leven Brug naar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL"

Transcriptie

1 Brug naar het groene leven strategisch uit voeringsplan de groene welle Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan De Groene Welle: brug naar Het Groene Leven, een vervolg op ons vorige beleidsplan We gaan voor goud. In dit nieuwe strategische uitvoeringsplan geven wij op hoofdlijnen weer in welke richting wij ons de komende jaren ontwikkelen en welke kernwaarde en pijlers hierbij centraal staan. Het strategisch uitvoeringsplan helpt ons keuzes te maken; keuzes die richtinggevend zijn voor iedereen die bij De Groene Welle betrokken is. Jaarlijks stellen wij een activiteitenplan op, gebaseerd op dit strategisch uitvoeringsplan. Alleen op deze manier kunnen wij de goede dingen kiezen en onze doelstellingen op een correcte manier realiseren. Met concrete prestatieafspraken laten wij zien waar we voor staan en waar we op kunnen worden aangesproken. 1 BESTE V3AN DE ONDERGWROENE INSTELLI IJSVAN 20N15GEN

2 Wie zijn wij? De Groene Welle is een groene school voor vmbo- en mbo-onderwijs. Wij werken aan de ontwikkeling van mensen en bieden hen een duidelijk perspectief op een (vervolg)loopbaan in de (internationale) groene sector of sectoren geënt op het groen. Dit doen wij door in een groene context activiteiten uit te voeren gericht op leren en innoveren. Hierbij richten wij ons vanuit Zwolle en Hardenberg op verschillende doelgroepen in Noordoost Nederland. De kern van ons werk is het aanbieden van voorbereidend beroepsonderwijs, kwalificerende opleidingen en cursussen en het uitvoeren van projecten gericht op innovatie. Dit doen wij samen met het bedrijfsleven, andere scholen in de regio en binnen de groene kolom van vmbo-mbo-hbo-wo. Onze kernwaarden en pijlers Respect, in nauwe relatie met ons groene karakter, is de kernwaarde van De Groene Welle. Leerlingen, studenten, medewerkers en andere samenwerkingspartners hebben respect voor zichzelf en hun individuele mogelijkheden, respect voor elkaar en respect voor hun school- en werkomgeving. Onze school is een veilige school met een gestructureerde werkwijze. Wij denken en werken vanuit de grondgedachte zorgvuldig en respectvol om te gaan met alles wat we tot de natuur kunnen rekenen. Denk hierbij aan onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, biobased, groene technologie en groene economie. In het strategisch uitvoeringsplan staan drie pijlers centraal: ondernemerschap, vakmanschap en samenwerking. Alle activiteiten die we uitvoeren koppelen we aan één van deze pijlers. Zo zijn alle doelstellingen en activiteiten van De Groene Welle herkenbaar en dragen ze bij aan een grotere samenhang tussen de activiteiten. De gekozen pijlers passen bij onze medewerkers en studenten, ze geven focus en energie en sluiten goed aan bij ons onderwijs. Onze expertise ligt in Zwolle van oudsher met name op de terreinen paardenhouderij, groene ruimte (incl. water en aquacultuur), boomteelt en tuinbouw. De andere werkvelden waarvoor wij opleiden zijn agribusiness, bloemdesign, groene techniek en dierverzorging. Ook daarin bieden we goed onderwijs, omdat onze docenten hun vak verstaan. // Maatschappelijke functie De Groene Welle is een school met een maatschappelijke functie in de regio. Wij zijn een brug voor mensen naar een loopbaan in Het Groene Leven. We hebben oog voor ieder individu en zijn ondersteuningsbehoefte als het om leren gaat. Wij kenmerken ons door een degelijke onderwijsbenadering met veel ruimte voor de inbreng van docenten, die in nauw contact willen staan met het bedrijfsleven. De Groene Welle is een school waar, op een eigentijdse manier en in teamverband, het principe van leermeesterschap de basis is voor de relatie tussen docenten en leerlingen. Op de locatie Hardenberg hebben wij een breed scala opleidingen. Dit sluit aan bij de kracht van onze organisatie. Uniek voor deze locatie is het groot aantal activiteiten rondom de multifunctionele landbouw en ondernemerschap; onderwerpen die een goede (en natuurlijke) aanvulling vormen op onze opleidingen in de primaire sector. Strategisch uitvoeringsplan

3 Het beste uit jezelf halen Onze kerntaak is het opleiden van mensen voor een (internationale) groene functie/beroep of een vervolgopleiding in de (groene) onderwijskolom. In alle gevallen nemen ze de kennis, inzichten en vaardigheden mee, die zij bij ons hebben geleerd. Wij zijn op deze manier een brug naar Het Groene Leven. De student en zijn toekomstperspectief zijn voor onze organisatie altijd het uitgangspunt. Basiskwaliteit op orde Om mensen goed te kunnen opleiden, moet de basiskwaliteit van de organisatie en de medewerkers op orde zijn. Deze basiskwaliteit zit in grote en kleine zaken en gaat iedereen aan. Wij nemen de kwaliteit van onze onderwijsorganisatie en onze manier van onderwijs organiseren heel serieus. Daarom blijven we ook de komende jaren werken aan het versterken van de basiskwaliteit van onze organisatie en medewerkers. Wat betekent dit concreet? In 2015 leiden wij in het mbo minimaal net zoveel mensen op als in Wel zien wij een verschuiving optreden. Het niveau waarop onze studenten de school verlaten zal hoger zijn; de samenleving vraagt dat van ons. Vanaf 2014 werken we ook met minder kwalificatiedossiers, een gerichte profielinvulling op basis van onze expertise en een keuzedeel dat in dialoog met het regionale bedrijfsleven tot stand is gekomen. Gekoppeld aan de nieuwe driejarige mbo-opleiding niveau 4 bieden wij ook Associate degree opleidingen aan. In ons vmbo maken wij een nieuwe indeling met een Vakcollege en Het Groene Lyceum. In het Vakcollege stromen leerlingen door naar mbo-niveau 1, 2 en 3 en vervolgens naar de groene arbeidsmarkt. Met Het Groene Lyceum bieden wij leerlingen een (groen) alternatief voor de route havo-hbo. De instroommogelijkheid in het derde jaar brengen wij nog meer onder de aandacht bij leerlingen van andere scholen. In 2013 en 2014 willen wij in het vmbo een groei van 5% per jaar realiseren. Alleen met deze omvang van de leerlingenpopulatie hebben wij een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering, zeker wanneer in 2015 in de regio de demografische ontwikkelingen leiden tot vermindering van het leerlingenaantal. De rendementen voor het mbo laten de komende jaren een stijgende lijn zien. De resultaten van het vmbo, nu onvoldoende, krijgen in 2015 een voldoende beoordeling van de inspectie. De doorstroom naar het hbo stijgt tot 15% voor niveau 4 in 2015, een deel daarvan doet ook mee aan de Associate degree opleidingen. De interne doorstroom vmbo-mbo neemt toe. Alle acties voeren wij uit met de financiële middelen die ons hiervoor ter beschikking worden gesteld. Wij hebben jaarlijks een sluitende exploitatiebegroting, inclusief een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen percentage voor investeringen. Dit investeringsbudget wordt planmatig ingezet om de doelen uit dit strategisch uitvoeringsplan te realiseren. Om te weten of we de goede dingen goed doen, maken we werkprocessen expliciet en zorgen we ervoor dat er (regelmatig) momenten zijn waarop we toetsen of we nog op de gekozen weg zitten. Een eenvoudig kwaliteitszorgsysteem, ontwikkeld in eigen beheer, zorgt er voor dat iedereen in onze organisatie op een systematisch manier werkt aan verbeteringen. Onze leerlingen en studenten willen we nadrukkelijk laten werken vanuit onze kernwaarde respect. Daarom besteden we in alle onderwijsprogramma s en in de loopbaanbegeleiding hieraan expliciet aandacht. Een voorbeeld is de training Rots en Water voor alle leerlingen in de vmbo-onderbouw. Strategisch uitvoeringsplan

4 Vakmanschap is meesterschap Wij leiden vakmensen op, jong en oud, die (kwalitatief en kwantitatief) voldoen aan de wensen van de (groene) arbeidsmarkt en die het beste uit zichzelf halen. Vakmensen, met liefde voor hun vak, intrinsiek gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te blijven werken en die energie krijgen van de resultaten die zij behalen. Wij realiseren ons dat de arbeidsmarkt dynamisch is en moeilijk te voorspellen. Wij weten ook dat elke leerling en student, die bij ons een opleiding volgt om (later) actief te zijn in Het Groene Leven, uniek is. Wij willen een meerwaarde leveren voor het bedrijfsleven en onze studenten en leerlingen. Dit doen wij door in ons vmbo te werken met verschillende niveaus. In het mbo geven we samen met het (internationale) bedrijfsleven invulling aan het profiel en de keuzedelen van onze opleidingen. Dubbel vakmanschap Om goede vakmensen te kunnen afleveren, moeten onze medewerkers ook vakmensen zijn. Daarom investeren wij op een planmatige manier in onze medewerkers en onze medewerkers in zichzelf, bijvoorbeeld door een traject competentiemanagement. Ook stimuleren wij het dubbele vakmanschap van docenten: vakkundig in een vak en vakkundig als docent. Op onze expertisegebieden werken wij met topdocenten, die, naast hun taak als docent, onderwijs ontwikkelen of een inhoudelijke bijdrage leveren aan het kwaliteitsprofiel van onze organisatie. Ze zijn vakinhoudelijk leidend in de teams en werken nauw samen met andere scholen en het regionale bedrijfsleven. Wat betekent dit concreet? De Groene Welle wil dat leerlingen, studenten, medewerkers en het bedrijfsleven tevreden zijn over de organisatie. Tevredenheid is namelijk één van de indicatoren voor de kwaliteit van een organisatie. Met verschillende tevredenheidsonderzoeken en resultaatonderzoeken monitoren we de ontwikkelingen. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij landelijke onderzoeken. Samen met drie andere AOC s in Noord- en Oost-Nederland werken we in het mbo aan flexibiliteit en keuzemogelijkheden in de inhoud van de opleidingen, uiteraard in nauw overleg met het regionale bedrijfsleven. Hierdoor blijven we onze studenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor kleine opleidingen in de primaire sectoren, zoals veehouderij, akkerbouw en boomteelt. De uitvoering start in september 2014; 2012 en 2013 gebruiken we voor de voorbereiding. Om de kwaliteiten van onze medewerkers in beeld te brengen werken we met een professionaliteitsscan. Deze is de basis van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan, waarmee alle medewerkers werken aan hun eigen ontwikkeling. De Groene Welle stimuleert dat docenten zich inschrijven in het lerarenregister; investeren in het eigen vakmanschap moet op die manier een tweede natuur worden. Een deel van de topdocenten werkt actief samen in kenniskringen in de groene kolom. Op deze manier halen we actief nieuwe kennis in de school en delen we onze expertise met derden. Strategisch uitvoeringsplan

5 In de regio Zwolle hebben alle mbo- en hbo-instellingen elkaar gevonden op het thema ondernemerschap. In navolging van de regionale overheid en het bedrijfsleven richten we ons op het stimuleren van startende ondernemers in alle sectoren. Samen werken we aan diverse faciliteiten, die studenten moeten ondersteunen ondernemer te worden. Hierbij is er aandacht voor het starten van een nieuw bedrijf en de mogelijkheden van bedrijfsopvolging. In het aanbod van Associate degree opleidingen bieden wij ook ondernemende opleidingen aan. Studenten die willen doorstromen naar het hbo kunnen op deze manier hun ondernemerschap verder ontwikkelen. De komende jaren laten wij zien dat wij dé plek zijn voor ondernemende mensen. Studenten met een ondernemende werkhouding en studenten die een eigen bedrijf willen starten kunnen goed bij ons terecht. Op deze manier dragen wij bij aan de economische groei van de regio en de ontwikkeling van bedrijven in de groene sectoren. Ondernemerschap Ondernemerschap komt in al onze opleidingen aan bod en staat voor het zoeken van kansen en mogelijkheden. Bij ondernemerschap hoort het onderzoeken van de risico s, het afwegen van kansen, het inschatten van bedreigingen en het maken van keuzes. Zo moeten jonge mensen die een bedrijf willen overnemen, al vroeg in hun loopbaan tot wel vijf keer een strategische keuze maken. Daarop willen wij ze voorbereiden. Het samenspel tussen een ondernemende houding, het hebben van kennis en het oefenen van vaardigheden komt in de leersituaties van de opleiding aan bod. Ook voor studenten die geen eigen bedrijf ambiëren, is een ondernemende werkhouding belangrijk. Als medewerker van een bedrijf moeten zij zich ervan bewust zijn dat een bedrijf kansen en bedreigingen kent en dat zij daarin hun rol moeten oppakken. Onze afgestudeerden zijn daarom betrokken bij hun bedrijf en kunnen snel handelen wanneer nodig. Ze zijn zich bewust van de bedrijfsrisico s. Wat betekent dit concreet? Studenten van al onze mbo-opleidingen kunnen een certificaat Ondernemerschap halen in het keuzedeel van de opleiding, dat na 2014 ontstaat. Het concept Mini-onderneming, dat op dit moment bij verschillende opleidingen wordt ingezet, bouwen we uit. In het concept laten we studenten ervaren wat het betekent om een eigen onderneming te hebben. Ze ontwikkelen zo als toekomstig medewerker een ondernemende houding. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013 Associate degree opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde. We starten in 2013 met de Ondernemersacademie, waarin zowel regulier onderwijs als cursus- en contractonderwijs worden opgenomen. Internationaal ondernemerschap De Groene Welle kijkt bij het ondernemerschap over de grenzen. We stimuleren alle studenten om tijdens de opleiding internationale ervaring op te doen. Dit kan tijdens een excursie naar het buiteland, maar uiteraard ook door een internationale stage. Hierin werken wij samen in verschillende Europese netwerken. Strategisch uitvoeringsplan

6 Samen staan we sterk Samenwerking is voor ons een voorwaarde om goed werk te leveren. Allereerst werken we binnen onze organisatie met elkaar samen. Werken in teams is hierbij de basis. Kennis delen, samen verantwoordelijkheid nemen en het samen ontwikkelen van beleid zijn aspecten die een belangrijke rol spelen in de teams. Teams en medewerkers werken zo aan de invulling van de professionele ruimte. Verantwoordelijkheid krijgen en nemen zijn de insteek. Wat betekent dit concreet? In de teams worden taken verdeeld op basis van profielen van mensen. Medewerkers met dezelfde taken in de verschillende teams werken samen om de doelen van de organisatie te realiseren en leveren input voor de ontwikkeling van beleid en werkprocessen. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan het inbrengen van kennis in het onderwijs. De projecten hangen altijd nauw samen met het strategisch uitvoeringsplan en worden actief aangestuurd en geëvalueerd. Topdocenten worden ingezet als expert voor (ontwikkeling van) onderwijs, waar wenselijk ook buiten onze school. Docenten van andere scholen, die expert zijn op hun vakgebied, zullen in onze opleidingen worden ingezet. Soms fysiek, soms met behulp van ICT. Met deze expertnetwerken halen we het beste uit onszelf en anderen naar boven ten behoeve van ons onderwijs. De netwerken zijn gekoppeld aan de groene kolom. Daarnaast werken we samen met het (regionale) bedrijfsleven aan innovatie. Innovatie op het gebied van bijvoorbeeld productontwikkeling. Wij maken hiermee een dubbelslag: we ondersteunen de innovatie die kan worden ingezet bij de bedrijven en we leiden mensen op die de innovatie kennen en kunnen toepassen. De Groene Welle doet actief mee in het samenwerkingsprogramma Focus op vakmanschap van de vier AOC s in Noord- en Oost-Nederland om zo de vernieuwende kwalificatiestructuur te benutten en een intensiever en korter onderwijsprogramma te realiseren. Samen met andere AOC s geven we invulling aan ons groene profiel door actief mee te doen aan Voorop in de Vergroening, een strategische lijn van de AOC Raad. Uiteraard werken we ook samen met andere scholen. Alleen op deze manier kunnen wij als kleinere organisatie (onderwijs)activiteiten uitvoeren en kunnen wij zorgen voor kwalitatieve opleidingen en vakmensen. Vakmensen waar de (internationale en regionale) arbeidsmarkt om vraagt. Als groene school maken we onderdeel uit van de groene kolom: een samenwerking van wo, hbo, mbo en vmbo om innovatie via het groene onderwijs naar het bedrijfsleven te brengen. Deze samenwerking is uniek in onderwijsland. Door te participeren in kennisnetwerken en programma s van De Groene Kennis Coöperatie (GKC) kunnen wij aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en die in onze onderwijsprogramma s opnemen. De verbinding van onze topdocenten aan de landelijke kenniskringen en lectoren is hierbij van groot belang. Strategisch uitvoeringsplan

7 Prestatieafspraken Met concrete prestatieafspraken maken wij inzichtelijk welke doelen wij onszelf de komende periode stellen. De doelstellingen zijn tot stand gekomen door gesprekken met verschillende stakeholders en zijn gebaseerd op wettelijke eisen en/of de trends uit de afgelopen periode. Uiteraard willen wij werken aan realistische doelstellingen. Doelstellingen die motiveren en die een bijdrage leveren aan onze core business: het leveren van goed vmbo- en mbo-onderwijs en het uitvoeren van innovatieve projecten in de regio. Prestatieafspraken Strategisch uitvoeringsplan Historie Nul-meting Planperiode Basiskwaliteit 1. Het studentenaantal mbo is het aan het einde van de periode minimaal gelijk aan die van We verhogen de instroom in het vmbo 3. Het Groene Lyceum: groei van het leerlingenaantal 4. Het aantal gediplomeerden in het vmbo stijgt 5. Jaarrendement mbo blijft stabiel 6. Het aantal VSV ers daalt 7. De interne doorstroom (vmbo-mbo) neemt toe 8. De doorstroom naar het hbo neemt toe (incl. Associate degree) aantal ,6% 61 49% 9% aantal ,6% 77,6% 56 45% 7% aantal ,8% 73,7% 57 32% 8,3% aantal ,2% 53 42% 8,3% gewenst ,5% 53 42% 9% behaald gewenst ,5% 52 45% 12% behaald gewenst % 51 50% 15% behaald Vakmanschap 1. Studenttevredenheid in het mbo neemt toe 7 6,7 6,5 6,7 6, Leerlingtevredenheid in het vmbo neemt toe 7 7,2 7,4 7,5 3. Het bedrijfsleven is tevreden over de kwaliteit 6,3 6,1 6,4 6,7 7 van het vakmanschap van onze afgestudeerden 4. De medewerkerstevredenheid blijft stabiel 5. Medewerkers hebben een professionaliteitsscan 75% 80% 85% 90% en een persoonlijk ontwikkelplan (POP) 6. Meer docenten vbmo en mbo in een LC-functie 21,8% 22% 23% 25% 7. Meer docenten hebben zich ingeschreven in 0% 30% 60% 90% het lerarenregister Samenwerking 1. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan het kennis inbrengen in het onderwijs Ondernemerschap 1. Mbo-studenten kiezen voor certificaat 15% Ondernemerschap in hun opleiding 2. Mini-onderneming is onderdeel van alle mbo-opleidingen 3. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013 AD-opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde 0% 75% 90% 100% Strategisch uitvoeringsplan

8 Meer informatie De komende jaren vragen wij onder meer in onze jaardocumenten nadrukkelijk aandacht voor ons strategisch uitvoeringsplan. De activiteiten en doelstellingen brengen wij onder de aandacht en de resultaten meten wij regelmatig. Met passie laten wij u graag zien dat wij achter de uitgezette lijnen staan en wat onze prestaties zijn. Hierbij zullen de pijlers altijd herkenbaar terugkomen en maken wij inzichtelijk hoe onze organisatie zich ontwikkelt. Ook via houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u na het lezen van ons strategisch uitvoeringsplan nog vragen? Wilt u uw mening en/of ervaringen met ons delen? Neem dan contact op met Marketing en Communicatie, telefoon (038) of mail De Groene Welle Zwolle Koggelaan JN Zwolle Postbus AN Zwolle De Groene Welle Hardenberg Parkweg XP Hardenberg Postbus AK Hardenberg Tel. (038) Tel. (038) Kijk ook op onze site of mail Volg ons op Facebook en Twitter.

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Vakcolleges staan voor ondernemend vakmanschap in het (voorbereidend) beroepsonderwijs

Vakcolleges staan voor ondernemend vakmanschap in het (voorbereidend) beroepsonderwijs Vakcolleges staan voor ondernemend vakmanschap in het (voorbereidend) beroepsonderwijs Tijdpad Start en initiatief in 2008 Overname 2011 USG People Stichting Vakcollege Groep Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

mbo teelt Een vruchtbaar vooruitzicht op werk

mbo teelt Een vruchtbaar vooruitzicht op werk mbo teelt 2017 2018 Een vruchtbaar vooruitzicht op werk mbo teelt Toonaangevend in Teelt Nederland. Teeltland. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel wij in Nederland ver bouwen op onze vruchtbare

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

mbo agrarisch loonwerk

mbo agrarisch loonwerk mbo agrarisch loonwerk 2017 2018 Bouw je carrière vanaf de grond op mbo agrarisch loonwerk Ga voor groots werk op Hollandse bodem Steeds meer agrarische bedrijven, zowel akkerbouwers als veehouders, maken

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

werk maken van een groene economie

werk maken van een groene economie Groen onderwijs 2013 2011 VMBO groen 34.472 MBO 30.060 8.891 WO 6.456 onderwijsgroep CONTACT Wilt u meer weten over het groene onderwijs? Neem dan contact op met de Groene Kennis Coöperatie, het innovatieplatform

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Koersdocument OSG Sevenwolden 0

Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Dit Koersdocument schetst de toekomst van OSG Sevenwolden. Het geeft een globaal beeld waar de scholengroep in 2016 wil staan. We realiseren ons dat de werkelijkheid van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Goed groen onderwijs maak je samen. Onderwijscahier

Goed groen onderwijs maak je samen. Onderwijscahier Goed groen onderwijs maak je samen Onderwijscahier Waarom dit onderwijscahier? 3 Hoe verandert het groene vakmanschap? 5 Colofon Dit is een uitgave van Branchevereniging VHG en bevat onze visie op het

Nadere informatie

mbo agrarisch loonwerk

mbo agrarisch loonwerk mbo agrarisch loonwerk 2016 2017 Bouw je carrière vanaf de grond op mbo agrarisch loonwerk Ga voor groots werk op Hollandse bodem Steeds meer agrarische bedrijven, zowel akkerbouwers als veehouders, maken

Nadere informatie

Meer mbo-ers in de techniek: Op het Da Vinci College stijgt het aantal techniekstudenten met 7%. In Gorinchem is de instroom in de techniek stabiel.

Meer mbo-ers in de techniek: Op het Da Vinci College stijgt het aantal techniekstudenten met 7%. In Gorinchem is de instroom in de techniek stabiel. Jaarverslag 2013 1 Inleiding en doelstellingen: Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek Gorinchem Wijk en Aalburg. De Stichting is een opleidingspartner

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur Zwolle, 21 oktober 2017 Profielschets voorzitter college van bestuur Organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is een stichting met 40 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Checklist erkennen leerwerkervaring

Checklist erkennen leerwerkervaring 7-6-2017 Checklist erkennen leerwerkervaring Inleiding Doel De checklist erkennen leer-werkervaring is een document dat de mbo-instellingen kunnen gebruiken om te onderzoeken of hun organisatie in staat

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Centrale examinering taal en rekenen mbo

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Centrale examinering taal en rekenen mbo a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige plek

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER Pilot LOB in Groen VMBO en MBO, Citaverde College Opstellen actieplan Werving en selectie van deelnemers en begeleiders Matches maken Ouders Deelnemers VMBO (krijgt begeleiding)

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen diploma of bewijsstuk Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25472 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kazerneplein, Arnhem; Thorbeckestraat, Arnhem Een intakegesprek is altijd

Nadere informatie

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu mbo food 2017 2018 Zet eens een uitdaging op je menu mbo food Smaakmakers gezocht Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke dag bijna 17 miljoen Nederlanders een bijna oneindige keuze hebben uit

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie