leven Brug naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL"

Transcriptie

1 Brug naar het groene leven strategisch uit voeringsplan de groene welle Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan De Groene Welle: brug naar Het Groene Leven, een vervolg op ons vorige beleidsplan We gaan voor goud. In dit nieuwe strategische uitvoeringsplan geven wij op hoofdlijnen weer in welke richting wij ons de komende jaren ontwikkelen en welke kernwaarde en pijlers hierbij centraal staan. Het strategisch uitvoeringsplan helpt ons keuzes te maken; keuzes die richtinggevend zijn voor iedereen die bij De Groene Welle betrokken is. Jaarlijks stellen wij een activiteitenplan op, gebaseerd op dit strategisch uitvoeringsplan. Alleen op deze manier kunnen wij de goede dingen kiezen en onze doelstellingen op een correcte manier realiseren. Met concrete prestatieafspraken laten wij zien waar we voor staan en waar we op kunnen worden aangesproken. 1 BESTE V3AN DE ONDERGWROENE INSTELLI IJSVAN 20N15GEN

2 Wie zijn wij? De Groene Welle is een groene school voor vmbo- en mbo-onderwijs. Wij werken aan de ontwikkeling van mensen en bieden hen een duidelijk perspectief op een (vervolg)loopbaan in de (internationale) groene sector of sectoren geënt op het groen. Dit doen wij door in een groene context activiteiten uit te voeren gericht op leren en innoveren. Hierbij richten wij ons vanuit Zwolle en Hardenberg op verschillende doelgroepen in Noordoost Nederland. De kern van ons werk is het aanbieden van voorbereidend beroepsonderwijs, kwalificerende opleidingen en cursussen en het uitvoeren van projecten gericht op innovatie. Dit doen wij samen met het bedrijfsleven, andere scholen in de regio en binnen de groene kolom van vmbo-mbo-hbo-wo. Onze kernwaarden en pijlers Respect, in nauwe relatie met ons groene karakter, is de kernwaarde van De Groene Welle. Leerlingen, studenten, medewerkers en andere samenwerkingspartners hebben respect voor zichzelf en hun individuele mogelijkheden, respect voor elkaar en respect voor hun school- en werkomgeving. Onze school is een veilige school met een gestructureerde werkwijze. Wij denken en werken vanuit de grondgedachte zorgvuldig en respectvol om te gaan met alles wat we tot de natuur kunnen rekenen. Denk hierbij aan onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, biobased, groene technologie en groene economie. In het strategisch uitvoeringsplan staan drie pijlers centraal: ondernemerschap, vakmanschap en samenwerking. Alle activiteiten die we uitvoeren koppelen we aan één van deze pijlers. Zo zijn alle doelstellingen en activiteiten van De Groene Welle herkenbaar en dragen ze bij aan een grotere samenhang tussen de activiteiten. De gekozen pijlers passen bij onze medewerkers en studenten, ze geven focus en energie en sluiten goed aan bij ons onderwijs. Onze expertise ligt in Zwolle van oudsher met name op de terreinen paardenhouderij, groene ruimte (incl. water en aquacultuur), boomteelt en tuinbouw. De andere werkvelden waarvoor wij opleiden zijn agribusiness, bloemdesign, groene techniek en dierverzorging. Ook daarin bieden we goed onderwijs, omdat onze docenten hun vak verstaan. // Maatschappelijke functie De Groene Welle is een school met een maatschappelijke functie in de regio. Wij zijn een brug voor mensen naar een loopbaan in Het Groene Leven. We hebben oog voor ieder individu en zijn ondersteuningsbehoefte als het om leren gaat. Wij kenmerken ons door een degelijke onderwijsbenadering met veel ruimte voor de inbreng van docenten, die in nauw contact willen staan met het bedrijfsleven. De Groene Welle is een school waar, op een eigentijdse manier en in teamverband, het principe van leermeesterschap de basis is voor de relatie tussen docenten en leerlingen. Op de locatie Hardenberg hebben wij een breed scala opleidingen. Dit sluit aan bij de kracht van onze organisatie. Uniek voor deze locatie is het groot aantal activiteiten rondom de multifunctionele landbouw en ondernemerschap; onderwerpen die een goede (en natuurlijke) aanvulling vormen op onze opleidingen in de primaire sector. Strategisch uitvoeringsplan

3 Het beste uit jezelf halen Onze kerntaak is het opleiden van mensen voor een (internationale) groene functie/beroep of een vervolgopleiding in de (groene) onderwijskolom. In alle gevallen nemen ze de kennis, inzichten en vaardigheden mee, die zij bij ons hebben geleerd. Wij zijn op deze manier een brug naar Het Groene Leven. De student en zijn toekomstperspectief zijn voor onze organisatie altijd het uitgangspunt. Basiskwaliteit op orde Om mensen goed te kunnen opleiden, moet de basiskwaliteit van de organisatie en de medewerkers op orde zijn. Deze basiskwaliteit zit in grote en kleine zaken en gaat iedereen aan. Wij nemen de kwaliteit van onze onderwijsorganisatie en onze manier van onderwijs organiseren heel serieus. Daarom blijven we ook de komende jaren werken aan het versterken van de basiskwaliteit van onze organisatie en medewerkers. Wat betekent dit concreet? In 2015 leiden wij in het mbo minimaal net zoveel mensen op als in Wel zien wij een verschuiving optreden. Het niveau waarop onze studenten de school verlaten zal hoger zijn; de samenleving vraagt dat van ons. Vanaf 2014 werken we ook met minder kwalificatiedossiers, een gerichte profielinvulling op basis van onze expertise en een keuzedeel dat in dialoog met het regionale bedrijfsleven tot stand is gekomen. Gekoppeld aan de nieuwe driejarige mbo-opleiding niveau 4 bieden wij ook Associate degree opleidingen aan. In ons vmbo maken wij een nieuwe indeling met een Vakcollege en Het Groene Lyceum. In het Vakcollege stromen leerlingen door naar mbo-niveau 1, 2 en 3 en vervolgens naar de groene arbeidsmarkt. Met Het Groene Lyceum bieden wij leerlingen een (groen) alternatief voor de route havo-hbo. De instroommogelijkheid in het derde jaar brengen wij nog meer onder de aandacht bij leerlingen van andere scholen. In 2013 en 2014 willen wij in het vmbo een groei van 5% per jaar realiseren. Alleen met deze omvang van de leerlingenpopulatie hebben wij een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering, zeker wanneer in 2015 in de regio de demografische ontwikkelingen leiden tot vermindering van het leerlingenaantal. De rendementen voor het mbo laten de komende jaren een stijgende lijn zien. De resultaten van het vmbo, nu onvoldoende, krijgen in 2015 een voldoende beoordeling van de inspectie. De doorstroom naar het hbo stijgt tot 15% voor niveau 4 in 2015, een deel daarvan doet ook mee aan de Associate degree opleidingen. De interne doorstroom vmbo-mbo neemt toe. Alle acties voeren wij uit met de financiële middelen die ons hiervoor ter beschikking worden gesteld. Wij hebben jaarlijks een sluitende exploitatiebegroting, inclusief een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen percentage voor investeringen. Dit investeringsbudget wordt planmatig ingezet om de doelen uit dit strategisch uitvoeringsplan te realiseren. Om te weten of we de goede dingen goed doen, maken we werkprocessen expliciet en zorgen we ervoor dat er (regelmatig) momenten zijn waarop we toetsen of we nog op de gekozen weg zitten. Een eenvoudig kwaliteitszorgsysteem, ontwikkeld in eigen beheer, zorgt er voor dat iedereen in onze organisatie op een systematisch manier werkt aan verbeteringen. Onze leerlingen en studenten willen we nadrukkelijk laten werken vanuit onze kernwaarde respect. Daarom besteden we in alle onderwijsprogramma s en in de loopbaanbegeleiding hieraan expliciet aandacht. Een voorbeeld is de training Rots en Water voor alle leerlingen in de vmbo-onderbouw. Strategisch uitvoeringsplan

4 Vakmanschap is meesterschap Wij leiden vakmensen op, jong en oud, die (kwalitatief en kwantitatief) voldoen aan de wensen van de (groene) arbeidsmarkt en die het beste uit zichzelf halen. Vakmensen, met liefde voor hun vak, intrinsiek gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te blijven werken en die energie krijgen van de resultaten die zij behalen. Wij realiseren ons dat de arbeidsmarkt dynamisch is en moeilijk te voorspellen. Wij weten ook dat elke leerling en student, die bij ons een opleiding volgt om (later) actief te zijn in Het Groene Leven, uniek is. Wij willen een meerwaarde leveren voor het bedrijfsleven en onze studenten en leerlingen. Dit doen wij door in ons vmbo te werken met verschillende niveaus. In het mbo geven we samen met het (internationale) bedrijfsleven invulling aan het profiel en de keuzedelen van onze opleidingen. Dubbel vakmanschap Om goede vakmensen te kunnen afleveren, moeten onze medewerkers ook vakmensen zijn. Daarom investeren wij op een planmatige manier in onze medewerkers en onze medewerkers in zichzelf, bijvoorbeeld door een traject competentiemanagement. Ook stimuleren wij het dubbele vakmanschap van docenten: vakkundig in een vak en vakkundig als docent. Op onze expertisegebieden werken wij met topdocenten, die, naast hun taak als docent, onderwijs ontwikkelen of een inhoudelijke bijdrage leveren aan het kwaliteitsprofiel van onze organisatie. Ze zijn vakinhoudelijk leidend in de teams en werken nauw samen met andere scholen en het regionale bedrijfsleven. Wat betekent dit concreet? De Groene Welle wil dat leerlingen, studenten, medewerkers en het bedrijfsleven tevreden zijn over de organisatie. Tevredenheid is namelijk één van de indicatoren voor de kwaliteit van een organisatie. Met verschillende tevredenheidsonderzoeken en resultaatonderzoeken monitoren we de ontwikkelingen. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij landelijke onderzoeken. Samen met drie andere AOC s in Noord- en Oost-Nederland werken we in het mbo aan flexibiliteit en keuzemogelijkheden in de inhoud van de opleidingen, uiteraard in nauw overleg met het regionale bedrijfsleven. Hierdoor blijven we onze studenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor kleine opleidingen in de primaire sectoren, zoals veehouderij, akkerbouw en boomteelt. De uitvoering start in september 2014; 2012 en 2013 gebruiken we voor de voorbereiding. Om de kwaliteiten van onze medewerkers in beeld te brengen werken we met een professionaliteitsscan. Deze is de basis van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan, waarmee alle medewerkers werken aan hun eigen ontwikkeling. De Groene Welle stimuleert dat docenten zich inschrijven in het lerarenregister; investeren in het eigen vakmanschap moet op die manier een tweede natuur worden. Een deel van de topdocenten werkt actief samen in kenniskringen in de groene kolom. Op deze manier halen we actief nieuwe kennis in de school en delen we onze expertise met derden. Strategisch uitvoeringsplan

5 In de regio Zwolle hebben alle mbo- en hbo-instellingen elkaar gevonden op het thema ondernemerschap. In navolging van de regionale overheid en het bedrijfsleven richten we ons op het stimuleren van startende ondernemers in alle sectoren. Samen werken we aan diverse faciliteiten, die studenten moeten ondersteunen ondernemer te worden. Hierbij is er aandacht voor het starten van een nieuw bedrijf en de mogelijkheden van bedrijfsopvolging. In het aanbod van Associate degree opleidingen bieden wij ook ondernemende opleidingen aan. Studenten die willen doorstromen naar het hbo kunnen op deze manier hun ondernemerschap verder ontwikkelen. De komende jaren laten wij zien dat wij dé plek zijn voor ondernemende mensen. Studenten met een ondernemende werkhouding en studenten die een eigen bedrijf willen starten kunnen goed bij ons terecht. Op deze manier dragen wij bij aan de economische groei van de regio en de ontwikkeling van bedrijven in de groene sectoren. Ondernemerschap Ondernemerschap komt in al onze opleidingen aan bod en staat voor het zoeken van kansen en mogelijkheden. Bij ondernemerschap hoort het onderzoeken van de risico s, het afwegen van kansen, het inschatten van bedreigingen en het maken van keuzes. Zo moeten jonge mensen die een bedrijf willen overnemen, al vroeg in hun loopbaan tot wel vijf keer een strategische keuze maken. Daarop willen wij ze voorbereiden. Het samenspel tussen een ondernemende houding, het hebben van kennis en het oefenen van vaardigheden komt in de leersituaties van de opleiding aan bod. Ook voor studenten die geen eigen bedrijf ambiëren, is een ondernemende werkhouding belangrijk. Als medewerker van een bedrijf moeten zij zich ervan bewust zijn dat een bedrijf kansen en bedreigingen kent en dat zij daarin hun rol moeten oppakken. Onze afgestudeerden zijn daarom betrokken bij hun bedrijf en kunnen snel handelen wanneer nodig. Ze zijn zich bewust van de bedrijfsrisico s. Wat betekent dit concreet? Studenten van al onze mbo-opleidingen kunnen een certificaat Ondernemerschap halen in het keuzedeel van de opleiding, dat na 2014 ontstaat. Het concept Mini-onderneming, dat op dit moment bij verschillende opleidingen wordt ingezet, bouwen we uit. In het concept laten we studenten ervaren wat het betekent om een eigen onderneming te hebben. Ze ontwikkelen zo als toekomstig medewerker een ondernemende houding. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013 Associate degree opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde. We starten in 2013 met de Ondernemersacademie, waarin zowel regulier onderwijs als cursus- en contractonderwijs worden opgenomen. Internationaal ondernemerschap De Groene Welle kijkt bij het ondernemerschap over de grenzen. We stimuleren alle studenten om tijdens de opleiding internationale ervaring op te doen. Dit kan tijdens een excursie naar het buiteland, maar uiteraard ook door een internationale stage. Hierin werken wij samen in verschillende Europese netwerken. Strategisch uitvoeringsplan

6 Samen staan we sterk Samenwerking is voor ons een voorwaarde om goed werk te leveren. Allereerst werken we binnen onze organisatie met elkaar samen. Werken in teams is hierbij de basis. Kennis delen, samen verantwoordelijkheid nemen en het samen ontwikkelen van beleid zijn aspecten die een belangrijke rol spelen in de teams. Teams en medewerkers werken zo aan de invulling van de professionele ruimte. Verantwoordelijkheid krijgen en nemen zijn de insteek. Wat betekent dit concreet? In de teams worden taken verdeeld op basis van profielen van mensen. Medewerkers met dezelfde taken in de verschillende teams werken samen om de doelen van de organisatie te realiseren en leveren input voor de ontwikkeling van beleid en werkprocessen. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan het inbrengen van kennis in het onderwijs. De projecten hangen altijd nauw samen met het strategisch uitvoeringsplan en worden actief aangestuurd en geëvalueerd. Topdocenten worden ingezet als expert voor (ontwikkeling van) onderwijs, waar wenselijk ook buiten onze school. Docenten van andere scholen, die expert zijn op hun vakgebied, zullen in onze opleidingen worden ingezet. Soms fysiek, soms met behulp van ICT. Met deze expertnetwerken halen we het beste uit onszelf en anderen naar boven ten behoeve van ons onderwijs. De netwerken zijn gekoppeld aan de groene kolom. Daarnaast werken we samen met het (regionale) bedrijfsleven aan innovatie. Innovatie op het gebied van bijvoorbeeld productontwikkeling. Wij maken hiermee een dubbelslag: we ondersteunen de innovatie die kan worden ingezet bij de bedrijven en we leiden mensen op die de innovatie kennen en kunnen toepassen. De Groene Welle doet actief mee in het samenwerkingsprogramma Focus op vakmanschap van de vier AOC s in Noord- en Oost-Nederland om zo de vernieuwende kwalificatiestructuur te benutten en een intensiever en korter onderwijsprogramma te realiseren. Samen met andere AOC s geven we invulling aan ons groene profiel door actief mee te doen aan Voorop in de Vergroening, een strategische lijn van de AOC Raad. Uiteraard werken we ook samen met andere scholen. Alleen op deze manier kunnen wij als kleinere organisatie (onderwijs)activiteiten uitvoeren en kunnen wij zorgen voor kwalitatieve opleidingen en vakmensen. Vakmensen waar de (internationale en regionale) arbeidsmarkt om vraagt. Als groene school maken we onderdeel uit van de groene kolom: een samenwerking van wo, hbo, mbo en vmbo om innovatie via het groene onderwijs naar het bedrijfsleven te brengen. Deze samenwerking is uniek in onderwijsland. Door te participeren in kennisnetwerken en programma s van De Groene Kennis Coöperatie (GKC) kunnen wij aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en die in onze onderwijsprogramma s opnemen. De verbinding van onze topdocenten aan de landelijke kenniskringen en lectoren is hierbij van groot belang. Strategisch uitvoeringsplan

7 Prestatieafspraken Met concrete prestatieafspraken maken wij inzichtelijk welke doelen wij onszelf de komende periode stellen. De doelstellingen zijn tot stand gekomen door gesprekken met verschillende stakeholders en zijn gebaseerd op wettelijke eisen en/of de trends uit de afgelopen periode. Uiteraard willen wij werken aan realistische doelstellingen. Doelstellingen die motiveren en die een bijdrage leveren aan onze core business: het leveren van goed vmbo- en mbo-onderwijs en het uitvoeren van innovatieve projecten in de regio. Prestatieafspraken Strategisch uitvoeringsplan Historie Nul-meting Planperiode Basiskwaliteit 1. Het studentenaantal mbo is het aan het einde van de periode minimaal gelijk aan die van We verhogen de instroom in het vmbo 3. Het Groene Lyceum: groei van het leerlingenaantal 4. Het aantal gediplomeerden in het vmbo stijgt 5. Jaarrendement mbo blijft stabiel 6. Het aantal VSV ers daalt 7. De interne doorstroom (vmbo-mbo) neemt toe 8. De doorstroom naar het hbo neemt toe (incl. Associate degree) aantal ,6% 61 49% 9% aantal ,6% 77,6% 56 45% 7% aantal ,8% 73,7% 57 32% 8,3% aantal ,2% 53 42% 8,3% gewenst ,5% 53 42% 9% behaald gewenst ,5% 52 45% 12% behaald gewenst % 51 50% 15% behaald Vakmanschap 1. Studenttevredenheid in het mbo neemt toe 7 6,7 6,5 6,7 6, Leerlingtevredenheid in het vmbo neemt toe 7 7,2 7,4 7,5 3. Het bedrijfsleven is tevreden over de kwaliteit 6,3 6,1 6,4 6,7 7 van het vakmanschap van onze afgestudeerden 4. De medewerkerstevredenheid blijft stabiel 5. Medewerkers hebben een professionaliteitsscan 75% 80% 85% 90% en een persoonlijk ontwikkelplan (POP) 6. Meer docenten vbmo en mbo in een LC-functie 21,8% 22% 23% 25% 7. Meer docenten hebben zich ingeschreven in 0% 30% 60% 90% het lerarenregister Samenwerking 1. Jaarlijks zijn wij actief in vier innovatieprojecten, waarin we samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan het kennis inbrengen in het onderwijs Ondernemerschap 1. Mbo-studenten kiezen voor certificaat 15% Ondernemerschap in hun opleiding 2. Mini-onderneming is onderdeel van alle mbo-opleidingen 3. Samen met het hbo bieden we vanaf 2013 AD-opleidingen gericht op ondernemerschap en bedrijfskunde 0% 75% 90% 100% Strategisch uitvoeringsplan

8 Meer informatie De komende jaren vragen wij onder meer in onze jaardocumenten nadrukkelijk aandacht voor ons strategisch uitvoeringsplan. De activiteiten en doelstellingen brengen wij onder de aandacht en de resultaten meten wij regelmatig. Met passie laten wij u graag zien dat wij achter de uitgezette lijnen staan en wat onze prestaties zijn. Hierbij zullen de pijlers altijd herkenbaar terugkomen en maken wij inzichtelijk hoe onze organisatie zich ontwikkelt. Ook via houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u na het lezen van ons strategisch uitvoeringsplan nog vragen? Wilt u uw mening en/of ervaringen met ons delen? Neem dan contact op met Marketing en Communicatie, telefoon (038) of mail De Groene Welle Zwolle Koggelaan JN Zwolle Postbus AN Zwolle De Groene Welle Hardenberg Parkweg XP Hardenberg Postbus AK Hardenberg Tel. (038) Tel. (038) Kijk ook op onze site of mail Volg ons op Facebook en Twitter.

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Meer perspectieven voor verschillen

Meer perspectieven voor verschillen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. Meer perspectieven voor verschillen Strategisch beleidsplan 2014-2018 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Voorwoord Onderwijsbesturen zijn wettelijk niet

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in, Transitie

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie