Resultaten afronding bestuursopdracht Onderwijs en Arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten afronding bestuursopdracht Onderwijs en Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Resultaten afronding bestuursopdracht Onderwijs en Arbeidsmarkt Gemeente Almere Velden KE van der (Kim) A: Versterking economie en arbeidsmarkt Regionale samenwerking en regie op arbeidsmarktbeleid Onderwerp: bijdragen aan ontwikkeling van een integrale regionale arbeidsmonitor met inbegrip van onderwijsinformatie (DUO). Projectleider: gemeente Amsterdam, economie. 1. Doelgroep: het rapportageniveau is primair de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit betekent dat cijfers voor de volgende arbeidsmarktregio s worden gerapporteerd: 1. Kennemerland (zuid) 1 ; 2. Groot-Amsterdam 2 ; 3. Gooi- en Vechtstreek 3 ; 4. Zaanstreek-Waterland 4 ; 5. Flevoland 5 ; 6. MRA (is het totaal van bovengenoemde regio s). 2. Wat wordt bereikt: één instrument (in de vorm van een jaarlijkse rapportage) op basis waarvan de regionale arbeidsmarkt kan worden gevolgd (naast cijfers over werkgelegenheid, vacatures, werkzoekenden ook onderwijsgegevens) en beleid kan worden gemaakt/geëvalueerd. 1/9 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Vooralsnog wordt voorzien dat deze rapportage in juni verschijnt, na publicatie van CBS-cijfers. In het najaar, na publicatie van onderwijscijfers, verschijnt er een update. Onderwerp: verbeterde Flevolandse afstemmingsstructuur overheid- UWV-werkgevers-werknemers-beroepsonderwijs. 1. Wat wordt bereikt: een overlegstructuur die als basis dient voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, participatie, onderwijs en economie. Regionaal en bovenregionaal Metropoolregio Amsterdam. 2. Naar verwachting start de verbeterde structuur in juni Dit betreft de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 2 Dit betreft de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Om een en ander in perspectief te plaatsen wordt een aantal indicatoren op de schaal van Amsterdam gerapporteerd om te kunnen vergelijken met de andere G4-steden. 3 Dit betreft de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. 4 Dit betreft de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. 5 Dit betreft de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk.

2 Onderwerp: regionale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleidsplan 1. Wat wordt bereikt: - een gedeelde arbeidsmarktanalyse Flevoland en Metropoolregio Amsterdam; - een gedeeld actieplan arbeidsmarkt regionaal en MRA: werkgevers- en werknemersdienstverlening; - beleidsafspraken Werkbedrijf Flevoland (garantiebanen Participatiewet). 2/9 2. Bestuurlijke besluitvorming over het arbeidsmarktbeleidsplan na de zomer Onderwerp: Techniekpact Noordvleugel - voldoende en vakbekwaam technisch personeel en betere aansluiting beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt, uitvoering werkplan Techniekpact Flevoland Doelgroep: alle (jonge) mensen die een technische opleiding volgen of gaan volgen. 2. Wat wordt bereikt: met de drie actielijnen (Kiezen voor techniek, Leren in de techniek en Werken in de techniek) ontstaat een betere profilering van het techniekonderwijs (basisonderwijs, middelbaar onderwijs, mbo, hbo) en van de beroepsmogelijkheden in de techniek. Inmiddels zijn zestien vmbo-scholen, drie mbo-scholen, het hbo en zeventien ondernemers betrokken bij de uitvoering van het plan. Binnen de actielijn Leren in de techniek heeft scholengemeenschap Het Baken Almere het Vakcollege opgericht. Dit is een arbeidsmarktgerichte gecombineerde opleiding vmbo-mbo tot vakman/vakvrouw. De bijbehorende opleidingen zijn Technology & Design, Ondernemen en Dienstverlening (start schooljaar ). Onderwerp: nationaal topsectorenbeleid: uitvoering human capitalagenda, actielijn ICT, deelproject ICT in de wolken Almere. 1. Doelgroep: leerlingen met ICT-talent. 2. Wat wordt bereikt: scholengemeenschappen Het Baken en Helen Parkhurst bieden extra ICT-onderwijs aan binnen het curriculum techniekonderwijs aan de hand van praktijkopdrachten van bedrijven. 3. Kosten: cofinanciering Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Start in maart 2014 met achttien leerlingen. Onderwerp: uitvoering human capital-agenda, actielijn ICT, deelproject bevordering uitstroom naar bedrijfsleven - project Smart Society Urban Lab (programma Almere Smart Society) 1. Doelgroep: ongeveer zestig studenten van ROC van Flevoland en Windesheim Flevoland, inwoners, jonge ondernemers, start-ups. 2. Wat wordt bereikt: netwerksamenwerking op het gebied van techniek en technologie ontwikkelingen. Directe aansluiting ICT- en mediastudenten bij vraag bedrijfsleven. 3. Project in uitvoering.

3 Onderwerp: Ondernemersplein Almere 1. In de doorontwikkeling van het Ondernemersplein Almere in 2014 (geopend op 7 maart 2014) kan de relatie met de beroepsopleidingen geconcretiseerd worden. Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van onderwijsinformatie en het onderwijsnetwerk aan ondernemers. 2. MKB Doorstartfonds (revolving fund): de provincie en de gemeenten in Flevoland realiseren een doorstartloket en doorstartfonds. Doel: bestaande ondernemers financieel ondersteunen die geen gebruik kunnen maken van voorliggende voorzieningen. De provincie financiert het fonds. De Flevolandse gemeenten financieren de uitvoeringskosten van het fonds via het Zelfstandigenloket Flevoland. In juni 2014 neemt Provinciale Staten haar besluit over het fonds. 3. Uitrol model Ondernemersplein: momenteel zijn de regionale afspraken in ontwikkeling voor werkgeversdienstverlening vanuit de gemeenten in Flevoland, de Kamer van Koophandel en het UWV. In het najaar van 2014 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats betrokken partijen. 3/9 B: Versterking bestrijding werkloosheid Overzicht relevante beleidsontwikkelingen Onderwerp: uitvoering regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Flevoland 2.0 (project in uitvoering ), onderdeel van nationaal actieplan jeugdwerkloosheid (ministeries van OCW en SZW 2013) 1. Budget regionaal ruim 8 ton. 2. Voorbeelden: - uitvoering school-ex 2.0: mbo-scholen spannen zich in om met begeleidingsen ombuiggesprekken gediplomeerde mbo ers door te laten studeren en te stimuleren te kiezen voor een studie met arbeidsmarktperspectief. Doel: voorkomen voortijdig schoolverlaten; - regionale startersbeurs voor werkgevers en werkervaringsplaatsen voor studenten; - begeleiden van jongeren naar techniek of een andere passende werkplek; - bevordering van het gebruik van stage.nl. Kadernota sluitende aanpak jongeren (12-27 jaar), een springplank naar werk (2013) 1. Doelen: - voorkomen voortijdig schooluitval; - aanpak jeugdwerkloosheid; - vangnet en springplank voor kwetsbare jongeren; - betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 2. Momenteel zijn de volgende deel(uitvoerings)plannen in ontwikkeling, die voortvloeien uit de kadernota sluitende aanpak jongeren: - uitvoeringsplan re-integratie en participatie (gereed); - deelplan sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren (2014); - deelplan voortijdig schoolverlaten (2014); - deelplan integraal bestedingsvoorstel (2014). Participatiewet met ingang van 1 januari nieuwe activiteiten, voorbereiding en opstart in Werknemersdienstverlening: verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het UWV via het loket Werk en Inkomen Almere. Onderdelen: - informatie en communicatie - vacaturedeling; - arbeidsmarktbewerkingplan.

4 2. Regionale samenwerkingsafspraken voor uitvoering Participatiewet: - instroom nieuwe arbeidsgehandicapten (voorheen Wajong); - oprichting regionaal Werkbedrijf; - afbouw sociale werkvoorziening. 3. Regionale samenwerking afdelingen Sociale Zaken gemeenten Flevoland. 4/9 4. Europees Sociaal Fonds (projectaanvraag is eind april 2014 ingediend bij het Agentschap SZW): - 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar voor de arbeidsmarktregio Flevoland; - 70% is voor gemeenten ten behoeve van re-integratie en van scholing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het wegwerken van taalachterstanden; - 30% is voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs ten behoeve van arbeidstoeleiding van (ex-)leerlingen (schoolverlaters zonder startkwalificatie). Aansluiting tussen economie, arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wet werk en bijstand Figuur: uitstroom bijstandsuitkeringen jaar geworden Verhuisd naar het buitenland Aan het werk Detentie Ander inkomen Start eigen bedrijf Postadres niet verlengd Overlijden 3 2 Op eigen verzoek/reden onbekend Toelichting inlichtingenplicht geschonden : Als werkzoekenden herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken met hun klantmanager/matchmaker, dan volgt er een nieuwe uitnodiging op basis van doelmatigheid en rechtmatigheid. Als de klant dan nog niet voldoet aan dit verzoek, dan wordt de uitkering beëindigd vanwege schending van de inlichtingenplicht. Deze procedure geldt ook bij het niet inleveren van een inkomstenformulier. Het aantal schendingen is vrij stabiel over de jaren heen. In 2013 zijn werkzoekenden wel vaker uitgenodigd dan voorheen. Dit leidt regelmatig tot het niet willen meewerken en daarom ook niet meer verschijnen op de afspraken.

5 Tabel: totaalaantallen 2013 Totaalaantal uitstroom Aantal actieve uitkeringen 2013 (instroom uitstroom) Toename van uitkeringen van 1 januari 2013 t/m 31 december Instroom Uitstroom Waarvan uitstroom naar werk (uitkering beëindigd) 568 5/9 Tabel: aantallen WWB-cliënten die werken met behoud van uitkering 2013 Almere Werkt/Tomingroep (re-integratiebedrijf) 360 Zone 3 (re-integratiebedrijf) 24 (ingezet vanaf maart 2013) Proefplaatsing, individueel, job-offer 299 Talentpool 66 (ingezet vanaf mei 2013) C: Versterking economie en onderwijs Overzicht van activiteiten en ontwikkelingen die een positieve invloed kunnen hebben op een betere aansluiting van het onderwijs in Almere op economie en arbeidsmarkt Middelbaar beroepsonderwijs Onderwerp: doorlopende leerlijn mbo-hbo 1. Doelgroep: circa 250 mbo-studenten worden getoetst (startassessment) op de kans van slagen op het hbo en krijgen daarbij extra onderwijs aangeboden (autumn-courses) om met name taal- en rekenvaardigheden op hbo-niveau te krijgen. 2. Wat wordt bereikt: betere doorstroom in het onderwijs. Beter benutten van talenten van jongeren. Bredere kansen op de arbeidsmarkt. 3. Kosten: , Onderwijsimpuls Gestart zomer 2013, afgerond mei Onderwerp: voorlichtingscampagne techniek en ICT 1. Doelgroep: 750 jongeren op het vmbo. 2. Wat wordt bereikt: jongeren laten kennismaken met de mogelijkheden en kansen die techniek- en ICT-opleidingen bieden. Zodoende de instroom op technische opleidingen in het mbo vergroten. Dit omdat er een groot tekort heerst aan technisch geschoold personeel. 3. Kosten: , Onderwijsimpuls Gestart zomer 2013, afgerond mei Onderwerp: duurzame aanpak mbo-entreeopleiding 1. Doelgroep: circa 500 jongeren. 2. Wat wordt bereikt: - verminderen van de uitval van leerlingen op niveau 1 en 2; - verbeteren van het imago van opleidingen op niveau 1 en 2; - vergroten van ouderbetrokkenheid; - verhogen van de duurzame arbeidsinpassing voor jongeren die uitstromen naar arbeid.

6 3. Kosten: Impuls Onderwijs 2013, Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Gestart september Onderwerp: doorontwikkeling techniekonderwijs (zie ook Techniekpact onder paragraaf A) 6/9 1. Doelgroep: alle (jonge) mensen die een technische opleiding volgen of gaan volgen. 2. Wat wordt bereikt: - een betere koppeling tussen onderwijsaanbod en de vraag uit de markt; - investeren in ICT- en techniektalent; - verbeteren van het imago van technisch onderwijs. 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Projecten starten in de loop van Onderwerp: leren ondernemen en stages 1. Doelgroep: zo goed als alle mbo-studenten in Almere: circa jongeren. 2. Wat wordt bereikt: in samenwerking met de drie mbo-instellingen in Almere wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het oprichten van een gezamenlijke gecertificeerde leerlijn ondernemerschap. Daarnaast wordt in samenwerking tussen werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, instellingen, het onderwijs en de gemeente Almere toegewerkt naar één centraal servicepunt voor stages. In dit servicepunt komt het aanbod van stagiaires van alle onderwijsinstellingen in Almere samen met het aanbod aan stageplaatsen in Almere (en mogelijk de regio). 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Start in de loop van Onderwerp: doelmatigheid en samenwerking 1. Doelgroep: zo goed als alle mbo-studenten en aankomende mbo-studenten in Almere: meer dan jongeren. 2. Wat wordt bereikt: doel is om in een eerste fase de samenwerking tussen de mboinstellingen in Almere duurzaam te organiseren en middels een netwerkoverleg te komen tot een gezamenlijke agenda. De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt laat zich dan vervolgens organiseren door in breder verband met elkaar samen te werken op thema s als de verbetering van de beroepspraktijkvorming, voldoende stageplekken in de regio en betere voorlichting aan studenten over de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen. Tevens kan - in lijn met de wens van de minister - de doelmatigheid van opleidingen worden besproken. 3. Kosten: Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt Start in de loop van Onderwerp: nieuwbouw ROC van Flevoland in Almere Poort 1. Doelgroep: het gebouw gaat circa 800 studenten huisvesten. 2. Wat wordt bereikt: verruimen van het voorzieningenniveau op mbo-gebied, gelet op de groei van de stad. Het aantal jongeren stijgt de komende 20 jaar met circa (bron: gemeente Almere).

7 3. Kosten: bouwkosten voor het ROC van Flevoland (mogelijke EFROsubsidieaanvraag). 4. Start bouw gepland medio /9 Hoger beroeps Onderwijs Onderwerp: VOF Alwindes - partnership Windesheim Flevoland en gemeente Almere (via comakership, leerwerkervaring) 1. Doelgroep: tweede-, derde- en vierdejaars studenten van het hbo van alle studierichtingen. In totaal kunnen in drie jaar tijd 32 studenten een leerwerkervaring van twintig weken opdoen. Het heeft opgeleverd: acht adviesrapporten met een groot aantal adviezen over deregulering en verbeteringen voor de stad (slimmer, minder, efficiënter, innovatiever en goedkoper). Vier adviezen zijn aan het college van B en W gepresenteerd. De andere adviezen aan wethouders en directeuren. In maart 2014 is de raamovereenkomst Partner in education ondertekend door Windesheim Flevoland en de gemeente Almere. 2. Wat wordt bereikt: levert een bijdrage aan de aansluiting tussen hoger onderwijs en arbeidsmarkt in Almere: - verbetert strategische, duurzame samenwerking tussen Windesheim Flevoland en de gemeente Almere; - brengt nieuwe ideeën van een nieuwe generatie in de organisatie; - heeft een positieve invloed op het proces van nieuw denken en anders werken binnen de organisatie; - draagt bij aan de werkgeversbranding; - levert een bijdrage aan maatschappelijk betrokken ondernemen (voorbeeldfunctie); - draagt bij aan goed werkgeverschap (voorbeeldfunctie); - draagt bij aan kennisuitwisseling tussen studenten en ambtenaren; - bindt de studenten aan Almere; - geeft een kans tot instroom van studenten binnen het personeelsbestand. 3. Kosten: de stagevergoeding wordt afgedekt vanuit het A&O fonds stimuleringsregeling. De stagevergoeding wordt volledig hieruit afgedekt. Inzet van ondersteuning en coaching van de studenten kost per jaar. 4. De VOF Alwindes loopt drie jaar. Jaarlijks wordt bekeken of dekking vanuit subsidie of andere middelen mogelijk blijft. Als nieuwe ontwikkeling kan worden gemeld dat de VOF de samenwerking tussen Windesheim Flevoland en de gemeente Almere wil uitbreiden met bedrijven in de stad. Gesprekken hierover lopen op dit moment. Ook wordt samenwerking gezocht met een vergelijkbaar project bij de gemeente Apeldoorn. Onderwerp: onderzoek Windesheim Flevoland naar uitbreiding associate degree-opleidingen (tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding met diploma en binnen de bacheloropleiding) 1. Doelgroep: doorgestroomde mbo-4-studenten, werkende mbo ers en havoleerlingen. 2. Wat wordt bereikt: meer inzicht in de lokale behoefte onder mbo-studenten aan associate degree-opleidingen. Onderzoek is uitgevoerd door Hobeon. Er blijkt behoefte aan twee associate degree-programma's (Retail en Officemanagement). Voor het derde onderzochte profiel (Softwaredesign) blijkt onvoldoende belangstelling te zijn. De belangstelling vanuit het bedrijfsleven is niet onderzocht. Windesheim Flevoland wil de programma s Retail en Officemanagement doorzetten. Het onderzoeksrapport wordt gebruikt bij de toets voor nieuwe opleidingen van de NVAO.

8 3. Kosten: budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Onderwerp: verbetering instroom vanuit voortgezet onderwijs en mbo naar Windesheim Flevoland 8/9 1. Doelgroep: - mentoren en decanen van havo 3, 4 en 5 van alle middelbare scholen in Almere. Drie dagdelen per schooljaar, vijftig deelnemers per bijeenkomst; havo-3-leerlingen in Almere. 2. Wat wordt bereikt: - loyaltyprogramma decanen/mentoren: verstevigen van de band met decanen/mentoren van alle middelbare scholen in Almere met als doel het verbeteren van het studiekeuzeproces van leerlingen; - pilot profielkeuzedag havo 3. Al in havo-3 leerlingen helpen een juist profiel te kiezen dat leidt naar een goede studiekeuze. 3. Kosten: uit budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Project loopt tot zomer Onderwerp: ontwikkeling lectoraten en opleidingenprofiel 1. Doelgroep: alle studenten. 2. Wat wordt bereikt: de gemeente heeft een aanvraag van Windesheim Flevoland gehonoreerd voor een associate lector, een praktijkgerichte onderzoekslijn en een (hogeschoolgebonden) Wmo-werkplaats. Onderwerp: stimuleringsregeling voor ondernemende studenten van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum 1. Doelgroep: studenten die hun ondernemerskwaliteiten willen versterken. 2. Wat wordt bereikt: stimuleren ondernemerskwaliteiten. 3. Kosten: uit budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Budgetverdeling: Windesheim Flevoland 80% en CAH Vilentum 20%. 4. Regeling wordt in 2014 uitgevoerd. Onderwerp: stimuleringsproject Zomerondernemers (future entrepeneurs) 1. Doelgroep: 25 jongeren van 15 tot 22 jaar (vmbo-mbo-hbo). 2. Wat wordt bereikt: onder deskundige leiding leren de jongeren in de zomervakantie hun eigen bedrijfje opstarten. 3. Kosten: uit budget Bestedingsplan Hoger Onderwijs Het project is in de zomer 2013 uitgevoerd. De subsidieaanvraag voor 2014 is in behandeling. Onderwerp: de Leidse Onderwijsinstelling is voornemens in Almere te starten met een university for (applied) technology/sciences (LOI- UATS). 1. Doelgroep: werkenden met een afgeronde hbo-opleiding en post-initieel hoger onderwijs (hbo/wo).

9 2. Wat wordt bereikt: internationaal georiënteerd onderwijsaanbod afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt door LOI in samenwerking met de universiteit LaSalle Almere voor onderwijsaanbod op het vlak van big data, data-analytics en e-skills. Tevens staat een werkveldverkenning gepland. 9/9

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier 2013 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 11 Vestigingsklimaat 41 Leefbaarheid 75 Bestuur 99 3.0 Inzicht financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 344 Leven Lang Leren Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Herijking Hoger Onderwijs Almere

Herijking Hoger Onderwijs Almere Herijking Hoger Onderwijs Almere Maart 2008 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN SAMENVATTING 1.1 Doel nota 3 1.2 Resultaten tot nu toe 3 1.3 Ambities 4 1.4 Herijking 4 HOOFDSTUK 2 REGULIER ONDERWIJS, RESULTATEN

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Techniekpact Noordvleugel 01-05-2013

Techniekpact Noordvleugel 01-05-2013 Techniekpact Noordvleugel 01-05-2013 Woord vooraf Voor u ligt het Techniekpact voor de Noordvleugel. Dit document is opgesteld namens de bestuurlijke kopgroep in de Noordvleugel. Allen onderschrijven wij

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie