BNP Paribas Groen Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Groen Fonds"

Transcriptie

1 BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/ september 2012

2 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis 200 Postbus DG Amsterdam Directie C. Haas M.P. Maagdenberg D.M.J.M. van Ommeren J.L. Roebroek E.C. Stienstra Raad van Commissarissen P.L. Croockewit (t/m 31 december 2011) M. Diulius (m.i.v. 15 oktober 2012) W.G.G. de Vijlder Bewaarder Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL Herengracht 595 Postbus EA Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam Vermogensbeheerders BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Amsterdam BNP Paribas Asset Management S.A.S. Parijs Bankier en betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. (t/m 8 december 2011) Amsterdam Betaalkantoor BNP Paribas Securities Services (m.i.v. 9 december 2011) Parijs Depotbank BNP Paribas Securities Services Luxemburg Administrateur en Transfer Agent Fastnet Netherlands N.V. (t/m 4 december 2011) Amsterdam Administrateur BNP Paribas Securities Services (m.i.v. 5 december 2011) Brussel Transfer Agent BNP Paribas Securities Services (m.i.v. 5 december 2011) Luxemburg 1

3 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van de Beheerder 3 Economie en markten 4 Kerncijfers 6 Verslag van de Beheerder (vervolg) 7 Jaarrekening 9 - Balans 9 - Winst- en verliesrekening 10 - Kasstroomoverzicht 10 - Toelichting algemeen 11 - Toelichting op de balans 13 - Risicobeheer 15 - Toelichting op de winst- en verliesrekening 17 - Beleggingen 19 - Risicofactoren 20 Overige gegevens 21 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22 2

4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Wij hebben het genoegen u hierbij het verslag over het boekjaar 2011/2012 van BNP Paribas Groen Fonds aan te bieden. Dit verslag bestrijkt de periode van 1 oktober 2011 tot en met 30 september Toezicht BNP Paribas Groen Fonds is onder de vergunning van de Beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) het voorschrift opgenomen dat de Beheerder, de beleggingsinstelling of de Bewaarder daarvan moeten zorgdragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de Beheerder. In 2008 heeft de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association) met de 'DUFAS Principles of Fund Governance' een raamwerk van regels vastgesteld waarmee gericht invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in artikel 4:11 en 4:14 Wft, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. De Beheerder onderschrijft deze regels en heeft ze geïntegreerd in zijn eigen fund governance beleid dat is vastgelegd in de Principles of Fund Governance van de Beheerder. Mede ter uitvoering van dit beleid is in juni 2009 een Raad van Commissarissen ingesteld, die erop toeziet dat de Beheerder in het belang van de deelnemers van de - door hem beheerde - fondsen handelt. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste tweemaal per jaar met de Directie van de Beheerder en brengt verslag uit van haar activiteiten in het jaarverslag van de Beheerder. Daarnaast wordt de naleving van het fund governance beleid van de Beheerder gemonitord door de afdeling Compliance van BNP Paribas Investment Partners die daarvan periodiek verslag uitbrengt in de directievergadering van de Beheerder en aan de Raad van Commissarissen van de Beheerder. Voor de Principles of Fund Governance van de Beheerder wordt verwezen naar de website van de Beheerder BNP Paribas Investment Partners (www.bnpparibas-ip.nl onder 'Informatie Wet financieel toezicht' - 'Beheerder' - 'Fund Governance'). Stembeleid Ten behoeve van een goede fund governance heeft de Beheerder een beleid inzake stemgedrag. De uitgangspunten die de Beheerder hanteert inzake stemgedrag zijn vermeld onder 'Actief aandeelhouderschap' op de website van de Beheerder BNP Paribas Investment Partners (www.bnpparibas-ip.nl/over ons). Voor het stemgedrag (Vote summary report) van BNP Paribas Groen Fonds wordt verwezen naar de pagina van het Fonds op de website van de Beheerder, onder 'Documenten'. Inrichting van de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor BNP Paribas Groen Fonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2011/2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. BNP Paribas Investment Partners De Beheerder maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP Paribas Investment Partners S.A., welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam 'BNP Paribas Investment Partners'. De aandelen van BNP Paribas Investment Partners S.A. worden gehouden door BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V. en BGL BNP Paribas S.A. 3

5 ECONOMIE EN MARKTEN Macro-economische beleggingsomgeving De wereldeconomie was de afgelopen verslagperiode wisselvallig. Het laatste kwartaal van vorig jaar was prima in de VS, maar zwak in Europa. De wereldeconomie vertraagde tijdens de zomer van dit jaar, net zoals in de afgelopen twee jaar. De eurozone verzeilde weer in een recessie en de afgelopen zes maanden is het duidelijk geworden dat de sterkere kernlanden zeker niet immuun zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor diverse economieën in Azië. In de VS hield de groei wat beter stand, zij het op een laag pitje. De aandelenmarkten daalden in het eerste deel van de verslagperiode, maar herstelden door de aankondiging van nieuwe monetaire stimulansen. Een nieuw programma voor obligatieaankopen door de ECB riep de stijging van de Italiaanse en Spaanse obligatierente een halt toe. Verenigde Staten In het tweede kwartaal groeide de VS-economie 1,3% op jaarbasis ten opzichte van het vorige kwartaal, na de matige 2% van het eerste kwartaal en de sterke 4,1% in het laatste kwartaal van vorig jaar. De vertraging kwam ook tot uiting op de arbeidsmarkt, waar de banengroei daalde van een maandelijks gemiddelde van in het eerste kwartaal naar slechts in het tweede. In juli en augustus was er een gemiddelde groei van banen. Voorlopende indicatoren zoals de ISM-indexen en het consumentenvertrouwen gingen onderuit tijdens de zomer, en de ISM-index van de productiesector wees van juni tot augustus op een inkrimping. In september vertoonden deze indicatoren echter beterschap. De vertraging in de reële economie was echter overal te zien. De reële consumptie, die werd afgeremd door de trage inkomstengroei, nam minder dan 2% toe ten opzichte van een jaar eerder. De industriële productie vertraagde van 5,0% in april ten opzichte van een jaar eerder naar 2,8% in augustus. De orders voor duurzame goederen gingen er zelfs op achteruit. De lichtpuntjes waren te vinden in de export, die een groot deel van de afgelopen zes maanden sterk groeide, en de woningmarkt, waar de bouwactiviteit, de verkoop en zelfs de prijzen hun langzame herstel voortzetten. Ondanks de opklaring van september wordt de activiteit nog steeds afgeremd door de onzekerheid over de fiscale veranderingen aan het einde van het jaar. Diverse tijdelijke belastingvoordelen zullen dan verstrijken, en als er niets gebeurt, zullen de belastingen stijgen en worden de overheidsuitgaven automatisch beperkt. Eurozone De lichte verbetering in de economie van de eurozone in het eerste kwartaal (vlakke bbp-groei, tegen een daling van 0,3% in het laatste kwartaal van vorig jaar) kon zich niet doorzetten in het tweede kwartaal, toen het bbp een daling van 0,2% registreerde ten opzichte van het vorige kwartaal. De dalende consumptie en bedrijfsinvesteringen werden slechts gedeeltelijk opgevangen door de stijging van de netto-export. Deze daling zette zich door in het derde kwartaal. De Economic Sentiment Index is zeven maanden op rij tot september gedaald en de PMIindex van de productiesector wijst al meerdere maanden onmiskenbaar op een inkrimping. In Duitsland daalde de Ifo-index, net als de INSEEindex in Frankrijk. De recessie in de zuidelijke lidstaten van de eurozone is nog verscherpt. De staatsschuldencrisis is eind vorig jaar en in juni en juli opgeflakkerd, toen de Spaanse en Italiaanse rentes op twee en tien jaar weer de hoogte inschoten. De depositovlucht vanuit Spanje zwol aan tijdens deze periode. Om de crisis tegen te gaan, verstrekte de ECB in december 2011 en februari 2012 in totaal voor meer dan 1000 miljard euro aan driejaarsleningen voor de banksector. Zowat de helft daarvan was nieuwe liquiditeit, de rest werd gebruikt om leningen met kortere looptijd terug te betalen. De leningen verlichtten de financieringsproblemen van de banken in de eurozone en stelden hen in staat staatsobligaties te kopen. Dit leidde tot een versmalling van de risicospreads, vooral in Italië en Spanje, zij het slechts tijdelijk. Sinds maart zijn de Spaanse en Italiaanse rentes opnieuw aan het stijgen. Spanje kreeg de toezegging dat het voor EUR 100 miljard uit de reddingsfondsen kon putten om zijn banksector te herkapitaliseren. De onzekerheid over het vereiste bedrag (uit onafhankelijke stresstests bleek dat het om zo n EUR 60 miljard ging, maar er bleef twijfel heersen over de gebruikte uitgangspunten) en over wie uiteindelijk met de schulden belast zou worden (zal de Spaanse overheid er verantwoordelijk voor zijn, of zal het geld rechtstreeks van het reddingsfonds naar de betrokken banken gaan?) beperkten het daaropvolgende herstel. Eind juli stelde ECB-voorzitter Draghi dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro te ondersteunen. In september werd deze toezegging omgezet in de aankondiging van een nieuw programma voor obligatieaankopen. In het kader van dit programma zal de ECB obligaties aankopen op de secundaire markt, maar enkel als het betrokken land officieel aanklopt bij het reddingsfonds. In dat geval is voldaan aan de voorwaarde en kan het reddingsfonds ook obligaties op de primaire markt opkopen. Als door de ECB gekochte obligaties in gebreke blijven, zullen ze op voet van gelijkheid worden behandeld met de participaties van particuliere beleggers. De obligatierente zette een zekere daling in na de verklaring van Draghi in juli, maar bleven toch relatief hoog door de zorgwekkende toestand van de Italiaanse en Spaanse economieën. Japan In het eerste kwartaal veerde de Japanse economie op na het zwakke laatste kwartaal van De opleving was te danken aan de groei van de consumptie en de overheidsinvesteringen. De groei viel echter sterk terug tijdens het tweede kwartaal. De voorlopende indicatoren en de industriële productie verzwakten verder tijdens het derde kwartaal, en het is weinig waarschijnlijk dat de groei sindsdien verbeterd is. De Japanse exporteurs worden geconfronteerd met een zwakke vraag vanuit het buitenland (Europa, Azië) en een sterke yen. Daarnaast maakt de politieke onmacht het aanpakken van de reusachtige begrotingsproblemen van Japan er niet eenvoudiger op. 4

6 RENTEONTWIKKELING Vastrentende waarden De obligatierente was al laag aan het begin van de verslagperiode, maar daalde nog verder in de loop van het afgelopen halfjaar. De tweejarige rente in de VS veranderde weinig, van 0,26% naar 0,24%. De Fed kondigde niet alleen een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling aan, maar verbond zich er ook toe de rente een langere tijd laag te houden, tot in Zij zal de rente ook in geval van een werkelijk economisch herstel nog een tijd laag houden. In Duitsland zakte de tweejarige rente van 0,51 naar 0,01%, en werd deze zelfs negatief in juli en augustus 2012, omdat de beleggers wegvluchtten uit de perifere staatsobligaties en hun heil zochten in de veiligheid van kortlopend Duits schatkistpapier. Het zowel langere als soepelere monetaire beleid zette ook druk op de tienjarige obligatierente. In de VS daalde de rente van 1,9% naar 1,6%, en bereikte zelfs even een historisch dieptepunt van 1,4%. De Duitse rente daalde van 1,9% naar 1,4%, met een dieptepunt op 1,15%. De obligatiemarkten van de Europese periferie bleven de hele verslagperiode zeer volatiel. In de laatste maanden van 2011 stabiliseerden ze zich, en in Portugal en Ierland daalden ze zelfs, omdat deze landen sneller dan Griekenland werk maken van het terugdringen van hun overheidstekorten. De Griekse 10-jarige rente daalde na de schuldherschikking van maart van 37% naar 18%. Deze daling was slechts tijdelijk. Door de onzekerheid over de parlementsverkiezingen en het onvermogen van de regering om haar begroting onder controle te krijgen schoot de rente in juni weer omhoog naar 30%. Vanuit historisch perspectief bleef de obligatierente in Ierland en Portugal hoog. Ook de risicospreads van Italiaanse en Spaanse obligaties zijn breder geworden, en konden enkel binnen redelijke proporties worden gehouden dankzij massale steun van de ECB op de secundaire markten en de driejaarsleningen van de ECB aan het banksysteem. Dit leidde tot een aanzienlijke versmalling van deze spreads tussen eind november en eind maart. Tijdens de zomer van dit jaar ging de aandacht vooral naar Spanje, en in mindere mate Italië. De rente op twee en tien jaar van deze landen piekte in juli tot boven 6,5% voor de Italiaanse 10-jarige obligaties en boven 7% voor de Spaanse. Dit is een prohibitief hoog peil voor de overheidsbegrotingen van deze landen. Opnieuw leidde een verklaring van ECBvoorzitter Draghi tot een kentering in de trend. De rente had het echter niet zo begrepen, en daalde niet veel lager dan 5% in Italië en 6,5% in Spanje. Spanje weigerde officieel hulp aan te vragen, waardoor de ECB haar nieuwe programma niet kon opstarten, en zowel in Spanje als in Italië bleef door de zwakke economie de vraag onbeantwoord of deze landen uiteindelijk wel solvabel zullen blijken. Griekenland ploeterde intussen verder om de begrotingsdoelstellingen te halen, terwijl de protesten op straat tegen de besparingsmaatregelen steeds luider klinken. 5

7 KERNCIJFERS ONTWIKKELING LAATSTE 3 BOEKJAREN 30/09/12 30/09/11 30/09/10 Aantal uitstaande participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 44,74 * 47,81 49,79 Dividend in EUR 0,80 3,80 1,00 Kapitaaluitkering 2, VIJFJAARSOVERZICHT 2011/ / /10** Opbrengsten per participatie in EUR 1,22 1,28 1,59 Lasten per participatie in EUR 0,50 0,55 0,38 Waardeveranderingen per participatie in EUR 1,99 (2,12) 0,56 Gemiddeld aantal uitstaande participaties * De intrinsieke waarde per 30/09/12 is aangepast naar aanleiding van een aanpassing van de Afslag. Voor meer details zie 'Aanpassing Afslag' op blz. 11. ** Betreft verkort boekjaar 15/01/10-30/09/10 Het gemiddeld aantal uitstaande participaties wordt berekend als de som van de uitstaande participaties gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor de jaren 2009/10 t/m 2010/11 is het gemiddeld aantal uitstaande participaties berekend op basis van een ongewogen 12-maandsgemiddelde. Voor het boekjaar 2011/12 is de som van de uitstaande participaties gebaseerd op de cijfers per 30 september 2011, 31 december 2011, 31 maart 2012, 30 juni 2012 en 30 september 2012, gewogen in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. 6

8 VERSLAG VAN DE BEHEERDER(vervolg) Algemeen Groene beleggingen vallen sinds 1 januari 2001 in de categorie 'maatschappelijke beleggingen' van Box III. Hiervoor geldt in 2012 een vrijstelling van maximaal EUR per belastingplichtige, dus EUR voor partners. Daarnaast wordt in Box I een belastingkorting verleend van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde maatschappelijke beleggingen. Als gevolg van een besluit van de Tweede Kamer op 18 november 2010 zou deze belastingkorting trapsgewijs verlaagd worden tot 0%. In het belastingplan 'Overige fiscale maatregelen 2013' is voorgesteld om de belastingkorting voor groene beleggingen vanaf 1 januari 2013 niet trapsgewijs verder te laten afnemen en op een tarief van 0,7% te houden. Beleggingsdoelstelling BNP Paribas Groen Fonds heeft als doelstelling particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden deel te nemen in een portefeuille van rentedragende eurowaarden, die hoofdzakelijk bestaat uit leningen ten behoeve van projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, waarbij gestreefd wordt naar een aantrekkelijk netto rendement bij een laag risico. Index Geen. Beleggingsbeleid BNP Paribas Groen Fonds is een door de overheid aangewezen 'groene beleggingsinstelling' waarvoor fiscale voordelen gelden. Tenminste 70% van het fondsvermogen wordt belegd in groene leningen, investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu en voldoen aan door de overheid gestelde criteria. Ten hoogste 30% van het fondsvermogen wordt belegd in rentedragende eurowaarden, zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties of geldmarktinstrumenten. BNP Paribas Groen Fonds belegt uitsluitend in groene leningen van debiteuren met een kredietwaardigheid minimaal gelijk aan de 'investment grade' status (een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poor's, een rating van Baa3 of hoger volgens Moody's of een equivalent naar inzicht van de vermogensbeheerder van het Fonds) en/of leningen die worden gegarandeerd door een garantiesteller met een kredietwaardigheid minimaal gelijk aan de investment grade status. Het beleid van het Fonds is erop gericht om leningen tot het einde van de looptijd aan te houden. In principe is de maximale looptijd van groene leningen tien jaar. Het Fonds hanteert een beleggingsbeleid dat is gericht op een portefeuille met een goede gemiddelde kredietwaardigheid en een stabiel dividendrendement. De netto inkoop ligt op een relatief stabiel niveau. Om het totale rendement te verhogen, heeft het fonds daarom zijn positie in liquiditeiten (en money market funds) geleidelijk verminderd en het belang in investment-grade bedrijfsobligaties met een relatief hoger rendement geleidelijk uitgebreid. De totale duration is hierdoor iets toegenomen, maar is als gevolg van specifiek geselecteerde emissies nog altijd relatief kort. Het vermogen is nog steeds grotendeels belegd in Nederland. Wel is er binnen de tactische portefeuille een geringe allocatie aan bedrijven die gevestigd zijn in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Per 30 september 2012 had het fonds geen staatsobligaties van landen als Italië, Spanje, Portugal, Ierland of Griekenland in portefeuille. Beleggingsresultaat Gedurende de verslagperiode (1 oktober september 2012) daalde de intrinsieke waarde van een participatie BNP Paribas Groen Fonds van EUR 47,81 tot EUR 44,74. Rekening houdend met herbelegging van het dividend bedroeg het beleggingsresultaat 6,43%. Vier factoren hebben bijgedragen tot deze goede performance: 1) De succesvolle 'high-carry' strategie zoals eerder dit jaar ingevoerd, zorgt voor een stabiele instroom van liquiditeiten met een goede voorspelbaarheid. Een 'high-carry' strategie is een defensieve strategie die inhoudt dat vooral wordt belegd in obligaties met een hogere couponrente, waarvoor mogelijk ook een hogere aankoopprijs betaald moet worden. Omdat het rendement voornamelijk voortkomt uit couponinkomsten in plaats van uit waardegroei/koerswinst, mits de aangekochte obligaties niet noodlijdend zijn, zal het contante rendement van de portefeuille waarschijnlijk goed voorspelbaar zijn: de couponrente is immers constant en ligt contractueel vast, terwijl de performance minder sterk wordt beïnvloed door marktbewegingen. 2) De keuze voor een lage duration beperkt het renterisico en beschermt het fonds tegen de hoge volatiliteit in het huidige economische klimaat als gevolg van de Europese staatsschuldencrisis. 3) Door de beslissing om het spectrum A- tot en met A+ te overwegen en de segmenten AA en AAA te onderwegen profiteert het fonds van de krachtige rally die de investment-grade markt, en in het bijzonder het spectrum A- tot en met A+, in 2012 tot dusverre vertoont. 4) Het fonds heeft enkele goede emissies geselecteerd en lijkt daarin op een geschikt moment (begin 2012) te zijn ingestapt. Het fonds heeft net als veel andere vastrentende producten te lijden gehad van de kredietcrisis. Dankzij de zeer geringe positie in bedrijfsobligaties uit perifere eurolanden en de korte duration is het fonds minder gevoelig voor de volatiliteit als gevolg van de macroeconomische situatie. Het aantal uitstaande participaties daalde tot per eind september. Het totale vermogen nam af tot EUR 194,5 mln. Risicoprofiel In het hoofdstuk Risicobeheer wordt nader ingegaan op het in de verslagperiode gevoerde beheer met betrekking tot de belangrijkste risico's voor het Fonds: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en debiteurenrisico. De hierin opgenomen tabel met betrekking tot de looptijdverdeling van de vastrentende waarden verschaft inzicht in het renterisico, terwijl het kredietrisico inzichtelijk wordt gemaakt in de tabel met de rating van de obligaties en de leningen. Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico's wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren achterin dit verslag. Een volledig overzicht van alle risico's waaraan het Fonds onderhevig kan zijn is opgenomen in het prospectus van BNP Paribas Groen Fonds. Vooruitzichten In het jaarverslag 2010/2011 werd genoemd dat verschillende partijen probeerden alternatieve plannen op te stellen en daartoe intensief overleg voerden met de Nederlandse overheid. Dit heeft geresulteerd in het 'Lenteakkoord' dat in het voorjaar 2012 ten uitvoer is gebracht. De regering heeft het fiscaal beleid in mei 2012 opnieuw herzien, waarbij de belangrijkste wijziging voor beleggers in het Fonds is dat het totale belastingvoordeel 1,9% (belastingvrijstelling 1,2% en heffingskorting 0,7%) blijft en dus niet conform het oude beleid in de komende jaren geleidelijk zal worden afgebouwd. 7

9 Wij handhaven onze eerdere economische verwachtingen en voorzien een wereldwijde groeivertraging, waarbij met name Europa zich in de risicozone bevindt. De ECB heeft al diverse maatregelen genomen, maar het uiteindelijke effect daarvan is vooralsnog onzeker. Wij handhaven daarom de defensieve positionering van onze portefeuille en zullen terughoudend zijn met nieuwe beleggingen, waartoe wij pas na intensieve research en analyse zullen overgaan. Amsterdam, 21 januari 2013 De Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. 8

10 JAARREKENING B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/09/12 30/09/11 Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen (3) Leningen aan groenprojecten (4) Obligaties (5) Vorderingen Te vorderen coupons en interest Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) ( ) Onverdeeld resultaat (35) ( ) Passiva

11 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/10/11-30/09/12 01/10/10-30/09/11 Opbrengsten uit beleggingen Interest Toe- en uittredingsprovisie Gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Overige opbrengsten Som der opbrengsten ( ) Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat ( ) KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/10/11-30/09/12 01/10/10-30/09/11 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) Kapitaaluitkering ( ) - Uitgekeerd dividend ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) ( ) Mutatie liquide middelen ( ) ( ) Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

12 TOELICHTING ALGEMEEN BNP Paribas Groen Fonds is een fonds voor gemene rekening en opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Op grond van de status van fiscale beleggingsinstelling is geen vennootschapsbelasting verschuldigd indien onder meer (nagenoeg) de gehele fiscale winst als contant dividend binnen acht maanden na verstrijken van het boekjaar wordt uitgekeerd. De nummers vermeld bij de posten van de Balans verwijzen naar de desbetreffende nummers van de Toelichting. Waarderingsgrondslagen De intrinsieke waarde wordt door de Beheerder vastgesteld op basis van de koersen van de onderliggende beleggingen van het Fonds na het Afslagmoment op vrijdag uur (CET). De leningen aan groenprojecten worden gewaardeerd op basis van de marktrente voor gekwalificeerde groene leningen. Deze marktrente wordt afgeleid van de marktrente voor vergelijkbare onderhandse niet groene leningen, waarop een afslag wordt toegepast, die het belastingvoordeel voor de belegger in groenprojecten alsmede de marktomstandigheden voor groenprojecten tot uitdrukking brengt (de 'Afslag'). Gezien het beperkte aantal markttransacties is deze Afslag een inschatting. De Afslag kan in de loop van de tijd wijzigen als gevolg van wijzigingen van de condities voor leningen ten behoeve van groenprojecten. Als gevolg van een aanpassing van de Afslag kan de totale waarde van de leningen in de portefeuille, evenals de intrinsieke waarde, stijgen of dalen. Indien de Afslag bijvoorbeeld met 0,5% zou worden verlaagd, zou dat per einde boekjaar van dit verslag een negatieve impact van circa 1,2% kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het Fonds. Dit voorbeeld geeft een indicatie van de gevoeligheid van een mogelijke wijziging van de waardering. De parameters van deze waarderingssystematiek zijn per 30 maart 2012 gewijzigd. Daarnaast is op 30 mei 2012 en vervolgens, na afloop van het boekjaar, op 7 november 2012 de Afslag aangepast. Hierna worden deze aanpassingen nader toegelicht. Beleggingen genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de laatst bekende marktwaarden. De marktwaarden kunnen worden weergegeven door de slotkoersen of tegen het gemiddelde van de laatst bekende bied- en laatprijzen van de effectenbeurs dan wel een andere prijsbron die wordt aangemerkt als een juiste weergave van de marktwaarde van de beleggingen. Indien op grond van bijzondere omstandigheden de laatst bekende marktwaarden de waarde van de desbetreffende beleggingen naar de mening van de Beheerder niet juist weergeven of, indien een of meerdere effectenbeurzen of markten waarop een substantieel gedeelte van de onderliggende beleggingen wordt verhandeld is of zijn gesloten, kunnen beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van een taxatie van de Beheerder. De overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met inachtneming van de voor de belegging gangbare maatstaven. De overige activa en passiva worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Indien de onderliggende beleggingen bestaan uit rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen, wordt ten aanzien van die rechten van deelneming gebruik gemaakt van de meest recente intrinsieke waarde of taxatie. Wijziging parameters waarderingssystematiek De waardering van de groenleningen was gebaseerd op de waardering van obligaties van de Euro landen aangevuld met obligaties uit de overige landen van de voormalige Europese Monetaire Unie. Door de toegenomen spreadverschillen tussen de landen (met name door de obligaties uit de Zuid-Europese landen) was deze methode van waarderen voor de groenleningen in de portefeuille van BNP Paribas Groen Fonds niet langer representatief. Vanaf 30 maart 2012 is het universum van landen dat van invloed is op de waardering teruggebracht naar Europese landen met een rating gelijk aan die van Nederland. Hiermee sluit het universum - en dus ook de waardering - beter aan bij het type leningen in de portefeuille van BNP Paribas Groen Fonds. Op 2 april 2012 is de aangepaste intrinsieke waarde voor het eerst gepubliceerd. Aanpassing Afslag Op 25 mei 2012 is de uitwerking van het lente akkoord bekendgemaakt waarin de coalitiepartijen hebben gekozen om de in november 2010 aangekondigde heffingskorting die voor 'groen beleggen' van toepassing is, te handhaven op het niveau van 2012 (zijnde 0,7%) en niet af te bouwen tot 0% (per 1 januari 2014). Als gevolg hiervan kon een deel van de in november 2010 doorgevoerde waardecorrectie van deze leningenportefeuille - zoals toegelicht in het jaarverslag per 30 september 2011 van BNP Paribas Groen Fonds - worden tenietgedaan. Om die reden heeft de Beheerder van het Fonds op 29 mei 2012 besloten om de Afslag aan te passen hetgeen een stijging van de intrinsieke waarde van het Fonds met circa 0,7% tot gevolg heeft gehad. Op woensdag 30 mei 2012 is deze aangepaste intrinsieke waarde voor het eerst gepubliceerd. Op grond van een marktconformiteitstoets heeft de beheerder van BNP Paribas Groen Fonds op 6 november 2012 besloten de Afslag nogmaals aan te passen, zodat deze opnieuw in lijn is met de in de markt gebruikelijke afslag. Deze aangepaste Afslag is de beste inschatting van de Beheerder op grond van de bekende marktgegevens. Op woensdag 7 november 2012 is deze aangepaste intrinsieke waarde voor het eerst gepubliceerd. Op grond van Nederlandse verslaggevingsregels dient deze aangepaste Afslag en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de waardering, hoewel de beslissing daartoe nadien is genomen, te worden verwerkt in de cijfers per einde boekjaar zoals opgenomen in dit verslag omdat de aanpassing een voortvloeisel was van een toets op basis van gegevens in de markt gedurende De totale waarde van de groenleningen is als gevolg van deze aanpassing gedaald met ca. 1,6%. De aanpassing heeft een daling van de intrinsieke waarde met circa 1,2% tot gevolg gehad. Grondslagen resultatenbepaling Het resultaat van BNP Paribas Groen Fonds wordt bepaald door de aan de verslagperiode toe te rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. De aan- en verkoopkosten van de beleggingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als onderdeel van het gerealiseerde koersresultaat. De kosten verbonden aan de plaatsing en inkoop van participaties worden onder de post toe- en uittredingsprovisie verantwoord in de winst- en verliesrekening. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering te brengen. Deze koersresultaten worden in de winst- en verliestrekening verantwoord als onderdeel van de opbrengsten onder de posten gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen. 11

13 Grondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Onder liquide middelen zijn posten begrepen welke vrij ter beschikking staan aan de beleggingsinstelling, onder voorbehoud van eventueel opgenomen margeverplichtingen onder de posten gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen. 12

14 T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/09/12 30/09/11 Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Begin verslagperiode Aankopen Verkopen ( ) ( ) Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Einde verslagperiode (3) Leningen aan groenprojecten Begin verslagperiode Verkopen ( ) ( ) Gerealiseerd koersresultaat ( ) ( ) Ongerealiseerd koersresultaat ( ) Einde verslagperiode (4) Obligaties Begin verslagperiode Aankopen Verkopen ( ) ( ) Gerealiseerd koersresultaat ( ) ( ) Ongerealiseerd koersresultaat ( ) Einde verslagperiode (5) Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) Kapitaaluitkering ( ) - Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode Onttrokken aan onverdeeld resultaat ( ) Einde verslagperiode (33) ( ) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode ( ) Uitgekeerd dividend ( ) ( ) Toegevoegd aan overige reserves ( ) Resultaat lopend boekjaar ( ) Einde verslagperiode (35) ( ) 13

15 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) Vorderingen/kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan 1 jaar en hebben onder meer betrekking op beheerloon en service fee. Eigen Vermogen Afgifte en terugname van participaties en prijsvorming BNP Paribas Groen Fonds is een fonds voor gemene rekening met een open-end structuur. Het Fonds is bereid op verzoek van een participant wekelijks participaties uit te geven tegen de geldende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag ofwel participaties terug te nemen tegen de geldende intrinsieke waarde onder aftrek van een afslag. De op- en afslag wordt door het Fonds uitsluitend gebruikt ter dekking van de kosten van het toe- en uittreden van participanten. Dit betreft de aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en eventueel marktimpact. Deze kosten worden betaald uit een opslag op de intrinsieke waarde bij een per saldo uitgifte van participaties van het Fonds dan wel een afslag bij een per saldo inkoop. De Beheerder heeft de mogelijkheid de op- en afslag te wijzigen. De aldus vastgestelde koers wordt de transactieprijs genoemd. Orders die op vrijdag uiterlijk om uur (CET) bij het Fonds zijn ingelegd, de zogeheten 'cut-off time' ('het Afslagmoment'), worden de eerstvolgende woensdag waarop NYSE Euronext in Amsterdam voor handel geopend is (een 'Waarderingsdag') of, indien dat geen Waarderingsdag is, op de eerstvolgende Waarderingsdag ('T') uitgevoerd tegen de op die dag T door de Beheerder bekendgemaakte transactieprijs. Orders die op vrijdag na uur (CET) worden ingelegd, worden de daaropvolgende woensdag die een Waarderingsdag is of, indien dat geen Waarderingsdag is, op de daarop volgende Waarderingsdag, uitgevoerd tegen de op die dag door de Beheerder bekendgemaakte transactieprijs. De intrinsieke waarde en de transactieprijs van de participaties van het Fonds zullen elke Waarderingsdag worden vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Beheerder. Overige reserves Het deel van het resultaat dat niet valt onder de uitdelingsverplichting (zie voor nadere uitleg pagina 21 van dit verslag) wordt toegevoegd aan de overige reserves. Kapitaaluitkering Op 2 januari 2012 is de totale waarde van de beleggingen in groen projecten ten opzichte van de totale vermogenswaarde onder het zogenaamde hoofdzakelijkheidscriterium van 70% gezakt als gevolg van een omvangrijke aflossing van een groenlening op 31 december Om zo snel mogelijk weer aan de voorwaarden voor de fiscale status van groen fonds te voldoen is besloten om op 7 februari 2012 een kapitaaluitkering van EUR 2,00 per participatie te doen. Deze uitkering is niet onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting. De Beheerder heeft met de Nederlandse Belastingdienst een akkoord bereikt over de te compenseren vergoeding zodat de fiscale status voor de participanten gewaarborgd blijft. De kosten van deze vergoeding zijn door de Beheerder gedragen. 14

16 RISICOBEHEER Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico's wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren achterin dit jaarverslag. Marktrisico Het marktrisico betreft het risico van fluctuaties op de financiële markten. Voor de vastrentende instrumenten in de portefeuille van BNP Paribas Groen Fonds bestaat het marktrisico voornamelijk uit twee elementen: het renterisico en het kredietrisico. Renterisico In principe geldt voor vastrentende instrumenten die typerend zijn voor de portefeuille van BNP Paribas Groen Fonds, zoals obligaties en leningen, dat bij een stijgende rente de koers van deze schuldinstrumenten over het algemeen daalt en vice versa. De modified duration is een financiële term die wordt gebruikt om het renterisico te analyseren. In het bijzonder wordt hiermee het effect gemeten van een renteverandering van 100 basispunten (1%) op de koers van een obligatie of een lening. Als een obligatie bijvoorbeeld een modified duration heeft van 5,0, daalt bij een rentestijging van 1,0% de koers van deze obligatie met 5,0%. In het boekjaar 2011/2012 werd bij het beheer van het BNP Paribas Groen Fonds gestreefd naar een relatief geringe modified duration. Dit had als doel het renterisico zoveel mogelijk te beperken en daarmee de prijsvolatiliteit als gevolg van rentebewegingen te verminderen. In het boekjaar 2011/2012 waarin de Europese financiële markt werd gekenmerkt door volatiliteit, werkte deze strategie goed. De modified duration per 28 september 2012 was 2,88. In het kader van het durationbeheer zijn in het boekjaar 2011/2012 specifieke emissies geselecteerd binnen de tactische portefeuille. Hoewel dit wel is toegestaan, maakt het Fonds op dit moment geen gebruik van rentederivaten voor het aanpassen van de totale duration. De reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat de ruimte voor een verdere rentedaling beperkt is. Een agressiever durationbeheer door middel van derivaten zou daardoor kostbaarder kunnen uitvallen dan de selectie van specifieke emissies. In onderstaande tabel is een overzicht van de looptijd in jaren van de vastrentende waarden opgenomen. Hoe langer de looptijd van schuldtitels, des te groter zal doorgaans het risico zijn. Looptijdverdeling van de vastrentende waarden* 30/09/12 30/09/11 In jaren (%)* (%)* 0-1 5,0 17, ,8 11, ,4 20, ,1 41, , > * Als % van totaal beleggingen BNP Paribas Groen Fonds. Kredietrisico Het kredietrisico binnen dit fonds is relatief beperkt doordat alle effecten een Investment Grade rating moeten hebben. De kans op wanbetaling wordt daardoor als relatief gering ingeschat. De portefeuillebeheerder bewaakt de creditspread voor elke emittent op dagelijkse basis. Ons interne systeem volgt de historische koersontwikkeling van alle effecten waarin in het Fonds is belegd en de portefeuillebeheerder beoordeelt de gerealiseerde en niet-gerealiseerde rendementen op de beleggingen op wekelijkse basis. Daarnaast voert de portefeuillebeheerder regelmatig overleg met interne analisten, evenals met externe analisten en sectorspecialisten om het risico/rendementprofiel van elk effect te beoordelen. Voor nadere informatie over het kredietrisico vanuit het oogpunt van fundamentele financiële performance verwijzen wij naar de paragraaf 'Debiteurenrisico'. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de onderverdeling naar rating van emittenten die vertegenwoordigd zijn in de portefeuille van het BNP Paribas Groen Fonds. Rating (S&P & intern) 30/09/12 30/09/11 AAA 41,3% 44,1% AA 1,1% 0,9% A 54,1% 55,0% BBB 3,5% 0,0% ,0% 100,0% 15

17 In deze tabel zijn de interne ratings opgenomen voor groene leningen waaraan S&P geen openbare rating heeft toegekend. BNP Paribas Groen Fonds hanteert strikte procedures om deze interne ratings te beoordelen. Liquiditeitsrisico Alle groene leningen binnen het BNP Paribas Groen Fonds zijn relatief illiquide en deze groene leningen worden doorgaans niet op de secundaire markt verhandeld. Hoewel misschien op ad hoc basis vervroegde aflossing of onderlinge ruil van deze groene leningen tussen kredietverstrekkers bespreekbaar is, passen de meeste kredietverstrekkers met betrekking tot deze groene leningen een 'buy-and-hold' benadering toe. Om aan eventuele liquiditeitsbehoefte te voldoen wordt binnen de tactische portefeuille alleen belegd in uiterst liquide bedrijfsobligaties, staatsleningen en -obligaties en geldmarktfondsen. Al deze effecten zijn zeer liquide en kunnen binnen korte tijd worden gekocht en verkocht op de secundaire markt. Debiteurenrisico Omdat het Fonds mag beleggen in schuldinstrumenten, zijn zowel de waarde van de beleggingen van het Fonds als de inkomsten die worden ontvangen uit die beleggingen onderhevig aan het risico dat de uitgevende instelling niet in staat is om op de einddatum van het schuldinstrument de hoofdsom terug te betalen en de opgelopen rente uit te keren. Het fundamentele kredietrisico is binnen het Fonds relatief beperkt omdat alle effecten een Investment Grade Rating moeten hebben. BNP Paribas Groen Fonds bewaakt de financiële resultaten van elke emittent nauwgezet. Vrijwel alle emittenten in de tactische portefeuille worden gevolgd door het Credit Research Team, dat bestaat uit 12 kredietanalisten die werkzaam zijn binnen de vastrentende divisie van BNP Paribas Investment Partners. Het Credit Research Team bewaakt deze emittenten en stelt elk kwartaal financiële analyses op. Daarnaast voert de portefeuillebeheerder regelmatig overleg met interne analisten, evenals met externe analisten en sectorspecialisten om het risico/rendementprofiel van elke emissie te beoordelen. Alle leningen die door het Fonds zijn uitgegeven aan Nederlandse woningcorporaties worden gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is een onafhankelijk instituut dat financiering van vastgoed in de publieke sector optimaliseert voor aangesloten woningcorporaties door middel van de uitgifte van garanties/borgstellingen. De huidige credit ratings van Standard & Poor's en Moody's ten aanzien van het WSW zijn respectievelijk AAA en Aaa. 16

18 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Interest Betreft de rente op obligaties en andere schuldvorderingen alsmede de interestbaten op deposito's en overige banktegoeden. Kosten en vergoedingen - Beheervergoeding De beheervergoeding wordt door de Beheerder op jaarbasis in rekening gebracht en wordt berekend over het vermogen van het Fonds aan het einde van elke maand. - Service fee De service fee dient ter dekking van kosten van de Bewaarder, administratie en bewaargeving van effecten, alsmede van alle andere operationele kosten zoals die van toezicht en registratie, accountantscontrole, verslaggeving en participantenvergaderingen. In de service fee zijn niet begrepen kosten van origination (waaronder begrepen de kosten van verwerving van groenleningen), transactiekosten, eventuele belastingen, rente- en bankkosten, alsmede buitengewone kosten zoals juridische kosten met het oog op het verhalen van eventuele schade. De service fee wordt door de Beheerder op jaarbasis in rekening gebracht en wordt berekend over het vermogen van het Fonds aan het eind van elke maand. Indien wordt belegd in andere door BNPP IP beheerde fondsen wordt geen dubbele beheervergoeding in rekening gebracht. De kosten en vergoedingen zoals vermeld in de winst- en verliesrekening zijn conform het hoofdstuk Kosten en vergoedingen in het prospectus. Total expense ratio Dit geeft de kosten weer als percentage van het gemiddeld vermogen. Deze kostenratio betreft alle kosten met uitzondering van de kosten van beleggingstransacties, rentekosten en eventuele belastingen. De total expense ratio van de Fondsen wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van de Fondsen. - Onder totale kosten worden begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. De kosten van transacties in financiële instrumenten en de interestkosten evenals de kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen worden buiten beschouwing gelaten. - De gemiddelde intrinsieke waarde van het Fonds wordt berekend als de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het Fonds wordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers per 30 september 2011, 31 december 2011, 31 maart 2012, 30 juni 2012 en 30 september 2012, gewogen in de verhouding 0,5 : 1 : 1 : 1 : 0,5. Total expense ratio (%) Beheervergoeding Service fee TER 30/09/12 30/09/11 30/09/12 30/09/11 30/09/12 30/09/11* BNP Paribas Groen Fonds 0,97 1,00 0,15 0,15 1,12 1,15 * De total expense ratio per 30/09/11 is berekend door de kosten te delen door het 12-maands gemiddelde. Lopende kosten Op grond van wet- en regelgeving dienen de totale kosten die gedurende de verslagperiode zijn onttrokken aan het vermogen van BNP Paribas Groen Fonds - naast de hiervoor genoemde 'total expense ratio' - ook te worden weergegeven als 'lopende kosten'. Dit is een andere kostenratio die als volgt wordt berekend: totale kosten die gedurende de verslagperiode aan het vermogen van het Fonds zijn onttrokken gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van het Fonds. - Onder 'totale kosten' worden begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. De kosten van beleggingstransacties (m.u.v. instap-/ uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij koop/verkoop van deelnemingsrechten in andere beleggingsinstellingen), interestkosten, een eventuele performance fee en eventuele kosten in verband met het houden van derivaten (bijv. margin calls) worden daarbij buiten beschouwing gelaten. - De 'gemiddelde intrinsieke waarde' wordt anders dan bij de hiervoor genoemde 'total expense ratio' - berekend als de som van alle intrinsieke waarden berekend voor het Fonds tijdens de verslagperiode gedeeld door het aantal intrinsieke waarden berekend tijdens deze verslagperiode. De lopende kosten per 30 september 2012 bedragen 1,14%. Transactiekosten Indien er sprake is van transactiekosten worden deze in mindering gebracht op de opbrengsten bij verkopen. In het boekjaar 2011/2012 zijn er geen transactiekosten in rekening gebracht. Portfolio turnover ratio De portfolio turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld toevertrouwd vermogen weer en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortkomende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van plaatsingen en opnamen uit hoofde van eigen aandelen. De portfolio turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het de gemiddelde intrinsieke waarde van het Fonds. Voor de berekening van de gemiddelde nettovermogenswaarde zie hierboven onder Total expense ratio. De transactiekosten van het Fonds zijn marktconform en komen ten laste van het vermogen van het Fonds. 17

19 Portfolio turnover ratio (%) 30/09/12 30/09/11 BNP Paribas Groen Fonds 48,43 * 88,14 * * Inclusief afgeloste groenleningen. Werknemers De Vennootschap heeft geen personeel in dienst. Gelieerde partijen De Beheerder heeft de volgende overeenkomsten gesloten met gelieerde partijen: - BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V.: uitbesteding portfolio management - BNP Paribas Asset Management S.A.S.: uitbesteding portfolio management - Fastnet Netherlands N.V.: uitbesteding administratie (t/m 4 december 2011) - BNP Paribas Securities Services S.C.A. (Brussel): uitbesteding administratie (m.i.v. 5 december 2011) - BNP Paribas Securities Services S.C.A. (Luxemburg): depotbank en transfer agent (m.i.v. 5 december 2011). De kosten uit hoofde van voornoemde overeenkomsten worden gedragen door de Beheerder. Totaal transactievolume met gelieerde partijen (1 oktober september 2012) Transactiesoort Volume (% totaal volume) Kosten EUR Leningen aan groenprojecten - - Obligaties 45,67 - Participaties in beleggingsfondsen 100,00 - De transacties hebben tegen marktconforme condities plaatsgevonden. 18

20 BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN BNP Paribas InstiCash EUR Totaal participaties in beleggingsfondsen Nominale waarde x EUR % Looptijd Marktwaarde EUR LENINGEN AAN GROENPROJECTEN 898 3,50 ABN AMRO Groenbank ,15 ABN AMRO Groenbank ,10 ABN AMRO Groenbank ,04 ABN AMRO Groenbank ,15 ABN AMRO Groenbank Vollebregt ,15 ABN AMRO Groenbank Vollebregt ,20 Eigen Haard ,50 Friesland Bank ,85 Friesland Bank ,60 Friesland Bank ,60 Friesland Bank ,85 Nationaal Groenfonds ,53 Nuon ,14 Nuon ,80 Nuon ,00 Nuon ,67 Nuon ,37 Nuon ,13 Sprengenland Wonen ,30 St. Ouderenhuisv. Rotterdam ,60 St. Portaal ,60 Staedion ,48 Woningstichting Rochdale ,25 Woningstichting SWZ Totaal leningen aan groenprojecten OBLIGATIES Bedrijfsobligaties ,75 BASF SE ,12 Carrefour S.A ,38 LVMH Moet Hennessy ,75 PPR Financiële Instellingen ,62 Bank of America Corp ,43 BNP Paribas ,25 BNP Paribas ,38 HSBC Holdings PLC ,25 HSBC Holdings PLC ,38 JP Morgan Chase SR ,38 Santander Intl ,62 SNS Bank Totaal obligaties Totaal beleggingen

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Halfjaarverslag 2011/2012 31-03-2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Jaarverslag 2008/2009 30-09-2009

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Jaarverslag 2008/2009 30-09-2009 Fortis Investments Fortis Groen Fonds Jaarverslag 2008/2009 30-09-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Halfjaarverslag 2008/2009 31-03-2009

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Halfjaarverslag 2008/2009 31-03-2009 Fortis Investments Fortis Groen Fonds Halfjaarverslag 2008/2009 31-03-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. De

Nadere informatie

Fortis Investments ABN AMRO. Beleggingsmodel Fondsen

Fortis Investments ABN AMRO. Beleggingsmodel Fondsen Fortis Investments ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen Prospectus januari 2010 ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen Prospectus voor gekwalificeerde beleggers januari 2010 Belangrijke informatie Beleggers in elke

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Jaarverslag 2007/2008 30-09-2008

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Jaarverslag 2007/2008 30-09-2008 Fortis Investments Fortis Groen Fonds Jaarverslag 2007/2008 30-09-2008 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. De Entree

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie