BNP Paribas Groen Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Groen Fonds"

Transcriptie

1 BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/ september 2012

2 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis 200 Postbus DG Amsterdam Directie C. Haas M.P. Maagdenberg D.M.J.M. van Ommeren J.L. Roebroek E.C. Stienstra Raad van Commissarissen P.L. Croockewit (t/m 31 december 2011) M. Diulius (m.i.v. 15 oktober 2012) W.G.G. de Vijlder Bewaarder Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL Herengracht 595 Postbus EA Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam Vermogensbeheerders BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Amsterdam BNP Paribas Asset Management S.A.S. Parijs Bankier en betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. (t/m 8 december 2011) Amsterdam Betaalkantoor BNP Paribas Securities Services (m.i.v. 9 december 2011) Parijs Depotbank BNP Paribas Securities Services Luxemburg Administrateur en Transfer Agent Fastnet Netherlands N.V. (t/m 4 december 2011) Amsterdam Administrateur BNP Paribas Securities Services (m.i.v. 5 december 2011) Brussel Transfer Agent BNP Paribas Securities Services (m.i.v. 5 december 2011) Luxemburg 1

3 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van de Beheerder 3 Economie en markten 4 Kerncijfers 6 Verslag van de Beheerder (vervolg) 7 Jaarrekening 9 - Balans 9 - Winst- en verliesrekening 10 - Kasstroomoverzicht 10 - Toelichting algemeen 11 - Toelichting op de balans 13 - Risicobeheer 15 - Toelichting op de winst- en verliesrekening 17 - Beleggingen 19 - Risicofactoren 20 Overige gegevens 21 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22 2

4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Wij hebben het genoegen u hierbij het verslag over het boekjaar 2011/2012 van BNP Paribas Groen Fonds aan te bieden. Dit verslag bestrijkt de periode van 1 oktober 2011 tot en met 30 september Toezicht BNP Paribas Groen Fonds is onder de vergunning van de Beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) het voorschrift opgenomen dat de Beheerder, de beleggingsinstelling of de Bewaarder daarvan moeten zorgdragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de Beheerder. In 2008 heeft de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association) met de 'DUFAS Principles of Fund Governance' een raamwerk van regels vastgesteld waarmee gericht invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in artikel 4:11 en 4:14 Wft, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. De Beheerder onderschrijft deze regels en heeft ze geïntegreerd in zijn eigen fund governance beleid dat is vastgelegd in de Principles of Fund Governance van de Beheerder. Mede ter uitvoering van dit beleid is in juni 2009 een Raad van Commissarissen ingesteld, die erop toeziet dat de Beheerder in het belang van de deelnemers van de - door hem beheerde - fondsen handelt. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste tweemaal per jaar met de Directie van de Beheerder en brengt verslag uit van haar activiteiten in het jaarverslag van de Beheerder. Daarnaast wordt de naleving van het fund governance beleid van de Beheerder gemonitord door de afdeling Compliance van BNP Paribas Investment Partners die daarvan periodiek verslag uitbrengt in de directievergadering van de Beheerder en aan de Raad van Commissarissen van de Beheerder. Voor de Principles of Fund Governance van de Beheerder wordt verwezen naar de website van de Beheerder BNP Paribas Investment Partners (www.bnpparibas-ip.nl onder 'Informatie Wet financieel toezicht' - 'Beheerder' - 'Fund Governance'). Stembeleid Ten behoeve van een goede fund governance heeft de Beheerder een beleid inzake stemgedrag. De uitgangspunten die de Beheerder hanteert inzake stemgedrag zijn vermeld onder 'Actief aandeelhouderschap' op de website van de Beheerder BNP Paribas Investment Partners (www.bnpparibas-ip.nl/over ons). Voor het stemgedrag (Vote summary report) van BNP Paribas Groen Fonds wordt verwezen naar de pagina van het Fonds op de website van de Beheerder, onder 'Documenten'. Inrichting van de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor BNP Paribas Groen Fonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2011/2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. BNP Paribas Investment Partners De Beheerder maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP Paribas Investment Partners S.A., welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam 'BNP Paribas Investment Partners'. De aandelen van BNP Paribas Investment Partners S.A. worden gehouden door BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V. en BGL BNP Paribas S.A. 3

5 ECONOMIE EN MARKTEN Macro-economische beleggingsomgeving De wereldeconomie was de afgelopen verslagperiode wisselvallig. Het laatste kwartaal van vorig jaar was prima in de VS, maar zwak in Europa. De wereldeconomie vertraagde tijdens de zomer van dit jaar, net zoals in de afgelopen twee jaar. De eurozone verzeilde weer in een recessie en de afgelopen zes maanden is het duidelijk geworden dat de sterkere kernlanden zeker niet immuun zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor diverse economieën in Azië. In de VS hield de groei wat beter stand, zij het op een laag pitje. De aandelenmarkten daalden in het eerste deel van de verslagperiode, maar herstelden door de aankondiging van nieuwe monetaire stimulansen. Een nieuw programma voor obligatieaankopen door de ECB riep de stijging van de Italiaanse en Spaanse obligatierente een halt toe. Verenigde Staten In het tweede kwartaal groeide de VS-economie 1,3% op jaarbasis ten opzichte van het vorige kwartaal, na de matige 2% van het eerste kwartaal en de sterke 4,1% in het laatste kwartaal van vorig jaar. De vertraging kwam ook tot uiting op de arbeidsmarkt, waar de banengroei daalde van een maandelijks gemiddelde van in het eerste kwartaal naar slechts in het tweede. In juli en augustus was er een gemiddelde groei van banen. Voorlopende indicatoren zoals de ISM-indexen en het consumentenvertrouwen gingen onderuit tijdens de zomer, en de ISM-index van de productiesector wees van juni tot augustus op een inkrimping. In september vertoonden deze indicatoren echter beterschap. De vertraging in de reële economie was echter overal te zien. De reële consumptie, die werd afgeremd door de trage inkomstengroei, nam minder dan 2% toe ten opzichte van een jaar eerder. De industriële productie vertraagde van 5,0% in april ten opzichte van een jaar eerder naar 2,8% in augustus. De orders voor duurzame goederen gingen er zelfs op achteruit. De lichtpuntjes waren te vinden in de export, die een groot deel van de afgelopen zes maanden sterk groeide, en de woningmarkt, waar de bouwactiviteit, de verkoop en zelfs de prijzen hun langzame herstel voortzetten. Ondanks de opklaring van september wordt de activiteit nog steeds afgeremd door de onzekerheid over de fiscale veranderingen aan het einde van het jaar. Diverse tijdelijke belastingvoordelen zullen dan verstrijken, en als er niets gebeurt, zullen de belastingen stijgen en worden de overheidsuitgaven automatisch beperkt. Eurozone De lichte verbetering in de economie van de eurozone in het eerste kwartaal (vlakke bbp-groei, tegen een daling van 0,3% in het laatste kwartaal van vorig jaar) kon zich niet doorzetten in het tweede kwartaal, toen het bbp een daling van 0,2% registreerde ten opzichte van het vorige kwartaal. De dalende consumptie en bedrijfsinvesteringen werden slechts gedeeltelijk opgevangen door de stijging van de netto-export. Deze daling zette zich door in het derde kwartaal. De Economic Sentiment Index is zeven maanden op rij tot september gedaald en de PMIindex van de productiesector wijst al meerdere maanden onmiskenbaar op een inkrimping. In Duitsland daalde de Ifo-index, net als de INSEEindex in Frankrijk. De recessie in de zuidelijke lidstaten van de eurozone is nog verscherpt. De staatsschuldencrisis is eind vorig jaar en in juni en juli opgeflakkerd, toen de Spaanse en Italiaanse rentes op twee en tien jaar weer de hoogte inschoten. De depositovlucht vanuit Spanje zwol aan tijdens deze periode. Om de crisis tegen te gaan, verstrekte de ECB in december 2011 en februari 2012 in totaal voor meer dan 1000 miljard euro aan driejaarsleningen voor de banksector. Zowat de helft daarvan was nieuwe liquiditeit, de rest werd gebruikt om leningen met kortere looptijd terug te betalen. De leningen verlichtten de financieringsproblemen van de banken in de eurozone en stelden hen in staat staatsobligaties te kopen. Dit leidde tot een versmalling van de risicospreads, vooral in Italië en Spanje, zij het slechts tijdelijk. Sinds maart zijn de Spaanse en Italiaanse rentes opnieuw aan het stijgen. Spanje kreeg de toezegging dat het voor EUR 100 miljard uit de reddingsfondsen kon putten om zijn banksector te herkapitaliseren. De onzekerheid over het vereiste bedrag (uit onafhankelijke stresstests bleek dat het om zo n EUR 60 miljard ging, maar er bleef twijfel heersen over de gebruikte uitgangspunten) en over wie uiteindelijk met de schulden belast zou worden (zal de Spaanse overheid er verantwoordelijk voor zijn, of zal het geld rechtstreeks van het reddingsfonds naar de betrokken banken gaan?) beperkten het daaropvolgende herstel. Eind juli stelde ECB-voorzitter Draghi dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro te ondersteunen. In september werd deze toezegging omgezet in de aankondiging van een nieuw programma voor obligatieaankopen. In het kader van dit programma zal de ECB obligaties aankopen op de secundaire markt, maar enkel als het betrokken land officieel aanklopt bij het reddingsfonds. In dat geval is voldaan aan de voorwaarde en kan het reddingsfonds ook obligaties op de primaire markt opkopen. Als door de ECB gekochte obligaties in gebreke blijven, zullen ze op voet van gelijkheid worden behandeld met de participaties van particuliere beleggers. De obligatierente zette een zekere daling in na de verklaring van Draghi in juli, maar bleven toch relatief hoog door de zorgwekkende toestand van de Italiaanse en Spaanse economieën. Japan In het eerste kwartaal veerde de Japanse economie op na het zwakke laatste kwartaal van De opleving was te danken aan de groei van de consumptie en de overheidsinvesteringen. De groei viel echter sterk terug tijdens het tweede kwartaal. De voorlopende indicatoren en de industriële productie verzwakten verder tijdens het derde kwartaal, en het is weinig waarschijnlijk dat de groei sindsdien verbeterd is. De Japanse exporteurs worden geconfronteerd met een zwakke vraag vanuit het buitenland (Europa, Azië) en een sterke yen. Daarnaast maakt de politieke onmacht het aanpakken van de reusachtige begrotingsproblemen van Japan er niet eenvoudiger op. 4

6 RENTEONTWIKKELING Vastrentende waarden De obligatierente was al laag aan het begin van de verslagperiode, maar daalde nog verder in de loop van het afgelopen halfjaar. De tweejarige rente in de VS veranderde weinig, van 0,26% naar 0,24%. De Fed kondigde niet alleen een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling aan, maar verbond zich er ook toe de rente een langere tijd laag te houden, tot in Zij zal de rente ook in geval van een werkelijk economisch herstel nog een tijd laag houden. In Duitsland zakte de tweejarige rente van 0,51 naar 0,01%, en werd deze zelfs negatief in juli en augustus 2012, omdat de beleggers wegvluchtten uit de perifere staatsobligaties en hun heil zochten in de veiligheid van kortlopend Duits schatkistpapier. Het zowel langere als soepelere monetaire beleid zette ook druk op de tienjarige obligatierente. In de VS daalde de rente van 1,9% naar 1,6%, en bereikte zelfs even een historisch dieptepunt van 1,4%. De Duitse rente daalde van 1,9% naar 1,4%, met een dieptepunt op 1,15%. De obligatiemarkten van de Europese periferie bleven de hele verslagperiode zeer volatiel. In de laatste maanden van 2011 stabiliseerden ze zich, en in Portugal en Ierland daalden ze zelfs, omdat deze landen sneller dan Griekenland werk maken van het terugdringen van hun overheidstekorten. De Griekse 10-jarige rente daalde na de schuldherschikking van maart van 37% naar 18%. Deze daling was slechts tijdelijk. Door de onzekerheid over de parlementsverkiezingen en het onvermogen van de regering om haar begroting onder controle te krijgen schoot de rente in juni weer omhoog naar 30%. Vanuit historisch perspectief bleef de obligatierente in Ierland en Portugal hoog. Ook de risicospreads van Italiaanse en Spaanse obligaties zijn breder geworden, en konden enkel binnen redelijke proporties worden gehouden dankzij massale steun van de ECB op de secundaire markten en de driejaarsleningen van de ECB aan het banksysteem. Dit leidde tot een aanzienlijke versmalling van deze spreads tussen eind november en eind maart. Tijdens de zomer van dit jaar ging de aandacht vooral naar Spanje, en in mindere mate Italië. De rente op twee en tien jaar van deze landen piekte in juli tot boven 6,5% voor de Italiaanse 10-jarige obligaties en boven 7% voor de Spaanse. Dit is een prohibitief hoog peil voor de overheidsbegrotingen van deze landen. Opnieuw leidde een verklaring van ECBvoorzitter Draghi tot een kentering in de trend. De rente had het echter niet zo begrepen, en daalde niet veel lager dan 5% in Italië en 6,5% in Spanje. Spanje weigerde officieel hulp aan te vragen, waardoor de ECB haar nieuwe programma niet kon opstarten, en zowel in Spanje als in Italië bleef door de zwakke economie de vraag onbeantwoord of deze landen uiteindelijk wel solvabel zullen blijken. Griekenland ploeterde intussen verder om de begrotingsdoelstellingen te halen, terwijl de protesten op straat tegen de besparingsmaatregelen steeds luider klinken. 5

7 KERNCIJFERS ONTWIKKELING LAATSTE 3 BOEKJAREN 30/09/12 30/09/11 30/09/10 Aantal uitstaande participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 44,74 * 47,81 49,79 Dividend in EUR 0,80 3,80 1,00 Kapitaaluitkering 2, VIJFJAARSOVERZICHT 2011/ / /10** Opbrengsten per participatie in EUR 1,22 1,28 1,59 Lasten per participatie in EUR 0,50 0,55 0,38 Waardeveranderingen per participatie in EUR 1,99 (2,12) 0,56 Gemiddeld aantal uitstaande participaties * De intrinsieke waarde per 30/09/12 is aangepast naar aanleiding van een aanpassing van de Afslag. Voor meer details zie 'Aanpassing Afslag' op blz. 11. ** Betreft verkort boekjaar 15/01/10-30/09/10 Het gemiddeld aantal uitstaande participaties wordt berekend als de som van de uitstaande participaties gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor de jaren 2009/10 t/m 2010/11 is het gemiddeld aantal uitstaande participaties berekend op basis van een ongewogen 12-maandsgemiddelde. Voor het boekjaar 2011/12 is de som van de uitstaande participaties gebaseerd op de cijfers per 30 september 2011, 31 december 2011, 31 maart 2012, 30 juni 2012 en 30 september 2012, gewogen in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. 6

8 VERSLAG VAN DE BEHEERDER(vervolg) Algemeen Groene beleggingen vallen sinds 1 januari 2001 in de categorie 'maatschappelijke beleggingen' van Box III. Hiervoor geldt in 2012 een vrijstelling van maximaal EUR per belastingplichtige, dus EUR voor partners. Daarnaast wordt in Box I een belastingkorting verleend van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde maatschappelijke beleggingen. Als gevolg van een besluit van de Tweede Kamer op 18 november 2010 zou deze belastingkorting trapsgewijs verlaagd worden tot 0%. In het belastingplan 'Overige fiscale maatregelen 2013' is voorgesteld om de belastingkorting voor groene beleggingen vanaf 1 januari 2013 niet trapsgewijs verder te laten afnemen en op een tarief van 0,7% te houden. Beleggingsdoelstelling BNP Paribas Groen Fonds heeft als doelstelling particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden deel te nemen in een portefeuille van rentedragende eurowaarden, die hoofdzakelijk bestaat uit leningen ten behoeve van projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, waarbij gestreefd wordt naar een aantrekkelijk netto rendement bij een laag risico. Index Geen. Beleggingsbeleid BNP Paribas Groen Fonds is een door de overheid aangewezen 'groene beleggingsinstelling' waarvoor fiscale voordelen gelden. Tenminste 70% van het fondsvermogen wordt belegd in groene leningen, investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu en voldoen aan door de overheid gestelde criteria. Ten hoogste 30% van het fondsvermogen wordt belegd in rentedragende eurowaarden, zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties of geldmarktinstrumenten. BNP Paribas Groen Fonds belegt uitsluitend in groene leningen van debiteuren met een kredietwaardigheid minimaal gelijk aan de 'investment grade' status (een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poor's, een rating van Baa3 of hoger volgens Moody's of een equivalent naar inzicht van de vermogensbeheerder van het Fonds) en/of leningen die worden gegarandeerd door een garantiesteller met een kredietwaardigheid minimaal gelijk aan de investment grade status. Het beleid van het Fonds is erop gericht om leningen tot het einde van de looptijd aan te houden. In principe is de maximale looptijd van groene leningen tien jaar. Het Fonds hanteert een beleggingsbeleid dat is gericht op een portefeuille met een goede gemiddelde kredietwaardigheid en een stabiel dividendrendement. De netto inkoop ligt op een relatief stabiel niveau. Om het totale rendement te verhogen, heeft het fonds daarom zijn positie in liquiditeiten (en money market funds) geleidelijk verminderd en het belang in investment-grade bedrijfsobligaties met een relatief hoger rendement geleidelijk uitgebreid. De totale duration is hierdoor iets toegenomen, maar is als gevolg van specifiek geselecteerde emissies nog altijd relatief kort. Het vermogen is nog steeds grotendeels belegd in Nederland. Wel is er binnen de tactische portefeuille een geringe allocatie aan bedrijven die gevestigd zijn in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Per 30 september 2012 had het fonds geen staatsobligaties van landen als Italië, Spanje, Portugal, Ierland of Griekenland in portefeuille. Beleggingsresultaat Gedurende de verslagperiode (1 oktober september 2012) daalde de intrinsieke waarde van een participatie BNP Paribas Groen Fonds van EUR 47,81 tot EUR 44,74. Rekening houdend met herbelegging van het dividend bedroeg het beleggingsresultaat 6,43%. Vier factoren hebben bijgedragen tot deze goede performance: 1) De succesvolle 'high-carry' strategie zoals eerder dit jaar ingevoerd, zorgt voor een stabiele instroom van liquiditeiten met een goede voorspelbaarheid. Een 'high-carry' strategie is een defensieve strategie die inhoudt dat vooral wordt belegd in obligaties met een hogere couponrente, waarvoor mogelijk ook een hogere aankoopprijs betaald moet worden. Omdat het rendement voornamelijk voortkomt uit couponinkomsten in plaats van uit waardegroei/koerswinst, mits de aangekochte obligaties niet noodlijdend zijn, zal het contante rendement van de portefeuille waarschijnlijk goed voorspelbaar zijn: de couponrente is immers constant en ligt contractueel vast, terwijl de performance minder sterk wordt beïnvloed door marktbewegingen. 2) De keuze voor een lage duration beperkt het renterisico en beschermt het fonds tegen de hoge volatiliteit in het huidige economische klimaat als gevolg van de Europese staatsschuldencrisis. 3) Door de beslissing om het spectrum A- tot en met A+ te overwegen en de segmenten AA en AAA te onderwegen profiteert het fonds van de krachtige rally die de investment-grade markt, en in het bijzonder het spectrum A- tot en met A+, in 2012 tot dusverre vertoont. 4) Het fonds heeft enkele goede emissies geselecteerd en lijkt daarin op een geschikt moment (begin 2012) te zijn ingestapt. Het fonds heeft net als veel andere vastrentende producten te lijden gehad van de kredietcrisis. Dankzij de zeer geringe positie in bedrijfsobligaties uit perifere eurolanden en de korte duration is het fonds minder gevoelig voor de volatiliteit als gevolg van de macroeconomische situatie. Het aantal uitstaande participaties daalde tot per eind september. Het totale vermogen nam af tot EUR 194,5 mln. Risicoprofiel In het hoofdstuk Risicobeheer wordt nader ingegaan op het in de verslagperiode gevoerde beheer met betrekking tot de belangrijkste risico's voor het Fonds: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en debiteurenrisico. De hierin opgenomen tabel met betrekking tot de looptijdverdeling van de vastrentende waarden verschaft inzicht in het renterisico, terwijl het kredietrisico inzichtelijk wordt gemaakt in de tabel met de rating van de obligaties en de leningen. Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico's wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren achterin dit verslag. Een volledig overzicht van alle risico's waaraan het Fonds onderhevig kan zijn is opgenomen in het prospectus van BNP Paribas Groen Fonds. Vooruitzichten In het jaarverslag 2010/2011 werd genoemd dat verschillende partijen probeerden alternatieve plannen op te stellen en daartoe intensief overleg voerden met de Nederlandse overheid. Dit heeft geresulteerd in het 'Lenteakkoord' dat in het voorjaar 2012 ten uitvoer is gebracht. De regering heeft het fiscaal beleid in mei 2012 opnieuw herzien, waarbij de belangrijkste wijziging voor beleggers in het Fonds is dat het totale belastingvoordeel 1,9% (belastingvrijstelling 1,2% en heffingskorting 0,7%) blijft en dus niet conform het oude beleid in de komende jaren geleidelijk zal worden afgebouwd. 7

9 Wij handhaven onze eerdere economische verwachtingen en voorzien een wereldwijde groeivertraging, waarbij met name Europa zich in de risicozone bevindt. De ECB heeft al diverse maatregelen genomen, maar het uiteindelijke effect daarvan is vooralsnog onzeker. Wij handhaven daarom de defensieve positionering van onze portefeuille en zullen terughoudend zijn met nieuwe beleggingen, waartoe wij pas na intensieve research en analyse zullen overgaan. Amsterdam, 21 januari 2013 De Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. 8

10 JAARREKENING B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/09/12 30/09/11 Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen (3) Leningen aan groenprojecten (4) Obligaties (5) Vorderingen Te vorderen coupons en interest Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) ( ) Onverdeeld resultaat (35) ( ) Passiva

11 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/10/11-30/09/12 01/10/10-30/09/11 Opbrengsten uit beleggingen Interest Toe- en uittredingsprovisie Gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Overige opbrengsten Som der opbrengsten ( ) Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat ( ) KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/10/11-30/09/12 01/10/10-30/09/11 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) Kapitaaluitkering ( ) - Uitgekeerd dividend ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) ( ) Mutatie liquide middelen ( ) ( ) Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

12 TOELICHTING ALGEMEEN BNP Paribas Groen Fonds is een fonds voor gemene rekening en opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Op grond van de status van fiscale beleggingsinstelling is geen vennootschapsbelasting verschuldigd indien onder meer (nagenoeg) de gehele fiscale winst als contant dividend binnen acht maanden na verstrijken van het boekjaar wordt uitgekeerd. De nummers vermeld bij de posten van de Balans verwijzen naar de desbetreffende nummers van de Toelichting. Waarderingsgrondslagen De intrinsieke waarde wordt door de Beheerder vastgesteld op basis van de koersen van de onderliggende beleggingen van het Fonds na het Afslagmoment op vrijdag uur (CET). De leningen aan groenprojecten worden gewaardeerd op basis van de marktrente voor gekwalificeerde groene leningen. Deze marktrente wordt afgeleid van de marktrente voor vergelijkbare onderhandse niet groene leningen, waarop een afslag wordt toegepast, die het belastingvoordeel voor de belegger in groenprojecten alsmede de marktomstandigheden voor groenprojecten tot uitdrukking brengt (de 'Afslag'). Gezien het beperkte aantal markttransacties is deze Afslag een inschatting. De Afslag kan in de loop van de tijd wijzigen als gevolg van wijzigingen van de condities voor leningen ten behoeve van groenprojecten. Als gevolg van een aanpassing van de Afslag kan de totale waarde van de leningen in de portefeuille, evenals de intrinsieke waarde, stijgen of dalen. Indien de Afslag bijvoorbeeld met 0,5% zou worden verlaagd, zou dat per einde boekjaar van dit verslag een negatieve impact van circa 1,2% kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het Fonds. Dit voorbeeld geeft een indicatie van de gevoeligheid van een mogelijke wijziging van de waardering. De parameters van deze waarderingssystematiek zijn per 30 maart 2012 gewijzigd. Daarnaast is op 30 mei 2012 en vervolgens, na afloop van het boekjaar, op 7 november 2012 de Afslag aangepast. Hierna worden deze aanpassingen nader toegelicht. Beleggingen genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de laatst bekende marktwaarden. De marktwaarden kunnen worden weergegeven door de slotkoersen of tegen het gemiddelde van de laatst bekende bied- en laatprijzen van de effectenbeurs dan wel een andere prijsbron die wordt aangemerkt als een juiste weergave van de marktwaarde van de beleggingen. Indien op grond van bijzondere omstandigheden de laatst bekende marktwaarden de waarde van de desbetreffende beleggingen naar de mening van de Beheerder niet juist weergeven of, indien een of meerdere effectenbeurzen of markten waarop een substantieel gedeelte van de onderliggende beleggingen wordt verhandeld is of zijn gesloten, kunnen beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van een taxatie van de Beheerder. De overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met inachtneming van de voor de belegging gangbare maatstaven. De overige activa en passiva worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Indien de onderliggende beleggingen bestaan uit rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen, wordt ten aanzien van die rechten van deelneming gebruik gemaakt van de meest recente intrinsieke waarde of taxatie. Wijziging parameters waarderingssystematiek De waardering van de groenleningen was gebaseerd op de waardering van obligaties van de Euro landen aangevuld met obligaties uit de overige landen van de voormalige Europese Monetaire Unie. Door de toegenomen spreadverschillen tussen de landen (met name door de obligaties uit de Zuid-Europese landen) was deze methode van waarderen voor de groenleningen in de portefeuille van BNP Paribas Groen Fonds niet langer representatief. Vanaf 30 maart 2012 is het universum van landen dat van invloed is op de waardering teruggebracht naar Europese landen met een rating gelijk aan die van Nederland. Hiermee sluit het universum - en dus ook de waardering - beter aan bij het type leningen in de portefeuille van BNP Paribas Groen Fonds. Op 2 april 2012 is de aangepaste intrinsieke waarde voor het eerst gepubliceerd. Aanpassing Afslag Op 25 mei 2012 is de uitwerking van het lente akkoord bekendgemaakt waarin de coalitiepartijen hebben gekozen om de in november 2010 aangekondigde heffingskorting die voor 'groen beleggen' van toepassing is, te handhaven op het niveau van 2012 (zijnde 0,7%) en niet af te bouwen tot 0% (per 1 januari 2014). Als gevolg hiervan kon een deel van de in november 2010 doorgevoerde waardecorrectie van deze leningenportefeuille - zoals toegelicht in het jaarverslag per 30 september 2011 van BNP Paribas Groen Fonds - worden tenietgedaan. Om die reden heeft de Beheerder van het Fonds op 29 mei 2012 besloten om de Afslag aan te passen hetgeen een stijging van de intrinsieke waarde van het Fonds met circa 0,7% tot gevolg heeft gehad. Op woensdag 30 mei 2012 is deze aangepaste intrinsieke waarde voor het eerst gepubliceerd. Op grond van een marktconformiteitstoets heeft de beheerder van BNP Paribas Groen Fonds op 6 november 2012 besloten de Afslag nogmaals aan te passen, zodat deze opnieuw in lijn is met de in de markt gebruikelijke afslag. Deze aangepaste Afslag is de beste inschatting van de Beheerder op grond van de bekende marktgegevens. Op woensdag 7 november 2012 is deze aangepaste intrinsieke waarde voor het eerst gepubliceerd. Op grond van Nederlandse verslaggevingsregels dient deze aangepaste Afslag en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de waardering, hoewel de beslissing daartoe nadien is genomen, te worden verwerkt in de cijfers per einde boekjaar zoals opgenomen in dit verslag omdat de aanpassing een voortvloeisel was van een toets op basis van gegevens in de markt gedurende De totale waarde van de groenleningen is als gevolg van deze aanpassing gedaald met ca. 1,6%. De aanpassing heeft een daling van de intrinsieke waarde met circa 1,2% tot gevolg gehad. Grondslagen resultatenbepaling Het resultaat van BNP Paribas Groen Fonds wordt bepaald door de aan de verslagperiode toe te rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. De aan- en verkoopkosten van de beleggingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als onderdeel van het gerealiseerde koersresultaat. De kosten verbonden aan de plaatsing en inkoop van participaties worden onder de post toe- en uittredingsprovisie verantwoord in de winst- en verliesrekening. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering te brengen. Deze koersresultaten worden in de winst- en verliestrekening verantwoord als onderdeel van de opbrengsten onder de posten gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen. 11

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM 4. Profiel 6. Verslag van de directie 8

Inhoudsopgave. BNP Paribas OBAM N.V. Vijf jaren OBAM 4. Profiel 6. Verslag van de directie 8 BNP Paribas OBAM N.V. Halfjaarverslag 2012/2013 31-12-2012 BNP Paribas OBAM N.V. 1 Inhoudsopgave Vijf jaren OBAM 4 Profiel 6 Verslag van de directie 8 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie