VERKOOPCONTRACT BEDRIJFSGROND. Bert Theunissen, rechtsgeldig vertegenwoordigend Bert Theunissen BV, hierna te noemen de koper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPCONTRACT BEDRIJFSGROND. Bert Theunissen, rechtsgeldig vertegenwoordigend Bert Theunissen BV, hierna te noemen de koper"

Transcriptie

1 VERKOOPCONTRACT BEDRIJFSGROND De gemeente Heusden, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Drs. H.P.T.M. Willems, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van, hierna te noemen de gemeente, en Bert Theunissen, rechtsgeldig vertegenwoordigend Bert Theunissen BV, hierna te noemen de koper zijn het volgende overeengekomen: De gemeente verkoopt aan koper een op het bedrijvenpark Het Hoog gelegen perceel bedrijfsgrond, zijnde een ter plaatse nader uit te palen gedeelte ter grootte van circa 2746 m² van het perceel kadastraal bekend Vlijmen sectie N nummer 4730 ged. te gebruiken voor bedrijfsvestiging voor de totale koopsom van exclusief BTW en verder onder de volgende voorwaarden en bedingen: De tekening Artikel 1. Aan de overeenkomst is een tekening gehecht, waarop de over te dragen grond bij benadering staat aangegeven dan wel een kadastrale aanduiding van de vorm en ligging van de grond wordt gegeven. Deze aangehechte tekening wordt door partijen geparafeerd. Ligging en omvang Artikel Als de verkochte grond een gedeelte van een kadastraal perceel betreft, zal de situering en begrenzing van de grond ter plaatse na de verleende bouwvergunning door of vanwege de gemeente worden aangegeven door middel van buizen of piketten op de noodzakelijke meetpunten in het terrein.

2 2. Het risico voor de instandhouding van de uitgezette punten berust bij de koper, zodat de kosten van herhaalde uitzetting en aanwijzing voor zijn rekening zijn. 3. Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die in eerste instantie door de gemeente is aangegeven kan geen aanleiding geven tot verrekening, tenzij het verschil groter is dan 25 m2. Voor verrekening komt slechts in aanmerking de oppervlakte voor zover die meer dan 25 m2 bedraagt, in welk geval wordt verrekend naar de koopprijs per vierkante meter exclusief BTW. Kosten en belastingen Artikel Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de aflevering, de verkoop en de levering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van de koper. 2. Alle lasten, die op de grond rusten, en alle belastingen die met betrekking tot de grond worden geheven, komen met ingang van 1 januari van het jaar volgende op de datum van overdracht voor rekening van de koper, ongeacht te wiens naam de aanslag wordt opgelegd. Hoofdelijkheid Artikel 4. Als in deze koopovereenkomst meer dan één natuurlijk en/of rechtspersoon als koper van de gemeente optreedt, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Overdracht, betaling en aanvaarding Artikel De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van de notaris, die de koper heeft aangewezen dan wel door de gemeente is aangewezen voor het geval de koper geen notaris kan of wil aanwijzen. Het passeren van de akte dient te geschieden binnen zes weken na de bekendmaking aan koper van het door het college genomen besluit tot verkoop. 2. De betaling van de volledige koopprijs en de overige kosten, rechten en belastingen dient binnen zes weken na de bekendmaking als bedoeld in lid 1 te zijn voldaan aan de gemeente of aan de notaris die met de eigendomsoverdracht is belast voordat de akte van levering wordt gepasseerd. 3. Als de betaling niet of niet volledig binnen de gestelde termijn wordt gedaan, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en over het niet of niet betaalde deel vanaf de datum van verzuim tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. De gemeente is niet verplicht mee te werken aan het passeren van de notariële akte zolang door koper niet de volledige koopprijs, kosten, rechten, belastingen en rente zijn betaald. 4. Tenzij in de koopovereenkomst een ander moment is overeengekomen, vindt de aflevering plaats zodra de notariële akte is gepasseerd.

3 5. Het gekochte komt voor risico van de koper bij aflevering tenzij de feitelijke ingebruikneming eerder plaats vindt, in welk geval het risico vanaf het moment van de feitelijke ingebruikneming overgaat op de koper. Staat van levering Artikel De aflevering van het gekochte zal geschieden in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de overeenkomt bevindt. De koper wordt geacht het aan hem verkochte terrein volkomen te kennen en heeft nimmer aanspraak op vergoeding van schade wegens verkeerde of onvolledige opgave van vorm, bestemming, belending of wegens andere redenen. 2. De gemeente levert aan de koper een recht van eigendom, vrij van hypotheken, beslagen, huur of ander gebruik, tenzij in deze koopovereenkomst anders is vermeld. 3. Alle eventueel aan de onroerende zaak verbonden erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek, blijven er op rusten. 4. Als naderhand mocht blijken dat de lasten en beperkingen, genoemd in het derde lid van dit artikel, voor koper een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, dan heeft hij het recht om uiterlijk op de dag van het passeren van de notariële akte van transport, mits schriftelijk en onder opgaaf van redenen, aan de gemeente mee te delen dat hij die zwaardere belasting niet voetstoots aanvaardt. 5. Het staat de gemeente vrij om binnen vijf dagen nadat de mededeling van de koper bedoeld in het vierde lid van dit artikel haar heeft bereikt, door een schriftelijke mededeling aan koper en aan de notaris deze overeenkomst te ontbinden. Informatie- en onderzoeksplicht Artikel De gemeente staat er voor in dat: zij bevoegd is tot verkoop en levering van het verkochte; voor zover haar bekend in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn; aan haar van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte zijn voorgeschreven of aangekondigd, die nog niet zijn uitgevoerd; het verkochte niet is betrokken in een ruilverkaveling- casu quo herinrichtingsplan en niet ter onteigening is aangewezen; ten opzichte van derden geen verplichtingen bestaan uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht; met betrekking tot het verkochte geen rechtsgeding, bindend advies of arbitrage aanhangig is. Zij aan de koper met betrekking tot het verkochte die informatie heeft gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van koper behoort te worden gebracht. 2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar de feiten en omstandigheden dat naar geldende verkeersopvattingen door hem behoort te geschieden, voor zijn rekening en risico komen.

4 Ontbinding van de overeenkomst Artikel Ingeval de koper vóór het passeren van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft verkregen, is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. 2. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van artikel 5 heeft de gemeente het recht om de overeenkomst te ontbinden, als de koper ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, waarbij hem alsnog een termijn van twee maanden voor de nakoming wordt gesteld, zijn medewerking onthoudt aan de totstandkoming van de overdracht. De enkele aanzegging bij aangetekende brief dat de gemeente de overeenkomst ontbonden acht is daartoe voldoende. 3. De reeds betaalde gedeelten van de koopprijs zullen bij toepassing van lid 1 en 2 van dit artikel worden gerestitueerd, zonder dat de gemeente overigens tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Artikel 9. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in, op of aan de te verkopen grond, is door de gemeente een onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een of meer rapporten waarin de toestand van de bodem en grondwater wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de bodem stoffen bevinden die naar ten tijde van de verkoop geldende maatstaven in de weg staan aan realisering van het beoogde, in artikel 13 omschreven gebruik van de grond. De gemeente heeft, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat aan haar bekend is, geen reden om aan te nemen, dat dergelijke stoffen zich in de grond of grondwater zouden bevinden. Artikel 10. Koper is verplicht bij bouwactiviteiten vrijkomende milieugevaarlijke stoffen, waaronder begrepen klein chemisch afval, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze en met inachtneming van de op grond van publiekrechtelijke voorschriften geldende verplichtingen op de bouwplaats op te slaan en te doen inzamelen en verwijderen. Ontbinding bij verontreiniging Artikel Als voor de datum van het passeren van de notariële akte of, als dat eerder is, voor de datum van de aflevering van de grond, toch zou blijken van aanwezigheid van voor het milieu of voor de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen van

5 zodanige omvang en aard dat zij in de weg staan aan het overeengekomen gebruik, zodat van de koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt, heeft de koper eenzijdig het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het totstandkomen van de overeenkomst. 2. Onder gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, vermeld in het vorige lid, wordt niet verstaan: puin of andere bouwkundige restanten, voor zover deze niet zijn verontreinigd in zodanige mate dat zij naar de huidige maatstaven in de weg staan aan de realisering van het in de koopovereenkomst omschreven gebruik van de grond. 3. De gemeente is niet aansprakelijk voor de tot het moment van de ontbinding door de koper gemaakte kosten. Gedoogplicht Artikel De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht kan worden onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond kan worden aangebracht en onderhouden. 2. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het vorige lid is aangebracht bevestigd te laten. 3. De koper is verplicht, voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid 1, welke de gemeente of de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten. 4. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor de schade die door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. 5. Alle schade die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid 1 bedoelde zaken zal door de gemeente of degene ten gunste van wie het gedoogrecht geldt op haar of zijn kosten worden hersteld of, als de koper dat wenst, aan de koper worden vergoed. Bouwplicht Artikel De koper is verplicht op de aangekochte grond bedrijfsopstallen te bouwen met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde voorschriften. 2. De koper is verplicht om een volledige en ontvankelijke aanvraag om bouwvergunning in te dienen binnen drie maanden na de datum van de akte van levering. 3. Binnen zes maanden na de datum van het onherroepelijk worden van de bouwvergunning moet met de bouw zijn begonnen, dat wil zeggen dat minimaal de palen zijn geheid en/of de fundamenten zijn gelegd. 4. Binnen achttien maanden na de datum van het onherroepelijk worden van de bouwvergunning moet de op de grond te stichten bebouwing gebruiksklaar zijn en dient de koper het gebouw in gebruik genomen te hebben.

6 5. De gemeente kan in bijzondere gevallen (te harer beoordeling) de termijnen, genoemd in de twee voorgaande leden van dit artikel, verlengen. 6. Voor iedere niet-nakoming van de verplichtingen in dit artikel is de koper aan de gemeente een boete verschuldigd van één procent van de koopprijs exclusief BTW per dag voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt. De boete is direct opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit van het niet-nakomen zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist. Verplichting zelfgebruik en verbod doorverkoop Artikel De koper verplicht zich het gekochte en de daarop te bouwen opstallen uitsluitend te gebruiken voor zichzelf of zijn bedrijf en het gekochte en die opstallen niet aan derden geheel of gedeeltelijk door te verkopen, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. 2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van: a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek; b. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek); c. schriftelijke ontheffing door de gemeente. 3. Het bepaalde in lid 1 vervalt nadat de koper de desbetreffende grond gedurende vijf jaren in eigendom en in gebruik heeft. Als maatstaf geldt hierbij de datum van de akte van levering. 4. Als een derde bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt niet beschouwd een door koper opgerichte dan wel op te richten vennootschap onder firma of besloten vennootschap c.q. dochteronderneming daarvan, mits koper de beslissende invloed binnen die vennootschap heeft en behoudt tot het verstrijken van de termijn als genoemd in lid 3. Artikel Bij vervreemding dient het gekochte in zijn geheel te worden overgedragen aan de rechtsopvolgers. 2. Het college van Heusden kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 na advies te hebben ingewonnen van de Stichting Parkmanagement als bedoeld in artikel 16. Parkmanagement Artikel In het kader van het tussen de gemeente en de ondernemers op het bedrijventerrein te realiseren gezamenlijk beheer, het zogenaamde Parkmanagement, is een Stichting Parkmanagement en een vereniging van eigenaren (hierna te noemen de vereniging) opgericht. De koper is verplicht om gelijktijdig met de akte van levering lid te worden van de vereniging en jaarlijks een geldelijke bijdrage te betalen. De hoogte van die bijdrage voor het gezamenlijk beheer zal door de Stichting Parkmanagement worden bepaald. Bij de start van het parkmanagement zal voor de bepaling van de bijdrage worden uitgegaan van het zogenaamde basispakket, bestaande uit:

7 Kosten van de parkmanager; Bedrijfsverwijzing; Parkbeveiliging; Onderhoud van het openbaar groen (inclusief de voorterreinen van de bedrijven). De betaling van de bijdrage geschiedt aan de Stichting Parkmanagement die de jaarlijkse bijdragen stort in een beheersfonds. In de statuten is onder andere bepaald: Op welke wijze de jaarlijkse bijdrage kan worden aangepast; Voor welke vormen van beheer de gelden aangewend kunnen worden. 2. De koper is zich bewust van het collectieve belang van de vereniging c.q. het beheerschap. De koper verbindt zich jegens de gemeente en jegens de kopers van alle andere kavels op het bedrijventerrein om lid van de vereniging te blijven gedurende de periode dat hij eigenaar is. 3. De koper machtigt de gemeente ten gunste van zichzelf en ten laste van de overige eigenaren gelijkluidende bedingen op te nemen zodat de andere eigenaren ook ten gunste van de koper verplicht zijn lid te blijven. Opvang regenwater Artikel 17. De koper verplicht zich een zodanige voorziening te treffen dat het regenwater van minimaal 10 mm van het totale dakoppervlak van de op het gekochte te realiseren bebouwing op eigen terrein wordt opgevangen of geïnfiltreerd. Afvoer overtollige grond Artikel 18. De van het gekochte vrijkomende, overtollige partijen grond (zwart) en zand (geel) mogen niet naar elders worden afgevoerd maar kunnen om niet gescheiden worden afgeleverd op het gronddepot dat binnen het bedrijvenpark is ingericht. Met de beheerster van het depot, de Grondbank Nederland B.V., kunnen daarover nadere afspraken worden gemaakt. Boetebepaling Artikel Bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze koopovereenkomst verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete, tenzij op de betreffende niet-nakoming in enig artikel een afzonderlijke boete is gesteld, in welk geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is. 2. De boete bedraagt ,-- (vijftigduizend euro s) vermeerderd met 500,-- (vijfhonderd euro s) voor elke dag dat deze niet of niet-volledige nakoming voortduurt. 3. Naast het vorderen van de krachtens deze koopovereenkomst verschuldigde boete, behoudt de gemeente het recht om bij niet of niet-volledige nakoming van enige verplichting op grond van de overeenkomst alsnog nakoming dan wel vergoeding van

8 meer geleden schade te vorderen. Vestiging kwalitatieve verplichtingen Artikel 20. De in deze koopovereenkomst opgenomen verplichtingen, waarbij de koper op zich neemt iets te dulden of iets niet te doen, worden als kwalitatieve verplichting gevestigd, blijven rusten op de onroerende zaak (grond) en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de grond onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen. Daarbij wordt bepaald dat degene(n) die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik van de zaak onder welke benaming ook zal/zullen verkrijgen, mede gebonden is/zijn. Aangezien van de overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt, die wordt ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6.252, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek inzake de vestiging van de kwalitatieve verplichting. Kettingbeding Artikel De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, om alle verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien en die niet bestaan in een dulden of niet-doen, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak (grond) alsmede bij de vestiging daarop van een zakelijk recht niet zijnde een hypotheekrecht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en om die verplichtingen in de notariële akte tot overdracht of vestiging van een zakelijk recht op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van ,-- (vijftig duizend euro) ten behoeve van de gemeente, met de bevoegdheid van deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. 2. Op gelijke wijze als hiervoor onder lid 1 bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdebeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel de in lid 1 bedoelde verplichtingen als de in lid 1 en in het onderhavige lid opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolger of zakelijk gerechtigde. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. Concernbeding Artikel 22. De koper staat er voor in dat de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, bestaande in een handelen of nalaten, eveneens zullen worden nageleefd of nagekomen door de feitelijke of juridische aan de onderneming van de koper gelieerde rechtspersonen en degenen die namens hem, zijn onderneming of de gelieerde rechtspersonen optreden dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigen.

9 Aldus overeengekomen en ondertekend te Heusden op De gemeente De Koper, Drs. H.P.T.M. Willems B. Theunissen

De heer P. Barlag en mevrouw H. Willemen hebben een verzoek ingediend om een groenstrook van de gemeente te kopen.

De heer P. Barlag en mevrouw H. Willemen hebben een verzoek ingediend om een groenstrook van de gemeente te kopen. Zaaknummer: AVGKLV07 Onderwerp Verkoop groenstrook Collegevoorstel Inleiding De heer P. Barlag en mevrouw H. Willemen hebben een verzoek ingediend om een groenstrook van de gemeente te kopen. Feitelijke

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ;

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ; BEDRIJVENTERREIN KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De gemeente Wierden, voor en namens welke de ondergetekende, de heer J.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester van de gemeente Wierden, ter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10 Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden INHOUD BLADZIJDE INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen "partijen" en afzonderlijk te noemen "partij" en "wederpartij".

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen partijen en afzonderlijk te noemen partij en wederpartij. Koopovereenkomst De ondergetekenden: de heer Ir. H. van der Hoeve MPA, handelende in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Epe en als zodanig krachtens art. 171 van de Gemeentewet deze gemeente

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten.

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE OOST GELRE Inleiding Bij het sluiten van een koopovereenkomst van grond of een gebouw met de gemeente zijn de uitgiftevoorwaarden uit deze algemene uitgiftevoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder, Aflevering : feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende zaak. Algemene Verkoopvoorwaarden : deze voorwaarden

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen.

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen. Pagina 1 van 5 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden, de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, hierbij op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Bijlage 3 Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Inleiding Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede zijn vastgesteld

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 de Gemeente: 1 de Koper: Hoofdstuk 1. Definities In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aflevering:

Nadere informatie

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Versie 3 dd. 21 maart 2017 Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Partijen, 1... hierna te noemen koper, verklaart te hebben gekocht van: 2. Recreatieschap Vinkeveense plassen, gevestigd op het

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST CONCEPT KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen De gemeente De gemeente Opsterland. Het college

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende:

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende: BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Ommen, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester door de heer F. van Weeghel, teamleider

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: PBDC38. Verkoop bouwkavels CPO Herpt

Collegevoorstel. Zaaknummer: PBDC38. Verkoop bouwkavels CPO Herpt Zaaknummer: PBDC38 Onderwerp: Verkoop bouwkavels CPO Herpt Collegevoorstel Inleiding Het gemeentelijke perceel aan de Hoofdstraat, tussen de huisnummers 15 en 17, in Herpt is als inbreidingslocatie aangemerkt

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I Ondergetekenden, mevrouw A. Saris - Bronts, leidinggevende van het werkatelier Grondzaken van de gemeente Meierijstad krachtens artikel 171,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar

Nadere informatie

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper';

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper'; Gemeente VeKITOy Pagina 1 van 4 20170829 gemeente venray Casenr : afdeling 3(X KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: -i^sep 2017 Poststuknr.; Kepie Hati: MPdPWUrkfJt Afashanöeld Datum 1. de gemeente Venray,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Artikel 1 Geldigheid Deze algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst inzake bouwterreinen tussen de gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Verzoeken van kopers om ontheffing van de verkoopvoorwaarden i.v.m. stagnerende verkoop van woningen.

Verzoeken van kopers om ontheffing van de verkoopvoorwaarden i.v.m. stagnerende verkoop van woningen. College Onderwerp: V200900212 Verzoeken van kopers om ontheffing van de verkoopvoorwaarden i.v.m. stagnerende verkoop van woningen. Samenvatting: Als gevolg van de huidige (woning)marktomstandigheden constateren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Artikel 1 (verplichting tot tijdige aktepassering) a. De akte van overdracht van het te verkopen industrieterrein, hierna ook genoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

(Concept)Koopovereenkomst

(Concept)Koopovereenkomst (Concept)Koopovereenkomst De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer Mr.Drs. P. Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater, verklaart te hebben

Nadere informatie

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door K O O P O V E R E E N K O M S T (Bouwkavel Meerser Eindstraat) Ondergetekenden: de verkoopster: de gemeente Stein, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. A. C. Barske, handelende

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST(concept) Bouwkavel Burgemeester Venemastraat te Meeden De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht

Nadere informatie

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein 11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene regels voor de verkoop van bouwterrein gewijzigd vast te stellen;

overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene regels voor de verkoop van bouwterrein gewijzigd vast te stellen; Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene regels voor de verkoop van bouwterrein gewijzigd vast te stellen; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij.

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij. PARTIJEN: Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.E. Morren, gemandateerde, hierna te noemen Verkoper of Gemeente en De Bunte Vastgoed

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST GROND

KOOPOVEREENKOMST GROND KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Hardenberg, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester, Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005 Onderwerp Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden BESLUITEN 1. Te verkopen een perceel grond, grenzend aan het perceel plaatselijk bekend als Fuchsiadal

Nadere informatie

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan. hierna te noemen: de vereniging en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, gevestigd te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1 (postbus 4000,

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Almelo Weggeler Robijnstraat en Saffierstraat (ongenummerd) te Almelo - 1 - Bij onderzoek naar

Nadere informatie

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:.

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:. Blad 1. KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De heer mr. R.A.L. Severijns, burgemeester van Oirschot, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst GEMEENTK OTOEWATKR n&ckomcn A 2 3APR ZOU ^ Gemeente Oudewater Koopovereenkomst Gemeente Woerden 14L06133 De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer mr.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. de heer / mevrouw.. wonende.te., hierna (samen) te noemen koper,

KOOPOVEREENKOMST. de heer / mevrouw.. wonende.te., hierna (samen) te noemen koper, KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: De gemeente Roosendaal, ten deze voor het aangaan van na te melden rechtshandeling rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Vermunt, Adviseur IV bij Team Ruimtelijke

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek De ondergetekenden: CONCEPT KOOPOVEREENKOMST Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek 1. De gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.I. Koffeman, hoofd afdeling

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Reusel-De Mierden 2012

Algemene verkoopvoorwaarden Reusel-De Mierden 2012 Algemene verkoopvoorwaarden Reusel-De Mierden 2012 1 Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 april 2012 Inleiding Bijgaand treft u aan de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken van de gemeente

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA in Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE MARUM" HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanbieding:

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt )

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de verkoop van snippergroen door de gemeente Zoetermeer 2016

Algemene Voorwaarden voor de verkoop van snippergroen door de gemeente Zoetermeer 2016 Algemene Voorwaarden voor de verkoop van snippergroen door de gemeente Zoetermeer 2016 Definities: In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Aflevering Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen

Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR105215_1 25 oktober 2016 Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen Artikel 1 Geldigheid Deze algemene

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2013 van de Gemeente Arnhem

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2013 van de Gemeente Arnhem ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2013 van de Gemeente Arnhem Artikel 1 Definities Gemeente: De Gemeente Arnhem, als Verkoper partij bij de Koopovereenkomst met Koper aangegaan. Koper: De partij die als Koper

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Int Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken 2013

Algemene Voorwaarden. Int Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken 2013 Algemene Voorwaarden Int13.3073 Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken 2013 Vastgesteld op 22 oktober 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: afleveren:

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van: de gemeente Raalte, Zwolsestraat 16, Raalte (hierna ook te noemen "de verkoper" en/of "de gemeente Raalte"). Object: Een perceel grond met bedrijfshal gelegen

Nadere informatie

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Partijen, 1... hierna te noemen koper, verklaart te hebben gekocht van: 2. Recreatieschap Vinkeveense plassen, gevestigd op het adres Archimedeslaan 6 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels Helmond kernbedingen bijzondere verkoopvoorwaarden Kernbedingen Bijzondere verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels Helmond kernbedingen bijzondere verkoopvoorwaarden Kernbedingen Bijzondere verkoopvoorwaarden Hierbij treft u aan de Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels Helmond 2011. Als u met de gemeente een koopovereenkomst sluit met betrekking tot een bouwkavel, dan zijn de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. In deze brochure staan de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Sint Anthonis vermeld. Als u een koopovereenkomst voor

Nadere informatie

voorbeeld KOOPOVEREENKOMST

voorbeeld KOOPOVEREENKOMST voorbeeld KOOPOVEREENKOMST De ondergetekende: De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010 d.d. 20 april 2010 vertegenwoordigd

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN No.: 6-9 Onderwerp: Algemene uitgiftevoorwaarden -------------------------------------- De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 februari 1995, no. 6; gelet op de Algemene

Nadere informatie

Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden)

Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden) Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden) De ondergetekenden: 1. ####, gevestigd aan ####, #### te ####, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

GEMEENTE BUNSCHOTEN. Algemene voorwaarden behorende bij de verkoop van bedrijfsterrein in Haarbrug-Zuid. I. Overdracht en koopprijs.

GEMEENTE BUNSCHOTEN. Algemene voorwaarden behorende bij de verkoop van bedrijfsterrein in Haarbrug-Zuid. I. Overdracht en koopprijs. GEMEENTE BUNSCHOTEN Algemene voorwaarden behorende bij de verkoop van bedrijfsterrein in Haarbrug-Zuid I. Overdracht en koopprijs Artikel 1 De akte van levering, waartoe partijen zich verbinden mee te

Nadere informatie

Koopovereenkomst. De heer Gerardus Leonardus Maria van der Knaap, geboren te Monster,

Koopovereenkomst. De heer Gerardus Leonardus Maria van der Knaap, geboren te Monster, Koopovereenkomst De ondergetekenden: De heer Gerardus Leonardus Maria van der Knaap, geboren 05-12-1939 te Monster, hierna genoemd: Verkoper de publiekrechtelijke rechtspersoon: HAARLEMMERMEER, adres te

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel

KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel vs 8.1, 04/08 De gemeente Schiedam, hierbij vertegenwoordigd door mr. C.D. Brokerhof, ambtenaar in dienst van de gemeente Schiedam, daartoe bevoegd op

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie