leven Brug naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL"

Transcriptie

1 Brug naar het groene leven strategisch uit voeringsplan de groene welle Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan De Groene Welle: brug naar Het Groene Leven, een vervolg op ons vorige beleidsplan We gaan voor goud. In dit nieuwe strategische uitvoeringsplan geven wij op hoofdlijnen weer in welke richting wij ons de komende jaren ontwikkelen en welke kernwaarde en pijlers hierbij centraal staan. Het strategisch uitvoeringsplan helpt ons keuzes te maken; keuzes die richtinggevend zijn voor iedereen die bij De Groene Welle betrokken is. Jaarlijks stellen wij een activiteitenplan op, gebaseerd op dit strategisch uitvoeringsplan. Alleen op deze manier kunnen wij de goede dingen kiezen en onze doelstellingen op een correcte manier realiseren. Met concrete prestatieafspraken laten wij zien waar we voor staan en waar we op kunnen worden aangesproken. 1 BESTE V3AN DE ONDERGWROENE INSTELLI IJSVAN 20N15GEN

2 Wie zijn wij? De Groene Welle is een groene school voor vmbo- en mbo-onderwijs. Wij werken aan de ontwikkeling van mensen en bieden hen een duidelijk perspectief op een (vervolg)loopbaan in de (internationale) groene sector of sectoren geënt op het groen. Dit doen wij door in een groene context activiteiten uit te voeren gericht op leren en innoveren. Hierbij richten wij ons vanuit Zwolle en Hardenberg op verschillende doelgroepen in Noordoost Nederland. De kern van ons werk is het aanbieden van voorbereidend beroepsonderwijs, kwalificerende opleidingen en cursussen en het uitvoeren van projecten gericht op innovatie. Dit doen wij samen met het bedrijfsleven, andere scholen in de regio en binnen de groene kolom van vmbo-mbo-hbo-wo. Onze kernwaarden en pijlers Respect, in nauwe relatie met ons groene karakter, is de kernwaarde van De Groene Welle. Leerlingen, studenten, medewerkers en andere samenwerkingspartners hebben respect voor zichzelf en hun individuele mogelijkheden, respect voor elkaar en respect voor hun school- en werkomgeving. Onze school is een veilige school met een gestructureerde werkwijze. Wij denken en werken vanuit de grondgedachte zorgvuldig en respectvol om te gaan met alles wat we tot de natuur kunnen rekenen. Denk hierbij aan onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, biobased, groene technologie en groene economie. In het strategisch uitvoeringsplan staan drie pijlers centraal: ondernemerschap, vakmanschap en samenwerking. Alle activiteiten die we uitvoeren koppelen we aan één van deze pijlers. Zo zijn alle doelstellingen en activiteiten van De Groene Welle herkenbaar en dragen ze bij aan een grotere samenhang tussen de activiteiten. De gekozen pijlers passen bij onze medewerkers en studenten, ze geven focus en energie en sluiten goed aan bij ons onderwijs. Onze expertise ligt in Zwolle van oudsher met name op de terreinen paardenhouderij, groene ruimte (incl. water en aquacultuur), boomteelt en tuinbouw. De andere werkvelden waarvoor wij opleiden zijn agribusiness, bloemdesign, groene techniek en dierverzorging. Ook daarin bieden we goed onderwijs, omdat onze docenten hun vak verstaan. // Maatschappelijke functie De Groene Welle is een school met een maatschappelijke functie in de regio. Wij zijn een brug voor mensen naar een loopbaan in Het Groene Leven. We hebben oog voor ieder individu en zijn ondersteuningsbehoefte als het om leren gaat. Wij kenmerken ons door een degelijke onderwijsbenadering met veel ruimte voor de inbreng van docenten, die in nauw contact willen staan met het bedrijfsleven. De Groene Welle is een school waar, op een eigentijdse manier en in teamverband, het principe van leermeesterschap de basis is voor de relatie tussen docenten en leerlingen. Op de locatie Hardenberg hebben wij een breed scala opleidingen. Dit sluit aan bij de kracht van onze organisatie. Uniek voor deze locatie is het groot aantal activiteiten rondom de multifunctionele landbouw en ondernemerschap; onderwerpen die een goede (en natuurlijke) aanvulling vormen op onze opleidingen in de primaire sector. Strategisch uitvoeringsplan

3 Het beste uit jezelf halen Onze kerntaak is het opleiden van mensen voor een (internationale) groene functie/beroep of een vervolgopleiding in de (groene) onderwijskolom. In alle gevallen nemen ze de kennis, inzichten en vaardigheden mee, die zij bij ons hebben geleerd. Wij zijn op deze manier een brug naar Het Groene Leven. De student en zijn toekomstperspectief zijn voor onze organisatie altijd het uitgangspunt. Basiskwaliteit op orde Om mensen goed te kunnen opleiden, moet de basiskwaliteit van de organisatie en de medewerkers op orde zijn. Deze basiskwaliteit zit in grote en kleine zaken en gaat iedereen aan. Wij nemen de kwaliteit van onze onderwijsorganisatie en onze manier van onderwijs organiseren heel serieus. Daarom blijven we ook de komende jaren werken aan het versterken van de basiskwaliteit van onze organisatie en medewerkers. Wat betekent dit concreet? In 2015 leiden wij in het mbo minimaal net zoveel mensen op als in Wel zien wij een verschuiving optreden. Het niveau waarop onze studenten de school verlaten zal hoger zijn; de samenleving vraagt dat van ons. Vanaf 2014 werken we ook met minder kwalificatiedossiers, een gerichte profielinvulling op basis van onze expertise en een keuzedeel dat in dialoog met het regionale bedrijfsleven tot stand is gekomen. Gekoppeld aan de nieuwe driejarige mbo-opleiding niveau 4 bieden wij ook Associate degree opleidingen aan. In ons vmbo maken wij een nieuwe indeling met een Vakcollege en Het Groene Lyceum. In het Vakcollege stromen leerlingen door naar mbo-niveau 1, 2 en 3 en vervolgens naar de groene arbeidsmarkt. Met Het Groene Lyceum bieden wij leerlingen een (groen) alternatief voor de route havo-hbo. De instroommogelijkheid in het derde jaar brengen wij nog meer onder de aandacht bij leerlingen van andere scholen. In 2013 en 2014 willen wij in het vmbo een groei van 5% per jaar realiseren. Alleen met deze omvang van de leerlingenpopulatie hebben wij een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering, zeker wanneer in 2015 in de regio de demografische ontwikkelingen leiden tot vermindering van het leerlingenaantal. De rendementen voor het mbo laten de komende jaren een stijgende lijn zien. De resultaten van het vmbo, nu onvoldoende, krijgen in 2015 een voldoende beoordeling van de inspectie. De doorstroom naar het hbo stijgt tot 15% voor niveau 4 in 2015, een deel daarvan doet ook mee aan de Associate degree opleidingen. De interne doorstroom vmbo-mbo neemt toe. Alle acties voeren wij uit met de financiële middelen die ons hiervoor ter beschikking worden gesteld. Wij hebben jaarlijks een sluitende exploitatiebegroting, inclusief een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen percentage voor investeringen. Dit investeringsbudget wordt planmatig ingezet om de doelen uit dit strategisch uitvoeringsplan te realiseren. Om te weten of we de goede dingen goed doen, maken we werkprocessen expliciet en zorgen we ervoor dat er (regelmatig) momenten zijn waarop we toetsen of we nog op de gekozen weg zitten. Een eenvoudig kwaliteitszorgsysteem, ontwikkeld in eigen beheer, zorgt er voor dat iedereen in onze organisatie op een systematisch manier werkt aan verbeteringen. Onze leerlingen en studenten willen we nadrukkelijk laten werken vanuit onze kernwaarde respect. Daarom besteden we in alle onderwijsprogramma s en in de loopbaanbegeleiding hieraan expliciet aandacht. Een voorbeeld is de training Rots en Water voor alle leerlingen in de vmbo-onderbouw. Strategisch uitvoeringsplan

4 Vakmanschap is meesterschap Wij leiden vakmensen op, jong en oud, die (kwalitatief en kwantitatief) voldoen aan de wensen van de (groene) arbeidsmarkt en die het beste uit zichzelf halen. Vakmensen, met liefde voor hun vak, intrinsiek gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te blijven werken en die energie krijgen van de resultaten die zij behalen. Wij realiseren ons dat de arbeidsmarkt dynamisch is en moeilijk te voorspellen. Wij weten ook dat elke leerling en student, die bij ons een opleiding volgt om (later) actief te zijn in Het Groene Leven, uniek is. Wij willen een meerwaarde leveren voor het bedrijfsleven en onze studenten en leerlingen. Dit doen wij door in ons vmbo te werken met verschillende niveaus. In het mbo geven we samen met het (internationale) bedrijfsleven invulling aan het profiel en de keuzedelen van onze opleidingen. Dubbel vakmanschap Om goede vakmensen te kunnen afleveren, moeten onze medewerkers ook vakmensen zijn. Daarom investeren wij op een planmatige manier in onze medewerkers en onze medewerkers in zichzelf, bijvoorbeeld door een traject competentiemanagement. Ook stimuleren wij het dubbele vakmanschap van docenten: vakkundig in een vak en vakkundig als docent. Op onze expertisegebieden werken wij met topdocenten, die, naast hun taak als docent, onderwijs ontwikkelen of een inhoudelijke bijdrage leveren aan het kwaliteitsprofiel van onze organisatie. Ze zijn vakinhoudelijk leidend in de teams en werken nauw samen met andere scholen en het regionale bedrijfsleven. Wat betekent dit concreet? De Groene Welle wil dat leerlingen, studenten, medewerkers en het bedrijfsleven tevreden zijn over de organisatie. Tevredenheid is namelijk één van de indicatoren voor de kwaliteit van een organisatie. Met verschillende tevredenheidsonderzoeken en resultaatonderzoeken monitoren we de ontwikkelingen. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij landelijke onderzoeken. Samen met drie andere AOC s in Noord- en Oost-Nederland werken we in het mbo aan flexibiliteit en keuzemogelijkheden in de inhoud van de opleidingen, uiteraard in nauw overleg met het regionale bedrijfsleven. Hierdoor blijven we onze studenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor kleine opleidingen in de primaire sectoren, zoals veehouderij, akkerbouw en boomteelt. De uitvoering start in september 2014; 2012 en 2013 gebruiken we voor de voorbereiding. Om de kwaliteiten van onze medewerkers in beeld te brengen werken we met een professionaliteitsscan. Deze is de basis van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan, waarmee alle medewerkers werken aan hun eigen ontwikkeling. De Groene Welle stimuleert dat docenten zich inschrijven in het lerarenregister; investeren in het eigen vakmanschap moet op die manier een tweede natuur worden. Een deel van de topdocenten werkt actief samen in kenniskringen in de groene kolom. Op deze manier halen we actief nieuwe kennis in de school en delen we onze expertise met derden. Strategisch uitvoeringsplan

5 In de regio Zwolle hebben alle mbo- en hbo-instellingen elkaar gevonden op het thema ondernemerschap. In navolging van de regionale overheid en het bedrijfsleven richten we ons op het stimuleren van startende ondernemers in alle sectoren. Samen werken we aan diverse faciliteiten, die studenten moeten ondersteunen ondernemer te worden. Hierbij is er aandacht voor het starten van een nieuw bedrijf en de mogelijkheden van bedrijfsopvolging. In het aanbod van Associate degree opleidingen bieden wij ook ondernemende opleidingen aan. Studenten die willen doorstromen naar het hbo kunnen op deze manier hun ondernemerschap verder ontwikkelen. De komende jaren laten wij zien dat wij dé plek zijn voor ondernemende mensen. Studenten met een ondernemende werkhouding en studenten die een eigen bedrijf willen starten kunnen goed bij ons terecht. Op deze manier dragen wij bij aan de economische groei van de regio en de ontwikkeling van bedrijven in de groene sectoren. Ondernemerschap Ondernemerschap komt in al onze opleidingen aan bod en staat voor het zoeken van kansen en mogelijkheden. Bij ondernemerschap hoort het onderzoeken van de risico s, het afwegen van kansen, het inschatten van bedreigingen en het maken van keuzes. Zo moeten jonge mensen die een bedrijf willen overnemen, al vroeg in hun loopbaan tot wel vijf keer een strategische keuze maken. Daarop willen wij ze voorbereiden. Het samenspel tussen een ondernemende houding, het hebben van kennis en het oefenen van vaardigheden komt in de leersituaties van de opleiding aan bod. Ook voor studenten die geen eigen bedrijf ambiëren, is een ondernemende werkhouding belangrijk. Als medewerker van een bedrijf moeten zij zich ervan bewust zijn dat een bedrijf kansen en bedreigingen kent en dat zij daarin hun rol moeten oppakken. Onze afgestudeerden zijn daarom betrokken bij hun bedrijf en kunnen snel handelen wanneer nodig. Ze zijn zich bewust van de bedrijfsrisico s. Wat betekent dit concreet? Studenten van al onze mbo-opleidingen kunnen een certificaat Ondernemerschap halen in het keuzedeel van de opleiding, dat na 2014 ontstaat. Het concept Mini-onderneming, dat op dit moment bij verschillende opleidingen wordt ingezet, bouwen we uit. In het concept laten we studenten ervaren wat het betekent om een eigen onderneming te hebben. Ze ontwikkelen zo als toekomstig medewerker een ondernemende houding. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013 Associate degree opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde. We starten in 2013 met de Ondernemersacademie, waarin zowel regulier onderwijs als cursus- en contractonderwijs worden opgenomen. Internationaal ondernemerschap De Groene Welle kijkt bij het ondernemerschap over de grenzen. We stimuleren alle studenten om tijdens de opleiding internationale ervaring op te doen. Dit kan tijdens een excursie naar het buiteland, maar uiteraard ook door een internationale stage. Hierin werken wij samen in verschillende Europese netwerken. Strategisch uitvoeringsplan

6 Samen staan we sterk Samenwerking is voor ons een voorwaarde om goed werk te leveren. Allereerst werken we binnen onze organisatie met elkaar samen. Werken in teams is hierbij de basis. Kennis delen, samen verantwoordelijkheid nemen en het samen ontwikkelen van beleid zijn aspecten die een belangrijke rol spelen in de teams. Teams en medewerkers werken zo aan de invulling van de professionele ruimte. Verantwoordelijkheid krijgen en nemen zijn de insteek. Wat betekent dit concreet? In de teams worden taken verdeeld op basis van profielen van mensen. Medewerkers met dezelfde taken in de verschillende teams werken samen om de doelen van de organisatie te realiseren en leveren input voor de ontwikkeling van beleid en werkprocessen. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan het inbrengen van kennis in het onderwijs. De projecten hangen altijd nauw samen met het strategisch uitvoeringsplan en worden actief aangestuurd en geëvalueerd. Topdocenten worden ingezet als expert voor (ontwikkeling van) onderwijs, waar wenselijk ook buiten onze school. Docenten van andere scholen, die expert zijn op hun vakgebied, zullen in onze opleidingen worden ingezet. Soms fysiek, soms met behulp van ICT. Met deze expertnetwerken halen we het beste uit onszelf en anderen naar boven ten behoeve van ons onderwijs. De netwerken zijn gekoppeld aan de groene kolom. Daarnaast werken we samen met het (regionale) bedrijfsleven aan innovatie. Innovatie op het gebied van bijvoorbeeld productontwikkeling. Wij maken hiermee een dubbelslag: we ondersteunen de innovatie die kan worden ingezet bij de bedrijven en we leiden mensen op die de innovatie kennen en kunnen toepassen. De Groene Welle doet actief mee in het samenwerkingsprogramma Focus op vakmanschap van de vier AOC s in Noord- en Oost-Nederland om zo de vernieuwende kwalificatiestructuur te benutten en een intensiever en korter onderwijsprogramma te realiseren. Samen met andere AOC s geven we invulling aan ons groene profiel door actief mee te doen aan Voorop in de Vergroening, een strategische lijn van de AOC Raad. Uiteraard werken we ook samen met andere scholen. Alleen op deze manier kunnen wij als kleinere organisatie (onderwijs)activiteiten uitvoeren en kunnen wij zorgen voor kwalitatieve opleidingen en vakmensen. Vakmensen waar de (internationale en regionale) arbeidsmarkt om vraagt. Als groene school maken we onderdeel uit van de groene kolom: een samenwerking van wo, hbo, mbo en vmbo om innovatie via het groene onderwijs naar het bedrijfsleven te brengen. Deze samenwerking is uniek in onderwijsland. Door te participeren in kennisnetwerken en programma s van De Groene Kennis Coöperatie (GKC) kunnen wij aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en die in onze onderwijsprogramma s opnemen. De verbinding van onze topdocenten aan de landelijke kenniskringen en lectoren is hierbij van groot belang. Strategisch uitvoeringsplan

7 Prestatieafspraken Met concrete prestatieafspraken maken wij inzichtelijk welke doelen wij onszelf de komende periode stellen. De doelstellingen zijn tot stand gekomen door gesprekken met verschillende stakeholders en zijn gebaseerd op wettelijke eisen en/of de trends uit de afgelopen periode. Uiteraard willen wij werken aan realistische doelstellingen. Doelstellingen die motiveren en die een bijdrage leveren aan onze core business: het leveren van goed vmbo- en mbo-onderwijs en het uitvoeren van innovatieve projecten in de regio. Prestatieafspraken Strategisch uitvoeringsplan Historie Nul-meting Planperiode Basiskwaliteit 1. Het studentenaantal mbo is het aan het einde van de periode minimaal gelijk aan die van We verhogen de instroom in het vmbo 3. Het Groene Lyceum: groei van het leerlingenaantal 4. Het aantal gediplomeerden in het vmbo stijgt 5. Jaarrendement mbo blijft stabiel 6. Het aantal VSV ers daalt 7. De interne doorstroom (vmbo-mbo) neemt toe 8. De doorstroom naar het hbo neemt toe (incl. Associate degree) aantal ,6% 61 49% 9% aantal ,6% 77,6% 56 45% 7% aantal ,8% 73,7% 57 32% 8,3% aantal ,2% 53 42% 8,3% gewenst ,5% 53 42% 9% behaald gewenst ,5% 52 45% 12% behaald gewenst % 51 50% 15% behaald Vakmanschap 1. Studenttevredenheid in het mbo neemt toe 7 6,7 6,5 6,7 6, Leerlingtevredenheid in het vmbo neemt toe 7 7,2 7,4 7,5 3. Het bedrijfsleven is tevreden over de kwaliteit 6,3 6,1 6,4 6,7 7 van het vakmanschap van onze afgestudeerden 4. De medewerkerstevredenheid blijft stabiel 5. Medewerkers hebben een professionaliteitsscan 75% 80% 85% 90% en een persoonlijk ontwikkelplan (POP) 6. Meer docenten vbmo en mbo in een LC-functie 21,8% 22% 23% 25% 7. Meer docenten hebben zich ingeschreven in 0% 30% 60% 90% het lerarenregister Samenwerking 1. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan het kennis inbrengen in het onderwijs Ondernemerschap 1. Mbo-studenten kiezen voor certificaat 15% Ondernemerschap in hun opleiding 2. Mini-onderneming is onderdeel van alle mbo-opleidingen 3. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013 AD-opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde 0% 75% 90% 100% Strategisch uitvoeringsplan

8 Meer informatie De komende jaren vragen wij onder meer in onze jaardocumenten nadrukkelijk aandacht voor ons strategisch uitvoeringsplan. De activiteiten en doelstellingen brengen wij onder de aandacht en de resultaten meten wij regelmatig. Met passie laten wij u graag zien dat wij achter de uitgezette lijnen staan en wat onze prestaties zijn. Hierbij zullen de pijlers altijd herkenbaar terugkomen en maken wij inzichtelijk hoe onze organisatie zich ontwikkelt. Ook via houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u na het lezen van ons strategisch uitvoeringsplan nog vragen? Wilt u uw mening en/of ervaringen met ons delen? Neem dan contact op met Marketing en Communicatie, telefoon (038) of mail De Groene Welle Zwolle Koggelaan JN Zwolle Postbus AN Zwolle De Groene Welle Hardenberg Parkweg XP Hardenberg Postbus AK Hardenberg Tel. (038) Tel. (038) Kijk ook op onze site of mail Volg ons op Facebook en Twitter.

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Centrale examinering taal en rekenen mbo

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Centrale examinering taal en rekenen mbo a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen diploma of bewijsstuk Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25472 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kazerneplein, Arnhem; Thorbeckestraat, Arnhem Een intakegesprek is altijd

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER Pilot LOB in Groen VMBO en MBO, Citaverde College Opstellen actieplan Werving en selectie van deelnemers en begeleiders Matches maken Ouders Deelnemers VMBO (krijgt begeleiding)

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

mbo veehouderij Altijd de specialisatie die jóu past: Varkens Melkvee Pluimvee Professioneel partner in de veehouderijsector

mbo veehouderij Altijd de specialisatie die jóu past: Varkens Melkvee Pluimvee Professioneel partner in de veehouderijsector mbo veehouderij 2016 2017 Altijd de specialisatie die jóu past: Varkens Melkvee Pluimvee Professioneel partner in de veehouderijsector mbo veehouderij Uitdaging voor doeners in de Veehouderij Nederland

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

mbo styling & design Geef je carrière vorm

mbo styling & design Geef je carrière vorm mbo styling & design 2016 2017 Geef je carrière vorm mbo styling & design Ben jij in vorm? Jij bent één van die bijzondere mensen die overal een kans zien om het leven letterlijk mooier te maken. Voor

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO Leo van den Hoek FOTO Implementeren, hoe doe je dat? Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur Thema s 1. Context: wat en hoe implementeren? 2. Onderwerp 1: intensiveren van opleidingen 3. Onderwerp 2: verbeteren teamfunctioneren

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25488 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is

Nadere informatie

kiezen ontdekken doen

kiezen ontdekken doen kiezen ontdekken doen op vmbo-, mavo-, havo/vwo- en mbo-niveau met een praktische, versnelde opleiding naar het hbo Tot 2011 vmbo De Kring, sector Landbouw breed Leerwegen: bbl (+lwoo) kbl gl Sinds 2004

Nadere informatie

Overheid Onderwijs Onderneming Onderzoek Omgeving

Overheid Onderwijs Onderneming Onderzoek Omgeving 19-12-2013 Toekomstig gebrek aan voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel 1 2 In de beroepspraktijk van nu en in de toekomst is er grote behoefte aan technische, zelflerende, professionele

Nadere informatie

Workshop Ondernemerschap

Workshop Ondernemerschap HBO Congres 17 april 2014 Workshop Ondernemerschap Geert-Jan Sweers Onno Bieleman - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Birch Consultants 1 Onderzoek en ondernemerschap Lectoraten (t=539) 90% 5% 5% Lectoraten

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 Opzet workshop Wie zijn wij, jullie? Informatie over TOPClass gedragsspecialist Voorbeeld programma, samenwerking Stelling Vragen Opvallende leerlingen Waarom TOPClass

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Welkom. Ontwikkelingen Rijn IJssel. Het mbo verandert De herziening van de kwalificatiestructuur. Kitty Oirbons. Decanendag 8 oktober 2015

Welkom. Ontwikkelingen Rijn IJssel. Het mbo verandert De herziening van de kwalificatiestructuur. Kitty Oirbons. Decanendag 8 oktober 2015 Welkom Decanendag 8 oktober 2015 Ontwikkelingen Rijn IJssel Kitty Oirbons lid college van bestuur 2 Het mbo verandert De herziening van de kwalificatiestructuur Inge Dietvorst 3 1 Het mbo verandert Herziening

Nadere informatie

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering Hans Daale Leido 1. Keuzedelen 2. Uitrol van de Associate degree, omdat 3. Regionale Associate Colleges 4. Flexibilisering Keuzedelen vanaf 2016 Mogelijkheden voor keuzedelen gericht op het hbo Keuzedelen:

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Het nieuwe kwalificatiedossier Agrocluster

Het nieuwe kwalificatiedossier Agrocluster Innovative Varkenshouderijdag education for a 05-06-2013 green future Het nieuwe kwalificatiedossier Agrocluster Wil Schellekens & Arnold Helmink Wat is een kwalificatiedossier? (KD) Wie bestudeert/kent

Nadere informatie

mbo bloem Geef jouw creatieve passie voor bloemen de ruimte

mbo bloem Geef jouw creatieve passie voor bloemen de ruimte mbo bloem 2016 2017 Geef jouw creatieve passie voor bloemen de ruimte mbo bloem Bloemenvak zoekt creatieve bloembinders Vind jij het ook leuk om bloemen te schikken tot een adembenemend tafereel? Dan ben

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Trends en uitdagingen voor het onderwijs

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Trends en uitdagingen voor het onderwijs Researchcentrum voor en Arbeidsmarkt Trends en uitdagingen voor het onderwijs Christoph Meng Presentatie Technovioum, 14 September 2015 Agenda Arbeidsmarktintrede MBO-ers en HBO-ers Trends en competenties

Nadere informatie

International Business & Marketing

International Business & Marketing Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25148 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker marketing & communicatie werk

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie