldfunctie); - draagt bij aan goed werkgeverschap (voorbeeldfunctie); - draagt bij aan kennisuitwisseling tussen studenten en ambtenaren; - bindt de studenten aan Almere; - geeft een kans tot instroom van studenten binnen het personeelsbestand. 3. Kosten: de stagevergoeding wordt afgedekt vanuit het A&O fonds stimuleringsregeling. De stagevergoeding wordt volledig hieruit afgedekt. Inzet van ondersteuning en coaching van de studenten kost per jaar. 4. De VOF Alwindes loopt drie jaar. Jaarlijks wordt bekeken of dekking vanuit subsidie of andere middelen mogelijk blijft. Als nieuwe ontwikkeling kan worden gemeld dat de VOF de samenwerking tussen Windesheim Flevoland en de gemeente Almere wil uitbreiden met bedrijven in de stad. Gesprekken hierover lopen op dit moment. Ook wordt samenwerking gezocht met een vergelijkbaar project bij de gemeente Apeldoorn. Onderwerp: onderzoek Windesheim Flevoland naar uitbreiding associate degree-opleidingen (tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding met diploma en binnen de bacheloropleiding) 1. Doelgroep: doorgestroomde mbo-4-studenten, werkende mbo ers en havoleerlingen. 2. Wat wordt bereikt: meer inzicht in de lokale behoefte onder mbo-studenten aan associate degree-opleidingen. Onderzoek is uitgevoerd door Hobeon. Er blijkt behoefte aan twee associate degree-programma's (Retail en Officemanagement). Voor het derde onderzochte profiel (Softwaredesign) blijkt onvoldoende belangstelling te zijn. De belangstelling vanuit het bedrijfsleven is niet onderzocht. Windesheim Flevoland wil de programma s Retail en Officemanagement doorzetten. Het onderzoeksrapport wordt gebruikt bij de toets voor nieuwe opleidingen van de NVAO.

8 3. Kosten: budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Onderwerp: verbetering instroom vanuit voortgezet onderwijs en mbo naar Windesheim Flevoland 8/9 1. Doelgroep: - mentoren en decanen van havo 3, 4 en 5 van alle middelbare scholen in Almere. Drie dagdelen per schooljaar, vijftig deelnemers per bijeenkomst; havo-3-leerlingen in Almere. 2. Wat wordt bereikt: - loyaltyprogramma decanen/mentoren: verstevigen van de band met decanen/mentoren van alle middelbare scholen in Almere met als doel het verbeteren van het studiekeuzeproces van leerlingen; - pilot profielkeuzedag havo 3. Al in havo-3 leerlingen helpen een juist profiel te kiezen dat leidt naar een goede studiekeuze. 3. Kosten: uit budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Project loopt tot zomer Onderwerp: ontwikkeling lectoraten en opleidingenprofiel 1. Doelgroep: alle studenten. 2. Wat wordt bereikt: de gemeente heeft een aanvraag van Windesheim Flevoland gehonoreerd voor een associate lector, een praktijkgerichte onderzoekslijn en een (hogeschoolgebonden) Wmo-werkplaats. Onderwerp: stimuleringsregeling voor ondernemende studenten van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum 1. Doelgroep: studenten die hun ondernemerskwaliteiten willen versterken. 2. Wat wordt bereikt: stimuleren ondernemerskwaliteiten. 3. Kosten: uit budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Budgetverdeling: Windesheim Flevoland 80% en CAH Vilentum 20%. 4. Regeling wordt in 2014 uitgevoerd. Onderwerp: stimuleringsproject Zomerondernemers (future entrepeneurs) 1. Doelgroep: 25 jongeren van 15 tot 22 jaar (vmbo-mbo-hbo). 2. Wat wordt bereikt: onder deskundige leiding leren de jongeren in de zomervakantie hun eigen bedrijfje opstarten. 3. Kosten: uit budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Het project is in de zomer 2013 uitgevoerd. De subsidieaanvraag voor 2014 is in behandeling. Onderwerp: de Leidse Onderwijsinstelling is voornemens in Almere te starten met een university for (applied) technology/sciences (LOI- UATS). 1. Doelgroep: werkenden met een afgeronde hbo-opleiding en post-initieel hoger onderwijs (hbo/wo).

9 2. Wat wordt bereikt: internationaal georiënteerd onderwijsaanbod afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt door LOI in samenwerking met de universiteit LaSalle Almere voor onderwijsaanbod op het vlak van big data, data-analytics en e-skills. Tevens staat een werkveldverkenning gepland. 9/9

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

MBO-kwaliteitsagenda 2014/2015

MBO-kwaliteitsagenda 2014/2015 MBO-kwaliteitsagenda 2014/2015 Doel Deze MBO-kwaliteitsagenda 2014/2015 dient twee doelen: - Het schetst de inzet in het middelbaar Beroepsonderwijs binnen de context van de Onderwijsimpuls; - Het schetst

Nadere informatie

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Auteur: Sven Iversen April 2016 In opdracht van: Titel : Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR230907_2 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking

Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland eindconcept 4 november 2013 Kern van de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie Vergadering 1 december 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie B&W vergadering : 03 november 2015 Dienst / afdeling : Werk en Inkomen Aan de gemeenteraad, Het

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw,

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw, Juni 2017 Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, zowel op het niveau

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema Willem Bosveld Ivo de Bruijn Auteur Jannes ten Berge Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking SDA Print

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Holland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Holland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noord-Holland, Gooi- en December 2012 15 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 Onderzoek, Informatie en Statistiek 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Robert Selten Nina Holaind Vormgeving,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

AGENDA ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS EVALUATIE

AGENDA ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS EVALUATIE AGENDA ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS EVALUATIE 2004 2007 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave p. 2 Samenvatting p. 3 Inleiding p. 4 Agendapunten Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 2007 p. 4 Evaluatie resultaten p. 4 Evaluatie

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST 2 WAAROM EEN TECHNIEKPACT? Nederland staat bekend om zijn concurrentiekracht, innovatief vermogen en benutting

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2015 Sterke stijging WW-uitkeringen Noord-Holland Noord Het aantal WW-uitkeringen lag in december hoger dan een eerder. Ook in voorgaande jaren nam

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

" Gemeente \jroningen

 Gemeente \jroningen " Gemeente \jroningen Onderwerp Stand van zaken Aanpak Jeugdwerkloosheid Steller S.J. RoS De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) Datum 02-03-201

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 1 Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, november 2015 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Hollandse regio s neemt toe In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND Inleiding Het Hoger Onderwijs staat hoog op de politieke agenda van de Provincie Flevoland. Daar is alle reden toe. Het aandeel hoger opgeleiden in Flevoland blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde.

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33130 25 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Carine van Oosteren Idske de Jong 23 september 2010 23 september 2010 Betekenis en gebruik van de Metropoolregio 2 Twee thema s Hoe wordt de Metropoolregio gezien

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers Metropoolregio Amsterdam in cijfers Onderzoek, Informatie en Statistiek

Metropoolregio Amsterdam in cijfers Metropoolregio Amsterdam in cijfers Onderzoek, Informatie en Statistiek Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2016 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2016 Onderzoek, Informatie en Statistiek Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2016 Onderzoek, Informatie en Statistiek 2 Colofon

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding Visie op Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245 1. Inleiding In dit document worden missie, visie en uitgangspunten van de regionale participatievisie Gooi en Vechtstreek beschreven. Het belangrijkste

Nadere informatie

Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid

Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 212-9-1 1. Inleiding In maart 212 is het jaarplan arbeidsmarktbeleid 212 vastgesteld. Om de doelstellingen in het Arbeidsmarktjaarplan 212 te bewaken of eventueel

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Postbus 658 1000 AR Amsterdam Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Metropoolregio Amsterdam in cijfers

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2017 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

MEMO. Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden

MEMO. Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden MEMO Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden Algemeen Aan Werkkamer regio Gooi en Vechtstreek Datum 2 mei 2017 Vertrouwelijk Nee Kenmerk 17.0005716 Inleiding De Participatiewet is inmiddels twee

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren

Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren Raadsnummer 09.R/004.00I Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren 1 Inleiding De economische crisis is een feit. Bedrijven boeken grote verliezen, de ontslaggolf neemt serieuze vormen aan. De crisis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006

Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 53 Haarlem, 30 mei 2006 Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006 Bijlage: Ontwerpbesluit Het Marsrouteplan

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie